Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

9th lab activity chapter 14

  1. gÀZÀ£É. ªÉÆúÀ£ï.PÉ.Dgï. fêÀ±Á¸ÀÛç ²PÀëPÀgÀÄ. ¸À.¥Ëæ.±Á¯É. »gÉêÀÄgÀ½. ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ. ªÉÆ: 9901815471
  2. ¥ÉÆæÃ¥sÉøï, ªÉÄl¥sÉøï, C£À¥sÉøï, n¯ÉÆÃ¥sÉøï.
  3. ¥ÉÆæÃ¥sÉøï,
  4. ªÉÄl¥sÉøï,
  5. C£À¥sÉøï,
  6. n¯ÉÆÃ¥sÉøï.
Publicité