Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge

Instruments d'avaluació formativa i ocmpetencial

 • Soyez le premier à commenter

Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge

 1. 1. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ DE I PER L’APRENENTATGE Montse Irun Institut Joan Oró i UdL Lleida
 2. 2. DEFINIM CONCEPTES Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 3. 3. CONTINGUTS SESSIÓ 1 Instruments d’avaluació Auto i co avaluació Les rúbriques Les bases d’orientació Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 4. 4. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 5. 5. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun Avaluació per a l’aprenentatge Avaluació de l’aprenentatge (quantificadora) Examen, test Rúbrica Base d’orientació Diaris. Auto- avaluació Portafolis Carpetes aprenentatge Instruments Tasca
 6. 6. Què cal avaluar per a què aprenguin? Si identifiquen els objectius de les activitats; si es representen allò que han d’aprendre Si saben anticipar i planificar les operacions que han de fer per resoldre amb èxit la tasca. Si identifiquen els criteris d’avaluació i, per tant, saben decidir si una tasca la realitzen adequadament. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 7. 7. AUTO I CO AVALUACIÓ Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 8. 8. Definició La Coavaluació consisteix en l’avaluació del desenvolupament de l'alumne a través de la observació i determinacions dels seus propis companys d'estudi. Objectiu final: cada alumne sigui capaç d’autoregular-se autònomament. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 9. 9. La coavaluació exigeix institucionalitzar a l’aula un model de treball cooperatiu. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 10. 10. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 11. 11. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 12. 12. RÚBRIQUES Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 13. 13. Rúbrica Les rúbriques són un instrument d’avaluació en el qual s’estableixen uns criteris que permeten determinar la qualitat d’execució dels alumnes en les seves tasques. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 14. 14. Què és? Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 15. 15. •Al professorat: •Per compartir, en el marc del centre, què ensenyar de manera prioritària i els criteris per avaluar cada competència. •Per fer un seguiment de l’evolució de cada alumne al llarg dels cursos. •A l’alumnat •Per saber d’on surt el resultat d’una avaluació. •Per identificar què li falta per poder fer millor un tipus de tasca i reconèixer l’evolució. Per què serveixen les rúbriques? Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 16. 16. •No s’avalua l’alumne sinó com s’ha fet una tasca. •Professorat i alumnat (i les seves famílies) poden visualitzar si es va progressant en la realització d’un tipus de tasques. •Demana anticipar quins són els grans tipus de tasques en les que s’hauria d’arribar a ser competents. •Promou avaluar les tasques des de la seva complexitat i no només aspectes molt parcials. Quins canvis en el plantejament en l’avaluació suposa? Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 17. 17. Té sentit utilitzar-ne quan s’avaluen tasques complexes-competències (o coneixements que no responen a “correcte o incorrecte”) Quan té sentit utilitzar una rúbrica? Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 18. 18. La rúbrica té producte esperat, treball, projecte… Els aspectes a avaluar. Els elements que ha de tenir el producte, els indicadors d’assoliment (capacitat de síntesi, claredat en la redacció, originalitat, profunditat… Els nivells d’adquisició de les competències. Les diferències sobre el producte (escala de bé, regular, just…) Uns criteris esmicolats dels indicadors amb més detall sobre les diferències en quant a l’aprenentatge. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 19. 19. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun Aspectes a avaluar Escala de classificació Criteris d’avaluació
 20. 20. Procediment Revisar detalladament tema o contingut. Establir uns objectius a avaluar. Descriure els criteris d’avaluació Assignar un valor numèric d’acord amb el nivell d’execució. Dissenyar escala de qualitat i establir el nivell on pot arribar l’alumnat. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 21. 21. My learning diary rubric Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 22. 22. http://rubistar.4teachers.org/index.php Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 23. 23. LES BASES D’ORIENTACIÓ Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 24. 24. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 25. 25. L’alumnat decideix què és un producte perfecte i la professora està d’acord. Base d’orientació I think the product will be Ok if ... Well yes, but ... Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 26. 26.  Base d’orientació  Estableix el procediment a seguir per assolir un objectiu a través d’una activitat  Una base d’orientació no es pot donar construïda. Si es construeix conjuntament amb l’alumnat s’aconsegueix també anticipar els criteris d’avaluació.  Quan s’interioritza el procediment s’aprèn l’estratègia que podrà ser aplicada i adaptada a d’altres situacions
 27. 27. REDACCIÓ D’UN INFORME D'UNA EXPERIMENTACiÓ Què he de fer? Estarà ben fet si... 1. Escollir un títol per a l’informe 1.1 està d'acord amb l'experiència 1.2 resumeix l'objectiu principal 1.3 és suggeridor 2. Identificar l'objectiu principal 2.1 està d'acord amb les finalitats del treball realitzat 2.2 comença amb un verb 3. Plantejar la hipòtesi 3.1 s'indiquen les variables dependent i independent 3.2 s'indiquen les variables que es controlen 3.3 es redacten utilitzant la forma: "Si ........................., aleshores ................. 4. Indicar els materials i instruments utilitzats en l'experimentació 4.1 s'anoten tots 4.2 són anomenats correctament 5. … 5.1 … Base d’orientació Criteris de resultats Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 28. 28. Exemple Després de llegir alguns textos els alumnes reflexionen al voltant de: Què hem de tenir en compte per redactar un text argumentatiu? - Explicar de què parlem (el tema) - Dir quin és el nostre punt de vista. - Donar les raons a favor nostre. Rebatre les raons contràries. - Posar-hi un títol - Posar-hi una conclusió Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 29. 29. Quines dades, fets o afirmacions ens permeten situar el problema : El meu posicionament o punt de vista sobre el problema és… Perquè… 1- 2- 3- 1- 2- 3- - Quin objectiu aconseguiries? Quines propostes es poden fer? Quina és la idea principal o evidència? Títol del text: ___________________________________ INTRODUCCIÓ: TESI (opinió, posicionament) ARGUMENTS CONTRAARGUMENTS Quines són les meves raons? Què li diria a un que pensés el contrari? CONCLUSIÓ MAPA ARGUMENTATIU Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 30. 30. CRITERIS D'AVALUACIÓ Si No Es podria completar 1. TITOL Ha de resumir la idea principal del problema que hem discutit 2. INTRODUCCIÓ > Descripció Quin és el problema? En què consisteix? > Explicació Per què les empreses es traslladen cap a països en vies de desenvolupament? Quines conseqüències té per als països d’on marxen? I pels països on s'instal·len? 3. ARGUMENTACIÓ > Tesi > Justificació > Contraargumentació Quin és el punt de vista sobre aquest problema? Quines són les raons que el justifiquen? Quines són les raons dels que creuen el contrari? Què els diria per poder-los convèncer? 4. CONCLUSIÓ Quines propostes faria per resoldre el problema? Amb quin objectiu? Graella autoavaluació d’un text argumentatiu Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 31. 31. PARTICIPACIÓ EN UNA ENTREVISTA Què he de fer? Estarà ben fet si... 1. Introduir l’entrevista 1.1 es presenta 1.2 explica què el vol entrevistar i el tema 1.3 diu el temps que trigarà 2. Preparació 2.1 preguntes preparades abans de l’entrevista 2.2 preguntes assajades 3. Cortesia 3.1 Dóna les gràcies 3.2 No el fa anar de presa 3.3 No interromp ................. 4. Preguntes follow up 4.1 Fa preguntes a partir del que ha dit l’entrevistat 4.2 Són preguntes rellevants 5. Escoltar l’entrevistat 5.1 … Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 32. 32. CONTINGUTS SESSIÓ 2 El diari d’aula El portafoli o carpeta d’aprenentatge Els exàmens El decàleg de l’avaluació formativa Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 33. 33. DIARIS DE CLASSE Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 34. 34. Group definition Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 35. 35. El diari de classe L’alumne en acabar la classe fa les anotacions en la llibreta/diari i anota: Què hem fet Com ho hem fet Amb quina informació/activitat ho hem fet Què hem après Què és allò on m’han quedat més dubtes Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 36. 36. “He revisat el dibuix que havia fet fa uns dies sobre el camí d’un tros de pa i d’una taronjada pel nostre cos mirant llibres i internet i amb el meu grup. Ara sé que el pa l’anem digerint gracies a les substàncies químiques que reaccionen amb ell des de la boca, que es a l’intestí on passen les substàncies que s’aprofiten a la sang i les altres surten per l’anus (es la caca) i que la taronjada passa pel ronyó. Però no entenc be com es forma el pipi ni perquè serveix el fetge, i el meu grup tampoc” 3r ESO Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 37. 37. També en format digital Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 38. 38. CARPETA D’APRENENTATGE Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 39. 39. El portafoli / carpeta d’aprenentatge Document personal elaborat por cada alumne on registra el seu procés d’aprenentatge. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 40. 40. Portafolis: Definició Recopilacions dels treballs d’un alumne/a que demostren el seu esforç, progrés i fites en diferents àrees.  Avala el domini en la matèria. Col·lecció de documents que avalen el que sap fer.  És l’avaluació de l’actuació. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 41. 41. portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/PPT/porfolialumne.ppt “Instrument d’avaluació integrat en el procés d’E/A, que té com a objectiu la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques”. Instrument d’avaluació continuada i formativa que permet regular el procés d’aprenentatge. L’alumne pren consciència de com està aprenent i el professor pot fer un seguiment d’aquest aprenentatge. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 42. 42. PORTAFOLI DE L’ALUMNAT Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun El portafoli és una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i èxits de l’alumnat COM pensen pregunten creen produeixen analitzen sintetitzen
 43. 43. Portafolis: Canvis a l’aula Més centrada en l’alumne Col·laboradora Holística Involucrades en l’aprenentatge i avaluació. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 44. 44. Què aporta? Fa a l’alumnat més conscient dels seus aprenentatges Organitza el treball Col.laboració docents alumnat Col.laboració família - escola Motivació Autoavaluació Metacognició – reflexió sobre el propi aprenentatge Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 45. 45. Etapes en la confecció d’un portafoli Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun muntatge reflexió selecció col.lecció
 46. 46. Col.lecció: buscant evidències Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 47. 47. Avantatges de mostrar l’aprenentatge * Conscients procés aprenentatge * Cultura de pensament a l’aula * Aprendre sobre ells mateixos * Veure el que aprenen i com ho aprenen Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 48. 48. Què col.leccionem? Enregistraments d'àudio, Dossier Notes Pòsters Diccionaris fets Evidències de fites Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 49. 49. Selecció: Per què? Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 50. 50. Els criteris de selecció venen marcats pels criteris d’avaluació: Número d’evidències Tipus Reflexió Els factors que intervenen en la selecció: Motivació d’assoliment: superació personal Emocions: positives i negatives Frustracions: pors, inseguretat Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 51. 51. Reflexió Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 52. 52. Marc per a la selecció Què? Reflexió sobre situació actual Per què? Construcció teoria personal I ara què? Establir millora Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 53. 53. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 54. 54. Muntatge Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 55. 55. QUIN ASPECTE TÉ? Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun CARPETA DISPLAY CAIXA O FITXER DIARI; QUADERN DE NOTES CD; DVD DIGITAL
 56. 56. I can add something in my portfolio when: I worked hard to do it. I enjoyed working with others (family, friends) when I did it. I don’t have anything else like it in my portfolio. It’s a better version of an earlier work sample. My teacher suggested it. I think it’s very interesting. It shows I use my English outside the classroom. It shows my English is getting better. I like it a lot. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 57. 57. COM PARLEM? ITEMS 0 punt 3 punts 6 punts Punts parcials Quantes vegades he parlat durant el diàleg de la classe. 0 1 a 3 4 o més Quantes vegades he parlat per explicar informació interessant. 0 1 a 2 3 o més He escoltat als meus/es companys/es. gens a vegades sempre He esperat el meu torn de paraula. gens a vegades sempre PUNTS TOTALS TAULA DE VALORACIÓ: de 0 a 6 punts de 9 a 12 punts De 18 a 24 punts Cal millorar en general la teva participació durant el diàleg a l’aula. Cal millorar alguns aspectes de la teva participació durant el diàleg a l’aula (els que has puntuat més baix). Bona participació al diàleg de l’aula. A què em comprometo per la propera vegada: Signatura En el Portafoli: instruments avaluatius © Fanny Majó Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 58. 58. En el Portafoli: instruments avaluatius Amb quina cara t’identifiques per explicar com t’està sortint el treball del projecte? Que és el que més et costa del treball? Perquè? © Fanny Majó Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 59. 59. COM ESTIC TREBALLANT? Nom: data: Aspectes Valoració Propostes de millora Coopero amb el meu/a company/a de treball. Aporto idees interessants per resoldre la feina. Tenir més temps per pensar en les coses Porto a terme el treball consensuat amb el/a meu/a company/a. Entenc la informació que anem elaborant per la fitxa. Estic aprenen aspectes sobre els horts ecològics. Em costa trobar la informació que busco. Anar més a poc a poc quan la busco i fixar-me més. Altres: Valoració: SÍ A VEGADES NO En el Portafoli: instruments avaluatius Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 60. 60. Avaluació Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 61. 61. Dissenyem Què i per a què Tipus Curs, àrea, etc Objectius Guió Reflexió Avaluació Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun Per fer portafolis digitals https://sites.google.com/site/portafoliplantilla
 62. 62. Portafoli digital Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 63. 63. EXÀMENS Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 64. 64. Exams Què avaluen? Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 65. 65. Avaluació al final del procés 1.Alguns professors creuen que no cal plantejar activitats d’avaluació final, que com ja han vist com han treballat els alumnes ja tenen criteris per qualificar-los. 2.D’altres, en canvi, creuen que és important posar exàmens sovint ja que així s’esforcen i estudien. Doneu raons per argumentar contra aquestes idees. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 66. 66. Què és important avaluar abans de l’examen final? Si reconeixen els criteris d’avaluació, si els saben aplicar a l’avaluació de les seves produccions (de les dels companys…) Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 67. 67. L’examen final té sentit? Serveix per posar a prova si s’ha aprés Permet verificar el que falta aprendre PERÒ NOMÉS SI Té possibilitats d’èxit És coherent amb l’ensenyament Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 68. 68. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 69. 69. Instruments d’avaluació http://tresorderecursos.wix.com/avaluacio https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/ home http://www.xtec.cat/web/curriculum/bancderubriques https://sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/home Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun
 70. 70. Avaluació de i per l'aprenentatge - Montse Irun

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • PuriFobo

  Mar. 25, 2019
 • gemmafarre_1

  Apr. 21, 2019
 • lunambr

  May. 4, 2019
 • mbotargues

  May. 7, 2019
 • laiafcabrero

  May. 26, 2019
 • marina7985

  Dec. 3, 2019
 • AdolfoGutierrez16

  Jan. 24, 2020
 • llopez12

  Feb. 25, 2020
 • gemmacuesta7

  Apr. 9, 2020
 • joanfeliu

  Jul. 8, 2020
 • vcasas4

  Jul. 12, 2020
 • vickingita

  Aug. 4, 2020
 • DavidNavarro12

  Aug. 7, 2020
 • EVITA0909

  Oct. 29, 2020
 • MaraBarroso5

  Feb. 11, 2021
 • 196834

  Feb. 11, 2021
 • ANNAMULETHIDALGO

  Mar. 21, 2021
 • patumaires

  May. 4, 2021
 • GLORIATAMARITTORRES

  Jul. 6, 2021
 • RoserRoser

  Jul. 7, 2021

Instruments d'avaluació formativa i ocmpetencial

Vues

Nombre de vues

63 746

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1 171

Actions

Téléchargements

1

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

38

×