Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

съединения на въглерода

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

съединения на въглерода

 1. 1. СЪЕДИНЕНИЯ НА ВЪГЛЕРОДА урок
 2. 2. 1. Оксиди на С - физични свойстваa) Въглероден оксид(CO) б) Въглероден диоксид(CO2)  газ без цвят и мирис;  безцветен газ с кисел вкус;  по-лек от въздуха;  По-тежък от въздуха - плътност при  молекулата му (C=O) 25 °C - 1,98 kg/m3 т.е. 1,65 пъти по- голяма от тази на въздуха ; съдържа двойна връзка;  молекулата му (O=C=O) съдържа  във вода се разтваря малко, две двойни връзки и има линейна но не взаимодейства форма; химически с нея;  разтворим във вода и  получава се при недостиг на взаимодейства с нея; кислород при процеса горене;  при температури под −78 °C  силно токсичен, причинява променя агрегатното си състояние задушаване и може да причини смърт при вдишване; от газообразно в твърдо (твърдият въглероден диоксид се нарича „сух  Не взаимодейства с киселини лед“); и основи;  взаимодейства с основни оксиди и  Неутрален оксид! основи;  Киселинен оксид!
 3. 3. 2. Химични свойства на оксидите на СВъглероден оксид Въглероден диоксид2C + O2  2CO + Q C + O2  CO2 + QВъглеродният оксид гори със син не гори, не поддържа горенетопламък, при което отделя голямоколичество топлина:2CO + O2  2CO2 + QВзаимодейства с оксиди на метали Взаимодейства с основни оксиди :при нагряване CO2 + СаO  СаСО3CO + ZnO  Zn + CO2не взаимодейства с вода; Въглеродният диоксид е разтворим във вода и взаимодейства с нея: CO2 + Н2О  H2CO3 Процесът се нарича „газиране“, а продуктът е „газирана вода“. CO2 при големи концентрации предизвиква кисел вкус в устата и дразнение на гърлото и носа.Не взаимодейства с киселини и Взаимодейства с основи :основи; CO2 + Са(OН)2  СаСО3 + Н2О
 4. 4. СО • СО се образува при непълното горене на въглеродсъдържащи материали. Най-голям източник на СО е автомобилния транспорт - над 57 % от общото емитирано количество за страната. Една кола в затворен гараж с работещ двигател може да доведе до смъртоносни нива на газ CO в рамките на десет минути.• Регламентирана е следната норма завъглероден оксид за опазване начовешкото здраве:- максимална осемчасова стойност врамките на денонощието – 10 мг/м3 дане бъде превишавана повече от 1 пътгодишно.
 5. 5. Пушенето на цигари причинява повишаване на нивата на CO. Според някои фармакологични данни при изпушването на един пакет умерено силни цигари с общо тегло на тютюна 20 г се образуват: - 0,0012 г циановодородна киселина; - 0,0012 г сероводород; - 0,22 г пиридинови б~зи; - 0,18 гникотин; - 0,64 г (0,843 л) амоняк; - 0,92 г (0,738 л) въглероден оксид; - най-малко 1 г концентрат от течни и твърди продукти на горенето и сухата дестилация на тютюна, наричани тютюнев катран
 6. 6. СО• Въглеродният оксид е силна кръвна отрова.• При вдишване той се свързва много по-трайно с хемоглобина от кръвта, отколкото кислорода. Образува карбоксихемоглобин и се нарушава пренасянето на кислород до клетките.• Поради това въглеродният оксид е едно от най-опасните вещества, които замърсяват атмосферата.• В много малки количества той причинява отравяне и смърт.• Симптомите на отравяне са умора, главоболие, объркване, замайване, припадъци. Пострадалият се изнася на чист замайване въздух и му се прави изкуствено дишане.
 7. 7. В Н И М А Н И Е!• Потенциалните източници на въглероден оксид са незатворени газови клапи, фурни, печки на дърва, газови печки, камини и водни котли, автомобилни изпарения. изпарения• Как да предотвратите изтичане на газ, а от там и отравяне с въглероден оксид:• - Уверете се, че всеки уред в дома ви е монтиран правилно, според всички правила за безопасност и работят без проблеми• - Чистете димоотвода и комина всяка година• - Ако имате камина, уверете се, че отдушника е отворен• - Никога не отоплявайте дома с газова печка или фурна• - Уверете се, че няма изтичания на газ и, че вентилационните клапи са отворени, за да влиза свеж въздух• - Не палете въглища в затворени пространства• - Не използвайте керосин или спирт за запалване на печка.
 8. 8. • Въглеродният двуокис е газ без цвят и миризма, нормална съставка на атмосферния въздух, като е по - тежък от въздуха. въздуха• Образува се при разпадане на въглеродната киселина, при ферментационни процеси, във процеси водохранилища на варовитата вода, в зърнохранилища. зърнохранилища• Прилага се като сух лед в медицинската практика.• Образува се в голямо количество при пожари и подсилва токсичния ефект на въглеродния оксид.• При концентрации 8% на въглеродния двуокис (CO2) предизвиква болестни ефекти, а при 20 % смърт.
 9. 9. 3. Употреба на СО2 При производство на безалкохолни напитки; Газови оръжия; При бонбони, които се правят под налягане на СО2, бонбони разтапят в устата като обикновен бонбон и изпускат балончета с пукот;За производство на сода бикарбонат; Като необходим за фотосинтезата елемент се използва за засилване растежа при отглеждането на водни (в аквариуми) и сухоземни(в парници) растения; Като евтин незапалим газ за протовопожарни нужди и при пожарогасителите; В медицината се използва за стимулиране на дишането и при В медицината се използва за стимулиране на дишането и при балансиране на кръвта като се прибавя 5% СО 2 към балансиране на кръвта като се прибавя 5% СО 2 към кислорода; кислорода; Течният СО2 е добър разтворител на много органични съединения и се използва за премахване на кофеина от кафето; . Течният и твърдият СО2 са много добри охладители и като такива се използват широко в хранителната промишленост.. промишленост
 10. 10. 4. Въглеродна киселина и солите иА) Строеж на молекулата - H2CO3. Атомите в молекулата на въглеродната киселина са свързани с ковалентни полярни химични връзки. връзки Най-силни са връзките водород-кислород.• Н—О С = О Н—О• Молекулата е нетрайна. Във воден разтвор протича нетрайна взаимодействието изразено чрез следното уравнение: CO2 + H2O <=> H2CO3 <=> 2H+ + CO32- В разтвора се съдържат незначителен брой молекули от киселината.
 11. 11. б) Физични свойства• Въглеродната киселина съществува само във водни разтвори.• Нетрайна, слаба, двуосновна.• Променя цвета на лакмуса в бледорозово.• Образува два вида соли - хидрогенкарбонати и карбонати.• Въглеродната киселина активира процесите на окисление на металите и сплавите т.е. ускорява корозията им.
 12. 12. в) Химични свойства• Притежава общи свойства на разредените киселини. Свойствата и могат трудно да се определят поради нищожното количество на йони в разтвора.• Въглеродната киселина реагира с бистра варна вода: вода H2CO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + 2H2O Тази реакция се използва за откриване на въглероден диоксид и въглеродна киселина!!!• Образуване на хидрогенкарбонат: CO2 + Н2О + CaCO3  Ca(HCO3)2• Качествена реакция за доказване на карбонати: CaCO3 + 2НСl  CaCl2 + CO2 + Н2О
 13. 13. г) Употреба• Въглеродната киселина има ограничено промишлено значение. значение• В природата тя е решаващ фактор за изменение на релефа на земната кора. Подземните води, които съдържат въглероден диоксид добре разтварят скалите от калциеви и магнезиеви карбонати до хидрогенкарбонати. По този начин се образуват скалите във варовити местности.• Повечето от солите на въглеродната киселина са безцветни кристални вещества. Те са неразтворими във вода с изключение на амониевите и алкалните карбонати и хидрогенкарбонати. Общото свойство на карбонатите е добрата разтворимост на силни киселини. Намират широко промишлено приложение. приложение• Варовикът се използва в строителството, за производство на гасена вар, цимент, стъкло.• Калцинирата сода се използва за перилни препарати, получаване на стъкло, соли и др.• Натриевият хидрогенкарбонат се поставя в пожарогасителите. В медицината се използва за неутрализиране на стомашния сок.• У нас двата вида соли се произвеждат в химическия комбинат в гр.Девня.

×