Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

งานกลุ่มที่5 เรื่องใช้ไฟฟ้า

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

งานกลุ่มที่5 เรื่องใช้ไฟฟ้า

 1. 1. ผู้จัดทา 1.ด.ญ.จามรีย์ เมืองสุวรรณ ม.3/3 เลขที่ 21 2.ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู ม.3/3 เลขที่ 22 3.ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่ 23 4.ด.ญ.นฤภร ไชยลังกา ม.3/3 เลขที่ 24
 2. 2.  เป็นเครื่องอานวยความสะดวกความ สบาย สมารถเปลี่ยนรูปพลังงาน ไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง พลังงาน ความร ้อน พลังงานเสียง มี 4 ชนิด มี ดังต่อไปนี้ได ้แก่
 3. 3.  อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงสว่าง คือ หลอด ไฟฟ้า หลอกไฟฟ้าใช ้ในบ ้าน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้  1.หลอดไฟฟ้าธรรมดาหรือหลอดไฟชนิดไส ้โดยนักวิทยาศาสตร์ ทอมัส แอลวา เอดิสัน เป็นประดิษฐ์หลอกไฟฟ้าใช ้เป็นครั้งแรก ด ้วย การใช ้คาร์บอนเป็นไส ้หลอด และได ้พัฒนาและปรับปรุงมาจนถึง ปัจจุบันที่ใช ้วัตถุชนิดอื่นทาเป็นไส ้หลอด หลอกไฟธรรมดามี ส่วนประกอบดังนี้  1.1หลอดแก ้ว ทนความร้อนได ้ดี ไม่แตกง่าย ภายในเป็นสุญญากาศ บรรจุแก๊สไนโตรเจนและแก๊สอาร์กอนเล็กน้อยช่วยป้องกันการระเหิด และไส ้หลอดระเบิด  1.2 ไส ้หลอด ทาด ้วยโลหะทังสเตน มีความต ้านทานไฟฟ้าสูง จุด หลอมเหลวสูง หาง่าย ราคาถูกเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส ้หลอดจะ เกิดความร ้อนสูงจนเปล่งแสงสว่างออกมาได ้ ที่ฉลากหรือบนแผ่นป้าย จะมีข ้อมูลระบุลักษณะเฉพาะหลอกไฟ เช่นกาลังไฟฟ้า ให ้สังเกต จานวน วัตต์ (w) ที่หลอด
 4. 4.  เป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงได ้ สูงกว่าหลอดไฟธรรมดา ให ้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟธรรมดาประมาณ 5 เท่า มี อายุการใช ้งานมากกว่าหลอดไฟธรรมดา 8 เท่า และช่วยประหยัดพลังงานได ้ มากกว่าเมื่อเทียบกับหลอดชนิดไส ้ที่ กาลังไฟฟ้าเท่ากัน ส่วนประกอบของหลอด ฟลูออเรสเซนต์มีดังนี้  2.1 ตัวหลอดและขั้วหลอด ตัวหลอดทาด ้วยแก ้วทนความร้อนภายในเป็น สุญญากาศ บรรจุไอปรอทและแก๊สอาร์กอนเล็กน้อย มีขั้ว 2 ขั้ว ที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง มีไส ้หลอดที่ทาจากทังสเตน ผิวด ้านในของหลอดฉาบไว ้ด ้วยสารเรืองแสง เป็น สารเคมีที่เปล่งแสงได ้เมื่อกระทบกับรังสีอัลตราไวโอเลต  2.2 สตาร์ตเตอร์ ทาหน้าที่เป็นสวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ อาศัยการขยายตัวของโลหะ เมื่อได ้รับความร ้อน เมื่อเปิดสวิตช์ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นโลหะผ่านแก๊ส อาร์กอนในครอบแก ้วไปยังโลหะตัวนา ขณะที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะทาให ้เกิด ประกายไฟขึ้นมา และ ทาให ้แผ่นโลหะคู่ร้อนแล ้วงอมาแตะกับอีกขั้ว ทาให ้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นโลหะทั้งสองไปสู่ขั้วหลอดโดยไม่ผ่านแก๊สอาร์กอน จน กระทั้งหลอดไฟสว่าง
 5. 5.  2.3 แบลลัตส์ ลักษณะคล ้านหม ้อแปรงไฟฟ้า คือ มี ขดลวดพันอยู่บนแกนเหล็ก ทหน้าที่ เหนี่ยวนาให ้เกิดควม ต่างศักย์สูงที่ขั้วหลอด  การทางานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ เมื่อกดสวิตช์เพื่อ เปิดไฟหรือปิดวงจรไฟฟ้า สตาร์ตเตอร์จะต่อวงจรไฟฟ้า อย่างรวดเร็ว ทาให ้เบลลัสต์มีความต่างศักย์สูง ขณะเดียวกันขั้วไฟฟ้าไหลผ่านไส ้หลอดทั้งสองโดยไม่ ผ่านสตาร์ตเตอร์  ประสิทธิภาพของหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีดังนี้ 1.ให ้แสงสว่างได ้มากกว่าหลอดไฟธรรมดาประมาณ 5 เท่า 2.มีอายุการใช ้งานนานกว่าไฟฟ้าธรรมดา 3.ให ้แสงกระจายได ้ทั่วถึง 4.มีหลายสี ขึ้นอยู่กับสารเรืองแสงที่ฉาบไว ้ 5.ไม่ร ้อนมากเท่าหลอดไฟธรรมดา
 6. 6.  รูปแบบของหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีการพัฒนาแบบใหม่ 2 แบบ คือ 1.หลอดฟลูออเรสเซนต์มีประสิทธิภาพสูง หรือ หลอดผอม ซึ่งประหยัดพลังงานได ้มากกว่า 2. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) หรือ หลอด ตะเกียบ ซึ่งมีราคาแพง แต่คุ ้มค่า และมีอายุการใช ้งาน ยาวนาน
 7. 7. เครื่องใช ้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให ้เป็นพลังงาน ความร ้อน ส่วนประกอบมีดังนี้ 1.ขดลวดความร ้อน เช่น ลวดนิโครม เป็นโลหะผสมนิกเกิล กับโครเมียม มีสมบัติต ้านทานไฟฟ้าสูง 2.สวิตซ์ความร ้อน หรือ ตัวควบคุมอุณหภูมิ (thermostat) ประกอบด ้วยแผ่นโลหะที่ต่างชนิดกันประกบติดกัน ให ้ ความร ้อนกับแผ่นโลหะในปริมาณเท่ากันจะขยายตัว แตกต่างกันแผ่นโลหะคู่จึงโค ้งงอ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทา ให ้แยกออกจากจุดสัมผัส กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไม่ได ้ ดังนั้นใช ้เครื่องใช ้ไฟฟ้าประเภทนี้จะต ้องระมัดระวังในเรื่อง ความปลอดภัยของผูใช ้
 8. 8. เครื่องใช ้ไฟฟ้าให ้พลังงานกล ประกอบด ้อย มอเตอร์ และ เครื่องควบคุมความเร็ว การทาให ้เครื่องหมุนช ้า หรือ เร็ว ทาได ้โดยการเพิ่ม หรือ ลดความต ้านทาน ภายในเครื่องซึ่งมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหล ผ่าน และทาให ้ความเร็วเปลี่ยนไปได ้
 9. 9.  มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน กล ทางานตรงข ้ามกับไดนาโม
 10. 10. อุปกรณ์ที่สาคัญในเครื่องใช ้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น พลังงานเสียง คือ 1.ไมโครโฟน เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า 2. ลาโพง เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง เครื่องใช ้ไฟฟ้าบางชนิดสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น เสียงและภาพได ้พร ้อมกัน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องรับวิทยุ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดย รับคลื่นวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง โดยใช ้ไมโครโฟน เปลี่ยนเสียงพูดหรือเสียงร ้อน เป็น สัญญาณไฟฟ้าแล ้วบันทึกสัญญาณไฟฟ้าในรูปของสัญญาณ แม่เหล็ก

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

236

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

5

Actions

Téléchargements

1

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×