Publicité

Mrppt ir-medical-18

mrpptir
mrppt
21 Jul 2020
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Mrppt ir-medical-18

 1. ‫کرونا‬ ‫ویروس‬ ‫درباره‬
 2. ‫عنوان‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫با‬‫تولید‬‫سادگی‬‫نامفهوم‬‫از‬‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬. ‫چاپگرها‬‫و‬‫متون‬‫بلکه‬‫روزنامه‬‫و‬‫مجله‬‫در‬‫ستون‬‫و‬‫سطرآنچنان‬‫که‬‫الزم‬‫است‬‫و‬‫برای‬‫شر‬‫ایط‬‫فعلی‬ ‫تکنولوژی‬‫مورد‬‫نیاز‬‫و‬‫کاربردهای‬‫متنوع‬‫با‬‫هدف‬‫بهبود‬‫ابزارهای‬‫کاربردی‬‫می‬‫باشد‬.
 3. 01 ‫مقدمه‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیرنویس‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
 4. ‫مقدمه‬ COVID-19‫یک‬‫بیماری‬‫عفونی‬‫است‬‫که‬‫توسط‬ ‫ویروس‬‫اخیرا‬‫یافت‬‫شده‬‫با‬‫نام‬SARS-CoV-2 (‫یا‬ ‫کورو‬‫ویروس‬)‫ایجاد‬‫شده‬‫است‬.‫قبل‬‫از‬‫شروع‬‫این‬‫ش‬‫یوع‬‫در‬ ‫ووهان‬،‫چین‬‫در‬‫دسامبر‬‫سال‬2019،‫هیچ‬‫اطالعاتی‬‫در‬ ‫مورد‬‫این‬‫ویروس‬‫وجود‬‫نداشت‬
 5. ‫جهانی‬ ‫انسداد‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫سابقه‬ ‫شده‬ ‫گزارش‬ ‫موارد‬ ‫موردی‬ ‫هیچ‬
 6. 170,000+ ‫گزارش‬‫موار‬‫د‬COVID-19‫در‬‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫جهانی‬ ‫سطح‬16‫مارس‬2020
 7. ‫آمار‬ ‫شده‬ ‫تایید‬ ‫فوت‬‫شدگان‬ ‫چین‬ 80.866 3,213 ‫ایتالیا‬ 24,747 1,809 ‫ایران‬ 13,978 724 ‫اسپانیا‬ 8,700 297 ‫جنوبی‬ ‫کره‬ 8,236 75 ‫بعد‬‫از‬‫چین‬،24000‫مورد‬‫گزارش‬ ‫شده‬‫در‬‫ایتالیا‬،‫رتبه‬‫دوم‬‫در‬‫س‬‫طح‬ ‫جهان‬‫است‬
 8. ‫تمایل‬‫در‬ ‫ابتال‬ ‫به‬‫باال‬ ‫سنین‬ ‫لورم‬‫ایپسوم‬‫متن‬‫ساختگی‬‫با‬‫تول‬‫ید‬‫سادگی‬ ‫نامفهوم‬‫از‬‫صنعت‬‫چاپ‬‫و‬‫با‬‫استفاد‬‫ه‬‫از‬ ‫طراحان‬‫گرافیک‬‫است‬.
 9. 02 ‫عالئم‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیرنویس‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
 10. ‫عالئم‬ ‫شدید‬ ‫تب‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بدن‬ ‫دمای‬37.3‫درجه‬ ‫یا‬ ‫سانتیگراد‬99‫فرات‬ ‫فارنهایت‬ ‫درجه‬‫ر‬ ‫رود‬ ‫خستگی‬ ‫کامال‬ ‫عادی‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بدن‬ ‫م‬ ‫انرژی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬‫کند‬ ‫ی‬ ‫خشک‬ ‫سرفه‬ ‫بیر‬ ‫بدون‬ ‫مداوم‬ ‫سرفه‬ ‫و‬ ‫تحریک‬‫ون‬ ‫مخاط‬ ‫کشیدن‬
 11. 03 ‫جلوگیری‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیرنویس‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
 12. ‫تصویر‬ ‫یک‬‫هزار‬ ‫از‬ ‫تر‬‫ارزش‬ ‫با‬‫است‬ ‫کلمه‬
 13. ‫نمایش‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ها‬ ‫دست‬ ‫کننده‬ ‫عفونی‬ ‫ضد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستان‬ ‫بشویید‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫صابون‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫الکل‬ ‫فاصله‬ ‫سرف‬ ‫که‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بین‬ ‫فاصله‬‫ه‬ ‫حداقل‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عطسه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬1 ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فاصله‬ ‫متر‬ ‫صورت‬ ، ‫صورت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫نک‬ ‫لمس‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دهان‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ، ‫چشم‬‫نید‬ ‫سرفه‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بینی‬ ‫و‬ ‫دهان‬ ، ‫سرفه‬ ‫هنگام‬‫ا‬ ‫بپوشانید‬ ‫خود‬ ‫بافت‬ ‫یا‬ ‫خم‬ ‫آرنج‬ ‫تنفس‬ ‫مش‬ ‫دچار‬ ‫شدید‬ ‫تب‬ ‫و‬ ‫تنفس‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫کل‬ ‫باشید‬ ‫پزشکی‬ ‫مراقب‬ ، ‫هستید‬ ‫مسیر‬‫ها‬ ‫مقامات‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫همیشه‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محلی‬ ‫یا‬ ‫ملی‬ ‫بهداشت‬ ‫کنید‬
 14. ‫آمار‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫حدود‬80‫درمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ٪،‫خاص‬‫ب‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫از‬‫می‬ ‫هبود‬ ‫یابند‬. ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بیوتیک‬ ‫آنتی‬coronavirus‫کار‬‫نمی‬‫کنند‬.
 15. ●‫سازمان‬‫بهداشت‬‫جهانی‬(WHO) ●‫مراکز‬‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫کنترل‬‫بیماری‬(CDC) ●‫مرکز‬‫بیماری‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫اروپایی‬‫ها‬(ECDC) ‫تحقیقاتی‬ ‫منابع‬
 16. 04 ‫رفتار‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیرنویس‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
 17. ‫برای‬ ‫فاکتورها‬‫بیشتر‬ ‫بررسی‬ ‫بسیاری‬‫از‬‫افراد‬‫بدون‬‫عالمت‬‫آلوده‬‫به‬COVID-19‫عالئم‬‫خفیفی‬ ‫دارند‬،‫خصوصا‬‫در‬‫اولین‬‫مراحل‬‫ابتال‬‫به‬‫این‬‫بیماری‬.‫ب‬‫نابراین‬، ‫شما‬‫هنوز‬‫هم‬‫می‬‫توانید‬‫این‬‫بیماری‬‫را‬‫از‬‫یک‬‫فرد‬‫آلوده‬‫ب‬‫گیرید‬‫که‬ ‫فقط‬‫سرفه‬‫ساده‬‫دارد‬‫و‬‫بیمار‬‫نیست‬
 18. ‫تماس‬ ‫ش‬ ‫تعیین‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬‫ده‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آزمون‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫تحل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مورد‬ ‫سپس‬‫یل‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫رفتار‬ ‫تجویز‬ ‫را‬ ‫معالجه‬ ‫پزشک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫پزشک‬ ‫تجویز‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫درمان‬‫شوید‬ ‫آزمایی‬ ‫کار‬‫بالینی‬
 19. ‫درمان‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫مراحل‬ 04 ‫تماس‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫بگیرید‬ 03 ‫می‬ ‫داده‬ ‫خانگی‬ ‫آزمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شود‬ 02 ‫باشید‬ ‫آزمون‬ ‫نتایج‬ ‫منتظر‬ 01 ‫را‬ ‫پزشک‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬
 20. ‫مرحله‬‫اول‬‫ویروس‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫بدن‬ ‫که‬ ‫مناطقی‬Coronavirus‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بدن‬ ‫دمای‬37.3 C‫باشد‬ ‫مداوم‬ ‫سرفه‬ ‫و‬ ‫تحریک‬ ‫باش‬ ‫تر‬ ‫مشکل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تنفس‬‫د‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫حفاظت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫ماسک‬ ‫از‬ 1 2 3 ‫نوع‬ ‫حفظ‬
 21. ‫نتایج‬ ‫آنالیز‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مرگ‬‫بهبود‬ ‫با‬‫مطالعات‬‫و‬‫تحلیل‬‫های‬‫جدید‬،‫میزان‬‫مرگ‬‫و‬‫میر‬ ‫رو‬‫به‬‫کاهش‬‫است‬‫و‬‫بهبود‬‫می‬‫یابد‬ ‫بهبود‬ ‫مرگ‬
 22. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ Corona Virus‫بدون‬‫شود‬ ‫منتقل‬ ‫مناطق‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫یا‬ ‫دما‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬.‫به‬‫کار‬ ‫ترین‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫پیشگیری‬ ‫اقدامات‬.
 23. ‫متشکرم‬!
 24. ‫منابع‬ ●‫مجله‬ ‫و‬ ‫روزنامه‬ ●‫اینترنت‬ ●‫مصاحبه‬ ●‫کتاب‬ ●‫تحقیق‬
 25. ‫اختصاصی‬ ‫اشکال‬ ‫مجموعه‬
 26. ‫اختصاصی‬ ‫اشکال‬ ‫مجموعه‬
 27. ‫اختصاصی‬ ‫اشکال‬ ‫مجموعه‬
 28. JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE PHASE 1 PHASE 2 Task 1 Task 2 Task 1 Task 2 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL PHASE 1 Task 1 Task 2 ‫اختصاصی‬ ‫اشکال‬ ‫مجموعه‬
 29. ‫اختصاصی‬ ‫اشکال‬ ‫مجموعه‬
 30. ‫اختصاصی‬ ‫اشکال‬ ‫مجموعه‬
 31. ‫اختصاصی‬ ‫اشکال‬ ‫مجموعه‬
 32. ‫اختصاصی‬ ‫اشکال‬ ‫مجموعه‬
 33. ‫اختصاصی‬ ‫اشکال‬ ‫مجموعه‬
 34. ‫اختصاصی‬ ‫های‬‫آیکون‬ ‫مجموعه‬
 35. ‫اختصاصی‬ ‫های‬‫آیکون‬ ‫مجموعه‬
 36. ‫اختصاصی‬ ‫های‬‫آیکون‬ ‫مجموعه‬
 37. ‫اختصاصی‬ ‫های‬‫آیکون‬ ‫مجموعه‬
 38. ‫اختصاصی‬ ‫های‬‫آیکون‬ ‫مجموعه‬
 39. ‫اختصاصی‬ ‫های‬‫آیکون‬ ‫مجموعه‬
 40. ‫اختصاصی‬ ‫های‬‫آیکون‬ ‫مجموعه‬
Publicité