Publicité

Linus

24 Apr 2015
Linus
Linus
Linus
Prochain SlideShare
Pengenalan hbef1503Pengenalan hbef1503
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Linus

  1. Latar Belakang Y.A.BMenteri Pelajaran,TanSri Dato’ MuhyiddinbinMohdYassintelahmembentangkanbidang keberhasialanutama( National KeyResultAreas(NKRA)) KementerianPelajanMalaysiapadabulan Ogos2009. KementerianPelajaran Malaysiamenyedaribahawaisuasasliterasi dannumerasi masihbelum dapat diatasi sepenuhnyawalaupuntelahdilaksanakanpelbagai programpemulihan.Programliterasi dan numerasi merupakansatuprogramkesinambungandaripadaprogramsediaadadandirancangan lebihtelitidansistematik. KPMtelahmenyasarkanbahawasemuamuridyangtiadamasalahpembelajaranberkeupayaan untukmenguasai asasliterasi dannumerasi berakhirsebelumpersekolahantahap1.Sasaran NKPI tersebuttelahmuladilaksanakanpadatahun2010 yang melibatkanmuridtahun1di sekolahrendah. Kohortpertamaprogram LINUS di jangkaakan mencapai sasaran100% pada tahun2012 ( kecuali murid keperluankhas). MentakrifkanAsasLiterasi DanNumerasi Literasi ditakrifkansebagai keupayaanmembaca,menulisdanmemahami perkataandanayat yang mudahdan kompleksdalambahasamalaysiadanmengaplikasikanpengetahuantersebutdalam pembelajarandankomunikasi harian.(berdasarkantakrifanUNESCO). Numerasi ditakrifkansebagaikeupayaanmembaca,menulis,mengiradanmenyusunnombor sehingga1000, menjadi cekapdalampengoperasianmatematiksepertimenambah,menolak,mendarab dan membahagi dandapatmengaplikasikannyadalamoperasi wang,masadanukuranpanjang. (berdasarkanpenandaarasdari AmerikaSyarikatdanKanada). Strategi UntukMencapai SasaranLitersi Dan Numerasi
  2. Bagi mencapai sasaran ini,kami telahmembangunkanProgramLiterasi danNumerasi(LINUS) bagi memastikanmuridmemperolehkemahiranasasliterasidannumerasi.Tumpuannyaadalahkepada usaha utamabagimeningkatkantahapliterasi dannumerasimuriddihuraikanseperti berikut: ProsesSaringan Saringandijalankantigakali setahuniaitupadabulanmac,jundanseptemberbagi membantu mengenal pasti muridyang tidakmencapai standardyangberkaitan. Murid tersebutakanmengikuti programLINUSatauprogram pendidikankhas. Modul PengajaranDan Pembelajaran Modul ini berasaskanbeberapakonsepdanmembolehkanmuridmenguasai literasidannumerasi. Konsepyangdiambil kiraialahpendekatanliterasi dannumerasisecarabersepadu,ansurmaju,didik hibur,pengabungjalinandanpengulangan.Modul ini memuatkanbeberapamaklumatberhubung dengansenarai salinankemahiranyangperludiajarsertacadanganaktiviti danlatihan. PengukuhanAmalanPedagogi Menyedari kekurangangurupakardalampengajaranasasliterasi dannumerasi,latihangurusecara insentif dilaksanakanbagi mengukuhkanilmupengetahuandanpadagogi sertamengenal pasti murid pelbagai kebolehandanmenjalankanprosespengajarandanpembelajaransecaraberkesan. MembinaKomitmenBagi SemuaPihakBerkepentingan Program danaktiviti kesedaranakandianjurkandi peringkatJabatanPelajaranNegeri,PejabatPelajar Daerah,Guru Besar,Ibubapa,persatuangurudan orang ramai bagi mendapatkansokongandan memenuhi perananmasing-masingdalammenjayakanprogramLINUS. MemantauDan Menyelia Pemantauandanpenyeliaansecarainsentif akanmembantupihakKementerianPelajaranMalaysia, JabatanPelajaranNegeri,PejabatPendidikanDaerahdanSekolahuntukmengenalpasti kekuatandan kelemehanseterusnyamelakukanprosespenambahbaikan.
  3. FasiLINUSDi PeringkatDaerah Merupakanpegawai FasiLINUSyangdiberi tanggungjawabuntukmembantuguruliterasi dannumerasi di sekolahdanditempatkandi PejabatPelajaranDaerah.Selainmelatihdanmembimbingguru-guru LINUS,merekaakan membantusekolahmembangunkanstrategi yangbersesuaianberdasarkan keputusansaringanuntukmenangani isukhususnyaterhadapliterasi dannumerasi.Merekaturut berperanansebagai pengantarakepadaKementerianPelajaranMalaysia,JabatanPelajaranNegeri, PejabatPelajaranDaerahdanSekolah-sekolahdi bawahseliaannya. Objektif 1. Menggariskanbidangtugasmengikutkeutamaandanberfokuskepadasasaranyangditetapkaniaitu 100% muridtahap 1 menguasai asasliterasi dannumerasi. 2. MemastikanpelaksanaanProgramLiterasi DanNumerasi (LINUS) dapatdiselaraskandi seluruh negaraberdasarkanstrategi-strategiyangtelahditetapkan. 3. Memberi kefahamandanmeningkatkanmotivasikendiri dalampelaksaanProgramLiterasi Dan Numerasi (LINUS). 4. Memastikansemuapihakakurkepadagarispanduanyang telahditetapkan.
Publicité