Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

โครงงานคอมพ วเตอร

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

โครงงานคอมพ วเตอร

  1. 1. แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน ฟ ร่ ร น โครงร่ างเพือเสนอขอทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ง ่ ข ค ( Comp Project) puter P ) ชื่อโครงงาน า อึหรรษา า ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 า 1 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน รี ป อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ ่ า ศึ กลุ่มส สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน ้ก ะ รี ป
  2. 2. 1. ชื่อโครงงาน “ อึหรรษา ” 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1 นางสาว ณัฐธิดา อมัติรัตนะ ชั้น ม. 5/1 2.2 นางสาว ลลิตา รัตนโสภา ชั้น ม. 5/1 2.3 นางสาว ชุลีพร อินปั๋ นแก้ว ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 2 เลขที่ 6 เลขที่ 14 ี่ 3. ครู ทปรึกษา อาจารย์ ทวีป แซ่ฉิน ่ 4. ทีมาและความสํ าคัญ ในชีวิตประจําวันของเราการขับถ่ายถือเป็ นสิ่ งสําคัญต่อสุ ขภาพที่บางคนอาจจะละเลยและมองข้ามไป จนทํา ให้เกิดปัญหาด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย ซึ่งการขับถ่ายเป็ นเรื่ องที่เราไม่ค่อยพูดถึงหรื อไม่กล้าที่ จะคุยปรึ กษากัน จึงทําให้ไม่รู้วิธีที่ถูกต้องถึงความสําคัญของการขับถ่าย ็ การขับถ่ายนั้นเป็ นเรื่ องง่ายๆที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของเรา บางคนท้องผูกบ่อยๆ แต่กไม่ เคยใส่ ใจ ไม่ยอมไปปรึ กษาผูอื่น ปล่อยไว้นานเข้าก็จะทําให้เป็ นมะเร็ งลําไส้ จากเรื่ องเล็กๆก็กลายเป็ นเรื่ อง ้ ใหญ่ ระเบียบและวิธีที่ถูกต้องในการขับถ่ายจึงสําคัญมาก ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าการขับถ่ายไม่สาคัญ ถ้าเรา ํ รับประทานอาหารเข้าไปโดยไม่คานึงว่าอาหารนั้นมีเส้นใยอาหารหรื อสิ่ งที่ทาให้การขับถ่ายสะดวก ปั ญหา ํ ํ สุ ขภาพที่ดีของทุกคนที่ปฏิบติกจะตามมา ั ็ จากปัญหาเหล่านี้จึงทําให้กลุ่มผูจดทําได้เห็นความสําคัญของการขับถ่าย จึงได้มีการจัดทําแอนิเมชันที่ ้ั มีความน่ารักเป็ นกันเอง ทําให้ผที่ได้เข้ามาดูเข้าใจในปัญหาการขับถ่ายและเห็นว่าการขับถ่ายเป็ นสิ่ งที่ไม่น่า ู้ รังเกลียด สามารถพูดคุยปรึ กษากันได้ 5. วัตถุประสงค์ พัฒนาวินย ในการขับถ่าย และการรักษาสุ ขภา ั 6. สมมติฐาน กลุ่มคนรักสุ ขภาพรู ้และตระหนักต่อการขับถ่าย และวินยในการขับถ่ายที่ดีข้ ึน ั กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  3. 3. 7. ขอบเขตของการทําโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย การศึกษาครั้งนี้เป็ นการออกแบบโปรแกรมการขับถ่ายผ่าน flash ภาพแอนิเมชันโดยกลุ่มเป้ าหมาย ่ ของโครงงานเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสําหรับคนรักสุ ขภาพและผูที่สนใจในงานแอนิเมชัน ้ ่ 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็ นการออกแบบโปรแกรมการขับถ่ายผ่าน flash ภาพแอนิเมชันให้ดูสนุกสนานและ ่ น่าอ่าน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อการขับถ่าย และเรื่ องตลก เฮฮาในเรื่ องการขับถ่าย 8. วิธีดําเนินการ 8.1ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกาย.พ.ศ. 2556 ถึงวันที่24 .เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ ภาคเรี ยนที่ …2…. ปี การศึกษา …2556… วัน เดือน ปี การดําเนินการ ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค 14/11/56 ั - จัดแบ่งกลุ่มในการทําโครงงานคอม ได้หวข้อในการทํา คิดไม่ออกว่า โครงงาน ควรจะเลือก - ร่ วมกันคิดหัวข้อโครงงาน โครงงานหัวข้อ อะไร 15/11/56 - พูดคุยกันเรื่ องโครงงานว่าควรจะทํา ได้รูปแบบในการ ลังเลว่าจะเลือก นําเสนอ คือการทํา รู ปแบบไหนใน ในรู ปแบบไหน animation การนําเสนอ - และคิดวัตถุประสงค์ของโครงงาน 20/11/56 มีขอมูลในการทํา ้ - แบ่งกันหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน โครงงานที่ หลากหลายตาม หัวข้อที่เลือก 21/11/56 เนื้อหาที่ได้ถูก เนื้อหามีมาก จน - รวบรวมข้อมูลและสรุ ปองค์ความรู ้ สรุ ปและนําเอา ทําให้สรุ ปยาก ใจความหลักๆมา ทํา มีการวางพลอต 25/11/56 เรื่ องคร่ าวๆ - ร่ วมกันเขียนโครงเรื่ องในการทํา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  4. 4. 27/11/56 - นําโครงเรื่ องที่เสร็ จสมบูรณ์มาช่วยกัน ตรวจทานดูอีกรอบ 28/11/56 ั - แบ่งหน้าที่กนทําว่าใครจะทําส่ วนไหน 30/11/56 - ร่ วมกันทําตัวละครหลัก 9/11/56 - ลงมือทําตามหน้าที่ของแต่ละคน 11/11/56 - พูดคุยกันถึงปัญหาที่พบและช่วยกันแก้ไข ได้พลอตเรื่ องที่ สมบูรณ์พร้อมที่ จะเริ่ มทํา แต่ละคนในกลุ่ม จะมีหน้าที่ที่ แตกต่างกัน ออกไปตามแต่ละ คนถนัด ได้ตวละครของ ั animation เริ่ มลงมือทํา แก้ไขส่ วนที่ บกพร่ อง - แต่ละคนมี ความสามารถ แต่ละด้านไม่ เหมือนกัน พบปัญหาใน การทํา - 8.3งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย ) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมเงิน …0………บาท 8.4สถานทีดําเนินการ ่ - โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภฺ ลําพูน 8.5ผู้ รับผิดชอบ 8.1 นางสาว ณัฐธิดา อมัติรัตนะ ชั้น ม. 5/1 8.2 นางสาว ลลิตา รัตนโสภา ชั้น ม. 5/1 8.3 นางสาว ชุลีพร อินปั๋ นแก้ว ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 2 เลขที่ 6 เลขที่ 14 ( และรายชื่อดังเอกสารที่แนบ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  5. 5. 9. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ 9.1 กลุ่มคนรักสุ ขภาพและผูสนใจในงานแอนิเมชัน นําความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ้ ่ 9.2 มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ํ 9.3 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 10. ปัญหาและแนวทางแก้ ไข - โปรแกรม flash 8 มีปัญหาในเรื่ องการเขียนโค้ด แก้ปัญหาโดยการ สอบถามครู ที่ปรึ กษาและผูรู้ ้ - การวาดรู ปอนิเมชัน วาดได้ไม่ถนัด เนื่องจากไม่มี pen mouse ในการวาดภาพอนิเมชัน ่ ่ ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  6. 6. หลักฐานการดําเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบติงาน ั วัน เดือน ปี รายการปฏิบัตงาน ิ ลายมือชื่อผู้บนทึก ั กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  7. 7. 2. แบบประเมิน ชื่อ โครงงาน……………………………………………………………………………………………………… … คําชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว ํ รายการประเมิน เกณฑ์ การประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทําโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทําโครงงาน ั 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดําเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่กน รับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทําโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทําโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดําเนินงาน ผลการ ดําเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทํา โครงงาน รายละเอียดการดําเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดําเนินงาน ความสําเร็ จ สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ํ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ดําเนินการ รวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  8. 8. ข้อคิดเห็นเพิมเติม ่ ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ผลการประเมิน⃞ ผ่าน ่ ⃞ ไม่ผาน ลงชื่อ ……………………………………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคําบรรยาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

×