Publicité

special services for the physically and physically disabled

7 Jan 2023
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

special services for the physically and physically disabled

 1. ‫خدمات‬ ‫فرانهادی‬ ‫اطالع‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫رسانی‬ ‫های‬‫توان‬‫کم‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫جسمی‬ ‫خدمات‬ ‫درس‬ ‫فرانهادی‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫استاد‬ : ‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫دکتر‬ ‫تهیه‬ ‫کنندگان‬ : ‫جواد‬ ‫محمد‬ ‫بایرامی‬ ‫امیرحسین‬ ، ‫خزائی‬ ‫طباطبایی‬ ‫عالمه‬ ‫دانشگاه‬ ‫ودانش‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫رشته‬ ‫شناسی‬ ‫تحصیلی‬ ‫مقطع‬ : ‫کارشناسی‬ ‫پاییز‬ 1401
 2. 2
 3. ‫مقدمه‬ • ‫امروزه‬ ‫معلولین‬ ‫جامعه‬ ‫رامطرودین‬ ‫جامعه‬ ‫نمی‬ ‫دانند‬ . ‫ها‬‫ارگان‬ ‫و‬ ‫نهادهای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سعی‬ ‫در‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫یاری‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫قشراز‬ ‫جامعه‬ ،‫دارند‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫نیز‬ ‫از‬ ‫مهمترین‬ ‫نهادهای‬ ‫اجتماعی‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫برآوردن‬ ‫نیازهای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫این‬ ‫افراد‬ ‫تالش‬ ‫کند‬ . • ‫در‬ ‫کشور‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫جنگ‬ ‫تحمیلی‬ ، ‫تعداد‬ ‫معلولین‬ ‫به‬ ‫نحو‬ ‫چشمگیری‬ ‫افزایش‬ ‫یافته‬ ‫است‬ . ‫اکثر‬ ‫این‬ ،‫جانبازان‬ ‫افراد‬ ‫سالمی‬ ‫بودند‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫های‬‫میدان‬ ‫جنگ‬ ‫معلول‬ ‫شده‬ ‫اند‬ . ‫طبعا‬ ‫تبدیل‬ ‫ناگهانی‬ ‫این‬ ‫افراد‬ ‫سالم‬ ‫به‬ ‫معلول‬ ‫مشکالت‬ 3
 4. ‫مقدمه‬ • ‫عالوه‬ ‫بر‬ ‫جانبازان‬ ‫افراد‬ ‫عقب‬ ‫مانده‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫جسمی‬ ، ‫نابینایان‬ ‫و‬ ‫ناشنوایان‬ ‫نیز‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫مشکالتی‬ ‫بسیاری‬ ‫دارند‬ . ‫در‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫نباید‬ ‫کودکان‬ ‫معلول‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫یاد‬ ‫برد‬ . ‫کودکان‬ ‫معلول‬ ‫مانند‬ ‫سایر‬ ‫کودکان‬ ‫با‬ ‫نیازهای‬ ‫آموزشی‬ ‫مشابه‬ ‫وارد‬ ‫مدرسه‬ ‫می‬ ‫شوند‬ . ‫دانش‬ ‫آموزان‬ ‫معلول‬ ‫بدون‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫گرفتن‬ ‫محدودیت‬ ‫های‬ ‫جسمی‬ ‫که‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ،‫باشند‬ ‫احتیاج‬ ‫به‬ ‫طی‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫تحصیلی‬ ‫و‬ ‫برخورداری‬ ‫از‬ ‫امکانات‬ ‫مطالعاتی‬ ‫دارند‬ . • ‫معلولین‬ ‫نیز‬ ‫مانند‬ ‫تمام‬ ‫افراد‬ ‫سالم‬ ‫از‬ ‫حق‬ ‫مساوی‬ ‫برای‬ ‫برخورداری‬ ‫از‬ ‫امکانات‬ ،‫رفاهی‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫برخوردارند‬ . ‫کتابخانه‬ ‫های‬ ‫عمومی‬ ‫امروزه‬ ‫سعی‬ ‫در‬ ‫برآوردن‬ ‫نیاز‬ ‫اطالعاتی‬ ‫اقشار‬ ‫مختلف‬ ‫جامعه‬ ‫دارند‬ 4
 5. ‫تعریف‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫معلولیت‬ ‫پیامد‬ ‫محرومیت‬ ‫هایی‬ ‫است‬ ‫كه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫نتیجه‬ ‫اختالالت‬ ‫یا‬ ‫ناتواني‬ ‫ها‬ ‫تجربه‬ ‫می‬ ‫كند‬ ‫و‬ ‫انعكاس‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫انطباق‬ ‫فرد‬ ‫با‬ ‫محیط‬ ‫است‬ . ،‫معلولیت‬ ‫ایفای‬ ‫نقش‬ ‫عادی‬ ‫فرد‬ ‫را‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ،‫سن‬ ‫جنس‬ ‫و‬ ‫عوامل‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫وی‬ ‫محدود‬ ‫می‬ ‫سازد‬ . ‫معلولیت‬ ‫به‬ ‫معنای‬ ‫عام‬ ‫عبارت‬ ‫است‬ ‫از‬ ‫هر‬ ‫گونه‬ ‫اختالل‬ ‫یا‬ ‫نارسایی‬ ‫درساختمان‬ ‫یا‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫عادی‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫مغزی‬ ‫و‬ ‫روانی‬ . 5
 6. ‫تعریف‬ ‫ادامه‬ : ‫باشند‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫معلولین‬ : • ‫دارند؛‬ ‫عضو‬ ‫نقص‬ ‫مادرزادی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ • ‫داده‬ ‫ازدست‬ ‫خودرا‬ ‫حرکت‬ ‫قدرت‬ ، ‫براثربیماری‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫اند‬ ‫؛‬ • ‫آنان‬ ‫از‬ ‫حرکت‬ ‫قدرت‬ ‫دیده‬ ‫جسمی‬ ‫صدمه‬ ،‫علتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫؛‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫سلب‬ • ‫چه‬ ‫و‬ ‫مادرزادی‬ ‫چه‬ ،‫نابینایان‬ ‫براثر‬ ‫؛‬ ‫سانحه‬ • ‫چه‬ ‫و‬ ‫مادرزادی‬ ‫چه‬ ،‫ناشنوایان‬ ‫براثر‬ ‫؛‬ ‫سانحه‬ • ‫ذهنی‬ ‫مانده‬ ‫عقب‬ ‫افراد‬ . 6
 7. ‫شهروندی‬ ‫حقوق‬ : • ‫با‬ ‫جانبازان‬ ‫و‬ ‫معلولین‬ ‫محدودیت‬ ‫های‬ ‫بیه‬ ‫نیه‬ ‫فیزیکیی‬ ‫شهری‬ ‫بودن‬ ‫معلول‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫خود‬ ‫بودن‬ ‫معلول‬ ‫خاطر‬ ‫محییط‬ ‫در‬ ‫زنیدگی‬ ‫و‬ ‫کیار‬ ،‫خالقییت‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫عقب‬ ‫شهری‬ . ‫از‬ ‫شیدن‬ ‫خارج‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫معلولین‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫اضطراری‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫منزل‬ ‫عدیده‬ ‫ای‬ ‫روبه‬ ‫رو‬ ‫می‬ ‫مانند‬ ‫شوند‬ ‫کوچه‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫موانع‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ،‫باریک‬ ‫حمیل‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مشکالت‬ ،‫شهری‬ ‫پیاده‬ ‫دسترسی‬ ‫شبکه‬ ،‫پله‬ ‫وجود‬ ،‫شهری‬ ‫ونقل‬ ‫جوی‬ ‫های‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫ارتباطی‬ ‫پل‬ . ... 7
 8. ‫شهروندی‬ ‫حقوق‬ : ‫دارد‬ ‫وجوود‬ ‫معلوونن‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫جامع‬ ‫قانون‬ ،‫ایران‬ ‫کشور‬ ‫در‬ . ‫از‬ ‫قانون‬ ‫این‬ 16 ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫ماده‬ . ‫تبصره‬ ‫در‬ 2 ‫چهار‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫آن‬ : ‫ها‬‫شیهرداری‬ ‫و‬ ‫بیدنی‬ ‫تربییت‬ ‫سازمان‬ ،‫اسالمی‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫وزارت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تفریحی‬ ‫اماکن‬ ‫و‬ ‫پارک‬ ،‫ورزشي‬ ‫اماکن‬ ،‫کتابخانه‬ ‫موظفند‬ ‫فیراهم‬ ‫معلیوالن‬ ‫منیدی‬‫بهره‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫نمایند‬ ‫تجهیز‬ ‫و‬ ‫احداث‬ ‫نحوی‬ ‫گردد‬ . ‫راهکار‬ :  ‫و‬ ‫ادارات‬ ‫که‬ ‫قوانینی‬ ‫تدوین‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫خیدمات‬ ‫رسیانی‬ ‫کند‬ ‫معلولین‬ ‫به‬ .  ‫این‬ ‫سازی‬ ‫مناسب‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫ساختمانهای‬ ‫پیمانکاران‬ ‫الزام‬ ‫مکان‬ ‫ها‬ ‫معلولین‬ ‫برای‬ .  ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ : ‫نیازهیای‬ ‫خصیوا‬ ‫در‬ ‫جامعیه‬ ‫افیراد‬ ‫بیه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ 8
 9. ‫کتابخانه‬ ‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫پیاده‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫اولین‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫توقف‬ . ‫ورودی‬ ‫درهای‬ ‫کتابخانه‬ ‫ها‬ ‫میانع‬ ‫کیم‬ ‫عرض‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫ورود‬ ‫صندلی‬ ‫های‬ ‫چرخ‬ ‫دار‬ ‫میگردد‬ . ‫رسیانی‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارتبیاو‬ ‫برقیراری‬ ‫برای‬ ‫امانت‬ ‫میز‬ ‫زیاد‬ ‫ارتفاع‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫درمانده‬ ‫کتابدار‬ ‫از‬ ‫سوال‬ . ‫سیسیتم‬ ‫بیا‬ ‫کتابخانیه‬ ‫اگر‬ ‫بیا‬ ‫آمید‬ ‫و‬ ‫رفیت‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫عرض‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫باز‬ ‫قفسه‬ ‫بیین‬ ‫در‬ ‫گیرار‬ ‫و‬ ‫گشیت‬ ‫امکان‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫چرخدار‬ ‫صندلی‬ ‫قفسه‬ ‫ها‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کتاب‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ . ‫قفسیه‬ ‫کتابخانیه‬ ‫اگر‬ ‫دستی‬ ‫سیستم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫بسته‬ ‫برگه‬ ‫دان‬ ‫ارتفیاع‬ ‫باشید‬ ‫رایی‬ ‫هم‬ 9
 10. ‫کتابخانه‬ ‫ساختمان‬ ‫ادامه‬ : ‫چیدمان‬ ‫هم‬ ‫مطالعه‬ ‫سالن‬ ‫در‬ ‫صندلی‬ ‫ها‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫محدودیت‬ ‫های‬ ‫صیندلی‬ ‫بیا‬ ‫افیراد‬ ‫این‬ ‫حرکتی‬ ‫چیرخ‬ ‫دار‬ ‫میی‬ ‫باشد‬ . ‫با‬ ‫ارتباو‬ ‫برای‬ ‫طبقه‬ ‫های‬ ‫یا‬ ‫باالتر‬ ‫پایین‬ ‫تر‬ ‫معموال‬ ‫هیم‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پله‬ ‫از‬ ‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫روبه‬ ‫رو‬ ‫از‬ ‫ییا‬ ‫آسانسیور‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ‫هستند‬ ‫سطوح‬ ‫شیب‬ ‫دار‬ ‫همیراه‬ ‫بیه‬ ‫شیب‬ ‫و‬ ‫طول‬، ‫عرضی‬ ‫دارای‬ ‫مناسب‬ ‫نرده‬ ‫های‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫قطر‬ ‫با‬ ‫کمکی‬ . 10
 11. ‫منابع‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬  ‫در‬ ‫کتابخانه‬ ‫هیای‬ ‫تهییه‬ ‫دیگیر‬ ‫هرچییز‬ ‫از‬ ‫بییش‬ ‫عمیومی‬ ‫اهمییت‬ ‫حائز‬ ‫معلولین‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ومنابع‬ ‫مناسب‬ ‫تجهیزات‬ ‫است‬ .  ‫خیارج‬ ‫معلوالن‬ ‫تالش‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫آسایشگاه‬ ‫ها‬ ‫پیرامیون‬ ‫جهیان‬ ‫بیا‬ ‫شیدن‬ ‫هماهنگ‬ ‫برای‬ ‫نیازهای‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شیان‬ ‫بیه‬ ‫نییز‬ ‫کسب‬ ‫مهارت‬ ‫های‬ ‫درعیین‬ ‫شیود‬ ‫متمرکزمیی‬ ‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫دربیاره‬ ‫اطالعیاتی‬ ‫جوییای‬ ‫اسیت‬ ‫ممکین‬ ‫افیراد‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫نییز‬ ‫شیغلی‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫مراکز‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫چگونگی‬ ‫باشند‬ . ‫مهارت‬ ‫های‬ ‫مراقبیت‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫سالمتی‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ، ‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ،‫خود‬ ‫از‬ ‫خانه‬ ‫داری‬ ‫بیه‬ ‫مخصیوا‬ ‫اطالعیات‬ ‫مصرف‬ ‫کننده‬ ‫دیگیر‬ ‫از‬ ‫نییز‬ ‫جامعیه‬ ‫پویایی‬ ‫و‬ ‫حیوزه‬ ‫هیای‬ ‫مسیتقل‬ ‫زنیدگی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫معلوالن‬ ‫شخصی‬ ‫یادگیری‬ ‫است‬ . 11
 12. ‫منابع‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ • ‫خیط‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫كه‬ ‫مناسب‬ ‫منابع‬ ‫محدودیت‬ ‫نابینایان‬ ‫برای‬ ‫درشت‬ ‫چاپ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بریل‬ ( ‫افراد‬ ‫مخصوا‬ ‫كم‬ ‫بینا‬ ) ‫بیر‬ ‫ییا‬ ‫و‬ ‫روی‬ ‫یل‬ ‫محمی‬ ‫یای‬ ‫هی‬ ‫دو‬ ‫ین‬ ‫ایی‬ ‫از‬ ‫یی‬ ‫تركیبی‬ ‫یا‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫ینیداری‬ ‫شی‬ ‫آنان‬،‫باشد‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫همگامی‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫گرارد‬ ‫می‬ ‫ناكام‬ ‫اجتماع‬ ‫اقشار‬ ‫ناكامی‬ ‫قابل‬ ‫زمانی‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫با‬ ‫بینا‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫میان‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫درك‬ ‫بیا‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ، ‫كنیم‬ ‫بیشتری‬ ‫دقت‬ ‫اطالعات‬ ‫كسب‬ ‫در‬ ‫نابینا‬ ‫بسیاری‬ ‫اطالعات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫یك‬ ‫دیدن‬ ‫با‬ ‫طبیعی‬ ‫دید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫یك‬ ‫دیدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حتی‬ ، ‫كند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫یا‬ ‫نابیناو‬ ‫فرد‬ ‫یك‬ ‫اما‬ ، ‫بسازد‬ ‫داستان‬ ‫یك‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫سیایر‬ ‫از‬ ‫بایید‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محروم‬ ‫نعمتی‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫بینا‬ ‫كم‬ ‫بگیرد‬ ‫كمك‬ ‫افراد‬ . 12
 13. ‫ها‬‫فناوری‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫بدین‬ ‫توان‬ ‫رامی‬ ‫معلول‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جدید‬ ‫نمود‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫صورت‬ : ‫نابینایان‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫بینایان‬ ‫الف‬ ) ‫نگار‬ ‫برجسته‬ ‫دستگاه‬ ‫ب‬ ) ‫گویا‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫ج‬ ) ‫مخصوا‬ ‫کلیدهای‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫د‬ ) ‫دید‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫ناشنوایان‬ ‫الف‬ ) ‫گرافیکی‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ب‬ ) ‫نظام‬ ‫نمایش‬ ‫تلویزیونی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ TDDS) () Transdermal drug delivery system ) ‫جسمی‬ - ‫حرکتی‬ 13
 14. ‫ادامه‬ ‫ها‬‫فناوری‬ ‫كتابداران‬ ‫كار‬ ‫فراهم‬ ‫آوري‬ ‫بتواند‬ ‫كه‬ ‫گسترده‬ ‫مجموعه‬ ‫مي‬ ‫خود‬ ‫آمال‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫پاسخگو‬ ‫را‬ ‫مراجعان‬ ‫نیاز‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫دانند‬ ‫رضایت‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫مي‬ ‫حاصل‬ ‫موقعي‬ ‫كتابخانه‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫گردد‬ ‫كه‬ ‫مراجعه‬ ‫كنندگان‬ ‫از‬ ‫امن‬ ‫محیطي‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫آموزشي‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫و‬ ‫فكري‬ ‫محصوالت‬ ‫قالب‬ ‫هاي‬ ‫گوناگون‬ ‫كنند‬ ‫استفاده‬ ،‫شده‬ ‫گردآوري‬ . ‫وسیع‬ ‫گستره‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫بودجه‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سطح‬ ‫بر‬ ‫زیر‬ ‫راهكارهاي‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫نابینایان‬ ‫نیازمندي‬ ‫گراشت‬ ‫اثر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫نابینایان‬ ‫دسترسي‬ . 1 . ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فناوري‬ ‫هاي‬ ‫نابینایان؛‬ ‫براي‬ ‫نوین‬ 2 . ‫امانت‬ ‫بین‬ ‫كتابخانه‬ ‫اي‬ ‫؛‬ 14
 15. ‫ادامه‬ ‫ها‬‫فناوری‬ 4 . ‫پریر؛‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫گویاي‬ ‫كتابخانه‬ ‫ایجاد‬ 5 . ‫مربوطه؛‬ ‫انجمنهاي‬ ‫و‬ ‫سازمانها‬ ‫بین‬ ‫مشاركت‬ ‫و‬ ‫همكاري‬ 6 . ‫نشر؛‬ ‫صنعت‬ ‫هدایت‬ 7 . ‫روشندالن؛‬ ‫ویژه‬ ‫تالیف‬ ‫حق‬ ‫قانوني‬ ‫معافیت‬ 8 . ‫نوري؛‬ ‫هاي‬ ‫نویسه‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫گیري‬ ‫بهره‬ 9 . (OCR) ‫بهره‬ ‫گیري‬ ‫از‬ ‫تجربیات‬ ‫كشور‬ ‫هاي‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫كتابخانه‬ ‫اي‬ ‫نابینایان؛‬ ‫به‬ 10 . ،‫موسسات‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫انجمن‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫هاي‬ ‫كننده‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫نابینایان؛‬ ‫ویژه‬ ‫اطالعاتي‬ ‫محتواي‬ 11 . ‫ایجاد‬ ‫شبكه‬ ‫هاي‬ ‫كامپیوتري‬ 15
 16. ‫افزارها‬ ‫نرم‬  ‫نرم‬ ‫افزار‬ ‫صفحه‬ ‫خوان‬ : ‫از‬ ‫مهم‬ ‫ترین‬ ‫وییژه‬ ‫افزارهیای‬ ‫نرم‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫نابینایان‬ . ‫صیفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫متنی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫گوییا‬ ‫ییا‬ ‫بریل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫نمایشگر‬ ‫قرار‬ ‫نابینا‬ ‫کاربر‬ ‫اختیار‬ ‫می‬ ‫دهد‬ . ‫این‬ ‫برنامه‬ ‫هیا‬ ‫بیه‬ ‫اکثر‬ ‫زبان‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دنیا‬ .  ‫نرم‬ ‫افزارهایی‬ ‫بینیایی‬ ‫متیون‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬ : ‫نیرم‬ ‫ایین‬ ‫گفتیار‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اسکن‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحه‬ ‫افزارها‬ ‫زمینه‬ ‫رنگ‬ ‫تعویض‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫بریل‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫یا‬ .  ‫صوتی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ : ‫پارامترهای‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫فنی‬ ‫متون‬ ‫برای‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ،‫است‬ ‫صدا‬ ‫تحلیل‬ . ‫با‬ ‫را‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫مثال‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ادا‬ ‫زیر‬ ‫صدای‬ ‫را‬ ‫اندیس‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫صدای‬ . 16
 17. ‫افزارها‬ ‫سخت‬  ‫و‬ ‫اسیت‬ ‫ساده‬ ‫تایپ‬ ‫ماشین‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫بریل‬ ‫تحریر‬ ‫ماشین‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫بر‬ .  ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بریل‬ ‫کلید‬ ‫صفحه‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫گویا‬ ‫بریل‬ ‫کامپیوتر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صوتی‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ .  ‫گویا‬ ‫را‬ ‫نوشتار‬ ‫و‬ ‫حرکت‬ ‫ضربه‬ ‫و‬ ‫تکان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ویژه‬ ‫ماوس‬ ‫کند‬ ‫می‬ .  ‫صیفحه‬ ‫روی‬ ‫گرافیکیی‬ ‫اطالعات‬ ‫لمس‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫آفیس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬ ‫نمایش‬ .  ‫وجود‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫توسط‬ ‫نابینا‬ ‫که‬ ‫اشیا‬ ‫تشخیص‬ ‫دستگاه‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اجسامی‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ 3 ‫قیرار‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫دورتیر‬ ‫متیر‬ ‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫دارند‬ . 17
 18. ‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تبلیغ‬ ‫الزامات‬  ‫طرییق‬ ‫از‬ ‫معلیوالن‬ ‫بیه‬ ‫کتابخانیه‬ ‫خدمات‬ ‫رسانی‬ ‫آگاهی‬ ‫کانال‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫خبرنامه‬ ،‫رادیو‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫گوناگون‬  ‫تعیین‬ ‫کانال‬ ‫های‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫معلوالن‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫آن‬ ‫ها‬  ‫کتابخانه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫جلسات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تور‬ ‫برگزاری‬  ‫برگزاری‬ ‫جشن‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫آیین‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫موفیق‬ ‫معلیوالن‬ ‫از‬ ‫دعوت‬ ‫و‬ ‫بیه‬ ‫معلولییت‬ ‫برحسیب‬ ‫موفق‬ ‫معلول‬ ‫یک‬ ‫زندگی‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫مناسبت‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫عصای‬ ‫روز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ...  ‫بیا‬ ‫آشینایی‬ ‫و‬ ‫کتابخانیه‬ ‫از‬ ‫اسیتفاده‬ ‫راهنمای‬ ‫وجود‬ ‫در‬ ‫کتابخانه‬ ‫قالب‬ ‫های‬ ‫چاپ‬ ،‫بریل‬ ‫گوناگون‬ ‫و‬ ‫درشت‬ ...  ‫و‬ ‫معلوالن‬ ‫از‬ ‫نیازسنجی‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫معلوالن‬ ‫حامی‬  ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫قالب‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫جایگزین‬ ‫اشکال‬ ‫و‬ 18
 19. ‫منابع‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ : ‫یکی‬ ‫از‬ ‫اركان‬ ‫اصلی‬ ‫عملکرد‬ ‫یک‬ ،‫كتابخانه‬ ‫نیروی‬ ‫انسانی‬ ‫آن‬ ‫است‬ . ‫داشتن‬ ‫كارمندان‬ ‫دارای‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫دیده‬ ‫در‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ،‫مناسب‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫برآورده‬ ‫كردن‬ ‫نیازهای‬ ‫جامعه‬ ‫دارای‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیاری‬ ‫است‬ . ‫كاركنان‬ ‫كتابخانه‬ ‫باید‬ ‫درک‬ ‫كاملی‬ ‫از‬ ‫سیاست‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫ارائه‬ ،‫خدمات‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫مسئولیت‬ ‫های‬ ‫تعریف‬ ،‫شده‬ ‫شرایط‬ ‫جامعه‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫مجموعه‬ ‫داشته‬ ‫باشند‬ . 19
 20. ‫از‬ ‫طرف‬ ‫دیگر‬ ‫كتابخانه‬ ‫ها‬ ‫باید‬ ‫این‬ ‫فرصت‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫كاركنان‬ ‫فراهم‬ ‫كند‬ ‫تا‬ ‫بتوانند‬ ‫با‬ ‫نیازهای‬ ‫گوناگون‬ ‫این‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫كاربران‬ ‫آشنا‬ ‫شوند‬ . ‫یکی‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫اصلی‬ ‫فراهم‬ ‫كردن‬ ‫این‬ ‫آگاهی‬ ‫برای‬ ،‫كاركنان‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫آموزشی‬ ‫مدون‬ ‫است‬ . ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫كاركنان‬ ‫میتواند‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫های‬ ‫گوناگون‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫آموزش‬ ‫مهارت‬ ‫های‬ ،‫ارتباطی‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫كمکی‬ ‫و‬ ،‫تطبیقی‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫انواع‬ ‫معلولیت‬ ‫و‬ ‫نیازهای‬ ‫هر‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ... ‫باشد‬ . ‫این‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫آموزشی‬ ‫باید‬ ‫متناسب‬ ‫با‬ ‫نیازهای‬ ‫متغیر‬ ‫كاربران‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫باشد‬ . 20
 21. ‫نتیجه‬ ‫گیری‬ : ‫در‬ ‫خصوا‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫كتابخانه‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫كتابخانه‬ ‫های‬ ‫عمومی‬ ‫به‬ ،‫معلوالن‬ ‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫دستورالعمل‬ ‫های‬ ‫مختلف‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫بین‬ ‫المللی‬ ‫وجود‬ ‫دارد‬ ‫كه‬ ‫كتابخانه‬ ‫ها‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫ها‬ ‫میتوانند‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫معلوالن‬ ‫را‬ ‫بهبود‬ ‫بخشند‬ . ‫یکی‬ ‫از‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫افزایش‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫دركتابخانه‬ ،‫ها‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫هاست‬ . ‫كتابخانه‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ ‫تالش‬ ‫كند‬ ‫نیازهای‬ ‫همه‬ ‫كاربران‬ ‫از‬ ‫جمله‬ ‫معلوالن‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫داشته‬ ‫باشد‬ . ‫كتابخانه‬ ‫های‬ ‫عمومی‬ ‫باید‬ ‫تا‬ ‫جای‬ ،‫ممکن‬ ‫تجهیزات‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫معلوالن‬ ‫را‬ ‫جهت‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫فراهم‬ ‫كنند‬ . ‫این‬ ‫فناوری‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫شامل‬ ‫پرینتر‬ ،‫بریل‬ ‫نرم‬ ‫افزارهای‬ ‫مختلف‬ ‫تبدیل‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫گفتار‬ ‫یا‬ ،‫بالعکس‬ ‫انواع‬ ‫مختلف‬ ‫موس‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ . ) ‫كلید‬ ‫و‬ ... ‫باشد‬ . 21
 22. ‫ادامه‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬ • ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫كتابخانه‬ ‫های‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫با‬ ‫عمومی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫كنندگان‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ، ‫میكنند‬ ، • ‫خیدماتی‬ ‫وسییع‬ ‫طیف‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫حضور‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بنابراین‬ ‫جامعیه‬ ‫افیراد‬ ‫همیه‬ ‫اطیالع‬ ‫بیه‬ ‫را‬ ‫میكنند‬ ‫ارائه‬ ‫كه‬ ‫برسانند‬ . • ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫تبلیغ‬ ‫روش‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫اطالعییه‬ ‫نصیب‬ ‫مانند‬ ،‫ساده‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫بروشورهای‬ ‫تهیه‬ ،‫بنر‬ • ‫تا‬ ،‫آن‬ ‫كاری‬ ‫ساعات‬ ‫و‬ ‫كتابخانه‬ ‫روش‬ ‫هیای‬ ‫پیشیرفته‬ ‫تیر‬ ‫مانند‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫وبگیاه‬ ‫هیا‬ ‫و‬ ‫خیدمات‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫فعالییت‬ ‫هیای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫كتابخانیه‬ ‫برمیگیرد‬ . 22
 23. • ‫منابع‬ :  ‫نهاد‬ ‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ( ۱۳۹۵ .) ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ‫استاندارد‬ ‫تهران‬ ،‫بینایان‬‫کم‬ ‫و‬ ‫نابینایان‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ : ،‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫نهاد‬ ‫استاندارد‬ ‫اداره‬ ،‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫دفتر‬ .  ‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫نهاد‬ ( ۱۳۹7 .) ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫پیشنهاده‬ ‫فراخوان‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫نهاد‬ ‫پژوهشی‬ ‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ : ‫منظور‬ ‫به‬ ‫معلوالن‬ ‫نیازهای‬ ‫سنجش‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫طراحی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫تهران‬ ،‫عمومی‬ ‫های‬ : ‫نهاد‬ ‫برنامه‬ ،‫پژوهش‬ ‫معاونت‬ ،‫کشور‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ .  ‫طاهره‬ ،‫پورنرگسی‬‫یعقوب‬ ( ۱۳۸۳ .) ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫معلوالن‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫اطالعات‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫ملی‬ ‫مطالعات‬ ،‫تهران‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ 57 ( 15 ) ، 69 - 80 .  ‫جسمی‬ ‫معلولین‬ ‫محدودیتهاي‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫طراحي‬ ‫نوین‬ ‫هاي‬ ‫شیوه‬ - ‫حرکتی‬ .  ‫ام‬ ،‫مارشال‬ . ‫آر‬ " . ‫معلول‬ ‫كودك‬ ‫و‬ ‫كودكان‬ ‫كتابخانه‬ ‫كتابدار‬ ." ‫اسدهللا‬ ‫ترجمه‬ ‫آزاد‬ . ‫كتابخانه‬ ‫پیام‬ . ‫س‬ . ،‫دوم‬ 1 . ‫بهار‬ 1371 : 39 - 47 . 23
Publicité