Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Murann ezine.16jul2014

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
7/16/2014 Murann Ezine
http://www.murann.com/ezine/index.php 1/23
YOU ARE HERE:: HOME
ခ်ည္ ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား -
ေန႕စဥ္ခြ...
7/16/2014 Murann Ezine
http://www.murann.com/ezine/index.php 2/23
ဘုရင့္အမ်က္ ေတာ္ ရွၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္
စြပ္စ...
7/16/2014 Murann Ezine
http://www.murann.com/ezine/index.php 3/23
ကူညီႏိုင္ပါတယ္ ။
ေဗရိျမိဳ႕နဲ႕ သက္ သာေလာနိျမိဳ႕ ၂ခု
မိုင္...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Heart.sayaboat.jan2011.jbcs
Heart.sayaboat.jan2011.jbcs
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Murann Ezine (20)

Publicité

Murann ezine.16jul2014

 1. 1. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 1/23 YOU ARE HERE:: HOME ခ်ည္ ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား - ေန႕စဥ္ခြန္အား ခ်ည္ ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား 16.07.2014 ဖတ္ ရန္: ဆာ ၁၆း၁-၁၁ ငါသည္ ေတြ႕ႀကံဳသမွ်ေသာ အျခင္းအရာတို႔၌ ေရာင္ ့ရဲေသာစိတ္ ရွိအံ့ေသာငွာ သင္မိၿပီ။ ဖိ ၄း၁၁ သမၼာက် မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ဆာ ၁၆-၁၇ □ တ ၂၀း ၁-၁၆ ဘိုသီးယက္ စ္သည္ ၁၆ရာစုႏွစ္က အီတလီေတာ္ ဝင္ တရား႐ံုး၌ အထူးကၽြမ္းက် င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ႔သည္ ။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ရျခင္း - ဆရာေဇာ္ ဝင္း ႏႈတ္ ကပတ္ ေတာ္ တ ၂း၃၈ ေပတရုကလည္ း၊ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လြတ္ ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တေယာက္ မွ်မၾကြင္း၊ ေယရႈခရစ္၏... Gospel Interview အင္တာနက္ ဗြီဒီယို (မုရန္တင္ျပခ်က္ ) အင္တာနက္ - ငါ့ ကိုမစျခင္း အေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ ရေသာေတာင္ရုိးသို႔ ငါေမွ် ာ္ ၾကည္ ၏၊၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီး ကိုဖန္ဆင္းေတာ္ မူေသာ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္ မွငါ့ ကိုမစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ ရ၏၊၊ သင္၏ ေျခကိုေခ် ာ္ ေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္ မမူ၊၊ သင့္ကိုေစာင့္ေသာသူသည္ အိပ္ေတာ္ မမူ၊၊ အကယ္ စင္စစ္ ဣသေရလအမ် ိဳးကိုေစာင့္ေသာသူကိုငိုက္ မ် ည္ းအိပ္ေပ် ာ္ ျခင္း ရွိေတာ္ မမူ၊၊ ထာဝရဘုရား သည္ သင့္ကိုေစာင့္ေတာ္ မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ လက္် ာဘက္ ၌ရွိေသာ သင္ခိုလႈံရာအရိပ္ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏၊၊ ေန႔အခ် ိန္၌ ေနအားျဖင့္၄င္း၊ ညဥ့္အခ် ိန္၌ လအားျဖင့္၄င္း အထိအခိုက္ မရွိရာ၊ ထာဝရဘုရားသည္ မေကာင္းေသာအမႈအရာ အလံုးစံုတို႔ကိုကြယ္ ကာ၍၊ သင္၏ အသက္ ကုိေစာင့္ေတာ္ မူလိမ့္မည္ ၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ ထြက္ ျခင္းႏွင့္ ဝင္ျခင္းတို႔ကိုယခုမွစ၍ အစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ေတာ္ မူလိမ့္မည္ ၊၊ ဆာလံ-၁၂၁ ေန႔စဥ္က် မ္းစာ DAILY BIBLE ေကာေလာသဲၾသဝါဒစာ ၂:၁၀ အထြဋ္အျမတ္ အာဏာစက္ ရွိသမွ်ကို အုပ္စိုးေတာ္ မူေသာထုိသခင္၌ သင္တို႔သည္ စံုလင္ျခင္းရွိၾက၏။ သမၼာက် မ္း BURMESE-ENGLISH .....Burmese-English BIBLE Andrew (ဆရာေအာင္ႏိုင္) ျပဳစုသည္ ။ စာအုပ္ (Download 36 lessons) Murann http://muran အသင္းေတာ္ လိပ္စာအခ်ိဳ႔ - USA,..Singapore,.. Others.Links ... လင့္ခ္မ်ား www.murann.com/links.htm ေနာက္ ဆံုးတင္ျပခ် က္ မ် ား LATEST POSTS Thuya Thwin: Communist- Turned-Christian Businessman Monday, July ပင္မစာမ် က္ ႏွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရယ္ ရႊင္ဘြယ္ မ် ား ေဆာင္းပါး-၁ ေဆာင္းပါး-၂ သခင့္စကား ဓမၼသီခ် င္း သမၼာက် မ္းစာ ဗဟုသုတမ် ား LOGIN မုရန္ မဂၢဇင္း လြတ္ လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္ အား ကိုးကြယ္ မည္ C HRISTIA N EZINE ရွာရန္ Tuesday, Jul 15th Last update 08:26:42 AM GMT You, Thida Aung and 166 others like this.Like
 2. 2. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 2/23 ဘုရင့္အမ်က္ ေတာ္ ရွၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရၿပီး အက် ဥ္းခ်ခံ ခဲ႔ရသည္ ။ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ မည့္ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ဆုိင္း ေနရခ်ိန္တြင္ သူ၏ဆင္ျခင္ယူဆခ်က္ ၊ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကိုေရးရန္ စာေရးကရိယာမ်ားကိုေတာင္းခံခဲ႔ သည္ ။ ေနာက္ ပုိင္းတြင္ သူ၏ေရးသားခ်က္ မ်ားမွာ ႏွစ္သိမ့္ သက္ သာျခင္းကိုေပးသည္ ... Read more... မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တာခ်ီလိတ္ ျမိဳ႕ - ဆရာဦးေက် ာ္ ဝင္း က် မ္းစာသင္တန္း ၂ရက္ ေလ့ လာခဲ့ၾကတယ္ ။ က် မ္းစာသင္တန္းရဲ့ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ယံုၾကည္ သူမ်ားကိုဖ်က္ ဆီးေႏွာက္ ယွက္ တဲ့ စာတန္မာနတ္ ရဲ့ ပရိယယ္ (၄)မ်ိဳးအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီ ပရိယယ္ (၄)မ်ိဳးကိုေက် ာ္ လႊားႏိုင္ျပီး ခရစ္ယာန္ေျခလွမ္းအေၾကာင္း သင္ၾကားေလ့ လာခဲ့ၾကပါတယ္ ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကတည္ းက ဖိတ္ ထားတဲ့ နယ္ သာလန္နဲ႕ေနာ္ ေဝးကိုမသြားျဖစ္ပဲ၊ ဘုရားသခင္ပို႕ေဆာင္လို႕ အခုတာခ်ီလိတ္ ကို ေရာက္ လာပါတယ္ ။ က် ေနာ္ တာခ်ီလိတ္ မွာ ေနခဲ့ပါတယ္ ။ ပိုက္ ဆံမရွိခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုႏိုင္ငံတကာမွာ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ဘုရားလုပ္ငန္းေတြလုပ္ႏိုင္တယ္ ။ မီဒီယာအေၾကာင္းကို ဇူလုိင္-၂၀၁၄ သခင့္စကား သက္ ေသခံခ်က္ မွာ ေရးထားပါတယ္ ။ ယံုၾကည္ သူအခ်င္းခ်င္း ေ... ဘုရားႏွင့္အဆက္ မျပတ္ ရန္ - ကိုေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ) MP3 to listen (ဆရာကိုေမတၱာ စင္ကာပူမိတ္ ေဆြမ်ားႏွင့္ တရားေဒသနာေဟာၾကားစဥ္) http://mingalaronline.biz/se... ယရမိ- အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ JEREMIAH'S PRAYER OF CONFESSION ေယရမိ- အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ Jeremiah 14:7 Rev. Iv... 14, 2014 ခ်ည္ ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား - ေန႕စဥ္ခြန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း၊ေမတၱာပို႕ေနဆဲပါ မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တာခ်ီလိတ္ ျမ - ဆရာဦးေက် ာ္ ဝင္း ရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ တုိ႔၏ အမွတ္ အသားျဖစ္သည့္ ေျခာက္ ေထာင့္ပါ ေဒးဗစ္ၾကယ္ ႀကီး အင္းစိန္ MIT ဓမၼတကၠသုိလ္ က စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ “လူငယ္ ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ” - လင္းသုိက္ ၫြန္႔ (ျမန္မာ့ ေျမ) အျပစ္လႊတ္ ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ရ - ဆရာေဇာ္ ဝင္း Gospel Interview အင္တာနက္ ဗြီဒီယို (မုရန္တင္ျပခ်က္ ) ဘရာဇီးကမၻာဖလားပြဲနဲ႕ဆူရက္ ဇ္ Surez Apology, ဝိညာဥ္ေတာ္ ? ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ ကသမိုင္းဝင္ဂ်ဴးဘုရားေက် ာင္း - ေအးခ်မ္းေျမ႔ (ဧရာဝတီ) ယရမိ- အျပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ပညတ္ တရား ေျပာင္းျပန္အေၾကာင္း လူေတြရဲ႕ ႏွစ္သိမ့္မႈက ေကာင္းပါ၏။ သို႔ေသာ္ ... သခင့္စကားကာတြန္း ဇြန္၂၀၁၄ သခင့္စကား the Lord's Word ဇြန္၂၀၁၄ HAPPY FATHER'S DAY, ေပ်ာ္ ရႊင္ေသာဖခင္မ်ားေန႕ျဖစ္ပါေစ ထြန္းေတာက္ ေသာ မိုဃ္ းေသာက္ ၾကယ္ The BRIGHT and MORNING STAR - ဆရာေစာစံေအာင္ စိန္႕ၾသဂတ္ စတင္း (ေအဒီ ၃၅၄-၄၃၀) ST. AUGUSTINE (354-430)
 3. 3. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 3/23 ကူညီႏိုင္ပါတယ္ ။ ေဗရိျမိဳ႕နဲ႕ သက္ သာေလာနိျမိဳ႕ ၂ခု မိုင္၅၀ေလာက္ ေဝးပါတယ္ ။ ေဗရိျမိဳ႕သားမ်ားက ႏႈတ္ ကပါ... Read more... FACEBOOK GOOGLE TWITTER BUTTONS 1 168Share SPIRITUAL ၀ိညာဥ္ေရးရာ လွပတင့္တယ္ ေသာေျခလွမ္း၊ - Rev Saw Augustus Friday, 28 March 2014 09:37 က် မ္းပိုဒ္။ ေရာမ ၁၀း၁၄-၁၅ သို႔ရာတြင္၊ မယံုၾကည္ လွ် င္ အဘယ္ သို႔ပဌနာျပဳႏိုင္မည္ နည္ း။ သိတင္းမၾကားလွ် င္ အဘယ္ သို႔ ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္ နည္ း။ ေဟာေျပာေသာသူမရွိလွ် င္ အဘယ္ သို႔ၾကားႏိုင္မည္ နည္ း။ လူကိုမေစလႊတ္ လွ် င္ အဘယ္ သို႔ေဟာ ေျပာႏိုင္မည္ နည္ း။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီက် မ္းစာလာ... Read more... ခ် ည္ ေႏွာင္ျခင္းခံေနရသလား - ေန႕စဥ္ခြန္အား မွန္ကန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္တာခ် ီလိတ္ ျမိဳ႕ - ဆရာဦးေက် ာ္ ဝင္း အျပစ္လႊတ္ ျခင္းႏွင့္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ရျခင္း - ဆရာေဇာ္ ဝင္း ယရမိ- အျပစ္ဝန္ခ် ေတာင္းပန္မႈ၊ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္ မွာ ဥပုဒ္ေစာင့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္ ျခင္း - ဆရာလတ္ ေယရွဲ Burmese Sermon "Having True Faith" မတရားေသာေမထုန္၊ ညစ္ညဴးစကား၊ လိမ္လည္ ျခင္းမွာက လြတ္ ေျမာက္ ေနသူအားလံုး - ဆရာဦးေဇာ္ မင္း ခရစ္ယာန္တို႕၏ အေျခခံယံုၾကည္ ခ် က္ မ် ား Christian Basic Faith (Anglican Church) SOCIAL GRACES IN AN ANTI-SOCIAL WORLD - Rev Kenny Fam မင္းသား - ေရးသူ၊ ေလာမဲ ေဆာင္းပါးက႑မ် ား မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း - ေသာ္ တာေဆြ လမ္းျပၾကယ္ (စင္ကာပူ) စာၾကည့္ တိုက္ ႏွစ္လည္ စာေစာင္ သင္းအုပ္ဆရာမ်က္ ျပဴးနဲ႕ကိုေဇာက္ ထိုး ကိုယ္ ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား ILBC ဦးတင္ေမာင္ဝင္း - ျမန္မာ့ ပညာေရးကိုကမၻာ့ အဆင့္ျမွင့္တင္ေနသူတ စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက် မ္းစာသင္ခန္းစာမ် ား Andrew (ဆရာေအာင္ႏိုင္) ျပဳစုသည္ ။ စာအုပ္ရယူလိုပါက (Download 36 lessons) contact@murann.com .. .Youtube.3min အသစ္ေသာ ေမြးဘြားျခင္း (A New Birth, Text & Audo) HYMN ဓမၼသီခ် င္းမ် ား IPHONE ျမန္မာစာနဲ႕ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကို iPhone မွာၾကည့္ ႏိုင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ စမ္းသပ္သီဆိုျပီး မဘူးဘူ ထံကိုကြန္မင့္မ်ားေပးၾကပါဦး.. Apple Stoo - search "Chee Mwan" and download free Myanmar Hymn, Chee Muan ခ်ီးမြမ္းျခင္း - ဓမၼသီခ်င္းမ်ား (ရိုးရာသီခ်င္းမ်ား) - ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ ျခင္း (ေခတ္ ေပၚ) Praise Worship
 4. 4. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 4/23 KNOWLEDGE ဗဟုသုတ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း၊ ေမတၱာပို႕ေနဆဲပါ Tuesday, 15 July 2014 11:06 လက္ ရွိျမန္မာ၊ ႏိုင္ငံေရးုျဖစ္ပ်က္ မႈမ်ား ျပည္ သူ႕လႊတ္ ေတာ္ ဝက္ ဆိုဒ္မွာ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၊ ဟီလာရီကလင္တြန္ နဲ႕ လႊတ္ ေတာ္ နယကၾကီး သူရဦးေရႊမန္းတို႕ ဓါတ္ ပံုေတြ႕လိုက္ မိတယ္ ။ အခုတေလာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္လာတယ္ ။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွား... Read more... ရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ တုိ႔၏ အမွတ္ အသားျဖစ္သည့္ ေျခာက္ ေထာင့္ပါ ေဒးဗစ္ၾကယ္ ႀကီး အင္းစိန္ MIT ဓမၼတကၠသုိလ္ က စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ “လူငယ္ ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ” - လင္းသုိက္ ၫြန္႔ (ျမန္မာ့ ေျမ) ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ ကသမိုင္းဝင္ဂ် ဴးဘုရားေက် ာင္း - ေအးခ် မ္းေျမ႔ (ဧရာဝတီ) စိန္႕ၾသဂတ္ စတင္း (ေအဒီ၃၅၄-၄၃၀) ST. AUGUSTINE (354-430) ILBC ဦးတင္ေမာင္ဝင္း - ျမန္မာ့ ပညာေရးကိုကမၻာ့ အဆင့္ျမွင့္တင္ေနသူတစ္ဦး ျမန္မာျပည္ မွာ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ဘဝ Church Of England Against Halal-Islamization Of UK ေနာဧေခတ္ တြင္ရိွခဲ့ေသာ “ေနဖီလင္လူဘီလူး” (NEPHILIM) မ် ား - Pastor Sein Ram မုရန္ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ (သၾကၤန္၊ ဧျပီ၊ ေမ -၂၀၁၄) အရည္ ခ် င္းစစ္ေဆးျခင္း (ျမန္မာလူသားအရင္းျမစ္မ် ား) LITERATURE စာေပ ပညတ္ တရား ေျပာင္းျပန္အေၾကာင္း Thursday, 26 June 2014 20:01 ဟုတ္ တယ္ ။ အခန္းခဲြၿပီး တင္လို႔ရေပမဲ့ တစ္အုပ္လံုး သခင့္စကား the Lord's Word ဇြန္၂၀၁၄ HAPPY FATHER'S DAY, ေပ် ာ္ ရႊင္ေသာဖခင္မ် ားေန႕ျဖစ္ပါေစ ထြန္းေတာက္ ေသာ မိုဃ္ းေသာက္ ၾကယ္ The BRIGHT and MORNING STAR - ဆရာေစာစံေအာင္ မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ရဲရင့္ျခင္း - ေသာ္ တာေဆြ လမ္းျပၾကယ္ (စင္ကာပူ) စာၾကည့္ တိုက္ ႏွစ္လည္ စာေစာင္ သခင့္စကား ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ ေမလ-၂၀၁၄ the Lord's Word 153 - အဂၤလိပ္ English Hymn Credit , Chee Mwam By Bue Bu (Facebook: KingOfMyHeart View More by This Developer Open iTunes to buy and download apps. သတင္းႏွင့္ေၾကာ္ ျငာမ် ား NEWS, ADVERTISEMENT သာေရး၊နာေရး၊ အသင္းေတာ္ မိတ္ သဟာရ၊ ေၾကာ္ ျငာလိုသူမ်ား Comment ကြန္မင့္ေရးထားခဲ့ရန္၊ မုရန္ေၾကာ္ ျငာက႑တြင္ တင္ျပေပးပါမည္ ။ **********
 5. 5. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 5/23 ၃၂မ်က္ ႏွာ တစ္ထိုင္ထဲ ဖတ္ ဖို႕ တင္လိုက္ ပါတယ္ ။ အေၾကာင္းရင္းက ယံုၾကည္ သူမ်ား၊ အသင္းေတာ္ မ်ား ဝိညာဥ္ေတာ္ မပါပဲ ဘာသာေရးေနာက္ သို႔ ေျပာင္းျပန္ေလွ် ာက္ ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္တယ္ ။ အရင္ဖတ္ ၾကည့္ ၾကပါ။ စာအုပ္ထုတ္ ခ... Read more... ေရးသူ- ေဒါက္ တာေဖျမတ္ ဝင္း ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ဘံု တကယ္ ရွိပါသလားႏွင့္စာအုပ္မ် ား “ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ယမ္းေငြ႕ေဝေသာ ကာလမ် ား” - ကုိေမတၱာ (သင္းအုပ္ဆရာ) ေလာကဧည့္ သည္ Pilgrim's Progress - Christian Literature Illustration (Myanmar-English) ေမတၱာဆံုးရႈံးသြားသူျမန္မာမ် ားအေၾကာင္း (Love of God, need) The Lord's Lord (Mar-2014) ခရစ္ေတာ္ ၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁၄ ( ငါျဖစ္၏ ) ဘာသာျပန္ - မင္းေအာင္သက္ လြင္ စာရိတၱျမွင့္တင္ေပးေသာ ဂ် ဴးဒစ္ဝတၱဳအက် ဥ္း - ထာဝရဘုရား၏လူ။ (The Book of Judith) HUMOR/ CARTOON ရယ္ ရႊင္ဘြယ္ မ် ား Read More Add Comment (0) Hits: 439 သခင့္စကားကာတြန္း ဇြန္၂၀၁၄ Monday, 23 June 2014 23:10 Read more... သင္းအုပ္ဆရာမ် က္ ျပဴးနဲ႕ကိုေဇာက္ ထိုး ကိုယ္ ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ် ား ေလာကၾကီးကိုေရာက္ လာတဲ့ သင္ သခင့္စကား Mar 2014 (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္ လြင္) ငါ့ မွာရွိတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြထဲက မင္းၾကိဳက္ တာကိုေပးမယ္ .. ဒံေယသ ႏွင့္ တစ္မ် က္ ႏွာဓမၼဟာသမ် ား၊ - ဆရာဆိုး ဒီႏွစ္ခရစ္စမတ္ မွာ (ကာတြန္းႏွင့္ရယ္ စရာ) အျပစ္မ် ားကိုေဆးေၾကာေသာေန႔ .. လူလိမၼာဆုေတာင္း၊ ကာတြန္း-မင္းေအာင္သက္ လြင္ ဂြမ္....Cartoon - the Lord's Word 146 စာတန္၏ ဂ် ီသရီးက် ည္ ဆံအေၾကာင္း DAILY SCRIPTURE ေန႔စဥ္ႏႈတ္ ကပတ္ ေတာ္ ျငိမ္၀ပ္စြာေနခ်ိန္္ ၌ ပဌနာေတာ္ က် မ္းစာေလ့ လာျခင္း (6 days - Quiet Time by Rick Warren) Monday, 31 January 2011 14:05 နိဒါန္း ကိုယ္ ေတာ္ ၏ ကိုင္ဖမ္းမႈ- Our Daily Bread (31-Dec-2013) ေန႔စဥ္ေမွ် ာ္ လင့္ခ် က္ - က် မ္းပိုဒ္မ် ားအလြတ္ ရေအာင္လုပ္နည္ း အုုပ္စုုအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ပါ (DailyHope) လူမ် ားအေပၚယံုၾကည္ အားကိုးျခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္ TODAY’S SCRIPTURE သင္ဆုေတာင္းစဥ္တိတ္ ဆိတ္ ၿငိမ္သက္္ မႈကိုၿပဳစုပ် ိဳးေထာင္ပါ 03/04 Click to see U Nyunt Hla (rev)'s Praise ********** Dear brothers and sisters in Christ, Our beloved Dr. Je Naw went home to be with The Lord on February 2nd 2014. I will let you all know the funeral schedules when they are available. There will be comfort prayer services for bereaved family members every night from . The address is 2468 Solar Cir, Union City, CA 94587. Give your time this evening to go to Ma Dorothy's home as FBBC family for comforting service. "Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn." (Romans ) In Christ, Pastor Latt Yishey ********** ခရစ္ေတာ္ ၌ ခ်စ္မိတ္ ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား- ရန္ကုန္ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ ျမန္မာျပည္ က် မ္းစာအသင္း အေရာင္းခန္းမတြင္ Missionary ဆရာၾကီး ယုဒသန္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ ရွိခဲ့ျခင္း နွစ္ 7:00 pm February 3-6, 2014 12:15
 6. 6. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 6/23 အေျခေနတိုင္း၊ ေန႔ရက္ တိုင္း ဘုရားရွင္ကိုသာ အၾကီးၾကီးျဖစ္ေစရမည္ ။ သို႔ျဖစ္လ် ွင္ ျပႆနာမ်ားသည္ ဘုရားရွင္အားျဖင့္ ေသးေသးသြားလိမ့္မယ္ ။ Rick Warren ရစ္၀ါရင္၏ Jan 25, 2010 ရက္ ေန႔ ဆရာၾကီးရစ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းတြင္ ပဌနာေတာ္ ဟုကြ် ႏ္ ုပ္တို႔ ေခၚေ၀... Read more... သင္၏ ဆုေတာင္းခ် က္ မ် ား အေျဖ 02/04 ဘုရားေျပာစကားကိုေစာင့္ၾကည့္ ပါ 31/03 အၾကမ္းဖက္ နည္ းကိုေအာင္ႏိုင္ျခင္း ဓမၼပညာအေထာက္ အကူျပဳလစဥ္စာေစာင္ - ဇြန္လ ၂၀၁၃ Pulpit , June2013 ဖြင့္ထားေသာတံခါးႏွင့္ပိတ္ ထားေသာတံခါမ် ား LIFE EXPERIENCE / TESTIMONY ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳ Thuya Thwin: Communist-Turned- Christian Businessman Monday, July 14, 2014 Wednesday, 16 July 2014 10:26 (Thuya Thwin’s short autobiography from Ko Zaw Aung’s email on 25 January 2014.) This is the autobiography of my strange or Gospel Interview အင္တာနက္ ဗြီဒီယို(မုရန္တင္ျပခ် က္ ) ဘရာဇီးကမၻာဖလားပြဲနဲ႕ဆူရက္ ဇ္ Surez Apology, ဝိညာဥ္ေတာ္ ? လူေတြရဲ႕ ႏွစ္သိမ့္မႈက ေကာင္းပါ၏။ သို႔ေသာ္ ... တရုပ္ျပည္ ၏ ဘီလီဂေရဟန္ John Sung (1901 - 1944) လီဆူဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ဇနီးသည္ တို႕ စင္ကာပူ ဆုေတာင္းဝတ္ ျပဳပြဲ 10 Mar 2014 လီစူးမိုးကုတ္ ေလာပန္ ဦးေအာင္သိန္း သက္ ေသခံခ် က္ မ် ိဳးဆက္ မ် ားရဲ့က် ိန္စာ - ဆရာမလုလုတင္ သက္ ေသခံခ် က္ ၊ God’s Blessings ဘုရားသခင္၏ေက် းဇူးေတာ္ မ် ား - ၾကည္ ၾကည္ ေ႒း ဆရာေနာေနာ (ဒလအသင္းေတာ္ )၊ ဆရာခင္ (Little Myanmar, Singapore), HIV Mission - Feb2014 ေက် ာ္ ဦးသက္ သက္ ေသခံျခင္း - ဆရာစိုင္းေအး ၂၀၀ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ အထူးထုတ္ ေ၀ လိုက္ ေသာ ဗမာက် မ္းစာအုပ္ Holy Bible အငယ္ စားေလး (၄x၆ လက္ မအရြယ္ ခန္႔) ေငြ ၁၀၀၀/- ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ် က္ ရွိျပီး ၀ယ္ ယူရရွိနိဳင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္ ။ ျမင့္ေအာင္ ********** MCA Evangelist Crusade 6 December 2013 Today is 2nd day of MCA Evangelist Crusade. By His Grace alone, 192 people accepted Jesus Christ and many got Baptized just now. Rejoice with us. Chokee Saya U Zaw Min (Rev) *********** သင္းအုပ္လုပ္ငန္း Pastor Ministry (Article) ဆန္က် ံဳႏံုးျပဳစုသည္ ။ 106 page, Download here 14MB ********** ဆရာယုဒႆန္ရဲ့ ဘ၀ျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္ သက္ လို႔ TO THE GOLDEN SHORE စာအုပ္ကိုဗိုလ္ မွဴးၾကီး ေမာင္ေမာင္ရွင္ ( အျငိမ္းစား )
 7. 7. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 7/23 extraordinary life as I recalled it recently. My parents were devout Buddhists and I grew up as a devout Buddhist boy. But I en... Read more... TRAVELLER RECORD ခရီးသြားမွတ္ တမ္း Reliving 1973 Kachin Christmas Eve in New York City Wednesday, 01 January 2014 16:33 New York City's Skyline. (RE-POST OF MY "RELIVING 1973 KACHIN CHRISTMAS EVE IN NEW YORK CITY" FROM 2011.) The Big Apple or the New York City is a wholesomely overwhelming town for a simple jungle boy like me. Especially the enormous Romanesque facades ... Read more... သက္ ေသခံခ် က္ - ျမန္မာျပည္ အလည္ ျပန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ခရစ္စမတ္ ဆုမြန္ (Aung Lwin) ပိုးကရင္ခရစ္စမတ္ ပြဲေတာ္ စတင္ၾကျပီ...Agape Christmas! ျမန္မာမ် ား အသက္ ေမြးဝမ္းေက် ာင္းေနေသာ ကာစီႏိုသေဘၤာၾကီး m/v Amusement World, Penang, Malaysia ပီနန္ျမိဳ.မွမိုးရက္ မ် ား(၁၀) (၁၂) Rev.Cho အေမရိကန္မွခ် င္းလူမ် ိဳးမ် ား THE KAREN TODAY and Christian Churches in USA ကခ် င္ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ မ် ား - အေမရိကား၊ ဂ် ပန္၊ စင္ကာပူ သူနာျပဳသင္တန္းဆင္းပြဲ အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ် ားအတြက္ ဆရာေဇာ္ သူလင္းေဒသနာ ရွမ္းျပည္ နယ္ ၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ် ားအတြက္ အင္းေလးကန္ခရီးစဥ္ BIBLE STUDY က် မ္းစာေလ့ လာျခင္း ဘဝျပႆနာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသည့္ဘုရားအလိုေတာ္ အတိုင္း ကိုးကြယ္ ၾကသူမ် ား - အန္ဒရူး မွေရႊျပည္ ေတာ္ ကမ္းေျခသို႔ အမည္ ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆို ေရးသားထုတ္ ေ၀ျပီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ရန္ကုန္တြင္ဝယ္ ယူရရွိ၊ ဖတ္ ရႈႏိုင္ပါသည္ ။ မုရန္၊ JBC ႏွင့္ျပည္ ပအသင္းေတာ္ မ်ား စာၾကည့္ တိုက္ မ်ားအတြက္ ဝယ္ ယူလႈဒါန္း၊ ပို႔ေပးမည့္ မိတ္ ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ ေခၚပါသည္ ။ (comment by Ko Thet) ********** ၁၀.၁၀.၂၀၁၃ ေနရာ ဟာေလလုယအသင္းေတာ္ ခ်ီးမြမ္းဝတ္ ျပဳပြဲဖိတ္ ေခၚျခင္း။ အမရပူရ အခ်ိန္ ၁၀း၀၀ နာ၇ီ (contact to Pastor) ********** Marantha Fellowship FACEBOOK https://www.facebook.com/Mara ############# ၂၁ရာစုမီဒီယာေခတ္ မွာ မွန္ကန္တဲ့ ဧ၀ံေဂလိတရား Gospel of Peace သက္ ေသခံ၊ေဒသနာ။ ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း ၂၃-၅-၂၀၁၃ COS Church http://murann.com/mp3/chomanaling/2 **********
 8. 8. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 8/23 သမၼာက် မ္းလမ္းညႊန္မ်ား - ဆရာေအာ္ နယ္ ညိဳ (Rev, Dr) Saturday, 08 February 2014 07:05 ဘဝျပႆနာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသည့္ သမၼာက် မ္းလမ္းညႊန္မ်ား စကားခ်ီး ၁၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ် ားႏိုင္ငံသို႕ သာသနာခရိးသြားေရာက္ ရာတြင္ Rev Howard Hodgson က ကြ် န္ေတာ့ ကိုစာအုပ္တစ္အုပ္ လက္ ေဆာင္ေပးပါသည္ ။ ဖတ္ ၾကည့္ ရာ က် မ္းစာသင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ ဘဝျပႆနာ ေတြ႕ၾက... Read more... အသစ္ေသာ ေမြးဘြားျခင္း - A New Birth (ဆရာေအာင္ႏိုင္ HCF Bible Study) သင္ခန္းစာ (၂၀) မဂၤလာရွိေသာ ကယ္ တင္ျခင္းစိတ္ ခ် မႈ သင္ခန္းစာ (၁၉) ကယ္ တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္ New Life in Christ , 01 ဂတိေတာ္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္ တင္႐ွင္ ေယ႐ႈခရစ္Jesus Christ The Promised Savior သင္ခန္းစာ (၁) ခရစ္စမတ္ တြင္ေမြးဖြားေသာေယရႈအေၾကာင္းက် မ္းစာေလ့ လာျခင္း သင္ခန္းစာ အမွတ္ (9) ေယ႐ႈခရစ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေတာ္ မူျခင္း ၄င္း၏ခိုင္လံုေသာအေထာက္ အထား တန္ခိုးႏွင့္ ရည္ ရြယ္ ခ် က္ - ဆရာေအာင္ႏို္ င္ (Bible Study) Bible Gateway - အဖတ္ အမ် ားဆံုးက် မ္းပိုဒ္၅ခု အခ် င္းခ် င္း ခ် စ္ရမည္ Practical Christian Living Course L21 ဥာဏ္ ပညာရွိစြာ ေရြးခ် ယ္ ျခင္း Lesson 16: Choosing Wisely POEM ကဗ် ာ၊သီဆိုခ် ီးမြမ္းျခင္း အစဥ္ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းမည္ Sunday, 02 March 2014 23:54 ၁။ အစဥ္ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းမည္ သက္ ထာဝရ အမွန္ရလိမ့္မည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ၊ ျမတ္ ကိုယံုသူမ်ား ဆက္ ဆက္ ရၾက၊ သက္ ျမတ္ ထာဝရ ထပ္ဆိုရန္။ ဝမ္းေျမာက္ လွ် က္ ၊ ရႊင္လန္းလွ် က္ ျပတ္ မလပ္အစဥ္၊ ခ် စ္ျခင္းေမတၱာ - ဆရာဦးညြန္႔လွ ခ် ီးမႊမ္းျခင္းေတးေရး၊ ဂီတဆရာ ဦးေစာရူဘီRuby မိသားစု (မိုးကုတ္ ) (ၾကီးျမတ္ လွသည့္ အေၾကာင္းကို) - BCFC (Daily City) Christmas - O Holy Night , Hillsong သီဆိုခ် ီးမြမ္းျခင္း ဓမၼသီခ် င္းအပုဒ္၂၀ (murann.com/hymn20.htm) ေကာင္းၾကီးေရတြက္ Count your blessings ခ် ီးမြမ္းျခင္းသီခ် င္း (ခ် ီးမြမ္းေလာ့ ၊ ယုဒသန္ႏွစ္၂၀၀အထိမ္အမွတ္ သီခ် င္း) ေက် းဇူးေတာ္ ခြက္ ဖလား လွ် ံလွ် က္ ရွိပါ၏ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက် ာက္ ၊ ငါ၏ၿမိဳ႕႐ိုး၊ ငါပိတ္ ေသာ တံခါးကိုဘယ္ သူမွမဖြင့္ႏုိင္ kachin bible iPhone Karen Bible KingOfMyHeart ********* ျမန္မာက် မ္းစာ iPhone, Android App ဖတ္ ရႈရန္ KingOfMyHeart ႏွင့္ မိတ္ ေဆြမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ် က္ ရွိပါတယ္ ။ ကခ်င္၊ ကရင္ (စေကာ၊ပိုး) က် မ္းစာ Text with any fonts, Hymn (old and modern) မ်ားလုပ္ေဆာင္လွ် က္ ရွိပါတယ္ ။ Download from Apple Store search "chee mwan"
 9. 9. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 9/23 ဝမ္းေျမာက္ လွ် က္ ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ လွ် က္ ၊ ရႊင္လန္းလွ် က္ ဘုန္းပြင့္ေန႕ကိုစဥ္ ေရွ႕ျမင္လွ် ... Read more... သက္ ေသခံခ် က္ မ် ား TESTIMONY (RANDOM ARTICLE) ေယရုဆလင္ျမိဳ အျဖစ္ပ် က္ ႏွင့္စာလွ် င္ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ ေသးပါ။ ဆရာ. Lagwi Bawm Luk ႏွင္ ဆရာျမင့္စိုး (BCFF, Daly City, 14-Sep-2008) ျပန္လည္ တင္ျပသည္ ။ ေယရမိျမည္ တမ္း ၃း ၂၁ -၂၅ "ထိုသို႔ အကြ် ႏိုပ္တို႔ စိတ္ ႏွလံုးသည္ ဆင္ျခင္၍ သတိရေသာအခါ ေမွ်ာ္ လင့္စရာ အခြင့္ရွိပါသည္ " ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကိုဖ်က္ ဆီးခံရေသာအခါ ပေရာဖက္ ၾကီး ေယရမိ မ်က္ ရည္ က် ျပီး ျမည္ တမ္းရသည္ ။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ၾကီးသည္ ေျမာက္ ဖက္ မွလြဲလွ် င္ ဘက္ အားလံုး ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားျဖင့္ ရန္သူမ်ားကိုသဘာ၀ျဖင့္ ကာကြယ္ ထားပါသည္ ။ သို႔ေသာ္ လည္ း ေျမာက္ ဖက္ မွလာေသာ ရန္သူမ်ားကိုဘုရားသခင္ေစလႊတ္ ျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ ဆီးျခင္းခံရပါသည္ ။ ျမိဳ႔သားမ်ား ႏွိပ္စက္ ခံရျခင္း၊ မိန္းမသည္ မိမိရင္ေသြး၊ မိမိခ်ီပိုက္ ေသာသားကိုစားရပါမည္ ေလာ။ ယဇ္ပေရာဟိတ္ ႏွင့္ ပေရာဖက္ သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ ၌ အေသသတ္ ျခင္းကိုခံရပါမည္ ေလာ၊ လူအၾကီးအငယ္ တို႔ တံုးလံုးေနရၾကပါ၏၊ အကြ် ႏိုပ္တို႔ အပ်ိဳႏွင့္လူပ်ိဳတို႔သည္ ထားျဖင့္ေသၾကရပါျပီ။ ျမိဳ႔တြင္ ေျမေခြးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ သြားသည္ စသျဖင့္ ဖ်က္ ဆီးခံရျခင္းမ်ားကိုေဖၚျပထားပါသည္ ။ လက္ ရွိေလာကႏွင့္တူသည္ ဟုထင္မိပါသည္ ။ ကခ်င္သတင္းဌာနအေနႏွင့္ အသင္းေတာ္ တခုကိုအစိုးရမွျဖိဳဖ်က္ သိမ္းရန္ သေဘာတူေၾကာင္းကိုကခ်င္သင္းအုပ္ဆရာတပါးက ေထာက္ ခံစာေၾကျငာျခင္းအေၾကာင္း သတင္းထည့္ ေရးပါသည္ ။ စိတ္ ထဲတြင္ ထိုသို႔အမည္ ႏွင့္ ေရးထားျခင္းအတြက္ တမ်ိဳးတမည္ ခံစားရင္း မိမိေမာင္းေသာ ကား အျခားသူႏွင့္တိုက္ မိျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္ ။ ********** HCF Myanmar (Singapore) http://hcfsg.blogspot.com/ ********** မုရန္(၄)၊ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ စာအုပ္မ်ား ျမန္မာက် မ္းစာအသင္း၊ ဆူေလဘုရားလမ္း၊ ေျမညီထပ္တြင္ရယူႏိုင္သည္ ။ မုရန္(၄) မဂၢဇင္း Oct-2012 ရန္ကုန္တြင္ထြက္ ျပီ။ စင္ကာပူပင္နီစူလာ #04-03 တြင္ရယူပါ။ Download - Click Here ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ ၁၀၀ (Rick Warren) dailyhope.100.pdf **********
 10. 10. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 10/23 ထိုသင္းအုပ္ဆရာအေၾကာင္း သတင္းေရး၍ ယာဥ္တိုက္ မႈျဖစ္ရသလား ထင္မိေသာ္ လည္ း မဟုတ္ ႏိုင္ပါ။ မွန္ကန္သည့္ သတင္းကိုေရးေသာေၾကာင့္ ေခ်ာ္ လဲျခင္းျဖစ္သကဲ့ သို႔ ျဖစ္ပါသည္ ။ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားသည္ အခက္ အခဲမ်ားေတြ႔ရေသာအခါ စိတ္ ပ်က္ ျခင္းမ်ားစြာေတြ႔ရသည္ ။ ကားတိုက္ ျခင္း၊ ေနစရာအိမ္မရွိေတာ့ ျခင္း၊ နာမက် န္းျဖစ္လာျခင္း၊ ေဆးရံုတက္ ျခင္း။ အလုပ္ျပဳတ္ သြားျခင္း၊ ေဆးရံုမွာ Bill ေငြေတာင္းခံလႊာ မ်ားစြာေရာက္ လာျခင္း စသျဖင့္ အခက္ အခဲမ်ားေတြ႔လာေသာအခါ ၄င္းအျဖစ္အပ်က္ မ်ားသည္ ေျခေခ်ာ္ က် ျခင္းကဲ့ သို႔ ခံယူျပီး၊ အလိုေတာ္ အတိုင္း ခံလိုက္ ရန္သာျဖစ္ပါသည္ ။ သူမ်ား ခံရစဥ္တြင္ ဘုန္းဂုဏ္ ေတာ္ ထင္ရွားေစျခင္းအတြက္ ခ်ီးမြမ္းခံယူရန္ ေျပာႏိုင္ေသာ္ လည္ း ကိုယ္ တိုင္ခံလိုက္ ရစဥ္တြင္ ဘာမွမေျပာႏိုင္ေတာ့ ပါ။ ေက် းဇူးေတာ္ လည္ း မခ်ီးမြမ္းႏိုင္ေတာ့ ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသားတြင္း ဘုရားသခင္ရွိေနပါက ေလာက ဒုကၡမ်ားတြင္ ေက် းဇူးေတာ္ ကိုခ်ီးမြမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ဘုရားသခင္ကိုေမွ်ာ္ လင့္ေသာသူမ်ားသည္ ျငိမ္သက္ ျခင္းကိုရပါသည္ ။ ေဟရွာရ ၄၀ တြင္ ထာ၀ရဘုရားကိုေမွ်ာ္ လင့္ေသာသူတို႔မူကား အားျပည့္ ၾကလိမ့္မည္ ။ ေရႊလင္းတကဲ့ သို႔ မိမိတို႔ အေတာင္ကိုအသစ္ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္ ၊ ေျပးေသာ္ လည္ း မပင္ပန္း၊ ခရီးသြားေသာ္ လည္ း မေမာၾက။ မိမိတို႔ ဘ၀တြင္ ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ ရွင္ေနရပါသည္ ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႔တြင္ အိမ္ေျခမရွိသူHomeless မ်ားစြာ ရွိျပီး လူမ်ားထံမွေတာင္းစားေနသည္ ကိုေတြ႔ရသည္ ။ ထိုသူမ်ား ဆိုင္းဘုတ္ တခုကို ေထာင္ထားသည္ ကိုၾကည့္ မိရာ Homeless but not Hopeless ဟုေရးထားသည္ ကို မွတ္ သားမိပါသည္ ။ ကြ် ႏိုပ္တို႔ ခံရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားသည္ ေယရုဆလင္ျမိဳ အျဖစ္ပ်က္ ႏွင့္စာလွ် င္ ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ ရွိပါသည္ ။ A slip, Not a Fall ဟူေသာ ေဒသနာကိုအခက္ အခဲမ်ားေတြ႔ေနသူမ်ား အတြက္ ေျခေခ်ာ္ ျခင္းပံုပမာႏွင့္ယွဥ္ျပီး "ကမၻာကိုေျပာင္းလဲ ရန္ရည္ ရြယ္ လုပ္ေဆာင္သူ၏ ေသခါနီးမွမိမိကုိယ္ ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ဖို႔ သတိရျခင္းဥပမာ" ႏွင့္ ေယရမိျမည္ တမ္း ကဗ်ာ၅ပုဒ္အေၾကာင္း အားေပးေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္ ။ Praise Songs (Web Link) မွတ္ ခ်က္ ။ ဆရာေဘာင္လုLagwi Bawm Luk သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္အတန္ၾကာေနထိုင္ခဲ့ျပီး အေမရိကားသို႔ ေျပာင္းေရြ႔အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္ ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဂ် ပ္ဆန္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ မွဆရာၾသဂတ္ စတပ္ မွ ဆရာေဘာင္လုတို႔ မဂၤလာပြဲကိုစင္ကာပူႏိုင္ငံ ကပ္ဘာကမ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ တြင္ လက္ ထပ္ထိမ္းျမွားေပးခဲ့ပါသည္ ။ ယခုအခါ (၂၀၀၉) ဆန္ဖရန္စစၥကိုေဒလီစီးတီးျမန္မာအသင္းေတာ္ BCFF တြင္အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္လွ် က္ ရွိပါသည္ ။ JBCS ဆရာေစာၾသဂတ္ စတတ္ ၏ ႏွလံုးသားအိမ္စာစုမ် ားမွအခ်ိဳ႔ႏွင့္ မီဒီယာေဆာာင္းပါးအခ်ိဳ႔ Book Review - Click Here Download ************ ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း (Dr. Rev, COS စင္ကာပူမွတ္ တမ္း) ဆရာပါနီေမာင္ သစ္ႏွစ္ႏႈတ္ ခြန္ဆက္ စာ Click Here to View အားကိုးရာမဲ့ခ် ိန္ ဖတ္ ရန္က် မ္းပိုဒ္မ် ား HELPLESS.TIME Bible Verses for Helpless Time အားကိုးရာမဲ့ခ်ိန္ ဖတ္ ရန္က် မ္းပိုဒ္မ်ား (Click Here) murann.com/helpless သင္ဖာသာလုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုရင္- ေယရႈမလိုပါ။ ဘယ္ လိုမွမတတ္ ႏိုင္တဲ့ အေျခေနေရာက္ ရင္- ေယရႈဘုရားကိုေခၚပါ။ စမ္းၾကည့္ ပါ..မိတ္ ေဆြ။ Share 1 မုရန္ေဖ့စ္ဘုတ္ FACEBOOK
 11. 11. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 11/23 Daly City BCFF New Year 2009 မွတ္ ခ်က္ ။ ဆရာလုခ္ (Bawn Luk Lagwi @ Ba Aung) BCFF Daily City Burmese Fellowship Ordination အခန္းအနားကို25-March 2012 6pm (Sunday) တြင္ ဆန္ဖရန္စစၥကို ကိုးရီးယားႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ တခုKorean First Baptist Church of San Francisco, 220 Avalon Drive, CA 94015 Contact: 1 (510) 789 9275, 1(650) 515 1434 တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ အားလံုးလာႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ဆရာလုခ္ ကိုယ္ စားဖိတ္ ၾကားပါသည္ ။ ဆရာလုခ္သည္ ေဒလီစီးတီးျမိဳရွိလူသာရီယန္အသင္းေတာ္ တြင္ ျမန္မာမိသားစုမိတ္ သဟာရကိုဆရာ၆ပါးျဖင့္ ၀တ္ ျပဳကိုးကြယ္ ခဲ့ၾကသည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျပီျဖစ္သည္ ။ ၂၀၀၈တြင္ ဆရာဦးဘေရႊ၊ ဆရာဦးျမေအး၊ ဆရာမေဒၚခရစ္စတင္းအန္း၊ ဆရာဆလိုင္းျမင့္စိုး၊ ဆရာမတ္ မို၊ ဆရာေဘာင္လုခ္ .. ၆ပါးတို႔ျဖင့္ ကိုးကြယ္ ၀တ္ ျပဳခဲ့ေသာအသင္းေတာ္ တခုျဖစ္သည္ ။ ဆရာလုခ္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုသို႔ ေရာက္ ျပီး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ကခ်င္အခန္းအနား၊ ကိုးကြယ္ ၀တ္ ျပဳျခင္းမ်ား၊ လူမႈေရးမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္လည္ း တက္ ၾကြ၊ႏိုးထစြာႏွင့္ ပါ၀င္ကူညီေလ့ ရွိပါသည္ ။ ကခ်င္တူေဒး အဇြဲ႔အားျဖင့္ စည္ းရံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ ။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုBaptist Seminary မွအခ်ိန္ျပည့္ M.Div ဆည္ းပူး၊ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့ပါသည္ ။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတြင္ တဦးတည္ းေနထိုင္ေသာ္ လည္ း စင္ကာပူ၊ကခ်င္မိတ္ သာဟာရတြင္ လက္ ထပ္ခဲ့ေသာ သူ၏ဇနီးႏွင့္ သားငယ္ တို႔ရွိရာ ထိုင္းႏီုင္ငံသို႔ ႏွစ္စဥ္သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုေလ့ ရွိသည္ ။ ၂၀၁၀တြင္ ၁၀စုႏွစ္ခြဲခြာေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ဆရာလုခ္မိသားစု၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတြင္ ျပန္လည္ ဆံုစည္ းေနထိုင္ရျပီေနာက္ ၊ D.Min မာစတာဘြဲ႔အတြက္ ဆက္ လက္ ဆည္ းပူးလွ် က္ ရွိသည္ ။ ေက် းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါသည္ ။ ဆရာေဘာင္လု၏ သိကၡာတင္ အခမ္းအနားအတြက္ အားလံုးသတိရဆုေတာင္းေပးပါရန္ နာမေတာ္ အားျဖင့္ ေဇာ္ ေအာာင္ (မုရန္၊ အယ္ ဒီတာအဖြဲ႔) facebook.com/murann.ezine ညစဥ္ခြန္အား(ဆိုး) မုရန္အစ-၀ိညာဥ္သစ္မွ2010 ေန႕စဥ္ခြန္အား(DAILY.BREAD) ေဟာေျပာခ် က္ မ် ား VIDEO, AUDIO Burmese-English BIBLE MP3.အသံထြက္ က် မ္းစာ Click Here ေဟာေျပာခ်က္ မ်ား Video, Audio - ယုဒႆန္အသင္းေတာ္ (Sg) - အမ္စီေအအသင္းေတာ္ (Bk) - MCA 2011 - အက္ ဖ္ဘီဘီစီ(S.F) .. Video.Blip - ဆရာလတ္ ေယရွဲ Rev.Dr (2011) - ဦးခမ္အာရိုးမ(W.DC).. (ဒိန္းမတ္ ) .. - Toronto.TSMC.. .. USTREAM - မီဒီယာ (BB) Archived - MMCF, KL (Malaysia) မေလးရွားျမန္မာ - က် မ္းစာေလ့ လာနည္ း ........ က် မ္းစာပရိုဂ်က္ 2011 အသင္းေတာ္ လိပ္စာအခ်ိဳ႔ - USA,.. Singapore,..
 12. 12. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 12/23 ဝိညာဥ္ေရးရာ SPIRITUAL (RANDOM ARTICLE) ဝိညာဥ္ခရီးသြားမွတ္ တမ္း (၂) - ေဒါက္ တာေဖျမတ္ ဝင္း အပိုင္း(၁)တြင္ ျမန္မာျပည္ မွအစျပဳခဲ့ေသာ ဝိညာဥ္ခရီးသြားအပိုင္း(၁)ျဖစ္ပါသည္ ။ ဆရာေဒါက္ တာေဖျမတ္ ဝင္း စာအုပ္ အစ-အဆံုး အခန္းေပါင္း (၄၀) - စာမ်က္ ႏွာ ၄၁၆ ရွိပါသည္ ။ အခန္း(၂-၇)အထိဖတ္ ရႈလိုသူမ်ားအတြက္ PDF ဖိုင္ ႏွင့္ စာျမည္ း ေရးေပးပို႕လိုက္ ပါသည္ ။ ပါပူးဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ (အာရွ) ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီကို-ဆလမ္ဘာဂ်ာ ေရနံရွာေဖြေရးကုမၼဏီျဖင့္ ျမန္မာျပည္ တြင္ ဆရာဝန္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ျပီး၊ တစ္ႏွစ္အၾကာ ပါပူးဝါနယူးဂီနီသို႕ စတင္ပါသည္ ။ လူတိုင္း ေန႕စဥ္ တစ္နာရီဘုရားအတြက္ သီးသန္႕အခ်ိန္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ဘုရားေက် ာင္းအခ်ိန္မ်ားအျပင္ဘက္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္လည္ း ဘုရားႏွင့္ေအးေဆးစြာ မိတ္ သဟာရဖြဲ႕မည့္ အခ်ိန္မ်ားကိုဆိုလိုပါသည္ ။ နားခိုရန္ျဖစသည္ ။ စင္ကာပူကိုျဖတ္ သန္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝက္ က် ယ္ ဝန္းေသာ၊ လူဦးေရ (၃)သန္းရွိသည့္ ပါပူးဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ ေမာရက္ စ္ဘီျမိဳ႕မွေလယဥ္ငယ္ ျဖင့္ ေတာတြင္းစခန္းသို႕ ေရာက္ ရွိ၊ လုပ္ကိုင္ရပါသည္ ။ (၃)ပတ္ လုပ္ျပီး ျမန္မာျပည္ (၁)ပတ္ ျပန္နားရသည္ ။ အလုပ္အတူလုပ္သူအမ်ားစုမွာ ပညာတတ္ မဟုတ္ ၊ ဝင္ေငြေကာင္းျပီး လုပ္ကိုင္ျပီး၊ ဘီယာေသာက္ ၊ ေပ်ာ္ ေအာင္ေနၾကရသည္ ။ Others.Links ... Catholic Mandalay.Youth သိိိခၤါရမွထာ၀ရသို႔ (MP3)-20 * ၾသဇိမင္းဘုရားကိုျမင္သကဲ့ သို႔ တကယ္ ျမင္ရန္၊ (မိမိ၏ စင္ကာပူမွာသာတဲ့ လကဲ့ သို႔ ဘ၀သက္ ေသခံခ်က္ ) - Rev Saw Augustus 17-Feb-2012 * သန္႔ရွင္းမႈ၊စင္ၾကယ္ မႈ၊ ေျဖာင့္မတ္ မႈမ်ား - ဆရာဦးေဇာ္ မင္း(MCA Bangkok) 19-Aug-2012 * အံ့ ၾသ၀မ္းေျမာက္ ဘြယ္ ရာ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္း (ဦးမ်ိဳးခ်စ္၊ အေရွ႔ဖ်ားအသံ) * ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားမွယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ လြတ္ ကင္းေရး ဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev.Dr) 23-Jan-2011 * သန္႔ရွင္းျခင္းျဖင့္ဘုရားထံဒူးေထာက္ ဆပ္ကပ္ရာမွ မဂၤလာရွိေသာအသက္ တာရရွိျခင္း ဆရာေဒးဗစ္လား 19-June-2011 (Bangkok) * ဧဝံေဂလိသည္ သတင္းေကာင္း- (သခင္ေယရႈ)ျဖစ္သည္ ၊ ေငြေၾကးႏွင့္က် မ္းမာေရး၊ ဦးစားမေပးပါ...ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း (Singapore COS, Nov-2013) ရည္ ရြယ္ ခ် က္ ဤ၀ဘ္ ဆိုဒ္ကိုခရစ္ေတာ္ အား
 13. 13. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 13/23 အဆိပ္ျပင္းေသာေျမြ၊ အဆိပ္ရွိဧရာမပင့္ကူၾကီး၊ မိေခ်ာင္းမ်ား ရွိေသာ္ လည္ း စခန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေဆးအိတ္ ေက် ာ္ ပိုး သြားလာလုပ္ကိုင္စဥ္ ေဘးကင္းခဲ့ပါသည္ ။ ငွက္ ၊ သားငါး၊ ပုဇြန္၊ တိရိစာၦန္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝမပ်က္ မစီး ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ ။ စိုက္ ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴရန္ပင္ မလိုပဲ သဘာဝအပင္မ်ားျဖင့္ စားေသာက္ ႏိုင္ျပီး၊ ငါးပုဇြန္ေပါမ်ားလွသည္ ။ အမႈေတာ္ ထမ္းရြက္ ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း အစျဖစ္သည္ ။ ဘုရားသခင္သည္ သတၱဝါတို႕ကိုအသက္ ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအၽႊြက္ လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ေတာ္ ေတာင္၊ ေရေျမ၊ သဘာဝကို ဖန္ဆင္းေပးထားေၾကာင္း (ဆာ ၁၀၄)၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ ႏိုင္ငံေရာက္ ေသာအခါ ကြ် န္ေတာ္ ပို၍ သေဘာေပါက္ နားလည္ လာခဲ့သည္ ။ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ (အာဖရိက) ပါပူးဝါနယူဂီနီေရနံရွာေဖြေရးအလုပ္ မွတဆင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း အားၾကီးမႈျဖင့္၊ အေမရိကန္ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳအဖြဲ႕ျဖင့္ စင္ကာပူ၊ ဆရာဂမ္မွတဆင့္ဆက္ သြယ္ ရာ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖိလာဒဲဖီးယား သို႕ လူေတြ႕သြားေရာက္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီး၊ အေမရိကန္မွတဆင့္ အာဖရိက၊ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ (ယခုကြန္ဂိုဒီမိုကရက္ တစ္ႏိုင္ငံသို႕) ၁၉၉၃ ဇူလိုင္လတြင္ ထြက္ ခြာလာခဲ့သည္ ။ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္ၾကီး မိုဘူတူ(၃၅)ႏွစ္ခန္႕ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသျဖင့္ အာဖရိကတြင္ နံပါတ္ (၃) အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံမွကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ယခင္ျပင္သစ္ကိုလိုနီႏိုင္ငံျဖစ္သည္ ။ သယံဇာတၾကြယ္ ဝျပီး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားျပားလွသည္ ။ စစ္အာဏာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွ အျမဲမျငိမ္သက္ ပဲ၊ သာသနာျပဳအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကိုပင္ အသိေပးႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ အေရးေပၚအေျခေန၊ ျမိဳ႕ေတာ္ ေလဆိပ္ပင္ ပိတ္ ထားရခ်ိန္ ေဒါက္ တာေဖျမတ္ ဝင္း ဇိုင္ယာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း Brazzaville ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ကြန္ဂိုျမစ္ကိုျဖတ္ ေက် ာ္ ျပီး၊ သာသနာျပဳေဆးရံုသို႕ ေရာက္ ရွိသြားျခင္း၊ ျပင္သစ္စကားတစ္လံုးမွမတတ္ ပဲ စစ္တပ္၊ စစ္သားမ်ား ၾကီးစိုးေသာ အာဖရိကအျငိမ္မသက္ ႏိုင္ငံ၊ အက် င့္ပ်က္ ခ်စားမႈမ်ားျဖင့္ သက္ ၀င္ယံုၾကည္ ေသာ စာေရးသူ၀ါသနာရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ တည္ ေဆာက္ ထားပါသည္ ။ လြတ္ လပ္စြာ ေတြးေခၚျပီး သင့္ေလွ် ာ္ ေသာ စာမ်ားအားေဖၚျပရန္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ ထင္းရွား ေစရန္ အဓိက ရည္ ရြယ္ ပါသည္ ။ facebook.com/murann.ezine မုရန္ ဆိုသည္ မွာ ဘုရားအား ပူေဇာ္ ရမည့္ အရာျဖစ္သည္ ။ "သူငယ္ ေတာ္ ကိုေတြ႔ျမင္လွ် င္ ျပပ္၀ပ္ကိုးကြယ္ ၍ မိမိတို႔ ဘ႑ာ ဥစၥာ တို႔ကိုဖြင့္ျပီးမွ ေလာဗန္ ႏွင့္ မုရန္ တည္ းဟူေသာ နံ ့သာမ်ိဳးကို၄င္း ေရႊကို၄င္း၊ ဆပ္ကပ္ ပူေဇာ္ ၾက၏" - မႆဲ ၂း၁၁ MURANN=Myrrh (Inspired word) .. Google.group Spiritual Links by MURANN - စာအုပ္မ်ား eBooks Daily Bread (ေန႕စဥ္ခြန္အား) The Lord's Word (သခင့္စကား)
 14. 14. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 14/23 ျပည့္ ႏွက္ ေနေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူရွာမေတြ႕ႏိုင္ေသာ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံ ဗန္ဂါျမိဳ႕၊ သာသာနာျပဳေဆးရံုသို႕ အံ့ ၾသဘြယ္ အခက္ ခဲမရွိေရာက္ သြားသည္ ။ သာသနာျပဳခရီးအစတြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ ပညာရွိရံုျဖင့္ အမႈေတာ္ ကိုမထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကြ် န္ေတာ့ မွာလ္ း အေစခံရန္အရည္ အခ်င္းမရွိေၾကာင္း မသိေသးေပ။ သင္ခန္းစာမ်ားစြာ ေတြ႕ၾကံဳရသည္ ။ အေမရိကားမွထြက္ ခြာစဥ္ ဆရာေတာ္ ဂ်မ္းႏွင့္ဇနီးက ေပးလိုက္ ေသာ စာကိုဖတ္ ရင္း ဒူးေထာက္ ေက် းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါသည္ ။ - ခ်စ္သား၊ မနက္ ဖန္အတြက္ မစိုးရိမ္ႏွင့္ - ဘဝ၏အသစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈကိုမေၾကာက္ ႏွင့္ - သင္နားမလည္ ရံုႏွင့္ စိတ္ ပ်က္ စရာအေၾကာင္းမရွိလွပါ - သင္ မသိသည့္ အရာမ်ားကိုငါသိေတာ္ မူသည္ - ထို႕ေၾကာင့္ သင့္အား တာဝန္ခ်ထားရာသို႕ ရႊင္လန္းစြာ သြားပါ - ငါ၏ ဂတိေတာ္ မွတစ္ပါး အျခားဘယ္ အရာကိုမွ် သင္မလို - ဘယ္ ေနရာ၊ ဘယ္ အရပ္သို႕ သြားရသည္ မဆို၊ ငါသည္ သင့္ေရွ႕မွ သြားလွ် က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိထားရန္သာ လိုအပ္ပါသည္ ....။ - ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္-အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း တာဝန္လႊဲေပးမည့္ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္ၾကီး ဒမ္ ထံမွေလ့ လာ၊ မွတ္ သားမႈ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တာဝန္လႊဲသည္ ။ ခက္ ခဲလွေသာ မတတ္ မျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ဘာသာစကားကိုအျပင္းထန္သင္ယူခဲ့သည္ ။ အေမရိကန္ဆရာဝန္တစ္ဦး စတင္ခဲ့ေသာ ကုတင္၄၅၀ဆန္႕၊ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုး၊ ပစၥည္ းအစံုလင္ဆံုး သာသနာျပဳေဆးရံုၾကီး၊ ၁၂ႏွစ္ၾကာမည့္ ဝိညာဥ္ခရီးအစျဖစ္သည္ ။ ယခင္က ျမန္မာျပည္ ထက္ အစစ သာလြန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သြားလာခဲ့စဥ္ စိတ္ အားငယ္ ရေသာ္ လည္ း၊ ယခုအခါ အစာေရစာ ရွားပါးလွေသာ၊ ကမၻာ့ အဆင္းရဲမြဲေတဆံုး၊ စရိုက္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ သြားျပီး အမိျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ အားတက္ မိသည္ ။ (၁၉၉၃ ခုမွ၁၉၉၅ ႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္ )။ သာသနာျပဳေဆးရံုတြင္ လူနာကိုေခတ္ မီွေဆးျဖင့္ကုစားသည္ ထက္ စိတ္ ၊ ဝိညာဥ္ ျမင့္ကုစားျခင္းက ပိုမိုေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ အတူရွိေနေသာ Daily Supper (ညစဥ္ခြန္အား) ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ .. ျမန္မာျပန္၁၀၀ (စာအုပ္) Burmese.Hymn HCF Myanmar (Singapore) http://hcfsg.blogspot.com/ ေဇာ္ ဂ်ီႏွင့္ယူနီကုတ္ MASS READINGS 1: Wis 8:2-7,16-18 R: Ps 16:5-9,11 G: Mt 5:13-19 Listen·Reflection CatholicContent.com ဘာကိုၾကိဳက္ သလဲ။ မဲေလးေပးပါ မုရန္ POLLS ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဗဟုသုတ ကာတြန္း ဟာသ ရသ
 15. 15. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 15/23 ခရစ္ယန္ဘုန္းေတာ္ ၾကီးမ်ား အေရးပါမႈကိုလက္ ေတြ႕သိရသည္ ။ (၃၅)ႏွစ္လံုး သာသနာျပဳ၊ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္ၾကီး ေဒါက္ တာဒင္ ပင္လွ် င္ စာတန္၏တိုက္ ခိုက္ မႈမ်ားစြာ ခံရသည္ ။ လူတို႕၏ ကဲ့ ရဲ့ျပစ္တင္၊ ထိုးႏွက္ ျခင္းကိုခံၾကရေသာအခါ ကြ် ႏ္ ုပ္တို႕ ေစ့ေစ့ၾကည့္ ေနရမည့္ သူမွာ ခရစ္ေတာ္ ပင္ျဖစ္ပါ၏။ ထုိသခင္ကဲ့ သို႕ ရွက္ ေၾကာက္ စရာ ေကာင္းေသာအရာကိုမမႈဘဲ (ေဟျဗဲ ၁၂း၂) အထက္ ေတာ္ မွ ေခၚေတာ္ မူျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာဆုကိုရျခင္းငွာ ပန္းတံုးတိုင္သို႕ ေျပးၾကပါစို႕ (ဖိ၃း၁၄)။ ေနာက္ ဆံုး စစ္အာဏာရွင္ၾကီးမိုဘူတူအစိုးရအား ျပည္ နယ္ မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းတိုက္ ခိုက္ ေသာ ျပည္ တြင္းစစ္ျဖင့္ ျဖဳတ္ ခ်လုိက္ သည္ ။ စစ္အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ၾကီး ေသဆံုးသြားရွာသည္ ။ တိုက္ ခိုက္ အႏိုင္ရေသာ အစိုးရလည္ း ေကာင္းမလိုႏွင့္ မထူးမျခားပါ။ ေတာ္ လွန္ေရးစစ္ဗိုလ္ ႏွင့္တပ္မ်ား ေဆးရံုတြင္ ေသာက္ စား၊ ရမ္းကား၊ ေသနပ္ေဖာက္ ျပီး သာသနာျပဳမ်ားကိုရန္လို၊တိုက္ ခိုက္ ခ်ိန္၊ အားလံုး ေၾကာက္ ရြံ႕၊ ႏႈတ္ ဆိတ္ ၊ ေျပာသမွ်ခံေနရခ်ိန္တြင္ ဗီယက္ နမ္စစ္တြင္း ႏွစ္မ်ားစြာ၊ သာသာနာျပဳခဲ့ေသာ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ ၾကီး၏ ရဲရင့္စြာျပန္ေခ်ပစကားႏွင့္ တည္ ျငိမ္မႈမွာ အံ့ ၾသဘြယ္ ျဖစ္သည္ ။ ျပည္ သူမ်ား ဆင္းရဲဆဲျဖစ္သည္ ။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အာဖရိက ျပည္ သူတို႕၏ ႏွလံုးသားမ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္ လာမွသာ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဝေျပာႏိုင္ၾကပါမည္ ။ ထိုသို႕ျဖစ္ရန္ ေနာက္ ထပ္ အႏွစ္(၅၀) ေစာင့္ရမည္ ဟုဆိုေနပါသည္ ။ ေဒါက္ တာ ဒင္ေဖာင္တိန္ တကၠသိုလ္ ေက် ာင္းသားဘဝက Wall Street Journal မဂၢဇင္ၾကီးက အနာဂါတ္ အလားအလာအေကာင္းဆံုးလူငယ္ အျဖစ္ ေရြးခံရဖူးသည္ ။ အလားတူအေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာေသာ နစ္ဆင္၊ ကေနဒီတို႕လည္ း အလားအလာရွိေသာ လူငယ္ အျဖစ္ အေရြးခံရဖူးသည္ ။ ဒင္ေဖါင္တိန္ ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ ရဲ့ အေစခံဘဝကိုေရြးခ်ယ္ ျပီး အာဖရိက ေတာရြာေလးတစ္ခု၌ မိမိဘဝကိုျမွပ္ႏွံခဲ့ပါသည္ ။ ေဒါက္ တာေဖျမတ္ ဝင္း တို႕၏ သာသနာျပဳအဖြဲ႕သည္ ေသေဘး၊ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ လုယက္ မႈမ်ား၊ ေထာင္ခ်မႈမ်ားမွၾကံၾကံခံ၊ လြတ္ ေျမာက္ ခဲ့ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ေက် းဇူးေတာ္ ျဖစ္သည္ ။ အိုး.. အကြ် ႏ္ ုပ္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေက် းဇူးေတာ္ ကိုအစဥ္မျပတ္ အျမဲခ်ီးမႊမ္းပါမည္ (ဆာ ၃၀း ၁၁-၁၂)။ VOTE RESULTS သံုးသပ္ရန္ဗဟုသုတ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ် ားအတြက္ ... 15.07.14 လက္ ရွိျမန္မာ၊ ႏိုင္ငံေရးုျဖစ္ပ်က္ ��... More detail ရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ တုိ႔၏ အမွတ္ အသားျဖစ္�... 12.07.14 Princess Srinagarindra Award ေပးအပ္ပြဲတြင္ ထုိင္းဘုရ��... More detail အင္းစိန္ MIT ဓမၼတကၠသုိလ္ က စာေပေဟာေျပာ... 08.07.14 လင္းသုိက္ ၫြန္႔ (ျမန္မာ့ ေျမ) ... More detail ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ ကသမိုင္းဝင္ဂ် ဴးဘုရ�... 30.06.14 “ကြင္းျပင္ထဲက သစ္ပင္တပင္ဟာ အထီးက် န��... More detail စိန္႕ၾသဂတ္ စတင္း (ေအဒီ
 16. 16. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 16/23 ဝိညာဥ္ေရးခြန္အားယူရန္ အလြန္ေကာင္းေသာ အပိုင္း(၂) ကို ေဒါင္းလုပ္ဖတ္ ႏိုင္ပါသည္ ။ အံ့ ၾသဘြယ္ ကမၻာ့ အဆင့္ ျမန္မာ့ သာသနာျပဳတစ္ဦး အာဖရိက (၁၂)ႏွစ္တာ အံ့ ၾသဘြယ္ ဝိညာဥ္ခရီးမွတ္ တမ္း အခန္း (၁-၇)အထိတင္ျပလိုပါသည္ ။ အစ-အဆံုး စာအုပ္ အပိုင္းခန္းေပါင္း၄၀ စာအုပ္ကိုမွာၾကားလိုသူမ်ား ေဒါက္ တာေဖျမတ္ ဝင္းထံ ဆက္ သြယ္ ပါရန္။ ဖုန္း - +၉၅ ၉၅၀၂၈၈၅၈ http://www.mediafire.com/view/35fvpumwwsoirji/dr.pemyat.win2.pdf (9.3MB) http://www.mediafire.com/view/g2i5vuzvcg11nic/dr.pemyat.win3.pdf (8.9MB) FOOTER MONTHLY ARTICLES & WEB.BLOGS ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလစဥ္ေရြးခ်ယ္ ထားေသာမုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔ ဘုရားသခင္ ေရာင္းပါသလား? .. တစ္ေဒၚလာပဲတဲ့ 19 Dec 2012 သင္ခန္းစာ အမွတ္ (9) ေယ႐ႈခရစ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေတာ္ မူျခင္း ၄င္း၏ခိုင္လံုေသာအေထာက္ အထား တန္ခိုးႏွင့္ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ 10 Nov 2012 သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၈) သခင္ေယ႐ႈခရစ္ အေသြးေတာ္ ၏တန္ခိုး 06 Nov 2012 မဂၤလာတရားေတာ္ (၁) - လွမင္းသူ 24 Jul 2010 လက္ ထပ္ၿပီးသည့္ အထိေစာင့္ပါ (or) ဒုတိယေျမာက္ အပ်ိဳစင္ဘ၀ ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္) 03 Apr 2012 ကၽြႏ္ ုပ္တို႔၏ဘ႑ာကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း Practical Christian Living Course ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္) 23 Apr 2012 Give Up, Be Still and Silent လက္ ေလ် ာ့ ၊ တိတ္ ဆိတ္ ၊ ျငိမ္၀ပ္စြာေန - ေစာပက္ ထရစ္ 12 Dec 2012 အေဖၚမဲ့ျခင္း၊ အထီးက် န္ျခင္း (Loneliness) - Biligram (Part II) 11 Nov 2012 ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ ရြံေလးစားျခင္းမရွိသူမ်ားအေၾကာင္း - ေလာမဲ02 Feb 2012 ၃၅၄-၄၃၀) ST. AUGUSTINE ... 09.06.14 ေရာမအင္ပိုင္ယာၾကီး ျပိဳပ်က္ ခ်ိန္မ�... More detail ILBC ဦးတင္ေမာင္ဝင္း - ျမန္မာ့ ပညာေရးကိ��... 30.05.14 လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ႏွစ္ေလာက္ က ... More detail ျမန္မာျပည္ မွာ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ဘ... 30.05.14 Kyaw Min Swe May 23 near Yangon, Myanmar · Edited ျမန္မာျပည္ ... More detail Church Of England Against Halal-Islamization Of UK 30.05.14 Sunday, May 18, 2014 (Vicar Eric Wood’s article from the WESTERN GAZETTE UK on 18 May 2014.) ... More detail ေနာဧေခတ္ တြင္ရိွခဲ့ေသာ “ေနဖီလင္လူဘီ... 17.05.14
 17. 17. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 17/23 လူ၏နာမည္ မ်ား - ဦးအူလံုေအာင္ဂ်ာ 28 Nov 2011 Forgotten GOD (ေပ်ာက္ ေနေသာဘုရား) by Chris 22 May 2012 စင္ကာပူမွေဆာက္ လုပ္ေရးအလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ျမန္မာမ်ား - ေမာင္သာမန္ 27 Jan 2012 (ဗဟုသုတ) နာက် ည္ းမႈကင္းရွင္း၊ပေပ်ာက္ ျခင္းအခ်ိန္ (ဗီယက္ နမ္စစ္မွဓါတ္ ပံုႏွင့္ယခုဘ၀) Kim Phuc 27.Aug.2010 ျမန္မာျပည္ ကိုခ်စ္ပါ။ (အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ညီညြတ္ ရန္အခ်ိန္ေရာက္ လာျခင္း) - ေဇာ္ ေအာင္ 16 Oct 2011 ယံုၾကည္ သူ၏ထာ၀ရလံုျခံဳစိတ္ ခ်မႈဆရာေစာစံေအာင္ (Rev) Updated: 31 Jan 2011 ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၏ တရားေဟာခ်က္ မ်ား (ညီအစ္ကိုမ်ားအသင္းေတာ္ - ရန္ကုန္) 12.Apr.2011 ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္း၏ စကားၾကီး၇ခြန္း သင္းအုပ္ဆရာ-ေခါင္ဟီး (City Harvest, Sg) 22.Apr.2011 ဆရာေဒးဗစ္လား .. 7 Mountains by David Lah David Lah 08.Nov.2011 Rev. ဆရာဦးေက် ာ္ ၀င္း - တရားေဒသနာ Little Myanmar Rev.U Kyaw Win 06.Apr.2010 ထာ၀ရဘုရားကိုျမင္ရန္ Dr. Ramond Mu 13.Mar.2010 ကိုထူးဆန္း မွတ္ တမ္းမ်ားႏွင့္ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္း လွမင္းသူ 31 Jan 2012 မျခားမလပ္ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေက် းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ေစာၾသဂတ္ စတပ္ (Rev) 10.Jan.2011 အမိႈက္ The Law of Garbage Truck မင္းေအာင္သက္ လြင္ 06.11.10 ဓမၼပညာအေထာက္ အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ May-2011 ဥိးေဇာ္ မင္း (Rev, Dr) 04.05.11 ၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ငါ့ ထံသို႔လာၾကေလာ့ ။ S. စိုးလြင္ 08.03.10 ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း - ျပည္ ပေရာက္ ျမန္မာ-သင္းအုပ္ဆရာ (၁) ေစာၾသဂတ္ စတပ္ (Rev) 09.02.10 ညစဥ္ခြန္အား - ဆရာဆိုးႏွင့္ မုရန္နံံသာ ဆိုး 01.02.10 ပညာမေတာက္ တေခါက္ ႏွင့္ ယံုၾကည္ ျခင္း ေဇာ္ ေအာင္ 07.01.10 ဒမာသက္ သို႔ သြားရာလမ္း လွမင္းသူ 02.02.10 ဆုန္သင္းပါရ္၊ အဆိုေတာ္ ဘ၀ခရီးလမ္း - ကိုယ္ တိုင္သက္ ေသခံခ်က္ ဆုန္သင္းပါရ္ ေနာဧေခတ္ တြင္ရိွခဲ့ေသာ “ေနဖီလင္လူဘ��... More detail အရည္ ခ် င္းစစ္ေဆးျခင္း (ျမန္မာလူသားအ��... 12.05.14 http://murann.com/attitude.htm (အရည္ ခ်င္းစစ္ျခင္း-၂) ... More detail ဖတ္ ရန္ ဒီဗြီဒီ၊ ခ် ီးမြမ္းသီခ် င္း၊ DVD Prais Song Music -... 20.05.12 More detail မုရန္ကူညီလုပ္ကိုင္သူမ် ား - စင္ကာပူပ�... 06.12.11 More detail ပန္းကေလးမ် ားမႏြမ္းေစခ် င္ - သံလွ် င္ေ�... 27.11.11 သံလွ် င္ေဖသြင္ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေက် ာ္ ေက် ာ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တဥ�... More detail မုရန္အင္တာနက္ မဂၢဇင္း အမွတ္ (၃) ရန္ကုန... 19.11.11
 18. 18. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 18/23 01.03.10 မိမိႏွင့္ အျခားသူနဲ႔ မႏွိဳင္းယွဥ္ခုိင္းပါ ရစ္၀ါရင္ 20.01.10 Rev. ဆရာဦးေက် ာ္ ၀င္း - တရားေဒသနာ Little Myanmar ဦးေက် ာ္ ၀င္း (Rev, Dr) 30.01.10 ေတးဂီတျဖင့္ ေတးေရး၊ သီဆို၊ ခ်ီးမြမ္းသူမ်ား - ဆရာလတ္ ေယရွဲ ဦးလတ္ ေယရွဲ (Rev, Dr) 04.02.10 ငါ့ သိုးတို႔သည္ ငါ့ စကားသံကိုနားေထာင္၍ ငါ့ ေနာက္ သို႔ လိုက္ ၾက၏ ေဇာ္ သူလင္း (Rev) 01.02.10 မဂၤလာတရားေတာ္ (၁) လွမင္းသူ 30.06.10 ခ်ီးမြမ္းျခင္း - ဂီတမႈး၊ Photo of New.Year 01Jan-2010 ရဲ၀င့္လတ္ 09.03.10 ဆရာေဒဗစ္လားႏွင့္ႏွလံုးသားအိမ္မွ၊ထာ၀ရဘုရား၏နာမေတာ္ မ်ား ယုဒသန္အသင္းေတာ္ (SG) Updated: 25 Jan 2012 ခရစ္ေတာ္ သည္ ကၽြႏ္ ုပ္၌ ႐ွင္ေတာ္ မူသည္ အန္ဒရူး Updated: 02 Mar 2010 Our Friendly Web & Blogs Links jbcs.org.sg/main woorank.com/en/www/sawpatrick.net moemaka.com/2012/06/guest-writer-ျပည္ သူတို႔လိုခ်င္ေနတ spiritlessons.com/languages/index.htm thawthikho.blogspot.com/2010/02/blog-post_9931.html mahnkoko.blogspot.com.au divinerevelations.info/languages/index.htm mcathailand.com myanmarinsingapore.com karenfamily.org/profiles/blogs/links-1 zomimessenger.com/2012/09/column-music-column-extra-links-holy.html streamoflife99.com/articles/jesus18yrsproblem.html tudoenkung.wordpress.com/online-bibles burmesebible.com/links.htm jinghpawtingsan.blogspot.com/2011/04/morphvox-junior-voice-changer.html sawkyawoo.com/2011/10/website_21.html bethelkhrihfabu.net/nitin-bible-relnak.html immanuelmyanmarchurch.com/apps/blog mahnkoko.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_10.html kc-nl.blogspot.in/2011/09/2011-ning-ladaw-kcnl-nawku-hpung-wai.html laaituibaptistchurch.com mahnkoko.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-au-x-none.html mcflondon.com dawnathar.blogspot.com/2010/11/blog-post_8330.html မုရန္အင္တာနက္ မဂၢဇင္း အမွတ္ (၃) ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ထုတ္ ေ�... More detail ခရစ္ယာန္ ပံုသက္ ေသျပ၊ လက္ ေဆာင္ 06.11.11 ျဖစ္ရပ္ (၃) 10 April 2008ဆန္ဖရန္စစၥျမိဳ႔တြင္ ကားငွားျပီး ဂိုး��... More detail စာအုပ္ေၾကာ္ ျငာ္ ျခင္း - Why did God create man? 03.11.11 ဦးအူလံုေအာင္ဂ်ာ အမႈေတာ္ ကို ျမန္မာျပည္ ၊ လားရႈိးျမိဳ�... More detail မင္းေအာင္သက္ လြင္ - ေရးသားစီစဥ္ထုတ္ ေ�... 30.10.11 minaungthetlwin@gmail.com More detail ဆရာေဒးဗစ္လား .. 7 Mountains by David Lah 28.10.11 ကမၻာလွည့္ ျပီး၊ ျမန္မာလူစုထဲသာမက - အဂၤလိပ္စကားေျပာႏ��... More detail
 19. 19. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 19/23 imcwheaton.org kc-nl.blogspot.com/2012/05/atrocities-in-kachin-land.html kokomaunguk.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_21.html sawpatrick.net shinthan.com bangkokchristchurch.net batupuei.webs.com burmesebible2008.blogspot.com/2009/10/typhoon-in-philippines.html globalmcf.ning.com intouchcnet.com karanilan.webs.com/apps/videos/videos/show/5464117 kokomaunguk.blogspot.com.au/2012/06/blog-post_09.html kokomaunguk.blogspot.sg/2012/08/blog-post_8666.html mcctulsa.com mgchit.blogspot.in/2012/08/blog-post_18.html mmwebgallery.com nlbcusa.wordpress.com sawchit.blog.com/2011/06/12/က် ီးတို႔အလယ္ မွ-ေဒါင္း sawchitthu.blogspot.com/2012/03/software-license-version.html simonkamta.blogspot.com/p/mp3-download_16.html swecanaan.blogspot.com/2012/09/andriod-phone-program.html thelordword.com tkbc-japan.net bangkokchristchurch.net haineni.ning.com bangkokchristchurch.net globalmcf.ning.com/ thawthikho.blogspot.com orangeask.com miccfortwayneusa.blogspot.com mcflondon.com kokomaunguk.blogspot.com mission-one.co.cc chanlinnay.mandalaybloggers.org thespiritfruit.com mg-m.blogspot.com က် မ္းစာေလ့ လာနည္ းမ်ား mcbc4u.blogspot.com မုရန္ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔. www.myatmingalar.com/ ျမတ္ မဂၤလာေဒသနာမ်ား myanmar-odb.org ေန႔စဥ္ခြန္အား(ျမန္မာ) Ref: http://www.alexa.com FACEBOOK TWITER GOOGLE BUTTONS Share 1 က် မ္စာေလ့ လာျခင္း အသစ္ေသာ ေမြးဘြားျခင္း - A New Birth (ဆရာေအာင��... 21.03.14 အကန္ဆိုသည္ ဟု ျပန္၍မိန္႔ေတာ္ မူ၏'' (ေယ��... More detail ဘဝျပႆနာမ် ားအတြက္ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသည� 08.02.14 ဘဝျပႆနာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသ��... More detail သင္ခန္းစာ (၂၀) မဂၤလာရွိေသာ ကယ္ တင္ျခင�... 03.02.14 နိဒါန္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ာ... More detail ဘုရားအလိုေတာ္ အတိုင္း ကိုးကြယ္ ၾကသူမ... 16.01.14 အန္ဒရူး သင္ခန္းစာ (၃) ဘုရားအလိုေတာ�... More detail Bible Gateway - အဖတ္ အမ် ားဆံုးက် မ္းပိုဒ္၅ခု
 20. 20. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 20/23 ခ် ီးမြမ္းေတးသီခ် င္းႏွင့္ကဗ် ာမ် ား (RANDOM HYMN NO.1) Key C - ျမန္မာျပည္ အတြက္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ရမယ္ ျမန္မာျပည္ သားတိုင္း ခရစ္ေတာ္ သိရမယ္ ယံုၾကည္ ခ်က္ ဆံုးျဖက္ ခ်က္ ခ်ရင္းေဆာင္ရြက္ မယ္ တို့လက္ ေတြ ညီညြတ္ စြာ ရိွေနမယ္ - သာသနာအတြက္ အသင့္ရိွထားရမယ္ သာသနာခရီးအတြက္ တို ့တေတြဆက္ ကပ္မယ္ သခင္ဘုရား ေပးအပ္တဲ့ ၀တၱရားေက် ဘို ့ကြယ္ တို့လက္ ေတြ ညီညြတ္ စြာ ရိွေနမယ္ Cho; လူေတြေမွ်ာ္ လင့္ ေစာင့္စားေနခိ်န္ သခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္း ကယ္ တင္ျခင္းေတြကို ၾကားရလို့ရင္မွာ ထာ၀ရတြယ္ ညိသြားေအာင္ ၾကိုးစားမယ္ သာသနာခရီးမွာ ခ် ီးမြမ္းေတးသီခ် င္းႏွင့္ကဗ် ာမ် ား (RANDOM HYMN NO.2) ဆရာဦးညြန္႔လွ (သီခ်င္းေနာက္ ခံ) .. ခ်စ္စြာေသာမိတ္ ေဆြ၊ ...သီခ်င္းေလးကေတာ့ ေမတၱာနဲ႔ အသက္ ရွင္ဖို႔ သတိေပးေနပါတယ္ ။ ေမတၱာအေၾကာင္းေတြကိုပါးစပ္ကေသာ ေျပာတတ္ ျပီး၊ လက္ ေတြ႔မျပႏိုင္တဲ့ ကြ် န္ေတာ္ တို႔ အသက္ တာမွာ ဆင္ခ်င္စရာပါ။ ဒီကေန႔ ကြ် န္ေတာ္ တို႔ရဲ့ အသက္ တာကိုျပန္စဥ္းစားၾကည့္ ရင္ Read more... Link 31.12.13 1. Jeremiah 29:11 ေယရမိ၂၉း၁၁ တဖန္ မိန္႔ေတာ္ မူသ... More detail ခရစ္စမတ္ တြင္ေမြးဖြားေသာေယရႈအေၾကာင� 22.12.13 “ေယ႐ႈခရစ္၏ဘုရားဇာတိ” The Deity of Jesus Christ “နိ�... More detail သင္ခန္းစာ အမွတ္ (9) ေယ႐ႈခရစ္၏ ရွင္ျပန��... 18.11.13 “နိဒန္း” သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေသျခင္းမွရ�... More detail သင့္ေန႔ရက္ အခ် ိန္နာရီ http://timeanddate.com/ ဆရာစံတိုး- ခရစ္ေတာ္ ေကာင္းျမတ္ ျခင္းအေၾကာင္း သခင္ေယရႈကို၁၉၈၂တြင္ယံုၾကည္ ခဲ့သူ၊ ဓမၼဆရာ (12 min) JESUS MOVIE - ေယရႈဘ၀ျဖစ္စဥ္
 21. 21. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 21/23 ခ် ီးမြမ္းေတးသီခ် င္းႏွင့္ကဗ် ာမ် ား (RANDOM HYMN NO.3) Because He Lives God sent His son, they called Him Jesus He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon, An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, All fear is gone. Because I know He holds the future, And life is worth the living just because He lives. ေယရႈရုပ္ရွင္ (ျမန္မာစကားေျပာ) Jesus Movie - Burmese Language Substitute ကိုးရီးယားတဲလင့္ Korea Talent မွာမိဘမဲ့၊ ၁၀ႏွစ္ေက် ာ္ ဆင္းရဲစြာၾကီးျပင္းလာတဲ့ လူငယ္ ေလးရဲ့ သီဆိုခ်ီးမြမ္းသံဟာ ႏွလံုးသားကိုထိပါတယ္ ။ ဒီသူငယ္ ရဲ့ေရွ႔ေရးဘ၀မွ ေပ်ာ္ ရႊင္မႈမ်ားရပါလိမ့္မယ္ ..လို႔..ဒိုင္လူၾကီးရဲ့ေျပာပါတ သို႔ေသာ္ ေလာကဒဏ္ မ်ားဖိစီးမႈခံရတဲ့ စာမသင္ၾကား၊ လမ္းၾကိဳလမ္းၾကားေနခဲ့ရသူအတြက္ ခရစ္ေတာ္ ရဲ့ေမတၱာကပဲ သူကို၀မ္းေျမာက္ ေစမွာပါ။ Homeless Boy Steals The Talent Show (TheInterviewWitGod.com)
 22. 22. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 22/23 ဒို႔ဗမာျပည္ ကိုခ်စ္ၾကပါ၊ ဗမာျပည္ ၾကီးကို-ေကာင္းၾကီးေပးပါ၊ ကိုဖိုးခြားႏွင့္ျမန္မာခရစ္ယာန္ဂီတပညာရွင္မ်ား God bless MYANMAR! ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေတးေရး၊ ဂီတဆရာ ဦးေစာရူဘီRuby မိသားစု ဘုရားေကာင္းၾကီးမဂၤလာပို၍သြန္းေလာင္းပါေစ။ . ရွာရန္ SEARCH Search TO ESCAPE OR PREVENT THE SLAVE OF MONEY ေငြေက် းကြ် န္ဘဝမွလြတ္ ရန္
 23. 23. 7/16/2014 Murann Ezine http://www.murann.com/ezine/index.php 23/23 ဤ၀ဘ္ ဆိုဒ္မွေဆာင္းပါးမ် ားကိုမိမိလိုအပ္သလိုကူးယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ ။ ထိုသို႔ ျပဳရာတြင္ ေဆာင္းပါးေရးသားေသာ စာေရးဆရာမ် ားကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏အမည္ နာမမ် ားကိုပါ တပါးတည္ းေဖာ္ ျပေပးပါလ် င္ ေက် းဇူးအထူးတင္ပါသည္ ။ MURANN MAGAZINE, Phone: +65 8282 2795 Email: contact@murann.com ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္ သက္ ေသာ ဘုရားဥပေဒသ Faith and Prosperity လူအမ်ားစု ၀င္ေငြေကာင္းလာခ်ိန္ ေငြတက္ မက္ သူဘဝသို႕ ေရာက္ သြားေလ့ ရွိသည္ ။ ေငြကိုတက္ မက္ ျခင္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစံုး၏ အရင္းအျမစ္တည္ း.. ၁တိ၆း၁၀ For the love of money is a root

×