Bdö özeti̇

Bilgisayar Destekli Öğretim 
 Temel kavramlar 
 Öğeleri 
 Kuramsal temelleri 
 Uygulama yöntemleri
Bilgisayar Destekli Öğretim 
Bilgisayar destekli eğitim, temel 
olarak eğitim teknolojisi 
kapsamında ele alınmaktadır. 
Öğrenme ilkesi ile ilgili kuram ve 
uygulamalar bireylerin duyuları 
aracılığı ile belirli eğitsel ilkeler 
doğrultusunda edindikleri zengin 
içerikli deneyimlerin önemini 
vurgulamaktadır.
Eğitim 
Eğitim 
Ekonomi 
Kültür 
Eğitim 
Teknolojisi 
Teknik Eğitim 
Genel Eğitim 
teknoloji
Bilgisayar Destekli Öğretim 
 Yapılan araştırmalar bireylerin: 
 Okuduklarının %10’unu 
 Duyduklarının %20’sini 
 Gördüklerinin %30’unu 
 Duyduklarının ve 
gördüklerinin %50’sini 
 Söylediklerinin %70’ini 
 Söylediklerinin ve 
yaptıklarının %90’ını 
hatırlayabildiğini 
göstermektedir.
Bilgisayar Destekli Öğretim 
Araç-gereç kullanımı öğretimde: 
 Çoklu öğrenme ortamı sağlamakta 
 Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı olmakta, 
 Dikkat çekmekte, 
 Hatırlamayı kolaylaştırmakta, 
 Soyut şeyleri somutlaştırmakta, 
 Zamandan tasarruf sağlamakta, 
 Güvenli gözlem yapma olanağı 
sağlamakta, 
 Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı 
içeriğin sunulmasını sağlamakta, 
 Tekrar tekrar kullanılabilmekte ve 
 İçeriği basitleştirerek anlaşılmasını 
kolaylaştırmaktadır.
BDE’nin Amaçları 
 Öğrencinin motivasyonunu 
artırmak 
 Gurup çalışmalarını desteklemek 
 Öğretme yöntemlerini genişletmek 
 Öğrencinin kendi kendine öğrenme 
yeteneğini geliştirmek 
 Öğrencinin ileri düzey düşünme 
becerisinin geliştirilmesini 
desteklemek 
 Öğrenme sürecini hızlandırmak 
 Zengin bir materyal sağlamak 
 Ucuz ve etkili öğretimi 
gerçekleştirmek 
 Telafi edici öğretimi sağlamak 
 Bireysel öğretimi gerçekleştirmek
Bilgisayar Destekli Öğretimin 
Kuramsal Temelleri 
KURAMLAR 
DAVRANIŞCI 
KURAM 
TEPKİSEL VE 
EDİMSEL 
KOŞULLANMA 
MODEL ALMA 
BİLİŞSEL KURAM 
YAPİLANDIRMACI 
KUIRAM 
HÜMANİSTİK 
KURAM 
YAŞAM BNOYU 
ÖĞRENME 
YAŞAM KAPSAMLI 
ÖĞRENME 
YANSITICI 
ÖĞRENME 
MOTİVASYON 
KAYGI,TUTUM 
DERİN VE 
YÜZEYSEL 
ÖĞRENME
Bilgisayar destekli öğretimin 
kuramsal temelleri 
 Davranışcı kuramlar öğretmenlere 
öğrenme ortamlarında disiplin 
sağlayıcı bir rol yüklemekte ve 
öğrenme için gerekli olan bilgilerin 
dağıtıcısı ve aktarıcısı olan bir yol 
yüklemektedir. 
 Bilişsel kuramlar davranışcı 
kuramların yüklediği rolü 
hafifleterek öğretmen bilgi edinme 
sürecini yönlendiren bireyler olarak 
tanımlamaktadır. 
 Oluştumacı kuramlar ise 
öğretmenleri öğrenciye yardım 
eden ve öğrenciler ile işbirliği 
yaparak, onlara rehberlik yapan 
bireyler olarak görmektedir.
Bilgisayar Destekli Öğretim 
Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları 
 Bilgisayarların öğretimde 
kullanımı ile ilgili bir kavram olan 
bilgisayar destekli öğretim, bir 
dersin öğretiminde bilgisayarın bir 
araç olarak kullanılmasını 
belirtmektedir. 
 Ancak bilgisayarların eğitimde 
kullanılması eğitim ortamlarında 
bazı değişiklikleri zorunlu hale 
getirmiştir.
Bilgisayar destekli öğretim 
uygulamaları 
Öğretim yazılımları 
Hiper metin ve hiper ortam 
Sanal gerçeklik 
Yapay zeka 
Zeki öğretim sistemleri
Öğretim Yazılımları 
 Öğretim yazılımları, belirli bir 
konuyu öğretmek için tasarlanmış 
olan yazılımlardır. 
 Öğretim amaçlı bilgisayar 
yazılımlarını kullanan öğrenciler, 
bu yazılımlar yardımıyla, 
bilgisayar başında kendi hızları ve 
yetenekleri doğrultusunda konuyu 
öğrenebilmektedirler.
Hiper Metin ve Hiper Ortam
Sanal Gerçeklik 
 Sanal gerçeklik, gözlük ve stereo 
kulaklıktan oluşan başlık seti, 
vücut hareketlerini algılayan özel 
bir giysi veya eldivenden oluşan, 
çok algılayıcılı giriş-çıkış 
cihazlarına bağlı olarak 
oluşturulmaktadır. 
 Böylelikle üç boyutlu sanal 
dünyayı görebilir ve 
dokunabilirsiniz. 
 Sanal gerçeklik sizin bilgisayar 
benzetimli nesneler ve varlıklar 
ile etkileşim içine girebilmenize 
olanak sağlamaktadır.
Sanal Gerçeklik
Zeki Öğretim Sistemleri 
 Klasik BDÖ sistemlerinden farklı olarak 
ZÖS, öğrenciye bilgi düzeyine uygun 
öğrenme ortamı sunarak öğrencinin daha 
kolay, hızlı ve kalıcı öğrenmesini sağlamayı 
amaçlar. 
 “İleri Öğrenme Teknolojileri (Advanced 
Learning Technologies)” başlığı altında 
incelenen Zeki Öğretim Sistemi; neyi 
öğreteceğini, kime öğreteceğini ve nasıl 
öğreteceğini bilen yapay zeka ortak 
oluşumunda yer alan tekniklerden 
yararlanarak tasarlanmış bir bilgisayar 
sistemidir (Nwana, 1990).
UZMAN MODELİ 
KULLANICI 
MODELİ 
ÖĞRETİCİ 
ARABİRİM 
YAPAY ZEKA 
DESTEĞİ
Öğretim Yazılımları 
 Tekrar ve alıştırma yazılımları 
 Birebir öğretim yazılımları 
 Benzetim yazılımları 
 Öğretim amaçlı oyun yazılımları 
 Sorun çözme yazılımları
Alıştırma Ve Tekrar Yazılımları 
 Bu yazılımlar 
öğrenilmiş kavramsal 
ve işlemsel bilgilerin 
geliştirilmesi, 
uygulanması ve 
öğrenilen konular ile 
yanlış anlamaların 
ortaya çıkarılıp 
düzeltilmesi için 
tasarlanmış 
yazılımlardır.
Birebir Öğretim Yazılımları 
 Birebir Öğretim 
Yazılımları 
Öğretmenin rolünü 
üstlenerek, dersin 
içeriğini sunan, 
içeriğin 
öğrenilmesi için 
alıştırma sağlayan, 
geri bildirim sunan, 
öğrencilerin 
performansını 
değerlendiren 
yönlendiren 
yazılımlardır. 

Benzetim Yazılımları 
 Gerçek yaşamdaki 
olayların kontollü bir 
şekilde temsil 
edilmesine olanak 
sağlayan yazılımlardır. 
 Simülasyonlar 
öğrencileri için verimli 
bir öğrenme ortamı 
sağlamak için 
kullanılabilir. Eğitimde 
simüle faaliyetlerinin 
kullanımı yaygın 
okullarda önemli bir 
araç olarak kabul 
oluyor.
Sorun Çözme Yazılımları 
 Öğrencinin 
alıştırma yaparak, 
problem çözme 
yeteneklerinin 
geliştirilmesini 
amaçlar.
Öğretim Amaçlı Oyun Yazılımları 
 Öğrencilerin oyun 
oynama heves ve 
isteklerinden 
yaralanarak ders 
konularını 
oynayarak 
geliştirmelerini 
sağlayan 
yazılımlardır.
BDÖ’in Yararları 
 Öğrenme materyallerini kullanan 
öğrenciler, çalışmalarını daha hızlı 
sürdürmekte ve daha hızlı 
öğrenmektedir. 
 Matematik ve dil yeteneğini 
geliştirmede büyük kolaylıklar sağlar. 
 Öğrencinin bilgi alışverişi sayesinde 
sosyal iletişimde bulunma yeteneğini 
geliştirir. 
 Öğrenci bireysel çalışmalar 
yapabildiğinden problem çözme ve 
dikkatini bir noktada toplama 
yeteneğini geliştirmesine yardımcı 
olur. 
 Kendine güven duygusunu geliştirerek 
öğrenciyi hayata hazırlar.
BDÖ’in Olumsuzlukları 
 Öğrencilerin Sosyo-psikolojik 
gelişmelerini 
engellemesi 
 Özel donanım ve beceri 
gerektirmesi 
 Eğitim programını 
desteklememesi 
 Öğretimsel niteliğinin zayıf 
olması 
 BDÖ uygulamalarının pahalı 
olması 
 BDÖ yazılımı üretenler ile 
öğrenciler arasındaki 
koordinasyon eksikliğidir
BDÖ’de Öğretmenin Rolü 
 Oluşturmacı öğrenme 
yaklaşımında öğretmen öğrenmeyi 
kolaylaştıran bir yardımcı, 
herhangi bir gereksinme anında 
kendisine başvurulabilecek bir 
danışman rolündedir. 
 Oluşturmacı öğretmenlerin 
temel özellikleri: 
 Öğrencilerin kendi öğrenmelerini 
yöntemlerini ve kendi başlarına 
karar verme yeteneklerini 
cesaretlendirir ve kabul eder. 
 Görevleri tasarlarken 
“sınıflandırma”, “çözümleme”, 
“tahmin”, ve “yaratma” gibi 
bilişsel terminolojiyi kullanır. Öğretmen bilgiyi davranışa dönüştüren 
bir mühendistir.
BDÖ’de Öğretmenin Rolü
BDÖ’de Öğrencinin Rolü 
 Araştıran, sorgulayan, 
değişik bakış açıları ve 
yaklaşımlar ortaya 
koyabilen, kendi 
öğrenmesinden sorumlu, 
özetle öğrenme sürecinin 
her aşamasına etkin bir 
biçimde katılan bireyler 
bilgisayar destekli öğretim 
ortamlarındaki öğrenci 
kimliğini ifade etmektedir.
BDÖ’de Öğrencinin Rolü 
 İşbirliğine dayalı ortamlarda 
görev alabilmelidir. 
 Öğrenci öğrenme sürecinde 
sorumluluk alır., 
 Öğrenmelerine katkı 
sağlayabilecek her türlü 
olanaktan yararlanır. 
 Öğrendiklerini kullanmak ve 
uygulamak için fırsatları 
değerlendirir. 
 Öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen 
etkileşiminin 
sağlanmasına yönelik çaba 
gösterir ..
1 sur 29

Recommandé

Cengiz akça par
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akçaRamazan Şenol
475 vues28 diapositives
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m par
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBüşRa Yndk
551 vues35 diapositives
Bdö par
BdöBdö
Bdöpskkkabatas
1.1K vues42 diapositives
Mustafa arslan par
Mustafa arslanMustafa arslan
Mustafa arslanMustafa Arslan
1.1K vues24 diapositives
Bilgisayar desdekli eğitim par
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimHalit Cocuk
2.4K vues36 diapositives
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar par
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel KavramlarÖğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlarm3rtyaman
900 vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı par
Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme KuramıMayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı
Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramıgeredelix
9K vues23 diapositives
Slaytlar par
SlaytlarSlaytlar
Slaytlarselinkaya55
1.1K vues38 diapositives
Yapay Zeka par
Yapay ZekaYapay Zeka
Yapay ZekaSlide Sharer
2.9K vues26 diapositives
Sunu1 par
Sunu1Sunu1
Sunu1Nesibe Yüce
899 vues40 diapositives
Bde ö (1)yeni par
Bde ö (1)yeniBde ö (1)yeni
Bde ö (1)yeniSemiha Güner
475 vues39 diapositives
Bdeceit477osmanpastirmacioglu par
Bdeceit477osmanpastirmaciogluBdeceit477osmanpastirmacioglu
Bdeceit477osmanpastirmaciogluOsman Pastırmacıoğlu
515 vues38 diapositives

Tendances(20)

Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı par geredelix
Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme KuramıMayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı
Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı
geredelix9K vues
Harmanlanmis ogrenme ortamlari par MelikeAr1
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
MelikeAr1183 vues
Abdulvahap akbaba ders slayt (1) par Nesibe Yüce
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Nesibe Yüce636 vues
Çoklu Ortam Tasarımı Dersi - 2.Bölüm - Bi̇li̇şsel yük kuramı ve çoklu ortam t... par oğuzhan şeker
Çoklu Ortam Tasarımı Dersi - 2.Bölüm - Bi̇li̇şsel yük kuramı ve çoklu ortam t...Çoklu Ortam Tasarımı Dersi - 2.Bölüm - Bi̇li̇şsel yük kuramı ve çoklu ortam t...
Çoklu Ortam Tasarımı Dersi - 2.Bölüm - Bi̇li̇şsel yük kuramı ve çoklu ortam t...
oğuzhan şeker4.7K vues
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri par MelikeAr1
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
MelikeAr176 vues
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m par Emirhan Can
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Emirhan Can547 vues
Bilgisayar destekli öğretim (2) par Nesibe Yüce
Bilgisayar destekli öğretim (2)Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)
Nesibe Yüce1.4K vues
Bilgisayar destekli öğretim yasi̇n par Nesibe Yüce
Bilgisayar destekli öğretim yasi̇nBilgisayar destekli öğretim yasi̇n
Bilgisayar destekli öğretim yasi̇n
Nesibe Yüce1.1K vues
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... par CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL128 vues
Bilgisayar Destekli Öğretim par S. Y.
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
S. Y.1.7K vues
Bilgisayar Destekli Öğretim par nyavuzalp
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
nyavuzalp2.6K vues

En vedette

Double page spread_analysis (1) par
Double page spread_analysis (1)Double page spread_analysis (1)
Double page spread_analysis (1)laurenamyharriman
321 vues3 diapositives
Representation in glue par
Representation in glueRepresentation in glue
Representation in gluelaurenamyharriman
782 vues11 diapositives
Contents page analysis par
Contents page analysisContents page analysis
Contents page analysislaurenamyharriman
155 vues3 diapositives
2.1 konsep pendekatan scientific par
2.1 konsep pendekatan scientific2.1 konsep pendekatan scientific
2.1 konsep pendekatan scientific16051983
245 vues8 diapositives
Progression of contents page par
Progression of contents pageProgression of contents page
Progression of contents pagelaurenamyharriman
188 vues6 diapositives
Hakan hilmi serdaroğlu namaz konulu sunum-bdö - kopya par
Hakan hilmi serdaroğlu namaz konulu sunum-bdö - kopyaHakan hilmi serdaroğlu namaz konulu sunum-bdö - kopya
Hakan hilmi serdaroğlu namaz konulu sunum-bdö - kopyaMustafa Arslan
1.2K vues27 diapositives

En vedette(14)

2.1 konsep pendekatan scientific par 16051983
2.1 konsep pendekatan scientific2.1 konsep pendekatan scientific
2.1 konsep pendekatan scientific
16051983245 vues
Hakan hilmi serdaroğlu namaz konulu sunum-bdö - kopya par Mustafa Arslan
Hakan hilmi serdaroğlu namaz konulu sunum-bdö - kopyaHakan hilmi serdaroğlu namaz konulu sunum-bdö - kopya
Hakan hilmi serdaroğlu namaz konulu sunum-bdö - kopya
Mustafa Arslan1.2K vues
Microsoftpowerpoint 100525101900-phpapp01 2 par JinJin Tangpo
Microsoftpowerpoint 100525101900-phpapp01 2Microsoftpowerpoint 100525101900-phpapp01 2
Microsoftpowerpoint 100525101900-phpapp01 2
JinJin Tangpo328 vues
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ KÖPRÜ KURMA par Mustafa Arslan
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ KÖPRÜ KURMARAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ KÖPRÜ KURMA
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ KÖPRÜ KURMA
Mustafa Arslan834 vues
Why +grouping is designed just for #teachers, #parents #education par Grouping
Why +grouping is designed just for #teachers, #parents #educationWhy +grouping is designed just for #teachers, #parents #education
Why +grouping is designed just for #teachers, #parents #education
Grouping793 vues

Similaire à Bdö özeti̇

Cengiz akça par
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akçaMustafa Arslan
476 vues28 diapositives
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx par
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptxHüseyin Bora Eydir
10 vues25 diapositives
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme par
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeroj döğer
3K vues80 diapositives
Sinif yöneti̇mi̇ par
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇kemal99
757 vues17 diapositives
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx par
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxpinar27
12 vues15 diapositives
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx par
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxZehra Ertaş
10 vues20 diapositives

Similaire à Bdö özeti̇(20)

çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme par roj döğer
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
roj döğer3K vues
Sinif yöneti̇mi̇ par kemal99
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇
kemal99757 vues
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx par pinar27
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
pinar2712 vues
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx par Zehra Ertaş
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Zehra Ertaş 10 vues
Bilgisayar Destekli Eğitim par nyavuzalp
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
nyavuzalp1.2K vues
Bilgisayar destekli ögretim (2) par BüşRa Yndk
Bilgisayar destekli ögretim (2)Bilgisayar destekli ögretim (2)
Bilgisayar destekli ögretim (2)
BüşRa Yndk407 vues
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx par ssuser283336
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
ssuser2833366 vues
Yapilandirmacilik par ummagan
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
ummagan2.9K vues
B D E Teknikleri Ve Uygulamarı par bdr,
B D E Teknikleri Ve UygulamarıB D E Teknikleri Ve Uygulamarı
B D E Teknikleri Ve Uygulamarı
bdr,1K vues
Bde Teknikleri Ve Uygulamarı par bdr,
Bde Teknikleri Ve UygulamarıBde Teknikleri Ve Uygulamarı
Bde Teknikleri Ve Uygulamarı
bdr,1.9K vues

Bdö özeti̇

 • 1. Bilgisayar Destekli Öğretim  Temel kavramlar  Öğeleri  Kuramsal temelleri  Uygulama yöntemleri
 • 2. Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar destekli eğitim, temel olarak eğitim teknolojisi kapsamında ele alınmaktadır. Öğrenme ilkesi ile ilgili kuram ve uygulamalar bireylerin duyuları aracılığı ile belirli eğitsel ilkeler doğrultusunda edindikleri zengin içerikli deneyimlerin önemini vurgulamaktadır.
 • 3. Eğitim Eğitim Ekonomi Kültür Eğitim Teknolojisi Teknik Eğitim Genel Eğitim teknoloji
 • 4. Bilgisayar Destekli Öğretim  Yapılan araştırmalar bireylerin:  Okuduklarının %10’unu  Duyduklarının %20’sini  Gördüklerinin %30’unu  Duyduklarının ve gördüklerinin %50’sini  Söylediklerinin %70’ini  Söylediklerinin ve yaptıklarının %90’ını hatırlayabildiğini göstermektedir.
 • 5. Bilgisayar Destekli Öğretim Araç-gereç kullanımı öğretimde:  Çoklu öğrenme ortamı sağlamakta  Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmakta,  Dikkat çekmekte,  Hatırlamayı kolaylaştırmakta,  Soyut şeyleri somutlaştırmakta,  Zamandan tasarruf sağlamakta,  Güvenli gözlem yapma olanağı sağlamakta,  Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlamakta,  Tekrar tekrar kullanılabilmekte ve  İçeriği basitleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
 • 6. BDE’nin Amaçları  Öğrencinin motivasyonunu artırmak  Gurup çalışmalarını desteklemek  Öğretme yöntemlerini genişletmek  Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirmek  Öğrencinin ileri düzey düşünme becerisinin geliştirilmesini desteklemek  Öğrenme sürecini hızlandırmak  Zengin bir materyal sağlamak  Ucuz ve etkili öğretimi gerçekleştirmek  Telafi edici öğretimi sağlamak  Bireysel öğretimi gerçekleştirmek
 • 7. Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri KURAMLAR DAVRANIŞCI KURAM TEPKİSEL VE EDİMSEL KOŞULLANMA MODEL ALMA BİLİŞSEL KURAM YAPİLANDIRMACI KUIRAM HÜMANİSTİK KURAM YAŞAM BNOYU ÖĞRENME YAŞAM KAPSAMLI ÖĞRENME YANSITICI ÖĞRENME MOTİVASYON KAYGI,TUTUM DERİN VE YÜZEYSEL ÖĞRENME
 • 8. Bilgisayar destekli öğretimin kuramsal temelleri  Davranışcı kuramlar öğretmenlere öğrenme ortamlarında disiplin sağlayıcı bir rol yüklemekte ve öğrenme için gerekli olan bilgilerin dağıtıcısı ve aktarıcısı olan bir yol yüklemektedir.  Bilişsel kuramlar davranışcı kuramların yüklediği rolü hafifleterek öğretmen bilgi edinme sürecini yönlendiren bireyler olarak tanımlamaktadır.  Oluştumacı kuramlar ise öğretmenleri öğrenciye yardım eden ve öğrenciler ile işbirliği yaparak, onlara rehberlik yapan bireyler olarak görmektedir.
 • 10. Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları  Bilgisayarların öğretimde kullanımı ile ilgili bir kavram olan bilgisayar destekli öğretim, bir dersin öğretiminde bilgisayarın bir araç olarak kullanılmasını belirtmektedir.  Ancak bilgisayarların eğitimde kullanılması eğitim ortamlarında bazı değişiklikleri zorunlu hale getirmiştir.
 • 11. Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları Öğretim yazılımları Hiper metin ve hiper ortam Sanal gerçeklik Yapay zeka Zeki öğretim sistemleri
 • 12. Öğretim Yazılımları  Öğretim yazılımları, belirli bir konuyu öğretmek için tasarlanmış olan yazılımlardır.  Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarını kullanan öğrenciler, bu yazılımlar yardımıyla, bilgisayar başında kendi hızları ve yetenekleri doğrultusunda konuyu öğrenebilmektedirler.
 • 13. Hiper Metin ve Hiper Ortam
 • 14. Sanal Gerçeklik  Sanal gerçeklik, gözlük ve stereo kulaklıktan oluşan başlık seti, vücut hareketlerini algılayan özel bir giysi veya eldivenden oluşan, çok algılayıcılı giriş-çıkış cihazlarına bağlı olarak oluşturulmaktadır.  Böylelikle üç boyutlu sanal dünyayı görebilir ve dokunabilirsiniz.  Sanal gerçeklik sizin bilgisayar benzetimli nesneler ve varlıklar ile etkileşim içine girebilmenize olanak sağlamaktadır.
 • 16. Zeki Öğretim Sistemleri  Klasik BDÖ sistemlerinden farklı olarak ZÖS, öğrenciye bilgi düzeyine uygun öğrenme ortamı sunarak öğrencinin daha kolay, hızlı ve kalıcı öğrenmesini sağlamayı amaçlar.  “İleri Öğrenme Teknolojileri (Advanced Learning Technologies)” başlığı altında incelenen Zeki Öğretim Sistemi; neyi öğreteceğini, kime öğreteceğini ve nasıl öğreteceğini bilen yapay zeka ortak oluşumunda yer alan tekniklerden yararlanarak tasarlanmış bir bilgisayar sistemidir (Nwana, 1990).
 • 17. UZMAN MODELİ KULLANICI MODELİ ÖĞRETİCİ ARABİRİM YAPAY ZEKA DESTEĞİ
 • 18. Öğretim Yazılımları  Tekrar ve alıştırma yazılımları  Birebir öğretim yazılımları  Benzetim yazılımları  Öğretim amaçlı oyun yazılımları  Sorun çözme yazılımları
 • 19. Alıştırma Ve Tekrar Yazılımları  Bu yazılımlar öğrenilmiş kavramsal ve işlemsel bilgilerin geliştirilmesi, uygulanması ve öğrenilen konular ile yanlış anlamaların ortaya çıkarılıp düzeltilmesi için tasarlanmış yazılımlardır.
 • 20. Birebir Öğretim Yazılımları  Birebir Öğretim Yazılımları Öğretmenin rolünü üstlenerek, dersin içeriğini sunan, içeriğin öğrenilmesi için alıştırma sağlayan, geri bildirim sunan, öğrencilerin performansını değerlendiren yönlendiren yazılımlardır. 
 • 21. Benzetim Yazılımları  Gerçek yaşamdaki olayların kontollü bir şekilde temsil edilmesine olanak sağlayan yazılımlardır.  Simülasyonlar öğrencileri için verimli bir öğrenme ortamı sağlamak için kullanılabilir. Eğitimde simüle faaliyetlerinin kullanımı yaygın okullarda önemli bir araç olarak kabul oluyor.
 • 22. Sorun Çözme Yazılımları  Öğrencinin alıştırma yaparak, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlar.
 • 23. Öğretim Amaçlı Oyun Yazılımları  Öğrencilerin oyun oynama heves ve isteklerinden yaralanarak ders konularını oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılımlardır.
 • 24. BDÖ’in Yararları  Öğrenme materyallerini kullanan öğrenciler, çalışmalarını daha hızlı sürdürmekte ve daha hızlı öğrenmektedir.  Matematik ve dil yeteneğini geliştirmede büyük kolaylıklar sağlar.  Öğrencinin bilgi alışverişi sayesinde sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir.  Öğrenci bireysel çalışmalar yapabildiğinden problem çözme ve dikkatini bir noktada toplama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur.  Kendine güven duygusunu geliştirerek öğrenciyi hayata hazırlar.
 • 25. BDÖ’in Olumsuzlukları  Öğrencilerin Sosyo-psikolojik gelişmelerini engellemesi  Özel donanım ve beceri gerektirmesi  Eğitim programını desteklememesi  Öğretimsel niteliğinin zayıf olması  BDÖ uygulamalarının pahalı olması  BDÖ yazılımı üretenler ile öğrenciler arasındaki koordinasyon eksikliğidir
 • 26. BDÖ’de Öğretmenin Rolü  Oluşturmacı öğrenme yaklaşımında öğretmen öğrenmeyi kolaylaştıran bir yardımcı, herhangi bir gereksinme anında kendisine başvurulabilecek bir danışman rolündedir.  Oluşturmacı öğretmenlerin temel özellikleri:  Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yöntemlerini ve kendi başlarına karar verme yeteneklerini cesaretlendirir ve kabul eder.  Görevleri tasarlarken “sınıflandırma”, “çözümleme”, “tahmin”, ve “yaratma” gibi bilişsel terminolojiyi kullanır. Öğretmen bilgiyi davranışa dönüştüren bir mühendistir.
 • 28. BDÖ’de Öğrencinin Rolü  Araştıran, sorgulayan, değişik bakış açıları ve yaklaşımlar ortaya koyabilen, kendi öğrenmesinden sorumlu, özetle öğrenme sürecinin her aşamasına etkin bir biçimde katılan bireyler bilgisayar destekli öğretim ortamlarındaki öğrenci kimliğini ifade etmektedir.
 • 29. BDÖ’de Öğrencinin Rolü  İşbirliğine dayalı ortamlarda görev alabilmelidir.  Öğrenci öğrenme sürecinde sorumluluk alır.,  Öğrenmelerine katkı sağlayabilecek her türlü olanaktan yararlanır.  Öğrendiklerini kullanmak ve uygulamak için fırsatları değerlendirir.  Öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşiminin sağlanmasına yönelik çaba gösterir ..