Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
125 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ….
a¥ÉÆÌ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¸ÀÄAzÀgï ¯Á¯ï §ºÀÄUÀÄt.
ªÀÄgÀÄ CgÀtÂåÃPÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
CgÀtå £Á±À ºÉÆA¢zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸À¹ £ÉqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CgÀtå
¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ CgÀ...
ºÉƸÀ CgÀtå ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß K£É£ÀÄß«j?
GvÀÛgÀ:
CgÀtÂåÃPÀgÀt
£ÀªÀÄðzÁ §ZÁªÉÇ DAzÉÆî£À JA§ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß
DgÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
ªÉÄÃzsÁ ¥ÁlÌgï
gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ §¢UÀ¼À°è ¸Á®Ä ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ
¥ÉÆö¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¸Á®Ä ªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀ...
«±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ AiÀiÁªÁUÀ DZÀj¸ÀÄvÉÛêÉ?
GvÀÛgÀ:
¥Àæw ªÀµÀð dÆ£ï 5gÀAzÀÄ.
C½«£À CAa£À°ègÀĪÀ fëUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ
ºÉ¸ÀgÀÄ________
GvÀÛgÀ:
gÉqï qÉÃmÁ ¥ÀĸÀÛPÀ.
C½«£ÀAa£À°ègÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ w½¹?
GvÀÛgÀ:
¥ÉjvÁ, £À£Áßj, ºÀÆfVqÀ.
C½«£ÀAa£À°ègÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ w½¹?
GvÀÛgÀ:
§AUÁ¼ÀzÀ ºÀÄ°,
PÁ²äÃgÀzÀ ¸ÁÖöåUï,
ºÁgÀĪÀ C½®Ä,
§ÆèªÉïï
£À²¹ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß w½¹?
GvÀÛgÀ:
GuÉÚAiÀÄ ªÀĺÁUÀd.
UÀįÁ© vÀ¯ÉAiÀÄ ¨ÁvÀÄPÉÆý.
qÉÊ£ÉÆøÁgï.
DjÌAiÉÆÃ¥ÀÖj...
fë ªÉÊ«zsÀå ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV 2 ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ vÀAvÀæUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
¸Àé£É¯É fë ¸ÀAgÀPÀëuÉ
C£Àå£É¯É fë ¸ÀAgÀPÀëuÉ
W W F -EzÀgÀ «¸ÁÛgÀ gÀÆ¥À?
GvÀÛgÀ:
ªÀ¯ïØð ªÉʯïØ ¯ÉÊ¥sï ¥sÀAqï
ªÀ£ÀåfëUÀ¼À ¸À¥ÁÛºÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ°è JAzÀÄ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ?
GvÀÛgÀ:
¥Àæw ªÀµÀð CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®£Éà ªÁgÀ
«±Àé d® ¢£ÁZÀgÀuÉ DZÀj¸ÀĪÀ ¢£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
ªÀiÁZïð 22.
ªÉÊ£Áqï ªÀ£Àåfë C¨sÀAiÀiÁgÀtå AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ°èzÉ?
GvÀÛgÀ:
PÉÃgÀ¼À
CAvÀdð®ªÀÅ PÀĹAiÀÄÄwÛgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¤ÃgÀ£ÀÄß »ÃjPÉƼÀÄîªÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄïÉäöÊ
PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ d...
C¸ÁìA£ÀÀ°ègÀĪÀ PÀAqÀÄ gÁ¶ÖÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
PÁfgÀAUÀ.
gÁd¸ÁÝ£ÀzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ 2 gÁ¶ÖÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
¸Áj¸ÁÌ, gÀtvÀA¨ÉÆÃgï
DºÁgÀzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
PÁ¨ÉÆðºÉÊqÉæÃmï, ¥ÉÆæÃn£ï, °¦qï, «l«Ä£ï, R¤d, £ÁgÀÄ,
¤ÃgÀÄ,
¥ÉÆæÃn£ï £ÀÆå£ÀvÁ PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
PÁé¶AiÉÆÃgÀPÀgï.
¥ÉÆæÃn£ï ªÀÄvÀÄÛ PÁ¨ÉÆÃðºÉÊqÉæÃmïUÀ¼À £ÀÆå£ÀvÁ PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
¥ÉÆõÀuÁ ªÀÄgÁ¸Àä¸ï
ªÀħÄ⠨ɼÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä C¸ÁzsÀå-EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ £ÀÆå£ÀvÁ
PÁ¬Ä¯É?
GvÀÛgÀ:
¤±ÁAzsÀvÉ/ EgÀļÀÄUÀtÄÚ-«l«Ä£ï J PÉÆgÀvÉ
«l«Ä£ï ‘©’ PÉÆgÀvɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ gÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¨Éj¨Éj
M¸ÀqÀÄUÀ¼À°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀ-EzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ ®PÀët AiÀiÁªÀÅzÀgÀ
PÉÆgÀvɬÄAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ?
GvÀÛgÀ:
¸ÀÌ«ð-«qÀ«Ä£ï ¹
¸ÀÆgÀå gÀ²äAiÀÄ fêÀ¸ÀvÀé AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
«l«Ä£ï r
«l«Ä£ï r PÉÆgÀvɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
jPÉmïì, D¹ÖAiÉÆêÀįÁ¹AiÀiÁ
CAiÉÆÃr£ï PÉÆgÀvɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ gÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¸ÀgÀ¼À UÀ¼ÀUÀAqÀ
DºÁgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ 2 «zsÁ£À w½¹?
GvÀÛgÀ:
gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «zsÁ£À, ¥Áå±ÀÑjÃPÀgÀt, ¤dð°ÃPÀgÀt.
ºÁ®£ÀÄß AiÀiÁªÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¥Á±ÀÑjÃPÀgÀt «zsÁ£À.
²ÃvÀPÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
6 jAzÀ 8 GµÁÚA±ÀzÀ°è DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
²ÃvÀPÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ J£À...
DºÁgÀ PÀ®¨ÉgÉPÉ JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
DºÁgÀ ¥ÀzsÁxÀðUÀ½UÉ PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÀzÁxÀð ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
DºÁgÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ J£ÀÄߪ...
Cj²£À ¥ÀÄrUÉ ¨ÉgɸÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ¥ÀzÁxÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
ªÉÄmÁ¤Pï ºÀ¼À¢
nà ¥ÀÄrUÉ ¨ÉgɸÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ¥ÀzÁxÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¸ÁgÀ vÉUÉzÀ nà ¥ÀÄr.
ªÉÄt¹UÉ ¨ÉgɸÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ¥ÀzÁxÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
MtVzÀ ¥ÀgÀAV ©ÃdUÀ¼ÀÄ.
¨É®è/¸ÀPÀÌgÉ ¥ÁPÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðPÉÌ ¨ÉgɸÀĪÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
eÉãÀÄvÀÄ¥Àà
00c VAvÀ®Æ PÀrªÉÄ GµÀÖvÉAiÀÄ°è DºÁgÀ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ «zsÁ£À?
GvÀÛgÀ:
WÀ¤ÃPÀj¸ÀÄ«PÉ.
DºÁgÀ ¤Ãj£À CA±À vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĤPÉUÉ K£É£ÀÄߪÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¤dð°ÃPÀgÀt
±ÀÄzsÀÞ ºÁ°£À ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ CAQ
AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¯ÁåPÉÆÖëÄÃlgï -1.026
DºÁgÀzÀ ¥ÉÆlÖtUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÄèªÁUÀ AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß
UÀªÀĤ¸ÀÄ«j?
GvÀÛgÀ:
vÀAiÀiÁj¹zÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ DªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ ¢£...
vÀÄ¥ÀàzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ PÀAqÀÄ »qÀÄAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ DªÀÄè
AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¥À槮 ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè.
CrUÉ JuÉÚ PÀ®¨ÉgÀPÉ PÀAqÀÄ »qÀÄAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ
DªÀÄè AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¥À槮 £ÉÊnæÃPï DªÀÄè.
ISI gÀÆ¥ÀªÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
EArAiÀÄ£ï ¸ÁÖöåAqÀqïð E£ïìlÆåµÀ£ï.
¥Áè¹ÖPïUÀ¼À°è JµÀÄÖ «zsÀ? CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
2 «zsÀ-xÀªÉÆÃð, xÀªÉÆÃð¸ÉnÖAUï ¥Áè¹ÖPï
¥ÀÄ£Àgï §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ §ºÀÄzÁzÀ ¥Áè¹ÖPï AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GzÁºÀgÀuÉ
PÉÆr.
GvÀÛgÀ:
xÁªÉÆðÃ¥Áè¹ÖPï - ¥Á°yãï, ¦.«.¹. ¥Á°¸ÀÖjãï
PÀÄPÀÌgï »rPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ ¥ÁÖ¹ÖPï AiÀiÁªÀÅzÀÄ?KPÉ?
GvÀÛgÀ:
¨ÉÃPÀ¯ÉÊmï.
«zÀÄåvï MvÀÄÛ UÀÄArUÀ¼À §¼ÀPÉG¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï
AiÀiÁAiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¨ÉÃPï¯ÉÊmï
eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ §¼À¥ÀqÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
¥Áè¹ÖPï ¹,r,¥Á°¸ÀÖgï £ÉʯÁ£ï.
¹ªÉÄAmï vÀAiÀiÁjPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ PÀZÁѪÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹?
GvÀÛgÀ:
eÉÃrªÀÄtÄÚ, ¸ÀÄtÚzÀPÀ®Äè, f¥ÀìA
¹ªÉÄAmï ¸Àé®à f¥ÀìA ¨ÉgɸÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¹ªÉÄAmï UÀnÖAiÀiÁUÀÄ«PÉ zÀgÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä
PÉA¥ÁV PÁzÀ ¹ªÉÄAmï GAqÉUÀ¼À£ÀÄß K£É£ÀÄߪÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
QèAPÀgïì
PÁAQæÃmï JAxÀºÀ «Ä±Àæt?
GvÀÛgÀ:
¹ªÉÄAmï: d°è: ªÀÄgÀ¼ÀÄUÀ¼À 1:2:4 «Ä±Àæt.
ªÁ¶AUï ¸ÉÆÃqÁzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆvÀæªÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¸ÉÆÃrAiÀÄA PÁ¨ÉÆðãÉÃmï -Na2CO3.
CrUÉ ¸ÉÆÃqÁzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆvÀæ w½¹?
GvÀÛgÀ:
¸ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÉÊ PÁ¨ÉÆðãÉÃmï-NaHCO3
ºÉÆmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ D«ÄèÃAiÀÄvÉ ¤ªÁgÀuÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛ
AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¸ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÉÊ PÁ¨ÉÆðãÉÃmï.
¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï vÀAiÀiÁjPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛ
AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¸ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÉÊ PÁ¨ÉÆðãÉÃmï.
¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀĪÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆvÀæ w½¹?
GvÀÛgÀ:
PÁå°ìAiÀÄA ¸À¯ÉáÃmï ºÉ«Ä ºÉÊqÉæÃmï-CaSo4 ½ H2O
¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï C£ÀÄß J°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
CVߤgÉÆÃzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ vÀAiÀiÁjPÉ, zÀAvÀaQvÉì, «UÀæºÀ, DrPÉ ªÀÄÄjz...
ºÁ®Ä ªÉƸÀgÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁzÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¯ÁåPÉÆÖèɹ®¸ï
¨ÉÃPÀjAiÀÄ PÉÃPï ªÀÄÈzÀÄ ¸ÀàAf£ÀAwgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¬ÄøïÖ ²°ÃAzsÀæ §¼ÀPÉ
¥É¤¹°£ï fêÀ¤gÉÆÃzsÀPÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ §UÉÎAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöä fë¬ÄAzÀ
vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¥É¤¹°AiÀÄA £ÉÆmÉÃlA- ²°ÃAzsÀæ
JgɺÀļÀĪÀ£ÀÄß ¸ÁQ ¨É¼É¸ÀĪÀ QæAiÉÄ?
GvÀÛgÀ:
ªÀ«ÄðPÀ®Ñgï
¥É¤¹°£ï fêÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rzÀ «eÁÕ¤ AiÀiÁgÀÄ?
GvÀÛgÀ:
C¯ÉUÁìAqÀgï ¥sÉè«ÄAUï
PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä UÁvÀæzÀ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ
¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
vÀ½ EAf¤AiÀÄjAUï
¹ÜjÃPÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¸ÀAUÀæºÀ DPÁgÀ¢AzÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÉÌ
ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¹ÜjÃPÀgÀt J£ÀÄߪÀgÀÄ.
£ÉÊmÉÆæÃd£ï ¹ÜjÃPÀgÀtzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ fëUÀ¼ÀªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ:
¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ – gÉÊeÉÆéAiÀÄA.
¤Ã° ºÀ¹gÀÄ ±ÉʪÀ® - C£Á©£Á, £Á...
£ÉÊnæÃPÀgÀtzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
£ÉÊmÉÆæøÉÆêÀiÁ£Á¸ï
£ÉÊmÉÆæèÁåPÀÖgï.
rãÉÊnæÃPÀgÀtzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ:
¸ÀÆqÉÆêÉÆãÁ¸ï.
ªÀÄgÀÄZÀQæPÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ:
«¤ªÀÄAiÀÄ ªÀÄÆ®¢AzÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ DPÁgÀPÉÌ
ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄZÀQæPÀgÀt...
ªÁvÀªÀgÀtzÀ°è CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ C¤® _______
GvÀÛgÀ:
£ÉÊmÉÆæÃd£ï.
fëUÀ¼À LzÀÄ ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ.
1. ªÉÆ£ÉgÁ ¸ÁªÀiÁædå.
2. ¥ÉÆæn¸ÁÖ ¸ÁªÀiÁædå.
3. ªÉÄÊPÉÆÃmÁ ¸ÁªÀiÁædå.
4. ...
¨ÁåQÖÃjAiÀÄUÀ¼À DPÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 §UÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹.
GvÀÛgÀ
DPÁgÀ: 1. ¨Áå¹®¸ï – zÀAqÁPÁgÀ.
2. PÁPÁ¸ï – UÉÆïÁPÁgÀ.
3. ¹àj®èªÀ...
ºÁ°£À°ègÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¯ÁåPÉÆÖèÁå¹®¸ï.
¥Áè¹äqï JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¨ÁåQÖÃjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj r.J£ï.J WÀlPÀªÀ£ÀÄß
¥Áè¹äqï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛ §¼À¹ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ
AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
£ÉÊmÉÆæøÉÆêÉÆãÁ¸ï
PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?.
GvÀÛgÀ.
ªÉÄÊPÉÆèÁåQÖÃjAiÀÄA lÄå§PÀÄåð¯ÉÆù¸ï.
mÉÊ¥sÁ¬Äqï gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?.
GvÀÛgÀ.
¸Á¯ÉÆäãɯÁè mÉʦüÃ.
zsÀ£ÀĪÁðAiÀÄÄ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?.
GvÀÛgÀ.
PÁè¹ÖçÃrAiÀÄA mÉl¤.
PÁ®gÁ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?.
GvÀÛgÀ.
«©æAiÉÆ PÁ®gÉ.
¥ÉèÃUï gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?.
GvÀÛgÀ.
AiÀĹð¤AiÀiÁ ¥É¹Ö¸ï.
qÀAiÀiÁlªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃmÉÆÃeÉÆêÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ
¸ÉÃjªÉ?
GvÀÛgÀ.
¥ÉÆæn¸ÁÖ ¸ÁªÀiÁædå.
qÀAiÀiÁlªÀiïUÀ¼À°è PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ
ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ?
GvÀÛgÀ.
¹°PÁ.
¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¸Àé¥ÉÆõÀPÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
AiÀÄÄVè£ÁAiÀiïØUÀ¼ÀÄ.
¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÀ¥ÉÆõÀPÀ PÉƼÉw¤ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¸ÉèöʪÀiï ªÉÆïïØ.
¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÀ¨sÀPÀëPÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
C«ÄèÁ.
¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÁªÀ®A© fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¥Áè¸ÉÆäÃrAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ næ¥À£Á¸ÉÆêÀiÁ.
qÀAiÀiÁlªÀiïUÀ¼À PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀªÁlUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ.
J¦yÃPÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊ¥ÉÆÃyÃPÁ.
«±ÀézÀ ¥ÀæªÀÄÄR GvÁàzÀPÀ fëUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ.
qÀAiÀiÁlªÀiï.
Ct¨ÉUÀ¼ÀÄ, ¬ÄøïÖ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjªÉ?
GvÀÛgÀ.
ªÉÄÊPÉÆÃmÁ ¸ÁªÀiÁædå.
²°ÃAzÀæUÀ¼À GzÀݪÁzÀ, vɼÀîV£À, zÁgÀzÀAvÀºÀ zÉúÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ.
ºÉÊ¥sÉ.
ªÉÄʹðAiÀĪÀiï JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ.
ºÉÊ¥sÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ªÉÄʹðAiÀĪÀiï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
¨ÉÃPÀjUÀ¼À°è ºÀÄzÀÄUÀÄ«PɬÄAzÀ ¨Éæqï ªÀÄÈzÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä
§¼À¸ÀĪÀ ²°ÃAzÀæ fë AiÀĪÀÅzÀÄ?.
GvÀÛgÀ.
¬ÄøïÖ.
CPÀ±ÉÃgÀPÀUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ºÉÆA¢gÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß CPÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
PÀ±ÉÃgÀÄPÀ JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr.
GvÀÛgÀ.
¸ÉÊPÁ£ï.
D¹ÖÃAiÀiÁ JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀ ©üwÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀÆPÀëöägÀAzÀæUÀ¼À£ÀÄß
D¹ÖÃAiÀiÁ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
D¸ÀÄÌöå®A JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼À°ègÀĪÀ zÉÆqÀØ ¨Á¬ÄAiÀÄAvÀºÀ gÀAzÀæªÀ£ÀÄß D¸ÀÄÌöå®A
J£ÀÄߪÀgÀÄ.
¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ DzsÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ.
¹àPÀÆå¯ïUÀ¼ÀÄ.
¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀÀ¼À°è fÃtðQæAiÉÄUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ «±ÉõÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ.
PÉÆAiÀiÁ£ÉƸÉÊmï.
¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀÀ¼À°è ¤°ðAUÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ DAvÀjPÀ ªÉÆUÀÄÎ
AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ.
eɪÀÄÆå¯ï.
ªÀA±À PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁUÉ GzÁºÀgÀuÉ
PÉÆr.
GvÀÛgÀ.
ºÉÊqÁæ,
CA§° «ÄãÀÄ.
ºÀªÀ¼ÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ.
PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼À°è aîzÀAvÀºÀ doÀgÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ
PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¹¯ÉAlgÁ£ï
PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ PÀÄlÄPÀÄ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ.
¤ÃqÉÆèÁè¸ïÖ.
D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ZÀ¥ÀàmɺÀļÀĪÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ.
¦ü¯ÉÃjAiÀiÁ.
ªÀA±À ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr.
GvÀÛgÀ.
¤Ãj¸ï.
JgɺÀļÀÄ.
fUÀuÉ.
.
ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß DªÀj¹gÀĪÀ vɼÀĪÁzÀ ºÉÆgÀ¥ÉÆgÉ
AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
PÀÆånPÀ¯ï
JgɺÀļÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ G¹gÁl £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ?
GvÀÛgÀ.
ZÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®PÀ.
JgɺÀļÀ«£À ZÀ®£ÁAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
©gÀÄUÀÆzÀ®Ä.
¤Ãj¸ï£À ZÀ®£ÁAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
¥ÁågÀ¥ÉÆÃrAiÀiÁ.
ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÀ «¸Àdð£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ.
£É¦üæÃrAiÀiÁ.
QïÁΰUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀAPÀ®ªÀÅ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖgÀÄvÀÛzÉ.
GvÀÛgÀ.
PÉÊn£ï
ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼À°è DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄUÉ vÀ¼Àî®Ä EgÀĪÀ gÀZÀ£É
AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
gÁåqÀįÁ.
ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼À°è ¥sÀ°vÀUÉÆAqÀ CAqÁtÄ«¤AzÀ GAmÁUÀĪÀ rA¨sÀPÀ
AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
ªÉ°dgï rA¨sÀPÀ.
PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼À ZÀ®£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ.
PÉƼÀªÉ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ.
PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼À ZÀ®£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
GvÀÛgÀ.
PÉƼÀªÉ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ.
«¸Àdð£É JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ.
£ÉÊmÉÆæÃd£ï vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ ºÀPÀĪÀ QæAiÉÄUÉ «¸Àdð£É
J£ÀÄߪÀgÀÄ.
fëUÀ¼À°è rà CªÉÆäPÀgÀt¢AzÀ GvÀàwÛAiÀÄUÀĪÀ vÁådåUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ.
CªÉÆäAiÀiÁ.
AiÀÄÆjAiÀiÁ.
AiÀÄÆjPï DªÀÄè.
C«ÄèÁzÀ°è GvÀàwÛAiÀÄUÀĪÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådå AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
CªÉÆäAiÀiÁ.
fgÀ¼ÉAiÀÄ°è GvÀàwÛAiÀÄUÀĪÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådå AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
AiÀÄÆjPï DªÀÄè.
ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è GvÀàwÛAiÀÄUÀĪÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådå AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
AiÀÄÆjAiÀiÁ.
ªÀiÁ£ÀªÀ£À «¸Àdð£ÁAUÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
GvÀÛgÀ.
ªÀÄÆvÀæd£ÀPÁAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄð.
fgÀ¼ÉAiÀÄ°è £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä EgÀĪÀ
CAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
ªÀiÁ°áÃfAiÀÄ£ï £À½PÉUÀ¼ÀÄ.
fgÀ¼ÉAiÀÄ°è £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä EgÀĪÀ
CAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
GvÀÛgÀ.
ªÀiÁ°áÃfAiÀÄ£ï £À½PÉUÀ¼ÀÄ.
£É¥sÁæ£ï JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ.
ªÀÄÆvÀæ d£ÀPÁAUÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöä PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ WÀlPÀªÀ£ÀÄß
£É¥sÁæ£ï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
ªÀÄÆvÀæ d£ÀPÁAUÀzÀ «¥sÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ gÉÆÃVUÀ½UÉ AiÀĪÀ aQvÉì
¤ÃqÀĪÀgÀÄ?
GvÀÛgÀ.
qÀAiÀiÁ°¹¸ï.
UËmï JAzÀgÉãÀÄ?
GvÀÛgÀ.
gÀPÀÛzÀ°è AiÀÄÆjPï DªÀÄèzÀ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀjAzÀ GAmÁUÀĪÀ
¸ÀªÀĸÉå.
9th oral SA1 by MohanBio
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

9th oral SA1 by MohanBio

37 239 vues

Publié le

PDF format

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

9th oral SA1 by MohanBio

 1. 1. 125 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ….
 2. 2. a¥ÉÆÌ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? GvÀÛgÀ: ¸ÀÄAzÀgï ¯Á¯ï §ºÀÄUÀÄt.
 3. 3. ªÀÄgÀÄ CgÀtÂåÃPÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: CgÀtå £Á±À ºÉÆA¢zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸À¹ £ÉqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CgÀtå ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ CgÀtÂåÃPÀgÀt J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 4. 4. ºÉƸÀ CgÀtå ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß K£É£ÀÄß«j? GvÀÛgÀ: CgÀtÂåÃPÀgÀt
 5. 5. £ÀªÀÄðzÁ §ZÁªÉÇ DAzÉÆî£À JA§ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ? GvÀÛgÀ: ªÉÄÃzsÁ ¥ÁlÌgï
 6. 6. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ §¢UÀ¼À°è ¸Á®Ä ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ ¥ÉÆö¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? GvÀÛgÀ: ¸Á®Ä ªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀÌ.
 7. 7. «±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ AiÀiÁªÁUÀ DZÀj¸ÀÄvÉÛêÉ? GvÀÛgÀ: ¥Àæw ªÀµÀð dÆ£ï 5gÀAzÀÄ.
 8. 8. C½«£À CAa£À°ègÀĪÀ fëUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ________ GvÀÛgÀ: gÉqï qÉÃmÁ ¥ÀĸÀÛPÀ.
 9. 9. C½«£ÀAa£À°ègÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ w½¹? GvÀÛgÀ: ¥ÉjvÁ, £À£Áßj, ºÀÆfVqÀ.
 10. 10. C½«£ÀAa£À°ègÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ w½¹? GvÀÛgÀ: §AUÁ¼ÀzÀ ºÀÄ°, PÁ²äÃgÀzÀ ¸ÁÖöåUï, ºÁgÀĪÀ C½®Ä, §ÆèªÉïï
 11. 11. £À²¹ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß w½¹? GvÀÛgÀ: GuÉÚAiÀÄ ªÀĺÁUÀd. UÀįÁ© vÀ¯ÉAiÀÄ ¨ÁvÀÄPÉÆý. qÉÊ£ÉÆøÁgï. DjÌAiÉÆÃ¥ÀÖjPïì.
 12. 12. fë ªÉÊ«zsÀå ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV 2 ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ vÀAvÀæUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: ¸Àé£É¯É fë ¸ÀAgÀPÀëuÉ C£Àå£É¯É fë ¸ÀAgÀPÀëuÉ
 13. 13. W W F -EzÀgÀ «¸ÁÛgÀ gÀÆ¥À? GvÀÛgÀ: ªÀ¯ïØð ªÉʯïØ ¯ÉÊ¥sï ¥sÀAqï
 14. 14. ªÀ£ÀåfëUÀ¼À ¸À¥ÁÛºÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ°è JAzÀÄ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ? GvÀÛgÀ: ¥Àæw ªÀµÀð CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®£Éà ªÁgÀ
 15. 15. «±Àé d® ¢£ÁZÀgÀuÉ DZÀj¸ÀĪÀ ¢£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ªÀiÁZïð 22.
 16. 16. ªÉÊ£Áqï ªÀ£Àåfë C¨sÀAiÀiÁgÀtå AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ°èzÉ? GvÀÛgÀ: PÉÃgÀ¼À
 17. 17. CAvÀdð®ªÀÅ PÀĹAiÀÄÄwÛgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: ¤ÃgÀ£ÀÄß »ÃjPÉƼÀÄîªÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄïÉäöÊ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ d®¸ÀÛgÀzÀ ªÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀt DUÀÄwÛ®è. EzÀjAzÀ CAvÀdð®ªÀÅ PÀĹAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.
 18. 18. C¸ÁìA£ÀÀ°ègÀĪÀ PÀAqÀÄ gÁ¶ÖÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: PÁfgÀAUÀ.
 19. 19. gÁd¸ÁÝ£ÀzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ 2 gÁ¶ÖÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: ¸Áj¸ÁÌ, gÀtvÀA¨ÉÆÃgï
 20. 20. DºÁgÀzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: PÁ¨ÉÆðºÉÊqÉæÃmï, ¥ÉÆæÃn£ï, °¦qï, «l«Ä£ï, R¤d, £ÁgÀÄ, ¤ÃgÀÄ,
 21. 21. ¥ÉÆæÃn£ï £ÀÆå£ÀvÁ PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: PÁé¶AiÉÆÃgÀPÀgï.
 22. 22. ¥ÉÆæÃn£ï ªÀÄvÀÄÛ PÁ¨ÉÆÃðºÉÊqÉæÃmïUÀ¼À £ÀÆå£ÀvÁ PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: ¥ÉÆõÀuÁ ªÀÄgÁ¸Àä¸ï
 23. 23. ªÀħÄ⠨ɼÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä C¸ÁzsÀå-EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ £ÀÆå£ÀvÁ PÁ¬Ä¯É? GvÀÛgÀ: ¤±ÁAzsÀvÉ/ EgÀļÀÄUÀtÄÚ-«l«Ä£ï J PÉÆgÀvÉ
 24. 24. «l«Ä£ï ‘©’ PÉÆgÀvɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ gÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¨Éj¨Éj
 25. 25. M¸ÀqÀÄUÀ¼À°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀ-EzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ ®PÀët AiÀiÁªÀÅzÀgÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ? GvÀÛgÀ: ¸ÀÌ«ð-«qÀ«Ä£ï ¹
 26. 26. ¸ÀÆgÀå gÀ²äAiÀÄ fêÀ¸ÀvÀé AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: «l«Ä£ï r
 27. 27. «l«Ä£ï r PÉÆgÀvɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: jPÉmïì, D¹ÖAiÉÆêÀįÁ¹AiÀiÁ
 28. 28. CAiÉÆÃr£ï PÉÆgÀvɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ gÉÆÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¸ÀgÀ¼À UÀ¼ÀUÀAqÀ
 29. 29. DºÁgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ 2 «zsÁ£À w½¹? GvÀÛgÀ: gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «zsÁ£À, ¥Áå±ÀÑjÃPÀgÀt, ¤dð°ÃPÀgÀt.
 30. 30. ºÁ®£ÀÄß AiÀiÁªÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ: ¥Á±ÀÑjÃPÀgÀt «zsÁ£À.
 31. 31. ²ÃvÀPÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: 6 jAzÀ 8 GµÁÚA±ÀzÀ°è DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ²ÃvÀPÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 32. 32. DºÁgÀ PÀ®¨ÉgÉPÉ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: DºÁgÀ ¥ÀzsÁxÀðUÀ½UÉ PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÀzÁxÀð ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DºÁgÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 33. 33. Cj²£À ¥ÀÄrUÉ ¨ÉgɸÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ¥ÀzÁxÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ªÉÄmÁ¤Pï ºÀ¼À¢
 34. 34. nà ¥ÀÄrUÉ ¨ÉgɸÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ¥ÀzÁxÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¸ÁgÀ vÉUÉzÀ nà ¥ÀÄr.
 35. 35. ªÉÄt¹UÉ ¨ÉgɸÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ¥ÀzÁxÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: MtVzÀ ¥ÀgÀAV ©ÃdUÀ¼ÀÄ.
 36. 36. ¨É®è/¸ÀPÀÌgÉ ¥ÁPÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðPÉÌ ¨ÉgɸÀĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ: eÉãÀÄvÀÄ¥Àà
 37. 37. 00c VAvÀ®Æ PÀrªÉÄ GµÀÖvÉAiÀÄ°è DºÁgÀ ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ «zsÁ£À? GvÀÛgÀ: WÀ¤ÃPÀj¸ÀÄ«PÉ.
 38. 38. DºÁgÀ ¤Ãj£À CA±À vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĤPÉUÉ K£É£ÀÄߪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ: ¤dð°ÃPÀgÀt
 39. 39. ±ÀÄzsÀÞ ºÁ°£À ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ CAQ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¯ÁåPÉÆÖëÄÃlgï -1.026
 40. 40. DºÁgÀzÀ ¥ÉÆlÖtUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÄèªÁUÀ AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ«j? GvÀÛgÀ: vÀAiÀiÁj¹zÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ DªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ ¢£ÁAPÀ.
 41. 41. vÀÄ¥ÀàzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ PÀAqÀÄ »qÀÄAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ DªÀÄè AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¥À槮 ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè.
 42. 42. CrUÉ JuÉÚ PÀ®¨ÉgÀPÉ PÀAqÀÄ »qÀÄAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ DªÀÄè AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¥À槮 £ÉÊnæÃPï DªÀÄè.
 43. 43. ISI gÀÆ¥ÀªÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: EArAiÀÄ£ï ¸ÁÖöåAqÀqïð E£ïìlÆåµÀ£ï.
 44. 44. ¥Áè¹ÖPïUÀ¼À°è JµÀÄÖ «zsÀ? CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: 2 «zsÀ-xÀªÉÆÃð, xÀªÉÆÃð¸ÉnÖAUï ¥Áè¹ÖPï
 45. 45. ¥ÀÄ£Àgï §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ §ºÀÄzÁzÀ ¥Áè¹ÖPï AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ: xÁªÉÆðÃ¥Áè¹ÖPï - ¥Á°yãï, ¦.«.¹. ¥Á°¸ÀÖjãï
 46. 46. PÀÄPÀÌgï »rPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ ¥ÁÖ¹ÖPï AiÀiÁªÀÅzÀÄ?KPÉ? GvÀÛgÀ: ¨ÉÃPÀ¯ÉÊmï.
 47. 47. «zÀÄåvï MvÀÄÛ UÀÄArUÀ¼À §¼ÀPÉG¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï AiÀiÁAiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¨ÉÃPï¯ÉÊmï
 48. 48. eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉ §¼À¥ÀqÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: ¥Áè¹ÖPï ¹,r,¥Á°¸ÀÖgï £ÉʯÁ£ï.
 49. 49. ¹ªÉÄAmï vÀAiÀiÁjPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ PÀZÁѪÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹? GvÀÛgÀ: eÉÃrªÀÄtÄÚ, ¸ÀÄtÚzÀPÀ®Äè, f¥ÀìA
 50. 50. ¹ªÉÄAmï ¸Àé®à f¥ÀìA ¨ÉgɸÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: ¹ªÉÄAmï UÀnÖAiÀiÁUÀÄ«PÉ zÀgÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä
 51. 51. PÉA¥ÁV PÁzÀ ¹ªÉÄAmï GAqÉUÀ¼À£ÀÄß K£É£ÀÄߪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ: QèAPÀgïì
 52. 52. PÁAQæÃmï JAxÀºÀ «Ä±Àæt? GvÀÛgÀ: ¹ªÉÄAmï: d°è: ªÀÄgÀ¼ÀÄUÀ¼À 1:2:4 «Ä±Àæt.
 53. 53. ªÁ¶AUï ¸ÉÆÃqÁzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆvÀæªÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÁ¨ÉÆðãÉÃmï -Na2CO3.
 54. 54. CrUÉ ¸ÉÆÃqÁzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆvÀæ w½¹? GvÀÛgÀ: ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÉÊ PÁ¨ÉÆðãÉÃmï-NaHCO3
 55. 55. ºÉÆmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ D«ÄèÃAiÀÄvÉ ¤ªÁgÀuÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÉÊ PÁ¨ÉÆðãÉÃmï.
 56. 56. ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï vÀAiÀiÁjPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÉÊ PÁ¨ÉÆðãÉÃmï.
 57. 57. ¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀĪÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆvÀæ w½¹? GvÀÛgÀ: PÁå°ìAiÀÄA ¸À¯ÉáÃmï ºÉ«Ä ºÉÊqÉæÃmï-CaSo4 ½ H2O
 58. 58. ¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï C£ÀÄß J°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ: CVߤgÉÆÃzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ vÀAiÀiÁjPÉ, zÀAvÀaQvÉì, «UÀæºÀ, DrPÉ ªÀÄÄjzÀ ªÀÄƼÉUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀ®Ä, ¹ÃªÉĸÀÄtÚ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ.
 59. 59. ºÁ®Ä ªÉƸÀgÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁzÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¯ÁåPÉÆÖèɹ®¸ï
 60. 60. ¨ÉÃPÀjAiÀÄ PÉÃPï ªÀÄÈzÀÄ ¸ÀàAf£ÀAwgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: ¬ÄøïÖ ²°ÃAzsÀæ §¼ÀPÉ
 61. 61. ¥É¤¹°£ï fêÀ¤gÉÆÃzsÀPÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ §UÉÎAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöä fë¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ: ¥É¤¹°AiÀÄA £ÉÆmÉÃlA- ²°ÃAzsÀæ
 62. 62. JgɺÀļÀĪÀ£ÀÄß ¸ÁQ ¨É¼É¸ÀĪÀ QæAiÉÄ? GvÀÛgÀ: ªÀ«ÄðPÀ®Ñgï
 63. 63. ¥É¤¹°£ï fêÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rzÀ «eÁÕ¤ AiÀiÁgÀÄ? GvÀÛgÀ: C¯ÉUÁìAqÀgï ¥sÉè«ÄAUï
 64. 64. PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä UÁvÀæzÀ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ? GvÀÛgÀ: vÀ½ EAf¤AiÀÄjAUï
 65. 65. ¹ÜjÃPÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: ¸ÀAUÀæºÀ DPÁgÀ¢AzÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÉÌ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¹ÜjÃPÀgÀt J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 66. 66. £ÉÊmÉÆæÃd£ï ¹ÜjÃPÀgÀtzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ fëUÀ¼ÀªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ: ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ – gÉÊeÉÆéAiÀÄA. ¤Ã° ºÀ¹gÀÄ ±ÉʪÀ® - C£Á©£Á, £Á¸ÀÖPï.
 67. 67. £ÉÊnæÃPÀgÀtzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: £ÉÊmÉÆæøÉÆêÀiÁ£Á¸ï £ÉÊmÉÆæèÁåPÀÖgï.
 68. 68. rãÉÊnæÃPÀgÀtzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ: ¸ÀÆqÉÆêÉÆãÁ¸ï.
 69. 69. ªÀÄgÀÄZÀQæPÀgÀt JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ: «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀÄÆ®¢AzÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ DPÁgÀPÉÌ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄZÀQæPÀgÀt J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 70. 70. ªÁvÀªÀgÀtzÀ°è CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ C¤® _______ GvÀÛgÀ: £ÉÊmÉÆæÃd£ï.
 71. 71. fëUÀ¼À LzÀÄ ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. 1. ªÉÆ£ÉgÁ ¸ÁªÀiÁædå. 2. ¥ÉÆæn¸ÁÖ ¸ÁªÀiÁædå. 3. ªÉÄÊPÉÆÃmÁ ¸ÁªÀiÁædå. 4. ¸À¸Àå ¸ÁªÀiÁædå. 5. ¥Áæt ¸ÁªÀiÁædå.
 72. 72. ¨ÁåQÖÃjAiÀÄUÀ¼À DPÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 §UÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹. GvÀÛgÀ DPÁgÀ: 1. ¨Áå¹®¸ï – zÀAqÁPÁgÀ. 2. PÁPÁ¸ï – UÉÆïÁPÁgÀ. 3. ¹àj®èªÀiï - ¸ÀÄgÀ½AiÀiÁPÁgÀ.
 73. 73. ºÁ°£À°ègÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¯ÁåPÉÆÖèÁå¹®¸ï.
 74. 74. ¥Áè¹äqï JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj r.J£ï.J WÀlPÀªÀ£ÀÄß ¥Áè¹äqï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 75. 75. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛ §¼À¹ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. £ÉÊmÉÆæøÉÆêÉÆãÁ¸ï
 76. 76. PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. ªÉÄÊPÉÆèÁåQÖÃjAiÀÄA lÄå§PÀÄåð¯ÉÆù¸ï.
 77. 77. mÉÊ¥sÁ¬Äqï gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. ¸Á¯ÉÆäãɯÁè mÉʦüÃ.
 78. 78. zsÀ£ÀĪÁðAiÀÄÄ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. PÁè¹ÖçÃrAiÀÄA mÉl¤.
 79. 79. PÁ®gÁ gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. «©æAiÉÆ PÁ®gÉ.
 80. 80. ¥ÉèÃUï gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. AiÀĹð¤AiÀiÁ ¥É¹Ö¸ï.
 81. 81. qÀAiÀiÁlªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃmÉÆÃeÉÆêÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjªÉ? GvÀÛgÀ. ¥ÉÆæn¸ÁÖ ¸ÁªÀiÁædå.
 82. 82. qÀAiÀiÁlªÀiïUÀ¼À°è PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ? GvÀÛgÀ. ¹°PÁ.
 83. 83. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¸Àé¥ÉÆõÀPÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. AiÀÄÄVè£ÁAiÀiïØUÀ¼ÀÄ.
 84. 84. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÀ¥ÉÆõÀPÀ PÉƼÉw¤ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¸ÉèöʪÀiï ªÉÆïïØ.
 85. 85. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÀ¨sÀPÀëPÀ fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. C«ÄèÁ.
 86. 86. ¥ÉÆæÃn¸ÀÖ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è£À ¥ÀgÁªÀ®A© fë AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¥Áè¸ÉÆäÃrAiÀÄA ªÀÄvÀÄÛ næ¥À£Á¸ÉÆêÀiÁ.
 87. 87. qÀAiÀiÁlªÀiïUÀ¼À PÉÆñÀ©üwÛAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀªÁlUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. J¦yÃPÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊ¥ÉÆÃyÃPÁ.
 88. 88. «±ÀézÀ ¥ÀæªÀÄÄR GvÁàzÀPÀ fëUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. qÀAiÀiÁlªÀiï.
 89. 89. Ct¨ÉUÀ¼ÀÄ, ¬ÄøïÖ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¸ÉÃjªÉ? GvÀÛgÀ. ªÉÄÊPÉÆÃmÁ ¸ÁªÀiÁædå.
 90. 90. ²°ÃAzÀæUÀ¼À GzÀݪÁzÀ, vɼÀîV£À, zÁgÀzÀAvÀºÀ zÉúÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ. ºÉÊ¥sÉ.
 91. 91. ªÉÄʹðAiÀĪÀiï JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ºÉÊ¥sÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ªÉÄʹðAiÀĪÀiï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 92. 92. ¨ÉÃPÀjUÀ¼À°è ºÀÄzÀÄUÀÄ«PɬÄAzÀ ¨Éæqï ªÀÄÈzÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ ²°ÃAzÀæ fë AiÀĪÀÅzÀÄ?. GvÀÛgÀ. ¬ÄøïÖ.
 93. 93. CPÀ±ÉÃgÀPÀUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ºÉÆA¢gÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß CPÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 94. 94. PÀ±ÉÃgÀÄPÀ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 95. 95. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ. ¸ÉÊPÁ£ï.
 96. 96. D¹ÖÃAiÀiÁ JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀ ©üwÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀÆPÀëöägÀAzÀæUÀ¼À£ÀÄß D¹ÖÃAiÀiÁ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 97. 97. D¸ÀÄÌöå®A JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼À°ègÀĪÀ zÉÆqÀØ ¨Á¬ÄAiÀÄAvÀºÀ gÀAzÀæªÀ£ÀÄß D¸ÀÄÌöå®A J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 98. 98. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ DzsÁgÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. ¹àPÀÆå¯ïUÀ¼ÀÄ.
 99. 99. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀÀ¼À°è fÃtðQæAiÉÄUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ «±ÉõÀ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. PÉÆAiÀiÁ£ÉƸÉÊmï.
 100. 100. ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀÀ¼À°è ¤°ðAUÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ DAvÀjPÀ ªÉÆUÀÄÎ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. eɪÀÄÆå¯ï.
 101. 101. ªÀA±À PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¹¯ÉAlgÉÃmÁUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ. ºÉÊqÁæ, CA§° «ÄãÀÄ. ºÀªÀ¼ÀzÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ.
 102. 102. PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼À°è aîzÀAvÀºÀ doÀgÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ. ¹¯ÉAlgÁ£ï
 103. 103. PÀÄlÄPÀÄPÀtªÀAvÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ PÀÄlÄPÀÄ PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. ¤ÃqÉÆèÁè¸ïÖ.
 104. 104. D£É PÁ®Ä gÉÆÃUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ZÀ¥ÀàmɺÀļÀĪÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. ¦ü¯ÉÃjAiÀiÁ.
 105. 105. ªÀA±À ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ C¤°qÁUÉ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. GvÀÛgÀ. ¤Ãj¸ï. JgɺÀļÀÄ. fUÀuÉ. .
 106. 106. ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß DªÀj¹gÀĪÀ vɼÀĪÁzÀ ºÉÆgÀ¥ÉÆgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. PÀÆånPÀ¯ï
 107. 107. JgɺÀļÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ G¹gÁl £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ? GvÀÛgÀ. ZÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®PÀ.
 108. 108. JgɺÀļÀ«£À ZÀ®£ÁAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ©gÀÄUÀÆzÀ®Ä.
 109. 109. ¤Ãj¸ï£À ZÀ®£ÁAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ¥ÁågÀ¥ÉÆÃrAiÀiÁ.
 110. 110. ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÀ «¸Àdð£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. £É¦üæÃrAiÀiÁ.
 111. 111. QïÁΰUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀAPÀ®ªÀÅ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ªÀiÁqÀ®ànÖgÀÄvÀÛzÉ. GvÀÛgÀ. PÉÊn£ï
 112. 112. ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼À°è DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄUÉ vÀ¼Àî®Ä EgÀĪÀ gÀZÀ£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. gÁåqÀįÁ.
 113. 113. ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼À°è ¥sÀ°vÀUÉÆAqÀ CAqÁtÄ«¤AzÀ GAmÁUÀĪÀ rA¨sÀPÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ªÉ°dgï rA¨sÀPÀ.
 114. 114. PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼À ZÀ®£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. PÉƼÀªÉ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ.
 115. 115. PÀAlPÀZÀ«ÄðUÀ¼À ZÀ®£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. GvÀÛgÀ. PÉƼÀªÉ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ.
 116. 116. «¸Àdð£É JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. £ÉÊmÉÆæÃd£ï vÁådåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ ºÀPÀĪÀ QæAiÉÄUÉ «¸Àdð£É J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 117. 117. fëUÀ¼À°è rà CªÉÆäPÀgÀt¢AzÀ GvÀàwÛAiÀÄUÀĪÀ vÁådåUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. CªÉÆäAiÀiÁ. AiÀÄÆjAiÀiÁ. AiÀÄÆjPï DªÀÄè.
 118. 118. C«ÄèÁzÀ°è GvÀàwÛAiÀÄUÀĪÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådå AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. CªÉÆäAiÀiÁ.
 119. 119. fgÀ¼ÉAiÀÄ°è GvÀàwÛAiÀÄUÀĪÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådå AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. AiÀÄÆjPï DªÀÄè.
 120. 120. ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è GvÀàwÛAiÀÄUÀĪÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådå AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. AiÀÄÆjAiÀiÁ.
 121. 121. ªÀiÁ£ÀªÀ£À «¸Àdð£ÁAUÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? GvÀÛgÀ. ªÀÄÆvÀæd£ÀPÁAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄð.
 122. 122. fgÀ¼ÉAiÀÄ°è £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä EgÀĪÀ CAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ªÀiÁ°áÃfAiÀÄ£ï £À½PÉUÀ¼ÀÄ.
 123. 123. fgÀ¼ÉAiÀÄ°è £ÉÊmÉÆæÃd£ïAiÀÄPÀÛ vÁådåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä EgÀĪÀ CAUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? GvÀÛgÀ. ªÀiÁ°áÃfAiÀÄ£ï £À½PÉUÀ¼ÀÄ.
 124. 124. £É¥sÁæ£ï JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. ªÀÄÆvÀæ d£ÀPÁAUÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆPÀëöä PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ WÀlPÀªÀ£ÀÄß £É¥sÁæ£ï J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 125. 125. ªÀÄÆvÀæ d£ÀPÁAUÀzÀ «¥sÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ gÉÆÃVUÀ½UÉ AiÀĪÀ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀgÀÄ? GvÀÛgÀ. qÀAiÀiÁ°¹¸ï.
 126. 126. UËmï JAzÀgÉãÀÄ? GvÀÛgÀ. gÀPÀÛzÀ°è AiÀÄÆjPï DªÀÄèzÀ ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀjAzÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉå.

×