Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bahan PBS Ting.1

42 120 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Bahan PBS Ting.1

 1. 1. PENTAKSIRANBERASASKAN SEKOLAH BAB 1 : Sejarah dan Kita 1
 2. 2. BAND 1B1D1E1Menyatakan pengertian sejarah.Lengkapkan pengertian sejarah mengikut pendapat tokoh-tokoh berikut Tokoh Pendapat Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.Istilah Arab 2
 3. 3. BAND 1B1D1E2Menyatakan istilah/konsep masa dalam sejarah.Nyatakan istilah bagi setiap konsep masa berikut Bil Keterangan Istilah 1 Jangka masa 100 tahun 2 Jangka masa tertentu (tiada had masa) 3 Tahun atau kurun yang dihitung sesudah kelahiran Nabi Isa 4 Tahun islam yang bermula dari tarikh Nabi Muhammad berpindah dari Makkah ke Madinah 5 Berurutan mengikut masa kejadian 6 Jangka masa sepuluh tahun atau dasawarsa 3
 4. 4. BAND 1B1D1E3Menyenaraikan tujuan belajar sejarah (UP)Senaraikan tujuan kita mempelajari sejarah. Membentuk peribadi bangsa Tujuan Mempelajari Sejarah Menghargai jasa dan pemimpin negara 4
 5. 5. BAND 2B2D1E1Menjelaskan ciri-ciri sejarahLengkapkan maklumat di bawah Fakta tepat dan benar i.Peristiwa :_________________________ ii.Tokoh : ___________________ iii.Tarikh : ___________________ iv.Tempat : __________________ Penting dan bermakna Perkara Contoh peristiwa Diri i._____________________ Keluarga ii._____________________ Ciri – ciri Sejarah Masyarakat iii._____________________ Negara iv._____________________ Sebab Akibat dan Semasa zaman (i)_________ menjajah Tanah Melayu ramai pekerja Cina dan India di bawa masuk. Pekerja India bekerja di (ii)_________________dan pekerja Cina bekerja di (iii)___________________ pada awal abad ke – 20. 5
 6. 6. BAND 2 B2D1E2 Menjelaskan sumber-sumber sejarah (KPS) Lengkapkan maksud bagi jenis-jenis dan contoh bagi sumber sejarah berikut. Sumber-Sumber Sejarah Sumber Sumber Primer SekunderSumber Primer ialah Contoh : Sumber Sekunder ialah Contoh :___________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ___________________ 6
 7. 7. BAND 2B2D1E3Menjelaskan kaedah pengkajian sejarahLengkapkan jadual berikut untuk menjelaskan kaedah pengkajian sejarah. Kaedah Pengkajian Sejarah Keterangan a)Maklumat sejarah diperoleh melalui : i.____________________________ ii.___________________________ iii.___________________________ iv.___________________________ 1. Kaedah Lisan a)Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah daripada sumber yang ___________, dilakar atau dipahat pada: i. ________________ 2. Kaedah Bertulis ii.________________ iii.________________ iv.________________ v._________________ vi.________________ vii._______________ a)Merupakan cara mendapatkan maklumat berdasarkan _____________________. 3. Kaedah Arkeologi 7
 8. 8. BAND 2B2D1E4Menjelaskan istilah/konsep masa dalam sejarahLengkapkan jadual di bawah untuk menjelaskan istilah /konsep masa dalam sejarah. Istilah / konsep masa Keterangan Zaman i.________________________________________________________ Kronologi ii.________________________________________________________ Dekad iii._______________________________________________________ Kurun/Abad iv._______________________________________________________ Masihi v._______________________________________________________ Hijrah vi._______________________________________________________ 8
 9. 9. BAND 3B3D1E1Memberi contoh peristiwa penting dalam sejarah negara (KPS, UP)Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan penyataan berikut. 1. Malaysia menjadi tuan rumah sukan bertaraf dunia pada tahun 1998. 2. Rakyat Malaysia menyambutnya pada setiap tahun pada bulan Ogos. 3. Pertabalan bagi ketua negara Malaysia bagi setiap tempoh 5 tahun sekali. 4. Semua rakyat Malaysia akan mengundi dalam tempoh 5 tahun sekali. 5. Sambutan yang di sambut oleh rakyat Malaysia pada 16 September pada setiap tahun bermula tahun 2010. 9
 10. 10. BAND 3B3D1E2Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS)Nyatakan sumber yang sesuai dalam mengkaji sejarah berdasarkan kajian sejarah yang diberi. Kajian sejarah Contoh Sumber i. __________________ a. Zaman pra sejarah di negara kita. ii. __________________ i. __________________ b. Dasar penjajahan British di Tanah ii. __________________ Melayu c. Reaksi orang Melayu terhadap dasar i. __________________ penjajahan British ii. __________________ i. ___________________ d. Zaman kesultanan Melayu Melaka ii. ___________________ 10
 11. 11. BAND 3B3D1E3Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS)Sila jawab soalan di bawah bagi menentukan penggunaan kaedah pengkajian sejarah dalammengkaji sejarah. 1. Mengapakah sejarawan perlu membuat, A. Merujuk orang sumber tafsiran dan pertimbangan dan pemilihan B. Membuat kajian saintifik sebelum maklumat tersebut menjadi fakta C. Memperoleh pengesahan sejarah ? D. Mendapatkan perakuan pihak muziam A. Memudahkan penulisan fakta sejarah 4. Antara berikut, yang manakah sumbe r B. Membuktikan kebenaran fakta sejarah sejarah yang diperoleh melalui kaedah C. Merakamkan peristiwa sejarah arkeologi ? D. Mengelaskan peristiwa sejarah I Fosil II Artifak 2. Senarai berikut merujuk kepada kaedah III Manuskrip untuk mendapatkan maklumat sejarah. IV Biodata tokoh A. I dan II Ucapan B. I dan IV Temu bual C. II dan III D. III dan IV Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kelemahan kaedah di atas ? 5. Rajah berikut merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. I Mudah dipercayai II Mempunyai kebenaran Bertulis III Mudah ditokok tambah Kaedah IV Mengandungi unsur mitos Pengkajian Arkeologi Sejarah A. I dan II B. I dan IV C. II dan III X D. III dan IV 3. Apakah langkah yang perlu diambil oleh Apakah X ? seorang ahli arkeologi untuk memastikan A. Rekonstruksi senarai berikut boleh diterima sebagai B. Saintifik bahan sejarah ? C. Tafsiran Tinggalan candi D. Lisan Monumen Artifak 6. Antara berikut, yang manakah berkaitan 11
 12. 12. dengan kaedah bertulis dalam pengkajian sejarah ? I Lakaran pada batu II Ucapan yang dirakamkan III Pengisahan tokoh IV Tulisan pada kulit kayu A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV7. Apakah kaedah yang digunakan oleh ahli arkeologi bagi mendapatkan bahan tinggalan di bawah? Tembikar Alat batu Peralatan logam A. Gali cari B. Temu bual C. Bertulis D. Lisan 12
 13. 13. BAND 3B3D1E4Mengaplikasikan istilah/konsep masa dalam sejarah (KPS)Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan menggunakan istilah/ konsep masa dalam sejarah. Kurun/abad zaman dekad masihi hijrah kronologi 1. Pada pertengahan __________ke -15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa. 2. __________pendudukan Jepun di negara kita telah menyemarakkan semangat penduduk Tanah Melayu bagi mendapatkan kemerdekaan. 3. Penguasaan British terhadap Tanah Melayu secara ___________ bermula dengan pertapakan di Pulau Pinang pada tahun 1786. 4. Menurut Perjanjian London, kemerdekaan Tanah Melayu akan dicapai pada tahun 1957 _____________. 5. _____________1980 – an menyaksikan lahirnya kereta nasional pertama negara yang dikenali sebagai proton saga. 6. Tarikh yang tercatat pada batu bersurat Terengganu adalah pada tahun 1303__________ atau bersamaan tahun 702 _____________. 13
 14. 14. BAND 3B3D1E5Memberi contoh kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita (UP)Senaraikan 5 kejayaan negara yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia.i. _________________________________________________________________ii. _________________________________________________________________iii. ________________________________________________________________iv. _________________________________________________________________v. _________________________________________________________________ 14
 15. 15. BAND 3B3D1E6Mengamalkan unsur patriotisme (UP)Berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dapatdikekalkan. i. ____________________________________________ ii. ____________________________________________iii. ____________________________________________ iv. ____________________________________________ v. ____________________________________________ 15
 16. 16. BAND 4B4D1E1Mengelas sumber sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS)Kelaskan setiap sumber sejarah yang diberi mengikut sumbernya dengan betul. Surat Lukisan di Temu bual gua khabar Batu Majalah Risalah bersurat Sumber Primer (Sumber Pertama) Sumber Sekunder (Sumber Kedua) 16
 17. 17. B4D1E3Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah (KPS)Sila pilih dan tentukan nombor kaedah pengkajian sejarah di bawah pada kotak yang disediakan. 1 2 3 4 6 5 Jenis Kaedah Nombor Kaedah Lisan Kaedah Bertulis Kaedah Arkeologi 17
 18. 18. BAND 4B4D1E4Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah (KPS)Tuliskan kaedah pengkajian sejarah yang betul bagi kajian peristiwa di bawah. Contoh Kajian Kaedah Sejarah 1. Malaysia adalah antara negara terawal ___________________________________ yang melalui zaman Prasejarah Dunia 2. Zaman pendudukan Jepun di negara ___________________________________ kita berlaku pada tahun 1945 hingga 1945 3. Asal usul tempat tinggal dan kediaman ____________________________________ En. Ahmad 4. Membuktikan penemuan Perak Man ____________________________________ 5. Perjuangan penduduk Tanah Melayu ____________________________________ bagi mendapatkan kemerdekaan 18
 19. 19. BAND 4B4D1E5Mengaplikasikan istilah/konsep masa dalam sejarah dengan mahir (KPS) A. Lengkapkan tempat kosong di bawah. 1. Gerakan Islah di Tanah Melayu bermula pada awal _________ke-20. 2. 1930 –an merupakan ____________yang telah menyaksikan kemunculan akhbar Melayu yang berpengaruh seperti Warta Malaya, Majlis dan Saudara. 3. Pada__________ Kesultanan Melayu Melaka, istana merupakan pusat perkembangan ilmu. 4. Penemuan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu, membuktikan agama Islam sudah bertapak di negara kita pada ___________ ke – 13. 5. Kemunculan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka adalah sekitar awal abad ke – 15 _______________. B. Baca pernyataan di bawah dan sila tandakan betul atau salah berdasarkan kepada penggunaan istilah /konsep masa pada pernyataan berikut : Pernyataan Betul/Salah 1. Generasi hari perlu mengekalkan kemerdekaan negara kita bagi mengelakkan zaman penjajahan berulang kembali 2. Dekad ke – 16 menyaksikan kerajaan Melaka telah di tawan oleh pihak Portugis 3. Kronologi merupakan urutan masa yang diambil bermula dari akhir sesuatu kejadian 19
 20. 20. Jawapan bab 1Band 1B1d1e1Menyatakan pengertian sejarah.Lengkapkan pengertian sejarah mengikut pendapat tokoh-tokoh berikut 1. Ibnu khaldun: sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. 2. Herodatus: penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. 3. Muhd. Yusof ibrahim: sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.Istilah arab:- syajaratun pohon atau pokok salasilah, riwayat, keturunan dan asal usulB1d1e2 Menyatakan istilah/konsep masa dalam sejarah. 1. Kurun atau abad 2. Zaman 3. Masihi 4. Hijrah 5. Kronologi 6. DekadB1d1e3Menyenaraikan tujuan belajar sejarah (up) 1. Melahirkan perasaan jati diri 2. Membentuk keperibadian bangsa 3. Menyumbang khidmat bakti 4. Mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara 5. Berusaha memajukan negara 6. Menghargai jasa dan usaha pemimpin negara 7. Merangka wawasan masa depan 8. Mempertahankan kedaulatan negara 9. Memajukan negara 1
 21. 21. Band 2B2d1e1 a) Fakta yang tepat dan benar i. Perisytiharan kemerdekaan ii. Tunku Abdul Rahman iii. 31 Ogos 1957 iv. Stadium merdeka v. Membuktikan kebenaran b) Penting dan bermakna i. Tarikh kelahiran, mula bersekolah dan jawapan yang sesuai ii. Tarikh perkahwinan ibu bapa, sambutan hari ibu dan jawapan yang sesuai iii. Sambutan hari guru, hari pekerja, dan jawapan yang sesuai iv. Hari kebangsaan, hari Malaysia dan jawapan yang sesuai c) Sebab dan akibat i. British ii. Ladang getah iii. Lombong bijih timah iv. Masyarakat majmuk/ berbilang kaumB2d1e3 1. Kaedah lisan a) I. Temu bual Ii. Penceritaan Iii. Pengisahan V. Ucapan tokoh B )memilih, mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatumaklumat. b) Wujud unsur tokok tambah c) Bercampur dengan unsur dongeng, mitos dan lagenda 2. Kaedah bertulis a) Ditulis i. Batu ii. Dinding gua iii. Kulit kayu iv. Daun kayu v. Logam 2
 22. 22. vi. Gading vii. Kertas 3. Kaedah arkeologi a) Kajian saintifik b) I. Angkasa lepas Ii. maritim Iii. Gali cariC ) i. Gali cari ii. tembikar, alat batu, kulit siput iii. pentarikhan radiocarbon iv. tafsiran v. budayaB2d1e4 i. Jangka masa tertentu ( tiada had masa ) yang Mempunyai keistimewaan atau pertalian masa seperti zaman purba dan zaman batu ii. Urutan mengikut masa kejadian iii. Jangka masa sepuluh tahun atau dasawarsa iv. Jangka waktu seratus tahun v. Tahun atau kurun yang dihitung sesudah kelahiran nabi Isa vi. Tahun Islam yang bermula dari tarikh nabi Muhammad berpindah dari mekah ke madinah 3
 23. 23. Band 3B3d1e2 a) I. Artifak Ii, fosil b) I. fail rasmi jabatan Ii. jurnal Iii. Laporan tahunan jabatan Iv. buku c) I. akhbar Ii. surat peribadi Iii. diari Iv. majalah d) I. batu bersurat Ii. manuskrip yang belum dicetakB3d1e3 1. B 2. D 3. B 4. A 5. D 6. B 7. AB3d1e4 1. Kurun 2. Zaman 3. Kronologi 4. Masihi 5. Dekad 6. Masihi, hijrah 4
 24. 24. B3d1e5 i. Dato’ Lee Chong Wei dinobatkan sebagai pemain no. 1 dunia dalam acara badminton ii. Dato’ Nicole David dinobatkan sebagai pemain no. 1 dunia dalam acara squash iii. Pembinaan menara berkembar kuala lumpur iv. Penganjuran sukan formula 1 v. Pembinaan lapangan terbang antarabangsa kuala lumpur vi. Pembinaan pusat pentadbiran Putrajaya vii. Pengeluaran kereta nasional bermula dengan proton sagaB3d1e6 i. Hormat menghormati ii. Tolong menolong iii. Bermuafakat iv. Bertolak ansur v. BekerjasamaBand 4B4d1e4 1. Kaedah arkeologi 2. Kaedah lisan, kaedah bertulis 3. Kaedah lisan 4. Kaedah arkeologi 5. Kaedah bertulis, kaedah lisanB4d1e5 A. 1. Kurun/abad 2. Dekad 3. Zaman 4. Abad/kurun 5. Masihi B 1. Betul 2. Salah 3. Salah 5
 25. 25. BAB 2ZAMAN PRA SEJARAH INSTRUMEN 1
 26. 26. BAND 1B1D2E1Menyatakan tahap Zaman Prasejarah secara kronologi.1. Nyatakan Zaman Prasejarah mengikut gambar di bawah : (a) Zaman _______________ (b) Zaman ______________  (c) Zaman _______________B1D2E1Soalan objektif1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan zaman prasejarah yang betul di Malaysia? A Mesolitik, Neolitik dan Logam B Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik C Paleolitik, Neolitik dan Logam D Paleolitik, Logam dan Mesolitik 2
 27. 27. BAND 2B2D2E1 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS) 1. Jelaskan ciri-ciri tiga Zaman Prasejarah di Malaysia Zaman Ciri-Ciri i. ii. (a) Paleolitik iii. i. ii. (b) Neolitik iii. i. ii. (c) Logam iii. 3
 28. 28. B2D2E1 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS) 2. Antara ciri-ciri penempatan masyarakat zaman paleolitik ialah i. di dalam gua ii. di sekitar tasik iii. di kaki gunung iv. di pinggir pantai A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV BAND 3 B3D2E1 Menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah 2. Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan cirri-ciri masyarakat Zaman PaleolitikTempoh Ciri-Ciri Peralatan Kegiatan Ekonomi Kepercayaan Lokasi Masa Penempatan200 000– 300000tahundahulu 4
 29. 29. 3. Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik.Tempoh Ciri-Ciri Peralatan Kegiatan Ekonomi Kepercayaan Lokasi Masa Penempatan7 000tahundahulu 4. Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Logam Tempoh Ciri-Ciri Kegiatan Peralatan Kepercayaan Lokasi Masa Penempatan Ekonomi 4 000 tahun dahulu B3D2E1 SOALAN 3. Lokasi tertua di Malaysia yang membuktikan melalui zaman Prasejarah dunia ialah di. A. Lenggong Perak B. Gua Cha, Kelantan C. Bukit Tengkorak, Sabah D. Sungai Tembeling, Pahang 5
 30. 30. BAND 4B4D2E1 Membandingkan cirri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah 5. Zaman Prasejarah di Malaysia terbahagi kepada tiga zaman, bandingkan maklumat mengikut zaman berdasarkan jadual di bawah Zaman Paleolitik Neolitik Logam Masa Kegiatan Peralatan Kepercayaan Lokasi 6
 31. 31. BAND 5B5D1E9 Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarahKaji ilustrasi dan gambar-gambar berikut berkaitan ekonomi masyarakat Zaman Prasejarah 1 Ilustrasi masyarakat Zaman Prasejarah dari segi ekonomi. 6. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada masyarakat Zaman Prasejarah berdasarkan ilustrasi tersebut? Senaraikan iktibar-iktibar tersebut. a.________________________________________________ b. ________________________________________________ c. ________________________________________________ d. ________________________________________________BAND 6B6D2E1: Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS, UP)Kehidupan manusia dalam Zaman Prasejarah berubah disebabkan oleh bantuan peralatan yangmemudahkan kehidupan manusia. Fikirkan dan lakarkan satu ciptaan unik yang dapat memudahkankehidupan manusia masa kini dan masa akan datang.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7
 32. 32. BAB 2LATIHANZAMAN PRA SEJARAH JAWAPAN BAB 2 1
 33. 33. BAND 1B1D2E1Menyatakan tahap Zaman Prasejarah secara kronologi. 1. Nyatakan Zaman Prasejarah mengikut gambar di bawah :  (a) ZamanPaleolitik (b) Zaman Neolitik  (c) Zaman LogamB1D2E1Soalan objektif1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan zaman prasejarah yang betul di Malaysia? A Mesolitik, Neolitik dan Logam B Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik C Paleolitik, Neolitik dan Logam D Paleolitik, Logam dan Mesolitik 2
 34. 34. BAND 2B2D2E1 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS) 1. Jelaskan ciri-ciri tiga Zaman Prasejarah di Malaysia Zaman Ciri-Ciri i. Berpindah-randah ii.Tinggal dalam gua (a) Paleolitik i.Hidup menetap ii.Wujud sistem bermasyarakat (b) Neolitik i.Hidup menetap ii.Mempunyai adat resam (c) Logam 3
 35. 35. B2D2E1 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS)2. Antara ciri-ciri penempatan masyarakat zaman paleolitik ialahi. di dalam guaii. di sekitar tasikiii. di kaki gunungiv. di pinggir pantaiA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV 4
 36. 36. BAND 3 B3D2E1 Menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah 2. Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan cirri-ciri masyarakat Zaman PaleolitikTempoh Ciri-Ciri Peralatan Kegiatan Ekonomi Kepercayaan Lokasi Masa Penempatan Berpindah Menggunakan Memungut Animisme Bukit Jawa, -randah alat batu hasil hutan Kota Tampan, Bukit Bunuh Tinggal Alat penetak Mengamalkan di Lenggong,200 000 dalam gua cara hidup sara Perak– 300 Alat repihan diri000 Kawasan Gua Niah,tahun terbuka Sarawakdahulu Tingkayu, Sabah 3. Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik.Tempoh Ciri-Ciri Peralatan Kegiatan Ekonomi Kepercayaan Lokasi Masa Penempatan Menetap Mencipta Bercucuk tanam Animisme Gua Cha, tembikar Kelantan Tinggal dalam Menangkap ikan gua Beliung Bukit7 000 Tengkorak,tahun Hidup Pemukul Sabahdahulu bermasyarakat kulit kayu Mencipta barang kemas 5
 37. 37. 4. Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Logam Tempoh Ciri-Ciri Kegiatan Peralatan Kepercayaan Lokasi Masa Penempatan Ekonomi Hidup Mencipta Bercucuk Mempunyai Sungai menetap alat logam tanam kepercayaan Tembeling, daripada dan pegangan Pahang Tinggal dalam besi dan Menangkap hidup yang gua dan gangsa ikan tertentu Gua4 000 tahun berampiran Harimau, sungai Menternak Menjalankan Perakdahulu binatang pengebumian dengan Changkat Menjalankan Menteri, menggunakan perdagangan Perak kepingan secara tukar batu barangB3D2E1SOALAN 3.Lokasi tertua di Malaysia yang membuktikan melalui zaman Prasejarah dunia ialah di.A. Lenggong PerakB. Gua Cha, KelantanC. Bukit Tengkorak, SabahD. Sungai Tembeling, Pahang 6
 38. 38. BAND 4B4D2E1 Membandingkan cirri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah 5. Zaman Prasejarah di Malaysia terbahagi kepada tiga zaman, bandingkan maklumat mengikut zaman berdasarkan jadual di bawah Zaman Paleolitik Neolitik Logam 200 000 – 300 000 Masa 7 000 tahun dahulu 4 000 tahun dahulu tahun dahulu Bercucuk tanam Menangkap ikan Memungut hasil hutan Menternak Bercucuk tanam Kegiatan binatang Mengamalkan Menangkap ikan cara hidup sara Menjalankan diri perdagangan secara tukar barang Mencipta tembikar Menggunakan Beliung alat batu Mencipta alat Pemukul kulit Peralatan logam daripada Alat penetak kayu besi dan gangsa Alat repihan Mencipta barang kemas Mempunyai Kepercayaan Animisme Animisme kepercayaan dan pegangan hidup 7
 39. 39. yang tertentu Menjalankan pengebumian dengan menggunakan kepingan batu Bukit Jawa, Kota Sungai Tembeling, Tampan, Bukit Pahang Bunuh di Gua Cha, Kelantan Lenggong, Perak Gua Harimau,Lokasi Bukit Tengkorak, Perak Gua Niah, Sabah Sarawak Changkat Menteri, Perak Tingkayu, Sabah 8
 40. 40. BAND 5B5D1E9 Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarahKaji ilustrasi dan gambar-gambar berikut berkaitan ekonomi masyarakat Zaman Prasejarah 1 Ilustrasi masyarakat Zaman Prasejarah dari segi ekonomi. 6. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada masyarakat Zaman Prasejarah berdasarkan ilustrasi tersebut? Senaraikan iktibar-iktibar tersebut. (a) Perlu bersikap kreatif dan inovatif (b) Berusaha gigih (c) Bekerjasama (d) Berfikiran terbuka 9
 41. 41. BAND 6B6D2E1: Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS, UP)Kehidupan manusia dalam Zaman Prasejarah berubah disebabkan oleh bantuan peralatan yang memudahkankehidupan manusia. Fikirkan dan lakarkan satu ciptaan unik yang dapat memudahkan kehidupan manusia masakini dan masa akan datang._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10
 42. 42. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SEJARAH BAB 3KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA 1
 43. 43. BAND 1B1D2E2 : MENYATAKAN BENTUK KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA1 Apakah bentuk kerajaan awal yang terdapat di Asia Tenggara? i) __________________________________________________________________ ii) __________________________________________________________________2 Berikan dua contoh kerajaan agraria? i) __________________________________________________________________ ii) __________________________________________________________________3. Nyatakan kerajaan awal manakah yang menjalankan aktiviti di bawah? i. _______________ ii) _________________ iii) ____________________ 2
 44. 44. BAND 2B2D2E2 : MENJELASKAN KEGIATAN EKONOMI KERAJAAN AGRARIA DANMARITIM DI ASIA TENGGARA1. Berikan dua ciri kegiatan ekonomi kerajaan agraria. i) __________________________________________________________________ ii) __________________________________________________________________2. Nyatakan dua ciri kegiatan ekonomi kerajaan maritim. i) __________________________________________________________________ ii) __________________________________________________________________3. Apakah kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat kerajaan agraria? A Meneroka lautan B Mengumpul barang C Menternak binatang D Mengumpul mutiara4. Rajah berikut menunjukkan kegiatan ekonomi kerajaan maritim di Asia Tenggara. Perdagangan Kegiatan Kemahiran ekonomi membuat kapal X Apakah X? A Pertanian B Perikanan C Penternakan D Perdagangan 3
 45. 45. BAND 3B3D2E2 : MENERANGKAN PENTADBIRAN KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA 1. Senaraikan tiga ciri kerajaan Chih Tu. i) __________________________________________________________________ ii) __________________________________________________________________ iii) __________________________________________________________________ 2. Perkara berikut menerangkan ciri-ciri sebuah kerajaan maritim. Diasaskan oleh Chu Lien Dipengaruhi oleh agama Hindu Ditadbir oleh 14 dinasti Apakah kerajaan tersebut? A Angkor B Champa C Chih Tu D Kedah Tua 3. Nyatakan ciri-ciri pentadbiran Kerajaan Angkor. i) __________________________________________________________________ ii) __________________________________________________________________ iii) __________________________________________________________________ 4
 46. 46. BAND 4B4D2E2 : MEMBANDINGKAN CIRI KERAJAAN MARITIM DENGAN AGRARIALengkapkan rajah perbandingan antara kerajaan agraria dan maritim.(a) Kerajaan Agraria Perbezaan Kerajaan Maritim(b) i) i) ii) Lokasi ii) i) i)(c) Kegiatan ekonomi ii) utama ii) iii) iii) i) i)(d) (d) ( Kemahiran teknologi ii) ii) i) i) Contoh kerajaan ii) ii)(e) 5
 47. 47. B4D2E2Tandakan (√) pada jawapan yang betul. a) Pengasas Kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya Patih Gajah Mada b) Apakah undang-undang yang digunakan oleh kerajaan Majapahit. Undang-undang Undang-undang Manu Devaraja c) Kerajaan Majapahit mencapai kegemilangan semasa pemerintahan Raden Wijaya Hayam Wuruk d) Kerajaan Majapahit mempunyai dua pelabuhan utama iaitu Temasik dan Kedah Tua Palembang e) Para pedagang yang sering mengunjungi pelabuhan kerajaan Majapahit datang dari Asia Tenggara, Timur Tengah, China dan Jepun India f) Perdana Menteri yang terkenal dalam kerajaan Majapahit ialah Raja Senagara Patih Gajah Mada g) Kerajaan Majapahit menerima pengaruh Hindu Buddha Islam 6
 48. 48. BAND 5B5 DI E8Sentiasa mengamalkan unsur patriotismeSoalan Lisan: Apakah nilai yang terdapat dalam kerajaan Agraria dan Maritim untukmembangunkan negara? Nilai Deskripsi 7
 49. 49. BAND 5B5 D1 E9Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah (UP)Soalan lisan: Kerajaan Maritim maju dalam perdagangan hasil usaha wujudnya pelabuhanentrepot. Apakah pengajaran yang kamu boleh peroleh dari peristiwa tersebut untuk memajukannegara? 1. 2. 3.Soalan objektif: 1. Apakah persamaan kedua-dua tokoh berikut? Kaundinya Raden Wijaya A. Meluaskan jajahan takluk B. Memajukan kegiatan perdagangan C. Menggunakan gelaran Kurung Bnam D. Mengasaskan kerajaan masing-masing 8
 50. 50. BAND 6B6D1E1Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS,UP)Soalan lisan :Apakah yang dapat kamu pelajari daripada bab ini untuk menjadikan Malaysiasebuah negara yang makmur dan hebat? 1. 2. 3. 4. 5. 6.Soalan objektif: 1. Pada pendapat anda apakah faktor yang menyebabkan Srivijaya muncul sebagai pusat perdagangan maritime di Nusantara? A. Penguasaan laluan perdagangan. B. Mempunyai kekayaan hasil hutan C. Pusat perkembangan agama Buddha D. Mengamalkan pemerintahan raja berkuasa mutlak 9
 51. 51. BAND 6BGD1E2Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): 1. Berbangga sebagai rakyat Malaysia 2. Bersemangat setia negara 3. Bersemangat kekitaan 4. Berdisiplin 5. Berusaha dan produktifSoalan: Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda boleh menyumbang kepada kemajuannegara? 1. 2. 3. 4. 5. 10
 52. 52. PENTAKSIRANBERASASKAN SEKOLAH SEJARAH BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA 1
 53. 53. BAND 1B1D2E2 : MENYATAKAN BENTUK KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA1 Apakah bentuk kerajaan awal yang terdapat di Asia Tenggara? i) Agraria ii) Maritim2 Berikan dua contoh kerajaan agraria? i) Angkor ii) Funan3. Nyatakan kerajaan awal manakah yang menjalankan aktiviti di bawah? i. Angkor/ Funan ii) Kedah Tua/ Majapahit /Srivijaya/ Champa / Chin Tu iii) Funan / Angkor 2
 54. 54. BAND 2B2D2E2 : MENJELASKAN KEGIATAN EKONOMI KERAJAAN AGRARIA DANMARITIM DI ASIA TENGGARA1. Berikan dua ciri kegiatan ekonomi kerajaan agraria. i) Pertanian ii) Penternakan2. Nyatakan dua ciri kegiatan ekonomi kerajaan maritim. i) Perdagangan / Perikanan ii) Membuat kapal3. Apakah kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat kerajaan agraria? A Meneroka lautan B Mengumpul barang C Menternak binatang D Mengumpul mutiara4. Rajah berikut menunjukkan kegiatan ekonomi kerajaan maritim di Asia Tenggara. Perdagangan Kegiatan Kemahiran ekonomi membuat kapal X Apakah X? A Pertanian B Perikanan C Penternakan D Perdagangan 3
 55. 55. BAND 3B3D2E2 : MENERANGKAN PENTADBIRAN KERAJAAN AWAL DI ASIATENGGARA 1. Senaraikan tiga ciri kerajaan Chih Tu. i) Sistem pemerintahan beraja ii) 3 orang menteri iii) Dipengaruhi agama Hindu 2. Perkara berikut menerangkan ciri-ciri sebuah kerajaan maritim. Diasaskan oleh Chu Lien Dipengaruhi oleh agama Hindu Ditadbir oleh 14 dinasti Apakah kerajaan tersebut? A Angkor B Champa C Chih Tu D Kedah Tua 3. Nyatakan ciri-ciri pentadbiran Kerajaan Angkor. i) Raja berkuasa mutlak ii) Konsep Devaraja iii) Raja dibantu oleh kerabatnya 4
 56. 56. BAND 4B4D2E2 : MEMBANDINGKAN CIRI KERAJAAN MARITIM DENGAN AGRARIALengkapkan rajah perbandingan antara kerajaan agraria dan maritim.(a) Kerajaan Agraria Perbezaan Kerajaan Maritim(b) i) Pendalaman i) pesisiran ii) Lembangan pantai Sungai / Lokasi Tanah Subur ii) Muara sungai ii) i) Pertanian i) Perdagangan(c) ii) Penternakan Kegiatan ekonomi ii) Perikanan iii) Memburu utama iii) Membuat haiwan kapal ii) ii) iii) i) Empangan iii) i) Perkapalan(d) ii) Saliran (d) ( Kemahiran teknologi ii) Ilmu iii) Takungan Air Pelayaran ii) ii) i) Angkor i) Kedah Tua ii) Funan Contoh kerajaan ii) Srivijaya(e) iii) Majapahit iv) Champa v) Chih Tu 5
 57. 57. B4D2E2Tandakan (√) pada jawapan yang betul. a) Pengasas Kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya √ Patih Gajah Mada b) Apakah undang-undang yang digunakan oleh kerajaan Majapahit. Undang-undang Undang-undang Manu √ Devaraja c) Kerajaan Majapahit mencapai kegemilangan semasa pemerintahan Raden Wijaya Hayam Wuruk √ d) Kerajaan Majapahit mempunyai dua pelabuhan utama iaitu Temasik dan Kedah Tua √ Palembang e) Para pedagang yang sering mengunjungi pelabuhan kerajaan Majapahit datang dari Asia Tenggara, Timur Tengah, China dan Jepun India √ f) Perdana Menteri yang terkenal dalam kerajaan Majapahit ialah Raja Senagara Patih Gajah Mada √ g) Kerajaan Majapahit menerima pengaruh Hindu Buddha Islam √ 6
 58. 58. BAND 5B5 DI E8Sentiasa mengamalkan unsur patriotismeSoalan Lisan: Apakah nilai yang terdapat dalam kerajaan Agraria dan Maritim untukmembangunkan negara? Nilai Deskripsi Bersatu-padu Bersatu-padu dikalangan rakyat dan pemimpin dalam membangunkan negara Harmoni Bersikap harmoni dikalangan rakyat yang berbilang kaum Kesetiaan Menunjukkan sikap yang setia pada pemimpin dan negara Bersyukur Mensyukuri nikmat kebaikan yang diperolehi dalam negara Berbangga Berbangga dengan negara tercintaBAND 5B5 D1 E9MENGAMBIL IKTIBAR DARIPADA PERISTIWA SEJARAH (UP)Soalan lisan: Kaundinya dan Raden Wijaya ialah tokoh yang berjaya membangunkan negaramasing-masing. Apakah pengajaran yang kamu peroleh daripada peristiwa tersebut untukmemajukan negara? 1. Kebijaksanaan pemimpin 2. Kerjasama rakyat dan pemimpin 3. Menguasai teknologi dan mengaplikasikan. 7
 59. 59. BAND 6B6D1E1Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS,UP)Soalan lisan :Apakah yang dapat kamu pelajari daripada bab ini untuk menjadikan Malaysiasebuah negara yang makmur dan hebat? 1. Semangat bersatu -padu 2. Semangat bermasyarakat 3. Maju dalam pendidikan 4. Menguasai teknologi terkini 5. Bersikap tekun, berdisiplin dan berusaha gigih 6. Sentiasa kreatif dan produktifSoalan objektif: 1. Pada pendapat anda apakah faktor yang menyebabkan Srivijaya muncul sebagai pusat perdagangan maritim di Nusantara? A. Penguasaan laluan perdagangan. B. Mempunyai kekayaan hasil hutan C. Pusat perkembangan agama Buddha D. Mengamalkan pemerintahan raja berkuasa mutlak 8
 60. 60. BAND 6B6D1E2MENJADI CONTOH DALAM PENGAMALAN UNSUR PATRIOTISME (UP): 1. Berbangga sebagai rakyat Malaysia 2. Bersemangat setia negara 3. Bersemangat kekitaan 4. Berdisiplin 5. Berusaha dan produktifSoalan: Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda boleh menyumbang kepada kemajuannegara? 1. Bersikap berdiplin 2. Berusaha dan produktif 3. Berpengetahuan dan pintar merancang 4. Kreatif dan inovatif 5. Setia kepada pemimpin dan negara 9
 61. 61. BAB 4Instrumen 1B1 - Mengetahui fakta sejarah kemahiran pemikiran sejarah dan patriotisme.B1D2 Mengetahui Zaman Prasejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan keagungan Kesultanan Melayu MelakaB1D2E3 -Menyatakan asal-usul nama MelakaContoh : LembaranSoalan: Nyatakan asal-usul nama Melaka dengan melengkapkan perkataan berpandukan gambar.1. Nama Melaka berasal daripada nama Pokok Pokok M_la_ _2. Nama Melaka berasal daripada istilah Arab1. M_l_qa_.2._a_ak_t. 1
 62. 62. Instrumen 2B2 - Memahami fakta sejarah kemahiran pemikiran sejarah dan patriotisme.B2D2 Memahami Zaman Prasejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan keagungan Kesultanan Melayu MelakaB2D2E3 -Menjelaskan asal-usul nama MelakaContoh : LembaranSoalan: Berdasarkan gambar di atas, jelaskan asal-usul nama Melaka.1. Nama Melaka berasal daripada nama Pokok Menurut Sejarah MelayuParameswara berehat di bawah _____________ Parameswara melihat __________________________ menendang ____________. Parameswara menamakan tempat tersebut sempena nama ___________ ____________Soalan: Jelaskan maksud Melaka daripada istilah Arab.2. Nama Melaka berasal daripada istilah Arab Istilah Arab Mulaqah Malakat bermaksud ________ bermaksud ________ _________________ 2
 63. 63. Band 5 B5D1E8 Sentiasa mengamalkan unsur patriotisme Soalan: Sebagai seorang pelajar , apakah nilai-nilai patriotisme yang anda perolehi daripada Parameswara dan akan anda amalkan sepanjang hayat. 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________Band5B5D1E9 Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah. (UP)Soalan: Bincangkan iktibar yang diperolehi daripada kegigihan Parameswara membangunkan Kesultanan MelayuMelaka. Kemudahan Pelabuhan Hubungan Diplomatik 3
 64. 64. Sistem pemerintahan dan Ikatan Bantuan orang laut konsep daulatBand 6B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia.Soalan; Kerajaan Melaka telah menjalinkan hubungan diplomatic dengan kerajaan China.Pada pendapat anda, mampukah Parameswara menghadapi tentangan daripada kerajaan Siam sekiranya kerajaanMelaka tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China.Soalan Objektif:1. Apakah wawasan sifat kepimpinan yang wajar dicontohi daripada Parameswara?i. sikap suka berperangii. bijak mengatur strategiiii. keyakinan tinggiiv. menghargai warisanA. I, dan IIB. I, dan IVC. II, dan IIID. II, dan IV2. Parameswara adalah seorang pemimpin yang mempunyai wawasan. Apakah bukti yang menunjukkan baginda seorang yang berwawasan?A. Lari dari Palembang untuk mengelakkan diri daripada dibunuh.B. Mewujudkan sebuah kerajaan di Temasik setelah berjaya membunuh pemerintahnya.C. Menukar sebuah perkampungan nelayan menjadi sebuah penempatan yang maju.D. Membina sebuah penempatan di Muar 4
 65. 65. BAB 4Instrumen 1B1 - Mengetahui fakta sejarah kemahiran pemikiran sejarah dan patriotisme.B1D2 Mengetahui Zaman Prasejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan keagungan Kesultanan Melayu MelakaB1D2E3 -Menyatakan asal-usul nama MelakaContoh : LembaranSoalan: Nyatakan asal-usul nama Melaka dengan melengkapkan perkataan berpandukan gambar.1. Nama Melaka berasal daripada nama Pokok Pokok M_la_ _(Melaka)2. Nama Melaka berasal daripada istilah Arab1. M_l_qa_.(Mulaqah)2._a_ak_t. (Malakat) 1
 66. 66. Instrumen 2B2 - Memahami fakta sejarah kemahiran pemikiran sejarah dan patriotisme.B2D2 Memahami Zaman Prasejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan keagungan Kesultanan Melayu MelakaB2D2E3 -Menjelaskan asal-usul nama MelakaContoh : LembaranSoalan: Berdasarkan gambar di atas, jelaskan asal-usul nama Melaka.1. Nama Melaka berasal daripada nama Pokok Menurut Sejarah MelayuParameswara berehat di bawah pokok Parameswara melihat kancil menendang anjing.Melaka. Parameswara menamakan tempat tersebut sempena nama pokok Melaka.Soalan: Jelaskan maksud Melaka daripada istilah Arab.2. Nama Melaka berasal daripada istilah Arab Istilah Arab Mulaqah Malakat bermaksud pertemuan bermaksud perhimpunan segala dagang 2
 67. 67. Band 5 B5D1E8 Sentiasa mengamalkan unsur patriotismeSoalan: Sebagai seorang pelajar , apakah nilai-nilai patriotisme yang anda peroleh daripada Parameswaradan akan anda amalkan sepanjang hayat. 1. semangat sedia berkorban 2. menghargai pemimpin 3. taat setia kepada raja 3
 68. 68. Band5B5D1E9 Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah. (UP)Soalan: Berdasarkan gambar dan pernyataan di bawah, bincangkan iktibar yang diperoleh daripada kegigihanParameswara membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. Kemudahan Pelabuhan Hubungan Diplomatik i. membaiki kapal i. kerajaan Siam ii. bekalan air bersih dan makanan ii.kerajaan China iii. tenaga kerja iv. tempat penginapan pedagang Sistem pemerintahan dan Ikatan Bantuan orang laut konsep daulat i. melantik pembesar i. menjamin keamanan dan kemakmuran II. empat puluh orang bentara ii. Bercirikan kepahlawanan iii. biduanda kecil iii. Mahir selok belok Selat Melaka iv. taat setia rakyat kepada raja iv. Taat setia kepada sultan/raja 4
 69. 69. Band 6B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia.Soalan; Kerajaan Melaka telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China.Pada pendapat anda, mampukah Parameswara menghadapi tentangan daripada kerajaan Siam sekiranya kerajaanMelaka tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China.Jawapan Tidak Mampu.1. Tiada pengiktirafan oleh kerajaan China2. Tiada perlindungan daripada kerajaan China.3. Kekuatan kerajaan Siam melebihi kerajaan Melaka.4. Kerajaan China sebuah kerajaan yang kuat berbanding Siam.(Mana-mana jawapan yang munasabah.)Soalan Objektif:1. Apakah wawasan sifat kepimpinan yang wajar dicontohi daripada Parameswara?i. sikap suka berperangii. bijak mengatur strategiiii. keyakinan tinggiiv. menghargai warisanA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV2. Parameswara ialah seorang pemimpin yang mempunyai wawasan. Apakah bukti yang menunjukkan baginda seorang yang berwawasan?A. Lari dari Palembang untuk mengelakkan diri daripada dibunuh.B. Mewujudkan sebuah kerajaan di Temasik setelah berjaya membunuh pemerintahnya.C. Menukar sebuah perkampungan nelayan menjadi sebuah penempatan yang maju.D. Membina sebuah penempatan di Muar 5
 70. 70. BAND 1B1D2E4Menyenaraikan tokoh pada Zaman Kesultanan Melayu MelakaCari perkataan yang berkaitan dengan dua tokoh pada zaman Kesultanan MelayuMelaka B S M P G U J E R A T A S E A T N O N L M Z H R K P N R K M A S R A A A N A S D G S U T H N T W U L R N A F D S A I Q S G R R E H H R M V A I E G K S I P U A Z R L W M N C H Z S N P R N A S A E B A N K P U A A C X R M K A A P I S T O Y V A E M L Q M T W S Q R D P T N M P A S A I N M L U 1
 71. 71. BAND 2B2D2E4Menjelaskan peranan Tun Perak pada Zaman Kesultanan Melayu MelakaPada Zaman Kesultanan Melayu Melaka Tun Perak telah memegang jawatan sebagaiBendahara Melaka. Jelaskan peranan Tun Perak pada Zaman Kesultanan MelayuMelaka. 2
 72. 72. BAND 2B2D2E5Menjelaskan struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan1. Lengkapkan struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan SultanBAND 2B2D2E6Menjelaskan faktor kemajuan perdagangan di Melaka1. Jelaskankan 3 faktor yang menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa. a) ______________________________________________________________ b) ______________________________________________________________ c) ______________________________________________________________ 3
 73. 73. BAND 2B2D2E7Menjelaskan bentuk hubungan luar Melaka1. Jelaskan dua bentuk hubungan luar Melaka. 4
 74. 74. BAND 2B2D2E8Menjelaskan cara kedatangan Islam ke MelakaBatu Bersurat Terengganu, antara bukti kedatangan Islam di Tanah Melayu1. Senaraikan empat cara kedatangan agama Islam di Melaka. 5
 75. 75. BAND 2B2D2E9Menjelaskan peranan istana sebagai pusat intelektual1. Jelaskan tiga peranan istana Melaka sebagai pusat kegiatan intelektual.BAND 2B2D2E10Menjelaskan cara perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka Cara Perluasan Kuasa 6
 76. 76. BAND 3B3D2E3Menerangkan peranan pembesar dalam pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan1. Terangkan peranan Pembesar dalam pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan. 7
 77. 77. BAND 3B3D2E4Menerangkan faktor kemajuan perdagangan di Melaka1. Terangkan 4 faktor kemajuan perdagangan di Melaka.BAND 3B3D2E5Menerangkan kepentingan hubungan luar Melaka1. Mengapakah Kerajaan Melaka perlu mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar.a)_________________________________________________________________b)_________________________________________________________________c)_________________________________________________________________d)_________________________________________________________________ 8
 78. 78. BAND 3B3D2E6Menerangkan kesan perkembangan Islam di Melaka1. Agama islam telah berkembang dengan pesat ketika zaman kegemilangan Kesultanan melayu melaka. Terangkan empat kesan perkembangan tersebut di Melaka. 1.___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2 Gelaran raja digantikan dengan sultan 3.___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9
 79. 79. BAND 3B3D2E7Menerangkan peranan istana sebagai pusat intelektual1. Apakah peranan istana yang menjadikannya sebagai pusat intelektual? 1. 2. 3. 10
 80. 80. BAND 3B3D2E8Lorekan kawasan jajahan empayar Melaka1. Lorekkan kawasan jajahan empayar Melaka. 11
 81. 81. BAND 3B3D2E9Menerangkan ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan MelayuMelaka (UP)1. Berikan ciri-ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. 12
 82. 82. BAND 4B4D2E3Membandingkan peranan pembesar berempat dalam pentadbiran Kesultanan MelayuMelaka (KPS)1. Senaraikan tugas pembesar dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka .BAND 4B4D2E4Menganalisis sumbangan sultan yang memerintah pada zaman Kesultanan MelayuMelaka (KPS, UP)1. Huraikan 2 sumbangan Sultan Alauddin Riayat Shah terhadap kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.(rujuk buku teks sumbangan Sultan –sultan) a) ........................................................... b) .......................................................... 13
 83. 83. BAND 4B4D2E5Menghurai peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara1. Huraikan peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara.BAND 4B4D2E7Menganalisis ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan MelayuMelaka (KPS, UP)1. Huraikan contoh 3 ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. a) Bijaksana :............................................................... b) Cekap dan berwibawa :............................................................... c) Mengambil berat : .............................................................. 14
 84. 84. BAND 5B5D1E1Menilai kegemilangan perdagangan antarabangsa Kesultanan Melayu Melaka.Isikan tempat kosong berikut:Mengapakah Melaka mencapai zaman kegemilangan dalam perdaganganantarabangsa?1. Kedudukan strategik i. _______________________________________________________________2. Sistem cukai yang adil i. _______________________________________________________________3. Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka i. _______________________________________________________________4. Pelabuhan Entrepot dan kemudahan di pelabuhan i. _______________________________________________________________ ii. _______________________________________________________________5. Penggunaan sistem matawang I. _______________________________________________________________6. Bahasa Melayu sebagai lingua franca i. _______________________________________________________________ ii. _______________________________________________________________ 15
 85. 85. BAND 5B5D1E2Menilai hubungan luar Kesultanan Melayu Melakai. Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan _____________, _________________, _________________, dan _____________________.ii. Hubungan diplomatik dijalin melalui a. ______________________________________________________________ b. ______________________________________________________________ c. ______________________________________________________________iii. Pada peringkat hubungan antarabangsa, Melaka telah menjalinkan hubungan dengan ______________________, ____________________, ___________________ dan ______________________.BAND 5B5D1E3Menghubungkait perkembangan intelektual kesultanan Melayu Melaka dengan negaraluar (KPS)C. Isi tempat kosong. Karya Sastera Terjemahan Karya Sastera Saduran 16
 86. 86. BAND 5B5D1E4Menilai pembentukan empayar Kesultanan Melayu Melaka sebagai kerajaanterulung di Kepulauan Melayu (KPS)i. Melaka berjaya membentuk sebuah empayar yang agung melalui _________, _______________________, dan ______________________.ii. Kebijaksanaan pemimpin banyak membantu pembentukan empayar Melaka. Antara usaha yang telah dibuat ialah a. ______________________________________________________________ b. ______________________________________________________________ c. ______________________________________________________________BAND 5B5D1E5Menilai ketokohan pemimpin Kesultanan Melayu Melaka yang mendapat negara luar(KPS, UP) Tun Perak merupakan tokoh yang banyak berjasa dalam Kesultanan Melayu Melaka hingga mendapat pengiktirafan negara luar Apakah ciri-ciri kepimpinan yang ada kepada Tun Perak? a. ______________________________________________________________ b. ______________________________________________________________ c. ______________________________________________________________ 17
 87. 87. BAND 5B5D1E8Sentiasa mengamalkan unsur patriotismeSebagai tanda berbangga atas kejayaan pemimpin yang lampau, apakah usaha-usahayang boleh anda lakukan untuk menghargai jasa mereka?i. _____________________________________________________________________ii. _____________________________________________________________________iii. ____________________________________________________________________BAND 5B5D1E9Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarahKesultanan Melayu Melaka telah mencapai kegemilangan dalam bidang intelektual.Sebagai pelajar apakah usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk berjaya dalambidang pelajaran?i. _____________________________________________________________________ii. _____________________________________________________________________iii. ____________________________________________________________________ 18
 88. 88. BAND 6B6D1E1Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia(KPS,UP)1. Tulis satu teks ucapan bertajuk "Meramalkan kegemilangan Malaysia pada tahun2020 sama ada setaraf atau tidak dengan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka"BAND 6B6D1E2Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP) : Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif1. Hasilkan sebuah buku skrap bertajuk "Usaha-usaha kerajaan dalammemartabatkan Bahasa Melayu". 19
 89. 89. JawapanBAND 1B1D2E4Menyenaraikan tokoh pada Zaman Kesultanan Melayu MelakaCari perkataan yang berkaitan dengan dua tokoh pada zaman Kesultanan MelayuMelaka B S M P G U J E R A T A S E A T N O N L M Z H R K P N R K M A S R A A A N A S D G S U T H N T W U L R N A F D S A I Q S G R R E H H R M V A I E G K S I P U A Z R L W M N C H Z S N P R N A S A E B A N K P U A A C X R M K A A P I S T O Y V A E M L Q M T W S Q R D P T N M P A S A I N M L U 1
 90. 90. BAND 2B2D2E4Menjelaskan peranan Tun Perak pada Zaman Kesultanan Melayu MelakaMenjelaskan peranan Tun Perak pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. 1. Penasihat raja dalam bidang pentadbiran. 2. Menteri utama 3. Ketua turus angkatan perang 4. Ketua hakim 5. Pemangku sultan ketika sultan gering atau keluar negaraBAND 2B2D2E5Menjelaskan struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan1. Lengkapkan struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan sultan Pembesar berempat Pembesar berlapan Pembesar enambelas Pembesar tiga puluh dua 2
 91. 91. BAND 2B2D2E6Menjelaskan faktor kemajuan perdagangan di Melaka1. Jelaskan Empat faktor yang menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa. a) Peranan Syahbandar b) Kemudahan di Pelabuhan c) Keberkesanan undang-undang laut Melaka d) Peranan Laksamana dan Orang Laut.BAND 2B2D2E7Menjelaskan bentuk hubungan luar Melaka1. Nyatakan dua bentuk hubungan luar Melaka. a) Hubungan Serantau b) Hubungan Antarabangsa Melaka 3
 92. 92. BAND 2B2D2E8Menjelaskan cara kedatangan Islam ke Melaka1. Jelaskan empat cara kedatangan agama Islam di Melaka. a) Perkahwinan Sultan Melaka Megat Iskandar berkahwin dengan puteri Pasai Yang memeluk agama Islam. b) Mubaligh Arab bernama Syeikh Abdul Aziz dari Mekah berjaya mengislamkan Raja Sri Maharaja , Pembesar dan Rakyat Melaka. c) Pedagang Arab dan India membawa islam ke Melaka. d) Sifat agama itu sendiriBAND 2B2D2E9Menjelaskan peranan istana sebagai pusat intelektual1. Jelaskan tiga peranan istana Melaka sebagai pusat kegiatan intelektual. a) tempat perkumpulan golongan cerdik pandai yang terdiri daripada jurutulis, pengarang dan ulama’ b) Tempat penyimpanan buku-buku yang ditulis oleh Penulis Tempatan. c) Tempat perbincangan dan perdebatan alim ulama’mengenai hal agama. 4
 93. 93. BAND 2B2D2E10Menjelaskan cara perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka Kebijaksanaan Sultan Melaka Cara Perluasan Perkahwinan Putera dan Puteri sultan Melaka Kuasa Memberi bantuan kepada kerajaan lainBAND 3B3D2E3Menerangkan peranan pembesar dalam pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan1. Terangkan peranan Pembesar dalam pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan. a) Bendahara : - Penasihat raja dalam bidang pentadbiran. - Menteri utama - Ketua turus angkatan perang - Ketua hakim - Pemangku sultan ketika sultan gering atau keluar negara b) Penghulu Bendahara : - Pemungut hasil atau ufti - Ketua segala Bendahari - Ketua urusetia istana - Ketua segala Syahbandar c) Temenggung : - Ketua polis dan penjara - Penguasa bandar dan Kota Melaka - Protokol istana - Hakim di darat d) Laksamana : - Ketua angkatan laut - Pengawal peribadi raja - Ketua duta - Mengetuai utusan 5
 94. 94. BAND 3B3D2E4Menerangkan faktor kemajuan perdagangan di Melaka1. Terangkan 4 faktor kemajuan perdagangan di Melaka. a) Peranan Syahbandar b) Peranan Laksamana dan Orang Laut c) Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka d) Kemudahan di Pelabuhan e) Sistem Cukai dan Surat Kebenaran Berniaga f) Penggunaan Sistem Mata Wang g) Pelabuhan Entrepot h) Bahasa Melayu sebagai Lingua FrancaBAND 3B3D2E5Menerangkan kepentingan hubungan luar Melaka1. Mengapakah Kerajaan Melaka perlu mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar. - Menjamin keselamatan - Menjaga kepentingan perdaganganBAND 3B3D2E6Menerangkan kesan perkembangan Islam di Melaka1. Apakah kesan pengembangan Islam di Melaka pada Zaman Kegemilangannya. - Kewujudan institusi kesultanan yang menggantikan sistem beraja - Gelaran raja digantikan dengan sultan - Ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran - Undang-undang fikah (Syariah) mempengaruhi Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka - Pengajian al-Quran dijadikan asas sistem pendidikan di Melaka - Bahasa Melayu dijadikan bahasa ilmu dan lingua franca - Tulisan jawi diperkenalkan dan digunakan secara meluas - Mempengaruhi budaya hidup masyarakat 6
 95. 95. BAND 3B3D2E7Menerangkan peranan istana sebagai pusat intelektual1. Berikan peranan Istana sebagai Pusat Kegiatan Intelektual a) Pusat perkumpulan golongan cerdik pandai b) Menjadi tempat penyimpanan buku-buku yang ditulis oleh penulis tempatan c) Tempat mengadakan perbincangan dan perdebatan alim ulama mengenai hal agama 7
 96. 96. BAND 3B3D2E8Melakar dan melorek kawasan jajahan empayar Melaka1. Sila lakar dan lorekkan kawasan jajahan empayar Melaka. 8
 97. 97. BAND 3B3D2E9Menerangkan ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan MelayuMelaka (UP)1. Lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat yang sesuai. Sultan Muzaffar Shah Ciri-ciri kepimpinan Sultan Mansor ShahBAND 4B4D2E3Membandingkan peranan pembesar berempat dalam pentadbiran Kesultanan MelayuMelaka (KPS)1. Bandingkan diantara pembesar dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem pentadbiran kini. a) Bendahara = Penasihat Raja dalam bidang pentadbiran,menteri utama, Ketua hakim,ketua turus angkatan tentera,pemangku sultan ketika sultan gering. b) Penghulu Bendahari = Pemungut hasil ufti,ketua segala bendahari, Ketua urusetia istana,ketua segala syahbandar. c) Temenggong = ketua polis dan penjara,penguasa bandar dan kota melaka, Protokol istana,hakim didarat. d) Laksamana = ketua angkatan laut,pengawal peribadi raja,ketua duta, Mengetuai utusan. 9
 98. 98. BAND 4B4D2E4Menganalisis sumbangan sultan yang memerintah pada zaman Kesultanan MelayuMelaka (KPS, UP)1. Huraikan 2 sumbangan Sultan Alauddin Riayat Shah terhadap kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.(rujuk buku teks sumbangan Sultan –sultan) a) Membanteras kejadian jenayah b) Memilih hulubalang yang gagah berani seperti Hang Tuah bagi menghadapi peprangan dengan Aru.BAND 4B4D2E5Menghurai peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara1. Huraikan peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. a) Pedangang ramai datang ke Melaka dan apabila mereka pulang , mereka menyebarkan agama Islam di tempat asal mereka. b) Melaka ramai tentera upahan dari Jawa.ada dikalangan mereka beragama islam dan apabila pulang ke tanah air,mereka menyebarkan agama Islam. c) Pendakwah dari Melaka menyebarkan agama Islam sehingga ke Pulau Jawa,Kalimantan dan beberapa bahagian selatan Filipina.Mereka berdakwah secara berhemah dan tidak memaksa dan telah menarik minat masyarakat bukan Islam Menganuti agama tersebut. d) Perkahwinan politik antara Puteri dan putera sultan melaka dengan putera atau puteri raja kerajaan lain.misalnya perkahwinan antara puteri Sultan Mansor Syah dengan putera Raja Siak.Secara tidak langsung telah menyebarkan agama Islam di Siak. e) Pemerintah Melaka contohnya Sultan Alauddin Riayat Syah menghantar raqja-raja dari Pahang,Inderagiri dan Kampar dalam hal ehwal agama.Pemerintah Melaka juga memberi galakan dan dorongan kepada pendakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. 10
 99. 99. BAND 4B4D2E6Menganalisis kesan perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka (KPS)1. Merumus kesan perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka keatas penyebaran Islam di Asia TenggaraBAND 4B4D2E7Menganalisis 3 contoh ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilanganKesultanan Melayu Melaka (KPS, UP)1. Huraikan 3 contoh ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. a) Bijaksana : b) Cekap dan berwibawa : Bendahara Tun Perak,semasa menjadi penghulu Klang Telah berjaya menghalang serangan Siam pada tahun 1445.Tun Perak mengarahkan pengikutnya membaea keluarga masing-masing berpindah ke Melaka.Ini menaikkan semangat tenteranya untuk mempertahankan Melaka. c) Mengambil berat : 11
 100. 100. BAND 5B5D1E1Menilai kegemilangan perdagangan antarabangsa Kesultanan Melayu Melaka.Isikan tempat kosong berikut:Mengapakah Melaka mencapai zaman kegemilangan dalam perdaganganantarabangsa?1. Kedudukan strategik i. _______________________________________________________________2. Sistem cukai yang adil i. _______________________________________________________________3. Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka i. _______________________________________________________________4. Pelabuhan Entrepot dan kemudahan di pelabuhan i. _______________________________________________________________ ii. _______________________________________________________________5. Penggunaan sistem matawang I. _______________________________________________________________6. Bahasa Melayu sebagai lingua franca i. _______________________________________________________________ ii. _______________________________________________________________ 12
 101. 101. BAND 5B5D1E2Menilai hubungan luar Kesultanan Melayu Melakai. Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan _____________, _________________, _________________, dan _____________________.ii. Hubungan diplomatik dijalin melalui a. ______________________________________________________________ b. ______________________________________________________________ c. ______________________________________________________________iii. Pada peringkat hubungan antarabangsa, Melaka telah menjalinkan hubungan dengan ______________________, ____________________, ___________________ dan ______________________.BAND 5B5D1E3Menghubungkait perkembangan intelektual kesultanan Melayu Melaka dengan negaraluar (KPS)C. Isi tempat kosong. Karya Sastera Terjemahan Karya Sastera Saduran 13
 102. 102. BAND 5B5D1E4Menilai pembentukan empayar Kesultanan Melayu Melaka sebagai kerajaanterulung di Kepulauan Melayu (KPS)i. Melaka berjaya membentuk sebuah empayar yang agung melalui _________, _______________________, dan ______________________.ii. Kebijaksanaan pemimpin banyak membantu pembentukan empayar Melaka. Antara usaha yang telah dibuat ialah a. ______________________________________________________________ b. ______________________________________________________________ c. ______________________________________________________________BAND 5B5D1E5Menilai ketokohan pemimpin Kesultanan Melayu Melaka yang mendapat negara luar(KPS, UP) Tun Perak merupakan tokoh yang banyak berjasa dalam Kesultanan Melayu Melaka hingga mendapat pengiktirafan negara luar Apakah ciri-ciri kepimpinan yang ada kepada Tun Perak? a. ______________________________________________________________ b. ______________________________________________________________ c. ______________________________________________________________ 14
 103. 103. BAND 5B5D1E8Sentiasa mengamalkan unsur patriotismeSebagai tanda berbangga atas kejayaan pemimpin yang lampau, apakah usaha-usahayang boleh anda lakukan untuk menghargai jasa mereka?i. _____________________________________________________________________ii. _____________________________________________________________________iii. ____________________________________________________________________BAND 5B5D1E9Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarahKesultanan Melayu Melaka telah mencapai kegemilangan dalam bidang intelektual.Sebagai pelajar apakah usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk berjaya dalambidang pelajaran?i. _____________________________________________________________________ii. _____________________________________________________________________iii. ____________________________________________________________________ 15
 104. 104. BAND 6B6D1E1Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia(KPS,UP)1. Tulis satu teks ucapan bertajuk "Meramalkan kegemilangan Malaysia pada tahun2020 sama ada setaraf atau tidak dengan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka"BAND 6B6D1E2Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP) : Berbangga sebagai rakyat Malaysia Bersemangat setia negara Bersemangat kekitaan Berdisiplin Berusaha dan produktif1. Hasilkan sebuah buku skrap bertajuk "Usaha-usaha kerajaan dalammemartabatkan Bahasa Melayu". 16
 105. 105. BAB 6:KEMEROSOTAN MELAKA 1
 106. 106. BAB 6 – KEMEROSOTAN MELAKAB1D2E5 - Menyatakan kuasa Barat yang menguasai Melaka.1. Namakan kuasa Barat yang menguasai Melaka pada tahun 1511. r sB2D2E11Menjelaskan faktor kemerosotan dan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka.2. Lengkapkan rajah berikut untuk menjelaskan faktor kemerosotan Melaka. a. b. FAKTOR KEMEROSOTAN DAN KEJATUHAN KESULTANAN MELAYU MELAKA c. d. 2

×