بهترین هاست bememim.com.docx

KOBI HAMOO
KOBI HAMOOTEACHER à bememim

راهنمای انتخاب بهترین هاست با توجه به تجربیات ارزشمند سایت زیر: https://bememim.com/best-host/

‫هاست‬ ‫بهترین‬
‫های‬ ‫شرکت‬ ‫تمام‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫است؟‬ ‫شرکتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫وردپرس‬ ‫برای‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫چیست؟‬ ‫ایرانی‬
‫های‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫چیست؟‬ ‫رایگان‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫میدهند؟‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫وب‬ ‫میزبانی‬
‫گزینه‬ ‫شرکت‬ ‫کدام‬ ‫فروشگاهی‬
‫است؟‬ ‫بهتری‬ ‫ی‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫بزرگترینش‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫زیادی‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫میگذاریم‬ ‫قدم‬
‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چه‬ ،‫باشیم‬ ‫خریده‬ ‫دامنه‬ ‫تازه‬ ‫چه‬ !‫است‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫همین‬ ‫بخواهیم‬ ‫و‬ ‫باشیم‬
‫تکنیکال‬ ‫سئو‬ ‫بخش‬ ‫هرز‬ ‫هایمان‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫وگرنه‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫درستی‬ ‫انتخاب‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫دهیم‬ ‫بهبود‬ ‫را‬
‫!میرود‬
‫چیست‬ ‫دامنه‬ ‫مقاله‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫پرونده‬ ‫میخوایم‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫یکبار‬
‫همکاری‬ ‫لینک‬ ‫نه‬ ،‫آگهیه‬ ‫رپورتاژ‬ ‫نه‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫مقاله‬ ‫عکس‬ ‫بر‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ !‫ببندیم‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬
‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ،‫دربیاریم‬ ‫پول‬ ‫ازش‬ ‫طریقی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫قراره‬ ‫نه‬ ،‫داره‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫با‬ !‫است‬ ‫هاستینگ‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬
‫مقاله‬ ‫این‬ ‫خوندن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بمونید‬ ‫من‬ ‫همراه‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫پس‬ ‫میکنیم‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫تجربیات‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫خوندن‬
‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫قالب‬ ‫بهترین‬ ‫مقاله‬ ‫!میتونید‬
‫شیرین‬ ‫و‬ ‫تلخ‬ ‫تجربیات‬ ‫با‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬
‫منم‬
‫باری‬ ‫اولین‬ ‫نمیره‬ ‫یادم‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ !‫است‬ ‫کننده‬ ‫کالفه‬ ‫شرکت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫انتخاب‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫میدونم‬ ‫بودم‬ ‫تو‬ ‫جای‬
!‫نمیره‬ ‫یادش‬ ‫سایتی‬ ‫مدیر‬ ‫یا‬ ‫دیزاینر‬ ‫وب‬ ،‫سایت‬ ‫طراح‬ ‫هیچ‬ ‫احتماال‬ !‫نمیره‬ ‫یادم‬ ‫کردم‬ ‫سرچ‬ ‫را‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫که‬
‫و‬ ‫تلگرام‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫گوگل‬ ‫سرچ‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مقاله‬ ‫مطالعه‬ ‫ها‬ ‫ساعت‬
‫گذاشتن‬ ‫بقیه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کامنت‬ ‫حتی‬ !
‫نده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬: ‫بیان‬ ‫فن‬ ‫آموزش‬
‫امشب‬ ‫همین‬ !‫کنم‬ ‫راحتت‬ ‫بگذار‬ ‫ولی‬ ‫داستانی‬ ‫کجای‬ ‫میخونی‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫داری‬ ‫و‬ ‫اینجایی‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫االن‬ ‫نمیدونم‬
،‫کن‬ ‫نهایی‬ ‫را‬ ‫تصمیمت‬
‫باشه‬ ‫یادت‬ ‫همیشه‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ !‫نکن‬ ‫تلف‬ ‫را‬ ‫وقتت‬ ‫الکی‬ :
‫از‬ ‫بیش‬ ‫هیجوقت‬ ‫هیچوقت‬ ‫هیچوقت‬
3
‫آل‬ ‫ایده‬ ‫خدمات‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫تخفیف‬ ،‫تبلیغات‬ ،‫تخفیف‬ ‫گول‬ ‫و‬ ‫نخر‬ ‫ماهه‬
‫ممکنه‬ ‫(چون‬ ‫نخور‬ ‫را‬
10
)‫شرکت‬ ‫بدترین‬ ‫بشه‬ ‫دفعه‬ ‫یک‬ ‫باشه‬ ‫خوب‬ ‫سال‬ !
‫که‬ ‫را‬ ‫ها*س*ت‬ ‫ا*ران‬ ‫هاستینگ‬ ‫شرکت‬ ‫نمیره‬ ‫یدم‬ ‫هیچوقت‬ ‫چون‬ ‫چرا!؟‬
‫نه‬ !‫پروند‬ ‫را‬ ‫سایتم‬ ‫هفته‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬
‫ولی‬ ‫نوشتم‬ ‫را‬ ‫اسمش‬ ‫(اول‬ !‫زرشککک‬ !‫میزبانی‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫ترین‬ ‫قدیمی‬ !‫را‬ ‫همه‬ ‫سایت‬ ‫بلکه‬ ‫من‬ ‫سایت‬
)!‫ببریم‬ ‫بینشون‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫ما‬ ،‫کردن‬ ‫غلطی‬ ‫یک‬ ‫اونا‬ ‫حاال‬ ،‫نکنم‬ ‫آجر‬ ‫را‬ ‫نونشون‬ ‫را‬ ‫خداها‬ ‫بنه‬ ‫دیدم‬
‫رو‬ ‫روبه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کافیه‬ ‫بندازید‬ ‫راه‬ ‫حرفهای‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودتون‬ ‫آموزشی‬ ‫سایت‬ ‫میخواید‬ ‫و‬ ‫مدرسید‬ ‫اگر‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬: ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ،‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫متخصصهای‬ ‫بهترین‬ ‫میخواید‬ ‫هم‬ ‫اگر‬
‫بزندید‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کافیه‬ ،‫کنند‬ ‫طراحی‬ ‫بازاریابی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬: ‫آموزشی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫یعنی‬ ‫میده؟‬ ‫معنی‬ ‫چه‬ ‫اینجا‬ ‫و‬ ‫چی‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫پول‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ !‫پوله‬ ‫فقط‬ ‫داستان‬ !‫باشیم‬ ‫راست‬ ‫رو‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بیا‬ ‫ببین‬
‫هاستینگ‬ ‫انتخاب‬ ‫معیار‬ ‫تنها‬
‫بخون‬ ‫را‬ ‫جمله‬ ‫این‬ ‫بار‬ ‫صد‬ !‫پوله‬ ‫من‬ ‫برادر‬ ،‫من‬ ‫خواهر‬ !
‫دقیقا‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫دوست‬ ‫نه‬ ‫سایتمون؟‬ ‫میزبانی‬ ‫برای‬ ‫بدیم‬ ‫داریم‬ ‫پول‬ ‫چی‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫منظورم‬ ‫حاال‬
‫میکنن؟‬ ‫خرید‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫دارن‬ ‫رقیبات‬ ‫داری؟‬ ‫درآمد‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫داری؟‬ ‫سرمایه‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫کجاست؟‬ ‫االن‬ ‫سایتت‬ ‫ببین‬ :‫اینه‬
‫م‬
‫االن‬ ‫اگر‬ ‫ثال‬
20000
‫یعنی‬ ‫دارن‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫هزار‬ ‫دویست‬ ‫مثال‬ ‫رقبات‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫تا‬
10
،‫تو‬ ‫برابر‬
‫یک‬ ‫روزانه‬ ‫داری‬ ‫اگر‬ ،‫باالتر‬ ‫بره‬ ‫سایتت‬ ‫سرعت‬ ‫تا‬ ‫بخری‬ ‫میزبانی‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫باشه‬ ‫این‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫شاید‬
‫اخت‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫هاست‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫اصال‬ ‫باشه‬ ‫بهتر‬ ‫شاید‬ ‫میاری‬ ‫در‬ ‫میلیارد‬
‫بخری‬ ‫صاصی‬ !
‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫سودتت‬ ‫خالص‬ ‫میشه‬ ‫باعث‬ ‫کدوم‬ ‫ببینی‬ ‫بکنی‬ ‫چهارتا‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫دو‬ ‫بشینی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫داستان‬ ‫خالصه‬
‫ماهی‬ ‫هاست‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫میکنه‬
200
‫تومن‬
20
‫با‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫درآمد‬ ‫میلیون‬
300
‫تومنی‬
30
‫باید‬ ‫خوب‬ ،‫میلیون‬
100
‫خدما‬ ‫چون‬ )‫میاد‬ ‫منطقی‬ ‫که‬ ‫نظر‬ ‫(به‬ ‫دیگه‬ ‫بدی‬ ‫را‬ ‫تومن‬
‫یعنی‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫یعنی‬ ‫بهتر‬ ‫میزبانی‬ ‫ت‬
‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫!مشتری‬
‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫زیر‬ ‫مقاالت‬ ‫کنی‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫داری‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬:
 ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫آموزش‬
 ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫تجهیزات‬
 ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫آموزش‬
 ‫میکروفون‬
 ‫نورپردازی‬ ‫تجهیزات‬
‫بیاد‬ ‫پیش‬ ‫مشکلی‬ ‫سایتت‬ ‫برای‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫چون‬ ،‫مهمه‬ ‫خیلی‬ ‫خیلی‬ ‫امنیت‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫اونم‬ ،‫باشه‬ ‫یادت‬ ‫چیزم‬ ‫یک‬
‫دس‬ ‫از‬ ‫درآمدت‬ ‫که‬ ‫اوال‬ ‫باش‬ ‫مطمئن‬
‫کسب‬ ‫هر‬ ‫سرمایه‬ ‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫هات‬ ‫مشتری‬ ‫اعتباد‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫دوما‬ ‫رفته‬ ‫ت‬
‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫هست‬ ‫آنالینی‬ ‫کار‬ ‫!و‬
‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫اسم‬ ‫برم‬ ‫سریع‬ ‫کنی‬ ‫فکر‬ ‫شاید‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫داستان‬ ‫اصل‬ ‫خوندم‬ ‫اینجا‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫روضه‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫خب‬
‫تمام‬ ‫و‬ ‫بگه‬ ‫بهم‬ ‫!را‬
‫چی؟‬ ‫برای‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬
‫چرا‬
‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ،‫ما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫میتونه‬ ‫تاثیرهایی‬ ‫یا‬ ‫تاثیر‬ ‫چه‬ ‫هاست؟‬ ‫بهترین‬ ‫دنبال‬ ‫بگردیم‬ ‫باید‬
‫و‬
…
‫الکتورینیک‬ ‫تجارت‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بیایید‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ Ecomerce ‫به‬ ‫باید‬ ‫داریم‬
‫باشیم‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ویزبانی‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫دنیال‬:
1. ‫شغل‬ ‫میخواهید‬ ‫واقعا‬ ‫اگر‬ :‫امنیت‬ ‫کارآفرینی‬ ‫دنیای‬ ‫وارد‬ ‫یا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یا‬ ‫شده‬
‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫یا‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیرا‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫امنیت‬ ‫باید‬ ،‫بیاندازید‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫بدهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ،‫سرمایه‬ ‫تمام‬ ‫روز‬ ‫!یک‬
2. ‫با‬ ‫میخاهید‬ ‫اگر‬ :‫سرعت‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫بازدیدکنندگانی‬ ‫محتوایی‬ ‫بازریابی‬ ‫و‬
‫قالب‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بسته‬ !‫ببخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫سرعت‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬
‫فروشگاهی‬ ‫افزونه‬ ،‫سرعت‬ ‫افزونه‬ ،‫ساز‬ ‫فرم‬ ‫افزونه‬ ،‫وردپرس‬ ‫ساز‬ ‫صفحه‬ ،‫آموزشی‬ ‫قالب‬ ‫یا‬
‫سئو‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫هاستی‬ ‫باید‬ ‫میکنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫افزونه‬ ‫دیگر‬ ‫و‬.
3. ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬ :‫سئو‬
‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫حساب‬ ‫اصال‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫باال‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تایم‬ ‫آپ‬ ‫باید‬
‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫بسیار‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫تکنیکال‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هاست‬
‫عامل‬ ‫مهمترین‬
‫!است‬
4. ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬ :‫فروش‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مخطبانی‬
‫بر‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ،‫سریع‬ ‫سایتی‬
‫بهترین‬ ‫آموزش‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫میکنیم‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬ .‫میگردد‬
‫فروش‬ ‫آموزش‬ ،‫هاست‬ ‫تبلیغات‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫مقاله‬ ‫ایمل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫میشد‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬.
‫همین‬ ‫میکنم‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫که‬ ‫بزنید‬ ‫سایتی‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬
‫برندینگ‬ ‫پرسونال‬ ‫مقاله‬ ‫االن‬ ‫بازاریابی‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫میخواهید‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬
‫کوکی‬ ‫مقاله‬ ‫دو‬ ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫سئو‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫خدمات‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫دیجیتال‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬
‫چیست‬ ‫لینک‬ ‫کننده‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫میدهم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬.
‫هایی‬ ‫معیار‬
‫میبینیم‬ ‫معموال‬ ‫که‬
‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫معیارها‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫شرکتی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هاست‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خب‬
‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫بینشون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫درستی‬ ‫مقایسه‬ ‫بتونیم‬:
1. ‫بخریم؟‬ ‫خوبه‬ ‫رایگان‬ ‫هاست‬ ‫آیا‬
2. ‫بهتره؟‬ ‫میزبانی‬ ‫شرکت‬ ‫کدوم‬ ‫قیمتی‬ ‫بازه‬ ‫هر‬ ‫در‬
3. ‫ادمین‬ ‫دایرکت‬ (direct admin)‫پنل‬ ‫سی‬ ، (Cpanel) ‫پلسک‬ ‫یا‬ (plesk)‫؟‬
4. ‫یا‬ ‫لینوکس‬ ،‫ووکامرس‬ ،‫وردپرس‬ ، ‫ابری‬ ‫هاست‬
…
‫؟‬
5. ‫بهتره‬ ssd ،‫بخریم‬sata ‫هاردهای‬ ‫یا‬ NVME‫؟‬
6. ‫بین‬ ‫از‬ ‫سرورش‬ ‫وب‬ ‫سرورش‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫بخریم‬ ‫هاستی‬ ‫بهتره‬ Apache ،IIS ،Nginx ،
LightSpeed ،Apache Tomcat ،Node.js ‫و‬ Lighttpd ‫باشه؟‬ ‫کدوم‬
7. ‫تایم‬ ‫آپ‬
8. ‫داخل؟‬ ‫یا‬ ‫بهتره‬ ‫!خارج‬
9. ‫امنیت‬
10.‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫گارانتی‬
11.‫گیری‬ ‫بکاپ‬
12.‫پشتیبانی‬
13.‫هاستینگ‬ ‫شرکت‬ ‫برند‬
14.‫هاستینگ‬ ‫شرکت‬ ‫سابقه‬
‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدوم‬ ‫هر‬ ‫اگر‬
“
‫سایت‬ ‫میزبانی‬ ‫شرکت‬
”
‫میتونیم‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫بشناسیم‬
‫پول‬ ‫امکانات‬ ‫فالن‬ ‫برای‬ ‫میارزه‬ ‫آیا‬ ‫ببینیم‬
‫بازه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بیاریم‬ ‫در‬ ‫میتونیم‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نه‬ ‫یا‬ ‫بدم‬
‫چیه‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫!قیمتی‬

Recommandé

علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل par
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 vues3 diapositives
META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)kafeniaz
18 vues84 diapositives
www.webinseo.com.pdf par
www.webinseo.com.pdfwww.webinseo.com.pdf
www.webinseo.com.pdfAuto Parts Wholesale Online
8 vues14 diapositives
صدتو par
صدتوصدتو
صدتوsadetocom
4 vues2 diapositives
کتاب آموزش سئو par
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
82 vues55 diapositives

Contenu connexe

Similaire à بهترین هاست bememim.com.docx

http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
54 vues18 diapositives
علت نیاز به وب سایت par
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتطراحی وب سایت فکر برتر
85 vues3 diapositives
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxmasod2
70 vues4 diapositives
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization) par
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)webirooni
16 vues39 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 vues5 diapositives
طراحی سایت بدون کدنویسی par
طراحی سایت بدون کدنویسیطراحی سایت بدون کدنویسی
طراحی سایت بدون کدنویسیesmael mansouri
37 vues21 diapositives

Similaire à بهترین هاست bememim.com.docx(20)

http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani54 vues
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par masod2
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
masod270 vues
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization) par webirooni
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
webirooni16 vues
طراحی سایت بدون کدنویسی par esmael mansouri
طراحی سایت بدون کدنویسیطراحی سایت بدون کدنویسی
طراحی سایت بدون کدنویسی
esmael mansouri37 vues
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
Behine saze site par danesh_fd
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 vues
Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات par رامین عبدی
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهاتسه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ par Vahid Rostamibani
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال par Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت par Erfan Rahimi
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
Erfan Rahimi18 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 vues
بازدید سایت با آی پی خارج par clickaval1
بازدید سایت با آی پی خارجبازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارج
clickaval112 vues

بهترین هاست bememim.com.docx

  • 1. ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫تمام‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫است؟‬ ‫شرکتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫وردپرس‬ ‫برای‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫چیست؟‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫چیست؟‬ ‫رایگان‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫میدهند؟‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫وب‬ ‫میزبانی‬ ‫گزینه‬ ‫شرکت‬ ‫کدام‬ ‫فروشگاهی‬ ‫است؟‬ ‫بهتری‬ ‫ی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫بزرگترینش‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫زیادی‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫میگذاریم‬ ‫قدم‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫چه‬ ،‫باشیم‬ ‫خریده‬ ‫دامنه‬ ‫تازه‬ ‫چه‬ !‫است‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫همین‬ ‫بخواهیم‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫تکنیکال‬ ‫سئو‬ ‫بخش‬ ‫هرز‬ ‫هایمان‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫وگرنه‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫درستی‬ ‫انتخاب‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫دهیم‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫!میرود‬ ‫چیست‬ ‫دامنه‬ ‫مقاله‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫پرونده‬ ‫میخوایم‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫یکبار‬ ‫همکاری‬ ‫لینک‬ ‫نه‬ ،‫آگهیه‬ ‫رپورتاژ‬ ‫نه‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫مقاله‬ ‫عکس‬ ‫بر‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ !‫ببندیم‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ،‫دربیاریم‬ ‫پول‬ ‫ازش‬ ‫طریقی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫قراره‬ ‫نه‬ ،‫داره‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫با‬ !‫است‬ ‫هاستینگ‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫خوندن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بمونید‬ ‫من‬ ‫همراه‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫پس‬ ‫میکنیم‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫تجربیات‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫خوندن‬ ‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫قالب‬ ‫بهترین‬ ‫مقاله‬ ‫!میتونید‬ ‫شیرین‬ ‫و‬ ‫تلخ‬ ‫تجربیات‬ ‫با‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬
  • 2. ‫منم‬ ‫باری‬ ‫اولین‬ ‫نمیره‬ ‫یادم‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ !‫است‬ ‫کننده‬ ‫کالفه‬ ‫شرکت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫انتخاب‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫میدونم‬ ‫بودم‬ ‫تو‬ ‫جای‬ !‫نمیره‬ ‫یادش‬ ‫سایتی‬ ‫مدیر‬ ‫یا‬ ‫دیزاینر‬ ‫وب‬ ،‫سایت‬ ‫طراح‬ ‫هیچ‬ ‫احتماال‬ !‫نمیره‬ ‫یادم‬ ‫کردم‬ ‫سرچ‬ ‫را‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫تلگرام‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫گوگل‬ ‫سرچ‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مقاله‬ ‫مطالعه‬ ‫ها‬ ‫ساعت‬ ‫گذاشتن‬ ‫بقیه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کامنت‬ ‫حتی‬ ! ‫نده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬: ‫بیان‬ ‫فن‬ ‫آموزش‬ ‫امشب‬ ‫همین‬ !‫کنم‬ ‫راحتت‬ ‫بگذار‬ ‫ولی‬ ‫داستانی‬ ‫کجای‬ ‫میخونی‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫داری‬ ‫و‬ ‫اینجایی‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫االن‬ ‫نمیدونم‬ ،‫کن‬ ‫نهایی‬ ‫را‬ ‫تصمیمت‬ ‫باشه‬ ‫یادت‬ ‫همیشه‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ !‫نکن‬ ‫تلف‬ ‫را‬ ‫وقتت‬ ‫الکی‬ : ‫از‬ ‫بیش‬ ‫هیجوقت‬ ‫هیچوقت‬ ‫هیچوقت‬ 3 ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫خدمات‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫تخفیف‬ ،‫تبلیغات‬ ،‫تخفیف‬ ‫گول‬ ‫و‬ ‫نخر‬ ‫ماهه‬ ‫ممکنه‬ ‫(چون‬ ‫نخور‬ ‫را‬ 10 )‫شرکت‬ ‫بدترین‬ ‫بشه‬ ‫دفعه‬ ‫یک‬ ‫باشه‬ ‫خوب‬ ‫سال‬ ! ‫که‬ ‫را‬ ‫ها*س*ت‬ ‫ا*ران‬ ‫هاستینگ‬ ‫شرکت‬ ‫نمیره‬ ‫یدم‬ ‫هیچوقت‬ ‫چون‬ ‫چرا!؟‬ ‫نه‬ !‫پروند‬ ‫را‬ ‫سایتم‬ ‫هفته‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ولی‬ ‫نوشتم‬ ‫را‬ ‫اسمش‬ ‫(اول‬ !‫زرشککک‬ !‫میزبانی‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫ترین‬ ‫قدیمی‬ !‫را‬ ‫همه‬ ‫سایت‬ ‫بلکه‬ ‫من‬ ‫سایت‬ )!‫ببریم‬ ‫بینشون‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫ما‬ ،‫کردن‬ ‫غلطی‬ ‫یک‬ ‫اونا‬ ‫حاال‬ ،‫نکنم‬ ‫آجر‬ ‫را‬ ‫نونشون‬ ‫را‬ ‫خداها‬ ‫بنه‬ ‫دیدم‬ ‫رو‬ ‫روبه‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کافیه‬ ‫بندازید‬ ‫راه‬ ‫حرفهای‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودتون‬ ‫آموزشی‬ ‫سایت‬ ‫میخواید‬ ‫و‬ ‫مدرسید‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬: ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ،‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫متخصصهای‬ ‫بهترین‬ ‫میخواید‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫بزندید‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کافیه‬ ،‫کنند‬ ‫طراحی‬ ‫بازاریابی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬: ‫آموزشی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
  • 3. ‫یعنی‬ ‫میده؟‬ ‫معنی‬ ‫چه‬ ‫اینجا‬ ‫و‬ ‫چی‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫پول‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ !‫پوله‬ ‫فقط‬ ‫داستان‬ !‫باشیم‬ ‫راست‬ ‫رو‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بیا‬ ‫ببین‬ ‫هاستینگ‬ ‫انتخاب‬ ‫معیار‬ ‫تنها‬ ‫بخون‬ ‫را‬ ‫جمله‬ ‫این‬ ‫بار‬ ‫صد‬ !‫پوله‬ ‫من‬ ‫برادر‬ ،‫من‬ ‫خواهر‬ ! ‫دقیقا‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫دوست‬ ‫نه‬ ‫سایتمون؟‬ ‫میزبانی‬ ‫برای‬ ‫بدیم‬ ‫داریم‬ ‫پول‬ ‫چی‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫منظورم‬ ‫حاال‬ ‫میکنن؟‬ ‫خرید‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫دارن‬ ‫رقیبات‬ ‫داری؟‬ ‫درآمد‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫داری؟‬ ‫سرمایه‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫کجاست؟‬ ‫االن‬ ‫سایتت‬ ‫ببین‬ :‫اینه‬ ‫م‬ ‫االن‬ ‫اگر‬ ‫ثال‬ 20000 ‫یعنی‬ ‫دارن‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫هزار‬ ‫دویست‬ ‫مثال‬ ‫رقبات‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫تا‬ 10 ،‫تو‬ ‫برابر‬ ‫یک‬ ‫روزانه‬ ‫داری‬ ‫اگر‬ ،‫باالتر‬ ‫بره‬ ‫سایتت‬ ‫سرعت‬ ‫تا‬ ‫بخری‬ ‫میزبانی‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫باشه‬ ‫این‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ‫شاید‬ ‫اخت‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫هاست‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫اصال‬ ‫باشه‬ ‫بهتر‬ ‫شاید‬ ‫میاری‬ ‫در‬ ‫میلیارد‬ ‫بخری‬ ‫صاصی‬ ! ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫سودتت‬ ‫خالص‬ ‫میشه‬ ‫باعث‬ ‫کدوم‬ ‫ببینی‬ ‫بکنی‬ ‫چهارتا‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫دو‬ ‫بشینی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫داستان‬ ‫خالصه‬ ‫ماهی‬ ‫هاست‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫میکنه‬ 200 ‫تومن‬ 20 ‫با‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫درآمد‬ ‫میلیون‬ 300 ‫تومنی‬ 30 ‫باید‬ ‫خوب‬ ،‫میلیون‬ 100 ‫خدما‬ ‫چون‬ )‫میاد‬ ‫منطقی‬ ‫که‬ ‫نظر‬ ‫(به‬ ‫دیگه‬ ‫بدی‬ ‫را‬ ‫تومن‬ ‫یعنی‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫یعنی‬ ‫بهتر‬ ‫میزبانی‬ ‫ت‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫!مشتری‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫زیر‬ ‫مقاالت‬ ‫کنی‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫داری‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬:  ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫آموزش‬  ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫تجهیزات‬  ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫آموزش‬  ‫میکروفون‬  ‫نورپردازی‬ ‫تجهیزات‬ ‫بیاد‬ ‫پیش‬ ‫مشکلی‬ ‫سایتت‬ ‫برای‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫چون‬ ،‫مهمه‬ ‫خیلی‬ ‫خیلی‬ ‫امنیت‬ ‫که‬ ‫اینه‬ ‫اونم‬ ،‫باشه‬ ‫یادت‬ ‫چیزم‬ ‫یک‬ ‫دس‬ ‫از‬ ‫درآمدت‬ ‫که‬ ‫اوال‬ ‫باش‬ ‫مطمئن‬ ‫کسب‬ ‫هر‬ ‫سرمایه‬ ‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫هات‬ ‫مشتری‬ ‫اعتباد‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫دوما‬ ‫رفته‬ ‫ت‬ ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫هست‬ ‫آنالینی‬ ‫کار‬ ‫!و‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫اسم‬ ‫برم‬ ‫سریع‬ ‫کنی‬ ‫فکر‬ ‫شاید‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫داستان‬ ‫اصل‬ ‫خوندم‬ ‫اینجا‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫روضه‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫خب‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫بگه‬ ‫بهم‬ ‫!را‬
  • 4. ‫چی؟‬ ‫برای‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫چرا‬ ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ،‫ما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫میتونه‬ ‫تاثیرهایی‬ ‫یا‬ ‫تاثیر‬ ‫چه‬ ‫هاست؟‬ ‫بهترین‬ ‫دنبال‬ ‫بگردیم‬ ‫باید‬ ‫و‬ … ‫الکتورینیک‬ ‫تجارت‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫بیایید‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ Ecomerce ‫به‬ ‫باید‬ ‫داریم‬ ‫باشیم‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ویزبانی‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫دنیال‬: 1. ‫شغل‬ ‫میخواهید‬ ‫واقعا‬ ‫اگر‬ :‫امنیت‬ ‫کارآفرینی‬ ‫دنیای‬ ‫وارد‬ ‫یا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫آپ‬ ‫استارت‬ ‫یا‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیرا‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫امنیت‬ ‫باید‬ ،‫بیاندازید‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بدهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ،‫سرمایه‬ ‫تمام‬ ‫روز‬ ‫!یک‬ 2. ‫با‬ ‫میخاهید‬ ‫اگر‬ :‫سرعت‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫بازدیدکنندگانی‬ ‫محتوایی‬ ‫بازریابی‬ ‫و‬ ‫قالب‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بسته‬ !‫ببخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫سرعت‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫فروشگاهی‬ ‫افزونه‬ ،‫سرعت‬ ‫افزونه‬ ،‫ساز‬ ‫فرم‬ ‫افزونه‬ ،‫وردپرس‬ ‫ساز‬ ‫صفحه‬ ،‫آموزشی‬ ‫قالب‬ ‫یا‬ ‫سئو‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫هاستی‬ ‫باید‬ ‫میکنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫افزونه‬ ‫دیگر‬ ‫و‬. 3. ‫یعنی‬ .‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬ :‫سئو‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫حساب‬ ‫اصال‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫باال‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تایم‬ ‫آپ‬ ‫باید‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫اثر‬ ‫بسیار‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫تکنیکال‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هاست‬ ‫عامل‬ ‫مهمترین‬ ‫!است‬ 4. ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬ :‫فروش‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مخطبانی‬ ‫بر‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ،‫سریع‬ ‫سایتی‬ ‫بهترین‬ ‫آموزش‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫میکنیم‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬ .‫میگردد‬ ‫فروش‬ ‫آموزش‬ ،‫هاست‬ ‫تبلیغات‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫مقاله‬ ‫ایمل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫میشد‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬.
  • 5. ‫همین‬ ‫میکنم‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫که‬ ‫بزنید‬ ‫سایتی‬ ‫هاست‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫میخواهید‬ ‫اگر‬ ‫برندینگ‬ ‫پرسونال‬ ‫مقاله‬ ‫االن‬ ‫بازاریابی‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫میخواهید‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫کوکی‬ ‫مقاله‬ ‫دو‬ ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫سئو‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫خدمات‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫دیجیتال‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫چیست‬ ‫لینک‬ ‫کننده‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫میدهم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬. ‫هایی‬ ‫معیار‬ ‫میبینیم‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫معیارها‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫شرکتی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هاست‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خب‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫بینشون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫درستی‬ ‫مقایسه‬ ‫بتونیم‬: 1. ‫بخریم؟‬ ‫خوبه‬ ‫رایگان‬ ‫هاست‬ ‫آیا‬ 2. ‫بهتره؟‬ ‫میزبانی‬ ‫شرکت‬ ‫کدوم‬ ‫قیمتی‬ ‫بازه‬ ‫هر‬ ‫در‬ 3. ‫ادمین‬ ‫دایرکت‬ (direct admin)‫پنل‬ ‫سی‬ ، (Cpanel) ‫پلسک‬ ‫یا‬ (plesk)‫؟‬ 4. ‫یا‬ ‫لینوکس‬ ،‫ووکامرس‬ ،‫وردپرس‬ ، ‫ابری‬ ‫هاست‬ … ‫؟‬ 5. ‫بهتره‬ ssd ،‫بخریم‬sata ‫هاردهای‬ ‫یا‬ NVME‫؟‬ 6. ‫بین‬ ‫از‬ ‫سرورش‬ ‫وب‬ ‫سرورش‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫بخریم‬ ‫هاستی‬ ‫بهتره‬ Apache ،IIS ،Nginx ، LightSpeed ،Apache Tomcat ،Node.js ‫و‬ Lighttpd ‫باشه؟‬ ‫کدوم‬ 7. ‫تایم‬ ‫آپ‬ 8. ‫داخل؟‬ ‫یا‬ ‫بهتره‬ ‫!خارج‬ 9. ‫امنیت‬ 10.‫وجه‬ ‫بازگشت‬ ‫گارانتی‬ 11.‫گیری‬ ‫بکاپ‬
  • 6. 12.‫پشتیبانی‬ 13.‫هاستینگ‬ ‫شرکت‬ ‫برند‬ 14.‫هاستینگ‬ ‫شرکت‬ ‫سابقه‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدوم‬ ‫هر‬ ‫اگر‬ “ ‫سایت‬ ‫میزبانی‬ ‫شرکت‬ ” ‫میتونیم‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫بشناسیم‬ ‫پول‬ ‫امکانات‬ ‫فالن‬ ‫برای‬ ‫میارزه‬ ‫آیا‬ ‫ببینیم‬ ‫بازه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بیاریم‬ ‫در‬ ‫میتونیم‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نه‬ ‫یا‬ ‫بدم‬ ‫چیه‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫!قیمتی‬