Lm esp grade10

Grade 10 LM

1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Modyul para sa Mag-aaral
Yunit 1
	 Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga
edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan.
Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na
mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa
action@deped.gov.ph.
	 Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
10
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
2
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikasampung Baitang
Modyul para sa Mag-aaral
Unang Edisyon 2015
ISBN:
	 Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas
Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang
akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot
ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa
pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing
ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.
	 Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan,
ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula,
atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon.
Pinagtibay sa isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright
Licensing Society (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang kumakatawan sa paghiling ng
pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Hindi inaangkin
ni kinakatawan ng tagapaglathala (publisher) at mga may-akda ang karapatang-aring
iyon.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC
Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD
Mga Bumuo ng Modyul para sa Mag-aaral
Mga Konsultant: 	 Manuel B. Dy Jr., PhD at Fe A. Hidalgo, PhD
Editor: 		 Luisita B. Peralta
Mga Manunulat: 	 Mary Jean B. Brizuela, Patricia Jane S. Arnedo,
Goeffrey A. Guevara, Earl P. Valdez, Suzanne M. Rivera,
Elsie G. Celeste, Rolando V. Balona Jr.,
Benedick Daniel O. Yumul, Glenda N. Rito, at
Sheryll T. Gayola
Tagaguhit: 	 	 Gilbert B. Zamora
Naglayout: 		 Jerby S. Mariano
Mga Tagapamahala: Dir. Jocelyn DR. Andaya, Jose D. Tuguinayo, Jr.,
Elizabeth G. Catao, at Luisita B. Peralta
Inilimbag sa Pilipinas ng FEP Printing Corporation
Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat
(DepEd-IMCS)
Office Address:	 5th Floor Mabini Bldg., DepEd Complex
Meralco Avenue, Pasig City
Philippines 1600
Telefax:		 (02) 634-1054 or 634-1072
E-mail Address:	 imcsetd@yahoo.com
Talaan ng Nilalaman
Unang Markahan
Modyul1:AngMgaKatangianngPagpapakatao................................................1
Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo?..................................................1
Paunang Pagtataya ....................................................................................2
Pagtuklas ng Dating Kaalaman ..................................................................4
Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .........................7
Pagpapalalim .............................................................................................9
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ............................................................16
Modyul2:AngMataasnaGamitatTunguhinngIsipatKilos-loob......................21..
Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? ................................................21
Paunang Pagtataya ...................................................................................22
Pagtuklas ng Dating Kaalaman .................................................................24
Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa ........................27
Pagpapalalim ............................................................................................30
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto .............................................................38
Modyul3:PaghubogngKonsensiyaBataysaLikasnaBatasMoral..................42
Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? ...............................................42
Paunang Pagtataya ..................................................................................43
Pagtuklas ng Dating Kaalaman ............................................................... 46
Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .......................48
Pagpapalalim ............................................................................................49
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ...............................................................62
Modyul4:AngMapanagutangPaggamitngKalayaan	 .................................65
Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? .............................................. 65
Paunang Pagtataya ..................................................................................66
Pagtuklas ng Dating Kaalaman ................................................................68
Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .......................70
Pagpapalalim	........................................................................................71
Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ............................................................79
1
Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 10
Unang Markahan
MODYUL 1: ANG MGA KATANGIAN NG
PAGPAPAKATAO
A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?
“Sa bawat kilos ko, anong uri ng tao ang binubuo ko sa aking sarili?”
Ngayong nasa Baitang 10 ka na, naitanong mo na ba ang tanong na ito sa
iyong sarili? Nakatulong ba ang mga konseptong natutuhan mo sa mga modyul
sa mga nakaraang baitang sa Edukasyon sa Pagpapakatao, lalo na ang Modyul 5
hanggang Modyul 8 sa Baitang 7? Malinaw ba sa iyo ang uri ng tao na binubuo mo sa
iyong sarili? Kung pangarap mong maging
matagumpay na propesyonal (tulad ng isang
guro, guidance counselor o negosyante) o
manggagawa na produktibo at nakikibahagi
sa pag-unlad ng iyong pamayanan at bansa,
ano-anong mga pagpapahalaga kaya ang
makatutulong upang mabuo ang tao na
iyong pinapangarap? Magandang tanungin
ang iyong sarili sa panahon ng mga tukso
at pag-aalinlangan na para bang nakatingin
ka sa salamin: Anong uri nga ba ng tao ang
binubuo ko sa aking sarili?
Marahil dahil sa iyong kalayaan, naisasakilos mo agad ang anumang naisip
nang walang pagmumuni. Mahalagang isaalang-alang na ang bawat pasiya at kilos
mo ay may epekto sa pagkataong hinuhubog mo sa iyong sarili. Paano kung sa huling
yugto ng iyong buhay ay magulat ka sa iyong nakamit na pagkatao - dahil hindi pala ito
ang nilayon mo? Ano-ano ang dapat mong gawin upang ang pagkataong hinuhubog
mo sa iyong sarili ay magugustuhan mo, kapuri-puri sa iyong kapuwa at pamayanan
at katanggap-tanggap sa Diyos?
Sa modyul na ito, inaasahan ang pagsagot mo sa Mahalagang Tanong
na: Paano makatutulong sa tao ang mga katangian ng pagpapakatao upang
magampanan niya ang kaniyang misyon sa buhay tungo sa kaniyang
kaligayahan?
2
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na
kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:
1.1	Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao
1.2 Nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makatutulong sa
pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay (upang magampanan ang kaniyang misyon
sa buhay)
1.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto ng aralin
1.4 Nailalapat ang mga tiyak na hakbang upang paunlarin ang mga katangian ng
pagpapakatao
Naririto ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kasanayang
Pampagkatuto 1.4:
a.	May malinaw na Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB)
b.	Natukoy ang iba’t ibang papel sa buhay batay sa kaniyang PPMB
c.	 Natukoy ang mga konkretong gawain upang matupad ang iba’t ibang papel sa
buhay
d.	Natukoy ang mga katangian ng pagpapakatao na nahuhubog sa pagsasagawa ng
mga konkretong gawain na natukoy
Paunang Pagtataya
Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang mga sagot sa kuwaderno.
1. Alin ang hindi tinutukoy ng bahaging “madaling maging tao” sa kasabihang
“Madaling maging tao, mahirap magpakatao?”
a. May isip at kilos-loob ang tao.
b. May kamalayan siya sa kaniyang pagtungo sa kaniyang kaganapan.
c. Tapat ang tao sa kaniyang misyon.
d. May konsensiya ang tao.
2. Alin ang hindi tinutukoy ng bahaging “mahirap magpakatao” sa kasabihang
“Madaling maging tao, mahirap magpakatao?”
a. Ito ang nagpapabukod-tangi sa tao sa kaniyang kapuwa-tao.
b. Ibang mag-isip at tumugon ang bawat isa sa magkapatid na kambal kung
maharap sa parehong sitwasyon.
c. Nililikha niya sa kaniyang sarili ang mga katangiang nagpapabukod-tangi sa
kaniya habang siya ay nagkakaedad.
d. May kakayahan ang tao na itakda ang kaniyang kilos para lamang sa
katotohanan at kabutihan.
3
3. Alin ang nagpapahayag sa katangian ng tao bilang indibidwal?
a. Ang tao ay may matibay na paninindigan, pagpapahalaga, at paniniwalang
bukod-tangi sa lahat.
b. Hiwalay ang tao sa ibang tao dahil noong siya ay isinilang, nagsimula na siyang
mag-okupa ng espasyong hiwalay sa ibang sanggol.
c. Lahat ng tao ay pantay-pantay kahit magkakaiba ang mga katangian, pangarap
at pagpapahalaga ng bawat isa.
d. Bukod-tangi ang tao at naiiba sa kaniyang kapuwa dahil siya ang lumilikha ng
kaniyang pagka-sino.
4. Ano ang kahulugan ng pangungusap?
“Ang tao bilang persona ay isang proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging
ganap na siya.”
a. Nililikha ng tao ang kaniyang pagka-sino sa pamamagitan ng pagsisikap.
b. Lahat ng tao ay dumadaan sa proseso ng pag-unlad.
c. Dapat magsikap ang lahat ng tao.
d. Nagiging ganap ang tao dahil sa kaniyang pagpupunyagi.
5. Aling yugto ng pagka-sino ng tao ang nagpapakita ng pagkamit ng kaniyang
kabuuan, kaya hindi siya naiimpluwensiyahan ng pananaw ng nakararami dahil sa
kaniyang matibay na paninindigan?
a. Persona
b. Personalidad
c. Pagme-meron
d. Indibidwal
6. Alin sa sumusunod ang nagpakita ng katangian ng hindi pa ganap na
personalidad?
a. Nakibahagi si Kesz sa paglutas ng mga suliraning kinakaharap ng kabataan sa
buong mundo.
b. Naitaas ni Kap Roger ang antas ng kabuhayan ng kaniyang pamilya at kapuwa
magsasaka.
c. Naging instrumento ang mga painting ni Joey Velasco upang imulat sa mga tao
ang epekto ng kahirapan at kawalan ng katarungan sa bansa.
d. Nagpasya si Raffy na magsumite ng proposal tungkol sa Career Guidance
upang mabigyang-solusyon ang problema ng job-skills mismatch sa bansa.
7. Ano ang buod ng talata?
	 May kakayahan ang tao na gawing obheto ang kaniyang sarili. Dahil sa
kaniyang kakayahang magmuni-muni, alam ng tao na alam niya o hindi niya
alam. Nagiging mundo ang kaniyang kapaligiran dahil sa kakayahan niyang
pag-isipan ang kaniyang sarili.
a. Ang tao ay may kamalayan sa sarili.
b. Alam ng tao sa mundo ang anumang bagay na may kaugnayan sa kaniyang sarili.
4
c. Maraming magagawa ang isip ng tao.
d. Gamit ang pagmumuni-muni, nalalaman ng tao ang mga bagay na hindi niya
alam.
8. Anong katangian ng pagpapakatao ang ipinakita ni Buddha sa pangungusap?
Noong nakita ni Buddha ang apat na lalaki – isang matanda, may ketong,
bangkay, at pulubi, nakabuo siya ng buod ng buhay: Ang buhay ay isang pagdurusa.
a. May kamalayan sa sarili
b. Umiiral na nagmamahal
c. May kakayahang kumuha ng esensiya ng mga umiiral
d. Tumutugon sa tawag ng paglilingkod
9. Anong katangian ng pagpapakatao ang ipinamalas ni Mother Teresa sa talata?
	 Sa kaniyang pagninilay, narinig niya ang tawag ng paglilingkod sa
labas ng kumbento – ang tulungan ang mga batang napabayaan, mga taong
hindi minahal at may sakit na hindi inalagaan. Ginamit niya ang kaniyang
kaalaman sa panggagamot at kakayahan sa pagtuturo upang tugunan ang
pangangailangang pisikal at espiritwal ng mga mahihirap.
a. May kamalayan sa sarili
b. Umiiral na nagmamahal
c. May kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral
d. May pagtanggap sa kaniyang mga talento
10. Alin ang dapat paunlarin ng tao upang maisagawa ang kaniyang misyon sa
buhay na siyang magiging daan tungo sa kaniyang kaligayahan?
a. Mga katangian ng pagpapakatao
b. Mga pangarap at mithiin
c. Mga talento at kakayahan
d. Kasipagan at katapatan
B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN
Gawain 1
Panuto:
1.	 Suriin ang kasabihang: “Madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao.”
2.	 Sa gabay ng inyong guro, hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Pag-uusapan
ng bawat pangkat ang kahulugan ng kasabihan. Sasagutin ang tanong na: Ano
ang mga katangian ng tao at ng nagpapakatao? Bawat kasapi ng pangkat ay
magbibigay ng kaniyang opinyon.
5
a.	Isusulat ng isang miyembro ng pangkat sa isang kartolina o i-encode sa laptop
ang matrix sa ibaba:
Mga Katangian ng Tao Mga Katangian ng Nagpapakatao
Hal.: May isip at kilos-loob Ginagamit ang isip para sa paghahanap
ng katotohanan
b. Pagkatapos, bubuo ang bawat pangkat ng konsepto o buod mula sa mga sagot
na lumabas sa talakayan.
c. Ibabahagi ng lider ng pangkat ang kanilang output sa klase.
3.	 Sagutin ang mga tanong ng guro tungkol sa pangkatang gawain:
a.	Batay sa mga sagot ng mga pangkat, ano-ano ang pagkakaiba ng pagiging tao
sa pagpapakatao?
b.	Bakit sinasabi sa kasabihan na madaling maging tao? Bakit mahirap
magpakatao? Ipaliwanag.
4.	 Pagkatapos, isasadula ng bawat pangkat sa malikhaing paraan sa loob ng
tatlong minuto ang taong nagpapakatao (halimbawa: pagbisita sa mga bilanggo o
maysakit).
5.	 Pagkatapos ng dula-dulaan, sagutin ang sumusunod na tanong sa klase:
a.	 Ano-anong katangian ng pagpapakatao ang napansin mo sa mga dula-dulaan?
b.	 Kung isasabuhay mo ang mga katangian ng pagpapakatao, ano ang kabutihang
idudulot nito?
c.	 Ano ang magsisilbing gabay ng lahat ng iyong mga pagpupunyagi na
dapat mong buuin upang makamit ang tagumpay at tunay na kaligayahan?
Ipaliwanag.
6
Gawain 2
Panuto: Napag-aralan mo sa Baitang 7 at Baitang 9 ang Personal na Pahayag ng
Misyon sa Buhay (PPMB). Dalawa ang bahagi nito: (a) Ano ang gusto mong maging
at (b) Ano ang dapat mong gawin upang matupad ang “a.” Ito ang tuon ng gawaing
ito. Gawin ang sumusunod sa iyong kuwaderno.
1.	 Balikan ang binuo mong Personal na Pahayag na Misyon sa Buhay (PPMB) sa
Baitang 9. May gusto ka bang baguhin o paunlarin? Isulat sa iyong kuwaderno
ang pinaunlad mong PPMB. Kung wala ka pang PPMB, bumuo ka nito gabay ang
halimbawa sa ibaba:
Halimbawa:
Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) ni Rita
Isangmapagkalinganglidernatagapagdaloyngmgagawaingnagbibigay
ng prayoridad sa kabataan at mahihirap na tagalunsod tungo sa pag-unlad ng
kanilang positibong pagtingin sa sarili at ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng
kaalaman at kakayahan sa musika at isports.
Ikaw naman, isulat ang binuo o pinaunlad mong PPMB:
_________________________________________________________
Pagkatapos, punan ang sumusunod:
a.	 Ano ang gusto mong maging: ______________________________
b.	 Ano ang dapat mong gawin (upang matupad mo ang “a”):
______________________________________________________
2.	 Pagkatapos, sagutin ang sumusunod:
a.	Mahuhubog ba ang iyong pagkatao sa mga “dapat mong gawin” na binanggit
mo sa iyong PPMB? Ipaliwanag.
b.	Kaya mo bang tuparin ang iyong PPMB? Pangatwiranan.
c.	 Ipaliwanagkungano-anoangmgakatangianngpagpapakataoangmakatutulong
upang maisakatuparan mo ang iyong PPMB.
7
C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN,
AT PAG-UNAWA
Gawain 3
Panuto sa Pang-isahang Gawain:
1.	 Batay sa ginawa mong PPMB sa Gawain 1, tukuyin ang mga dapat mong gawin
upang matupad mo ang iyong misyon (na nakalahad sa iyong PPMB) sa iba’t
ibang papel na ginagampanan mo sa buhay (halimbawa bilang anak, kapatid,
kamag-aral, kabataan sa pamayanan, kaibigan ng kaklase, at anak ng Diyos).
Halimbawa, sa PPMB ni Faustina:
Bilang anak: Pamumuno sa mga kapatid sa pagtulong sa paggawa ng mga
takdang-aralin at gawaing bahay
Bilang mag-aaral: Pagpapanatiling mataas ang marka sa lahat ng asignatura sa
klase sa pamamagitan ng pag-aaral nang mabuti; Pagtulong sa mga kamag-aral
na mahina sa klase.
Bilang mamamayan: Pakikiisa sa programang “Clean and Green” sa barangay
Bilang Layko (o anak ng Diyos): Pagtuturo ng Katesismo sa mga batang lansangan
Ngayon, ikaw naman: Punan ang mga kahon ng mga gawain na makatutulong sa
pagtupad mo ng iba’t ibang papel sa buhay. Maaaring magdagdag ng kahon kung may
iba ka pang papel sa buhay (hal.: pangulo ng Student Council, lider ng isang pangkat
ng kawanggawa para sa mga maralitang tagalunsod, blogger, editor ng student paper,
layout artist, at iba pa).
8
Panuto sa Pangkatang Gawain:
1.	 Bumuo ng dyad sa bawat pangkat.
2.	 Ibahagi ang output sa bawat isa sa loob ng tatlong minuto.
3.	 Ibahagi sa pangkat ang mga sagot na magkapareho. Halimbawa: ang mga
ginagampanan sa buhay at ang mga gawaing makatutulong sa pagtupad ng iba’t
ibang papel sa buhay.
4.	 Ilalahad ng bawat pangkat ang kanilang output.
Sagutin ang mga Tanong:
1.	 Ano ang damdamin mo habang ibinabahagi ang iyong mga papel sa buhay at mga
gawaing makatutulong sa pagtupad ng mga ito?
2.	 Ano-anong pagpapahalaga ang mahihinuha sa mga gawaing ibinahagi ng
pangkat? Ipaliwanag.
3.	 Ano-anong katangian ng pagpapakatao ang masasalamin sa mga konkretong
gawain na ibinahagi ng pangkat? Ipaliwanag.
Bilang KAPATID,
Bilang ANAK,
Bilang MAG-AARAL,
Personal na Pahayag
ng Misyon sa Buhay:
(PPMB)
Bilang MAMAMAYAN,
Bilang ANAK NG
DIYOS,
Bilang PANGULO NG
STUDENT COUNCIL
9
D. PAGPAPALALIM
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay
Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao
	 “Madaling maging tao, mahirap magpakatao.”
	 Ano ang pagkaunawa mo sa kasabihan? Bakit kaya madali ang “maging tao”
ngunit “mahirap magpakatao”?
	 May dalawang bahagi ang kasabihang ito. Ang una, “madaling maging tao,”
ay sumasagot sa pagka-ano ng tao at ang ikalawa naman ay nakatuon sa pagka-
sino ng tao. Napag-aralan mo sa Baitang 7 na ang tao ay may isip at kilos-loob, may
konsensiya, may kalayaan at dignidad. Naunawaan mo rin na iba ang tao sa hayop
dahil sa kaniyang kakayahang mag-isip (pagkarasyonal) at kakayahang itakda ang
kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya). Bukod-
tangi ang tao dahil sa kaniyang isip at kilos-loob, at may kamalayan siya sa kaniyang
pagtungo sa sariling kaganapan.
	 Ang ikalawang bahagi, “mahirap magpakatao,” ay tumutukoy sa persona
(person) ng tao. Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod-tangi sa kaniya sa
kapuwa niya tao. Halimbawa, ang kambal na Oyin at Yesa ay parehong mahilig umawit,
at pareho ang uri ng musikang gusto nila, pero ibang mag-isip at tumugon si Oyin kung
maharap sila sa parehong sitwasyon. Sa kaniyang pag-iisip, pagpapasiya, at pagkilos,
nagiging bukod-tangi ang bawat tao. Hindi ipinagkaloob sa kaniyang pagkasilang ang
lahat ng mga katangiang nagpapabukod-tangi sa kaniya, dahil unti-unti niyang nililikha
sa kaniyang sarili ang mga ito habang siya ay nagkakaedad.
Ang paglikha ng pagka-sino ng tao ay dumaraan sa tatlong yugto: ang tao
bilang indibidwal, ang tao bilang persona, at ang tao bilang personalidad.
Ang tao bilang indibidwal ay tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang
tao. Nang isinilang siya sa mundo, nagsimula na siyang mag-okupa ng espasyo na
hiwalay sa ibang sanggol. Dahil sa kaniyang kamalayan at kalayaan, nasa kaniyang
mga kamay ang pagbuo niya ng kaniyang pagka-sino. Ang kaniyang pagka-indibidwal
ay isang proyektong kaniyang bubuuin habang buhay bilang nilalang na hindi tapos
(unfinished). Sa kabilang dako, ang aso, kahit ipinanganak na hiwalay sa ibang aso,
ay ganap ng aso mula sa kaniyang pagsilang.
10
Ang tao bilang persona ay isang proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging
ganap na siya. Bilang persona, may halaga ang tao sa kaniyang sarili mismo. Ito
ay dahil bukod-tangi siya, hindi siya mauulit (unrepeatable) at hindi siya mauuwi sa
anuman (irreducible). Ibig sabihin, hindi siya mababawasan at maibababa sa kanyang
pagkatao dahil “buo” siya bilang tao (Dy, 2012, ph. 295). Kaya napakahalaga ang
pagtuklas at pagpapaunlad niya ng kaniyang mga talento, hilig, at kakayahan upang
mabuo niya ang kaniyang pagiging sino. Ang persona ang tumutukoy sa paglikha ng
pagka-sino ng tao.
Ang tao bilang personalidad ay ang pagkamit ng
tao ng kaniyang kabuuan, ang resulta ng pagpupunyagi sa
pagbuo ng kaniyang pagka-sino. Ang taong itinuturing na
personalidad ay may mga matibay na pagpapahalaga at
paniniwala, totoo sa kaniyang sarili, at tapat sa kaniyang
misyon. Kaya anuman ang mga nagtutunggaliang
impluwensiya ng kapaligiran o teknolohiya, hindi siya
nagpapadala o naiimpluwensiyahan ng pananaw ng
nakararami dahil sa kaniyang matibay na paninindigan.
Mataas ang antas ng kaniyang pagka-persona. Ang
pagkamitngkaniyangpagka-personalidadaynangangailanganngpagbuo(integration)
ng kaniyang pag-iisip, pagkagusto (willingness), pananalita, at pagkilos tungo sa isang
pagpapahalagang magbibigkis sa lahat ng mga ito. Mabubuo lamang ang kaniyang
sarili kung itatalaga niya ang kaniyang pagka-sino sa paglilingkod sa kaniyang kapuwa,
lalo na ang mga nangangailangan. Ngunit hindi lahat ng tao ay personalidad dahil
hindi nila nakamit ang mataas na antas ng kanilang pagka-persona.
May tatlong katangian ang tao bilang persona, ayon kay Scheler (1974, ph
37-42). Ang mga ito ay: may kamalayan sa sarili, may kakayahang kumuha ng buod
o esensiya ng mga umiiral at umiiral na nagmamahal (ens amans). Ang mga ito ang
mga katangian ng pagpapakatao.
1. May kamalayan sa sarili. May kakayahan ang
tao na magnilay o gawing obheto ng kaniyang isip
ang kaniyang sarili. Dahil dito, alam niya na alam
niya o hindi niya alam. Nagiging mundo ang kaniyang
kapaligiran dahil sa kaniyang kakayahan na pag-
isipan ang kaniyang sarili. Halimbawa, itinuturing ng
isang guro bilang kaniyang mundo ang anumang tao o
bagay na may kaugnayan sa kaniyang pagtuturo, tulad
ng mag-aaral, banghay-aralin, pisara, at silid-aralan.
Samantala, walang mundo ang hayop dahil lagi niyang
dala ang kaniyang kapaligiran sa kaniyang organismo.
Mabubuo ko lamang
ang aking sarili
kung itatalaga ko
ang aking pagka-
sino sa paglilingkod
sa aking kapuwa,
lalo na ang mga
nangangailangan.
11
Ang taong may kamalayan sa sarili ay may pagtanggap sa kaniyang mga
talento na magagamit niya sa kaniyang pakikibahagi sa mundo - halimbawa, sa
paaralan o sa lugar kung saan siya nakikisalamuha sa mga tao. Dito nanggagaling
ang positibong pagtingin niya sa sarili. Ito ang nagpapatibay ng kaniyang kalooban sa
pagtugon sa kaniyang bokasyon at tunguhin sa buhay (Moga, 2005).
Dahil sa kaniyang kakayahan sa pag-iisip, napauunlad niya ang kaniyang
kamalayan sa sarili. Malaki ang kakayahan niyang ilarawan at bigyang-kahulugan
ang mga imahe at palatandaan ng kalikasan, kilos, at mga panaginip. Nakatutulong
ang mga ito upang mabantayan at mapaghandaan niya ang mga sitwasyon sa buhay
lalo na ang mga hindi kanais-nais.
2. May kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral. Ito ang
kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga partikular na umiiral. May kakayahan
siyang bumuo ng konklusiyon mula sa isang pangyayari. Halimbawa, noong nakita ni
Buddha ang apat na lalaki - isang matanda, may ketong, bangkay, at pulubi, nakabuo
siya ng buod ng buhay: Ang buhay ay isang pagdurusa. Sa kabilang dako, hindi alam
ng gagamba na ang lamok na hindi dumikit sa kaniyang sapot ay pareho sa lamok na
makakain niya na tumama sa kaniyang sapot (Scheler, 1974, ph.43).
	 Nakikita ng tao ang esensiya ng mga umiiral (essence of existence) kung
humahanga at namamangha na siya sa kagandahan ng mga bagay sa kaniyang
paligid, nauunawaan na niya ang layunin ng pag-iral ng mga ito, at ang kaugnayan ng
mga ito sa kaniyang pag-unlad. Ang paghanga o pagkamanghang ito ay magbubunga
ng kaniyang pagkamalikhain, pag-unawa, at pagiging mapanagutan sa mga bagay-
bagay sa kaniyang buhay. Nalilinang ang kaniyang kakayahan na makita ang
esensiya ng isang upuan at ang pagka-upuan nito, ang narra at ang pagkapuno nito,
ang kaniyang guro sa EsP at ang pagka-guro nito.
	 Ang buod o esensiya na nabuo mula sa mga partikular na bagay na umiiral
ay naghihintay ng tugon sa tao. Mula sa mga natuklasan ni Buddha na nagdulot ng
kalungkutan at sobrang pagkabagabag sa kaniya, bumuo siya ng mga mahahalagang
prinsipyong nararapat isabuhay ng tao upang matigil ang kahirapan. Ang pagtugon
niya sa mga sitwasyong nakaantig sa kaniyang kalooban ay mahalagang kilos upang
mag-isip at gumawa siya ng mga angkop at mabisang solusyon sa kahirapan.
3. Umiiral na nagmamahal (ens amans). Ang pagtugon ni Buddha ay kilos ng
pagmamahal. Ang umiiral na nagmamahal ang pinakamahalagang katangian ng
tao bilang persona. Ang ens amans ay salitang Latin na ang kahulugan ay umiiral
na nagmamahal. Ang tao ay may kakayahang magmahal dahil ang puso niya ay
nakalaang magmahal. Lahat ng mabuting kilos ay kilos ng pagmamahal. Kumikilos
ang tao para sa kabutihan dahil siya ay umiiral na nagmamahal.
12
	 `Ang pagmamahal ay galaw ng damdamin
patungo sa mga tao at iba pang bagay na may halaga.
Ito ang pinakapangunahing kilos dahil nakabatay dito
ang lahat ng pagkilos ng tao at ang tunguhin ng lahat ng
mabuting kilos ay pagmamahal. Halimbawa, napansin
mong tumutulo ang gripo sa palikuran ng inyong
paaralan. Nangamba ka na baka lumaki ang bayarin
ng paaralan sa tubig, kaya ipinaalam mo ito sa inyong
guro upang maipaayos ang gripo. Ang pagmamalasakit mo ay patunay ng iyong
pagmamahal, na ipinakita mo sa isang mabuting kilos - ang pagsasabi ng sirang gripo
sa inyong guro.
		
	 Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nag-
mamahal ang halaga ng minamahal. Kaya hindi totoo ang kasabihang “Love is
blind.” Sabi nga ni Blaise Pascal, “May sariling katwiran ang pagmamahal na hindi
maunawaan ng mismong katwiran.”
	 Ang pagmamahal ay isang galaw patungo sa meron (being) na may halaga at
pagpapaunladnghalagangminamahalayonsakalikasannito.Nakikitangnagmamahal
na may halaga ang isang meron tulad ng tao, bagay, at Diyos, at gumagalaw ang
pagmamahal na ito tungo sa mas mataas na pagpapahalaga na naaayon sa kalikasan
ng minamahal. Ibinibigay ng nagmamahal ang sarili sa minamahal nang walang
kondisyon o kapalit. Nagmamahal ka hindi upang baguhin at gawing ibang indibidwal
ang iyong minamahal; bagkus, napadadaloy mo ang tunay na siya. Kaya mapaglikha
ang pagmamahal kahit hindi madali ang pag-unlad ng minamahal.
May kilala ka bang personalidad na nagtagumpay dahil isinabuhay niya ang
mga katangian ng pagpapakatao? Narito ang apat na halimbawa ng personalidad:
sina Cris Valdez, Roger Salvador, Joey Velasco, at Mother Teresa.
Sa kaniyang murang edad, nagpamalas ng pagiging personalidad si Cris
“Kesz” Valdez. Tumanggap siya ng International Children’s Peace Prize noong 2012
isang pagkilala sa mga kabataang nagpakita ng bukod-tanging paggawa at ideya
upang makatulong sa paglutas ng mga suliraning kinakaharap ng mga kabataan sa
buong mundo.
Sandali lang:
Naisasabuhay mo ba ang tatlong katangian ng pagpapakatao: ang kamalayan
sa sarili, kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral, at umiiral na
nagmamahal? Paano makatutulong ang mga ito sa pagtupad mo sa iyong misyon
sa buhay, ang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan?
Paano mo ipinamamalas
ang iyong katangian na
umiiral na
nagmamahal?
13
Nahubog ang pagka-persona ni Kesz sa kaniyang
natuklasang misyon sa buhay - ang pagkalinga sa
mga batang lansangan. Binuo niya ang “Championing
Community Children” pagkatapos siyang sagipin bilang
batang lansangan ni Harnin Manalaysay. Tinawag nilang
“Gifts of Hope” ang ipinamimigay nila na mga tsinelas,
laruan, sipilyo, kendi, at iba pa. Tinuruan nila ang mga
kabataang ito na maging malinis sa katawan, kumain ng
masustansiyang pagkain at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ipinaunawa rin
nila ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagtuturo sa isa’t isa upang lumawak ang
kanilang kaalaman at kasanayan.
Dahil sa kaniyang kakayahan na impluwensiyahan at pamunuan ang mga
batang lansangan, nahubog ang pagka-persona ni Kesz. Gamit ang kakayahang
kunin ang buod o esensiya ng kahirapang kaniyang kinamulatan, nakita ni Kesz ang
kaniyang misyong maging produktibo at makibahagi sa lipunan - sa pamamagitan ng
pagkalinga sa mga batang lansangan.
Isa rin sa mga nagpunyagi upang maging
personalidad si Roger Salvador, isang magsasaka
na taga Jones, Isabela. Nagpasiya siyang sakahin
ang lupaing minana niya sa kaniyang mga magulang
pagkatapos mamasukan sa isang bangko. Dahil
kulang ang kasanayan sa pagtatanim at pag-aalaga
ng baboy at manok, nagsaliksik at kumunsulta siya sa
mga teknikong pang-agrikultura.
Dahil sa kaniyang dedikasyon sa trabaho at pagiging bukas sa mga bagong
kaalaman, napili siyang Farmer-Leader Extensionist ng Local Government Unit ng
Jones, Isabela. Tinuruan din niya ang kapwa magsasaka ng iba’t ibang istratehiya
at makabagong teknolohiya sa agrikultura. Dahil dito, umani siya ng maraming
pagkilala at parangal. Hinirang siyang “Most Outstanding Corn Farmer” ng Rehiyon
2, Finalist sa National Level ng Gawad Saka Search, at “Most Outstanding Isabelino.”
Itinalaga siya sa iba’t ibang katungkulan upang pamunuan at matulungang umunlad
ang kapwa magsasaka. Kinilala siya bilang Farmer-Scientist ng mani sa Cagayan
Valley Agriculture Resources Research and Development (CVARRD). Isa siya sa mga
Pilipinong tumanggap ng Asha Variety ng mani noong 2006 mula sa pangulo ng India.
Dahil sa pagtaguyod niya nang mapanagutan sa kaniyang pamilya naging
matagumpay ang kaniyang mga anak. Bilang mamamayan, naitaas niya ang antas
ng kabuhayan ng kaniyang kapuwa magsasaka. Dahil sa kaniyang pagtitiyaga,
pagsisikap, at pananampalataya sa Diyos, nalampasan niya ang kahirapan, tumugon
siya sa tawag ng pagmamahal, at nakamit ang tagumpay sa buhay.
14
Sa larangan ng sining, naging tapat sa kaniyang natuklasang misyon ang
personalidad na si Joey Velasco. Umani ng paghanga ang kaniyang mga painting sa
Pilipinas at sa buong mundo dahil sa espiritwal na paraan ng pagpapahayag ng mga
ito ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Nakaaantig ang mga larawan sa kaniyang
canvass - tila humihingi ng tugon at aksiyon para sa panlipunang pagbabago. Ang
“Hapag ng Pag-asa,” ang kaniyang bersiyon ng Huling Hapunan, ay naglalarawan kay
Hesus na kasama ang mga batang lan­sangan, sa halip na mga Apostoles.
Ano ang nag-udyok kay Joey upang ituon ang kaniyang canvass sa mga
batang lansangan? Nagkaroon siya ng malaking bukol sa bato (kidney) noong siya ay
tatlumpo’t walong gulang. Bagamat tagumpay ang kaniyang operasyon, nakaramdam
siya ng labis na kalungkutan at matinding takot sa muntik niyang pagkamatay.
Pagkatapossiyangmagkulongsakaniyangsilid
nang matagal upang manalangin at magnilay,
nagkaroon ng linaw ang layunin ng kaniyang
buhay at naging positibo ang pananaw niya sa
kamatayan. Dito siya nagsimulang magpinta
ng mga kamangha-manghang larawan.
Naunawaan niya na siya at ang kaniyang
talento ay instrumento upang maiparating ng
Diyos ang kaniyang mga mensahe.
Tinanggap ni Joey ang misyong imulat ang mga tao sa kanilang kamalian at
pagkukulang na sanhi ng kahirapan at inhustisya sa bansa sa pamamgitan ng kaniyang
mga obra maestra. Ipinamalas niya ang pagmamahal at pagkalinga sa mga batang
lansangan lalo na sa mga may sakit sa pag-iisip. Binigyan niya ng bahay sa Gawad
Kalinga Village at disenteng pamumuhay ang mga batang lansangan na ginamit niyang
modelo sa kaniyang pinintang Hapag ng Pag-asa. Umani ng maraming parangal at
gantimpala ang kaniyang mga likha at ang kaniyang paglilingkod. Pumanaw si Velasco
dahil sa kumpli­kasyon sa bato sa edad na 43 noong Hulyo 2010 habang patuloy pa rin
ang pagtulong sa mga bata.
Isa ring personalidad si Mother Teresa ng Calcutta,
isang madre na nagpakita ng napakalalim na antas ng
pagmamalasakitsamgamahihirap. Sobrasiyangnaapektuhan
sa nakita niyang kahirapan ng mga tao lalo na sa mga pulubi
na namamatay dahil sa matinding gutom at pagkakasakit sa
lansangan. Sa kaniyang pagninilay, narinig niya ang tawag
ng paglingkod sa labas ng kumbento – ang tulungan ang mga
batang napabayaan, mga taong hindi minahal, at mga maysakit
na hindi inalagaan. Ginamit niya ang kaniyang kaalaman sa
panggagamot at kakayahan sa pagtuturo upang tugunan ang
15
pangangailangang pisikal at espiritwal ng mga mahihirap. Ipinadama niya sa kanila
ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga na nararapat sa tao. Nagtatag siya ng
maraming kongregasyon ng mga misyonerong nakibahagi sa kaniyang adhikaing
marating ng kalinga ang mga pinakamahirap na tao sa iba’t ibang sulok ng mundo.
Nakabuo siya ng 610 foundation sa 123 bansa sa buong mundo.
Kinilala si Mother Teresa sa kaniyang mga gawain kung kaya’t ginawaran siya
ng iba’t ibang parangal, ang pinakamalaki ay Nobel Peace Prize noong 1979. Hanggang
sa huling hininga ng kaniyang buhay ay hindi bumitiw sa kaniyang tungkulin. Namatay
siya noong September 5, 1997 at hindi nagtagal ang kaniyang puntod ay naging lugar
ng pagdarasal at paglalakbay ng mga taong may iba’t ibang pananampalataya, mga
mayayaman, at mga mahihirap. Tumanggap si Mother Teresa ng canonization noong
December 20, 2002 at hindi magtatagal magiging ganap na siyang santa.
Mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe
ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran
(kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral)
upang makilala ang mga hakbang sa pagtugon sa tawag
ng pagmamahal (umiiral na nagmamahal) gamit ang
kaniyang mga talento at kakayahan (kamalayan sa sarili).
Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao
ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa
buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan.
Makikita sa mga halimbawa ang pag-unlad ng pagkatao ng apat na tao sa iba’t
ibang larangan - bilang indibidwal tungo sa pagiging persona, hanggang marating ang
yugto ng personalidad. Mula sa pagiging indibidwal, nahubog niya ang pagkabukod-
tangi niya bilang persona tungo sa pagiging personalidad.
Hindi madali ang pagpapakatao. Kung patuloy ang pagsisikap na paglabanan
ang mga tukso at kahinaan, gabay ang pananampalataya sa Diyos, mararating ng
bawat isa ang pagiging personalidad. Kaya mahalaga ang pagtukoy natin ng ating
misyon, gawin ang mga angkop na hakbang sa pagtupad nito upang makatugon tayo
sa tawag ng pagmamahal.
Tayahin ang Iyong Pag-unawa
Panuto: Sagutin ang sumusunod sa kuwaderno.
1.	 Paano naipakita ni Kesz Valdez ang kamalayan sa sarili? Ipaliwanag.
2.	 Maituturing bang personalidad si Kap Roger? Pangatwiranan.
3.	 Naipahayag ba ni Joey Velasco ang kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng
mga umiiral? Pangatwiranan.
4.	 Patunayan: Ang buhay ni Mother Teresa ay ginugol sa pagmamahal.
16
5.	 Ipaliwanag ang mga yugto ng pagpapakatao gamit ang halimbawa ng isang tao
na itinuturing mong isang personalidad. Banggitin ang mga hamong kinaharap
niya sa buhay at paano niya nalampasan ang mga ito.
6.	 Paano naipakita ng tao sa Bilang 5 ang sumusunod?
a.	Kamalayan sa sarili
b.	Kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral
c.	 Umiiral na nagmamahal
Paghinuha ng Batayang Konsepto
Panuto: Mula sa iyong mga pagkatuto sa babasahin, tapusin ang sinimulang
pangungusap upang mabuo ang Batayang Konsepto.
Ang pag-unlad sa mga katangian __________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao
E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO
Pagganap
Gawain 4
Panuto: Paano mo maipamamalas ang tatlong katangian ng pagpapakatao sa iba’t
ibang papel na ginagampanan mo sa buhay? Sundin ang sumusunod na hakbang.
Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
1. Balikan ang nabuo mong PPMB sa Gawain 2. Isulat ito sa patlang sa itaas ng
matrix ng Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa
Buhay (PPMB). Sundan ang halimbawa sa pahina 17.
2. Balikan ang mga impormasyong tinukoy mo sa Gawain 3 - ang mga papel na
ginagampanan mo sa buhay at mga gawain para maisakatuparan ang bawat
1. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao?
2. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto
sa modyul na ito?
17
papel. Isulat ang mga ito sa Kolum 1 at 2 ng matrix ng Plano ng Pagsasabuhay
ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB). Isulat sa Kolum 3
ang bilang ng oras na ilalaan mo sa pagtupad ng bawat gawain. Gabay mo ang
halimbawa.
Halimbawa:
PPMB ni Gng. Mary Jean Rivera: Isang mapagmalasakit na lider at tagapagdaloy ng
mga pagkatuto ng mga mag-aaral at guro tungo sa pagbuo ng isang pamayanang
patuloy na nagpapaunlad ng mga kaaalaman (community of learners) at ng
pananampalataya sa Diyos.
Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
(PPMB)
Ang Aking mga
Papel sa Buhay
Mga Gawain sa Bawat Papel
Panahon para sa
Bawat Gawain
Mabuting anak
ng Diyos
•	Pagtatalaga ng regular na prayer time
sa isang tahimik na lugar
•	Pagsimba nang regular kasama ang
pamilya
•	 20 minuto sa
madaling-araw
at sa gabi bago
matulog
•	 Tuwing linggo
Mapagkalingang
ina
•	Pagsubaybay at pagtuturo sa mga
anak ng takdang-aralin
•	Pagtulong sa asawa sa paghahanap-
buhay upang maitaguyod ang mga
pangangailangan ng mga anak
•	Pagbibigay ng regular na panahon
para makapiling ang mga anak
•	 2 na oras araw-
araw
•	 6 na aros araw-
araw
•	 Araw-araw
Mahusay na
guro ng ESP
•	Pag-aaral sa kalikasan, kalakasan,
at kahinaan ng mag-aaral upang
mailapat ang angkop na paraan ng
pagkakalinga at pagtuturo sa kanila
•	Paghahanda ng banghay-aralin na
angkop sa paksang ituturo
•	Pagsasagawa at pagdalo sa mga
seminar upang mapaunlad ang pag-
unawa at kasanayan sa mga bagong
kaalaman at teknolohiya tungkol sa
pagtuturo-pagkatuto
•	Pagbuo ng malinaw na career plan
upang maiangat ang mga kasanayan
at matupad ang pangarap
•	Paglalaan ng regular na panahon sa
pagninilay gamit ang journal
•	 Sa bawat
libreng oras
•	 2 oras araw-
araw
•	 1 oras bawat
buwan
•	 Sa simula ng
semester
•	 Tuwing gabi
18
Mapanagutang
mamamayan
•	Pakikibahagi sa mga gawaing
pampamayanan
•	Pagtulong sa pagsasanay ng mga
facilitator ng mga proyekto para sa
kabataan
•	 2 oras sa isang
linggo
•	 1 oras sa bawat
buwan
Narito ang pormat na susundin mo:
Ang aking PPMB: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
(PPMB)
Ang Aking mga
Papel sa Buhay
Mga Gawain sa Bawat Papel Panahon para sa
Bawat Gawain
1.
•	
•	
•	
•	
•	
•	
Pagninilay
Gawain 5
Panuto: Sagutin ang sumusunod sa iyong journal:
1. Ano-anong talento ko ang hindi ko pa lubos na nagagamit para sa paghahanda
sa kolehiyo? para sa paglilingkod sa aking kapuwa? Ano-ano ang maaari kong
gawin upang mapaunlad ang mga ito?
2. Nag-aalay ba ako ng regular na panahon para sa pagninilay para suriin ang
sarili? para sa panalangin? Kung oo, ano-ano ang mga kabutihang naging resulta
ng pagninilay na ito? Kung hindi, ano-ano ang dapat kong simulang gawin upang
umunlad ako sa tatlong katangian ng pagpapakatao?
19
Pagsasabuhay
Gawain 6
Panuto:
1.	 Paano mo mapauunlad ang mga katangian ng pagpapakatao sa iyong sarili?
Gabay ang binuo mong Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag
ng Misyon sa Buhay (PPMB), gumawa ng konkretong plano gamit ang tsart sa
ibaba.
2.	 Markahan ng tsek (a) kung ang isinulat na plano ay naisakatuparan at ekis (x)
kung hindi.
3.	 Ipagpatuloy ang gawaing ito sa loob ng isang buwan. Palagdaan sa magulang at
guro ang bawat tsart sa katapusan ng linggo bilang katibayan ng katapatan ng
ginawang pagtataya sa sarili.
Buwan : ______________
Bilang ng Linggo : ______
Araw Oras Mga Gawain Nagawa? Mga Puna
Lunes 6:00-10:00
10:00-12:00
1:00-3:00
3:00-5:00
5:00-8:00
Martes 6:00-10:00
10:00-12:00
1:00-3:00
3:00-5:00
5:00-8:00
Miyerkules 6:00-10:00
10:00-12:00
1:00-3:00
3:00-5:00
5:00-8:00
Huwebes 6:00-10:00
10:00-12:00
1:00-3:00
3:00-5:00
5:00-8:00
Biyernes 6:00-10:00
10:00-12:00
1:00-3:00
3:00-5:00
5:00-8:00
Sabado
Linggo
_________________________ _________________________
Lagda ng Mag-aaral				 Lagda ng Magulang
20
Mga Kakailanganing Kagamitan ( websites, software, mga aklat, worksheet)
Mga Sanggunian:
Covey, S. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. Melbourne: McPherson’s
Printing Group.
Dy, M.Jr. (2013). Ang Pagtuturo ng Pilosopiya sa K to 12 Edukasyon sa
Pagpapakatao. Kaisipan, 1(1) 18- 27
Dy, M. Jr. (2012). Philosophy of Man: Selected Readings. Makati City: Katha
Publishing Company, Inc.
Moga, M. (2005). The Enduring Questions: An Introduction to Philosophy. Makati
City: St Pauls.
Morato, E Jr. (2007). Self Mastery. Quezon City: Rex Printing Company, Inc..
Scheler, M. (1974). Man’s Place in Nature. (Translated by Hans Meyerhoff). New
York: The Noonday Press.
Scheler,M.(1974).“OrdoAmoris”:SelectedPhilosophicalEssays.Illinois:Northwestern
University Press.
Mula sa Internet:
Dy, Jr., Manuel. Phenomenology of Love. Retrieved from http://books.google.com.ph/
books?id=- on November 11, 2014.
_____________. Ang Walong Landas ng Katotohanan. Retrieved from http://
tl.answers.com/Q/Ano_ang_walong_landas_ng_katotohanan on December 05,
2014.
Gellman, R.M, & Hartman, M.T. The Eightfold Path of Buddhism. Retrieved from
http://www.dumm,ies.com/how-to/content/the-eightfold-path-of-buddhism.html on
December 05, 2014.
21
Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 10
Unang Markahan
MODYUL 2: ANG MATAAS NA GAMIT AT TUNGUHIN
NG ISIP AT KILOS-LOOB
A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?
Bilang persona, ano-ano ang ginagawa mo upang malinang ang iyong pagka-
sino? Ikaw ay isang obra maestra ng Diyos sapagka’t ikaw ay nilikhang kawangis Niya.
May epekto ba ang katagang ito sa iyo? Ang katagang ito ay isang pampukaw at isang
hamon sa tao sa pangkalahatan kung nagagawa niyang kumilos ayon sa pagkakalikha
sa kanya … ang magpakatao. Higit kanino man, ang tao ang inaasahang may malaking
papel na gagampanan sa mundong kaniyang kinaroroonan at ginagalawan. Mahalaga
rito ang gagawin niya sa kaniyang sariling pagkatao bilang persona upang tuluyang
makamit ang kaniyang pagiging personalidad.
Bagama’t sinasabing madaling maging tao
ngunit mahirap magpakatao, hindi sinasabing hindi
ito kayang gawin ng tao. Sa Baitang 7 ng Edukasyon
sa Pagpapakatao, naging malinaw sa iyo na ang
tao ay natatanging nilikhang nabubuhay sa mundo.
Ano ba ang nagpapabukod-tangi sa tao sa ibang
nilikhang may buhay upang makamit niya ang layunin
ng pagkakalikha sa kaniya bilang tao? Sa kaniyang
pag-iisip, pagpapasiya, at pagkilos, nagiging bukod-
tangi ang tao.
	 Sa modyul na ito babalikan mong muli ang taglay mong kakayahan bilang tao
upang matugunan mo ang hamon ng pagpapakatao. Paano mo nga ba gagamitin ang
kakayahan na itinuturing pa ngang isang kapangyarihan? Tuklasin mo ang mahalagang
perlas ng karunungang inihanda para sa iyo sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral
ng modyul na ito. Inaasahang masasagot ang mahalagang tanong na: Paano dapat
gamitin ang isip at kilos-loob ng tao?
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na
kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:
2.1	Natutukoy ang gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob sa angkop na sitwasyon
2.2	Nasusuri kung ginamit nang tama ang isip at kilos-loob ayon sa tunguhin ng mga
ito
2.3	Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin
2.4	Nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita ang kakayahang mahanap
ang katotohanang maglingkod at magmahal
22
Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kakayahang
Pampagkatuto 2.4:
a.	 Nakagawa ng paglilingkod sa kapuwa araw-araw sa loob ng isang linggo
b.	 Naitala ang mga paraan ng ginawang paglilingkod gamit ang ibinigay na pormat
c.	 May patunay ng pagsasakatuparan ng paglilingkod
d.	 May kalakip na pagninilay
Bago simulan ang pagtalakay sa mga paksang susunod, mabuting sagutan ang
maikling pagtataya bilang sukatan ng iyong mga kaalaman. Halika, simulan mo na!
Paunang Pagtataya
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat aytem. Isulat ang mga sagot sa iyong
kuwaderno.
1.	 Ano ang kakayahan ng isip na layong makakuha ng buod ng karanasan at
makabuo ng kataga upang bigyan ito ng kahulugan?
a.	 mag-isip 	
b.	 makaunawa	
c.	 maghusga	
d.	 mangatwiran
Para sa bilang 2 at 3
2.	 Bakit kaya ni Rona na kontrolin ang sarili at ang udyok ng kaniyang damdamin?
a.	 ang tao ay may kamalayan sa sarili
b.	 malaya ang taong pumili o hindi pumili
c.	 may kakayahan ang taong mangatwiran
d.	 may kakayahan ang taong mag-abstraksiyon
3.	 Ano ang mensaheng mabubuo tungkol sa kakayahan ng tao sa sitwasyong ito?
a.	 magagawa ng taong kontrolin ang kaniyang pandamdam at emosyon at ilagay
ang paggamit nito sa tamang direksiyon
b.	 ang tao ang namamahala sa kaniyang sarili at walang ibang makapagdidikta
sa kaniya ng kailangan niyang gawin
c.	 kailangang maging maingat ang tao sa pagpili ng kaniyang kakainin upang
maiwasan ang pagkakasakit
d.	 hindi maaaring pantayan ng hayop ang kakayahang taglay ng tao kaya nga
ang tao ay natatangi
Si Rona ay mahilig sa tsokolate subalit nang nagkaroon siya ng sakit na diabetes
naging maingat na siya sa pagpili ng kaniyang kinakain kahit gustong-gusto niya nito.
23
4.	 “Ibinibigay ng isip ang katuwiran bilang isang kakayahan upang maipluwensiyahan
ang kilos-loob.” Ano ang kahulugan nito?
a.	 walang sariling paninindigan ang kilos-loob
b.	 nakadepende ang kilos-loob sa ibinibigay na impormasyon ng isip
c.	 kailangang maging matalino ang isip sa pamamagitan ng pag-aaral nang
mabuti
d.	 hindi maaaring maghiwalay ang isip at ang kilos-loob dahil magkakaugnay
ang mga ito
5.	 Kung ang pandama ay depektibo nagkakaroon ito ng epekto sa isip. Tama ba o
mali ang pahayag?
a.	 Tama, dahil ang isip ay may koneksiyon sa pandama
b.	 Tama, dahil ang pandama ang nagbibigay kaalaman sa isip
c.	 Mali, dahil magkahiwalay ang pandama na kakayahan at isip
d.	 Mali, dahil may taglay na kakayahan ang isip upang salain ang impormasyon
na naihahatid dito
6.	 “Ang katotohanan ay ang tahanan ng mga katoto,” ayon kay Fr. Roque Ferriols.
Ano ang ibig sabihin nito?
a.	 ang katotohanan ay masusumpungan sa loob ng tahanan kung sama-samang
hinahanap ito
b.	 ang katoto ay mga taong magkakasama sa tahanan
c.	 may kasama ako na makakita sa katotohanan
d.	 ang katotohanan ay nakikita ng mga tao
7.	 Ano ang nagtutulak sa taong maglingkod at tumulong sa kapuwa?
a.	 kakayahang mag-abstraksiyon
b.	 kamalayan sa sarili
c.	 pagmamalasakit
d.	 pagmamahal
8.	 Nabibigyang kahulugan ng isip ang isang sitwasyon dahil sa kamalayan at
kakayahang mag-abstraksiyon. Kapag nabigyan ng kahulugan ang isang bagay
o sitwasyon nagkakaroon ito ng tawag (calling) sa tao na dapat tugunan. Ano ang
kaisipan mula rito?
a.	 nagkakaroon ng kabuluhan ang mabuhay sa mundo
b.	 nabibigyang daan nito ang pagtulong sa kapuwa
c.	 napauunlad nito ang kakayahang mag-isip
d.	 nagkakaroon ng pagpipilian ang kilos-loob
24
9.	 Ano ang tawag kapag tumugon ang tao sa obhetibong hinihingi ng sitwasyon?
a.	 pagmamahal	
b.	 paglilingkod
c.	 hustisya
d.	 respeto
10.	Ang hayop ay may kamalayan sa kaniyang kapaligiran dahil may matalas itong
kakayahan upang kilalanin ang bagay na nakikita, tunog, o amoy ng kaniyang
paligid lalo na kung ito ay may kaugnayan sa kaniyang buhay. Mayroon din itong
pakiramdam sa kung ano ang mabuti at masama para sa kaniyang kabutihan o
kapakanan. Mula sa mga pahayag para saan ang kakayahang ito ng hayop?
a.	 kailangang makita ang kakayahan ng hayop upang pahalagahan sila
b.	 ang kumilos upang pangalagaan o protektahan ang kaniyang sarili
c.	 mapaunlad ng hayop ang mga kakayahang ito
d.	 upang maihalintulad ito sa kakayahan ng tao
B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN
Gawain 1
Panuto: Tunghayan ang dalawang larawan at sagutan ang mga tanong at gawain sa
ibaba nito. Gawin ito sa inyong kuwaderno.
Tanong Tao Hayop
1. Ano ang mayroon sa bawat
isa upang makita ang babala?
2. Ano ang kakayahang
taglay ng bawat isa upang
maunawaan ang sinasabi ng
babala?
25
3. Ano ang kakayahang taglay
ng bawat isa upang sundin
ang sinasabi ng babala?
4. Ano ang inaasahang
magiging tugon ng bawat isa
sa babala?
5. Saan binatay ang pagtugon
ng bawat isa sa babala?
Ipaliwanag.
Batay sa iyong mga naging sagot sa gawaing ito, sagutin ang sumusunod:
1.	 Ano ang pagkakatulad ng hayop at tao?
2.	 Ano ang pagkakaiba ng hayop at tao?
3.	 Paano kumilos ang hayop? Ang tao?
4.	 Ano ang natuklasan mo tungkol sa hayop at sa tao batay sa pagsusuri ng mga
larawan?
Gawain 2A
Panuto: Pag-aralan ang sumusunod na sitwasyon. Ipagpalagay mo
na isa ka sa mga tauhan sa bawat sitwasyon. Sagutan ang mga
tanong sa inyong kuwaderno. Humanap ng kapareha at ibahagi ito
sa kaniya.
Sitwasyon 1
Magkakasama kayo ng ilan sa iyong mga kaklase na kumakain sa kantina.
Masaya kayong nagkukuwentuhan nang biglang napunta ang usapan tungkol kay
Liza, isa rin sa inyong kaklase. Wala siya sa grupo ninyo nang oras na iyon. Ayon
sa isa ninyong kasama, nakikipagrelasyon ito sa isang lalaking may asawa.
Kapitbahay ninyo si Liza.
Magkakasama kayo ng mga kaklase mo na kumakain sa kantina. Masaya kayong
nagkukuwentuhan nang biglang napunta ang usapan tungkol kay Liza, isa rin sa
inyong kaklase. Wala siya sa grupo ninyo nang oras na iyon. Ayon sa isa ninyong
kasama, nakikipagrelasyon ito sa isang lalaking may asawa. Kapitbahay ninyo
si Liza.
Paano kaya ginagamit ng tao ang kaniyang pandama na kakayahan,
emosyon, at ang kaniyang isip at kilos-loob? Upang mas lalo mo pang
maunawaan ang kayang magawa ng tao dahil sa kaniyang kakayahang
taglay, ipagpatuloy mong gawin ang susunod na gawain para sa iyo.
26
Mga Tanong sa Sitwasyon 1
1.	 Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito?	 	
2.	 Ano ang magiging epekto ng gagawin mo sa mga kaklase mong
nagkukuwentuhan tungkol kay Liza?	
3.	 Ano ang magiging epekto kay Liza ng gagawin mo?
4.	 Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo?
5.	 Babaguhin mo ba ang naging pasiya mo? Bakit oo? Bakit hindi?
Sitwasyon 2
May inirekomendang pelikula ang matalik mong kaibigan na dapat mo raw
panoorin dahil maganda ito ayon sa kaniya. Mag-isa kang nanonood nito sa
inyong bahay ngunit sa kalagitnaan ng pelikula, may isiningit pala na malaswang
eksena (pornograpiya).
Mga Tanong sa Sitwasyon 2
1.	Ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito?
2.	Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo?
3.	May epekto rin ba sa ibang tao ang gagawin mo? Kanino? Pangatwiranan.
4.	Gagawin mo pa rin ba ang iyong piniling gawin? Bakit?
Sitwasyon 3
Sinisiraan ka ng iyong kaibigan sa crush mo. Natuklasan mo na kaya niya ginawa
ito ay dahil crush din pala niya ang crush mo.
Mga Tanong sa Sitwasyon 3:	
1.	Ano ang mararamdaman mo sa pangyayaring ito?
2.	Anoanggagawinmosakaibiganmo?Maykaugnayanbaitosaiyongnararamdaman
o emosyon?
3.	Ano ang magiging epekto nito sa kaibigan mo?
4.	Ano ang magiging epekto nito sa iyo?
5.	Papalitan mo ba ang iyong piniling gagawin?
27
Gawain 2B
	 Batay sa naging sagot mo sa tatlong sitwasyon, tukuyin kung ano ang
pinaggamitan ng iyong isip at kilos-loob sa bawat sitwasyon. Punan ang tsart sa ibaba.
Gawin ito sa iyong kuwaderno.
Sitwasyon
Para saan ginamit ang:
Isip Kilos-loob
1.
2.
3.
C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN,
AT PAG-UNAWA
Gawain 3
Panuto: Basahin ang usapan sa pagitan ng magkaibigang Buknoy at Tikboy.
Tunghayan mo kung paano sila nagbigay ng katuwiran kung tama
bang mangopya sa pagsusulit o hindi. Pag-aralan ang argumento
na kanilang ibinigay at ang salungat na argumento na nakasulat sa
una at ikalawang hanay. Ibigay ang iyong reaksiyon. Isulat ito sa
ikatlong hanay. Sagutan ang mga tanong pagkatapos nito.
Buknoy at Tikboy
Sa klase namin kanina, nag-
iisip ako kung mangongopya
ba ako sa pagsusulit o hindi.
Ang tanong ko kasi sa sarili
ko, alin ba ang dapat? Gawin
ang tama at bumagsak, o
gawin ang mali at pumasa?
BUKNOY AT TIKBOY
28
Bagama’t walang kasiyahan sa
hindi pinagpagurang tagumpay,
gayundin naman sa bagsak na
grado.
Pero sino nga ba ang hindi nandaraya?
Halos karamihan kung hindi man lahat ay
nag-aakala na maaari niyang balewalain
ang alituntuning ito. Pero, makatuwiran ba
itong dahilan para mangopya?
Iniisip ko, hindi naman malaking
bagay ang pangongopya, di ba? Wala
namang taong masasaktan o siguro nga
binibigyan ko lang ng katuwiran ang
takot kong harapin ang kahihinatnan ng
hindi ko pagbabalik-aral.
Pero para sa ibang
tao, mas mahalaga
ang tagumpay
kaysa sa prinsipyo.
‘Yan nga ang dahilan kaya
magulo ang buhay, di ba?
Dilemma talaga, pumipili
ka sa dalawang bagay na
hindi kaaya-aya.
Wala, hangang sa
tumunog na ang bell
kaya ipinasa ko na
ang aking papel na
blanko.
Eh... ano ang
ginawa mo?
Kung sabagay, ang
makilala ang moral
na isyu ay isa ng
tagumpay.
Hindi lang
kasi tama ang
mangopya
sa anumang
asignaturang
29
Unang Argumento
Pangongopya:
Walang kasiyahan sa
pagkakaroon ng bagsak
na grado.
Salungat na Argumento
Walang kasiyahan sa
tagumpay na hindi
pinagpaguran.
Reaksiyon
Ikalawang Argumento
Pero sino nga ba ang
hindi nandaraya?
Halos karamihan kung
hindi man lahat, ay
nag-aakala na maaari
nilang balewalain ang
alituntuning ito.
Salungat na Argumento
Pero, makatuwiran ba
itong dahilan ng aking
pagkopya?
Reaksiyon
Ikatlong Argumento
Maliit na bagay lang
ang pangongopya.
Wala namang taong
nasasaktan.
Salungat na Argumento
Marahil binibigyan ko
lang ng katwiran ang
takot kong harapin ang
kahihinatnan ng hindi ko
pagbalik-aral ng leksiyon.
Reaksiyon
Ikaapat na Argumento
Para sa ibang tao, mas
mahalaga ang tagumpay
kaysa sa prinsipyo.
Salungat na Argumento
Iyan nga ang dahilan kaya
magulo ang buhay, di ba?
Reaksiyon
Hinango at isinalin mula sa aklat ni Astorga, C. Living the Faith Option: Christian Morality. Christian Life Education
Series. FNB Educational, Inc.
30
Mga Tanong:
1.	Ano ang natuklasan mo sa gawaing ito tungkol sa kakayahan ng iyong isip?
2.	Ano ang pinagbatayan mo ng iyong pangangatuwirang ibinigay sa reaksiyon?
Paano nito maapektuhan ang iyong kilos-loob?
3.	Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Tikboy na maling mangopya sa asignaturang
Edukasyon sa Pagpapakatao lamang? Bakit?
4.	Totoo ba na walang taong naaapektuhan sa pangongopya ng iba? Ipaliwanag.
5.	Makatarungan ba para sa iba ang pangongopya ng ilan? Pangatwiranan.
D. PAGPAPALALIM
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay
Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip (Intellect)
at Kilos-Loob (Will)
Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos kaya’t siya ay tinawag na kaniyang
obra maestra. Naalaala mo ba ang linyang ito sa Baitang 7 ng Edukasyon sa
Pagpapakatao? Ano ba ang pagkaunawa mo sa kahulugan nito?
Ang pagkakalikha ayon sa wangis ng Diyos ay nangangahulugan na ang
tao ay may mga katangiang tulad ng katangiang taglay Niya. Binigyan Niya ang tao
ng kakayahang mag-isip, pumili, at gumusto. Ang tao ay nilalang na may likas na
kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang kaniyang konsensiya ay indikasyon ng
naturang orihinal na katayuang ito. Ang kakayahang gumawa ng malayang pagpili ay
isa pang sumasalamin sa paglalang sa tao na kawangis ng Diyos. Ang mga katangian
at kakayahang ito ang nagpapaiba sa tao sa iba pang nilikha ng Diyos. Mahalagang
maging malinaw sa iyo ang pagkakaiba mo bilang tao sa hayop at maging matatag
ang pagkaunawa rito upang mabigyang direksiyon ang iyong kilos at malinang kung
sino ka bilang tao.
Isang mahalagang konsepto na iyong
nalaman tungkol sa pagkakaiba ng tao ng hayop
sa Modyul 1 ay ang kaalamang ikaw, bilang tao
ay nilikhang hindi tapos – di tulad sa hayop. Ibig
sabihin, ang hayop ay walang pinaghahandaang
kinabukasan sapagkat sa kapanganakan pa lamang,
tukoy na kung ano siya sa kaniyang paglaki.
31
Bakit sinasabing hindi nilikhang tapos ang tao? Sapagkat walang sinuman
ang nakaaalam kung ano ang kahihinatnan niya mula sa kaniyang kapanganakan, o
magiging sino siya sa kaniyang paglaki. Siya ay may pinaghahandaang kinabukasan
na siya mismo ang lililok para sa kaniyang sarili. Kaya nga patuloy ang pagkilos ng
bawat tao patungo sa paghahanap ng mga piraso na makatutulong upang siya ay
maging TAPOS.
	 Bakit may kakayahan ang taong buuin ang kaniyang sariling pagkatao?
	 Balikan natin ang kakayahang taglay ng tao. Bagama’t may mga kakayahan
siyang taglay rin ng hayop, nagkakaiba ang paraan kung paano ito ginagamit sa ibang
pagkakataon. Ayon sa pilosopiya ni Santo Tomas de Aquino, ang tao ay binubuo
ng ispiritwal at materyal na kalikasan. Kakabit ng kalikasang ito ay ang dalawang
kakayahan ng tao. (E. Esteban, 1990, ph.48)
1.	 Ang pangkaalamang pakultad (knowing faculty) dahil sa kaniyang panlabas at
panloob na pandama at dahil sa isip kaya’t siya ay nakauunawa, naghuhusga, at
nangangatwiran
2.	 Ang pagkagustong pakultad (appetitive faculty) dahil sa mga emosyon at dahil sa
kilos-loob
Ipinakita ito ni Esteban gamit ang tsart sa ibaba:
Ang Kabuuang Kalikasan ng Tao
Kalikasan ng Tao Pangkaalamang Pakultad Pagkagustong Pakultad
Materyal
(Katawan)
Panlabas na Pandama
Panloob na Pandama
Emosyon
Ispiritwal
(Kaluluwa)
(Rasyonal)
Isip Kilos-loob
	 Nakaaalam ang tao hindi lang dahil sa kaniyang isip kundi dahil din sa kaniyang
pandama. Sa pamamagitan ng mga panlabas na pandama-, ang paningin, pandinig,
pandama, pang-amoy, at panlasa, nagkakaroon ang tao ng direktang ugnayan sa
reyalidad. Ang reyalidad ang siyang nagpapakilos sa kapangyarihan o kakayahang
makaalam.
32
	 Ang mga panloob na pandama naman ay ang: kamalayan, memorya,
imahinasyon, at instinct.
Kamalayan – pagkakaroon ng malay sa pandama, nakapagbubuod at nakapag-
uunawa
Memorya – kakayahang kilalanin at alalahanin ang nakalipas na pangyayari o
karanasan
Imahinasyon – kakayahang lumikha ng larawan sa kaniyang isip at palawakin ito
Instinct – kakayahang maramdaman ang isang karanasan at tumugon nang
hindi dumaan sa katwiran
Ang panloob na pandama ay walang direktang ugnayan sa reyalidad kaya’t
dumidepende lamang ito sa impormasyong hatid ng panlabas na pandama. Mula sa
impormasyong hatid ng mga panlabas na pandama na kakayahang ito, napupukaw,
at kumikilos ang pagkagustong pakultad sapagkat sa bawat pagkilos ng kaalaman,
nagbubunga ito ng pagkapukaw ng emosyon.
	 Sa bahaging ito makikitang may tatlong kakayahan na nagkakapareho sa
hayop at sa tao ayon kay Robert Edward Brenan: ang pandama na pumupukaw sa
kaalaman, pagkagusto (appetite) na pinagmumulan ng pakiramdam at emosyon, at
ang pagkilos o paggalaw (locomotion). Bagama’t parehong taglay ng tao at hayop
ang mga kakayahan, nagkakaiba ang paraan kung paano nila ginagamit ang mga
ito. Masasabing ang hayop ay may kamalayan sa kaniyang kapaligiran dahil sa may
matalas siyang pakultad o kakayahan upang kilalanin ang bagay na nakikita, tunog o
kaya’y amoy ng kaniyang paligid lalo na kung ito ay may kaugnayan sa kaniyang buhay.
Mayroon din itong pakiramdam sa kung ano ang mabuti at masama para sa kaniyang
kabutihan o kapakanan. May kakayahan din itong gumawa ng paraan upang makuha
ang kaniyang ninanais. Samakatwid, ang mga kakayahang ito ng hayop ay ginagamit
nang walang ibang kahulugan sa kaniya kundi upang kumilos para pangalagaan o
protektahan ang kaniyang sarili.
	 Dito naiiba ang tao sa hayop dahil bukod sa pandama,
ang tao ay may isip hindi lamang upang makaalam kundi
upang makaunawa at maghusga. Ang makaunawa ay ang
kakayahang makakuha ng buod ng karanasan at makabuo
ng kataga upang bigyan ito ng kahulugan. Ang maghusga
ay ang kakayahang mangatwiran. Mayroon din siyang malayang kilos-loob bukod
sa damdamin at emosyon upang magnais o umayaw. Nangangahulugan itong dahil
may isip at kilos-loob ang tao, magagawa niyang pigilin ang pandama at emosyon at
mailagay ang paggamit nito sa tamang direksyon. Maaaring piliin ng tao ang kaniyang
titingnan o kaya’y pakikinggan at maaari niyang pigilin ang kaniyang emosyon upang
hindi ito makasama sa kaniya at sa pakikitungo niya sa iba. Ito ang binanggit noong
Kung ang pandama
ay depektibo,
nagkakaroon ito ng
epekto sa isip.
33
ikaw ay nasa Baitang 7 na kakayahang taglay ng tao na nagpapabukod-tangi sa
kaniya sa iba pang nilikha.
Isip
	 Bigyang-linaw natin ang
kabuuang kalikasan ng tao upang lubos
itong maunawaan. Ayon sa paliwanag
ni De Torre (1980), ang kaalaman o
impormasyong nakalap ng pandama ng
tao ay pinalalawak at inihahatid sa isip
upang magkaroon ito ng mas malalim na
kahulugan. Nangangahulugan lamang
na magsisimulang gumana ang isip
kapag nalinang na ang pandama ng
tao. Ang isip ay walang taglay na kaalaman o ideya mula sa kapanganakan ng tao.
Nakukuha niya ito sa ugnayan niya sa reyalidad sa pamamagitan ng mga panlabas
na pandama. Samakatwid ang kakayahang ito na nakakabit sa materyal na katawan
ang nagbibigay ng kaalaman sa isip. Kung ang pandama ay depektibo, nagkakaroon
ito ng epekto sa isip.
	 Muli, naunawaan mo sa aralin sa Baitang
7 na ang isip ay may kakayahang mag-isip,
alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Ito ay
may kapangyarihang maghusga, mangatwiran,
magsuri, mag-alaala, at umunawa ng kahulugan
ng mga bagay. Higit sa lahat, may kakayahan itong
matuklasan ang katotohanan.
Ang pag-aaral ay isang susi sa paglinang ng isip upang matuklasan
ang katotohanang kailangan ng tao sa paglinang ng kaniyang pagka-sino.
Pinahahalagahan mo ba ito?
Ang katotohanan ayon kay Fr. Roque Ferriols, ay ang “tahanan ng mga katoto.”
(Dy, 2012). Ibig sabihin, may kasama ako na nakakita o may katoto ako na nakakita
sa katotohanan. Ano ang katotohanan na dapat makita? Ito ay ang mayroon o ang
nandiyan na kailangang lumabas sa pagkakakubli at lumilitaw dahil sa pagiging bukas
ng isip ng taong naghahanap nito. Halimbawa nito ay ang sakripisyo ng magulang
para sa anak. Totoo itong nandiyan, ngunit kung isasarado ng anak ang kaniyang
pag-iisip, hindi niya ito makikita. Sa kabilang dako, kung magiging bukas ang kaniyang
isip, makikita niya ang sakripisyong ginagawa ng kaniyang magulang para sa kaniya.
Kung totoo ito, hindi lang ito totoo sa akin, maibabahagi ko ito sa aking kapuwa at
Ibinibigay ng isip ang katwiran
bilang isang kakayahan upang
maimpluwensiyahan ang
kilos-loob.
34
makikita rin ito ng iba. Nagiging saksi siya sa katotohanang mahal siya ng kaniyang
magulang. Ang katotohanan ay sumasakasaysayan (historical) dahil hindi hiwalay
ang katotohanan sa tao, sa mga katoto na nakaaalam nito. Dagdag pa rito, ang tao
ay sumasakasaysayan din - sumasakop sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap.
Isang halimbawa nito ay ang kaalamang ang daigdig ay flat. Totoo ito noong unang
panahon, ang mga taong nakaaalam nito ay taong nabuhay noong unang panahon.
Dahil nagbabago ang panahon, nagbabago ang tao, nag-iiba ang kanilang pananaw.
Ngayon ang daigdig ay bilog. Masasabi ba nating mali sila noon? Ang sagot ay
hindi, dahil noon, ang tinanggap na katotohanan ay flat ang daigdig. Sa natuklasang
katotohanan, lalo lamang naliwanagan, lumawak, at umunlad ang kaalaman at ito
ang kontribusyon natin ngayon. Nadagdagan natin ang kaalaman noon. Kaya’t ang
paghahanap ng isip sa katotohanan ay hindi nagtatapos; ang katotohanan ang siyang
tunguhin ng isip.
Ayon kay Dy, ang isip ay may kakayahang magnilay o magmuni-muni kaya’t
nauunawaan nito ang kaniyang nauunawaan. Ito ang ipinaliwanag at tinalakay sa
Modyul 1 na katangian ng pagpapakatao, ang kamalayan
sa sarili. Dahil ang tao ay may isip, may kakayahan siyang
pag-isipan ang kaniyang sarili. Kaya’t sa pagtatanong ko
sa sarili kung sino ako, nagmumuni-muni ako; ginagawa
kong obheto ng aking pag-iisip ang sarili. Matatawag
itong kakayahan ng taong lumayo o humiwalay sa sarili
at gawing obheto ng kamalayan ang sarili tungo sa
pagsasaibayo sa sarili (self-transcendence). Dahil dito,
kaya niyang pigilin ang sarili, ang udyok ng damdamin
at pagnanasa. Halimbawa, maaari niyang sabihin sa
sariling “masarap ang pagkain pero sandali muna, hindi
puwede sa akin yan.” O kaya’y dahil galit ako gusto kong
pagsalitaan ang kaibigan ko ng masasakit na salita,
pero kung gagawin ko iyon baka masira ang aming
pagkakaibigan, kaya kailangan kong magpakahinahon at
kausapin na lamang siya.
Isa pa sa nagagawa ng tao dahil sa kaniyang isip ay ang kakayahang kumuha
ng buod o esensiya sa mga partikular na bagay na umiiral (mag-abstraksiyon). Ito
ang ikalawang katangian ng pagpapakatao na tinalakay sa Pagpapalalim sa Modyul
1. Dahil sa kakayahang ito ng isip, ang tao ay nakabubuo ng kahulugan at kabuluhan
ng bagay (man is a meaning maker). Halimbawa nito ay ang nakikita kong paraan ng
pakikitungo sa kapuwa mula sa mag-aaral na tumulong sa kaniyang guro na bitbit
ang mabigat na laptop (hindi sa hangad na pagsipsip), sa magandang samahan ng
magkakamag-aral, ang pakikinig sa sinasabi ng bata, at ang pagmano sa nakatatanda
ay nagbigay sa akin ng kahulugan na ang pakikitungo sa kapuwa ay pagbibigay galang
35
sa kaniya. Ito ang katotohanang natuklasan ko tungkol sa pakikitungo sa kapuwa.
Nagkakaroon ng sariling katayuan ang kaniyang pinag-iisipan; sa ibang pananalita,
ayon pa kay Dy, nahuhulog ang mga bagay at tao sa isang kahulugan o katotohanan
at humihingi sa tao na maging saksi, maging tapat sa katotohanan. Samakatwid, ang
tao ay may kakayahang magbigay-kahulugan at maghanap ng katotohanan.
Kilos-Loob
Ano naman ang natatandaan mo tungkol sa kilos-loob sa Baitang 7? Inilarawan
ito ni Santo Tomas bilang isang makatuwirang pagkagusto (rational appetency)
sapagkat ito ay naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Umaasa ito sa isip, kaya’t
mula sa paghuhusga ng isip ay sumusunod ang malayang pagnanais ng kilos-loob.
Upang maunawaan ang kalikasan ng kilos-loob bilang natatanging kakayahan ng tao,
mahalagang ihambing ito sa emosyonal na buhay ng hayop. Sa hayop, anuman ang
mapukaw na emosyon ay kumikilos ito nang naaayon dito. Kung ito ay galit, maaari
itong mangagat (depende sa kalikasan ng hayop). Samantalang sa tao, dahil may
kamalayan at may kakayahan itong kumuha ng buod o esensiya sa mga bagay na
umiiral, maaaring ang emosyon at ang kilos-loob ay magkakaroon ng magkaibang
pagkilos. Halimbawa, maaaring piliin ng kilos-loob na hindi kumain ng masasarap
na pagkain na nakahain sa mesa bagama’t ang kaniyang emosyon ay naaakit dito.
Kaya’t maaari niyang sabihing “Gusto ko, subalit ayaw ko sapagkat masama ang
mga ito sa aking kalusugan.” Ibinibigay ng isip ang katwiran bilang isang kakayahan
upang maimpluwensiyahan ang kilos-loob. Mahalaga ito sa moral na pagpili, sapagkat
kailangang kilalanin ang pagkakaiba ng nararamdaman o emosyon at ang paghuhusga
at pagpapasiya sapagkat may kakabit itong moral na tungkulin. Ang tao lamang ang
makagagawa nito at hindi ang hayop. Dahil sa kamalayan at kakayahang kumuha ng
buod o esensiya ng mga bagay na umiiral, nabibigyang-kahulugan ng isip ang isang
sitwasyon. Dahil din sa dalawang katangiang ito, nagkaroon ng mundo ang tao (hindi
lang kapaligiran), at ito ay may sariling katayuan (object in itself). May kahulugan ang
mundo, may taglay na halaga ang sitwasyon na kinaroroonan ng tao. May tawag
ang pagpapahalaga. Kapag nabigyan ng kahulugan ang isang bagay o sitwasyon,
nagkakaroon ito ng tawag sa tao (calling) na dapat niyang tugunan. Maaaring ang
tawag na ito ay ang tumulong sa kapuwa ayon sa sitwasyon. Ang tumugon sa
obhektibong hinihingi ng sitwasyon ay katarungan, na minimum ng pagmamahal.
May kakayahan ang taong maramdaman at gawin ito dahil sa katangian ng tao na
umiiral na nagmamahal (ens amans), ang ikatlong katangian ng pagkatao ng tao ayon
kay Max Scheler. Ang pagmamahal, ayon kay Scheler, ay ang pinakapangunahing
kilos sapagkat dito nakabatay ang iba’t ibang pagkilos ng tao. Ang pagmamahal ay
maipakikita sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapuwa na siyang pinagmumulan ng
tunay na kaligayahan na hinahanap ng tao sa kaniyang sarili. Ayon pa rin sa kaniya,
ang pagmamahal ay pagmamahalaga sa nakahihigit na halaga ng minamahal ayon sa
kaniyang esensiya o buod. Tumutubo ang minamahal at nagmamahal.
36
Naririto ang halimbawa upang lubos na maunawaan ang talakay.
“Isang mag-asawang kapitbahay ang lumabas upang tumulong nang makita
nila ang isang ina na lumilipat sa maliit na tahanan sa kabilang pintuan. Wala
siyang kasama maliban sa dalawang maliit na anak. Wala siyang katulong.
Humantong sila sa paggugol ng buong Sabado sa pagbubuhat ng mga kahon,
paglilinis ng sahig, at pag-aliw sa dalawang batang anak na babae. Nang
matapos ang trabaho, inanyayahan ng ina ang bago niyang mga kapitbahay
sa hapunan nang sumunod na linggo upang ipakita ang kaniyang pasasalamat.
Noong una tumanggi sila dahil kitang-kita naman na sapat lang ang pera ng
babae. Ngunit iginiit ito ng babae na may luha sa kaniyang mga mata. Natanto
ng mag-asawa na ang pagtanggap sa kaniyang paanyaya ay magbubunga ng
higit na pagkakaibigan at paggalang kaysa sa tanggihan ito dahil sa kanyang
sitwasyon.” (Paglilingkod sa Kapuwa, http://www.mormon.org/tgl/paglilingkod,
July, 2014)
Kapag pinaglilingkuran natin ang iba, napaaalalahanan tayo na walang
anumang bagay sa buhay na ito ang nagtatagal maliban sa ugnayang nabuo natin
sa ibang tao. Walang mas mabuting paraan para makaugnayan natin ang iba kundi
sa pagtutulungan lamang para sa kabutihang panlahat. Tinatawag tayo ng Diyos na
tumulong sa kapuwa upang ipadama natin ang pagmamahal sa kanila. Naranasan mo
na ba ito? Ano ang iyong naging pakiramdam?
	 Ipinanganak man ang taong hindi
TAPOS, nilikha naman siyang kawangis
ng Diyos na may isip at kilos-loob upang
tuklasin ang katotohanan at buuin ang
kaniyang pagkatao sa pamamagitan ng
pagmamahal at paglilingkod sa kaniyang
kapuwa. Sa puntong ito maaaring sabihing
ang ginawang paglikha ng Diyos ay hindi
pa tapos, nagpapatuloy ito sa kamay ng
mga taong nagsisikap lilukin ang kanilang
kinabukasan, mga taong nagsisikap
paunlarin ang kanilang sarili at abutin ang
pagka-sino ng kanilang pagiging tao. Samakatuwid, magagawa ng taong magpakatao
at linangin ang mga katangian ng kaniyang pagkatao dahil sa kaniyang isip at kilos-
loob. Nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay ng tao kung inilalaan ito sa pagsasabuhay
ng katotohanan, sa pagmamahal, at sa paglilingkod sa kapuwa. Sa palagay mo,
patungo ka kaya rito?
Kapag pinaglingkuran natin ang
iba, napaaalalahanan tayo na
walang anumang bagay sa buhay
na ito ang nagtatagal maliban sa
ugnayang nabuo natin sa ibang tao,
at walang mas mabuting paraan
upang makipag-ugnayan sa iba kundi
sa pagtutulungan lamang para sa
kabutihang panlahat.
37
Tayahin ang Iyong Pag-unawa
1.	Ano ang ibig sabihin na ang tao ay hindi tapos? Ipaliwanag.
2.	Ano ang taglay ng tao upang makaya niyang buuin ang kaniyang pagkatao?
Ipaliwanag.
3.	Batay sa iyong nabasa, ano ang kakayahan ng isip? ng kilos-loob?
4.	Anong bagong katuturan ng katotohanan ang iyong natuklasan mula sa babasahin?
5.	Paano nagkakaugnay ang isip at kilos-loob sa katangian ng pagkatao ng tao?
6.	Ayon kay Scheler ang pagmamahal ay ang pinakapangunahing kilos ng tao.
Ipaliwanag ang kahulugan nito.
Paghinuha ng Batayang Konsepto
Ano ang naunawaan mong mahalagang konsepto sa babasahin? Isulat ito sa
iyong kuwaderno gamit ang kasunod na graphic organizer
Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao
1. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao?
2. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto
sa modyul na ito?
38
E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO
Pagganap
Gawain 4
Basahin ang sitwasyon at sundin ang panuto sa ibaba nito:
Maganda ang performance mo sa iyong pag-aaral. Napatunayan mo na ang
iyong kakayahan mula pa noong ikaw ay nasa mababang taon ng sekondarya.
Subali’t mula nang nakilala mo at naging barkada si Rolly na mahilig sa internet
gaming at walang interes sa pag-aaral, naimpluwensiyahan ka niya. Napabayaan
mo na rin ang iyong pag-aaral. Nanganganib din na hindi mo matapos ang
Junior High School sa taong ito. Kinausap ka ng iyong ama, hinihingi niya sa iyo
na sabihin sa kaniya ang iyong katuwiran sa iyong naging pasiya at ang plano
mong gagawing solusyon kaugnay nito.
Isulat ang iyong mga katuwiran sa naging pasiya mo kaugnay ng iyong pag-
aaral at ang gagawing solusyon kaugnay nito sa mga speech balloon. Maaaring
gawing gabay ang usapan ng magkaibigang Buknoy at Tikboy sa bahaging Paglinang.
Kung hindi tugma ang sitwasyong ito sa iyo, ilahad at gawin ang naaayon sa iyong
sariling karanasan.
__________________
__________________
__________________
_______________
______________________
______________________
______________________
______________________
__________.
.
39
Pagninilay
Gawain 5
Panuto: Pagnilayan ang sumusunod. Isulat sa journal ang iyong reyalisasyon tungkol
sa mga ito.
1.	Nagagawa ko bang gamitin ang aking isip tungo sa pagtuklas ng katotohanan?
2.	Nagagawa ko bang gamitin ang aking kilos-loob upang magmahal at maglingkod?
3.	Ano ang plano kong gawin kaugnay nito?
Ano-ano ang aking mga tanong kaugnay ng paksang ito:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________
Pagsasabuhay
Gawain 6
	 Hindi sapat na nabubuhay tayo sa araw-araw at nagagawa natin ang ating nais.
Ang mahalagang tanong na kailangan nating sagutin sa ating sarili ay: nabubuhay ba
ako nang may layunin at makabuluhan?
Gawin mong makabuluhan ang iyong buhay sa pamamagitan ng paggawa nito.
1.	 Nasaan ka mang lugar araw-araw (sa bahay, sa paaralan, sa bus, o iba pa),
mahalagang maging mapagmasid at maging sensitibo ka sa kapuwa at sa iyong
paligid.
2.	 Maghanap ka ng pagkakataong makatulong gaano man ito kasimple. Ituon mo
ang iyong pansin at isip sa mga tao na sa tingin mo ay nangangailangan ng tulong,
kilala mo man sila o hindi. O kaya naman maging mapagmasid sa mga sitwasyon
na kailangan mong tumugon sa hinihingi ng pagkakataon.
3.	 Gumawa ng paraan upang makatulong o tumugon sa hinihingi ng sitwasyon sa
abot ng iyong makakaya.
40
Halimbawa:
1.	Napansin mong maraming takdang-araling kailangang tapusin ang iyong
kapatid. Nagmamadali na, siya pa ang naatasang maghugas ng inyong
pinagkainan sa hapunan. Inako mo na lang ang paghuhugas (o kaya’y
tinulungan mo sa paggawa ng takdang-aralin).
2.	Pagpasok mo sa inyong silid-aralan isang umaga, hindi pala nakapaglinis ang
cleaner ng nakaraang araw kaya marumi ang inyong silid. Hindi ka cleaner ng
araw na iyon pero naglinis ka at hinikayat din ang iba na tumulong na.
3.	Naglileksiyon ang inyong guro, aktibo ring nakikisali sa gawain at talakayan
ang iyong mga kamag-aral. Maganda ang paksa at alam mong mahalaga ang
mensahe ng aralin na maunawaan mo subalit hindi ka nakikinig at iniisip mo
ang paglalaro sa internet pag-uwi mo sa bahay. Napagtanto mong mali ang
ginagawa mo kaya’t pinilit mong magkaroon ng pokus at nakisali sa gawain
ng klase.
4.	 Huwag hayaang lumipas ang araw na wala kang nagawa. Gawin ang gawaing ito
araw-araw sa loob ng dalawang linggo. Maaaring gamitin ang ganitong pormat:
Petsa / Oras Sitwasyon Tugon o Ginawa Resulta
5.	 Ipaalam sa magulang ang gawain mong ito. Hingin ang kaniyang tulong at
suporta sa pagsasagawa nito upang masiguro ang pagsasakatuparan.
6.	 Isulat ang iyong naramdaman at reyalisasyon mula sa gawaing ito sa iyong
journal o kuwaderno. Ibahagi ito sa iyong magulang o kapamilya at palagdaan.
41
Mga Kakailanganing Kagamitan (websites, software, mga aklat, worksheet)
Mga Sanggunian:
Astorga, C. Living the Faith Option: Christian Morality. Christian Life Education 	
Series. Quezon City: FNB Educational, Inc.	
Brenan, R. (1948). The Image of His Maker. Milwaukee: The Bruce Publishing
Company
De Torre, J. (1980) Christian Philosophy. Sinag-Tala Publishers. Manila.
Dy, M. Kaisipan, Ang Opisyal na Dyornal ng Isabuhay, Saliksikin, Ibigin ang
Pilosopiya (ISIP). Vol. No.1
Esteban, E. (1989). Education in Values: What, Why And For Whom. Manila:
Sinag-Tala Publishers
De George, Richard T. (1966) Ethics and Society; Original Essays on Contemporary
Moral Problems. New York: Anchor Books Doubleday and Company
Mula sa Internet
Paglilingkod sa Kapwa retrieved from http://www.mormon.org/tgl/paglilingkod on
July 18, 2014
Edukasyon sa Pagpapakatao retrieved from aque109450blogspot.com on August 20,
2014
42
Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 10
Unang Markahan
MODYUL 3: PAGHUBOG NG KONSENSIYA BATAY SA LIKAS
NA BATAS MORAL
A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?
Sa Modyul 1, naitanong sa iyo na “Sa bawat kilos mo,
anong uri ng tao ang binubuo mo sa iyong sarili?” Ano ang
epekto ng tanong na ito sa iyo? Bilang persona na patuloy na
nililinang ang iyong pagka-sino, nakatitiyak ka ba na mabuti ang
bawat pasiya at kilos mo? Nabanggit naman sa Modyul 2 na
bilang natatanging nilikha, ang tao ay binigyan ng isip kaya’t
may kakayahan siyang magnilay at magmuni-muni dahil may
kamalayan siya sa kaniyang sarili. Bukod dito, ang isip ay
may likas na kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ito ang
tinatawag na konsensiya.
Siguradong narinig mo na ang payo na, “Gawin mong gabay ang iyong
konsensiya” o di kaya, “Makinig ka sa iyong konsensiya.” Naunawaan mo ba ang tunay
na kahulugan ng pahayag na ito? Ano ang bahaging ginagampanan ng konsensiya sa
pagpapaunlad ng tao sa kaniyang pagkatao bilang persona upang tuluyang makamit
ang pagiging personalidad?
Ang konsensiya ay ang batayan ng kaisipan sa paghuhusga ng tama o
mali. Ngunit naitanong mo na ba sa iyong sarili kung paano nga ba nalalaman ng
konsensiya na tama o mabuti ang isang kilos samantalang mali o masama ang iba?
Ibig bang sabihin nito ay laging tama ang hatol ng konsensiya at hindi ito kailanman
nagkakamali? Paano natin huhubugin ang ating konsensiya upang kumiling ito sa
mabuti? Ito at marami pang ibang mga tanong ang sasagutin sa modyul na ito. Sa
pamamagitan ng mga gawain at babasahin sa araling ito ay inaasahang masasagot mo
ang mahalagang tanong na: Paano huhubugin ang konsensiya upang magsilbing
gabay sa mabuting pagpapasiya at pagkilos?
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na
kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:
3.1 Nakikilala ang mga yugto ng konsensiya sa pagsusuri o pagninilay sa isang
pagpapasiyang ginawa
3.2 Nakapagsusuri ng mga pasiyang ginawa batay sa mga Prinsipyo ng Likas na
Batas Moral
43
3.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto
3.4 Nakagagawa ng angkop na kilos batay sa konsensiyang nahubog ng Likas na
Batas Moral
Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kasanayang
Pampagkatuto 3.4:
a.	 Naitala ang mga pasiya at kilos na isinagawa sa loob ng isang linggo
b.	 Natukoy kung mabuti o masama ang pasiya at kilos batay sa konsensiyang
nahubog sa Likas na Batas Moral
c.	 Nailahad nang malinaw ang mga hakbang na gagawin upang mapaunlad ang
pasiya at kilos
d.	 May kalakip na pagninilay
Paunang Pagtataya
Panuto: Basahin mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang
titik ng pinakaangkop na sagot at isulat ang sagot sa sagutang papel.
1.	 Ang sumusunod ay katangian ng Likas na Batas Moral maliban sa:
a.	 Ito ay sukatan ng kilos
b.	 Ito ay nauunawaan ng kaisipan
c.	 Ito ay pinalalaganap para sa kabutihang panlahat
d.	 Ito ay personal at agarang pamantayan ng moralidad ng tao
2.	 Ang sumusunod at mga pangalawang prinsipyo ng Likas na Batas Moral maliban
sa:
a.	 Kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ang taong pangalagaan ang
ating buhay
b.	 Kasama ng mga hayop, likas sa tao ang pagpaparaming uri at papag-aralin
ang mga anak
c.	 Bilang rasyonal, may likas na kahiligan ang tao na alamin ang katotohanan,
lalo na tungkol sa Diyos at mabuhay sa lipunan
d.	 Bilang tao na nilikha ng Diyos may puwang ang tao na magkamali dahil sa
pagkakamali mas yumayaman ang kaalaman at karanasan ng tao
3.	 Bakit mahalagang mahubog ang konsensiya ng tao?
a.	 Upang makilala nang tao ang katotohanan na kinakailangan niya upang
magamit niya nang tama ang kaniyang kalayaan
b.	 Upang matiyak na hindi na magkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ng tama at
mali, ng mabuti ay masama sa kaniyang isipan
44
c.	 Upang matiyak na palaging ang tamang konsensiya ang gagamitin sa lahat ng
pagkakataon
d.	 Lahat ng nabanggit
4.	 Paano mas mapalalakas at gagawing makapangyarihan ang konsensiya?
a.	 Kung simula pagkabata ay imumulat na ang anak sa lahat ng tama at mabuti
b.	 Kung mapaliligiran ang isang bata ng mga taong may mabuting impluwensiya
c.	 Kung magiging kaisa ng konsensiya ang Likas na Batas Moral
d.	 Kung magsasanib ang tama at mabuti
Para sa bilang 5 at 6: Suriin ang sitwasyon.
May suliranin sa pera ang pamilya ni Louie. Isang araw, may dumating
na kolektor sa kanilang bahay, ngunit wala silang nakahandang
pambayad. Inutusan si Louie ng kaniyang ina na sabihing wala siya at
may mahalagang pinuntahan. Alam niyang dapat sundin ang utos ng
ina. Sa kabilang banda, alam din niyang masama ang magsinungaling.
Sa pagkakataong ito, ano kaya ang magiging hatol ng konsensiya ni
Louie? Ano ang dapat niyang maging pasiya?
5.	 Alam ni Louie na dapat sundin ang kaniyang ina ngunit alam din niyang masama
ang magsinungaling. Anong yugto ng konsensiya ang tinutukoy sa pangungusap
na ito?
a.	 Unang yugto		
b.	 Ikalawang yugto	
c.	 Ikatlong yugto
d.	 Ikaapat na yugto
6.	 Alin sa sumusunod ang dapat gawin ni Louie batay sa hatol ng kaniyang
konsensiya?
a.	 Iutos sa kasambahay na sabihing wala ang may-ari ng bahay.
b.	 Harapin ang kolektor at sabihing wala ang kaniyang ina.
c.	 Magtago sa silid at hayaang maghintay ang kolektor.
d.	 Tumawag ng pulis at isuplong ang kolektor.
7.	 “Malinaw sa atin ang sinasabi ng ating konsensiya: gawin mo ang mabuti, iwasan
mo ang masama. Ngunit hindi ito nagbibigay ng katiyakan na ang mabuti ang
pipiliin ng tao.” Ano ang ibig sabihin ng pahayag na ito?
a.	 Sa lahat ng pagkakataon, tama ang hatol ng ating konsensiya.
b.	 May mga taong pinipili ang masama dahil wala silang konsensiya.
c.	 Maaaring magkamali sa paghatol ang konsensiya kaya mahalagang mahubog
ito upang kumiling sa mabuti.
d.	 Kumikilos ang ating konsensiya tuwing nakagagawa tayo ng maling
pagpapasiya.
45
8.	 Ang konsensiya ang batayan ng isip sa paghuhusga ng mabuti o masama. Ngunit
ito pa rin ay ang subhetibo, personal, at agarang pamantayan ng moralidad ng
tao kaya may mas mataas na pamantayan pa kaysa rito. Ano ang itinuturing na
pinakamataas na batayan ng kilos?
a.	 Ang Sampung Utos ng Diyos
b.	 Likas na Batas Moral
c.	 Batas ng Diyos
d.	 Batas Positibo
9.	 Ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti at totoo at binigyan ng
kakayahan upang malaman kung ano ang mabuti at totoo. Sa kabila nito, bakit
kaya maraming tao ang gumagawa pa rin ng bagay na masama?
a.	 Kahit alam na ng tao ang mabuti, pinipili pa rin ng ilan ang masama.
b.	 Higit na madaling gawin ang masamang bagay sa mabuti.
c.	 Madaling maimpluwensiyahan ang tao ng umuusbong na bagong kultura.
d.	 Hindi tuluy-tuloy ang pagpili ng tao sa mabuti kaya’t nalilito siya.
10.	Alin sa sumusunod ang maituturing na kamangmangan na di madadaig?
a.	 pagbili sa inaalok na cellular phone ng kapitbahay sa murang halaga dahil ito
ay galing sa masama
b.	 pagbibigay ng limos sa mga bata sa kalye dahil sa awa ngunit ipinambili
lamang ng rugby
c.	 pagpapainom ng gamot sa kapatid na may sakit kahit di-tiyak kung makabubuti
ito
d.	 pagtawid sa maling tawiran dahil walang paalala o babala na bawal tumawid
46
B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN
Gawain 1	
Panuto: Basahin at unawain ang bawat sitwasyon sa ibaba. Sakaling ikaw ang maharap
sa ganitong pangyayari, ano ang iyong gagawin? Tuklasin mo ang iyong gagawing
pagpapasiya sa bawat sitwasyon. Isulat ang mga paraan o hakbang ng pagkilos ng
iyong konsensiya na maaaring makatulong sa iyong gagawing pasiya. Gabay mo ang
unang sitwasyon bilang halimbawa. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Gawin ito
sa iyong kuwaderno.
Sitwasyon Paraan o Hakbang ng Pagkilos
ng Konsensiya
1. Pagkatapos ng klase, inanyayahan si
Janine ng kaniyang mga kaibigan na
pumunta sa mall at manood ng sine.
Matagal na rin mula ng huli silang
nakalabas bilang isang grupo. Bago
matapos ang palabas, biglang tumawag
ang kaniyang ina at pilit siyang pinauuwi.
Mahigpit na ipinagbabawal ng kaniyang
mga magulang ang pamamalagi sa labas,
lalo na kung gabi na. Ngunit sinabihan
si Janine ng kaniyang mga kaibigan na
kapag sinunod niya ang kaniyang ina,
ititiwalag na siya sa kanilang barkada at
hindi na iimbitahan pa sa alinmang lakad
ng barkada kailanman. Ano ang dapat
gawin ni Janine?
Unang Hakbang: Kailangang
sumunod sa payo o utos ng
magulang lalo na kung para ito sa
pansariling kaligtasan.
Ikalawang Hakbang: Likas sa tao
na gawin ang mabuti at iwasan ang
masama. Itinuturing na masamang
gawain ang hindi pagsunod sa
magulang.
Ikatlong Hakbang: Kung ako si
Janine, susundin ang hatol ng
aking konsensiya na makinig sa
utos ng aking ina at umuwi nang
maaga, kahit ikagalit pa ito ng
aking mga kaibigan.
Ikaapat na Hakbang:
Mapatutunayan ko na mabuti ang
aking naging pasiya na sundin ang
utos ng aking ina dahil para ito
sa aking kaligtasan. Bukod dito,
kung tunay ang pagkakaibigan na
mayroon kami ng aking barkada,
hindi nila ako papayuhan nang
masama tulad ng pagsuway sa
aking magulang.
47
2. Nalalapit na ang markahang pagsusulit
sa paaralan nila John nang kausapin siya
ng kaniyang ama. Ayon kay Mang Jun,
bibilihin niya ang pinakabagong modelo ng
cellphone na gustung-gusto ng kaniyang
anak, sa kondisyon na makakuha siya ng
mataas na marka sa lahat ng asignatura.
Magandang motibasyon ito para kay
John kaya’t naghanda at nag-aral siya
nang mabuti. Nang dumating ang araw
na pinakahihintay, napansin ni John na
wala sa kaniyang pinag-aralan ang mga
tanong sa pagsusulit. Kahit kinakabahan,
sinimulan niyang sagutin ang mga
tanong. Dahil hindi sigurado, makailang
beses siyang natuksong tumingin sa
sagutang papel ng kaniyang katabi lalo na
kapag hindi nakatingin ang guro. Naisip
niya na ito lamang markahang ito siya
mangongopya at hindi na niya ito uulitin
pa. Bukod dito, ayaw niyang mawala ang
pagkakataon na mapasaya ang kaniyang
ama at magkaroon ng bagong cellphone.
Kung ikaw ang nasa kalagayan ni John,
ano ang gagawin mo?
Unang Hakbang: _____________
___________________________
___________________________
___________________________
Ikalawang Hakbang: __________
___________________________
___________________________
___________________________
Ikatlong Hakbang: ____________
___________________________
___________________________
___________________________
Ikaapat na Hakbang: __________
___________________________
___________________________
___________________________
3. Nais ni Mark na maging isang inhinyero
balang-araw. Nag-aaral siya nang mabuti
upang makapasok sa pinakamahusay na
pamantasan pagdating ng kolehiyo. Ngunit
kahit ginagawa na niya ang lahat, hindi pa
rin siya makakuha ng matataas na marka.
Isang kaibigan ang nag-alok ng tulong
upang makapasa siya sa entrance exam
ng isang sikat na pamantasan, kapalit ng
malaking halaga. Walang hawak na pera
si Mark at alam niyang hindi siya maaaring
humingi sa kaniyang ama para ibigay sa
kaibigan. Isang araw, binigyan siya ng
pera ng kaniyang ama upang ibili ng aklat
na kailangan niya sa paaralan. Napag-isip-
isip niya na ang halagang iyon ay sapat na
upang makapasok sa sikat na pamantasan
at makuha ang gusto niyang kurso. Hindi
niya malaman kung bibili siya ng aklat na
pangunahing kailangan o ibibigay ito sa
kaibigan. Kung ikaw ang nasa kalagayan
ni Mark, ano ang gagawin mo?
Unang Hakbang: _____________
___________________________
___________________________
Ikalawang Hakbang: __________
___________________________
___________________________
___________________________
Ikatlong Hakbang: ____________
___________________________
___________________________
___________________________
Ikaapat na Hakbang: __________
___________________________
___________________________
___________________________
48
Sagutin ang mga tanong:
a. Naging madali ba sa iyo ang pagsagot sa gawain? Bakit?
b. Ano ang iyong naging pasiya sa bawat sitwasyon? Sa iyong palagay, tama ba
ang iyong pasiya? Pangatwiranan ang iyong sagot.
c. Ano-ano ang mga hakbang o proseso ng pagsusuri ng konsensiya na
nakatutulong upang makabuo ka ng isang mabuting pasiya?
C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN,
AT PAG-UNAWA
Gawain 2
Panuto: Pagkatapos mong matukoy ang mga hakbang kung paano kumikilos ang
iyong konsensiya, maaaring magamit ito sa paggawa ng mabuting pasiya.
1.	 Balikan ang mga sitwasiyon sa itaas at isulat ang naging tugon mo sa bawat isa.
2.	 Tukuyin kung ano ang iyong naging batayan/prinsipyo sa pagbuo ng iyong pasiya.
3.	 Gamiting gabay ang pormat sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
Sitwasyon Pasiya Batayan ng
Pagpapasiya
1.	
2.	
3.	
4.	 Matapos ang gawain, sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno:
a.	 Naging madali ba para sa iyo ang makabuo ng pasiya sa bawat sitwasyon?
Bakit?
b.	 Bakit kailangang pakinggan ang ating konsensiya? Nakatutulong ba ito upang
makabuo tayo ng mabuting pasiya? Pangatwiranan.
c.	 Paano tayo makasisiguro na tama ang naging hatol ng ating konsensiya upang
matiyak na mabuti ang kilos na isasagawa? Ipaliwanag.
d.	 Ano ang batayan ng ating konsensiya sa pagpili sa mabuti o masama?
49
D. PAGPAPALALIM
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral
	Noong bata ka pa, naniwala ka ba na ang konsensiya
ay isang anghel na bumubulong sa ating tainga kapag
tayo ay gumagawa ng hindi mabuti? O itinuturing mo ito
bilang “tinig ng Diyos” na kumakausap sa atin sa tuwing
magpapasiya tayo? Anuman ang iyong paniniwala, hindi
natin makalilimutan ang payo ng mga nakatatanda na sundin
ang ating konsensiya. Pero paano natin masisigurado na
tama ang sinasabi ng ating konsensiya?
Naunawaan mo sa Baitang 7 na ang konsensiya ang isa sa mga kilos ng isip
na nag-uutos o naghuhusga sa mabuting dapat gawin o sa masamang dapat iwasan.
Malaki ang bahaging ginagampanan nito sa pagsisikap ng tao na makapagpasiya at
makakilos nang naaayon sa kabutihan. Ngunit paano ba nalalaman ng konsensiya
ang mabuti at masama, ang tama at mali? Paano natin huhubugin ito upang kumiling
o tumungo ang ating mga pasiya at kilos sa kabutihan?
Sa ating buhay, humaharap tayo sa maraming katanungan
gaya ng “ano,” “alin,” “paano,” at “bakit.” Kailangang gumawa tayo
ng mga pasiya mula sa ating pagkagising sa umaga hanggang
sa pagtulog sa gabi. Ang ilan sa mga pasiyang ginagawa natin ay
maituturing na pangkaraniwan lamang, samantalang ang iba ay may
kabigatan dahil nakasalalay sa mga ito ang pagbuo ng ating pagkatao
at ang kapakanan ng kapuwa. Sa mga sitwasyong nabanggit, ginagamit natin ang
ating konsensiya. Ang konsensiya ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad na
gumagabay sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan. Marahil ang pinakatumpak at
pinakasimpleng paliwanag sa konsensiya ay ang praktikal na paghuhusga ng isipan
na magpapasiya na gawin ang mabuti at iwasan ang masama (Lipio, 2004, ph. 2).
Sa puntong ito, susubukan nating palalimin at palinawin ang galaw ng
konsyensiya ng isang tao. Sa pag-unawa nito, makapagbibigay tayo ng paliwanag
kung paano nagiging gabay ang konsensiya sa tamang pagpapasiya at pagkilos.
50
Pag-isipan:
1.	 Paano nalalaman ng konsensiya ang tama at mali?
2.	 Paano mahuhubog ang konsensiya upang piliin ang mabuti?
Kahulugan ng Konsensiya
Sa ating pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay, ginagamit natin ang ating
konsensiya nang hindi natin namamalayan. Mahalagang maunawaan nang mabuti
kung ano talaga ito dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpapaunlad ng ating
pagkatao at ng ating ugnayan sa ating kapuwa at sa Diyos.
Sa pamamagitan ng konsensiya,
natutukoy ang kasamaan at kabutihan ng kilos
ng tao. Sa pagkakakilala ng marami, sinasabing
ang konsensiya ang munting tinig sa loob ng tao
na nagbibigay ng payo at nag-uutos sa kaniya
sa gitna ng isang moral na pagpapasiya kung
paano kumilos sa isang kongkretong sitwasyon
(Clark, 1997). Waring bumubulong ito palagi sa
tagong bahagi ng ating sarili na “ito ay mabuti, ito ang kinakailangan mong gawin,
ito ang nararapat” o kaya naman ay “ito ay masama, hindi mo ito nararapat na
gawin.” Ang munting tinig na ito ay hindi lamang nagsasabi ng mabuting dapat gawin
o ng masamang dapat iwasan kundi nagpapahayag ng isang obligasyon na gawin
ang mabuti, naghahayag nang may awtoridad at nagmumula sa isang mataas na
kapangyarihan.
Ngayon ay inaanyayahan kitang suriin ang isang sitwasyon mula sa aklat ni
Felicidad Lipio (2004 ph. 3-4).
Gagarahe na sana ang drayber ng taxi na si Mang
Tino nang matuklasan niya na may nakaiwan ng pitaka sa
likod ng upuan ng sasakyan niya. Nang buksan niya ito ay
natuklasan niya na marami itong laman; malaking halaga
na maaari na niyang gawing puhunan sa negosyo. May
nakabukod ding mga papel na dolyar sa kabilang bulsa ng
pitaka. Walang nakakita sa kaniya kaya minabuti niya na
itabi ang pera. “Malaki ang maitutulong nito sa pamilya ko,” sabi niya sa sarili.
Noong dumating ang gabi ay hindi siya mapakali. Sa kalooban niya,
nararamdaman niyang para siyang nalilito. Bago dumating ang umaga, nagbago na
ang isip niya. “Hahanapin ko ang may-ari ng pitaka at isasauli ko ito,” nasabi niya
sa sarili.
Ang konsensiya ang munting
tinig sa loob ng tao na
nagbibigay ng payo sa tao
at nag-uutos sa kaniya sa
gitna ng isang moral na
pagpapasiya kung paano
kumilos sa isang kongkretong
sitwasyon.
51
Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mang Tino, ano ang gagawin mo?
Ayon kay Lipio, hindi mapakali o walang kapayapaan si Mang Tino dahil sa
binagabag siya ng kaniyang konsensiya. Ito ang nagbigay-liwanag sa kaniyang isip
upang makita ang kaniyang obligasyong moral na maging matapat. Ito ang nag-udyok
sa kaniya na isauli ang pera sa may-ari.
Kaugnay ng paliwanag sa itaas, makikita sa halimbawang ito ang dalawang
elemento ng konsensiya. Una, ang pagninilay upang maunawaan kung ano ang tama
o mali, mabuti o masama; at paghatol na ang isang gawain ay tama o mali, mabuti o
masama. Pangalawa, ang pakiramdam ng obligasyong gawin ang mabuti.
Sa madaling salita, isang paghatol ang ginagawa
ng konsensiya kapag sinasabi nito sa atin na ang
isang kilos ay masama at hindi dapat isagawa. Ngunit
kung susuwayin ang konsensiya at ipagpapatuloy ang
paggawa ng masama, masasabing ito’y isang paglabag
sa likas na pagkiling ng tao: ang mabuti.
Binigyang-diin ni Lipio ang kahalagahan ng pag-unawa sa dalawang
mahalagang bahagi ng konsensiya: (1) ang paghatol moral sa kabutihan o kasamaan
ng isang kilos, at (2) ang obligasyong moral na gawin ang mabuti at iwasan ang
masama.
Ayon kay Santo Tomas de Aquino (Clarke, 1997), ang konsensiya ay isang
natatanging kilos pangkaisipan, isang paghuhusga ng ating sariling katuwiran. Sa
pamamagitan nito, nailalapat ng tao ang batas na naitanim sa ating puso mula pa
noong ating kapanganakan. Sa mga partikular na sitwasyon na ating kinakaharap sa
bawat araw, tumatawag ito sa atin upang gumawa ng pagpili o pasiya. Ayon pa rin sa
kaniya, ang konsensiya ay ang kapangyarihang pumapagitna sa dalawang ito. Ito ang
humuhusga kung paano ilalapat ang pangkalahatang kaalaman na ito sa partikular na
sitwasyon na ating kinakaharap at gumagabay sa atin na magpasiya kung ano ang
mabuting kinakailangang gawin at masamang kinakailangang iwasan.
Malinaw sa atin ang sinasabi ng ating konsensiya:
Gawin mo ang mabuti, iwasan mo ang masama. Ngunit
hindi ito nagbibigay ng katiyakan na ang mabuti ang
pipiliin ng tao. Nagkakaroon ng pagtitimbang sa pagitan
ng tama at maling katuwiran sa loob ng tao. Maraming
mga impormasyon ang pumapasok sa kaniyang isipan.
At ang mismong sarili rin ang nagbibigay ng katuwiran
laban sa magkabilang panig. Kung ano ang naging
kilos, iyon ang naging bunga ng ginawang pagtitimbang
at pagpili kasama ang isip, kilos-loob, at damdamin.
Ang konsensiya ay
isang natatanging kilos
pangkaisipan, isang
paghuhusga ng ating
sariling katuwiran.
52
Kung mabuti ang kilos, nangangahulugan ito na ang kaalaman ng tao tungkol sa
katotohanan ay tama. Ngunit kung masama ang ikinilos, nangangahulugan ito na
taliwas sa katotohanan ang taglay niyang kaalaman o hindi pa gaanong matatag ang
kaniyang paninindigan sa mabuti.
	 Mahihinuha mula sa paliwanag sa itaas na maaaring magkamali ang
paghuhusga ng konsensiya kung tama o mali ang isang kilos. Ngunit hindi lahat ng
maling gamit ng konsensiya ay maituturing na masama. May mga pagkakataon na
hindi ito kinikilalang masama dahil sa kamangmangan ng tao. Ang kamangmangan
ay kawalan ng kaalaman sa isang bagay. Lumilitaw ito sa mga pagkakataong
kinakailangang gamitin ang kaalaman sa isang pagkakataon. Halimbawa, lilitaw
lamang ang kamangmangan ng isang tao sa isang konsepto kung ito ay itinanong sa
isang pagsusulit. Hindi pa matataya ang kawalan ng kaalaman dito kung hindi dahil sa
pagsusulit.
May dalawang uri ng kamangmangan na mahalagang maunawaan upang
mataya kung kailan maituturing na masama ang maling paghuhusga ng konsensiya.
Mga Uri ng Kamangmangan
1. Kamangmangang madaraig (vincible ignorance). Ang kamangmangan ay madaraig
kung mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan
ito at ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng
pagsisikap o pag-aaral. Ang kamangmangan ay dahil na sa sariling kapabayaan
ng tao. May pagkakataon ang tao na makaalam ngunit hindi nagbigay ng panahon
at pagsisikap upang malaman ang tama o ang mabuti. Nangyayari ito kapag may
nararamdaman ang taong pag-aalinlangan ngunit
walang pagsisikap na maunawaan ang tunay na
mabuti at masama. May mga sitwasyong hindi
tiyak ng tao kung ano ang dapat niyang gawin.
Sa pagkakataong ganito, may panganib na
magpadalos-dalos ang tao sa pagkilos. Ngunit sa
ganitong pagkakataon, hindi nararapat na sundin
ang maling konsensiya.
Halimbawa, lumapit sa iyo ang iyong nakababatang
kapatid at dumaing dahil sa sobrang sakit ng kaniyang
tiyan. Kitang-kita mo sa mukha nito ang labis na paghihirap.
Binuksan mo ang lalagyan niya ng gamot at iba’t ibang
gamot ang naroon. Hindi ka tiyak kung alin sa mga ito
ang gamot para sa sakit ng kaniyang tiyan. Ano ang iyong
gagawin? Kung pag-iisipang mabuti, hindi nararapat na
Mahalagang tandaan na
may obligasyon tayong
alamin kung ano ang tama
at mabuti. Nawawala ang
dangal ng konsensiya kapag
“ipinagwawalang-bahala
ng tao ang katotohanan at
kabutihan.”
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10
Lm esp grade10

Recommandé

Filipino 10 teachers guide par
Filipino 10 teachers guideFilipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guideWalter Colega
522.1K vues31 diapositives
Sci10 2nd Quarter Teachers Guide (TG) par
Sci10 2nd Quarter Teachers Guide (TG)Sci10 2nd Quarter Teachers Guide (TG)
Sci10 2nd Quarter Teachers Guide (TG)jEvz Dacunes-Carbonquillo
46.3K vues137 diapositives
Grade 10 Filipino Learners Material (Unit 2) par
Grade 10 Filipino Learners Material (Unit 2)Grade 10 Filipino Learners Material (Unit 2)
Grade 10 Filipino Learners Material (Unit 2)Zeref D
475.6K vues128 diapositives
edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guide par
edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guideedukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guide
edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching GuideCarie Justine Estrellado
330.4K vues75 diapositives
Tg science 10 q1 par
Tg science 10 q1Tg science 10 q1
Tg science 10 q1RaymundAliling1
4.4K vues78 diapositives
TG science grade10_q1 par
TG science grade10_q1TG science grade10_q1
TG science grade10_q1Gabriel Fordan
64.1K vues78 diapositives

Contenu connexe

Tendances

FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3 par
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3PRINTDESK by Dan
648K vues116 diapositives
Talumpati ni Dilma Rousseff par
Talumpati ni Dilma RousseffTalumpati ni Dilma Rousseff
Talumpati ni Dilma RousseffJenita Guinoo
175.9K vues59 diapositives
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE par
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE
ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULEPRINTDESK by Dan
1.2M vues85 diapositives
ESP Learners Module Grade 10 Unit 3 par
ESP Learners Module Grade 10 Unit 3ESP Learners Module Grade 10 Unit 3
ESP Learners Module Grade 10 Unit 3Ian Jurgen Magnaye
64.5K vues96 diapositives
Fil 10 lm q2 par
Fil 10 lm q2Fil 10 lm q2
Fil 10 lm q2Richelle Cristi
63K vues128 diapositives
Filipino Grade 10 Learner's Module par
Filipino Grade 10 Learner's ModuleFilipino Grade 10 Learner's Module
Filipino Grade 10 Learner's ModulePRINTDESK by Dan
1.3M vues87 diapositives

Tendances(20)

FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3 par PRINTDESK by Dan
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
PRINTDESK by Dan648K vues
Talumpati ni Dilma Rousseff par Jenita Guinoo
Talumpati ni Dilma RousseffTalumpati ni Dilma Rousseff
Talumpati ni Dilma Rousseff
Jenita Guinoo175.9K vues
Aralin2.7 fil10 mk par sarahruiz28
Aralin2.7 fil10 mkAralin2.7 fil10 mk
Aralin2.7 fil10 mk
sarahruiz2829.2K vues
GRADE 10 - EsP Yunit 3 par khikox
GRADE 10 - EsP Yunit 3GRADE 10 - EsP Yunit 3
GRADE 10 - EsP Yunit 3
khikox379.2K vues
Lmgrade 10 science unit1 par Omar Jacalne
Lmgrade 10 science unit1Lmgrade 10 science unit1
Lmgrade 10 science unit1
Omar Jacalne31.2K vues
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10 tg quarter 4 par Bobbie Tolentino
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10 tg quarter 4Edukasyon sa pagpapakatao grade 10 tg quarter 4
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10 tg quarter 4
Bobbie Tolentino29.5K vues
Science module unit 3 par Angelo Vilo
Science module unit 3Science module unit 3
Science module unit 3
Angelo Vilo5.8K vues
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10 tg quarter 3 par Bobbie Tolentino
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10 tg quarter 3Edukasyon sa pagpapakatao grade 10 tg quarter 3
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10 tg quarter 3
Bobbie Tolentino28.3K vues
Araling panlipunan grade 10 q1 par Alvin Billones
Araling panlipunan grade 10 q1Araling panlipunan grade 10 q1
Araling panlipunan grade 10 q1
Alvin Billones742.8K vues

En vedette

Lm ekonomiks grade10_q3 par
Lm ekonomiks grade10_q3Lm ekonomiks grade10_q3
Lm ekonomiks grade10_q3Gabriel Fordan
1.2K vues112 diapositives
Lm health grade10_q1 par
Lm health grade10_q1Lm health grade10_q1
Lm health grade10_q1Gabriel Fordan
2K vues34 diapositives
Lm ekonomiks grade10_q1 par
Lm ekonomiks grade10_q1Lm ekonomiks grade10_q1
Lm ekonomiks grade10_q1Gabriel Fordan
2.2K vues72 diapositives
Lm music grade10_q3 par
Lm music grade10_q3Lm music grade10_q3
Lm music grade10_q3Gabriel Fordan
1.2K vues53 diapositives
Lm esp grade10_q2 par
Lm esp grade10_q2Lm esp grade10_q2
Lm esp grade10_q2Gabriel Fordan
709 vues81 diapositives
Lm science grade10_q3 par
Lm science grade10_q3Lm science grade10_q3
Lm science grade10_q3Gabriel Fordan
1.5K vues131 diapositives

En vedette(18)

LM Filipino Grade 10 Quarter 2 par Gabriel Fordan
LM Filipino Grade 10 Quarter 2LM Filipino Grade 10 Quarter 2
LM Filipino Grade 10 Quarter 2
Gabriel Fordan7.7K vues

Similaire à Lm esp grade10

grade-10-learners-module yunit 1 .pdf par
grade-10-learners-module yunit 1 .pdfgrade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdfRoyAndrada1
310 vues85 diapositives
EsP10_LM_U1.pdf par
EsP10_LM_U1.pdfEsP10_LM_U1.pdf
EsP10_LM_U1.pdfRossellVillavicencio
661 vues85 diapositives
esp_4_tg_pp.1-24.pdf par
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfMerylLao
82 vues26 diapositives
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro par
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroelviesabang
631 vues26 diapositives
EsP-9-Q4-week-3.pdf par
EsP-9-Q4-week-3.pdfEsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdfNoelPiedad
213 vues10 diapositives
Lm esp grade10_q4 par
Lm esp grade10_q4Lm esp grade10_q4
Lm esp grade10_q4Gabriel Fordan
1.4K vues108 diapositives

Similaire à Lm esp grade10(20)

grade-10-learners-module yunit 1 .pdf par RoyAndrada1
grade-10-learners-module yunit 1 .pdfgrade-10-learners-module yunit 1 .pdf
grade-10-learners-module yunit 1 .pdf
RoyAndrada1310 vues
esp_4_tg_pp.1-24.pdf par MerylLao
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao82 vues
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro par elviesabang
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang631 vues
EsP-9-Q4-week-3.pdf par NoelPiedad
EsP-9-Q4-week-3.pdfEsP-9-Q4-week-3.pdf
EsP-9-Q4-week-3.pdf
NoelPiedad213 vues
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx par JasminAndAngie
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
JasminAndAngie119 vues
EsP Modyul 1 Grade 10 ni Gng. Alona P. Beltran QCHS par Alona Beltran
EsP Modyul 1 Grade 10 ni Gng. Alona P. Beltran QCHSEsP Modyul 1 Grade 10 ni Gng. Alona P. Beltran QCHS
EsP Modyul 1 Grade 10 ni Gng. Alona P. Beltran QCHS
Alona Beltran38.1K vues
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7 par Manuel Dinlayan
Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Manuel Dinlayan158.5K vues
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL280.6K vues
SLMQ1G10ESPM9.pdf par JosephDy8
SLMQ1G10ESPM9.pdfSLMQ1G10ESPM9.pdf
SLMQ1G10ESPM9.pdf
JosephDy817 vues
Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9 par BaekYeon
Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9
Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9
BaekYeon67.8K vues

Lm esp grade10

 • 1. 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Yunit 1 Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. 10 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas
 • 2. 2 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikasampung Baitang Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 ISBN: Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay sa isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang kumakatawan sa paghiling ng pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng tagapaglathala (publisher) at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD Mga Bumuo ng Modyul para sa Mag-aaral Mga Konsultant: Manuel B. Dy Jr., PhD at Fe A. Hidalgo, PhD Editor: Luisita B. Peralta Mga Manunulat: Mary Jean B. Brizuela, Patricia Jane S. Arnedo, Goeffrey A. Guevara, Earl P. Valdez, Suzanne M. Rivera, Elsie G. Celeste, Rolando V. Balona Jr., Benedick Daniel O. Yumul, Glenda N. Rito, at Sheryll T. Gayola Tagaguhit: Gilbert B. Zamora Naglayout: Jerby S. Mariano Mga Tagapamahala: Dir. Jocelyn DR. Andaya, Jose D. Tuguinayo, Jr., Elizabeth G. Catao, at Luisita B. Peralta Inilimbag sa Pilipinas ng FEP Printing Corporation Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 5th Floor Mabini Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com
 • 3. Talaan ng Nilalaman Unang Markahan Modyul1:AngMgaKatangianngPagpapakatao................................................1 Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo?..................................................1 Paunang Pagtataya ....................................................................................2 Pagtuklas ng Dating Kaalaman ..................................................................4 Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .........................7 Pagpapalalim .............................................................................................9 Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ............................................................16 Modyul2:AngMataasnaGamitatTunguhinngIsipatKilos-loob......................21.. Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? ................................................21 Paunang Pagtataya ...................................................................................22 Pagtuklas ng Dating Kaalaman .................................................................24 Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa ........................27 Pagpapalalim ............................................................................................30 Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto .............................................................38 Modyul3:PaghubogngKonsensiyaBataysaLikasnaBatasMoral..................42 Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? ...............................................42 Paunang Pagtataya ..................................................................................43 Pagtuklas ng Dating Kaalaman ............................................................... 46 Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .......................48 Pagpapalalim ............................................................................................49 Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ...............................................................62 Modyul4:AngMapanagutangPaggamitngKalayaan .................................65 Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? .............................................. 65 Paunang Pagtataya ..................................................................................66 Pagtuklas ng Dating Kaalaman ................................................................68 Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .......................70 Pagpapalalim ........................................................................................71 Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ............................................................79
 • 4. 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 10 Unang Markahan MODYUL 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO? “Sa bawat kilos ko, anong uri ng tao ang binubuo ko sa aking sarili?” Ngayong nasa Baitang 10 ka na, naitanong mo na ba ang tanong na ito sa iyong sarili? Nakatulong ba ang mga konseptong natutuhan mo sa mga modyul sa mga nakaraang baitang sa Edukasyon sa Pagpapakatao, lalo na ang Modyul 5 hanggang Modyul 8 sa Baitang 7? Malinaw ba sa iyo ang uri ng tao na binubuo mo sa iyong sarili? Kung pangarap mong maging matagumpay na propesyonal (tulad ng isang guro, guidance counselor o negosyante) o manggagawa na produktibo at nakikibahagi sa pag-unlad ng iyong pamayanan at bansa, ano-anong mga pagpapahalaga kaya ang makatutulong upang mabuo ang tao na iyong pinapangarap? Magandang tanungin ang iyong sarili sa panahon ng mga tukso at pag-aalinlangan na para bang nakatingin ka sa salamin: Anong uri nga ba ng tao ang binubuo ko sa aking sarili? Marahil dahil sa iyong kalayaan, naisasakilos mo agad ang anumang naisip nang walang pagmumuni. Mahalagang isaalang-alang na ang bawat pasiya at kilos mo ay may epekto sa pagkataong hinuhubog mo sa iyong sarili. Paano kung sa huling yugto ng iyong buhay ay magulat ka sa iyong nakamit na pagkatao - dahil hindi pala ito ang nilayon mo? Ano-ano ang dapat mong gawin upang ang pagkataong hinuhubog mo sa iyong sarili ay magugustuhan mo, kapuri-puri sa iyong kapuwa at pamayanan at katanggap-tanggap sa Diyos? Sa modyul na ito, inaasahan ang pagsagot mo sa Mahalagang Tanong na: Paano makatutulong sa tao ang mga katangian ng pagpapakatao upang magampanan niya ang kaniyang misyon sa buhay tungo sa kaniyang kaligayahan?
 • 5. 2 Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 1.1 Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao 1.2 Nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makatutulong sa pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay (upang magampanan ang kaniyang misyon sa buhay) 1.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto ng aralin 1.4 Nailalapat ang mga tiyak na hakbang upang paunlarin ang mga katangian ng pagpapakatao Naririto ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kasanayang Pampagkatuto 1.4: a. May malinaw na Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) b. Natukoy ang iba’t ibang papel sa buhay batay sa kaniyang PPMB c. Natukoy ang mga konkretong gawain upang matupad ang iba’t ibang papel sa buhay d. Natukoy ang mga katangian ng pagpapakatao na nahuhubog sa pagsasagawa ng mga konkretong gawain na natukoy Paunang Pagtataya Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang mga sagot sa kuwaderno. 1. Alin ang hindi tinutukoy ng bahaging “madaling maging tao” sa kasabihang “Madaling maging tao, mahirap magpakatao?” a. May isip at kilos-loob ang tao. b. May kamalayan siya sa kaniyang pagtungo sa kaniyang kaganapan. c. Tapat ang tao sa kaniyang misyon. d. May konsensiya ang tao. 2. Alin ang hindi tinutukoy ng bahaging “mahirap magpakatao” sa kasabihang “Madaling maging tao, mahirap magpakatao?” a. Ito ang nagpapabukod-tangi sa tao sa kaniyang kapuwa-tao. b. Ibang mag-isip at tumugon ang bawat isa sa magkapatid na kambal kung maharap sa parehong sitwasyon. c. Nililikha niya sa kaniyang sarili ang mga katangiang nagpapabukod-tangi sa kaniya habang siya ay nagkakaedad. d. May kakayahan ang tao na itakda ang kaniyang kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan.
 • 6. 3 3. Alin ang nagpapahayag sa katangian ng tao bilang indibidwal? a. Ang tao ay may matibay na paninindigan, pagpapahalaga, at paniniwalang bukod-tangi sa lahat. b. Hiwalay ang tao sa ibang tao dahil noong siya ay isinilang, nagsimula na siyang mag-okupa ng espasyong hiwalay sa ibang sanggol. c. Lahat ng tao ay pantay-pantay kahit magkakaiba ang mga katangian, pangarap at pagpapahalaga ng bawat isa. d. Bukod-tangi ang tao at naiiba sa kaniyang kapuwa dahil siya ang lumilikha ng kaniyang pagka-sino. 4. Ano ang kahulugan ng pangungusap? “Ang tao bilang persona ay isang proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging ganap na siya.” a. Nililikha ng tao ang kaniyang pagka-sino sa pamamagitan ng pagsisikap. b. Lahat ng tao ay dumadaan sa proseso ng pag-unlad. c. Dapat magsikap ang lahat ng tao. d. Nagiging ganap ang tao dahil sa kaniyang pagpupunyagi. 5. Aling yugto ng pagka-sino ng tao ang nagpapakita ng pagkamit ng kaniyang kabuuan, kaya hindi siya naiimpluwensiyahan ng pananaw ng nakararami dahil sa kaniyang matibay na paninindigan? a. Persona b. Personalidad c. Pagme-meron d. Indibidwal 6. Alin sa sumusunod ang nagpakita ng katangian ng hindi pa ganap na personalidad? a. Nakibahagi si Kesz sa paglutas ng mga suliraning kinakaharap ng kabataan sa buong mundo. b. Naitaas ni Kap Roger ang antas ng kabuhayan ng kaniyang pamilya at kapuwa magsasaka. c. Naging instrumento ang mga painting ni Joey Velasco upang imulat sa mga tao ang epekto ng kahirapan at kawalan ng katarungan sa bansa. d. Nagpasya si Raffy na magsumite ng proposal tungkol sa Career Guidance upang mabigyang-solusyon ang problema ng job-skills mismatch sa bansa. 7. Ano ang buod ng talata? May kakayahan ang tao na gawing obheto ang kaniyang sarili. Dahil sa kaniyang kakayahang magmuni-muni, alam ng tao na alam niya o hindi niya alam. Nagiging mundo ang kaniyang kapaligiran dahil sa kakayahan niyang pag-isipan ang kaniyang sarili. a. Ang tao ay may kamalayan sa sarili. b. Alam ng tao sa mundo ang anumang bagay na may kaugnayan sa kaniyang sarili.
 • 7. 4 c. Maraming magagawa ang isip ng tao. d. Gamit ang pagmumuni-muni, nalalaman ng tao ang mga bagay na hindi niya alam. 8. Anong katangian ng pagpapakatao ang ipinakita ni Buddha sa pangungusap? Noong nakita ni Buddha ang apat na lalaki – isang matanda, may ketong, bangkay, at pulubi, nakabuo siya ng buod ng buhay: Ang buhay ay isang pagdurusa. a. May kamalayan sa sarili b. Umiiral na nagmamahal c. May kakayahang kumuha ng esensiya ng mga umiiral d. Tumutugon sa tawag ng paglilingkod 9. Anong katangian ng pagpapakatao ang ipinamalas ni Mother Teresa sa talata? Sa kaniyang pagninilay, narinig niya ang tawag ng paglilingkod sa labas ng kumbento – ang tulungan ang mga batang napabayaan, mga taong hindi minahal at may sakit na hindi inalagaan. Ginamit niya ang kaniyang kaalaman sa panggagamot at kakayahan sa pagtuturo upang tugunan ang pangangailangang pisikal at espiritwal ng mga mahihirap. a. May kamalayan sa sarili b. Umiiral na nagmamahal c. May kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral d. May pagtanggap sa kaniyang mga talento 10. Alin ang dapat paunlarin ng tao upang maisagawa ang kaniyang misyon sa buhay na siyang magiging daan tungo sa kaniyang kaligayahan? a. Mga katangian ng pagpapakatao b. Mga pangarap at mithiin c. Mga talento at kakayahan d. Kasipagan at katapatan B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN Gawain 1 Panuto: 1. Suriin ang kasabihang: “Madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao.” 2. Sa gabay ng inyong guro, hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Pag-uusapan ng bawat pangkat ang kahulugan ng kasabihan. Sasagutin ang tanong na: Ano ang mga katangian ng tao at ng nagpapakatao? Bawat kasapi ng pangkat ay magbibigay ng kaniyang opinyon.
 • 8. 5 a. Isusulat ng isang miyembro ng pangkat sa isang kartolina o i-encode sa laptop ang matrix sa ibaba: Mga Katangian ng Tao Mga Katangian ng Nagpapakatao Hal.: May isip at kilos-loob Ginagamit ang isip para sa paghahanap ng katotohanan b. Pagkatapos, bubuo ang bawat pangkat ng konsepto o buod mula sa mga sagot na lumabas sa talakayan. c. Ibabahagi ng lider ng pangkat ang kanilang output sa klase. 3. Sagutin ang mga tanong ng guro tungkol sa pangkatang gawain: a. Batay sa mga sagot ng mga pangkat, ano-ano ang pagkakaiba ng pagiging tao sa pagpapakatao? b. Bakit sinasabi sa kasabihan na madaling maging tao? Bakit mahirap magpakatao? Ipaliwanag. 4. Pagkatapos, isasadula ng bawat pangkat sa malikhaing paraan sa loob ng tatlong minuto ang taong nagpapakatao (halimbawa: pagbisita sa mga bilanggo o maysakit). 5. Pagkatapos ng dula-dulaan, sagutin ang sumusunod na tanong sa klase: a. Ano-anong katangian ng pagpapakatao ang napansin mo sa mga dula-dulaan? b. Kung isasabuhay mo ang mga katangian ng pagpapakatao, ano ang kabutihang idudulot nito? c. Ano ang magsisilbing gabay ng lahat ng iyong mga pagpupunyagi na dapat mong buuin upang makamit ang tagumpay at tunay na kaligayahan? Ipaliwanag.
 • 9. 6 Gawain 2 Panuto: Napag-aralan mo sa Baitang 7 at Baitang 9 ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB). Dalawa ang bahagi nito: (a) Ano ang gusto mong maging at (b) Ano ang dapat mong gawin upang matupad ang “a.” Ito ang tuon ng gawaing ito. Gawin ang sumusunod sa iyong kuwaderno. 1. Balikan ang binuo mong Personal na Pahayag na Misyon sa Buhay (PPMB) sa Baitang 9. May gusto ka bang baguhin o paunlarin? Isulat sa iyong kuwaderno ang pinaunlad mong PPMB. Kung wala ka pang PPMB, bumuo ka nito gabay ang halimbawa sa ibaba: Halimbawa: Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) ni Rita Isangmapagkalinganglidernatagapagdaloyngmgagawaingnagbibigay ng prayoridad sa kabataan at mahihirap na tagalunsod tungo sa pag-unlad ng kanilang positibong pagtingin sa sarili at ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kaalaman at kakayahan sa musika at isports. Ikaw naman, isulat ang binuo o pinaunlad mong PPMB: _________________________________________________________ Pagkatapos, punan ang sumusunod: a. Ano ang gusto mong maging: ______________________________ b. Ano ang dapat mong gawin (upang matupad mo ang “a”): ______________________________________________________ 2. Pagkatapos, sagutin ang sumusunod: a. Mahuhubog ba ang iyong pagkatao sa mga “dapat mong gawin” na binanggit mo sa iyong PPMB? Ipaliwanag. b. Kaya mo bang tuparin ang iyong PPMB? Pangatwiranan. c. Ipaliwanagkungano-anoangmgakatangianngpagpapakataoangmakatutulong upang maisakatuparan mo ang iyong PPMB.
 • 10. 7 C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN, AT PAG-UNAWA Gawain 3 Panuto sa Pang-isahang Gawain: 1. Batay sa ginawa mong PPMB sa Gawain 1, tukuyin ang mga dapat mong gawin upang matupad mo ang iyong misyon (na nakalahad sa iyong PPMB) sa iba’t ibang papel na ginagampanan mo sa buhay (halimbawa bilang anak, kapatid, kamag-aral, kabataan sa pamayanan, kaibigan ng kaklase, at anak ng Diyos). Halimbawa, sa PPMB ni Faustina: Bilang anak: Pamumuno sa mga kapatid sa pagtulong sa paggawa ng mga takdang-aralin at gawaing bahay Bilang mag-aaral: Pagpapanatiling mataas ang marka sa lahat ng asignatura sa klase sa pamamagitan ng pag-aaral nang mabuti; Pagtulong sa mga kamag-aral na mahina sa klase. Bilang mamamayan: Pakikiisa sa programang “Clean and Green” sa barangay Bilang Layko (o anak ng Diyos): Pagtuturo ng Katesismo sa mga batang lansangan Ngayon, ikaw naman: Punan ang mga kahon ng mga gawain na makatutulong sa pagtupad mo ng iba’t ibang papel sa buhay. Maaaring magdagdag ng kahon kung may iba ka pang papel sa buhay (hal.: pangulo ng Student Council, lider ng isang pangkat ng kawanggawa para sa mga maralitang tagalunsod, blogger, editor ng student paper, layout artist, at iba pa).
 • 11. 8 Panuto sa Pangkatang Gawain: 1. Bumuo ng dyad sa bawat pangkat. 2. Ibahagi ang output sa bawat isa sa loob ng tatlong minuto. 3. Ibahagi sa pangkat ang mga sagot na magkapareho. Halimbawa: ang mga ginagampanan sa buhay at ang mga gawaing makatutulong sa pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay. 4. Ilalahad ng bawat pangkat ang kanilang output. Sagutin ang mga Tanong: 1. Ano ang damdamin mo habang ibinabahagi ang iyong mga papel sa buhay at mga gawaing makatutulong sa pagtupad ng mga ito? 2. Ano-anong pagpapahalaga ang mahihinuha sa mga gawaing ibinahagi ng pangkat? Ipaliwanag. 3. Ano-anong katangian ng pagpapakatao ang masasalamin sa mga konkretong gawain na ibinahagi ng pangkat? Ipaliwanag. Bilang KAPATID, Bilang ANAK, Bilang MAG-AARAL, Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay: (PPMB) Bilang MAMAMAYAN, Bilang ANAK NG DIYOS, Bilang PANGULO NG STUDENT COUNCIL
 • 12. 9 D. PAGPAPALALIM Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao “Madaling maging tao, mahirap magpakatao.” Ano ang pagkaunawa mo sa kasabihan? Bakit kaya madali ang “maging tao” ngunit “mahirap magpakatao”? May dalawang bahagi ang kasabihang ito. Ang una, “madaling maging tao,” ay sumasagot sa pagka-ano ng tao at ang ikalawa naman ay nakatuon sa pagka- sino ng tao. Napag-aralan mo sa Baitang 7 na ang tao ay may isip at kilos-loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad. Naunawaan mo rin na iba ang tao sa hayop dahil sa kaniyang kakayahang mag-isip (pagkarasyonal) at kakayahang itakda ang kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya). Bukod- tangi ang tao dahil sa kaniyang isip at kilos-loob, at may kamalayan siya sa kaniyang pagtungo sa sariling kaganapan. Ang ikalawang bahagi, “mahirap magpakatao,” ay tumutukoy sa persona (person) ng tao. Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod-tangi sa kaniya sa kapuwa niya tao. Halimbawa, ang kambal na Oyin at Yesa ay parehong mahilig umawit, at pareho ang uri ng musikang gusto nila, pero ibang mag-isip at tumugon si Oyin kung maharap sila sa parehong sitwasyon. Sa kaniyang pag-iisip, pagpapasiya, at pagkilos, nagiging bukod-tangi ang bawat tao. Hindi ipinagkaloob sa kaniyang pagkasilang ang lahat ng mga katangiang nagpapabukod-tangi sa kaniya, dahil unti-unti niyang nililikha sa kaniyang sarili ang mga ito habang siya ay nagkakaedad. Ang paglikha ng pagka-sino ng tao ay dumaraan sa tatlong yugto: ang tao bilang indibidwal, ang tao bilang persona, at ang tao bilang personalidad. Ang tao bilang indibidwal ay tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao. Nang isinilang siya sa mundo, nagsimula na siyang mag-okupa ng espasyo na hiwalay sa ibang sanggol. Dahil sa kaniyang kamalayan at kalayaan, nasa kaniyang mga kamay ang pagbuo niya ng kaniyang pagka-sino. Ang kaniyang pagka-indibidwal ay isang proyektong kaniyang bubuuin habang buhay bilang nilalang na hindi tapos (unfinished). Sa kabilang dako, ang aso, kahit ipinanganak na hiwalay sa ibang aso, ay ganap ng aso mula sa kaniyang pagsilang.
 • 13. 10 Ang tao bilang persona ay isang proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging ganap na siya. Bilang persona, may halaga ang tao sa kaniyang sarili mismo. Ito ay dahil bukod-tangi siya, hindi siya mauulit (unrepeatable) at hindi siya mauuwi sa anuman (irreducible). Ibig sabihin, hindi siya mababawasan at maibababa sa kanyang pagkatao dahil “buo” siya bilang tao (Dy, 2012, ph. 295). Kaya napakahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad niya ng kaniyang mga talento, hilig, at kakayahan upang mabuo niya ang kaniyang pagiging sino. Ang persona ang tumutukoy sa paglikha ng pagka-sino ng tao. Ang tao bilang personalidad ay ang pagkamit ng tao ng kaniyang kabuuan, ang resulta ng pagpupunyagi sa pagbuo ng kaniyang pagka-sino. Ang taong itinuturing na personalidad ay may mga matibay na pagpapahalaga at paniniwala, totoo sa kaniyang sarili, at tapat sa kaniyang misyon. Kaya anuman ang mga nagtutunggaliang impluwensiya ng kapaligiran o teknolohiya, hindi siya nagpapadala o naiimpluwensiyahan ng pananaw ng nakararami dahil sa kaniyang matibay na paninindigan. Mataas ang antas ng kaniyang pagka-persona. Ang pagkamitngkaniyangpagka-personalidadaynangangailanganngpagbuo(integration) ng kaniyang pag-iisip, pagkagusto (willingness), pananalita, at pagkilos tungo sa isang pagpapahalagang magbibigkis sa lahat ng mga ito. Mabubuo lamang ang kaniyang sarili kung itatalaga niya ang kaniyang pagka-sino sa paglilingkod sa kaniyang kapuwa, lalo na ang mga nangangailangan. Ngunit hindi lahat ng tao ay personalidad dahil hindi nila nakamit ang mataas na antas ng kanilang pagka-persona. May tatlong katangian ang tao bilang persona, ayon kay Scheler (1974, ph 37-42). Ang mga ito ay: may kamalayan sa sarili, may kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral at umiiral na nagmamahal (ens amans). Ang mga ito ang mga katangian ng pagpapakatao. 1. May kamalayan sa sarili. May kakayahan ang tao na magnilay o gawing obheto ng kaniyang isip ang kaniyang sarili. Dahil dito, alam niya na alam niya o hindi niya alam. Nagiging mundo ang kaniyang kapaligiran dahil sa kaniyang kakayahan na pag- isipan ang kaniyang sarili. Halimbawa, itinuturing ng isang guro bilang kaniyang mundo ang anumang tao o bagay na may kaugnayan sa kaniyang pagtuturo, tulad ng mag-aaral, banghay-aralin, pisara, at silid-aralan. Samantala, walang mundo ang hayop dahil lagi niyang dala ang kaniyang kapaligiran sa kaniyang organismo. Mabubuo ko lamang ang aking sarili kung itatalaga ko ang aking pagka- sino sa paglilingkod sa aking kapuwa, lalo na ang mga nangangailangan.
 • 14. 11 Ang taong may kamalayan sa sarili ay may pagtanggap sa kaniyang mga talento na magagamit niya sa kaniyang pakikibahagi sa mundo - halimbawa, sa paaralan o sa lugar kung saan siya nakikisalamuha sa mga tao. Dito nanggagaling ang positibong pagtingin niya sa sarili. Ito ang nagpapatibay ng kaniyang kalooban sa pagtugon sa kaniyang bokasyon at tunguhin sa buhay (Moga, 2005). Dahil sa kaniyang kakayahan sa pag-iisip, napauunlad niya ang kaniyang kamalayan sa sarili. Malaki ang kakayahan niyang ilarawan at bigyang-kahulugan ang mga imahe at palatandaan ng kalikasan, kilos, at mga panaginip. Nakatutulong ang mga ito upang mabantayan at mapaghandaan niya ang mga sitwasyon sa buhay lalo na ang mga hindi kanais-nais. 2. May kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral. Ito ang kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga partikular na umiiral. May kakayahan siyang bumuo ng konklusiyon mula sa isang pangyayari. Halimbawa, noong nakita ni Buddha ang apat na lalaki - isang matanda, may ketong, bangkay, at pulubi, nakabuo siya ng buod ng buhay: Ang buhay ay isang pagdurusa. Sa kabilang dako, hindi alam ng gagamba na ang lamok na hindi dumikit sa kaniyang sapot ay pareho sa lamok na makakain niya na tumama sa kaniyang sapot (Scheler, 1974, ph.43). Nakikita ng tao ang esensiya ng mga umiiral (essence of existence) kung humahanga at namamangha na siya sa kagandahan ng mga bagay sa kaniyang paligid, nauunawaan na niya ang layunin ng pag-iral ng mga ito, at ang kaugnayan ng mga ito sa kaniyang pag-unlad. Ang paghanga o pagkamanghang ito ay magbubunga ng kaniyang pagkamalikhain, pag-unawa, at pagiging mapanagutan sa mga bagay- bagay sa kaniyang buhay. Nalilinang ang kaniyang kakayahan na makita ang esensiya ng isang upuan at ang pagka-upuan nito, ang narra at ang pagkapuno nito, ang kaniyang guro sa EsP at ang pagka-guro nito. Ang buod o esensiya na nabuo mula sa mga partikular na bagay na umiiral ay naghihintay ng tugon sa tao. Mula sa mga natuklasan ni Buddha na nagdulot ng kalungkutan at sobrang pagkabagabag sa kaniya, bumuo siya ng mga mahahalagang prinsipyong nararapat isabuhay ng tao upang matigil ang kahirapan. Ang pagtugon niya sa mga sitwasyong nakaantig sa kaniyang kalooban ay mahalagang kilos upang mag-isip at gumawa siya ng mga angkop at mabisang solusyon sa kahirapan. 3. Umiiral na nagmamahal (ens amans). Ang pagtugon ni Buddha ay kilos ng pagmamahal. Ang umiiral na nagmamahal ang pinakamahalagang katangian ng tao bilang persona. Ang ens amans ay salitang Latin na ang kahulugan ay umiiral na nagmamahal. Ang tao ay may kakayahang magmahal dahil ang puso niya ay nakalaang magmahal. Lahat ng mabuting kilos ay kilos ng pagmamahal. Kumikilos ang tao para sa kabutihan dahil siya ay umiiral na nagmamahal.
 • 15. 12 `Ang pagmamahal ay galaw ng damdamin patungo sa mga tao at iba pang bagay na may halaga. Ito ang pinakapangunahing kilos dahil nakabatay dito ang lahat ng pagkilos ng tao at ang tunguhin ng lahat ng mabuting kilos ay pagmamahal. Halimbawa, napansin mong tumutulo ang gripo sa palikuran ng inyong paaralan. Nangamba ka na baka lumaki ang bayarin ng paaralan sa tubig, kaya ipinaalam mo ito sa inyong guro upang maipaayos ang gripo. Ang pagmamalasakit mo ay patunay ng iyong pagmamahal, na ipinakita mo sa isang mabuting kilos - ang pagsasabi ng sirang gripo sa inyong guro. Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nag- mamahal ang halaga ng minamahal. Kaya hindi totoo ang kasabihang “Love is blind.” Sabi nga ni Blaise Pascal, “May sariling katwiran ang pagmamahal na hindi maunawaan ng mismong katwiran.” Ang pagmamahal ay isang galaw patungo sa meron (being) na may halaga at pagpapaunladnghalagangminamahalayonsakalikasannito.Nakikitangnagmamahal na may halaga ang isang meron tulad ng tao, bagay, at Diyos, at gumagalaw ang pagmamahal na ito tungo sa mas mataas na pagpapahalaga na naaayon sa kalikasan ng minamahal. Ibinibigay ng nagmamahal ang sarili sa minamahal nang walang kondisyon o kapalit. Nagmamahal ka hindi upang baguhin at gawing ibang indibidwal ang iyong minamahal; bagkus, napadadaloy mo ang tunay na siya. Kaya mapaglikha ang pagmamahal kahit hindi madali ang pag-unlad ng minamahal. May kilala ka bang personalidad na nagtagumpay dahil isinabuhay niya ang mga katangian ng pagpapakatao? Narito ang apat na halimbawa ng personalidad: sina Cris Valdez, Roger Salvador, Joey Velasco, at Mother Teresa. Sa kaniyang murang edad, nagpamalas ng pagiging personalidad si Cris “Kesz” Valdez. Tumanggap siya ng International Children’s Peace Prize noong 2012 isang pagkilala sa mga kabataang nagpakita ng bukod-tanging paggawa at ideya upang makatulong sa paglutas ng mga suliraning kinakaharap ng mga kabataan sa buong mundo. Sandali lang: Naisasabuhay mo ba ang tatlong katangian ng pagpapakatao: ang kamalayan sa sarili, kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral, at umiiral na nagmamahal? Paano makatutulong ang mga ito sa pagtupad mo sa iyong misyon sa buhay, ang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan? Paano mo ipinamamalas ang iyong katangian na umiiral na nagmamahal?
 • 16. 13 Nahubog ang pagka-persona ni Kesz sa kaniyang natuklasang misyon sa buhay - ang pagkalinga sa mga batang lansangan. Binuo niya ang “Championing Community Children” pagkatapos siyang sagipin bilang batang lansangan ni Harnin Manalaysay. Tinawag nilang “Gifts of Hope” ang ipinamimigay nila na mga tsinelas, laruan, sipilyo, kendi, at iba pa. Tinuruan nila ang mga kabataang ito na maging malinis sa katawan, kumain ng masustansiyang pagkain at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ipinaunawa rin nila ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagtuturo sa isa’t isa upang lumawak ang kanilang kaalaman at kasanayan. Dahil sa kaniyang kakayahan na impluwensiyahan at pamunuan ang mga batang lansangan, nahubog ang pagka-persona ni Kesz. Gamit ang kakayahang kunin ang buod o esensiya ng kahirapang kaniyang kinamulatan, nakita ni Kesz ang kaniyang misyong maging produktibo at makibahagi sa lipunan - sa pamamagitan ng pagkalinga sa mga batang lansangan. Isa rin sa mga nagpunyagi upang maging personalidad si Roger Salvador, isang magsasaka na taga Jones, Isabela. Nagpasiya siyang sakahin ang lupaing minana niya sa kaniyang mga magulang pagkatapos mamasukan sa isang bangko. Dahil kulang ang kasanayan sa pagtatanim at pag-aalaga ng baboy at manok, nagsaliksik at kumunsulta siya sa mga teknikong pang-agrikultura. Dahil sa kaniyang dedikasyon sa trabaho at pagiging bukas sa mga bagong kaalaman, napili siyang Farmer-Leader Extensionist ng Local Government Unit ng Jones, Isabela. Tinuruan din niya ang kapwa magsasaka ng iba’t ibang istratehiya at makabagong teknolohiya sa agrikultura. Dahil dito, umani siya ng maraming pagkilala at parangal. Hinirang siyang “Most Outstanding Corn Farmer” ng Rehiyon 2, Finalist sa National Level ng Gawad Saka Search, at “Most Outstanding Isabelino.” Itinalaga siya sa iba’t ibang katungkulan upang pamunuan at matulungang umunlad ang kapwa magsasaka. Kinilala siya bilang Farmer-Scientist ng mani sa Cagayan Valley Agriculture Resources Research and Development (CVARRD). Isa siya sa mga Pilipinong tumanggap ng Asha Variety ng mani noong 2006 mula sa pangulo ng India. Dahil sa pagtaguyod niya nang mapanagutan sa kaniyang pamilya naging matagumpay ang kaniyang mga anak. Bilang mamamayan, naitaas niya ang antas ng kabuhayan ng kaniyang kapuwa magsasaka. Dahil sa kaniyang pagtitiyaga, pagsisikap, at pananampalataya sa Diyos, nalampasan niya ang kahirapan, tumugon siya sa tawag ng pagmamahal, at nakamit ang tagumpay sa buhay.
 • 17. 14 Sa larangan ng sining, naging tapat sa kaniyang natuklasang misyon ang personalidad na si Joey Velasco. Umani ng paghanga ang kaniyang mga painting sa Pilipinas at sa buong mundo dahil sa espiritwal na paraan ng pagpapahayag ng mga ito ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Nakaaantig ang mga larawan sa kaniyang canvass - tila humihingi ng tugon at aksiyon para sa panlipunang pagbabago. Ang “Hapag ng Pag-asa,” ang kaniyang bersiyon ng Huling Hapunan, ay naglalarawan kay Hesus na kasama ang mga batang lan­sangan, sa halip na mga Apostoles. Ano ang nag-udyok kay Joey upang ituon ang kaniyang canvass sa mga batang lansangan? Nagkaroon siya ng malaking bukol sa bato (kidney) noong siya ay tatlumpo’t walong gulang. Bagamat tagumpay ang kaniyang operasyon, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan at matinding takot sa muntik niyang pagkamatay. Pagkatapossiyangmagkulongsakaniyangsilid nang matagal upang manalangin at magnilay, nagkaroon ng linaw ang layunin ng kaniyang buhay at naging positibo ang pananaw niya sa kamatayan. Dito siya nagsimulang magpinta ng mga kamangha-manghang larawan. Naunawaan niya na siya at ang kaniyang talento ay instrumento upang maiparating ng Diyos ang kaniyang mga mensahe. Tinanggap ni Joey ang misyong imulat ang mga tao sa kanilang kamalian at pagkukulang na sanhi ng kahirapan at inhustisya sa bansa sa pamamgitan ng kaniyang mga obra maestra. Ipinamalas niya ang pagmamahal at pagkalinga sa mga batang lansangan lalo na sa mga may sakit sa pag-iisip. Binigyan niya ng bahay sa Gawad Kalinga Village at disenteng pamumuhay ang mga batang lansangan na ginamit niyang modelo sa kaniyang pinintang Hapag ng Pag-asa. Umani ng maraming parangal at gantimpala ang kaniyang mga likha at ang kaniyang paglilingkod. Pumanaw si Velasco dahil sa kumpli­kasyon sa bato sa edad na 43 noong Hulyo 2010 habang patuloy pa rin ang pagtulong sa mga bata. Isa ring personalidad si Mother Teresa ng Calcutta, isang madre na nagpakita ng napakalalim na antas ng pagmamalasakitsamgamahihirap. Sobrasiyangnaapektuhan sa nakita niyang kahirapan ng mga tao lalo na sa mga pulubi na namamatay dahil sa matinding gutom at pagkakasakit sa lansangan. Sa kaniyang pagninilay, narinig niya ang tawag ng paglingkod sa labas ng kumbento – ang tulungan ang mga batang napabayaan, mga taong hindi minahal, at mga maysakit na hindi inalagaan. Ginamit niya ang kaniyang kaalaman sa panggagamot at kakayahan sa pagtuturo upang tugunan ang
 • 18. 15 pangangailangang pisikal at espiritwal ng mga mahihirap. Ipinadama niya sa kanila ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga na nararapat sa tao. Nagtatag siya ng maraming kongregasyon ng mga misyonerong nakibahagi sa kaniyang adhikaing marating ng kalinga ang mga pinakamahirap na tao sa iba’t ibang sulok ng mundo. Nakabuo siya ng 610 foundation sa 123 bansa sa buong mundo. Kinilala si Mother Teresa sa kaniyang mga gawain kung kaya’t ginawaran siya ng iba’t ibang parangal, ang pinakamalaki ay Nobel Peace Prize noong 1979. Hanggang sa huling hininga ng kaniyang buhay ay hindi bumitiw sa kaniyang tungkulin. Namatay siya noong September 5, 1997 at hindi nagtagal ang kaniyang puntod ay naging lugar ng pagdarasal at paglalakbay ng mga taong may iba’t ibang pananampalataya, mga mayayaman, at mga mahihirap. Tumanggap si Mother Teresa ng canonization noong December 20, 2002 at hindi magtatagal magiging ganap na siyang santa. Mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran (kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral) upang makilala ang mga hakbang sa pagtugon sa tawag ng pagmamahal (umiiral na nagmamahal) gamit ang kaniyang mga talento at kakayahan (kamalayan sa sarili). Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan. Makikita sa mga halimbawa ang pag-unlad ng pagkatao ng apat na tao sa iba’t ibang larangan - bilang indibidwal tungo sa pagiging persona, hanggang marating ang yugto ng personalidad. Mula sa pagiging indibidwal, nahubog niya ang pagkabukod- tangi niya bilang persona tungo sa pagiging personalidad. Hindi madali ang pagpapakatao. Kung patuloy ang pagsisikap na paglabanan ang mga tukso at kahinaan, gabay ang pananampalataya sa Diyos, mararating ng bawat isa ang pagiging personalidad. Kaya mahalaga ang pagtukoy natin ng ating misyon, gawin ang mga angkop na hakbang sa pagtupad nito upang makatugon tayo sa tawag ng pagmamahal. Tayahin ang Iyong Pag-unawa Panuto: Sagutin ang sumusunod sa kuwaderno. 1. Paano naipakita ni Kesz Valdez ang kamalayan sa sarili? Ipaliwanag. 2. Maituturing bang personalidad si Kap Roger? Pangatwiranan. 3. Naipahayag ba ni Joey Velasco ang kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral? Pangatwiranan. 4. Patunayan: Ang buhay ni Mother Teresa ay ginugol sa pagmamahal.
 • 19. 16 5. Ipaliwanag ang mga yugto ng pagpapakatao gamit ang halimbawa ng isang tao na itinuturing mong isang personalidad. Banggitin ang mga hamong kinaharap niya sa buhay at paano niya nalampasan ang mga ito. 6. Paano naipakita ng tao sa Bilang 5 ang sumusunod? a. Kamalayan sa sarili b. Kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral c. Umiiral na nagmamahal Paghinuha ng Batayang Konsepto Panuto: Mula sa iyong mga pagkatuto sa babasahin, tapusin ang sinimulang pangungusap upang mabuo ang Batayang Konsepto. Ang pag-unlad sa mga katangian __________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO Pagganap Gawain 4 Panuto: Paano mo maipamamalas ang tatlong katangian ng pagpapakatao sa iba’t ibang papel na ginagampanan mo sa buhay? Sundin ang sumusunod na hakbang. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1. Balikan ang nabuo mong PPMB sa Gawain 2. Isulat ito sa patlang sa itaas ng matrix ng Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB). Sundan ang halimbawa sa pahina 17. 2. Balikan ang mga impormasyong tinukoy mo sa Gawain 3 - ang mga papel na ginagampanan mo sa buhay at mga gawain para maisakatuparan ang bawat 1. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao? 2. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito?
 • 20. 17 papel. Isulat ang mga ito sa Kolum 1 at 2 ng matrix ng Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB). Isulat sa Kolum 3 ang bilang ng oras na ilalaan mo sa pagtupad ng bawat gawain. Gabay mo ang halimbawa. Halimbawa: PPMB ni Gng. Mary Jean Rivera: Isang mapagmalasakit na lider at tagapagdaloy ng mga pagkatuto ng mga mag-aaral at guro tungo sa pagbuo ng isang pamayanang patuloy na nagpapaunlad ng mga kaaalaman (community of learners) at ng pananampalataya sa Diyos. Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) Ang Aking mga Papel sa Buhay Mga Gawain sa Bawat Papel Panahon para sa Bawat Gawain Mabuting anak ng Diyos • Pagtatalaga ng regular na prayer time sa isang tahimik na lugar • Pagsimba nang regular kasama ang pamilya • 20 minuto sa madaling-araw at sa gabi bago matulog • Tuwing linggo Mapagkalingang ina • Pagsubaybay at pagtuturo sa mga anak ng takdang-aralin • Pagtulong sa asawa sa paghahanap- buhay upang maitaguyod ang mga pangangailangan ng mga anak • Pagbibigay ng regular na panahon para makapiling ang mga anak • 2 na oras araw- araw • 6 na aros araw- araw • Araw-araw Mahusay na guro ng ESP • Pag-aaral sa kalikasan, kalakasan, at kahinaan ng mag-aaral upang mailapat ang angkop na paraan ng pagkakalinga at pagtuturo sa kanila • Paghahanda ng banghay-aralin na angkop sa paksang ituturo • Pagsasagawa at pagdalo sa mga seminar upang mapaunlad ang pag- unawa at kasanayan sa mga bagong kaalaman at teknolohiya tungkol sa pagtuturo-pagkatuto • Pagbuo ng malinaw na career plan upang maiangat ang mga kasanayan at matupad ang pangarap • Paglalaan ng regular na panahon sa pagninilay gamit ang journal • Sa bawat libreng oras • 2 oras araw- araw • 1 oras bawat buwan • Sa simula ng semester • Tuwing gabi
 • 21. 18 Mapanagutang mamamayan • Pakikibahagi sa mga gawaing pampamayanan • Pagtulong sa pagsasanay ng mga facilitator ng mga proyekto para sa kabataan • 2 oras sa isang linggo • 1 oras sa bawat buwan Narito ang pormat na susundin mo: Ang aking PPMB: ____________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) Ang Aking mga Papel sa Buhay Mga Gawain sa Bawat Papel Panahon para sa Bawat Gawain 1. • • • • • • Pagninilay Gawain 5 Panuto: Sagutin ang sumusunod sa iyong journal: 1. Ano-anong talento ko ang hindi ko pa lubos na nagagamit para sa paghahanda sa kolehiyo? para sa paglilingkod sa aking kapuwa? Ano-ano ang maaari kong gawin upang mapaunlad ang mga ito? 2. Nag-aalay ba ako ng regular na panahon para sa pagninilay para suriin ang sarili? para sa panalangin? Kung oo, ano-ano ang mga kabutihang naging resulta ng pagninilay na ito? Kung hindi, ano-ano ang dapat kong simulang gawin upang umunlad ako sa tatlong katangian ng pagpapakatao?
 • 22. 19 Pagsasabuhay Gawain 6 Panuto: 1. Paano mo mapauunlad ang mga katangian ng pagpapakatao sa iyong sarili? Gabay ang binuo mong Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB), gumawa ng konkretong plano gamit ang tsart sa ibaba. 2. Markahan ng tsek (a) kung ang isinulat na plano ay naisakatuparan at ekis (x) kung hindi. 3. Ipagpatuloy ang gawaing ito sa loob ng isang buwan. Palagdaan sa magulang at guro ang bawat tsart sa katapusan ng linggo bilang katibayan ng katapatan ng ginawang pagtataya sa sarili. Buwan : ______________ Bilang ng Linggo : ______ Araw Oras Mga Gawain Nagawa? Mga Puna Lunes 6:00-10:00 10:00-12:00 1:00-3:00 3:00-5:00 5:00-8:00 Martes 6:00-10:00 10:00-12:00 1:00-3:00 3:00-5:00 5:00-8:00 Miyerkules 6:00-10:00 10:00-12:00 1:00-3:00 3:00-5:00 5:00-8:00 Huwebes 6:00-10:00 10:00-12:00 1:00-3:00 3:00-5:00 5:00-8:00 Biyernes 6:00-10:00 10:00-12:00 1:00-3:00 3:00-5:00 5:00-8:00 Sabado Linggo _________________________ _________________________ Lagda ng Mag-aaral Lagda ng Magulang
 • 23. 20 Mga Kakailanganing Kagamitan ( websites, software, mga aklat, worksheet) Mga Sanggunian: Covey, S. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. Melbourne: McPherson’s Printing Group. Dy, M.Jr. (2013). Ang Pagtuturo ng Pilosopiya sa K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao. Kaisipan, 1(1) 18- 27 Dy, M. Jr. (2012). Philosophy of Man: Selected Readings. Makati City: Katha Publishing Company, Inc. Moga, M. (2005). The Enduring Questions: An Introduction to Philosophy. Makati City: St Pauls. Morato, E Jr. (2007). Self Mastery. Quezon City: Rex Printing Company, Inc.. Scheler, M. (1974). Man’s Place in Nature. (Translated by Hans Meyerhoff). New York: The Noonday Press. Scheler,M.(1974).“OrdoAmoris”:SelectedPhilosophicalEssays.Illinois:Northwestern University Press. Mula sa Internet: Dy, Jr., Manuel. Phenomenology of Love. Retrieved from http://books.google.com.ph/ books?id=- on November 11, 2014. _____________. Ang Walong Landas ng Katotohanan. Retrieved from http:// tl.answers.com/Q/Ano_ang_walong_landas_ng_katotohanan on December 05, 2014. Gellman, R.M, & Hartman, M.T. The Eightfold Path of Buddhism. Retrieved from http://www.dumm,ies.com/how-to/content/the-eightfold-path-of-buddhism.html on December 05, 2014.
 • 24. 21 Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 10 Unang Markahan MODYUL 2: ANG MATAAS NA GAMIT AT TUNGUHIN NG ISIP AT KILOS-LOOB A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO? Bilang persona, ano-ano ang ginagawa mo upang malinang ang iyong pagka- sino? Ikaw ay isang obra maestra ng Diyos sapagka’t ikaw ay nilikhang kawangis Niya. May epekto ba ang katagang ito sa iyo? Ang katagang ito ay isang pampukaw at isang hamon sa tao sa pangkalahatan kung nagagawa niyang kumilos ayon sa pagkakalikha sa kanya … ang magpakatao. Higit kanino man, ang tao ang inaasahang may malaking papel na gagampanan sa mundong kaniyang kinaroroonan at ginagalawan. Mahalaga rito ang gagawin niya sa kaniyang sariling pagkatao bilang persona upang tuluyang makamit ang kaniyang pagiging personalidad. Bagama’t sinasabing madaling maging tao ngunit mahirap magpakatao, hindi sinasabing hindi ito kayang gawin ng tao. Sa Baitang 7 ng Edukasyon sa Pagpapakatao, naging malinaw sa iyo na ang tao ay natatanging nilikhang nabubuhay sa mundo. Ano ba ang nagpapabukod-tangi sa tao sa ibang nilikhang may buhay upang makamit niya ang layunin ng pagkakalikha sa kaniya bilang tao? Sa kaniyang pag-iisip, pagpapasiya, at pagkilos, nagiging bukod- tangi ang tao. Sa modyul na ito babalikan mong muli ang taglay mong kakayahan bilang tao upang matugunan mo ang hamon ng pagpapakatao. Paano mo nga ba gagamitin ang kakayahan na itinuturing pa ngang isang kapangyarihan? Tuklasin mo ang mahalagang perlas ng karunungang inihanda para sa iyo sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral ng modyul na ito. Inaasahang masasagot ang mahalagang tanong na: Paano dapat gamitin ang isip at kilos-loob ng tao? Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 2.1 Natutukoy ang gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob sa angkop na sitwasyon 2.2 Nasusuri kung ginamit nang tama ang isip at kilos-loob ayon sa tunguhin ng mga ito 2.3 Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin 2.4 Nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita ang kakayahang mahanap ang katotohanang maglingkod at magmahal
 • 25. 22 Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kakayahang Pampagkatuto 2.4: a. Nakagawa ng paglilingkod sa kapuwa araw-araw sa loob ng isang linggo b. Naitala ang mga paraan ng ginawang paglilingkod gamit ang ibinigay na pormat c. May patunay ng pagsasakatuparan ng paglilingkod d. May kalakip na pagninilay Bago simulan ang pagtalakay sa mga paksang susunod, mabuting sagutan ang maikling pagtataya bilang sukatan ng iyong mga kaalaman. Halika, simulan mo na! Paunang Pagtataya Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat aytem. Isulat ang mga sagot sa iyong kuwaderno. 1. Ano ang kakayahan ng isip na layong makakuha ng buod ng karanasan at makabuo ng kataga upang bigyan ito ng kahulugan? a. mag-isip b. makaunawa c. maghusga d. mangatwiran Para sa bilang 2 at 3 2. Bakit kaya ni Rona na kontrolin ang sarili at ang udyok ng kaniyang damdamin? a. ang tao ay may kamalayan sa sarili b. malaya ang taong pumili o hindi pumili c. may kakayahan ang taong mangatwiran d. may kakayahan ang taong mag-abstraksiyon 3. Ano ang mensaheng mabubuo tungkol sa kakayahan ng tao sa sitwasyong ito? a. magagawa ng taong kontrolin ang kaniyang pandamdam at emosyon at ilagay ang paggamit nito sa tamang direksiyon b. ang tao ang namamahala sa kaniyang sarili at walang ibang makapagdidikta sa kaniya ng kailangan niyang gawin c. kailangang maging maingat ang tao sa pagpili ng kaniyang kakainin upang maiwasan ang pagkakasakit d. hindi maaaring pantayan ng hayop ang kakayahang taglay ng tao kaya nga ang tao ay natatangi Si Rona ay mahilig sa tsokolate subalit nang nagkaroon siya ng sakit na diabetes naging maingat na siya sa pagpili ng kaniyang kinakain kahit gustong-gusto niya nito.
 • 26. 23 4. “Ibinibigay ng isip ang katuwiran bilang isang kakayahan upang maipluwensiyahan ang kilos-loob.” Ano ang kahulugan nito? a. walang sariling paninindigan ang kilos-loob b. nakadepende ang kilos-loob sa ibinibigay na impormasyon ng isip c. kailangang maging matalino ang isip sa pamamagitan ng pag-aaral nang mabuti d. hindi maaaring maghiwalay ang isip at ang kilos-loob dahil magkakaugnay ang mga ito 5. Kung ang pandama ay depektibo nagkakaroon ito ng epekto sa isip. Tama ba o mali ang pahayag? a. Tama, dahil ang isip ay may koneksiyon sa pandama b. Tama, dahil ang pandama ang nagbibigay kaalaman sa isip c. Mali, dahil magkahiwalay ang pandama na kakayahan at isip d. Mali, dahil may taglay na kakayahan ang isip upang salain ang impormasyon na naihahatid dito 6. “Ang katotohanan ay ang tahanan ng mga katoto,” ayon kay Fr. Roque Ferriols. Ano ang ibig sabihin nito? a. ang katotohanan ay masusumpungan sa loob ng tahanan kung sama-samang hinahanap ito b. ang katoto ay mga taong magkakasama sa tahanan c. may kasama ako na makakita sa katotohanan d. ang katotohanan ay nakikita ng mga tao 7. Ano ang nagtutulak sa taong maglingkod at tumulong sa kapuwa? a. kakayahang mag-abstraksiyon b. kamalayan sa sarili c. pagmamalasakit d. pagmamahal 8. Nabibigyang kahulugan ng isip ang isang sitwasyon dahil sa kamalayan at kakayahang mag-abstraksiyon. Kapag nabigyan ng kahulugan ang isang bagay o sitwasyon nagkakaroon ito ng tawag (calling) sa tao na dapat tugunan. Ano ang kaisipan mula rito? a. nagkakaroon ng kabuluhan ang mabuhay sa mundo b. nabibigyang daan nito ang pagtulong sa kapuwa c. napauunlad nito ang kakayahang mag-isip d. nagkakaroon ng pagpipilian ang kilos-loob
 • 27. 24 9. Ano ang tawag kapag tumugon ang tao sa obhetibong hinihingi ng sitwasyon? a. pagmamahal b. paglilingkod c. hustisya d. respeto 10. Ang hayop ay may kamalayan sa kaniyang kapaligiran dahil may matalas itong kakayahan upang kilalanin ang bagay na nakikita, tunog, o amoy ng kaniyang paligid lalo na kung ito ay may kaugnayan sa kaniyang buhay. Mayroon din itong pakiramdam sa kung ano ang mabuti at masama para sa kaniyang kabutihan o kapakanan. Mula sa mga pahayag para saan ang kakayahang ito ng hayop? a. kailangang makita ang kakayahan ng hayop upang pahalagahan sila b. ang kumilos upang pangalagaan o protektahan ang kaniyang sarili c. mapaunlad ng hayop ang mga kakayahang ito d. upang maihalintulad ito sa kakayahan ng tao B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN Gawain 1 Panuto: Tunghayan ang dalawang larawan at sagutan ang mga tanong at gawain sa ibaba nito. Gawin ito sa inyong kuwaderno. Tanong Tao Hayop 1. Ano ang mayroon sa bawat isa upang makita ang babala? 2. Ano ang kakayahang taglay ng bawat isa upang maunawaan ang sinasabi ng babala?
 • 28. 25 3. Ano ang kakayahang taglay ng bawat isa upang sundin ang sinasabi ng babala? 4. Ano ang inaasahang magiging tugon ng bawat isa sa babala? 5. Saan binatay ang pagtugon ng bawat isa sa babala? Ipaliwanag. Batay sa iyong mga naging sagot sa gawaing ito, sagutin ang sumusunod: 1. Ano ang pagkakatulad ng hayop at tao? 2. Ano ang pagkakaiba ng hayop at tao? 3. Paano kumilos ang hayop? Ang tao? 4. Ano ang natuklasan mo tungkol sa hayop at sa tao batay sa pagsusuri ng mga larawan? Gawain 2A Panuto: Pag-aralan ang sumusunod na sitwasyon. Ipagpalagay mo na isa ka sa mga tauhan sa bawat sitwasyon. Sagutan ang mga tanong sa inyong kuwaderno. Humanap ng kapareha at ibahagi ito sa kaniya. Sitwasyon 1 Magkakasama kayo ng ilan sa iyong mga kaklase na kumakain sa kantina. Masaya kayong nagkukuwentuhan nang biglang napunta ang usapan tungkol kay Liza, isa rin sa inyong kaklase. Wala siya sa grupo ninyo nang oras na iyon. Ayon sa isa ninyong kasama, nakikipagrelasyon ito sa isang lalaking may asawa. Kapitbahay ninyo si Liza. Magkakasama kayo ng mga kaklase mo na kumakain sa kantina. Masaya kayong nagkukuwentuhan nang biglang napunta ang usapan tungkol kay Liza, isa rin sa inyong kaklase. Wala siya sa grupo ninyo nang oras na iyon. Ayon sa isa ninyong kasama, nakikipagrelasyon ito sa isang lalaking may asawa. Kapitbahay ninyo si Liza. Paano kaya ginagamit ng tao ang kaniyang pandama na kakayahan, emosyon, at ang kaniyang isip at kilos-loob? Upang mas lalo mo pang maunawaan ang kayang magawa ng tao dahil sa kaniyang kakayahang taglay, ipagpatuloy mong gawin ang susunod na gawain para sa iyo.
 • 29. 26 Mga Tanong sa Sitwasyon 1 1. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? 2. Ano ang magiging epekto ng gagawin mo sa mga kaklase mong nagkukuwentuhan tungkol kay Liza? 3. Ano ang magiging epekto kay Liza ng gagawin mo? 4. Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo? 5. Babaguhin mo ba ang naging pasiya mo? Bakit oo? Bakit hindi? Sitwasyon 2 May inirekomendang pelikula ang matalik mong kaibigan na dapat mo raw panoorin dahil maganda ito ayon sa kaniya. Mag-isa kang nanonood nito sa inyong bahay ngunit sa kalagitnaan ng pelikula, may isiningit pala na malaswang eksena (pornograpiya). Mga Tanong sa Sitwasyon 2 1. Ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? 2. Ano ang magiging epekto sa iyo ng gagawin mo? 3. May epekto rin ba sa ibang tao ang gagawin mo? Kanino? Pangatwiranan. 4. Gagawin mo pa rin ba ang iyong piniling gawin? Bakit? Sitwasyon 3 Sinisiraan ka ng iyong kaibigan sa crush mo. Natuklasan mo na kaya niya ginawa ito ay dahil crush din pala niya ang crush mo. Mga Tanong sa Sitwasyon 3: 1. Ano ang mararamdaman mo sa pangyayaring ito? 2. Anoanggagawinmosakaibiganmo?Maykaugnayanbaitosaiyongnararamdaman o emosyon? 3. Ano ang magiging epekto nito sa kaibigan mo? 4. Ano ang magiging epekto nito sa iyo? 5. Papalitan mo ba ang iyong piniling gagawin?
 • 30. 27 Gawain 2B Batay sa naging sagot mo sa tatlong sitwasyon, tukuyin kung ano ang pinaggamitan ng iyong isip at kilos-loob sa bawat sitwasyon. Punan ang tsart sa ibaba. Gawin ito sa iyong kuwaderno. Sitwasyon Para saan ginamit ang: Isip Kilos-loob 1. 2. 3. C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN, AT PAG-UNAWA Gawain 3 Panuto: Basahin ang usapan sa pagitan ng magkaibigang Buknoy at Tikboy. Tunghayan mo kung paano sila nagbigay ng katuwiran kung tama bang mangopya sa pagsusulit o hindi. Pag-aralan ang argumento na kanilang ibinigay at ang salungat na argumento na nakasulat sa una at ikalawang hanay. Ibigay ang iyong reaksiyon. Isulat ito sa ikatlong hanay. Sagutan ang mga tanong pagkatapos nito. Buknoy at Tikboy Sa klase namin kanina, nag- iisip ako kung mangongopya ba ako sa pagsusulit o hindi. Ang tanong ko kasi sa sarili ko, alin ba ang dapat? Gawin ang tama at bumagsak, o gawin ang mali at pumasa? BUKNOY AT TIKBOY
 • 31. 28 Bagama’t walang kasiyahan sa hindi pinagpagurang tagumpay, gayundin naman sa bagsak na grado. Pero sino nga ba ang hindi nandaraya? Halos karamihan kung hindi man lahat ay nag-aakala na maaari niyang balewalain ang alituntuning ito. Pero, makatuwiran ba itong dahilan para mangopya? Iniisip ko, hindi naman malaking bagay ang pangongopya, di ba? Wala namang taong masasaktan o siguro nga binibigyan ko lang ng katuwiran ang takot kong harapin ang kahihinatnan ng hindi ko pagbabalik-aral. Pero para sa ibang tao, mas mahalaga ang tagumpay kaysa sa prinsipyo. ‘Yan nga ang dahilan kaya magulo ang buhay, di ba? Dilemma talaga, pumipili ka sa dalawang bagay na hindi kaaya-aya. Wala, hangang sa tumunog na ang bell kaya ipinasa ko na ang aking papel na blanko. Eh... ano ang ginawa mo? Kung sabagay, ang makilala ang moral na isyu ay isa ng tagumpay. Hindi lang kasi tama ang mangopya sa anumang asignaturang
 • 32. 29 Unang Argumento Pangongopya: Walang kasiyahan sa pagkakaroon ng bagsak na grado. Salungat na Argumento Walang kasiyahan sa tagumpay na hindi pinagpaguran. Reaksiyon Ikalawang Argumento Pero sino nga ba ang hindi nandaraya? Halos karamihan kung hindi man lahat, ay nag-aakala na maaari nilang balewalain ang alituntuning ito. Salungat na Argumento Pero, makatuwiran ba itong dahilan ng aking pagkopya? Reaksiyon Ikatlong Argumento Maliit na bagay lang ang pangongopya. Wala namang taong nasasaktan. Salungat na Argumento Marahil binibigyan ko lang ng katwiran ang takot kong harapin ang kahihinatnan ng hindi ko pagbalik-aral ng leksiyon. Reaksiyon Ikaapat na Argumento Para sa ibang tao, mas mahalaga ang tagumpay kaysa sa prinsipyo. Salungat na Argumento Iyan nga ang dahilan kaya magulo ang buhay, di ba? Reaksiyon Hinango at isinalin mula sa aklat ni Astorga, C. Living the Faith Option: Christian Morality. Christian Life Education Series. FNB Educational, Inc.
 • 33. 30 Mga Tanong: 1. Ano ang natuklasan mo sa gawaing ito tungkol sa kakayahan ng iyong isip? 2. Ano ang pinagbatayan mo ng iyong pangangatuwirang ibinigay sa reaksiyon? Paano nito maapektuhan ang iyong kilos-loob? 3. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Tikboy na maling mangopya sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao lamang? Bakit? 4. Totoo ba na walang taong naaapektuhan sa pangongopya ng iba? Ipaliwanag. 5. Makatarungan ba para sa iba ang pangongopya ng ilan? Pangatwiranan. D. PAGPAPALALIM Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip (Intellect) at Kilos-Loob (Will) Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos kaya’t siya ay tinawag na kaniyang obra maestra. Naalaala mo ba ang linyang ito sa Baitang 7 ng Edukasyon sa Pagpapakatao? Ano ba ang pagkaunawa mo sa kahulugan nito? Ang pagkakalikha ayon sa wangis ng Diyos ay nangangahulugan na ang tao ay may mga katangiang tulad ng katangiang taglay Niya. Binigyan Niya ang tao ng kakayahang mag-isip, pumili, at gumusto. Ang tao ay nilalang na may likas na kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang kaniyang konsensiya ay indikasyon ng naturang orihinal na katayuang ito. Ang kakayahang gumawa ng malayang pagpili ay isa pang sumasalamin sa paglalang sa tao na kawangis ng Diyos. Ang mga katangian at kakayahang ito ang nagpapaiba sa tao sa iba pang nilikha ng Diyos. Mahalagang maging malinaw sa iyo ang pagkakaiba mo bilang tao sa hayop at maging matatag ang pagkaunawa rito upang mabigyang direksiyon ang iyong kilos at malinang kung sino ka bilang tao. Isang mahalagang konsepto na iyong nalaman tungkol sa pagkakaiba ng tao ng hayop sa Modyul 1 ay ang kaalamang ikaw, bilang tao ay nilikhang hindi tapos – di tulad sa hayop. Ibig sabihin, ang hayop ay walang pinaghahandaang kinabukasan sapagkat sa kapanganakan pa lamang, tukoy na kung ano siya sa kaniyang paglaki.
 • 34. 31 Bakit sinasabing hindi nilikhang tapos ang tao? Sapagkat walang sinuman ang nakaaalam kung ano ang kahihinatnan niya mula sa kaniyang kapanganakan, o magiging sino siya sa kaniyang paglaki. Siya ay may pinaghahandaang kinabukasan na siya mismo ang lililok para sa kaniyang sarili. Kaya nga patuloy ang pagkilos ng bawat tao patungo sa paghahanap ng mga piraso na makatutulong upang siya ay maging TAPOS. Bakit may kakayahan ang taong buuin ang kaniyang sariling pagkatao? Balikan natin ang kakayahang taglay ng tao. Bagama’t may mga kakayahan siyang taglay rin ng hayop, nagkakaiba ang paraan kung paano ito ginagamit sa ibang pagkakataon. Ayon sa pilosopiya ni Santo Tomas de Aquino, ang tao ay binubuo ng ispiritwal at materyal na kalikasan. Kakabit ng kalikasang ito ay ang dalawang kakayahan ng tao. (E. Esteban, 1990, ph.48) 1. Ang pangkaalamang pakultad (knowing faculty) dahil sa kaniyang panlabas at panloob na pandama at dahil sa isip kaya’t siya ay nakauunawa, naghuhusga, at nangangatwiran 2. Ang pagkagustong pakultad (appetitive faculty) dahil sa mga emosyon at dahil sa kilos-loob Ipinakita ito ni Esteban gamit ang tsart sa ibaba: Ang Kabuuang Kalikasan ng Tao Kalikasan ng Tao Pangkaalamang Pakultad Pagkagustong Pakultad Materyal (Katawan) Panlabas na Pandama Panloob na Pandama Emosyon Ispiritwal (Kaluluwa) (Rasyonal) Isip Kilos-loob Nakaaalam ang tao hindi lang dahil sa kaniyang isip kundi dahil din sa kaniyang pandama. Sa pamamagitan ng mga panlabas na pandama-, ang paningin, pandinig, pandama, pang-amoy, at panlasa, nagkakaroon ang tao ng direktang ugnayan sa reyalidad. Ang reyalidad ang siyang nagpapakilos sa kapangyarihan o kakayahang makaalam.
 • 35. 32 Ang mga panloob na pandama naman ay ang: kamalayan, memorya, imahinasyon, at instinct. Kamalayan – pagkakaroon ng malay sa pandama, nakapagbubuod at nakapag- uunawa Memorya – kakayahang kilalanin at alalahanin ang nakalipas na pangyayari o karanasan Imahinasyon – kakayahang lumikha ng larawan sa kaniyang isip at palawakin ito Instinct – kakayahang maramdaman ang isang karanasan at tumugon nang hindi dumaan sa katwiran Ang panloob na pandama ay walang direktang ugnayan sa reyalidad kaya’t dumidepende lamang ito sa impormasyong hatid ng panlabas na pandama. Mula sa impormasyong hatid ng mga panlabas na pandama na kakayahang ito, napupukaw, at kumikilos ang pagkagustong pakultad sapagkat sa bawat pagkilos ng kaalaman, nagbubunga ito ng pagkapukaw ng emosyon. Sa bahaging ito makikitang may tatlong kakayahan na nagkakapareho sa hayop at sa tao ayon kay Robert Edward Brenan: ang pandama na pumupukaw sa kaalaman, pagkagusto (appetite) na pinagmumulan ng pakiramdam at emosyon, at ang pagkilos o paggalaw (locomotion). Bagama’t parehong taglay ng tao at hayop ang mga kakayahan, nagkakaiba ang paraan kung paano nila ginagamit ang mga ito. Masasabing ang hayop ay may kamalayan sa kaniyang kapaligiran dahil sa may matalas siyang pakultad o kakayahan upang kilalanin ang bagay na nakikita, tunog o kaya’y amoy ng kaniyang paligid lalo na kung ito ay may kaugnayan sa kaniyang buhay. Mayroon din itong pakiramdam sa kung ano ang mabuti at masama para sa kaniyang kabutihan o kapakanan. May kakayahan din itong gumawa ng paraan upang makuha ang kaniyang ninanais. Samakatwid, ang mga kakayahang ito ng hayop ay ginagamit nang walang ibang kahulugan sa kaniya kundi upang kumilos para pangalagaan o protektahan ang kaniyang sarili. Dito naiiba ang tao sa hayop dahil bukod sa pandama, ang tao ay may isip hindi lamang upang makaalam kundi upang makaunawa at maghusga. Ang makaunawa ay ang kakayahang makakuha ng buod ng karanasan at makabuo ng kataga upang bigyan ito ng kahulugan. Ang maghusga ay ang kakayahang mangatwiran. Mayroon din siyang malayang kilos-loob bukod sa damdamin at emosyon upang magnais o umayaw. Nangangahulugan itong dahil may isip at kilos-loob ang tao, magagawa niyang pigilin ang pandama at emosyon at mailagay ang paggamit nito sa tamang direksyon. Maaaring piliin ng tao ang kaniyang titingnan o kaya’y pakikinggan at maaari niyang pigilin ang kaniyang emosyon upang hindi ito makasama sa kaniya at sa pakikitungo niya sa iba. Ito ang binanggit noong Kung ang pandama ay depektibo, nagkakaroon ito ng epekto sa isip.
 • 36. 33 ikaw ay nasa Baitang 7 na kakayahang taglay ng tao na nagpapabukod-tangi sa kaniya sa iba pang nilikha. Isip Bigyang-linaw natin ang kabuuang kalikasan ng tao upang lubos itong maunawaan. Ayon sa paliwanag ni De Torre (1980), ang kaalaman o impormasyong nakalap ng pandama ng tao ay pinalalawak at inihahatid sa isip upang magkaroon ito ng mas malalim na kahulugan. Nangangahulugan lamang na magsisimulang gumana ang isip kapag nalinang na ang pandama ng tao. Ang isip ay walang taglay na kaalaman o ideya mula sa kapanganakan ng tao. Nakukuha niya ito sa ugnayan niya sa reyalidad sa pamamagitan ng mga panlabas na pandama. Samakatwid ang kakayahang ito na nakakabit sa materyal na katawan ang nagbibigay ng kaalaman sa isip. Kung ang pandama ay depektibo, nagkakaroon ito ng epekto sa isip. Muli, naunawaan mo sa aralin sa Baitang 7 na ang isip ay may kakayahang mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Ito ay may kapangyarihang maghusga, mangatwiran, magsuri, mag-alaala, at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. Higit sa lahat, may kakayahan itong matuklasan ang katotohanan. Ang pag-aaral ay isang susi sa paglinang ng isip upang matuklasan ang katotohanang kailangan ng tao sa paglinang ng kaniyang pagka-sino. Pinahahalagahan mo ba ito? Ang katotohanan ayon kay Fr. Roque Ferriols, ay ang “tahanan ng mga katoto.” (Dy, 2012). Ibig sabihin, may kasama ako na nakakita o may katoto ako na nakakita sa katotohanan. Ano ang katotohanan na dapat makita? Ito ay ang mayroon o ang nandiyan na kailangang lumabas sa pagkakakubli at lumilitaw dahil sa pagiging bukas ng isip ng taong naghahanap nito. Halimbawa nito ay ang sakripisyo ng magulang para sa anak. Totoo itong nandiyan, ngunit kung isasarado ng anak ang kaniyang pag-iisip, hindi niya ito makikita. Sa kabilang dako, kung magiging bukas ang kaniyang isip, makikita niya ang sakripisyong ginagawa ng kaniyang magulang para sa kaniya. Kung totoo ito, hindi lang ito totoo sa akin, maibabahagi ko ito sa aking kapuwa at Ibinibigay ng isip ang katwiran bilang isang kakayahan upang maimpluwensiyahan ang kilos-loob.
 • 37. 34 makikita rin ito ng iba. Nagiging saksi siya sa katotohanang mahal siya ng kaniyang magulang. Ang katotohanan ay sumasakasaysayan (historical) dahil hindi hiwalay ang katotohanan sa tao, sa mga katoto na nakaaalam nito. Dagdag pa rito, ang tao ay sumasakasaysayan din - sumasakop sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Isang halimbawa nito ay ang kaalamang ang daigdig ay flat. Totoo ito noong unang panahon, ang mga taong nakaaalam nito ay taong nabuhay noong unang panahon. Dahil nagbabago ang panahon, nagbabago ang tao, nag-iiba ang kanilang pananaw. Ngayon ang daigdig ay bilog. Masasabi ba nating mali sila noon? Ang sagot ay hindi, dahil noon, ang tinanggap na katotohanan ay flat ang daigdig. Sa natuklasang katotohanan, lalo lamang naliwanagan, lumawak, at umunlad ang kaalaman at ito ang kontribusyon natin ngayon. Nadagdagan natin ang kaalaman noon. Kaya’t ang paghahanap ng isip sa katotohanan ay hindi nagtatapos; ang katotohanan ang siyang tunguhin ng isip. Ayon kay Dy, ang isip ay may kakayahang magnilay o magmuni-muni kaya’t nauunawaan nito ang kaniyang nauunawaan. Ito ang ipinaliwanag at tinalakay sa Modyul 1 na katangian ng pagpapakatao, ang kamalayan sa sarili. Dahil ang tao ay may isip, may kakayahan siyang pag-isipan ang kaniyang sarili. Kaya’t sa pagtatanong ko sa sarili kung sino ako, nagmumuni-muni ako; ginagawa kong obheto ng aking pag-iisip ang sarili. Matatawag itong kakayahan ng taong lumayo o humiwalay sa sarili at gawing obheto ng kamalayan ang sarili tungo sa pagsasaibayo sa sarili (self-transcendence). Dahil dito, kaya niyang pigilin ang sarili, ang udyok ng damdamin at pagnanasa. Halimbawa, maaari niyang sabihin sa sariling “masarap ang pagkain pero sandali muna, hindi puwede sa akin yan.” O kaya’y dahil galit ako gusto kong pagsalitaan ang kaibigan ko ng masasakit na salita, pero kung gagawin ko iyon baka masira ang aming pagkakaibigan, kaya kailangan kong magpakahinahon at kausapin na lamang siya. Isa pa sa nagagawa ng tao dahil sa kaniyang isip ay ang kakayahang kumuha ng buod o esensiya sa mga partikular na bagay na umiiral (mag-abstraksiyon). Ito ang ikalawang katangian ng pagpapakatao na tinalakay sa Pagpapalalim sa Modyul 1. Dahil sa kakayahang ito ng isip, ang tao ay nakabubuo ng kahulugan at kabuluhan ng bagay (man is a meaning maker). Halimbawa nito ay ang nakikita kong paraan ng pakikitungo sa kapuwa mula sa mag-aaral na tumulong sa kaniyang guro na bitbit ang mabigat na laptop (hindi sa hangad na pagsipsip), sa magandang samahan ng magkakamag-aral, ang pakikinig sa sinasabi ng bata, at ang pagmano sa nakatatanda ay nagbigay sa akin ng kahulugan na ang pakikitungo sa kapuwa ay pagbibigay galang
 • 38. 35 sa kaniya. Ito ang katotohanang natuklasan ko tungkol sa pakikitungo sa kapuwa. Nagkakaroon ng sariling katayuan ang kaniyang pinag-iisipan; sa ibang pananalita, ayon pa kay Dy, nahuhulog ang mga bagay at tao sa isang kahulugan o katotohanan at humihingi sa tao na maging saksi, maging tapat sa katotohanan. Samakatwid, ang tao ay may kakayahang magbigay-kahulugan at maghanap ng katotohanan. Kilos-Loob Ano naman ang natatandaan mo tungkol sa kilos-loob sa Baitang 7? Inilarawan ito ni Santo Tomas bilang isang makatuwirang pagkagusto (rational appetency) sapagkat ito ay naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Umaasa ito sa isip, kaya’t mula sa paghuhusga ng isip ay sumusunod ang malayang pagnanais ng kilos-loob. Upang maunawaan ang kalikasan ng kilos-loob bilang natatanging kakayahan ng tao, mahalagang ihambing ito sa emosyonal na buhay ng hayop. Sa hayop, anuman ang mapukaw na emosyon ay kumikilos ito nang naaayon dito. Kung ito ay galit, maaari itong mangagat (depende sa kalikasan ng hayop). Samantalang sa tao, dahil may kamalayan at may kakayahan itong kumuha ng buod o esensiya sa mga bagay na umiiral, maaaring ang emosyon at ang kilos-loob ay magkakaroon ng magkaibang pagkilos. Halimbawa, maaaring piliin ng kilos-loob na hindi kumain ng masasarap na pagkain na nakahain sa mesa bagama’t ang kaniyang emosyon ay naaakit dito. Kaya’t maaari niyang sabihing “Gusto ko, subalit ayaw ko sapagkat masama ang mga ito sa aking kalusugan.” Ibinibigay ng isip ang katwiran bilang isang kakayahan upang maimpluwensiyahan ang kilos-loob. Mahalaga ito sa moral na pagpili, sapagkat kailangang kilalanin ang pagkakaiba ng nararamdaman o emosyon at ang paghuhusga at pagpapasiya sapagkat may kakabit itong moral na tungkulin. Ang tao lamang ang makagagawa nito at hindi ang hayop. Dahil sa kamalayan at kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga bagay na umiiral, nabibigyang-kahulugan ng isip ang isang sitwasyon. Dahil din sa dalawang katangiang ito, nagkaroon ng mundo ang tao (hindi lang kapaligiran), at ito ay may sariling katayuan (object in itself). May kahulugan ang mundo, may taglay na halaga ang sitwasyon na kinaroroonan ng tao. May tawag ang pagpapahalaga. Kapag nabigyan ng kahulugan ang isang bagay o sitwasyon, nagkakaroon ito ng tawag sa tao (calling) na dapat niyang tugunan. Maaaring ang tawag na ito ay ang tumulong sa kapuwa ayon sa sitwasyon. Ang tumugon sa obhektibong hinihingi ng sitwasyon ay katarungan, na minimum ng pagmamahal. May kakayahan ang taong maramdaman at gawin ito dahil sa katangian ng tao na umiiral na nagmamahal (ens amans), ang ikatlong katangian ng pagkatao ng tao ayon kay Max Scheler. Ang pagmamahal, ayon kay Scheler, ay ang pinakapangunahing kilos sapagkat dito nakabatay ang iba’t ibang pagkilos ng tao. Ang pagmamahal ay maipakikita sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapuwa na siyang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan na hinahanap ng tao sa kaniyang sarili. Ayon pa rin sa kaniya, ang pagmamahal ay pagmamahalaga sa nakahihigit na halaga ng minamahal ayon sa kaniyang esensiya o buod. Tumutubo ang minamahal at nagmamahal.
 • 39. 36 Naririto ang halimbawa upang lubos na maunawaan ang talakay. “Isang mag-asawang kapitbahay ang lumabas upang tumulong nang makita nila ang isang ina na lumilipat sa maliit na tahanan sa kabilang pintuan. Wala siyang kasama maliban sa dalawang maliit na anak. Wala siyang katulong. Humantong sila sa paggugol ng buong Sabado sa pagbubuhat ng mga kahon, paglilinis ng sahig, at pag-aliw sa dalawang batang anak na babae. Nang matapos ang trabaho, inanyayahan ng ina ang bago niyang mga kapitbahay sa hapunan nang sumunod na linggo upang ipakita ang kaniyang pasasalamat. Noong una tumanggi sila dahil kitang-kita naman na sapat lang ang pera ng babae. Ngunit iginiit ito ng babae na may luha sa kaniyang mga mata. Natanto ng mag-asawa na ang pagtanggap sa kaniyang paanyaya ay magbubunga ng higit na pagkakaibigan at paggalang kaysa sa tanggihan ito dahil sa kanyang sitwasyon.” (Paglilingkod sa Kapuwa, http://www.mormon.org/tgl/paglilingkod, July, 2014) Kapag pinaglilingkuran natin ang iba, napaaalalahanan tayo na walang anumang bagay sa buhay na ito ang nagtatagal maliban sa ugnayang nabuo natin sa ibang tao. Walang mas mabuting paraan para makaugnayan natin ang iba kundi sa pagtutulungan lamang para sa kabutihang panlahat. Tinatawag tayo ng Diyos na tumulong sa kapuwa upang ipadama natin ang pagmamahal sa kanila. Naranasan mo na ba ito? Ano ang iyong naging pakiramdam? Ipinanganak man ang taong hindi TAPOS, nilikha naman siyang kawangis ng Diyos na may isip at kilos-loob upang tuklasin ang katotohanan at buuin ang kaniyang pagkatao sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa kaniyang kapuwa. Sa puntong ito maaaring sabihing ang ginawang paglikha ng Diyos ay hindi pa tapos, nagpapatuloy ito sa kamay ng mga taong nagsisikap lilukin ang kanilang kinabukasan, mga taong nagsisikap paunlarin ang kanilang sarili at abutin ang pagka-sino ng kanilang pagiging tao. Samakatuwid, magagawa ng taong magpakatao at linangin ang mga katangian ng kaniyang pagkatao dahil sa kaniyang isip at kilos- loob. Nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay ng tao kung inilalaan ito sa pagsasabuhay ng katotohanan, sa pagmamahal, at sa paglilingkod sa kapuwa. Sa palagay mo, patungo ka kaya rito? Kapag pinaglingkuran natin ang iba, napaaalalahanan tayo na walang anumang bagay sa buhay na ito ang nagtatagal maliban sa ugnayang nabuo natin sa ibang tao, at walang mas mabuting paraan upang makipag-ugnayan sa iba kundi sa pagtutulungan lamang para sa kabutihang panlahat.
 • 40. 37 Tayahin ang Iyong Pag-unawa 1. Ano ang ibig sabihin na ang tao ay hindi tapos? Ipaliwanag. 2. Ano ang taglay ng tao upang makaya niyang buuin ang kaniyang pagkatao? Ipaliwanag. 3. Batay sa iyong nabasa, ano ang kakayahan ng isip? ng kilos-loob? 4. Anong bagong katuturan ng katotohanan ang iyong natuklasan mula sa babasahin? 5. Paano nagkakaugnay ang isip at kilos-loob sa katangian ng pagkatao ng tao? 6. Ayon kay Scheler ang pagmamahal ay ang pinakapangunahing kilos ng tao. Ipaliwanag ang kahulugan nito. Paghinuha ng Batayang Konsepto Ano ang naunawaan mong mahalagang konsepto sa babasahin? Isulat ito sa iyong kuwaderno gamit ang kasunod na graphic organizer Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao 1. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao? 2. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito?
 • 41. 38 E. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO Pagganap Gawain 4 Basahin ang sitwasyon at sundin ang panuto sa ibaba nito: Maganda ang performance mo sa iyong pag-aaral. Napatunayan mo na ang iyong kakayahan mula pa noong ikaw ay nasa mababang taon ng sekondarya. Subali’t mula nang nakilala mo at naging barkada si Rolly na mahilig sa internet gaming at walang interes sa pag-aaral, naimpluwensiyahan ka niya. Napabayaan mo na rin ang iyong pag-aaral. Nanganganib din na hindi mo matapos ang Junior High School sa taong ito. Kinausap ka ng iyong ama, hinihingi niya sa iyo na sabihin sa kaniya ang iyong katuwiran sa iyong naging pasiya at ang plano mong gagawing solusyon kaugnay nito. Isulat ang iyong mga katuwiran sa naging pasiya mo kaugnay ng iyong pag- aaral at ang gagawing solusyon kaugnay nito sa mga speech balloon. Maaaring gawing gabay ang usapan ng magkaibigang Buknoy at Tikboy sa bahaging Paglinang. Kung hindi tugma ang sitwasyong ito sa iyo, ilahad at gawin ang naaayon sa iyong sariling karanasan. __________________ __________________ __________________ _______________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ __________. .
 • 42. 39 Pagninilay Gawain 5 Panuto: Pagnilayan ang sumusunod. Isulat sa journal ang iyong reyalisasyon tungkol sa mga ito. 1. Nagagawa ko bang gamitin ang aking isip tungo sa pagtuklas ng katotohanan? 2. Nagagawa ko bang gamitin ang aking kilos-loob upang magmahal at maglingkod? 3. Ano ang plano kong gawin kaugnay nito? Ano-ano ang aking mga tanong kaugnay ng paksang ito: 1. ______________________________________________ 2. ______________________________________________ 3. ______________________________________________ 4. ______________________________________________ 5. ______________________________________________ 6. ______________________________________________ Pagsasabuhay Gawain 6 Hindi sapat na nabubuhay tayo sa araw-araw at nagagawa natin ang ating nais. Ang mahalagang tanong na kailangan nating sagutin sa ating sarili ay: nabubuhay ba ako nang may layunin at makabuluhan? Gawin mong makabuluhan ang iyong buhay sa pamamagitan ng paggawa nito. 1. Nasaan ka mang lugar araw-araw (sa bahay, sa paaralan, sa bus, o iba pa), mahalagang maging mapagmasid at maging sensitibo ka sa kapuwa at sa iyong paligid. 2. Maghanap ka ng pagkakataong makatulong gaano man ito kasimple. Ituon mo ang iyong pansin at isip sa mga tao na sa tingin mo ay nangangailangan ng tulong, kilala mo man sila o hindi. O kaya naman maging mapagmasid sa mga sitwasyon na kailangan mong tumugon sa hinihingi ng pagkakataon. 3. Gumawa ng paraan upang makatulong o tumugon sa hinihingi ng sitwasyon sa abot ng iyong makakaya.
 • 43. 40 Halimbawa: 1. Napansin mong maraming takdang-araling kailangang tapusin ang iyong kapatid. Nagmamadali na, siya pa ang naatasang maghugas ng inyong pinagkainan sa hapunan. Inako mo na lang ang paghuhugas (o kaya’y tinulungan mo sa paggawa ng takdang-aralin). 2. Pagpasok mo sa inyong silid-aralan isang umaga, hindi pala nakapaglinis ang cleaner ng nakaraang araw kaya marumi ang inyong silid. Hindi ka cleaner ng araw na iyon pero naglinis ka at hinikayat din ang iba na tumulong na. 3. Naglileksiyon ang inyong guro, aktibo ring nakikisali sa gawain at talakayan ang iyong mga kamag-aral. Maganda ang paksa at alam mong mahalaga ang mensahe ng aralin na maunawaan mo subalit hindi ka nakikinig at iniisip mo ang paglalaro sa internet pag-uwi mo sa bahay. Napagtanto mong mali ang ginagawa mo kaya’t pinilit mong magkaroon ng pokus at nakisali sa gawain ng klase. 4. Huwag hayaang lumipas ang araw na wala kang nagawa. Gawin ang gawaing ito araw-araw sa loob ng dalawang linggo. Maaaring gamitin ang ganitong pormat: Petsa / Oras Sitwasyon Tugon o Ginawa Resulta 5. Ipaalam sa magulang ang gawain mong ito. Hingin ang kaniyang tulong at suporta sa pagsasagawa nito upang masiguro ang pagsasakatuparan. 6. Isulat ang iyong naramdaman at reyalisasyon mula sa gawaing ito sa iyong journal o kuwaderno. Ibahagi ito sa iyong magulang o kapamilya at palagdaan.
 • 44. 41 Mga Kakailanganing Kagamitan (websites, software, mga aklat, worksheet) Mga Sanggunian: Astorga, C. Living the Faith Option: Christian Morality. Christian Life Education Series. Quezon City: FNB Educational, Inc. Brenan, R. (1948). The Image of His Maker. Milwaukee: The Bruce Publishing Company De Torre, J. (1980) Christian Philosophy. Sinag-Tala Publishers. Manila. Dy, M. Kaisipan, Ang Opisyal na Dyornal ng Isabuhay, Saliksikin, Ibigin ang Pilosopiya (ISIP). Vol. No.1 Esteban, E. (1989). Education in Values: What, Why And For Whom. Manila: Sinag-Tala Publishers De George, Richard T. (1966) Ethics and Society; Original Essays on Contemporary Moral Problems. New York: Anchor Books Doubleday and Company Mula sa Internet Paglilingkod sa Kapwa retrieved from http://www.mormon.org/tgl/paglilingkod on July 18, 2014 Edukasyon sa Pagpapakatao retrieved from aque109450blogspot.com on August 20, 2014
 • 45. 42 Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 10 Unang Markahan MODYUL 3: PAGHUBOG NG KONSENSIYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO? Sa Modyul 1, naitanong sa iyo na “Sa bawat kilos mo, anong uri ng tao ang binubuo mo sa iyong sarili?” Ano ang epekto ng tanong na ito sa iyo? Bilang persona na patuloy na nililinang ang iyong pagka-sino, nakatitiyak ka ba na mabuti ang bawat pasiya at kilos mo? Nabanggit naman sa Modyul 2 na bilang natatanging nilikha, ang tao ay binigyan ng isip kaya’t may kakayahan siyang magnilay at magmuni-muni dahil may kamalayan siya sa kaniyang sarili. Bukod dito, ang isip ay may likas na kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ito ang tinatawag na konsensiya. Siguradong narinig mo na ang payo na, “Gawin mong gabay ang iyong konsensiya” o di kaya, “Makinig ka sa iyong konsensiya.” Naunawaan mo ba ang tunay na kahulugan ng pahayag na ito? Ano ang bahaging ginagampanan ng konsensiya sa pagpapaunlad ng tao sa kaniyang pagkatao bilang persona upang tuluyang makamit ang pagiging personalidad? Ang konsensiya ay ang batayan ng kaisipan sa paghuhusga ng tama o mali. Ngunit naitanong mo na ba sa iyong sarili kung paano nga ba nalalaman ng konsensiya na tama o mabuti ang isang kilos samantalang mali o masama ang iba? Ibig bang sabihin nito ay laging tama ang hatol ng konsensiya at hindi ito kailanman nagkakamali? Paano natin huhubugin ang ating konsensiya upang kumiling ito sa mabuti? Ito at marami pang ibang mga tanong ang sasagutin sa modyul na ito. Sa pamamagitan ng mga gawain at babasahin sa araling ito ay inaasahang masasagot mo ang mahalagang tanong na: Paano huhubugin ang konsensiya upang magsilbing gabay sa mabuting pagpapasiya at pagkilos? Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 3.1 Nakikilala ang mga yugto ng konsensiya sa pagsusuri o pagninilay sa isang pagpapasiyang ginawa 3.2 Nakapagsusuri ng mga pasiyang ginawa batay sa mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral
 • 46. 43 3.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto 3.4 Nakagagawa ng angkop na kilos batay sa konsensiyang nahubog ng Likas na Batas Moral Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kasanayang Pampagkatuto 3.4: a. Naitala ang mga pasiya at kilos na isinagawa sa loob ng isang linggo b. Natukoy kung mabuti o masama ang pasiya at kilos batay sa konsensiyang nahubog sa Likas na Batas Moral c. Nailahad nang malinaw ang mga hakbang na gagawin upang mapaunlad ang pasiya at kilos d. May kalakip na pagninilay Paunang Pagtataya Panuto: Basahin mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot at isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Ang sumusunod ay katangian ng Likas na Batas Moral maliban sa: a. Ito ay sukatan ng kilos b. Ito ay nauunawaan ng kaisipan c. Ito ay pinalalaganap para sa kabutihang panlahat d. Ito ay personal at agarang pamantayan ng moralidad ng tao 2. Ang sumusunod at mga pangalawang prinsipyo ng Likas na Batas Moral maliban sa: a. Kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ang taong pangalagaan ang ating buhay b. Kasama ng mga hayop, likas sa tao ang pagpaparaming uri at papag-aralin ang mga anak c. Bilang rasyonal, may likas na kahiligan ang tao na alamin ang katotohanan, lalo na tungkol sa Diyos at mabuhay sa lipunan d. Bilang tao na nilikha ng Diyos may puwang ang tao na magkamali dahil sa pagkakamali mas yumayaman ang kaalaman at karanasan ng tao 3. Bakit mahalagang mahubog ang konsensiya ng tao? a. Upang makilala nang tao ang katotohanan na kinakailangan niya upang magamit niya nang tama ang kaniyang kalayaan b. Upang matiyak na hindi na magkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ng tama at mali, ng mabuti ay masama sa kaniyang isipan
 • 47. 44 c. Upang matiyak na palaging ang tamang konsensiya ang gagamitin sa lahat ng pagkakataon d. Lahat ng nabanggit 4. Paano mas mapalalakas at gagawing makapangyarihan ang konsensiya? a. Kung simula pagkabata ay imumulat na ang anak sa lahat ng tama at mabuti b. Kung mapaliligiran ang isang bata ng mga taong may mabuting impluwensiya c. Kung magiging kaisa ng konsensiya ang Likas na Batas Moral d. Kung magsasanib ang tama at mabuti Para sa bilang 5 at 6: Suriin ang sitwasyon. May suliranin sa pera ang pamilya ni Louie. Isang araw, may dumating na kolektor sa kanilang bahay, ngunit wala silang nakahandang pambayad. Inutusan si Louie ng kaniyang ina na sabihing wala siya at may mahalagang pinuntahan. Alam niyang dapat sundin ang utos ng ina. Sa kabilang banda, alam din niyang masama ang magsinungaling. Sa pagkakataong ito, ano kaya ang magiging hatol ng konsensiya ni Louie? Ano ang dapat niyang maging pasiya? 5. Alam ni Louie na dapat sundin ang kaniyang ina ngunit alam din niyang masama ang magsinungaling. Anong yugto ng konsensiya ang tinutukoy sa pangungusap na ito? a. Unang yugto b. Ikalawang yugto c. Ikatlong yugto d. Ikaapat na yugto 6. Alin sa sumusunod ang dapat gawin ni Louie batay sa hatol ng kaniyang konsensiya? a. Iutos sa kasambahay na sabihing wala ang may-ari ng bahay. b. Harapin ang kolektor at sabihing wala ang kaniyang ina. c. Magtago sa silid at hayaang maghintay ang kolektor. d. Tumawag ng pulis at isuplong ang kolektor. 7. “Malinaw sa atin ang sinasabi ng ating konsensiya: gawin mo ang mabuti, iwasan mo ang masama. Ngunit hindi ito nagbibigay ng katiyakan na ang mabuti ang pipiliin ng tao.” Ano ang ibig sabihin ng pahayag na ito? a. Sa lahat ng pagkakataon, tama ang hatol ng ating konsensiya. b. May mga taong pinipili ang masama dahil wala silang konsensiya. c. Maaaring magkamali sa paghatol ang konsensiya kaya mahalagang mahubog ito upang kumiling sa mabuti. d. Kumikilos ang ating konsensiya tuwing nakagagawa tayo ng maling pagpapasiya.
 • 48. 45 8. Ang konsensiya ang batayan ng isip sa paghuhusga ng mabuti o masama. Ngunit ito pa rin ay ang subhetibo, personal, at agarang pamantayan ng moralidad ng tao kaya may mas mataas na pamantayan pa kaysa rito. Ano ang itinuturing na pinakamataas na batayan ng kilos? a. Ang Sampung Utos ng Diyos b. Likas na Batas Moral c. Batas ng Diyos d. Batas Positibo 9. Ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti at totoo at binigyan ng kakayahan upang malaman kung ano ang mabuti at totoo. Sa kabila nito, bakit kaya maraming tao ang gumagawa pa rin ng bagay na masama? a. Kahit alam na ng tao ang mabuti, pinipili pa rin ng ilan ang masama. b. Higit na madaling gawin ang masamang bagay sa mabuti. c. Madaling maimpluwensiyahan ang tao ng umuusbong na bagong kultura. d. Hindi tuluy-tuloy ang pagpili ng tao sa mabuti kaya’t nalilito siya. 10. Alin sa sumusunod ang maituturing na kamangmangan na di madadaig? a. pagbili sa inaalok na cellular phone ng kapitbahay sa murang halaga dahil ito ay galing sa masama b. pagbibigay ng limos sa mga bata sa kalye dahil sa awa ngunit ipinambili lamang ng rugby c. pagpapainom ng gamot sa kapatid na may sakit kahit di-tiyak kung makabubuti ito d. pagtawid sa maling tawiran dahil walang paalala o babala na bawal tumawid
 • 49. 46 B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN Gawain 1 Panuto: Basahin at unawain ang bawat sitwasyon sa ibaba. Sakaling ikaw ang maharap sa ganitong pangyayari, ano ang iyong gagawin? Tuklasin mo ang iyong gagawing pagpapasiya sa bawat sitwasyon. Isulat ang mga paraan o hakbang ng pagkilos ng iyong konsensiya na maaaring makatulong sa iyong gagawing pasiya. Gabay mo ang unang sitwasyon bilang halimbawa. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Gawin ito sa iyong kuwaderno. Sitwasyon Paraan o Hakbang ng Pagkilos ng Konsensiya 1. Pagkatapos ng klase, inanyayahan si Janine ng kaniyang mga kaibigan na pumunta sa mall at manood ng sine. Matagal na rin mula ng huli silang nakalabas bilang isang grupo. Bago matapos ang palabas, biglang tumawag ang kaniyang ina at pilit siyang pinauuwi. Mahigpit na ipinagbabawal ng kaniyang mga magulang ang pamamalagi sa labas, lalo na kung gabi na. Ngunit sinabihan si Janine ng kaniyang mga kaibigan na kapag sinunod niya ang kaniyang ina, ititiwalag na siya sa kanilang barkada at hindi na iimbitahan pa sa alinmang lakad ng barkada kailanman. Ano ang dapat gawin ni Janine? Unang Hakbang: Kailangang sumunod sa payo o utos ng magulang lalo na kung para ito sa pansariling kaligtasan. Ikalawang Hakbang: Likas sa tao na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Itinuturing na masamang gawain ang hindi pagsunod sa magulang. Ikatlong Hakbang: Kung ako si Janine, susundin ang hatol ng aking konsensiya na makinig sa utos ng aking ina at umuwi nang maaga, kahit ikagalit pa ito ng aking mga kaibigan. Ikaapat na Hakbang: Mapatutunayan ko na mabuti ang aking naging pasiya na sundin ang utos ng aking ina dahil para ito sa aking kaligtasan. Bukod dito, kung tunay ang pagkakaibigan na mayroon kami ng aking barkada, hindi nila ako papayuhan nang masama tulad ng pagsuway sa aking magulang.
 • 50. 47 2. Nalalapit na ang markahang pagsusulit sa paaralan nila John nang kausapin siya ng kaniyang ama. Ayon kay Mang Jun, bibilihin niya ang pinakabagong modelo ng cellphone na gustung-gusto ng kaniyang anak, sa kondisyon na makakuha siya ng mataas na marka sa lahat ng asignatura. Magandang motibasyon ito para kay John kaya’t naghanda at nag-aral siya nang mabuti. Nang dumating ang araw na pinakahihintay, napansin ni John na wala sa kaniyang pinag-aralan ang mga tanong sa pagsusulit. Kahit kinakabahan, sinimulan niyang sagutin ang mga tanong. Dahil hindi sigurado, makailang beses siyang natuksong tumingin sa sagutang papel ng kaniyang katabi lalo na kapag hindi nakatingin ang guro. Naisip niya na ito lamang markahang ito siya mangongopya at hindi na niya ito uulitin pa. Bukod dito, ayaw niyang mawala ang pagkakataon na mapasaya ang kaniyang ama at magkaroon ng bagong cellphone. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni John, ano ang gagawin mo? Unang Hakbang: _____________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Ikalawang Hakbang: __________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Ikatlong Hakbang: ____________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Ikaapat na Hakbang: __________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ 3. Nais ni Mark na maging isang inhinyero balang-araw. Nag-aaral siya nang mabuti upang makapasok sa pinakamahusay na pamantasan pagdating ng kolehiyo. Ngunit kahit ginagawa na niya ang lahat, hindi pa rin siya makakuha ng matataas na marka. Isang kaibigan ang nag-alok ng tulong upang makapasa siya sa entrance exam ng isang sikat na pamantasan, kapalit ng malaking halaga. Walang hawak na pera si Mark at alam niyang hindi siya maaaring humingi sa kaniyang ama para ibigay sa kaibigan. Isang araw, binigyan siya ng pera ng kaniyang ama upang ibili ng aklat na kailangan niya sa paaralan. Napag-isip- isip niya na ang halagang iyon ay sapat na upang makapasok sa sikat na pamantasan at makuha ang gusto niyang kurso. Hindi niya malaman kung bibili siya ng aklat na pangunahing kailangan o ibibigay ito sa kaibigan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mark, ano ang gagawin mo? Unang Hakbang: _____________ ___________________________ ___________________________ Ikalawang Hakbang: __________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Ikatlong Hakbang: ____________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Ikaapat na Hakbang: __________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
 • 51. 48 Sagutin ang mga tanong: a. Naging madali ba sa iyo ang pagsagot sa gawain? Bakit? b. Ano ang iyong naging pasiya sa bawat sitwasyon? Sa iyong palagay, tama ba ang iyong pasiya? Pangatwiranan ang iyong sagot. c. Ano-ano ang mga hakbang o proseso ng pagsusuri ng konsensiya na nakatutulong upang makabuo ka ng isang mabuting pasiya? C. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN, AT PAG-UNAWA Gawain 2 Panuto: Pagkatapos mong matukoy ang mga hakbang kung paano kumikilos ang iyong konsensiya, maaaring magamit ito sa paggawa ng mabuting pasiya. 1. Balikan ang mga sitwasiyon sa itaas at isulat ang naging tugon mo sa bawat isa. 2. Tukuyin kung ano ang iyong naging batayan/prinsipyo sa pagbuo ng iyong pasiya. 3. Gamiting gabay ang pormat sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. Sitwasyon Pasiya Batayan ng Pagpapasiya 1. 2. 3. 4. Matapos ang gawain, sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno: a. Naging madali ba para sa iyo ang makabuo ng pasiya sa bawat sitwasyon? Bakit? b. Bakit kailangang pakinggan ang ating konsensiya? Nakatutulong ba ito upang makabuo tayo ng mabuting pasiya? Pangatwiranan. c. Paano tayo makasisiguro na tama ang naging hatol ng ating konsensiya upang matiyak na mabuti ang kilos na isasagawa? Ipaliwanag. d. Ano ang batayan ng ating konsensiya sa pagpili sa mabuti o masama?
 • 52. 49 D. PAGPAPALALIM Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral Noong bata ka pa, naniwala ka ba na ang konsensiya ay isang anghel na bumubulong sa ating tainga kapag tayo ay gumagawa ng hindi mabuti? O itinuturing mo ito bilang “tinig ng Diyos” na kumakausap sa atin sa tuwing magpapasiya tayo? Anuman ang iyong paniniwala, hindi natin makalilimutan ang payo ng mga nakatatanda na sundin ang ating konsensiya. Pero paano natin masisigurado na tama ang sinasabi ng ating konsensiya? Naunawaan mo sa Baitang 7 na ang konsensiya ang isa sa mga kilos ng isip na nag-uutos o naghuhusga sa mabuting dapat gawin o sa masamang dapat iwasan. Malaki ang bahaging ginagampanan nito sa pagsisikap ng tao na makapagpasiya at makakilos nang naaayon sa kabutihan. Ngunit paano ba nalalaman ng konsensiya ang mabuti at masama, ang tama at mali? Paano natin huhubugin ito upang kumiling o tumungo ang ating mga pasiya at kilos sa kabutihan? Sa ating buhay, humaharap tayo sa maraming katanungan gaya ng “ano,” “alin,” “paano,” at “bakit.” Kailangang gumawa tayo ng mga pasiya mula sa ating pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Ang ilan sa mga pasiyang ginagawa natin ay maituturing na pangkaraniwan lamang, samantalang ang iba ay may kabigatan dahil nakasalalay sa mga ito ang pagbuo ng ating pagkatao at ang kapakanan ng kapuwa. Sa mga sitwasyong nabanggit, ginagamit natin ang ating konsensiya. Ang konsensiya ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad na gumagabay sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan. Marahil ang pinakatumpak at pinakasimpleng paliwanag sa konsensiya ay ang praktikal na paghuhusga ng isipan na magpapasiya na gawin ang mabuti at iwasan ang masama (Lipio, 2004, ph. 2). Sa puntong ito, susubukan nating palalimin at palinawin ang galaw ng konsyensiya ng isang tao. Sa pag-unawa nito, makapagbibigay tayo ng paliwanag kung paano nagiging gabay ang konsensiya sa tamang pagpapasiya at pagkilos.
 • 53. 50 Pag-isipan: 1. Paano nalalaman ng konsensiya ang tama at mali? 2. Paano mahuhubog ang konsensiya upang piliin ang mabuti? Kahulugan ng Konsensiya Sa ating pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay, ginagamit natin ang ating konsensiya nang hindi natin namamalayan. Mahalagang maunawaan nang mabuti kung ano talaga ito dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpapaunlad ng ating pagkatao at ng ating ugnayan sa ating kapuwa at sa Diyos. Sa pamamagitan ng konsensiya, natutukoy ang kasamaan at kabutihan ng kilos ng tao. Sa pagkakakilala ng marami, sinasabing ang konsensiya ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo at nag-uutos sa kaniya sa gitna ng isang moral na pagpapasiya kung paano kumilos sa isang kongkretong sitwasyon (Clark, 1997). Waring bumubulong ito palagi sa tagong bahagi ng ating sarili na “ito ay mabuti, ito ang kinakailangan mong gawin, ito ang nararapat” o kaya naman ay “ito ay masama, hindi mo ito nararapat na gawin.” Ang munting tinig na ito ay hindi lamang nagsasabi ng mabuting dapat gawin o ng masamang dapat iwasan kundi nagpapahayag ng isang obligasyon na gawin ang mabuti, naghahayag nang may awtoridad at nagmumula sa isang mataas na kapangyarihan. Ngayon ay inaanyayahan kitang suriin ang isang sitwasyon mula sa aklat ni Felicidad Lipio (2004 ph. 3-4). Gagarahe na sana ang drayber ng taxi na si Mang Tino nang matuklasan niya na may nakaiwan ng pitaka sa likod ng upuan ng sasakyan niya. Nang buksan niya ito ay natuklasan niya na marami itong laman; malaking halaga na maaari na niyang gawing puhunan sa negosyo. May nakabukod ding mga papel na dolyar sa kabilang bulsa ng pitaka. Walang nakakita sa kaniya kaya minabuti niya na itabi ang pera. “Malaki ang maitutulong nito sa pamilya ko,” sabi niya sa sarili. Noong dumating ang gabi ay hindi siya mapakali. Sa kalooban niya, nararamdaman niyang para siyang nalilito. Bago dumating ang umaga, nagbago na ang isip niya. “Hahanapin ko ang may-ari ng pitaka at isasauli ko ito,” nasabi niya sa sarili. Ang konsensiya ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo sa tao at nag-uutos sa kaniya sa gitna ng isang moral na pagpapasiya kung paano kumilos sa isang kongkretong sitwasyon.
 • 54. 51 Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mang Tino, ano ang gagawin mo? Ayon kay Lipio, hindi mapakali o walang kapayapaan si Mang Tino dahil sa binagabag siya ng kaniyang konsensiya. Ito ang nagbigay-liwanag sa kaniyang isip upang makita ang kaniyang obligasyong moral na maging matapat. Ito ang nag-udyok sa kaniya na isauli ang pera sa may-ari. Kaugnay ng paliwanag sa itaas, makikita sa halimbawang ito ang dalawang elemento ng konsensiya. Una, ang pagninilay upang maunawaan kung ano ang tama o mali, mabuti o masama; at paghatol na ang isang gawain ay tama o mali, mabuti o masama. Pangalawa, ang pakiramdam ng obligasyong gawin ang mabuti. Sa madaling salita, isang paghatol ang ginagawa ng konsensiya kapag sinasabi nito sa atin na ang isang kilos ay masama at hindi dapat isagawa. Ngunit kung susuwayin ang konsensiya at ipagpapatuloy ang paggawa ng masama, masasabing ito’y isang paglabag sa likas na pagkiling ng tao: ang mabuti. Binigyang-diin ni Lipio ang kahalagahan ng pag-unawa sa dalawang mahalagang bahagi ng konsensiya: (1) ang paghatol moral sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos, at (2) ang obligasyong moral na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ayon kay Santo Tomas de Aquino (Clarke, 1997), ang konsensiya ay isang natatanging kilos pangkaisipan, isang paghuhusga ng ating sariling katuwiran. Sa pamamagitan nito, nailalapat ng tao ang batas na naitanim sa ating puso mula pa noong ating kapanganakan. Sa mga partikular na sitwasyon na ating kinakaharap sa bawat araw, tumatawag ito sa atin upang gumawa ng pagpili o pasiya. Ayon pa rin sa kaniya, ang konsensiya ay ang kapangyarihang pumapagitna sa dalawang ito. Ito ang humuhusga kung paano ilalapat ang pangkalahatang kaalaman na ito sa partikular na sitwasyon na ating kinakaharap at gumagabay sa atin na magpasiya kung ano ang mabuting kinakailangang gawin at masamang kinakailangang iwasan. Malinaw sa atin ang sinasabi ng ating konsensiya: Gawin mo ang mabuti, iwasan mo ang masama. Ngunit hindi ito nagbibigay ng katiyakan na ang mabuti ang pipiliin ng tao. Nagkakaroon ng pagtitimbang sa pagitan ng tama at maling katuwiran sa loob ng tao. Maraming mga impormasyon ang pumapasok sa kaniyang isipan. At ang mismong sarili rin ang nagbibigay ng katuwiran laban sa magkabilang panig. Kung ano ang naging kilos, iyon ang naging bunga ng ginawang pagtitimbang at pagpili kasama ang isip, kilos-loob, at damdamin. Ang konsensiya ay isang natatanging kilos pangkaisipan, isang paghuhusga ng ating sariling katuwiran.
 • 55. 52 Kung mabuti ang kilos, nangangahulugan ito na ang kaalaman ng tao tungkol sa katotohanan ay tama. Ngunit kung masama ang ikinilos, nangangahulugan ito na taliwas sa katotohanan ang taglay niyang kaalaman o hindi pa gaanong matatag ang kaniyang paninindigan sa mabuti. Mahihinuha mula sa paliwanag sa itaas na maaaring magkamali ang paghuhusga ng konsensiya kung tama o mali ang isang kilos. Ngunit hindi lahat ng maling gamit ng konsensiya ay maituturing na masama. May mga pagkakataon na hindi ito kinikilalang masama dahil sa kamangmangan ng tao. Ang kamangmangan ay kawalan ng kaalaman sa isang bagay. Lumilitaw ito sa mga pagkakataong kinakailangang gamitin ang kaalaman sa isang pagkakataon. Halimbawa, lilitaw lamang ang kamangmangan ng isang tao sa isang konsepto kung ito ay itinanong sa isang pagsusulit. Hindi pa matataya ang kawalan ng kaalaman dito kung hindi dahil sa pagsusulit. May dalawang uri ng kamangmangan na mahalagang maunawaan upang mataya kung kailan maituturing na masama ang maling paghuhusga ng konsensiya. Mga Uri ng Kamangmangan 1. Kamangmangang madaraig (vincible ignorance). Ang kamangmangan ay madaraig kung mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan ito at ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral. Ang kamangmangan ay dahil na sa sariling kapabayaan ng tao. May pagkakataon ang tao na makaalam ngunit hindi nagbigay ng panahon at pagsisikap upang malaman ang tama o ang mabuti. Nangyayari ito kapag may nararamdaman ang taong pag-aalinlangan ngunit walang pagsisikap na maunawaan ang tunay na mabuti at masama. May mga sitwasyong hindi tiyak ng tao kung ano ang dapat niyang gawin. Sa pagkakataong ganito, may panganib na magpadalos-dalos ang tao sa pagkilos. Ngunit sa ganitong pagkakataon, hindi nararapat na sundin ang maling konsensiya. Halimbawa, lumapit sa iyo ang iyong nakababatang kapatid at dumaing dahil sa sobrang sakit ng kaniyang tiyan. Kitang-kita mo sa mukha nito ang labis na paghihirap. Binuksan mo ang lalagyan niya ng gamot at iba’t ibang gamot ang naroon. Hindi ka tiyak kung alin sa mga ito ang gamot para sa sakit ng kaniyang tiyan. Ano ang iyong gagawin? Kung pag-iisipang mabuti, hindi nararapat na Mahalagang tandaan na may obligasyon tayong alamin kung ano ang tama at mabuti. Nawawala ang dangal ng konsensiya kapag “ipinagwawalang-bahala ng tao ang katotohanan at kabutihan.”