Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
|

ขุ่หู่ใ `“|จู๋| ! จิ้'
ยี่!จุ๊ ขุ่โ.. ..
"รื้ฐ์ธี^รื้บ ข์รุ๊ปั้ด่ล๊งี้
ประวัดึคา สตริ้

รวมบทความ
เกืยวกับ
กรณี ๑๔ ตุลา
เเละ ๖ ตุลา
โดย

ปี้ ธิ์
สมศกด
อึ ซี
เจยมชัสกุล

ยี่ ถิ่ ถ้
วืไ เวุ^!ง สราง
ประทึศาสดร์ : ก่อนชําระ ประฬิศาสดร์ : หลั้งชําระ ประทึศาสดร์ 2 ก่อนช่าระ ประทึศาสตร์ 1 หลั้งชําระ

ประทืศาสดร์ : ก่อนชําระ...
ชี่อณัสึอ
ญิขืยน
จํวุนวนพิมพ์
ณัหึณี
จัคพืฒโดย
ผู้จัยําจําฒ่าย

กั้กั้ใ

|5ฮิฝ่

ปื่ะรู๊ตีผุ้11ฮืฑกิ่พิ่งลบั้

สมศักดึ๋ เจ...
อยากจะใท้เปี๋นความเรียงในเซึงเสนอช้อเท็จจริง ฆั
ตัดสึนว่าใครผืดใครถูก ตัองการเพืยงจฌาว่าใคฆ่าอะใร
บ้นใณทคุการณ์นื้น โดต๊บร...
ปี้ ' 'ลื้ บ่ หึ ' _ ยี่
ผูอานไวื ณ ทืนุวา เนีอทาสาระ คณุกคา เครองหมายวฑคตฌทุกเเห่ง เเละ
กา?งา|ระกอบทืปรา1ฎในทน้งสือเล่มนี...
ในรหีาง'าธเขืฌบทความเหล่านี๊๓งบท ๓ะในกต๊บฑมตืพิมพ์
ใหม่เปี๋ณล่มนี๊ ผมไตัซ๊ความซ่วยเทลึอตัานข้อมูล' ความเหึน` คําวีจาณี
หรื...
. ขื่ ขื่
สวนทหนง:

จาก ?ฎ์ธี7จิ้

บึ

ลง จ๋บ่ ตุลา
ความผิดพลาดทางประว้ติ๋ศาสตร์
ของบึ้ตี พฒยงค์

ระทว่างลัปดณ์แรณฮ่องเดือฒ่นาคม 2475 (ตาจุ๋ทินเก่'| หรือ 2476 ตาม
ปฏิทึนป๋จจุ...
ฆั - บ่บื่ อิ๋
4ด่ป่ธขุ่)หศาขุ่ห1ห|พหึสว้าง

(จากร้อยละ 20 ในปี 2475 เปื่น 61'6 ในการเเตํงดั้งเตือนพฤศจืกายน 2476)
รู๊ธีธี...
6ปุ๋ป่1ะว์หิด่1ขุ่ด่จ๊ฮี่เที่บ่ฮ่จ็1ปุ๋

จุ๋ย์ตั้อื" เ฿ะฉัคิค “บั้ศับึ้หเเมงาน“ มาแตใฒคใร ข้อคฑพึ่
เปี๋นกฒณใฟีซว้เฑไค้ (๓ด...
8ป๋|1:ว้ดิศ1ขุ่ดว์กี่บ่ธิ์งขุ่ร้ง

คิดว่าจะทําให้ชาวนารวมทมู่อย่างสมบูรฒินร้สเชียได้ จนผื่อสฑาลินซื้นลู่
อํานาจจืงไตับุ๊งค...
|0ชุ่ป่1ะว์กิบุ๊บีด่ว์หื่ด่ตี่ยุ่รึาง

ยั พี บ่ ฉื ผู
อื่พลฒงกทฌฒฒฐีความฉัด้ณุดสุตยอตใฒิก 38 ฉืฒฌ ใน
บ่ ขุ่ ” ' บ่
เฑวนท 6...
|2ด่ป1:ว์กิด่าด่ด่ฮ่ทึ่ด่กิ่บีบีร๊าหึ

ขอฒชลําน็ก โดยณีฒเทืฒจุ๋กลุ่มอี่นๆ จฒิลัจุ๋เต่นที่ฌฒิฒา
และฉัทยุดทยํอฒากกว่า' การค้...
1ภีชุ่ป่าะว๊ดึด่1ด่ด่ร์หี้พี้งด่ร๊1งื่

(11 ตุลฒ 2476) นําโดจุ๋เจัจุ๋หีอตืตฒฌดืภ๓โฒ (พขุ่ศ. 2471 -
2474) ทหาฆัฒิองจํานวนทน...
|6ฮ่บํ1:ว์นิด่บุ๊หว์กึ่สื่บ่บ่ว๊ง

หค้งจากจุ๋ตั้ 2 จุ๋เเณังต้ณัว ทังจุ๋ทืกณิ
ญัอืก 2 ฉบั้ โดยตั้งเปลี่ฒว้อเรีจุ๋บั๊ญัากฒเค...
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

2 700 vues

Publié le

ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

 1. 1. | ขุ่หู่ใ `“|จู๋| ! จิ้' ยี่!จุ๊ ขุ่โ.. .. "รื้ฐ์ธี^รื้บ ข์รุ๊ปั้ด่ล๊งี้
 2. 2. ประวัดึคา สตริ้ รวมบทความ เกืยวกับ กรณี ๑๔ ตุลา เเละ ๖ ตุลา โดย ปี้ ธิ์ สมศกด อึ ซี เจยมชัสกุล ยี่ ถิ่ ถ้ วืไ เวุ^!ง สราง
 3. 3. ประทึศาสดร์ : ก่อนชําระ ประฬิศาสดร์ : หลั้งชําระ ประทึศาสดร์ 2 ก่อนช่าระ ประทึศาสตร์ 1 หลั้งชําระ ประทืศาสดร์ : ก่อนชําระ ประทึศาสดร์ : หลั้งชําร: ปร:ทึศาสตร์ : หลั้งชําระ
 4. 4. ชี่อณัสึอ ญิขืยน จํวุนวนพิมพ์ ณัหึณี จัคพืฒโดย ผู้จัยําจําฒ่าย กั้กั้ใ |5ฮิฝ่ ปื่ะรู๊ตีผุ้11ฮืฑกิ่พิ่งลบั้ สมศักดึ๋ เจืยม฿ส'วูล 2.000 เลํม ตั้ยน 2544 สําน็ฒิมฟ์ ๖ คุลาปิ้ลึก ฒยส่หึคึกตั้ จุ๋กั้ล็ดไทย จํากัด โทร' วุ25`ยํ53ถ์ ปุ๋๐ 7๐ปุ๋ด่ บาท "ๆหึ 572`877'2 คํานํา ว่าดัวย฿ะว้ตืศาสดร์หี้เพึ่งสร้าง ผ้ ขุ่ น้บตังเเต่กทอกืวืฒน์ทางการฒิองฒิอ พ'ศป๋๒๔๗๕ เป้นณิา สังคม สี่ 'ฉื ญิ ไทยเปลฒเปฌไฒลายด้ณ บั้วาจะเตั้ตัฌศจุ๋จ กทฒิฌ เเละลึงคม งํ หึ ยั . ผิ ตื้ ทามกลางความเปลีฒปลงดงกลาว มึเหตุการณ์หลายเหตุกปิ๊ณิกดขน ใ1าง เหตุการณ์ก็ได้ซ๊การอธิบายอย่างช๊ดเจน ในขฒทีทลายเทคุการณ์ยืงคงมึ ภี งื ยี่ยั ปี้ งื ปี้ใใ คั ' ชุ่ ความพราเลอน เ นทรบรูทรอเซา จ นสีงคม ตวอยางเซ่น เทตุกหณ๖ งื หื่ สี่ .กี สี่ยั ยั บ่ บ่ คั ยั ตุลาคม พ`ศซํ๒๕๑๙ เบ็นกรณหนง ทใมเปืนทฌรูอยางกระจางชด เฌ กฆังในหมู่คนฑิมสม้หี่าเหตุการณัปี๋นไปอย่มไร ใครเบั้ผุ้เบั๊อเหคุการณ์ ด้วยจุดมุ่งหมายใด ใหีตกเป็นเหยิอของเทดุก'ณ์ ด้วยสาเหตุอย่างไร เเละ ขั้ ' ยี่ ' วั่ ธั ' สาเหดุนนเป้นสิงทสมควรทรึอบั้ จนกระทงไนขณะนีเวลาผาฒา เบื๕ ปี เทดุการณ์ ๖ ตุลากืย้งเบั้ 'ปฆัตีศาสตร้อําพฑง' หรี้อฒิน ปัอิ๊ตี61าสดร้ ทืย้งฆัไตัสต็ง' ย็ง๓มีกฒ่าเณีกระท้งกญ่ะตั้ค่า เเลก๋ดวางสถจุ๋อง ฑณี ๖ ตุลาว่า อยู่ตําเเหฒิใดในเล้นทมของ฿ฆ้ต็ศาสจุ๋ลีง พ.ศ`๒๔๗๕ เเลณักจากกรณี ๖ คุลาเเล้ว ย้งมึกรณีอืนๆ อืกหลายเทตุการณ์ ทึย้งมี ยี่ พี ไ' ยี่ยั ผุ้ ยี่ ยั ยั. เงอนงา อาจจะ มเป็นทฆรูและ เป็นทยอมรบซองมทาฒ เฌวาจะเบิน ยั ฉื ผื่ ยั ฏิ เทตุการณ์สมยใหม ทณัอมูลทลกอืนอยูมากกึตาม อิ๋ บี ปี้ ฒิ ยั- ซี ดรน่สมศิกด เจืยมปิ๊สกุลเปนนกวซากฒนดัณปรฑตศาสตรึ ทใด้ . ขุ่ ยั ฌ1าเทตุการณีนประวตศาสตร็ทลายเหตุการณ์ทยึงคงมีเงือนงํา น้บตังเเต่ พจู๋ศ.๒๔๗๕ ถึง ฑณี ๖ ตุลาคม พ'ศ.๒๕๑๙ มาฬิากณัวยข้อมูลเเละ ระเบืบบวิธีทางปรอิ๊ตีศาสตร้ ให้ทุกฝาณิมืส่วณกืยหัองไตัมีโอกาสพูดเพึอ อื ซึ่ยี่ ไถ้ปี้ไงื ยี่ปี้ ยี่ปี้อึ อึปี้บ็ญิ ซเเจงเรองทตนเอง ดเซา ปมส่วนเก๓ของ โดฒผูเขยนพยายามยดขอเทจจรง ยั ' ดิ์ บิ . คั ' ใหล๊ขึ้ากทิสุด สมศัก6›กลทอยฒดเจนในฌความวีฌ ใครเบั้ใครไพทตุกฒ่ =` ผุ้วูลา` ว่า
 5. 5. อยากจะใท้เปี๋นความเรียงในเซึงเสนอช้อเท็จจริง ฆั ตัดสึนว่าใครผืดใครถูก ตัองการเพืยงจฌาว่าใคฆ่าอะใร บ้นใณทคุการณ์นื้น โดต๊บรวมเเลถิเคฑณ์จากทล้กฐีน ประ๓ทต่างๆ เทําที่มือยู่โตยวืธีวิพากบึ้างประว๊ตีศาสตว์ (ทบ่$1๐'ป์๐ล| ๐'ป๋เขุ่๐ธอี๊๓) เเต่ญี่อลงมือเขืยนจรีงๆ ผมพบ ว่าเตั้รึ่ฌปี๋าปั๊ได้ ๒ใซ่เพ็าะ "ความเณัลางหี้มั๊ลัย แท้ๆ ๓ฉืนโลก.ขุ่ขุ่" เท่านิ้น เเต่เพฑะโดยธรรมซาตีของ ทล้ฑูจุ๋ เรียกร้ฌใท้ตัฌตัดตั้ตีควฌถูกผิดในทุจุ๋เติ๋น อย่างไฑ์ตาฒลอดเวลาทิ่ผมเชิ้ฌ ผมได้พ๓๓มยืดตีตอยู่ จุ๋ลักฐานซัอเฟัจริงใท้มากหื่สุด พยายามใหีฑามเปั๊มึรม ฒ่กับผู้ทิ่เหึนได้ช๊ดว่าไตัทําผ็จู๋ในเหจวูการณ์นื้น ตัวบกาณิง บั้อ้า๗อฌากเขาอย่างเติ๋มหี่ 'เเลบื่ลําค้ญ ผฒะกล่าวโฒ 'ด่ไมใฒบีรท้ตฐานของอุดมกฒิส่วนตัวของผม เเยํว่ณ บณั๐าฟิขฌญูห๓บื่ผู้ทําผ็ดอ้หวํายืดตั้ยู่เอง'จ๋ ตัายจุดตั้ตังกล่าว เทคุการณ์ บุคคล เเละเรี่มั๊วในอดืตจึงถูฒ่า กลับมาอตั้ายใทม่ ๖ใซ่มุมมอ๗องฝ่ายล็ย ทรึอฝา๓วา แด่เญัมมอง ของนีกวีชาการทิ่ตัองการแสวงทาความจริง ข้อคึดชัอเขืยนของสมคักดิ์จืง ทําใท้ทลายฝ่ายด้องตมิ้ง เพราะคึดบู๊ถีงว่า ความคึดความเชี่อที่เคยร้บรู้ฒ มาเตั้วลายาวนณ จะถูกตั้ายด้วบึ้อมูจุ๋ามทีเคฑฆ่แจกเเจงใหม่อย่าง ไม่เซัาใครออกใคร ๓ใชํเพี่อการจุ้บผิด เเละไมใซ่เพี่อการฟื้นฝอยหา ตะเข็บ แต่เพี่อญิบ้ตืภทะทน้าทึ่ในขีณณักปื่ะวัติศาสตรื ทืปั๊บอมใฉีคร คนใดคนณั ทรึอคฒลุ่มใดกลุ่ฒฟื่ใซ้ช้อมูลเฉฑะด้านหื่เปั๊ฒโยณ์ด่อ ตนจุ๋กญิฌฒ เฟื่อสร็หมายาคติทณัทํตีศาสตฮิวงตาคนว่วมยุคสม้ย หรึอคนปื่ต่อมา ใท้ยอมปั๊เหตุกฒ่อฮังผ็ด ๆ เเลขื่ลําค้ญทิ่สุตก็คึอ ยิน กาฒ่ฑมญี่กําลังมืส่วนในกั้ธสร้างปณัติ๋ศาสตมึนขณนื้ ใหี๓รฌน๊กว่า ความจุ๋ณลาย฿ฉืนโลก กท฿ฑีณัยสืเเล๓ทฉวยฮิกาสจากอํณาจใน วืนนี๊ อาจทําได้ซื่วมึยื้เวลาหฟื่ แตํปรตํจุ๋๓นหี้ฌลายทิ่ฒิณอยู่นี๊นจะ จุ๋ารฒจสิฒจากปั๊กธ ทิป๊ยฌใท้ณิคมไทยสญัอะใรเเฒ จ๋ล่งเฒ ฑีอเอุ๊โยฒ่ต่อฒองเเลฌวกพ้องอืกค่อไป ยั อึ ยั ดิ์ะ สี่ ลี้ ยั บ่ ยี่ญิ นื้ ขอเขฌฑฌสมศกดทง ๑๔ เรองน เณัฌานคนควาทเกดซนจาก การทํางานหนีกอย่างด่อเนืองเปีนเวลาเกึอบ ๑๐ ปี เคยใซัเป็นเอกั้สาร ประกอบกหเรีฒ การสณ ด่ขิาปื่ทํติศาสคค็ทย การเข้าสู่วิ้ฐปัจุ๋ติ๋ จนถีงปัจจุบ้น' ซอ๓าภฬิาประวืตีศาสดรึ คณศึลปศาสฑ์ มหาวิทยาลัย ธหมศาสตร็มาเเล้ว อืกท้งย้งเคยตีพิมพ์เเผยเเพร่ในทน๊งสึอพิมฟ์ เเละ น๊ตยสารฑบสีปดาท์มาตังเเต่ พ.ศ`๒๕๓๖-๒๕๔๔ ปวะวัดิการตีพึมพ์เผย .ขั้ปี้ปี้วู้ปี้..ปี้ผิข์ยี่.วู้. 'บี ปี้พี แฒนไดเเจงไวทายเลม สด่นกพฒซอวา ผูอณหลายทานกคงจะไดตดตาม ผฒนบางสํฌาฒิ . อิ๋ ฒิ ขุ่ สี่ ฉื ยี่ กาณาผลงานของสมคักยํามาดึพจุ๋มเลม กึ๋เพอฑบรวมข้อเขฌท ปี้ ' ' ซี ' สี่ ปี้ ยั |าระจดกรฆายตามสือสีงพมพ์ตางๆ มาไปื่นทเดื๓กน ฒะจดบั้เต็นตาม เจุ๋ฑีเซืณถีงเหคุกณ์นฒวืดึยําาสซ่ อืนได้เเก่ ส่ฒบั๊ ะ ฑก ๒๔๗๔ ณิ ๑๔ ตุลา. ส่ณทืยี่ณ ะ ๑๔ ตุลา' ส่ณทืสาม ะ ๖ ตุลา ผู้อ่านจะสามธถ ทําควซมเช้าใจซ้อเซึยนโดยเรึยงลําดับดามกลุ่มของเหคุการณ์ และตามชํวง ปี้ญิ ซี ขุ่ อิ๋ เวลาในปร๓ตศวสตรึ ประซ๊ฟื้ด้จากการฒิฒ่ฒยเเพรผฌณของฒศักด ท๊เหึนไค้อบ่างช๊ดเจนก็คีอ ศุณูปกหต่อวงวิซากาปั่ทํติ๋ศาสณ์ เพฑะเปี๋น ยั ยํ ' ขุ่ ยั บิ ญิ “ญิ คั ธิ์ ๑1วอยางซองผลงานทืเครงครตตฮัะเบึยบวปั๊างประวตศาสตรื สมศกดใท้ หิ ยั ทุ่ขุ่ฉี่วามเคาฒต่อหลักฐาน ๓ะจะ๓สรุปอะไฌากสงนนฆัยืนอยูบนหลกจุน บ่ ด่ ผุ้ `เละข้อเท็จจรึงทาฒะว๊ฑศาสณ์ เเคํต๊โยณ์ทึยึงไปกว่าน้นกิ้คือ ผลงณ .พื้ย่ ยั คั วู้ญิ ภี ยั งืลื่ กุ่ เทลานทาใทสังคมหฒาฉุกใจไดคดวา ยงมเรองฑว เทคุการณ เเละ า1ระต็นปัญทาใณัดืดอืกมากมายทืมึได้บั้ไปอบ่างสึงคมไทยเชิ้อฒะยอมปิ้ ษา'ากมืการคึกษาค้นคว้าหาทล้กจุ๋ย่างจรึงจืง สําน้กพิมพ์เชิ้อมั้นว่าฑจะ ยั- ' ขึ้ ยั คัญิ ' บ์จ็ มาฆสว้จุ๋ตศาสท็ไฒฒ่งคมไทยฒไตั เณดื๓กบณัดศาสจุ๋ สมศักดิ์ 'เพิงสล็ง' ตัวยผลงพ็นเกิดจากสตีป๋ญญาเเละความเพึขียายาม า1องเจา ปี้ ญิ ข์ปี้ ๓ ชุ่ สี่ พื้ปี้ ปี้งื . ยี่ ฉื ปี้ ลํานกพฒจจุ๋ผลงณจุ๋วยควฌเคฒผูเซจุ๋ยางนี๊1ง จงฌไว สื้ฮู้ง+าวามคึดตลอดจนวิธิกฒ่าเส๒เรึองของผู้เชิ้ฒอย่างเต็ฒิ จืงใคปื่อเรึฒ
 6. 6. ปี้ ' 'ลื้ บ่ หึ ' _ ยี่ ผูอานไวื ณ ทืนุวา เนีอทาสาระ คณุกคา เครองหมายวฑคตฌทุกเเห่ง เเละ กา?งา|ระกอบทืปรา1ฎในทน้งสือเล่มนี๊ ล้าณเลั้วเเต่เปิ้นความรึตเเละเทคนิค วิย๊ผู้เขืยนนํามาใช๊เพึอลิ่อผุ้า'›'วมทมาย กาทะเช๊าถืงความคีธ'เพั้ละตัวตนของ ~ อิ๋ ซี พี ถ้ พิ .สุ่“ ถ์ ` ถิ่ ขุ่ ปี้ ' ยําร.สมศ|ายํ` เจยมธรสกุล ผูสราง า.1ร๓ตศาสฒิเพงสปี้' ๓มน็ จืงจาเป้น จะค้องเซัาใจ?'ลวิธิอินเปี๋นล้กษณะเฉพาะตัวของผ้`ขียนนืผุ้ฮู้วย ใน1'ารฟ็มพ้ ขุ่ งั ยั 'ตึด่“ญิ'ข์' ^ขุ่รึ่ขุ่ `ขุ่ สี่ยั หนงสีอเลมน สานฒขื่พซยํข๗คุฒนี๊1างฌเเกคุณสมรก ดุ๊ย์ฉาชบ่ ทสนบสนุน ลินทุนสํ'ารองในการจั้ดพิมพ็ ทําให้ ปี๊วืคืศาสตคึเหิ่งสริ้ง" บรากฎเบั้บุ๊ ขึ้ ` เลฒนไว้ ท้ายทืสุผุ้านื สื่าห้กพิมฟ่ปรารถนาชิ้ปินอย่างยี่งที่จะให้หนึงสิ่อ`ล่มนี๊บั้ ส่วนณัของกากิ่วม ซําร๗ระว๊ฑิจู๋1าสตร้ ๖ ฑลาจ๋ เพึ่อทืสังคมไทยจ::ได้วิ้บ ' วี ซี ผุ ผี ”ยั ”ปี้ญิ กุ่ ` บ่ สื้ เเงมุยี่เกยยี้กบปื่ยัวคศาสพ็ `› ตุลา อธ|างลึฑงเเละกว๊วุงซวาง เเละชื้าก ขุ่ พี นิ . ยั ญิ ซี `ขุ่ คาามจรฌถูณ11"บด ซอพรึฉ `เลฌดเบอฒาหึลย๊ธํงี้เวลา 'ยํ๕ ปื ไบุ้รุ๊ฆกั้วุวิ้ เปิดเผย `เละลั้งคมไทษิ|าล้าทาฮกึ่พอทืจะบอมปี้ไตั ก็ธี'อว่าสิงจ็มไทยไตัผ่วุน กาฒดสอ11 เเละยาระยํร็บไปสู่สังคฝึอารยะได้อบิ้1างจ์เท้จรึง สําน๊|1พิมพ์ ๖ นี๊วูลาร๊ลึก ด่ ยํ ยั ภี คานาผูเข ยน ฒความริ่นื้ราต๊มไปื่ะเหิ่นี๊ ผมได้;ขืธ]นอื้น. และไดั้ฌ"`ารดึพิม$ป๊น ทวุตี๋งเทพธุรกีวุ เนจุ๋ดลี้ปดาท์ ฒะ มตืฒ' รฌวํหปี 253ฉี่› ถึง 254ตื่ฉื ย'ขุ่เ'ว็ฌรึ่อง "ความมึดพอ-ขุ่ดทาง1รฆ์รุ๊๓ฒดึฒิดื ฑหึฒเผื่6ว็" ซื้ตืฟ็มพ น ผู้จุ้ดกต๊บึ้น ผื่อปื ใอี36 (ตูฑยละเอืยดการคั้มพ้ครื้งเเฆใน -'ปื่ก๋ตึการ พิมฟ่" ท้ายเล่ม) ผมใด้จัดบทความเหล'วนี๊เปี๊น อึ๋ วุ'าลุ่มฑามลําตับก่อนทล้ง ของซวงปวะวืดิศาสตจ๊บทความกล่าวถีง คือ จา'า 2475 ถึง 1ฉื ตุลา' ด่ปุ๋ =สั้ขึ้ย๊ตี๋` เเละ อื ตุลารื้ เเละในเเด่ละ"สุ่ด่จี๋กิ้พยายามเรียงลําต็ริ้]า]ฯ|ธํา'ยี้วุม๓าม ด่ล์"ตั11ก่อนทลังขฌเหคุการณ์เซ่นเดืจี้'|ว`จ็น อย่างไรกื6าาม น๊เปี๊บพียงหลีก เ"`ล๊นฑ์'^ลวมๆ เพฑะลุ้[นความเปืนจรึง เกือบทุกบทนู๋าาามฑฟื้'1ผุ้พ็งถีงทลาย `หตุกฒ่ที่ด่างยุคต่างสม้ยไ1ฒร้อมๆกันขุ่ บทความเทส่านี๊ส่วนใหญ่เขืยนซื้นเปี่`ขื่ตอนๆ ในอ้กษฒเร่งรึบ ห้ท้น 1วีบซํยี่าทนจาเ')ลา (อ่6ออ่||ภอ) ปกุ๊จําลึป๐าาท์ จืงด้องพยายามทําให้แตํถีะจถ`ตื่ ม็บี้วุ'าษณ "จบในตัว" ระตับทณ์ ชี้๓บ่างปุ๋าริ้งอาจหมายผืการ ประเต็น ทึ`ขื1บ่นใท้พอตึกัพี่นฟื่องเเจ็บึละสัปผุ้าท์ บางครื้งจํา`ปี๋นตัองพูดชิ้หรึอสญ่ 1|ระเดืนรึ่พูดไปเเลีวในสีา 1บีา'ห์!ว่อนหนึวุนี้น ที่ลําคัญูคือการฉัมีเว ลาลําหริบ ผุ้`บทวนเเค็ขอยู่าง'ติ์มที่ หี้งย็งมีว้อจํากัดในภ้าฒาษ'าทิ่ใข้ ชี่งด้องคํฒิถืงผู้ 'บ์พู่นหน็งสือพิมพ้วงติ๊าง ควรกล่าา6ทู้วย'ร่าในกทดืพิมฟ์`งิ้น ๒รณาธิกปิ๊ของ เ"`บี่อิ๋`าส็อพึมพ้แตละฉป้บบางครื้งจะตัดทริอเเกืขค่าหรึอซัอความบ"งส่วน หี่ `งิ 'งโญูคืออึ้โกจทํ6:ถืฌอ่ฌน๊าฑคตณเลอื`บีเน๊นป๋โ`|ใทม่ใ๓จุ๋ฑมครี้งนี๊ ะ;บึ้ตื้ไตัอ่ น1›1'ท'บ่`ผื่ทุกบทความจากด้นฉบั้11ของตัวเอง (ยกเวืนบางบทความทึ่ ริ๊วุ«วิ้รํนิ่หาย ด้องอาค้บทิ่ดืพิมพไน`กิน๊าพฉี่งสึอพิมพ์) เเละได้ทํ'|กด่|รเเ'ว็ ขคํา 1อืวู๊ ขุ่บุ้'ขิ`ธี นู๋'ววุอึ้|[|านี้ตอนใน1น่างฒควา๖ ทิ่พบว่าผิ6"เนเเง่ "วธี:1าด`ภรึย๊'ย๊อเท็ จจรี้ง `ะโ]"๖ฐ์ดืาฯบิในเเง่สี้านวน
 7. 7. ในรหีาง'าธเขืฌบทความเหล่านี๊๓งบท ๓ะในกต๊บฑมตืพิมพ์ ใหม่เปี๋ณล่มนี๊ ผมไตัซ๊ความซ่วยเทลึอตัานข้อมูล' ความเหึน` คําวีจาณี หรือ กําลังใจ จากท่าพหส่านื้ คือ เกตั้ เตซมั๊ขุ่ ณิคา ชืดป้ณฑีตย์. ทินี๊ เจืยมนี๊กุล. ฒาพล อิ่วสกุล. ประจืกษี กัองกืรค็' พวงทอง รุ่งสวืสติทร้พย์ เเละ ๓อณค์ ทิพย์พึมล ผมขอซอบคุณทุฒ่ฒย่มลูงมา ณ หี่' โดยเฉพาะ ณาพล ที่คอยมึกเปลี่ฌข้อมูลเเละความเฟุ้เกิ่ยวตั้ ประวัติศาสตรํการฒิองไทยสม้ยไหม่อย่างสมี่าเสมอโดยดลอด. ประจั้กษ์ ช่วยแฌณีาตกสารสําตัญูางวิ้ฒ่าทว้บการเขืฒบทความบาฌท เเละได้ร่วม เขืยนบทคว1มเริ่องด่^พรค็าชหัตถ๓ขาสละฒย้ ร' 7ยุ้' นื้ย้งอนุญาตใท้ผม นํามาตึพิมพไป้นหน้งลึอด่มฉัด้น่ ขอชอบคุณุธาช๊ย ยื้มประเล๊ธู ทึ่ซ่วย เหลึอเเละอ๋านวยความสะตวกในด้ฒาพิ้ดพึมพ้ ขอบคุณ ปรฒ ลิ๊กนนท์ เพิ่อฒ่าดื้งเเดํสมัยสวนกุทลาบ`ยุวฒยาม-ต๊มศาสณ์ ทึ่ซ่วยออกเเฒปก ใท้อย่างดืเยี่ยม ทิ้งณิอนุญาตใหันํากท์ฑูน 'ฒาก้ต๊ณี" มาตึพึมพโนตํม เเละเสนอชี่อหนั้งสึอใท้. “ประวืติ๋ศาธ์ตว์ทิ่เพิ่งสร้าง" เป็นค่าเเละซื่อ จ๋`ฒ บฒาบั๊าร" ของ สุพจน์ เเจ๊งเขิ เพึ่ฒก่พองเฑคนณั ใน ศึลปว้ฒขีวมขุ่ ปี่ทิ่ 21 ฉบั้ทิ่ ร' พฤศจิกายน 2542 ขอขอบคุอุ๊จน์ หี่อนุญาตใท้ย็มมา ใป้นทิ่นี ด้' เหนีออึ๋นใต หน้งสีอเล่มนี๊ เเลมึวิตของผู้เซืยน เปี๋นหนี๊บุญคุณ `^มีพ็ รํวอื อื ตุลา'อื ฝ้ ต๊ดาเยาฒหฒฑบเห่งขบวนกณิศึกษาสมัยปี 2519 ที่อุทึศตนต่อสู้เพี่อใฟื่ดัมาชี่ง ระบอบกาฒ่กครองเเบบใหม่ ควาฒยายาม ซองคนบางกอุ่มที่จฌยุดยิ้งการต่อสู้บื้ นําไปลู่รุ่งญัเเห่งซะตากฟ็ม ของวัน พุธเเรกของเดือนตุลาคมญี่อ 25 ปีก่อน` "มีตฉัมรบ" เทลํานี๊จ่านวฒาก ๓ สามารถรอดจากการโจมตีใณซัาวันนี๊นไตั ผม๓มีความสามารถพิเศฒะไร นอกจากพอซึดเขียนไตับ้าง ขออาคัยสิ่งนื้ เป็นความพยายามเพึยงเลึกๆใน การใซัทนี๊อ้ฒฑฌลนื้น สารบ้ญู ตื่ หื่ ซี ส่พต๊: จฑ 2475 ฉง 14 ตุลา ยั- ซี หึ ค'›ามผ็ดพลาดทาต๊ฑศาสณิองบึ้ด ฒยงค . คั ะ หิ หิ ญ์ “ วิปุ่รึ สืสืสั้พ็ย็: หีสฒขุ่ การเเอนดคอม๓ฒม เด“ 14 คุลา คั- ยั ยี่ พรฌณิดถเฒาสลล๊าซย์ ร า: ชีวปฑฒองตกสใวํฉ๗หฟิ บึ้ดื พฒยงค์' จอมพล ปฏิ' กั้รณีสทรคต เลญับุ๊หาว 2500 จุดเปอี่ณ 25๓' ฒ่า. สฤบื่ เเลฌรึคคอมภิพั้ด์เเห่งประเทศใทย ล่พหี้ด่อหึ= 1หึ ตุลา ฮู” ยั ' หิ ญิ ธํ บ่ ผู จู๋บ่ารซําร๗ระวต61าสคร์ 14 ตุลา ภาบใฑต๊จู๋าคฒมวนสตแฌปัฆัเทศไท!ยี่ เทมาเจ๋อตง กับซบวฒาณิกคึกษาไทย กงจัณัฌจ ฒฌฒิสือตึยวฒิฒ่ฌกั้คต ส่วนที่สฌ= 6 คุลา เวาสู้: เพลงพรถาฒิพนธ์การฒิอหึ ก้บการฒิฌปื 2518ด่251'วุ ฌาน กาพละครเเฑนคอ ที่บ่าไปสู่กรณี 6 ตุลา คึนหี่บาวนาน: กธ๖1ตัดสินใจสลายการชุมฒในธฒฒิธีฑ์ คึนวันทิ่ บิ ศุลาฒ 2519 ใจู๋ารเบื่นใครในกรณี 6 ตุลา ]วย อื้งภากรณ์. สลัม บุนนาค' ธานินทร์ ณัยวิเวืยร ฐ ญิ พี ป่วย องภาหีณั ปีเกด' ลูกจน. ๐ คุลา ฿ทํดิกณิพ์ 20 3ใ 00 รึ6 113 115 1หึ? 1ว์ว๊ ใ6ใ ใ08 214 219
 8. 8. . ขื่ ขื่ สวนทหนง: จาก ?ฎ์ธี7จิ้ บึ ลง จ๋บ่ ตุลา
 9. 9. ความผิดพลาดทางประว้ติ๋ศาสตร์ ของบึ้ตี พฒยงค์ ระทว่างลัปดณ์แรณฮ่องเดือฒ่นาคม 2475 (ตาจุ๋ทินเก่'| หรือ 2476 ตาม ปฏิทึนป๋จจุบึน) ปี๊ดื พนมยงค์ หริอทิ่รู้จุ้กกันโตยต๊ดาศักดี๋ขณตั่นว่า ทล'ขึ้งปื่ะดิหุ่มนูฒม ไตัเสนอเอกสาร -'เค้าโครงกธเศณุกิจเห่งซาติ" ทึ่ ซาร่'›งวิ้น ต่อสมาชีกคณผู้ก่อการเปอี่บฌเปลงกาฆ่กครองทิ่รู้จึกั้ก้นในนาม จ๋'ฑิบ่ณฑษฎร" เเละร้ฐบาล ผลสะทึอนของเอกสกิฉป้บื่ใทญ่ทลพยึ ฒิไตั ฉิไปสู่ความเเฑกเเยกจากก้นฌว่นสามผู้ก่อกาฑีเบั้นายฒทอาวุดี๊ (พระยา `:วงฯ. พระยาฤทส็. พร๗ระคาลน์ฯ) กับทิ่เทลีอของคฌฌษฎร. รฌว่าง "เณัรษฏรก้ณุนนางอทุโณ์ซ๊เซิ่ฒหีมญัาล (พบุ๊ยามโนฯก้บฑก) เเละ '›ะหชิ้ร่างคฌฒ1ปุ๋ฎรกับพ็ฌาทสมเตึจพร๗กกล้าเจ้าอยู่ห้วล๊ วีกฤตการณ์ทางการฒิองที่กีดขึ้นจาก “เค้าโครงการเศฑูกืจ" ของ ากิ๊ษ์โ นํ`ไปลู่กณิดสภา (เมฑฒ 2476)' กาหิ้ญัรฌาร (มึถุนา๓เ 2หึ76). "`ด่ขุ่'าบฎโ6ายใช๊กําลั้ง (ตุลาคม 2476) เเละในที่สุด การสละฑซสมบ้ฒิองรึ๓าล จ๋วุ " (มีนาคม 2477) ผลสะทือนทิ่สําค้ญูยี่งอืกปื่ฌาฒฟี่ ซึ่งน๊กเรี้ยนประวืดึศาสจตี่วไป มิ่'ขุ่'«~อิ้::ปุ๋งี้องจั้าม คือ วิกฤตการณ์ ด่'เค้าโครงการเศฑูกิจ" บุติ๋ลงตัวยกด่ามั่ า-'า1อื่ บ่ทของพลเรีอนในคณะฑษฎรเเละในระบอบใทม่โดยหั่วไ11ลดลง เเละ า›'›บ่ 'ทขกั้งทหารพิ่มซื้น ฉัเพึยงเเต่นายกกู๊มนครึเปลื่ยนจากพลเรี้อนเปิน "ะา 'ด่บ่ กื้ผุ้'สํวนของทททในทมู่สมาซิกสภาผู้เเทนฑษฎฆ่ระ๓ทสองก็เพิ่มขึ้น
 10. 10. ฆั - บ่บื่ อิ๋ 4ด่ป่ธขุ่)หศาขุ่ห1ห|พหึสว้าง (จากร้อยละ 20 ในปี 2475 เปื่น 61'6 ในการเเตํงดั้งเตือนพฤศจืกายน 2476) รู๊ธีธีรู๊หึ”อื`วู๊อืรู๊พี้ฐีหึอืตื้จีหึบหึพุน ฉื'ง้ค้โโคโง'หู่ ชี่งอาจกส่าวได้ว่าเป้นส่วนทึ่ซย้น ขผุ้เเเขงชาระตอรอรนทีสุดในหมู่ผู้นํ'บ่ใทม่ทลืงการเปลึ่ยณเปลงาาาฆ่ก6วุรอง ลด หรึอถูกลดบทบาทลงไ11 “ _ ข์ยี่ ' บึ้บ็งื ยี่ ลี้าริ้จใ2งืธ์;วู้ฮูงื่จู่รู๊;ถืรู;อิ่ฏิานี๊ใทวธ์ฐกคอถี เมอปื่ธีะรา1ผุ้ปืริยึดอ๋ายี่าา ถี ถี ' ` ' วามเปนไ11ไดทจะวางรากฐีานใหเเก การฌองเบบรฐสภาทีมึตีถียรภาพ ทีมึการเลีอ'าดั้ง เเละทิ่พลเรึอฒิบทบาทนํา เน๊องใากปื่ไม'นับความอู๊ดเเย้งหีมึต'อ 'จ๋เค้าโครง" เเถื่วิ โดยเเท้ทึ่จริงทาไ6โม็ ความขดเเยงใบี้กณฑีส่ารู๊ญรณว่างผู้ก่อการด้วยก้น เเละระทว่างผู้ก่อการ' ' ตื่ เวรจูมทกว1งขวขุ่งทสุด (๒'๐อฮ6$( ๐๐อ|||๐ก) ในทมูผู้นา ฐ์ธี"โอื›ไฑรุ๊ใบี้ขปื่ะนน เปื่อวางรากฐานใทัเเกระบอบร้ฐสภาประซาธีปไ๓ฎ วกฤตวุาารถทั่อหุบี้กดจาาา 'หึเ6าาโครงกาฐเศรษฐกืจเเห่งซาต็" ซองปี๊ดื ทํงี่ใหึ ความเปิ้นไปไตันืหมดไป เปี๋นความจวีงที่ว่า ส่ว าทู้ หึ หึปิ๊ “หึ ยี่ ยั มโนฯ กับพวโ,บีดสภ" เเลณุธูฐีงวูรู๊รุฏีรู่ากฤต'ปื่ารณนปื่กคอการทพรชื่ยบู๊ ถี ”หึ วู้ ›เ6าช1าล็วกาฏ ซงเบ็นการกรฌาท ผยี่ฏีป๊ทฐีาบี้ (ในกณิเเรกน๊น ควรฑิลึกด้วยว่า พระยาพหลฯกับทล'›งพึบูลฯ ไปื่โวมเซมู่รู่อใฒิดสภา คึอว่วมท่าผีดกฎทมายด้วย) เเละกืเปี๋นความจริงค็า 1]รด งู]าในฐานะราษฎรทรี้อนู้นําร้ฐบาลคนทนึ่ง ` ม็สิทธิเติ๋มทิ่ทิ่จะเสนยึ ความฐดเหะเเเละเเผนกาฑางเศณุกึจของตนไ๐ว็ เเต่ถ้าอภิปฑบถืงเรึ่องนี๊ใน จุ๋าปิ๊ทเฐินอืปิ๊ปิ๊อืณญจุ๊ณ”ธีง้หึใวืฆ์บิง่ (ถ0|บึใบ์๐อ| ]ปปี่96๓9กโ) ของปั๊ตีเเลัว ปื่อือืโปื่หึควอืพั้บี้นวิ่ใ ปี๊ตี`เด้ทําความผิตพลาดทางการเมึองครี๊งส่าคั้ญทาง ปร=:วืติศาลตร้ ทีกส่าวเฒนี๊ บู๊เพึยงเเตํตั๋วยเหตุผลทิ่ว่า นอกจากปี๊ตีเยึมื้พื้ผู้สื้ว บูมี ใคยี่ในทมู่ผู้ก่อการคนลํ'าตัญๆ6วัวยกัน ที่เซิาไจหรี้อเห็นด้วยโดยเเท้จร็งกั้บ 'ปั้ " ฉื ` ' ฐ์คโฐิคโง เลย' เเละฐ์ดควรจะไตัตรณน้กถีงเรีองนื้ตัท้นเวลาก่อนทน็าทืจะ ปื่ปื่วกฤตการณเ:ละจากดการเสนอความเหึนทางพั้ศรษฐกิจของ๓นในสิ้กษฒ 11เปนการใหการคกษามากกว่าในล้กษณะทืเป็นการผลักตันไท้เปืนมดืปฎีป้ตี ควาบผ็ตพด่กั้ทางบ่ร:ว้ดิศาขุ่หร์ปี้บิงป่วีคึ หแบบหึค์ 0 5 ยี่.ยั ขุ่ะบ็ฉื ยั ผุ้ ญิ" 'ฮี ยื ทสาคญกวานนกคอ ขอเสนอใน "เคาโครงการเศณุกจ ไมเพยงเเตเปีน หลีกการทึปฎีบัดิบู๊ได้เท่านืน ทากย้งบู๊สมควรปฏิป้ดิด้วย ท้งนืเนืองจากมื ล้กษณทือาจเรึยกตามภาษาสม้ยใทม่ไจ๋ว์ว่า "วิ้ายจีจ็า" บิ๊ตีไตัยึนกฑนว่า "เค้าโครง" ของตน "ด่าเน๊นวีร็ละม่อม". "อาศัย 'าารฑิมม็อรณว่างคฒ่งมืเเละค`ตื่จน" เเละ 'ปุ้ปรณัตปรณารคฒ่งมึ"ขุ่ "ถ้า ทาาาพวกคอมมึวนิสด์มาอ่าน จะตีเดืยฒา"าว่าย้งร้บรองพวกม้งมึให้มึอยู'หึ '(กวิซากาฆาวฝร้งเศสผู้ทน็งังืงคึกษา "เค้าโครง" กล่าวว่า ปั๊ดืเปิ้นน็กปฏิรูป ตื่1ม่ใฆักปฎีวืตี เน๊องจากไม่ไตึซ๊ทฤษฏิการต่อสู้รฌว่างซนซั`ทั่ใพอกสารน็น จริงอยู่ เป๋าทมาฐ์1หลึกของ"เค้าโครง"ไม่ได้อยู่ทืคฒ่งมึ คนเทลึ่านื บํะอยูในพวกทื ด่`เค้าโครง" รญูว่า 'จ๋มีรายไตัเพียงพอทืจะเลียงชืวิตของเขาได้ ถ้บ็ งื __ ยี่ . ”ยั ถ้ น่ผ้ ฉั ยั ใปี้ `ง้จ๋ลวุาจ็าเฌเจบป่วยหรอซราภาพ ซงทาใพิ้ดฌการยกเวนตั้ตองถูกบงค`บ่ท เรึ|นผุ้านงานของวิ้ฐี (หรึอทืปั๊ดืใซัคําทึชวนใพิ้ฑวืเขาได้ง่างิ้1ด่อ้า `จ๋ข้าฑชก`|ร") `พขื่วกเข'วุสามทถใบั๊ตตามปกดิเเเ|บหีะฎมพีของตนได้ต่อไป ดื ขุ่ สี่ ส้ผ้ สี่งืยั พี งื กตาม เราไมควฑจะใทดานทมลกษฌะประนประนอมหรอ อย่-างไร ยั ตื่ บึคั ' ยั ยั ยํ ขุ่ "เคาโครง" ชงบิ๊ธามกจณามาใชตจ็]บโด้ขจ็ขึ้กลา'นี้ทาวา `ถ์วํข์บื้น" (5๐ก๋1) ขย๊วุง .. ญิ ฒิ ญ์'ซ์ . สื้ ปี้ ปี้ ยี่ ยั ตื่ เว1วเคอมมวมึตดงกลา'1น บดบงดานทลําคญย อย่างย๊งยวด น็นกี้คีอ นบู๊บายต่อซาวนา ชิ้งเปี๋น บึ ธํ ลื้ ถิ่ ' ฉั เเละซําในา1ระเตนณเหลฌอาจกลาวได ง1าว่าอิกต้ณทนืงฯ1อง๓'าสาณีน ร์เ`สู่งะหื่มึลักษณ 'ด่วิ้าย" เ`:ใวุทมายทล้กทิ่เเท้จรึงของ "เค้าโครง" จี๋` บิ๊ดึมึล้กษฒ "ซ้าย" เสียยี่งกว่าพวกบอลเซวืคในร้สเชิ้ยก่อพ็ม้ยสตาลีน (`วู๊ญ์›าปุ๋ะไตัเเสดงใท้เหึนคํอไปข้างหน้า) ห้วใจสําคัญที่สุ0าขฌ -'เค้าโ๓ง" คีอกาฒ่าให้ฑพหามหมูโดยธ1ารบ้งคับ เร<›ะ๐6ปื่ ๐๐|อื๐1ท่งจู๋2อ{1๐ก) ปั๊ดืเสนอให้ร้ญัาลใซ็อํานาจบ้งศิบ "ขึ้อ" ที่ดินทํา ะ'า`ทิ้งทมอู๋าซองซาวนามาเปี่นของรึฐ ชาวนาสามารถมืกรรมสิทรึ่ส่วนบุคคลได้ เ"`»ฯวุะทิ่ตื้งบ้านอยู่อาศิยเท่านิ้น เเละเมี่อทิ่ดืนทํากินกลายเป็นของรึฐเเล้ว ามุ่ ยื้า าเ'บืากึจะกลายเบ็นคนงานขฌรึฐไปด้วย ในหื่ประซุมกรรมาธิการสภาผู้เเทนราษฎรเพื่อฟ็จารณาข็อทาจาอม` `นื้ขุ่ขุ่วํอู๊จิจ็ด์ทิ่ม๊ษิวุ้อปั๊ดื ญี่อเดือฒกราคมเเละกุมภาพ้นธ์ 2476 (ค็อเกีอบทนี่งโ| ธาม๊"งี้า`|สั้ดืเสนอ "เค้าโครง" ครีงแรภ) บิ๊ดืได้ยึนย้นว่าตน "มืความเลือมใสใน
 11. 11. 6ปุ๋ป่1ะว์หิด่1ขุ่ด่จ๊ฮี่เที่บ่ฮ่จ็1ปุ๋ จุ๋ย์ตั้อื" เ฿ะฉัคิค “บั้ศับึ้หเเมงาน“ มาแตใฒคใร ข้อคฑพึ่ เปี๋นกฒณใฟีซว้เฑไค้ (๓ด่ยี่ษิอปื่ท่กฎ) เนิ้หพฌ '-เค้าโท็ง" ณุอปื่ง จั้ตเฒใหัอํานทฟู้าล ซี้อ" พ็นทํากินขฌฒ๓ (คึขีนา) เตั้ขมึฐ โดยฉัต้ฌไนี๊ควฌจุ๋จาจุ๋ตั้จั้๗ฒ่นื้พฌ (ดูใมั๊อ ที่ฒ ณิใดรี้ญูณับื่อกลับคึน" ใน ฒวดทึ่ 5 ฆั ' ชฌ 'จ๋เคัาโท็ง" และใฒฒ 4 หมวตที่ า ซ่าด้วยกณัดรื้บื่ตึน" ในเอกสท "เค้าปื่งฒ "เคี้วี่โฒ"› ผลลัพติ่จะไต้จากกทดําเนีนนโยบาย๓าม 'ด่ค้าโครง“ กึคึอ กาฒ่าลาย กกั้ซ๊ส่ฒบุคคลในปัจจัยกทผสิ่ฒาคเฒรกั้ทจุ๋เทศ ในจุ๋กณิฒา '1ค้าโภรง" รี้รี้อเตืจุ๋ฑม 2475 ม`จ'สกลวรรณกร วรวรรณ ไตัทึกท้วงว่า “อยากให้เคารพใน ต๊ตั้อิ๊ณุคคลใฟุ้ก” บึ้คัฑิา "เดัาโครง" เคฒในจุ๋ซึ้๒ฮั แต่ด้วอย่างกทมษัเอฮัทึ่บึ้คึยฒาอ้ณ์น มีเฉพาบื่อยู่อาศีย ปัทม ที่คึนพ็ฒิฟื่เปั๊ปีจจั้ยกจ็ผลึต ใน๓ฌปืนจวิงณัว บีค็ค้อุทิศตอนณัใน "เค้าโครง” โฒตึ 'ด่ควาบึ้กในทิ่ดีน" ขฌฑวนาฒะมั๊ณุพื้วฒทินี้น (ตู ท๓ดที่ 5 บบื่ 1 ใณักสานั่น) นอฑาพึ่ บึ้คึฒไตัยอจุ๋ในต๊าง กาฒ่ระซูมครื้งเคึยวกันถีงลักษณขํงค้บซองร้อเสนอของตน: จ๋จ๋กามึอก กฎฒาณ์ค้อุ๊น เพี่อตั้ฒิฒเร เเลฌน่มตั้าย หปี๊เกึ่ฌเอา ฑภาเเพงเทํพั้น" ควชํงเก๓ต้วยว่า สิ่มั๊ดืเรียกว่า "รี๊อ"นี๊น ไนทาง ญิณิเฉพจุ๋าฉัแตกต่มจากั้กธ ปื“ เทําใดตั้ เจุ๋จากฑวนทะคี้ ค่าคฌแทพป็นบึ้ณีฒ ๖ใช่เป้พตั้ ที่บึ้คึกล่ทใฒาฒล้งว่า บั้เคยคึดบังค้ทํางเรงงณาเเตไฒตไร ตั้ตผพั้ต๊ไวื๒งใน "เค้าโครง" ริ่จุ๋ใบั้ษฏณุกคนด้ฌเญิฌ ของรัฐ ยกเว้ณเต่ฑษฏรคนใคจณิฮูจน์ '-ใหัร้ฑอใจ" ว่าตนสามารถดี๋ยง ตฆงณัญูฒลานได้ฒไฒณัยฒฒ ไนทจุ๋ตีฌนาส่วนใหญ่ ทึ่สุคจะมั่คุฒณ์ตึไตั้ฒกเซ๊ กิ้ริง หืกึ่ด้ตั้ไวัตั๊งเเต่ปี 2474 ใน คําท็ยายฒฒ๗กคฒ ว่า กาพิ้ดณ์ฒฒ่นี๊น ในฑะแรกที่จุ๋รณิบื่มึกทกืกษฌอกึฝ้พั้ ขใ1ฟฝัด่ด่ฮ่1ขุ่ด่1ยัป่$:ว๊ตีขุ่ใขุ่ด่ซ็ย่ขุ่ถึป่ธีท๊ ห"บ่ย|ก์ ๐ 7 "ขุ่:คับ แลฆ่าพั้ใฒรณิฒเทศส๓ม ถ้จุ๋อิ๊พิกั้จ็ง้จุ๋หึอื”หึปื่ ขุ่ 'ล๊ดื้บีฒิฒมจุ๋มใพจุ๋ แต่ต้ฌในี๊๓ณตั้จุ๋”ณ เเนจุ้จ่ายเงินเตืณใท้ ซึ่ง๓ฒิ1ก๋างฒคามสีญญูาตฌปกตี แนวโนุ้แฒ รู่ธีงืวืเาจุฒม (อณัส๓อกั้ขีธ๓) เฒิชี้ท้เฟุ้ในต้ว “เค้าโกั้รง" เองทืว่า เาลานี๊รษ๓ย้งทฌวี่อในจุ๋ฌ ฒ่จุ๋าญูกฒสีมั๊ฌฑิสณก็ ด้ฌณวลาอืฒาน ผื่จุ๋ลบั้ตั้ฒ”ใว็'จี๊อื๓หึ ธีวู๊”ปื่ยี่ธีขิ กํจุ๋จุ๋ทึไรู๊ ปืจี๊.ณุณั๓จุ๋ลกืด้ฌจุ๋มป๋" (เวลา นี๊) ฒ่จุ๋าฑซี้สณักเพ็ใฑ ยใกี่เซึถ เฒจุ๋อยู่ เคในเฒมั๊ณ ปั๊ณิณุณิกคา ซี ' อื- ฉื " ยั 'ปิ๊ยี่”-ยี่ ' ' ปั้ไบืบ่างไร พูดอกอยนกถอ มแฑฑูเเลขุ่ อมบี๐กอึ๋ เทานนทรูดทสุดวาถฒาอย่ ถี เว็าปล่อยใท้บั้฿๒งพื้ว ฒจุ๋ฑีจ๗ล่อยใหีเวลทํางไปเบึ้าฑฌกั้ เดือนท่ฒิ ใฒมึภิฒยผื่อเดืฒ่นาคม 2475 บึ้ตือ้างว่า "คนปืยิงํฑ เวลนิ้ปั๊ฌเหจุ๋ก ญัาณัฒ่าโตจุ๋ในฒฒจุ๋ในฒอือม" นาย ทวี บุฌยะ๓ตุ ผู้สน๊บณุน "ค้าโญิง" อย่หแข็ทํนกืกล่าวว่า "กณ์ค้บให้ คนหื่เกิตทุฒไต้ยาก ใฒิฑามสุข ฟีเจ้า๓หึนเปี๋นจฌฒิยทายอะไรํ' ถี ความ ด่ปิ้ณัด" ขฌ ”เค้าโกั้มกทเจี๊จแฒิซาตี" ซอบื่ฟิห จะเหึนไต้ข็ดยิ่งขึ้นถ้าเราเอามาเบิ๊ยบเทืยบก้บความเปี๋นไฉัปิงร๊อืจี่ตั้ไฝ้ใตี้ พฑลเฑิค ก่อนทึ่สคาตั้จะตําเนืนโครงกั้ห ฒ๐๗ ฌ|๒ท่งบื฿1ขี๓ ใฒิ 1929 (2472) นี๊น ๓มั๊ซพอฒิเตั้ตั้าก อญัายใตุ้ฒบ กาณิอคาองทึ่คึนพาดย่ฒ (ฒหื่|| กิ๐|อ่ธีกธู) ขต๊วนา ฒ่ชี้งณิปี๋ 1928 พี้นฟัาการเญัณิยละ 97'อ กึย้งอยูใฒิอขปี้ฒาปัจเจฒ มีเพืจุ๋ยละ 1.2 ทิ่อยู่ภายใฒิร่ฒม (๓||60ยํ'8 ร็8ณั›' ฒิจ็ตื้หึยมื้ ร้อ๓ะ 1ด่6 ภายใณิรึ๓ญั (อิ๋อ๐ ษีลฒ$) ฒ่แตในซ่มทืเรียกก้นว่า พฮึ' 0ฒ๓บกขื8ฌ (ไรืใงิ-โ?ใไ› กั้ปื่จุ๋แฌฒกอืตั้อือุ๊มหี่ กึเปืฒ่ยงฒิน๊อยตฒิควฌณัฌฌมใกั้ พทคบอลเฑิกั้ก่อนสม้ยสตาลึฒิเป้าหมายที่จะใท้เกพรกฒเปี๋อิ๊ แบึ้มหมู่กึจริง แณิณัเดี๓กันกืยอตู้าเป้กั้๓ยฒิกล่ทจน๊ปี๋น๓ด กืแตใตยถวฌฒิฑใฑฌฒาดงเทําน๊น ฒ่แฒิฒิยขอฒฑคตั้เคย
 12. 12. 8ป๋|1:ว้ดิศ1ขุ่ดว์กี่บ่ธิ์งขุ่ร้ง คิดว่าจะทําให้ชาวนารวมทมู่อย่างสมบูรฒินร้สเชียได้ จนผื่อสฑาลินซื้นลู่ อํานาจจืงไตับุ๊งคับเอาซาวนุากว่าครึงเข็ามาอยูในฟาร้๓วมภาษิ1ในปีเดียว เปี่นเรึอง บ์ธ๐กงุ ทืว่าทล้กนโยบาฮัองสากลทึ่สาม (โคมิณทอฒิ) ทิ่ คณะกรรมาธิการขฐีงสภาผู้เเทนราษฎรใซึมาเปี๊นบรรท้ดฐานตัดลึนข้อหา คอมมืวนืสด์ตํอปี๊ดืน้น ใฌจ่วนที่เกี่ยวก้บฑวนาย้ง ด่'ซัาย" พั้ยกว่าสิ่งที่ปั๊ดื เสนอไปื่น "เค้าโปุ๋ารง'ยี่ เสึยอืก นโยบายของโคมิฌทอซ๊หี่านี๊น ร่างโดยบค'ขุ่ ริน ชี่งเปี๋นปี๋กชวาในพรรคบอลเซวืค ให้หสักประก้พเกํกจ๋ารล๊วืารงอยู่ของรอุ้บ การถึอครองหี่ดืนขนาดย่อมของชาวนา เเละวญูอย่างซั6าเจนว่า กระบวนการ ทําให้ปั๊จจั้ย1ปื่ารผลิตเบ็นซองร้ฐ (ภอ!งํฮูกล|ขุ่1อท่๓) นื้น จะด้องปั๊ฑมถีงซทนา เป้ณรึอง |'๐กงุ อืกเฒิน ทึก่อนจะถีงเเก่หีรมบู๊นาน ในกวุฑิวาทะ ก้บพรรคคอมมิวตั้ด์เเห่๓)ระเทศไทย (พคทขุ่) 1.กี๊ดืไตีฮ้าดวด่ามส่าค้ญซองฐาณั ทิ่เปืพื้สระเเละการมึเดี๋ภาพสํวนบุคคลของซาวนาไทย ร.า สละราชย์= ราชลําน้ก, ล๊ การเเอนตีคอมมิวนืสม์ เเละ 14 ตุลา วู๊นทิ่ 2 มีนาษิม พก 2477 (ตามปฎีตั้เาวํา คีอปี 2หึ78 ตามปฏีทินป้จจุบ้น) พระ11าทสมเติ๋จพระปรมินทรมหาประซาธิปุ่ก พร๗กเกล้าเจืาอเฐ์ห้ว พระ บีงี้ทากฟัริย้องค์ทึ่เจืดเเห่งราชวงศ์จึกรึไต้ทรงลงพระปรมากิไธยในพระราซ ท้ตถเลขาประกาศสละราซสมป้ดื จากบ้านพ้กในประเทศอ้งกฤพิ่ทรงลิ้ภ้ย พระองค้เองไฒ่าน็กในขฒนี๊น กาว์สละฑชสฒ่ดิน็บเบั้หดุการจุ๋ดท้ายใน ห่วงโซ่ของเหดุการณไนวืกเวุคทางการเมืองทิ่เรึ่มด้นเมี่อสองปี๋กํอนทน็านื้น อ้นเนิ่องจากกวรเส๓เค้าโครงกาจศณุวืจเเห่งซาดืจองหลวงปฉดิหุ่มหูฑรม (บึ้ดื พฒยงค์) พรฒพํตถเลขาสละฑซสมบั้รึซี่งมืความยาวเพืยงบู๊กิ่ทน๊านี๊นเอง ไดั กลายเปินเอกสารคลาสสืกซองประว้ศิศาสดรืการเมีองไทยสม้ยใทม่ซื้นหนี่ง ข็อความ 3 - หึ บรฟัตในตฌท้า๓องพ็บีาณัตถเลขาที่ว่า 'จ๋ข็าพเจุ้ามึความ เด์มใจทิ่สละอํานาจอ้นเปี่นของข้าพเจั้าอยู่เเ6จิเดืมให้เเก่ราษฎรโดยหั่วไป เเตํ ข้าพเจ้าฉัยิฒอมยกอํานาจพิ้ทลายซอษัาพเจั้าใท้เเก่คุ้ด คฒใด โดยฒเพาะ เพึ่อใซัอํานาจนิ้นโดยสิทธิซา61 เเละโดยบู๊ฟ์งเสืยงอิฌเท้จรึงของประซาราษฎร" ได้กลายมาเตั้บั้ที่รู้จักอฒเเพร่ทลาย อึนทิ่จริง เราสามารถกลําวได้ว่านี่ เบั้ทนั้ใฟัองข้อความการฒิอบื่รู้จีกกันดืที่สุดในประว้ติศาสตปื่ทยสม้ยใหม่ (อืกทนี่งคึอ "เราจ๗กครองเเผ่นดินโดยธรรม เพึ่อประโยณ์สุขเเห่งมทาซน ฑวอืยาม")
 13. 13. |0ชุ่ป่1ะว์กิบุ๊บีด่ว์หื่ด่ตี่ยุ่รึาง ยั พี บ่ ฉื ผู อื่พลฒงกทฌฒฒฐีความฉัด้ณุดสุตยอตใฒิก 38 ฉืฒฌ ใน บ่ ขุ่ ” ' บ่ เฑวนท 6 ตุลาคม 2516 ฌอฒเคลึอนไฑกธณีฌทึธี๓ตัวญัา "กลุ่ม พี ยั ยั งั ญิ ญิ เโปื่"ปื่อืจั้กั้นูญู นใโตยอืยุทธ บุญม็ ไตัเดฌเฒใบปลวเรียณัอง ยั ฆั ขื่ รวูธรรมนูฯไปคามทองถนนในกรุงเทพ ทหน้าปกของจุลสารเรียกร้อง ธั - " ญิ ' ย่ ยั ยฑกเซฮี้เดฒจกไปตัวย คึอซัอควาณิ ตีพมฟ่อ๓งเดนชดตัวย ต้วอักจุ๋าว ณปัสีดํา คั้ยลายตั้ฒเฌลายมึอ 'โฒณ" เน้ญ์า กาฑชีอมโฌกับว้ฒนฒม๓อืถขํฒบ๓ฒิ ขุ่ ยื้ ขุ่' " - ' ขุ่ ' โดยกาฒรู๊ฒน สห ทืฮิยุท๓ณัก "ลึอ" ออกไปโ๓ยตุ๊ภวืวี่ ปร๓าศคึอ บัดนฑกเขฟ็๗๗มเอาลิ้ท็คนเเฌชืงปั๊จากจี๊ากฟัริย์ ' หึ ' ' ' ขุ่ พี' ' . งั ะ อยางตั้ฌธฒ - อยน ฬิสุ๓ณ๓ม ๓ฒิปีญูญูฒจณวฒกสมจ๊น ษิ”ษิ หึ ยั ถิ่ ' ะ ' มอง กาจุ๋วต 2475 - คึฒา ฒณีสําคญยงฑานน ผู้บั๊กเขากําณิฑง ” อื- . ะ ด่ ญัลฒทในปี 2516 ษิ กคอจุ๋อดกทฒชีงนน คือ "ลูภหลาน“ ของ ยั ' ซี ปี้ ปี้ ' ผูกอการ 2475 ณัในทางกฒฒ ผู้กอกจ็ 2475 ก็คึอ ขฌ ญิฐีฒกิ 2516 นินทางเทคน็ค คําวํา “ทจุ๋' ฟืช้ศียกผู้นํจุ๋ลใน ณัจุ๋ - ผมกําลัณูณิคําไทยฆัใช่ ฒฒ ด่ มืคําพั้เต๊ฒตั้ฒ่ฟั บ่ด่ “ งั หิ' อิ๋ บ่ ซี _ มหฑซ พ็ะฒต๊รยผู้ณใหญู ญัะญิ ในรฌวทกทเดนข๓น วุฉื หึ ซี ปี้ พุ ผู ผุ ตุลามบางกนไปเข๗ขอความใต้พรฒมฉายาลกฒ่ที่กูกอญูเชืญูมานาหน้า ขบพวํา 'ฯฒจุ๋ณจุ๋ณันุญั๗ฑตั้ซ') ผื่ ธี | ' ในความฒาฒฌ เหศุกาณ 14'ตุลา คึอกฒิ “ฑหุร" โดย กาณทองฒศีฒาไปั๊งตาต๊ธอํณทนัฆ 'จ๋ถวายคึน" ไตัสําเขื เฒะ ทณิเหตุกฒ่ ทัณายยรี (นายลัฒ ฮัมค็กั้ดิ์) ฤจุ๋ 'ฒ ฒานิตินุ้ญูญัตื ("ฮุาฒามู่ม้า") ล้ฒเคํเพั้ง หจุ๋น" - อํานาจใน การเเฒ่ตังเสนฌดีทังฆัเปั้ซจุ๋าจุ๋ย์ “อยู่แต่เดิมด่ ได๊กลับเปั๊ ยั ญิ ปี้ ญิ บ่ ทู้ ยั ' บ ะ หุ่ระพู่าฮูฒรอู๊ปื่ยแทจรงอกเตั้ควังเเรกนบแตปื 2475 (แล๓ธัเปืน ครงเดยวเฒน ฒแต 6 ปื่า 2519 ปั๊ใบ์ ษิ ธี ด่ ผู ใฒวามญี่นจรง กฮุลยัฑยซฒขุ่7 ทืณิฒจุ๋ตาลใจใณัคึกษา . ยั ยั ยั ' ยี่ “ _ ' ' 14 คุลาตอสู้จี๊ตั้ๆน ฉัมึฒิเกฒ่ฌจุ๋ตยแตอฒใต ' ยั ฆัเฌแคในฑจุ๋ยแฒปั๊ฒ่๒มี่ฒติ์จกจุ๋รต้วซั่ เหคุกณีนี๊ ขุ่ 1 . ` า 1 ด่บุ๊=ยุ่าด่ศ์: ราบ่สู่1น"'กรแฮ่แด่ด่'มบ1พบุ๊บ์ และ เ กุลา ด่ 11 " "วิ้ใงํ›'ขุ่`ภ์ 'วข้างต้น' ตัฌน๊ณตั้หคุกาณิดท้ายของฒดาเหตุการณิาคัญ กึ๋'' 'พั้'ปุ๋ขื่เ»'ข์'างต่อเตั้เณุกโซ่มาจากการฒอเค้าโฒงกทเณุกิจแฒ่ฑติ "'ขุ่า1จ๋อืข์รุ๊ในปื 2476 เเผนเศฑูกึฑอฒิดึนี๊นฟัด้มีล้กฒเปี๋ฒท์กชืสฑ์|คอมตั้นืสต์ เเ`ขุ่อ่า'เเบั้ได้ทมายควาหี่าฒนตังกล่ท ฆั “ปื้ยจ๋' หขืปี้ “ณเรง" แบบื่ "' ตื่"ล๊บ่าร์ณิสด์|คอมมิาตั้ต์ณินอุ๊กก้น ในทหฒงก้นจ็าม ด้วยเทตุตั้ได้ เจู๋ฆั|ยํงี้"ว้กซิสด์|คมั๊ฟัจุ๋ ที่เฒซอฒิดืมีความ "ซ๊ย" และ 'ณเรง" ว์'|าพืเฒ นึ่นคึอ กธณใต๊งค้ษาวนฑฒมู่ (บ์๓๐6ยี่ ๐๐|๒!5งท่2ล- |"›") เฒะยกตีกคี้ตั้ซึ้๓กั้ณในทิ่ดินขต๊กเจุ๋มต ซึ่งปั๊มึมต๊สด์| '›'›มมิวตั้พั้หนในนี๊ณณพั้ฒอกัน ฆัพรึ่ฌกล้บดาลปีตบีฒิญั ด่""งวืกฤตการฒิติ่เกืดขึ้นจากแฒเศซุ่จขอฒิคึ มั๊กล้บตาลปีฆั ขุ่งิจู๋ร็ญอืกอย่างทฒิคึอ เณีเค้าโครงการเศซุ่ฑองปั๊ดืจะ๖ใช่มจุ๋ซืสด์ เเต่ผลสะเทือนทิ่เกิตจากการณเค้าโกรฑกลับมีความฉัค้ญูอย่างใหญ่หลฆ ”ฉิอพ้ฒนากาภองลัทธีคอมมิวนืสณีทยฆ์ ในความเปืนจริง นี่คึอจุดเวิ่มตัน ทิ่เเท้จุ๋ตั้ฒารฒดี้คฌมึฒิฒิฌฮัเทศสยาม ณขื่คอมมึณัด์ ด่'ตัวจริง” คึอฒดาสทาฒวจืพ็ะเวียดนามได้ญิบั้ตีงานในประทศนิ้ปีน เวลาหลายปืก่อนทน๊าเค้าโครงฯ พวกเขาอยูในสถานะ “ชายขอบ“ ของ การฒิอง๓ะเฒล้กมากเกินกวํหี่จอืนดุ้นใท้ณิดการตอบโต้อย่างเอุ๊ขาด จากอ๋ณาจกู๊ ซึ่งม้กถีปื่าพวกเขาเปั๊เพืฌส่วนหตั้องปั๊ฒาฒลุ่จุ๋ย เค้าโครงการเศณุกิจชองบึ้ตืไม่เพึยงฟัมาซึ่ง “พระราซบ้ญูญัตีว่าด้วย คจุ๋ด์" หึ ฉบั้เเฒจุ๋๓ยเเฒณิฑฆัฒฌจุ๋ ซี แตํมั๊ ถื๗ฤตึกฑฒางการฒิองบางอย่างที่จะกลายเบั้แบบฉบ้บของกาฑฌรงค้ ต่อต้ณคฌมิณัศ์คลอต๊ยะครึ่งศจุ๋อมาณิ ปื่๓หแรบื่สุคคึอ ฒบึ้ตดต่นขมั๊ชลํฟั (จ๊ณัาบั้ย์' สฒิกในจี๊วงศ์ ฒะญี่กส็ด) เฆ้ว่าฝ่ายต่อด้าฌค้าโครงกฒอมั๊ตื หรือ "คอมตั้ตั้ม์“ จฌจากหลายส่ณ แด่ฑชสํณักคือส่วนที่มึณัาท แบั๊ทิ่สุต` บั้าฒิณ์บลี้แพึ่ฒจุ๋ฒิทศวฒ าจอ๐ ณิจุ๋ . งั ยั ตั้คซองฌฒารคมมิฒิณินไทย. ยืงกว่าน้น การแฒตืคอม๓ฒด์
 14. 14. |2ด่ป1:ว์กิด่าด่ด่ฮ่ทึ่ด่กิ่บีบีร๊าหึ ขอฒชลําน็ก โดยณีฒเทืฒจุ๋กลุ่มอี่นๆ จฒิลัจุ๋เต่นที่ฌฒิฒา และฉัทยุดทยํอฒากกว่า' การค้ดค้ฒค้าโหีงกทเศฑูกืฑองปี๊ตึดย ะจุ๋งสุรดซ เ๓๓าฑณรงค์ต่อต้ณถอฒิฒิมิ้ฌจฒล ป. แฒ สฤทึ่ในเวลาตุ่อมาม้ก ปจุ๋" อยู่ก้บกาวคํอสู้ฒ่บีงฮันาจชองพวกเขากับ กสุ่มปื่คมึงตั้ (ฒฒรกั้ กัฒิตื๓ณลณิญั` จอฒล ป. กับปั๊ดึ. สพั้ตั้ฒล ป.) ปั๊งครี้งณิกัฒ่าไหุ่กบื่สองคนทฒิ (จฒล ป' ฒิ สฤบื่) ณิา “จืบ“ คอมมึวนืสด์เสืยเองตัวหั่ด่ พกุ๊มฑกบีริย์ (พระ ฉั๓ล้ฑ ฒบั้าลปัจุบึ้) ฒคี้ดา๓ฒิตขุ่ อาจเฒะฑฌทิ่ จยู่ เณิกณ์ฌหึ' ขอต๊ค์. มึแนวโฒที่จุ๋จุ๋ ด่'บั๊ฒ" (ฒฒขุ่- ณภ1) ซฌอุด๓ฒ่พื้บื่ญ์คอฒินี๊แจุ๋ขึ้ "เจืจุ๋” มากกวา ประกาหี่สอง ในระหว่างวิกฤตกาณ์ค้าโครงการเศซุ่จ เฆ้ว่า บึ้ดีจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลากเสันแบ่งฒว่าง ด่ด่ลืงคมนิยม” ก้บ “คอมมิวตั้ม์” และณัฑนว่าเขาเสฑสิ่งแรกบั้ใช่สิ่งหลัง ใฒายคาขฌ ณจุ๋ ษัมึความแคฒ่าปิ๊ว่ฑ์งสอง ดืฒลี่ตั้ปีต่อมา เสมึ ต๊ตั้ น๊กการฒิองฒมเจืาคฒ่ค้ญูกลําวว่า "เฑ๓เคยเลึกสงสัยไตัเลยี่พ็ตีเปี๋น คอมมึวตั้ด์" (หื่อิ๋งุ๓เอ ทแ๓ซื่' คจ๊' ๏๗.ขุ่ ฒฑิ๒ ๐! มึดึ| ค๐||บ่บ่ยํอึ๋. 1972. ถ' 171) ฝึฒิฌล้งจฒิตีจํานฌากก็พยายฌฆัฒฒเดื๓ณิ เตะไร้พื้ คําขว้ญัมื่อฉาทองฒิ๓วากลมทศนี๊ 1970 ที่ว่า 'จ๋จุ๋ม ทุกณิตคึคอมมึวนิสหี่ณัง" มึต้นต่ารั๓าก หึจุ๋มรพ็นิจตั้เค้า โครงกทเศฑูกิจ" ขฒร๗กเกล้ฑนั่ณฌ ตั้ณุดท้าย สําจี๊ปั๊ “คฒมิฟัม์" เพั้ฒย๓ช่ตํอ ภา (ยื่งปั๊ต้องพูดฒิต่อ 'ด่จุ๋ยั - เตย'ด่) มากั้เทัก้บต่อ การดํฌอญิฌสถขํจุ๋ริย์เอง ฒฒ๓งคอมมืวคุ้ต์เทํากับอื้ฒย ซฌสาถรณจุ๋ม('อขูบ๖|ธี๐อกท่ล๊๓) เพราฌลัง 2ปุ๋75 เปั๊ที่ข็ตเจนว่า ฆัมืกลุ่มกทฒิฌอึ่นใดหิ้ะหี๓ใท้เลึกล้มสถาบึ้พระกบึ้ริบ์ นึบจากนี๊ ว้อกล่ฒ 'ทตั้ฌปื่มเดฑฑฒ" ณัอกั้ล่าวหาคฌปั๊ฒิล๊ตืหุไป ต้วยก้น จนตั้จุดสุตยอดในติ๋ฒงดึณั 6 ตุลาคม 2519 1.7 ด่ด่=ร1ย่ธ่: บ่1ด่ฝั่ปัท. กั้1บ่แด่บดี๊คยํยบ๊วบืด่บ์ นด่: 14 ดูขุ่1 ฮ่ 13 ยั ญิ พี ธั ' 'ยั ตื้ ความกลวคอมมวนสม์-สาต๊ริฐตั้มของรทสันฒิควบอูกนไปน 1|ว ากฎใท้เท็๒ย่หซ็ดเจนในจดหมายเจุ๋ทึกส่วนฒองค์ทืพร๗กเกล้ฑ ทวงมึถืงนายเจมส์ เเบ๊ฒเฑธ่ ต๊๗พ้ขูาลไทยตัฒารคบั้วณิกฤษุ ยี่ ยั ^ธั ไนต้นเดีอหี่งหาคม 2476 นป็นชํวงเวลาเตึยวกบทืรดูาลพบุ๊ยาพหลพล 'อื้ . ธั ยั พี . พ|ซื้หเสนจุ๋มึอณาจหฒาหีญัฌาร 20 มฒายน 2476 ตั้ยา มโนปจุ๋กออกไปเเสั กําฒิ๓จุ๋ ณุญูค เานายหี้ดื พฒยงศ์กล้๗ระเทศ (ปั๊ดืถูกพนยามโนฯบึบใท้ออกนอก า]1ะเทฌล้งเกิควิกฤคเตัาโภรงกหเศณุกิจดอนต้นปี๋) แลมื้บต่าเเทฬิใน วิฐบาลอืก ในฑงณิตฌย จุ๋ก๓ลัทจุ๋ฒานพรตั้มจุ๋าต ผุ้ หึ ม บุ๊ ข์ ยี่ ' หึปี้ ทังสฌตั้ เเตในจดหมาฒแบพื้เตอร พ็งแสดงความเชฑาบึ้ดคฌกท ใท้สยามกลายเบั้ "ฒถณซุ้งคณิยม โดยเต๊สุดเฟัฟัะเบั้ไณ์ตั" และ กําลัทางฒทึจฆ่าลาจุ๋มศ์เฒลอกล่อใตั้ะองค้ดงสณฑสฒ่ติ ในท้ศฌฯฟัระองค์ สมาชิกสาฒลเรีอนของคณะฑษฎรยกยองบูซาบึ้ดึ บ่ ยั คั ะ ผื่' ยั ปี้ อยาณจุ๋ฒฑา 'ฒฒทตืนฑวฌงการฒิอฒปัเตืยพฌสยามโฒิเอืยง ไปททคอมมิฒิม์", หีงฒ่ทฒิเเบ๊หีเตอรึสุ่ ขฆักั้องฒฒ่วําจะจหึร๊ก ยั ซี ยํ ยั ยั ข์ด่ ยั ปี้. ยี่ ปี้ บี วืฉื ปี้ ภกดคจุ๋ลลงกกขาดหลกกหมึะฒฑเขมแฆ ปั๊ดจงเป๊ณุควบคุม ใน ทางจุ๋ฒิเ๓ะใฒิฆยฒฌ ณิณีา พ็งแสฌควฌผิดหฟัต๊ดา นืยฒฌกต๊ณิจุ๋ญ" (จุ๋1ธีฌบํ๐ภล| ฌภนี๊'๐๒ห่อื๒) บู๊ยฒ ทําอะไร พวกขาพืงพอใจก้บกั้ารปล่อยให้เปี่ฒาระของพระองค้เเละการ ด่ ฆั แทฑแซ๗องต่ต๊คิฬิะ ขณัองปื่ะเทศจากคอมมึวนึสม์" เเต่ทรงตังข้อ ธั ลังเกตว่า “ภัยอืนเเท้จริงของคอมมิวนิสม์อาจจฌลกตันให้คนพวกตั้งมีอทํา อะไฆางอย่าง ซึ่ฌาณิฌจะสายเกินไป'- ยี่ หิ ' ยั ' ญิ ะ ญิ ขีฒง การฒเณีบมกบฎตัวยอทุ๓าฌดาเนนไณินขจุ๋นจรฑ ต๊โหฒฑญูณัฒาฒารมฌฑลจุ๋ในชํมก่ฒ 2475 ษิ เขา กําล้งตาม๓ค็จอจุ๋ต๊วืงไณัณิวลในขิทึ 24 มึถุนา เ๓จุ๋ใพุ่ วางฒญู ต่าใฒา๗ฒิา ณิเดีอจุ๋าฒ 2476 การเตรืยมการกบฏ “ไจี๊ดเขัาไป๓กตํว" ( ณัฆโหมรอนฑ ตี่อขัฑเจ้าก๖ภ ดู ญู. ญั. งื ยั งื - ยํ บี ถิ่ ะ 2492' น 62) เพฌ 11 ว้นหลงจากหืดเดนททกล๗๓มกธณุกเตั้
 15. 15. 1ภีชุ่ป่าะว๊ดึด่1ด่ด่ร์หี้พี้งด่ร๊1งื่ (11 ตุลฒ 2476) นําโดจุ๋เจัจุ๋หีอตืตฒฌดืภ๓โฒ (พขุ่ศ. 2471 - 2474) ทหาฆัฒิองจํานวนทนี่งเดินท้พเข้าณุงเทพฮิ ปื่ะโยคแรกสุดของ คํทาตทิ่ฝ่ายกญูตั้ต่อร้ญูลเผยใหีเพึนความกลัวคอณิวตั้ม์-สาฑรณร้ฐ จุ๋ฌพวกเฑ: ฟุ้าลฟื้ด้ปล่อยใท้ณฒ่นพรดี๊เตณุาพ แลฒ่า ทลวงประดิหุ่มนูธรรมกล้บมาดําเนีนนโยบายคอมมิวนืสศ์” (รวบรวมตํา เเกลงการณ์เเลขั้ประกาศค่างๆซึ่งกู๊บาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทัวไดั ปื่กฒเจุ๋าฒ่าจุ๋ ตึเจุ๋จุ๋฿ โณิจุ๋' 2476. น' 12) เณตี๓ฒ ข้อเรีบฒิภ้อแฑใน อื ข้๓ฌคํพาดฉบั๊ลฌ ธียก ร้องใท้ร้ฒาลทําทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่อใท้สยามมืพระฒากบั้ริย์ปกครอง “ชั่ว ก้ลปาวสณ" (เบั้ความจรึงทึ่ว่าฝ่ายกั้ญูใช๊คําว่า'พฌหากพั้ฒิกครอง ภายใติ๊ฐฒมนูญ'ด่ แตํประโยคตึงกลําวหี้ปั๊๖คและต๋าขาคหี้งฉบับให้ นิ้ณัฒกํารกมากฒ่าคําทล้งอย่มบู๊ต้องสงสีย ยื่งฒ่พั้น ณิฬิแน่ช้คว่า ฝ่ายญิมายณิจุ๋นูญูแฒไฒถ้ฒวกั้เซายืดอํานาจสําเขิ ทลวงโทม รฌกญเซืฒไปืนฒิทืกควจุ๋จํทองเขทํา "จะได้๓ไธํญัจุ๋เนิ้ให้ เห๓อื้ม เเลฒาจุ๋อํานทเเก่พรฌฑฒเตืฒฆเจั้าอญัว'จ๋ (หลวง โหต๊นฑญู. น. ยํา-62) กาฒฏถูกปจุ๋ฒ่ายแพ็ตตั้ทปู้าลฒิา โดยหฑจุ๋ลสงฒม ณเตืจุ๋มา พร๗กั้เกลืาฯเสด็จออกฒจุ๋ทศ สุพั้ายปี้พัตั้ ที่ฟื้ก๗ โดยที่ตั้งวิ๓กณิวลเฐ์งภัยคอณิณิสม์-สาจุ๋ร้ณิมต่อไป ปลายปิ 2477 ค็งเริ่มใร้สิ่ฑ์ฑงฒยายต่อเจมส์ แตั้เคฒิาเบั้ “อทุธ พั้ยเเรคุ้ด" ซอฒะองค้ ซึ่งไตัทัง “ใวิ้อย่มได้ผล๓หลายครื้งเเล้ว” นึ่น คือ อุ๊พฒดี๊ย์ “เฟี่อใฟี่ตัอืจุ๋"' ฒกล่ทฒเเตั้คอรืขุ่ ฒฌค์ จะตัอง "สามฒลึกไปพ้กในขี้งปลอดก้ย๓งแท่ง' ถ้าฑงจู่ลลฒชณิน ณุงเทฑะ “ไต้ผล๓ถืงตื่ง“ ผื่อได้ซ๊ค่าขู่จะสละฑขย์ ร้ฒาลกึส่งผู้แทนคณณนี่งไปเจพากับ จุ๋เณัหี่ตั้ฒ ทรฒิสั่งฒคจุ๋แฌว่า ฑาณัดจุ๋ลักในขณ นื้พื้อ 'จุ๋าฒกั้ ตั้ด่อ|ท่งี้เ เเละ ฒยํ'ตั้ห่ฒ่หึล๊ปื่' (ดู แถลงกฒ่รีฒ่ จุ๋ทฒเตืจจุ๋ทัฌาตั้ฟีก พ๗ภเกธัาเจ้าอญัว ฒสลขั้ ร'า ด่บ่ะบ่าด่ฮ่: ราด่ณิบับุ๊' "11ด่ขุ่ยุ่ดี๊หขุ่มมิาบึบ่ป์ และ |ปุ๋ จุบ่า ด่ 15 จี้'ฑถิ่ด่มบัตึสุ่ โรณิณ์ฑีณุง. 2ปุ๋าอขุ่ น 34 ฒใบั้คัพตั้าษาณิฒ) ก่ฒ วุ้บ่ในั้นเคยปี้สั่งกับเเบึฒเตส่ว่า “กธต่อสู้ทล้กคึอต่อต้านคอฒิวพั้ม์" `7"ขุ่เวี'|กว้องอฒเบั้ทหกบื่ต๊งคืณุในพจุ๋ทึก 2 ฉบั้แ๓ณิ }จู|"เ' สบื่อนใท้เทึนถืงความกล้วคอมนืวนิสม้-สาถรณจุ๋มอืกั้ครื้ง ยุ่เเเบ่นื้ปุ๋งกาณ์.' ทังสลฒฒณัติ. น' 152-3: ฑบี่ดฒิใตัฒ): ถ้าฑกั้จะใท้ฉืนคํฒต่าแหฒต่อไป ด้องซอใท้ ฯ. เลึกฑาฒแมฌลัย... 2' ใจุ๋๖จุ๋ฒ่ฆัจุ๋จุ๋ฌจุ๋อั้ณี แลปิ๊องร้จ๊าลเก่าและขอให้ปกบปฑมผู้ทิ่กูถูกพรถาชวงศ์จักรื อยํมข้ฒด 3' ต้ฌนสฌถวามเคาหีฒิอใฒด์พฒาจุ๋ริณิคบึ้ดจน 4. พยายฒจุ๋ควฌปั๊สงบตํมๆ โตณัตจุ๋ ซิ่งฉืพหึนว่พือยู่ 2 ยืฒต๊ณ์ ก. ฑามกล้วว่ฟุ้ลจะด่าเนีนโกั้รงกาจหุ่กิจแพ มั๊ป๋ล|5ธ1 อย่มแรงขุ่.ปุ๋ ด่ 'รํอนณัพั้น ในรฌว่าบื่ทรงใท้คฒผู้เเณขีาพั้ในวันที่ 12 ฮ๊วาฒ 2477 ต๊เกล้ฑค็งฒดหึฑามตั้ฒฆ่ยเกี่๓ณัอจุ๋ญัดืฒณิ วืฆ ไวทยะในรฌว่างกทฒิปื่าจุ๋จุ๋ฒิ 2475 หีท้ผู้มืฒดาตั้ติ์พิ้ ทลายถวาฒทดาศักติ๋คึน หีฒิมั๊า "ทิ่เตั้บึ้า มีมั๊ฟุ้ทางไณินหีง กิ่อถบ๖|บื๐ เบั้ฒิว่าใท้เลึกเพื้ยญูตฑ ซึ่งใน ๓๐กย๊๐๖งุเซาต้ฌมี" ณิน กาณิฒยครื้งนื้น ผื่ณันหื่ 25 บั้วาคม 2475 หีตีกล่าวว่าฑได้เลนอ เรี่องนี๊นื้แต่หลังเหี่จุ๋ฌกฒ่กฑองใหม่ๆแต่ไดั่ฒารคัดค้าฒบ่าง๓ก จากพฆ๓มโฒ่ฒ่ ต๊ยามโนฯจุ๋จุ๋ดืเล่า ดํฒิมจุ๋๓ ฒิลฑทา ตั้ยค้ดถ้ณข้อจี๊ย่หแฆัน ภล่หี่าเพั้ท ขื่กั้๗ะด่ ฒ่แต่ฒจุ๋ลฯกืมึฌคาามปั๊เหึพื้วมึณิดื “ตั้ทบู๊ดื ทะมหา กฮัริย์อาจจะถืยว่าเฌฒอง' ในที่ธุด นาณิมซึ่งฒิพุ่เฌอุญัคติอย่ห จุ๋ทมการ ยอมถฌญัคดืนี้น)
 16. 16. |6ฮ่บํ1:ว์นิด่บุ๊หว์กึ่สื่บ่บ่ว๊ง หค้งจากจุ๋ตั้ 2 จุ๋เเณังต้ณัว ทังจุ๋ทืกณิ ญัอืก 2 ฉบั้ โดยตั้งเปลี่ฒว้อเรีจุ๋บั๊ญัากฒเค็ขจุ๋ ซึ่งอาจมองวําเปี๋นกาขี่ฑะองค้ทรณยายามจะช่วงชิงป้องกันอันตทยของ ลาธฒจุ๋งหน้า ณัใต้ทงพูดฒิ ฌธอ|ธีงิ้ โดยฒงอิก) หฒ บั้นทึกหี้งสองซอใท้ร้ฐบาลเเค็ขร้ฐธรรมนูญูเพึ่อเพิ่มอํานาจของพระมทา กบึ้ริณิฒารดือกญี่จะเบึ้สมหีกเเต่หั้๗อจี๊า ที่เรียกฒิว่า 'ด่สมตั้ ประ๓ททึ่ 2" จํานวนครึ่งทนี่งของสมาชืกสภาอิ๊งหมด และในการวืโตั ญัาบื่ฒิฒาแล้ว (เฌ-ในกรณีที่ทฌทากหู้รึย์ทจุ๋มหี๓ช ฒญัติฉบับใตฌมา ฒาผู้แฒฑษฎวเจุ๋องญู฿ฒในฒวเดี๓ณิ'จ๋) พรญ์นทึก 2 ฉบั้ทลัฉี่ ตั้๓๓มให้ตั้ารเจุ๋างการฒิยงใท้ ซัฒกฒฌฮัอบเก่า (ก่ฌ 2475): ลมาชีกปวธุตบื่ 2 คฑมีอาบุเกีน 35 ปี ฒะเคยมึคําแณัณัาหื่กฒนระตับณูในว้ณุลมาก่อน ฑกเซาถหไบั้ อฒตให้ตั๊งต๊คการฒิองได้ ในทางกล้บก้น ข้ารหกาฟัหี่ทฌกั้อจุ๋ หี้ฒมคต้องเลึกเกิ่พ็องก้บการฒิอง ชี่งเทําก้บเปั๊กธบุ๊เลิกญิลกณ ฌฎรโดยปี๊ยาย เฒะลมฒิคณฑษฎรส่ณใหญัาจากร้าต๊ามั๊า โดยเฉพาอืากกฌฒ บึนธฒดาพัอเรียกรือกั้องพร๗กเกลัาฯ เหล่านื้ ญิลปั๊ฌ๓ฌยอมิ้ได้ แตํก็พยายา๓จุ๋เฌ฿อยํางฒาจุ๋ด ใฒาจขืกขืงให้แฝ้ขลใพื้จุ๋มื้ ปิ้กาบื่ า ฑงบี่ยน มั๊”กฒ่ฒฌต๊ฒิ 180 ฌฌอย่ณัดเจน เทบุ๊ฑงเจุ๋อน จุ๋ฑิ ฒิฑฒ 2หึ75 พั้มั๊ฒ่ฒใหี่จุ๋โฒ บั้นาจุ๋ธั -บ้พื่ฒอ้าห่าฑจุ๋งจุ๋จุ๋คิ้แตํ สม็ณ์ฒ่ว เต่ทรงยฒให้ผ่ณไปเพึ่๓วามทดเขิ ฆ์เตั้ค่าอฮ๊าจุ๋ น่าเรี่อ ซู๊ณูญฉชี้วากั้ม 2475 ได้ซึ้มั๊กืฒิยฑต๊ฒ จุ๋อปื่ฌาก เตะซอเพืฌใหัฒทึฮันาจุ๋ตจุ๋ต่าภล่ทได้ พฆฒากต๊ย์ตั้จุ๋ตั้จุ๋นพที่เปั๊ฒิได้ แน่จุ๋ว่าในขณซิ่คน อฝั่ฒนยามโนฯบั้นายกฯ พ๗กเกล้ฑย่อมฆัฒตัฌก้ทล ปั๊ใช่ต้ว ล ทากแค่คึอกทตกจากอ๋ณาจตั้จุ๋ยฌโนฯ ต่าณาก ที่เบั้ สาเหญัใตั้ดี๋งณิรงย๊ณจุ๋ยอย่างกฆัฒ บ่`7 บุ๊บุ๊ะ1า|บ์:ราซฮัาบืก.การแป๋ปี้นี้ถฮ่นป้าบึด่ป์ และ |4 นุห 0 |7 ขุ่'"ตีวยืยํงี่งํเฒ ต๊เดืนกาณิลฒิกสกั้าผู้แฒฑญูบั๊๓ทแต่งตัง `ผื่'ด่'าฑิจ๋|มกับความเข้าใจอยํมกวืา๗วทในฒิทศวฒ 1970 ว่ฌฌกเกล้ท ฉั ปี้ ยั อิ๋ซี เ ขั้ ตื่ ตื่ ' สี่ ปี้ ขุ่ ขุ่"ว›ผุ้'ธําคานเชีฌลกกฌมกฒฒฒ สขุ่สขุ่ฌฑงฒา ตื่งเปี๊ฒิณภฒมยกฌ บิ น่ ฆั ชุ่' ตุลาตั้อใจ อ้นเตั้งม1จากวิปี๊ปู้าลฒารใพ็ม้ยฑกเขาเองแด่งตัง บ่` อื่คั . ยํ ' พี ธั เ`ขุ่›หน๊าทรฐอยางค๓ณั) ไนความเปี๋นจรง เหึนได้ชั้ดจากพรท็าฌนทีกั้ ' ' ยั . 'ข์"'งพระอหึก์ว่า สิงฒงต้องการ ปู้ใปื่ทยกคิกล.สน่แฒิตัง เเตคึออ่ณาจทื .ะ ลื้ ผื่ดืยัซียัพึ่งืยัถ้พีผุ้ "='1|รงเเตงตงคนพวกฒอง (นเปนขอเรยกรองทเทมอนกบขอเรยกวองใน ' ยั 'วุ 'ขาดฉจุ๋สฌปี้ต๊๓งศ์เจ้าฒเดช= ด่-กพุดือภตังผู้เเฒกษมั๊ะฒ นู๋ใ ขุ่ขุ่ ตัองถวายพรฒฒเต็จพฆจ๊าอยู่ตั้งเลิอก") หากฒยามโนฯฒิ . ยั ลี้ พี ญิ นี้ น่›'฿นอานาจ ด่ปัฒทญัณูญ" แฒ่จะตั้ถูณฌยกจุ๋เลย (ตูโดย เ`เพาะอย่มฌ พ1ะฑจุ๋ทืกฉบ้บื่ 4 ใน เเถลงการณ์ตุ๋ขุ่ทรงสลกั้สมบั๊ขุ่ เ '79-180) ะเดืนทิ่ณัตงใท้เหึนกธ “เปลี่ณรี้ย" ของ ร'า อบ่างช๊ดเพทืสุค 'ขุ่ ' หิะ พี ฆั ผื่ ยั ๓๖๑ เตั้ณิฌต๊คกธณีอง ขื่งอกเฒน เตั้ะเฒิทคพ็มยฒิทศฒิ 'จ7๐ ฮ็กอปื่งมาก ' ใพดึฒกกคม 2475 (2476 ตามญิณัจจุฒ) ทลวภิจืฒฑกั้ท ขุ่]ดืตญักั้ธสถณทูตไทยในพั้ พยายามจั้ตตัณรึคกาฒิอฉี่อ "คณ ขุ่ ขึ้ ธั ยั ฆั . ซาต" ขน เขาใตื้ปั๊ษากบปั๊ดืเเละไตึบกาฒบสนุนจากฝาฒลง ผู้นา ผ้ ว้ขูาลคจุ๋ฑณัมั๊ต๊โนฯก็ฒิบณุน อปื่หึไฑ์ฒม ผื่มั๊๓มโนฯ ด่ ยี่ กื้นื้ ยั . ขุ่ พี ยั ซี นาเรฒซนทูลเกั้ลาฯ ขอคบื่กฑจาฒร๗กเกลาฯ ทังมฒสีอถฌบียา ยั ยี่ ฉื มโนฯ ผื่อณท 31 มกบีคม วา ขุ่ ขุ่ คามจุ๋คคลษัคังฌคมคณจุ๋ฌ [หมายถึงสจุ๋ณจุ๋ร] ฒะ ขอณุญูาตต้ตั้ณัน บั้เจ๊พึความวิตกเปี๋นตั้ก ด้วบฑงว่าจะเป้น เทคุจุ๋เทึอณิฑามฒบต๊อณัอุ๊.. ประเหศสยาพื่บื่งจะ .ยั สื้ใ .ยั ฉื ยี่ งื พี ฌ วู้ จุ๋ฒน ฒ ตั้ฌเวลาสมฑฌฌฒคจุ๋ทฌฌเฒเขา ดาย จุ๋ฒากั้ณิ๓เปื้ใซี้ณัจุ๋ สีย๓บ ยํ' จั้าพเจั้า บ่ ขุ่ ยี่ นี้ จืงตั้วา ใฆลนิ้ฮัให้มืลมาค๓ฒ่ฌดฌะตีกวา นต%ยเหศุพื้คน ญิลได้ยอมอนุญาตให้มืสฒฒคหี้ษฒิยเฒิ จิ่งบั้การ๓กทืจะ

×