Publicité
Mohamed said info
Mohamed said info
Mohamed said info
Mohamed said info
Publicité
Mohamed said info
Mohamed said info
Mohamed said info
Mohamed said info
Mohamed said info
Publicité
Mohamed said info
Mohamed said info
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Chargement dans ... 3
1 sur 11
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Mohamed said info

 1. Xarxes informàtiques Mohamed Said
 2. ÍNDEX Sistema de numeració ................................................................................. 1. Xarxes informàtiques .............................................................................. 2. Parts d’una xarxa informàtica ................................................................. Router .................................................................................................... Commutador o swich ............................................................................ Targeta de xarxa ................................................................................. Transmissió de dades ............................................................................ 3. Configuració de la xarxa ...................................................................... Adreça MAC ........................................................................................ Adreça IP ............................................................................................. 4. Arquitectura de xarxes ............................................................................ 5. Sistema operatius .................................................................................... 1 3 4 4 4 4 5 7 7 7 8 9
 3. Sistemes de numeració Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric que utilitza dos símbols: el 0 o l’1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Per convertir números del sistema decimal al binari utilitzem una taula con la següent: 521 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potències de 2, a la dreta de tot hi tenim 2 0, després 21, 22, etc. És a dir a la dreta de tot hi posem el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... A partir del numero decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota,i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els 1 a l0’esquerra no serveixen per res). Exemple: Converteix el número 150 a codi binari. 521 256 128 1 64 0 32 0 16 1 8 0 4 1 2 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumem 128 més 12 més 4 i més 2 dona 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taula i comem on hi hagi 1. El resultat d’aquesta suma és el número decimal. Exemple: Qui és l’equivalent decimal del número binari 10101111? 521 256 128 1 64 0 32 1 16 0 8 1 4 1 2 1 1 1 El resultat és la suma de 128 més 32 més 8 més 4 més 2 més 1. Per tant, és el número 175. Cadascun dels o i1 que circulem per l’ordinador s’anomena bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits és poden agrupar en: 1 byte 1 Kbyte 1 Mbyte 8 bits 1024 bytes 1024 Kbyte
 4. 1 Gbyte 1 Tbyte 1024 Mbyte 1024 Gbyte
 5. 1. Xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada.
 6. 2. Parts d’una xarxa informàtica Router: Aparell que permet connectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a través de la línia telefònica. Commutador o swith: Dispositiu que permet connectar diferents ordinador a les xarxes. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. Targeta de xarxes: Placa que hi ha dins d’ordinador i que ens permet connectar el cable de la xarxa a l’ordinador al switch.
 7. Transmissió de dades: Mitja utilitzat per a transmetre la informació. Pot ser de quatre tipus: • Cable de coure de parells trenats. És el cable més utilitzat en xarxes domèstiques i empreses. • Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències. • Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petit impulsos de llum. És el mitja més ràpid però també el més car.
 8. • Mitjà sense fi (Wiffi). La informació es transmet per ondes de ràdio.
 9. Configuració de la xarxa. • Adreça MAC. Número que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest número ve identificat de fàbrica i és diferent per a cada ordinador. • Adreça IP. Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil 192.168.0.190
 10. 3. Arquitectura de xarxes. L’arquitectura da referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositius. En xarxa d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura. • Bus. Els ordinadors surten d’un punt central. • Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un aparell. • Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. • Cel·lular. La xarxa és compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fi.
 11. 4. Sistema operatiu. • Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permeten l’execució normal de la resta d’operacions. • Tipis de sistemes operatius. Windows. Linuxs. Programari lliure
Publicité