Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Rev.u khaw win

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) 
ဦးေက်္ာ၀င္း၏ "ေအာင္ျမင္...
9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) 
(၁)သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊...
9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) 
ဘယ္ေလာက္ ၀မ္းနည္းစရာေကာ...
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Heart.sayaboat.jan2011.jbcs
Heart.sayaboat.jan2011.jbcs
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus par Zaw Aung (20)

Rev.u khaw win

  1. 1. 9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ဦးေက်္ာ၀င္း၏ "ေအာင္ျမင္ျခင္းေသ့ာခ်က္" သက္ေသခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) Thursday, 21 February 2013 18:24 မုရန္ ဆရာဦးေက်္ာ၀င္းသည္ ဘရုားဘနု္းေတ္ာထင္ရာွးေစေသာျမန္မာလမူ် ဳးိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ၁၉၉၀ေနာက္ပငို္း လူတငို္းအေမရိကန္ေဒၚလာဘဏ္စာရင္းျဖင့္ ႏငို္ငံျခားေငြ US$ dollar a/c ဖြင့္ႏငို္ေသာ ပထမဆံးုပဂုၢလိကဘဏ္ (ေမဖလား၀ါးဘဏ္) ျဖစ္သည္။ ရန္ကနု္တြင္ ATM ပထမဆံးုစတင္ခ့ဲျပးီ၊ တစ္ႏငို္ငံလံးု ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃၀၀ေက်္ာဖြင့္ႏငို္ခ့ဲသည္။ ရန္ကနု္ေလေၾကာင္းျဖင့္ ပထမဆံးု ေလယာဥ္ပငို္သျူဖစ္ခ့ဲသည္။ ။ ျမန္မာျပည္အစးိုရသစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္၊ ျမန္မာခရစ္ယာန္လငူယ္မ် ား တတပ္တစ္အား ပါ၀င္ႏငို္ေရး စံနမနူာယႏူငို္ရန္ ျပန္လည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေက် းဇးူေတ္ာခ် းီမြမ္းျခင္း ဘရုားသခငသ္ည္ ၾကြယ္၀ေသာဘရုားသခင ္ျဖစေ္ၾကာငး္၊ ဘရုားသခငဟ္ာ ေကာငး္ၾကးီေပးတ့ဲ ဘရုာျဖစေ္ၾကာငး္၊ ဘရုားသခငဟ္ာ ယခုဘ၀၊ ေနာငဘ္၀၊ ဘ၀နဲ ႔စပဆ္ငိုတ့္ဲ ဂတေိတ္ာက ိုေပးေနေသာ ဘရုားျဖစေ္ၾကာငး္၊ သက္ေသခံေ၀ငခွြင့ ္ရတ့ဲအတြက္ ဘရုားသခငက္ ိုအထးူပဲ ေက် းဇးူတငပ္ါတယ္။ ဘရုားသခငရ္ဲ ့အသက္ရငွတ့္ဲ အေၾကာငး္နဲ ႔က် ြနေ္တ့္ာစးီပြားေရး လပုင္နး္မ် ား ေဆာငရ္ြက္တ့ဲအခါမာွ ဘရုားသခင ္မည္က့ဲသ ို႔ေကာငး္ၾကးီေပး၍ လမး္ျပခ့ဲတ့ဲ အေၾကာင္းမ် ားကို သက္ေသခံ၊ မေ၀ငွခင္ ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ ဆုေဆာင္းၾကပါစို႔...။ ဆုေတာင္း အဘ ဘရုားသခင၊္ ကိုယ္ေတ္ာက ိုေက် းဇးူတငပ္ါတယ္။ ကိုယ္ေတ္ာ၏ ေက် းဇးူေတ္ာျမတ္သည္ ၾကးီမားလပွါတယ္။ ကိုယ္ေတ္ာရငွ ္ဘရုားသခငသ္ည္ ယေန၊႔ မေန၊႔ ေနာငက္ာလ မေျပာငး္လဲတ့ဲ ဘရုား၊ ကိုယ္ေတ္ာရငွဘ္ရုားသည္ ယခုဘ၀၊ ေနာငဘ္၀ႏငွ့ ္စပဆ္ငိုတ့္ဲ ဂတေိတ္ာက ိုေပးတ့ဲဘရုားသခင ္ျဖစေ္ၾကာငး္ကို က် ြနေ္တ္ာ ကိုယ္ေတ္ာ၏ ဘနုး္ေတ္ာ၊ တနခ္းိုေတ္ာ၊ နာမေတ္ာသည္ ဤျမနမ္ာႏငိုင္ံတြင ္ထငရ္ာွးဖရို႔နအ္တြက္ ကိုယ္ေေတ္ာရငွဘ္ရုားသည္ က် ြနေ္တ့္ာကို ေရြးေကာက္ အသံးုျပဳတ့ဲအတြက္ ေက် းဇးူတငပ္ါတယ္။ သနရ႔္ငွး္ေသာ ၀ိညာဥေ္တ္ာဘရုား လမး္ျပေတ္ာမပူါ။ ယခ ုဖတ္ရႈတ့ဲ ညီအစက္ေိုမာငႏ္မွ အေယာက္တငိုး္အတြက္လည္း မမိိအသက္တာမာွ တည္ေဆာက္စရာျဖစေ္စေတ္ာမျူပးီ လာမည့္ေနရ႔က္ အသက္တာမာွ သူ႔တပါးက ိုျပနလ္ည္၍ သက္ေသသာဓက ထႏူငိုသ္ည္အထ ိယခ ုဖတ္ရေႈသာ ညီအစက္ ိုေမာငႏ္မွ အေယက္တငိုး္က ိုေကာငး္ၾကးီေပးသနား ပါမည့္အေၾကာငး္၊ ကိုယ္ေတ္ာရငွဘ္ရုား၏ လက္၀ယ္သ ို႔ဆပက္ပအ္ပႏ္ံွတ့ဲအခါ သခငေ္ယရခႈရစေ္တ္ာဘရုား၏ နာမက ိုအမျီွပဳ၍ ဆပက္ပအ္ပႏ္ံ ွဆေုတာငး္ပါ၏အဖ... အာမင္...။ အသက္ရွင္ေသာဘုရား ဘရုားသခငရ္ဲ ့ေက် းဇးူေတ္ာဘဲ၊ ေတ္ာေတ္ာမ် ားမ် ားက အလပုမ္် ားသလားလ ို႔က် ြနေ္တ့္ာကေိုမးၾကပါတယ္။ အမနွတ္ကယ္ပဲ က် ြနေ္တ္ာ အလပုတ္ကယ္မ် ားပါတယ္။ အခ် ဳိ႔က က် ြနေ္တ့္ာက ိုလပုင္နး္ ဒေီလာက္ေတာငလ္ပုေ္နတာ၊ ဦးေႏာွက္မေျခာက္ဘးူလား..လ ို႔ေပးၾကပါတယ္။ က် ြနေ္တ့္ာအေနနဲ ႔ဦးေႏာွက္မေျခာက္ဘးူ၊ ဘာျဖစလ္ို႔လဲ ဆေိုတ့ာ က် မး္စာထဲမာွ ပါတ့ဲအတငိုး္ပဲ၊ မမိိအမူအရာက ိုထာ၀ရာဘရုား၌ အပႏ္ံရွန ္ဘရုားသခင္ စစီဥေ္ပးမယ္ဆိုတ့ဲ ဂတေိတ္ာက ိုက် ြနေ္တ္ာခံယျူပးီ အလပုလ္ပုတ့္ဲအခါ က် ြနေ္တ္ာ နည္းနည္းမ ွဦးေႏာွက္မေျခာက္ပါဘးူ။ ဒါေပမ့ဲ အလပုေ္တ့ာမ် ားတယ္။ မနက္ ၄နာရခီြဲ ထတယ္။ ဘရုားသခငက္ ိုဆပက္ပတ္ယ္။ တေနကနု ္ဘရုားေပးတ့ဲ စးီပြားေရးလပုင္နး္မ် ားက ိုေဆာငရ္ြက္တ့ဲအခါ မမိရိဲ ့အိတ္ထဲမာွ ပိုက္ဆံ၀ငဖ္ ို႔မဟုတ္ပါဘးူ။ ဘရုားသခငရ္ဲ ့ဘနုး္ေတ္ာ၊ ဘရုားသခငရ္ဲ ့တနခ္းိုေတ္ာ၊ ဘရုားသခငရ္ဲ ့နာမေတ္ာသည္ ဤျမနမ္ာႏငိုင္ံမာွ ထင္ရွားေစဖို႔ရန္အတြက္နဲ႔ သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ရန္ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာတာထက္၊ ေျပာတာထက္၊ ကိုယ္တငို ္သက္ေသျပႏငီုဖ္ရို႔န ္အတြက္ ဘရုားသခင ္က် ြနေ္တ့္ာက ိုေကာငး္ၾကးီေပးတ့ဲအတြက္ ဘရုားသခငရ္ဲ့ ေက် းဇးူေတ္ာက ိုအထးူပဲ ခ် းီမြမး္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့ ္ပငပ္နး္တယ္ရယ္လ ို႔မရပိွါဘးူ။ မနက္ေစာေစာထတယ္။ ညမးိုခ် ဳပေ္တ့ာ အပိယ္ာ၀ငတ္ယ္။ လူၾကီးေတြနဲ႔ ခရီးထြက္တယ္။ ကိုယ္တိုင္ခရီးထြက္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြကိုလည္း ဘတ္စ္ကားစီးသလို၊ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္နဲ႔ တစ္လမွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ သြားလာရပါတယ္။ သေို႔သ္ာလည္း ဘရုားသခင ္ခြနအ္ားေပးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့ ္ဘရုားသခငဟ္ာ တကယ္အသက္ရငွတ့္ဲ ဘရုားျဖစေ္ၾကာငး္၊ ဘရုားသခငဟ္ာ ဒေီန ႔ယံၾုကည္သမူ် ားက ိုေပးထားတ့ဲ ဂတေိတ္ာဟာ ႏႈတ္ကပတ္တရားမာွ ေပးထားတ့ဲအတငိုး္ က် ြနေ္တ္ာခံစားရတယ္ ဆိုတ့ဲအေၾကာငး္ မေ၀ငွခင္ ခြန္အားယူဖို႔ က် မ္းပိုဒ္ေလး နည္းနည္းေဖၚျပခ် င္ပါတယ္။ ခြန္အားယူရန္ က် မ္းပိုဒ္မ် ား http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 1/16
  2. 2. 9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) (၁)သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ် က္ဆီးျခင္းငွ သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ် က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို႔သည္ အသက္လြတ္ရံမု် မွက အထးူသျဖင့ ္အသက္ျဖင့ျ္ပည့္စံေုစျခငး္ငါွ ၁လာသတည္း။ ေယာ ၁၀း၁၀ (၂) ကိုယ္ကာယက ိုဆံးုမျခငး္သည္ မ် ားစြာေသာအက် ဳးိက ိုမေပးတတ္။ ဘရုားဝတ္၌ ေမြေ႔လ်္ာျခငး္မူကား၊ ယခုဘဝ၊ ေနာငဘ္ဝႏငွ့စ္ပဆ္ငိုေ္သာဂတေိတ္ာကို ရသည္ျဖစ၍္၊ ၉အရာရာ၌အက် ဳးိကေိုပး တတ္သည္ ဟေူသာ စကားသည္ သစာၥစကားျဖစ၏္။ အၾကြငး္မ့ဲခံယူအပေ္သာစကားလည္းျဖစ၏္။ ၁ တ ိ၄း ၈-၉ (၃) ငါ၏ဘရုားသခငသ္ည္ ဘနုး္အာႏေုဘ္ာ၌ စံပယ္ေတ္ာမေူသာ စည္းစမိရ္ ိွသည္အတငိုး္၊ သငတ္ို႔အလရိုိွသမ်ွတို႔က ိုေယရရႈစအ္ားျဖင့္ ျပည့္စံေုစေတ္ာမူလမိ့မ္ည္။ ဖ ိ၄း၁၉ (၄) အဘယ္သမူ် ွမသေိသာသူက့ဲသျို႔ဖစေ္သ္ာလည္းေက်္ာေစာေသာသ၊ူ အေသခံေသာသူက့ဲသျို႔ဖစေ္သ္ာလည္း၊ အသက္ရငွေ္သာသ၊ူ ဆံးုမျခငး္ကခိုံေသာသ ူက့ဲသျို႔ဖစေ္သ္ာလည္း၊ အေသသတ္ျခငး္ႏငွ့က္ငး္လြတ္ေသာသ၊ူ ၂ေကာ ၈း၉ (၅) သူတပါးအားေပးၾကေလ့ာ။ ေပးလ် ငွသ္ူတပါးသည္ သငတ္ို႔အားေပးၾကလမိ့မ္ည္။ အမနွျ္ခငရ္ံမု် မွက၊ သပိႏ္ွက္လ် က္၊ လပႈလ္် က္၊ လ်ံွလ် က္ ရျိွခငး္ႏငွ့္ သငတ္ရို႔ငခ္ြင၌္ ေပးၾကလမိ့မ္ည္။ အေၾကာငး္မူကား၊ အၾကငခ္် နိ၊္ တငး္ပမာဏႏငွ့ ္သငတ္ို႔သည္ သူတပါးအားေပး၏၊ ထပိုမာဏအတငိုး္ ကိုယ္ခံရၾကမည္။ လု ၆း၃၈ (၆) ထာ ဝရဘရုားက ိုခိုလံ၍ႈ ေကာငး္ေသာအက် င့က္ိုက် င့ေ္လ့ာ၊၊ ျပည္ေတ္ာ၌ ေန၍ သစာၥတရားက ိက် က္စားေလ့ာ၊၊ ၄ထာဝရဘရုား၌ ေမြေ႔လ်္ာျခငး္ ရေိွလ့ာ၊၊ သျို႔ပဳလ် ငွ ္စိတ္ႏွလံးုအလ ိုျပည့္စံရုေသာ အခြင့က္ ိုေပးေတ္ာမမူည္၊၊ ကိုယ္အမ ႈအရာက ိုထာဝရဘရုား၌ အပေ္လ့ာ၊၊ ကိုယ္ေတ္ာက ိုကးိုစားေလ့ာ၊၊ ဆာ ၃၇း ၃-၅ (၇) လူသည္ ဘရုားသခင၏္ ဥစာၥေတ္ာက ိုလုယရူမည္ေလ့ာ။ သေို႔သ္ာလည္း သငတ္ို႔သည္ ငါဥစာၥက ိုလုယၾူကၿပ။ီ အကြၽႏ္ပုတ္ို႔သည္ အဘယ္သို႔လုယပူါသနည္းဟ ုသငတ္ေို႔မးလ် ငွ၊္ ဆယ္ဘို႔တဘို႔က၄ိုငး္၊ ပေူဇာ္သကာၠတို႔က၄ိုငး္ လုယၾူကၿပ။ီ သငတ္ို႔သည္ က် နိျ္ခငး္အမဂၤလာကခိုံရၾက၏။ အေၾကာငး္မူကား၊ ျပည္သျူပည္သားအေပါငး္တို႔သည္ င့ါဥစာၥက ိုလုယၾူကၿပ။ီ ဆယ္ဘို႔တဘရို႔ိွသမ်ွက ိုဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔သြငး္၍၊ င့ါအမိေ္တ္ာ၌ စားစရာရေိွစျခငး္ငါွ၊ ျပဳၾကေလ့ာ။ ငါသည္မိုဃ္းေကာငး္ကငျ္ပတငး္ေပါက္တို႔ကဖိုြင့၍္ ေကာငး္ႀကးီမဂၤလာက ိုအကနုအ္စငသ္ြနး္ေလာငး္မည္။ မသြနး္ေလာငး္မည္က ိုထိုသစို႔ံစုမး္ၾကေလ့ာဟ ုေကာငး္ကငဗ္ိုလ္ေျခအရငွထ္ာဝရဘရုား မနိေ႔္တ္ာမ၏ူ။ မာလခ ိ၃း၃-၁၀ ဘရုားသခငရ္ဲ ့ေက် းဇးူေတ္ာက ိုအထးူဘဲ ခ် းီမြမး္ပါတယ္။ အခ ုေဖၚျပသြားတ့ဲ က် မး္ပဒိုေ္တြ က် ြနေ္တ္ာ အငမ္တန ္ခြနအ္ားရပါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာ ေရးွဦးစြာေပ့ါဗ် ာ..ဘရုားသခငဟ္ာ အသက္ရငွေ္တ္ာမူတယ္ ဆိုတ့ဲ အေၾကာငး္နဲ ႔ဘရုားသခငက္ ိုမသခိငက္ က် ြနေ္တ့္ာအသက္တာ နဲ ႔က် ြနေ္တ့္ာ မိဘ အသက္တာ အေၾကာင္းကို တိုတို တုတ္တုတ္နဲ႔ သက္ေသျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၾကြယ္၀ေသာ ဘုရားသခင္ အခနု ေဖၚျပသြာတ့ဲ က် မး္ပဒိုေ္တြအရ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ခရစေ္တ္ာက ိုယံၾုကည္တ့ဲသ ူ(ခရစယ္န)္ တစေ္ယာက္အေနနဲ ႔ျပနလ္ည္ျပးီေတ့ာ မမိိကိုယ္ကို ေသေသခ် ာခ် ာ ဆနး္ဆစၾ္ကည့္မယ္ဆရိုင ္အငမ္တနက္ ိုခြနအ္ားရစရာ ျဖစပ္ါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၀မး္နည္းစရာေကာငး္တာကေတ့ာ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ဒေီန႔ ဘယ္ေနရာဘဲေရာက္ေရာက္ ခရစယ္ာနအ္ခ် ဳိ႔ဟာ ကုတ္ေခ် ာငး္ကုတ္ေခ် ာငး္နဲ ႔ကိုယ့္ကိုယ္က ိုမႏငိုမ္နငး္နဲ ႔ေလတိုက္ရငေ္တာင ္လဲေတ့ာမလနိုဲ႔ အဲဒီလျိုဖစၾ္ကတယ္။ အမနွဆ္ရိုင ္ခရစေ္တ္ာေနာက္လိုက္ ခရစေ္တ္ာက ိုယံၾုကည္တ့ဲသူဟာ ဒါမ် ဳးိမဟုတ္ရဘးူ။ ခရစေ္တ္ာေနာက္လိုက္ ခရစေ္တ္ာကို ယံၾုကည္တ့ဲသူဟာ ခရစေ္တ္ာရငွရ္ဲ ့တနခ္းိုေတ္ာအားျဖင့ ္ခပသ္မိး္ေသာအရာက ိုတတ္စြမး္ႏငိုတ့္ဲသျူဖစရ္မယ္။ ဒေီန ႔က် ြနေ္တ္ာတို႔ ၀မး္နည္းစရာေကာငး္တာက ရြာမာွ ေရာက္သြားတယ္။ ျမဳမိာွ ေရာက္သြားတယ္။ ဆရာေရ..ဒုကေၡရာက္လိုက္တာ.. က် ြနေ္တ္ာက ဘာျဖစလ္ ို႔... ဘာေလးေပးပါအံးု ..စသျဖင့ ္က် ြနေ္တ့ာကေိုျပာၾကတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတမို႔ာွ အသက္ရငွတ့္ဲ ဘရုားသခင ္ရေိွတ္ာမျူပးီ အငမ္တနမ္ာွ ခ် မး္သာၾကြယ္၀တ့ဲ ဘရုားသခငရ္ပိွါရဲသ့ားနဲ ႔မမိိအသက္တာက ိုသတ္ခ် ငတ့္ဲစိတ္၊ မမိိအသက္တာက ိုဆံးုရံးႈခ် ငတ့္ဲစိတ္နဲ ႔၀မး္နည္းေၾကကြဲစြာ အသက္ရငွေ္နၾကတယ္။ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 2/16
  3. 3. 9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ဘယ္ေလာက္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသလဲ။ က် ြနေ္တ္ာအထက္မာွ ေဖၚျပတ့ဲ ႏႈတ္ကပတ္ေတ္ာတရားေတြ အားလံးု ျပနလ္ည္ျခံဳငံျုပးီ ၾကည့္တ့ဲအခါ .. ဘရုားသခငဟ္ာ ၾကြယ္၀တယ္။ ဘရုားသခငက္ ေကာငး္ၾကးီေပးတယ္။ ဘရုားသခငဟ္ာ ယခုဘ၀၊ ေနာငဘ္၀က ိုေပးပငိုတ့္ဲ ဘရုားျဖစေ္ၾကာငး္၊ သခငေ္ယရ ႈခရစေ္တာဟာ လဇူ႔ာတိက ိုခံယျူပးီေတ့ာ ဒေီလာက ိေရာက္လာတ့ဲအခါမာွ လေူတြရဲ ့အျပစေ္တြအတြက္ အေသခံတယ္။ လေူတြ ဆငး္ရဲျခငး္နဲ႔အမ် ွအျပစဒ္စုရိုက္ေတြက ိုျပဳလပုတ့္ဲအခါမာွ အဲဒီအျပစဒ္စုရိုက္ေတြက ိုေဆးေၾကာဖ ို႔အတြက္ လက္၀ါးကပတ္ငိုမ္ာွ အေသခံျပးီ သူ႔အေသြးေတ္ာ သြနး္ေလာငး္သြားတယ္ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ ျပည့္စံုလဲ။ သရူ႔ဲ ့ကယ္တငျ္ခငး္ဟာ အားလံးုျပည့္ျပည့္စံစုံနုဲ ႔ေဆာငရ္ြက္သြားမယ္။ သေို႔သ္ာျငားလဲ ဒေီန ႔က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ခရစယ္ာန ္ညီအစက္ေိုမာငႏ္မွမ် ား အေနနဲ႔ ဒီဘရုားသခငေ္ပးတ့ဲ ေကာငး္ၾကးီမဂၤလာက ိုအျပည့္အ၀ မခံစားရဘးူ။ တစပ္ငိုး္တစစ္ေတ့ာ ခံစားရတယ္။ ဘာခံစားရသလဲ..ဆေိုတ့ာ.. ငါေသရငေ္တ့ာ ငရဲသြားစရာမလေိုတ့ာဘးူ... ဆိုတ့ဲ အဲဒေီလာက္ပဲ ခံစားေနရတယ္။ တကယ္တနး္က် ေတ့ာ ဘရုားသခငေ္ပးတ့ဲ ဂတေိတ္ာဟာ ယခုဘ၀၊ ေနာငဘ္၀ နဲ႔ ဂတေိတ္ာ၊ ယခုဘ၀မာွ ေနရငလ္ည္း ထိုက္သင့သ္ေလာက္ ဘရုားသခငထ္ံမ ွေကာငး္ၾကးီမဂၤလာ ခံစားရျပးီ သမူ် ားထက္ သာကိုသာေစရမယ္။ ေသသြားတ့ဲအခါ ေနာငဘ္၀မာွလည္း ငရဲသ ို႔သြားစရာမလပိုဲ ခရစေ္တ္ာနဲ႔အတ ူေကာငး္ကငႏ္ငိုင္ံမာွ စးိုစံရမယ္။ ဒ ီဂတေိတ္ာ ႏစွခ္စုလံးု ေပးထားပါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာရဲ ့အသက္တာနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာမိဘေတြရဲ ့အသက္တာမာွလည္း အဲဒီလ ိုအသက္ရငွေ္တ္ာမူတ့ဲ ဘရုားက ိုမရခငအ္ခ် နိက္ေလးမာွ အလြနဆ္ငး္ရဲႏြမး္ပမး္စြာ အသက္ရငွေ္နခ့ဲရတယ္ဆိုတာ က် ြနေ္တ္ာသခိ့ဲရပါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာဟာ ရမွး္ျပည္ေျမာက္ပငိုး္ ကြတ္ခငို၊္ ကြတ္ခငိုက္သြားရင္ တာမိုညဲ၊ွ တာမးိုညဲွကသြားရင ္..၀ါးေတာရြာက ိုေရာက္မာွျဖစပ္ါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာ အဲဒ ီ၀ါေတာရြက မနုး္၀ငး္ တငိုး္ရငး္သား လမူ် ဳးိ ျဖစပ္ါတယ္။ မနုး္၀ငး္ တိုင္းရင္းသားဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားထဲက အုတ္စုတစ္မ် ိဳး လူနည္းစုျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ဘ၀ က် ြနေ္တ္ာဟာ ဒုတိယကမာၻစစ ္ေနာက္ပငိုး္ လြတ္လပေ္ရးရျပးီမ ွေမြးတယ္ဆေိုတ့ာ က် ြနေ္တ့ာမိဘေတြရဲ ေျပာျပခ်က္အရ ဒုတိယကမာၻစစ ္မတငိုမ္ီ က် ြနေ္တ့ာမိဘေတြဟာ စစက္ေိုရာွငျ္ပးီေတ့ာ ေတာၾကဳေိတာငၾ္ကားေတြမာွ လိုက္ေနရပါတယ္။ ေတာၾကဳေိတာငၾ္ကားမာွ ငါးကေိုတြ႔တ့ဲအခါ၊ က် ြနေ္တ္ာ အေတ္ာေလး သတ္ရတယ္။ က် ြနေ္တ္ာ ေမြးခ့ဲတ့ဲရြာဟာ ၀ါးေတာ လေို႔ခၚတယ္။ အဲဒရီြာဟာ ငါးေတြ အငမ္တနမ္် ားျပားျပးီ လေူနအမိေ္ျခ ေျခာက္အမိေ္လာက္ပဲ ရပိွါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာရဲ ့မိဘေတြဟာ လယ္လပုစ္ားပါတယ္။ က် ြနေ္တ့ာမာွ ညီအစက္ေိုမာငႏ္မွ ရစွေ္ယာက္ရပိွါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာက နံပါတ္(၃)ပါ။ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ငယ္စဥက္ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔မိသားစုဟာ အငမ္တန ္ဆငး္ရဲပါတယ္။ အဲဒါနဲ ႔တစေ္နမ႔ာွ ဖခငၾ္ကးီက .. ငါတ ို႔ဒီအတငိုး္ေနလေို႔တ့ာ မျဖစဘ္းူ၊ ငါတမို႔ိသားစ ုဘ၀တးိုတက္ေအာင ္ဘာပဲျဖစျ္ဖစ ္ျမဳမိ႔ာွသြားျပးီေတ့ာ အလပုရ္ာွရင ္ေကာငး္မာွပဲ ဆျိုပးီ ကြတ္ခငိုျ္မဳိ႔က ိုေရာက္လာပါတယ္။ ကြတ္ခငိုျ္မဳိ႔ကို ေရာက္လာတ့ဲအခါ ဒုတိယ ကမာၻစစျ္ပးီကာလ ေနာက္ပငိုး္ ဆေိုတ့ာလည္း အလပုရ္ာွမရ ျဖစေ္နပါတယ္။ အဲဒီလ ိုအလပုရ္ာွရငး္ ေယာငလ္ည္လည္နဲ႔ သြားလာေနတ့ဲအခါ ဖခင္ယံုၾကည္သူျဖစ္လာျခင္း တစေ္နေ႔တ့ာ အသက္ၾကးီျပးီ ေခါငး္ျဖဴေနတ့ဲ ဆရာၾကးီတစပ္ါးဟာ အေက္ာဒီယံတးီျပးီ ေယရႈအေၾကာငး္က ိုသခီ် ငး္ဆျိုပးီ သက္ေသခံ ေဟာေျပာေနပါတယ္။ လေူတြ ေရာက္လာျပးီ နားေထာငၾ္ကတယ္။ အဲဒီဆရာၾကးီက အဲဒီအခ် နိတ္ံးုက ဘာေဟာသလဲဆေိုတ့ာ ... ငါတို႔ဘရုားသခငဟ္ာ မမိေိနထငိုေ္တ္ာမေူသာ ဘနုး္စည္းစမိရ္ေိွတ္ာမူတ့ဲအေၾကာငး္၊ ေယရခႈရစေ္တ္ာအားျဖင့ ္သငတ္ို႔အလရိုိွသမ်ွက ိုျပည့္စံေုတ္ာမူလမိ့မ္ယ္ ..ဆိုတ့ဲအေၾကာငး္၊ ေယရခႈရစေ္တ္ာ ဤေလာကသ ို႔လဇူာတိက ိုခံယျူပးီ ၾကြလာတ့ဲ အေၾကာငး္၊ လေူလာက လူသားေတြရဲ ့အျပစေ္တြအတြက္ အေသခံခ့ဲတ့ဲအေၾကာငး္၊ ...ေဟာေျပာသက္ေသခံေနတယ္။ ဆငး္ရဲဒုက ၡေရာက္ေနတ့ဲသူဟာ အဲဒီဘရုားသခငက္ ိုယံၾုကည္လက္ခံျပးီတ့ဲအခါ ဘရုားသခငက္ ိုေခၚရင၊္ ဘရုားသခငက္ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 3/16
  4. 4. 9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ထးူမယ္.. ဆိုတ့ဲအေၾကာငး္.. ေဟာေျပာသက္ေသခံေနတယ္။ အဲဒါနဲ ႔က် ြနေ္တ့ာဖခငက္လည္း အဲဒါကၾိုကားတ့ဲအခါ လူအမ် ားေရမွ႔ာွသြားျပးီေတ့ာ ခရစေ္တ္ာက ိုယံၾုကည္လက္ခံမယ္..လ ို႔၀နခ္ံတယ္။ အဲဒီလ ို၀နခ္ံတ့ဲအခါ ဆရာၾကးီက သူ႔အသက္တာက ိုဘရုားသခငထ္ံ ဆက္ကပဆ္ေုတာငး္ေပးတယ္။ ဆရာၾကးီ ဆက္ကပဆ္ေုတာငး္ မေပးခင.္. ဆရာၾကးီက ခငဗ္် ား၊ ဘာေတြ ဆေုတာငး္ေပးေစလိုသလဲ...လ ို႔ေမးေတ့ာ၊ က် ြနေ္တ့ာဖခငဟ္ာ .. သရူ႔ဲအ့ျပစေ္တြက၀ိုနခ္ံတယ္။ ျပးီေတ့ာ သခငေ္ယရခႈရစေ္တ္ာက ိုကယ္တငပ္ငိုရ္ငွအ္ေနနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာ ေခၚဖိတ္လက္ခံခ် ငပ္ါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ က် ြနေ္တ့ာမာွ အငမ္တနဆ္ငး္ရဲျပးီ တစရ္က္လပုစ္ာ၊ တစရ္က္မစားေလာက္ပါဘးူ။ ဒျီမဳိ႔က ိုေရာက္လာတ့ဲအခါ လပုင္နး္ကငိုင္နး္ အေနနဲ ႔တစခ္ခုေုလာက္ လခို် ငပ္ါတယ္။ ဘရုားသခငဆ္ီက ေမ် ာွ္ပါတယ္...လ ို႔.. က် ြနေ္တ့ာဖခငက္ ေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ ႔ဆရာၾကးီက် ြနေ္တ့ာဖခင ္ေျပာတ့ဲအတငိုး္ ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ေတာင္းလ် ငွ္ရမည္ ဘရုားသခငရ္ဲ ့ေက် းဇးူေတ္ာေၾကာင့ ္အသက္ရငွတ့္ဲ ဘရုားသခငဟ္ာ သရူ႔ဲ ့ဂတေိတ္ာက ိုဘယ္ေတ့ာမ ွမဖ်က္ဘးူ။ ေတာငး္ပါ ..ေတာငး္ရငရ္မယ္ ဆိုတ့ဲ အတငိုး္ ေတာငး္တယ္။ အဲဒါနဲ ႔က် ြနေ္တ့ာဖခငဟ္ာ ဆက္လက္ျပးီ အဲဒျီမဳမိ႔ာွ လိုက္လံ အလပုရ္ာွတ့ဲအခါ ယကနၠး္လပုင္နး္ရငွတ္စဦ္းနဲ ႔သြားေတြ႔တယ္။ ေတြ႔တ့ဲအခါ လပုင္နး္ရငွက္လည္း ေကာငး္ပါျပ၊ီ ဒါဆရိုင ္က် ြနေ္တ္ာလက္ခံပါမယ္။ ခငဗ္် ား၀ငလ္ပုပ္ါ ..ဆေိုတ့ာ က် ြနေ္တ့ာဖခင ္၀ငလ္ပုပ္ါတယ္။ ၀ငလ္ပုရ္ငး္နဲ ႔က် ြနေ္တ့ာဖခငဟ္ာ ႏႈတ္ကပတ္ေတ္ာတရား (က် မး္စာ) သူ႔က ိုသြနသ္ငတ့္ဲအတငိုး္ ေသးငယ္တ့ဲ အမူအရာမာွ သစာၥရရိွမယ္။ လပုင္နး္ရငွဟ္ာ ကိုယ့္ရဲ ့သခငလ္ပိုဲ သေဘာထားရမယ္ ..ဆေိုတ့ာ က် ြနေ္တ့ာဖခငလ္ည္း ရးိုသားေျဖာင့မ္တ္စြာနဲ ႔လပုင္နး္လပုပ္ါတယ္။ အဲဒႏီစွထ္ဲမာွပဲ အဲဒီလပုင္နး္ရငွက္ လပုရ္ငး္၊လပုရ္ငး္နဲ ႔စးီပြားေရးမေကာငး္တ့ဲအခါ သူက က် ြနေ္တ့ာဖခငက္ ိုခငဗ္် ားဖက္လပုခ္် ငရ္ငေ္တ့ာ ဒစီက္ရံၾုကးီက ိုခငဗ္် ားက ိုက် ြနေ္တ္ာ အေၾကြးနဲေ႔ပးမာွပဲ။ ခငဗ္် ားလပုပ္ါ။ ခငဗ္် ားလပုျ္ပးီ တေျဖေျဖးနဲ ႔က် ြနေ္တ့္ာက ိုဆပပ္ါ။ အဲဒီအခါ က် ြနေ္တ့္ာဖခငက္လည္း ဘရုားသခင ္တစခ္ခု ုျပငဆ္ငေ္ပးမာွပဲ။ ဒးူေထာက္ျပးီေတ့ာ ဘရုားသခငက္ ိုဆေုတာငး္တယ္။ ဒီအၾကံအစည္ဟာ ကိုယ္ေတ္ာရဲ ့အၾကံအစည္လား.. ဘယ္လိုလဲ..ဆိုတာ က် ြနေ္တ္ာနားမလည္ပါဘးူ။ လပုင္နး္လပုေ္နရငး္နဲ ႔ေကာငး္လာျပီဆမို ွလပုင္နး္က စးီပြားေရးက် လို႔ သူက ဒစီက္ရံၾုကးီက ိုအေၾကြးနဲေ႔ရာငး္ေနတယ္။ က် ြနေ္တ္ာလက္ခံရမလား...လ.ို႔.ဘရုားသခငက္ထံ ဆေုတာငး္တယ္။ ဘရုားသခငက္လည္း လက္ခံလိုက္ပါ...လ ို႔ တည့္တည့္လငး္လငး္ပဲ က် ြနေ္တ့ာဖခငက္ ိုေဖၚျပပါတယ္။ က် ြနေ္တ့ာဖခငက္ အဲဒစီက္ရံုက ိုလက္ခံျပးီတ့ဲေနာက္ပငိုး္ တစလ္၊ ႏစွလ္ၾကာတ့ဲအခါ ပိတ္စေတြ အရမး္ေရာငး္ေကာငး္တပဲ။ ထုတ္လေို႔တာင ္မေလာက္ႏငိုေ္တ့ာဘးူ။ အဲဒစီက္ရံုတနဖ္းိုက ိုသံႏုစွေ္လာက္ ေပးေခ် ရမ့ဲအစား သူဟာ တစႏ္စွထ္ဲနဲ ႔ေပးေခ် နငိုခ့္ဲတယ္။ က် ြနေ္တ့္ာဖခငဟ္ာ ေယရခႈရစေ္တ္ာက ိုယံၾုကည္လက္ခံျပးီတ့ဲအခ် နိက္စျပးီ အၾကြငး္မ့ဲ ဘရုားသခငက္ ိုယံၾုကည္ခ့ဲတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတို႔ ညီအစက္ေိုမာငႏ္မွေတြကိုလည္း အျမဲတမး္ ဘရုားသခငအ္ေၾကာငး္က ိုသြနသ္ငပ္ါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာဟာ ငယ္ငယ္တံးုက အလြနဆ္ငး္ရဲႏြမး္ပါးတ့ဲအတြက္ ေက် ာငး္ေကာငး္ေကာငး္ မေနရပါဘးူ။ ေက် ာငး္တက္တ့ဲအခါ ဖနိပမ္ပါဘးူ။ ေက် ာက္သငပ္နုး္ိက ုေက် ာက္တံနဲ ႔စာေရးတ့ဲအခါ သငူယ္ခ် ငး္ေတြေရးျပးီ၊ ျပစခ္်ထားတ့ဲ ေက် ာက္တံ အတိုအထြာေလးက ိုေကာက္ျပးီ ေရးပါတယ္။ အဲဒၾီကားထဲမ ွဖခငက္လည္း ဘရုားသခငက္ ိုအားကးိုျပးီ လပုင္နး္ေတြကို ၾကဳးိစားလပုက္ငိုေ္နရငး္ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ေမာငႏ္မွေတြက ိုဘရုားသခငအ္ေၾကာငး္ အျမဲသြနသ္ငပ္ါတယ္။ သခငေ္ယရခႈရစေ္တ္ာ အေၾကာငး္ ေျပာတ့ဲအခါ က် ြနေ္တ္ာက အျမဲတမး္ဆန႔က္် ငတ္ယ္။ အဲဒီလနိုဲ ႔က် ြနေ္တ္ာဟာ ေက် ာငး္ျပးီလ ို႔စးီပြားေရးေလာကထဲ ၀ငလ္ာပါတယ္။ အဲဒီအခ် နိထ္ ိဘရုားဆိုတာ က် ြနေ္တ့ာမာွ မရခိွ့ဲပါဘးူ။ ယံုလည္း မယံၾုကည္ခ့ဲပါဘးူ။ ငါလပုရ္င ္ငါျဖစမ္ာွပဲ ..ဆိုတ့ဲ ခံယခူ်က္နဲ ႔ကိုယ့္အားကိုယ္ကးိုျပးီ စးီပြားေရး လပုင္နး္မ် ား ရာွေဖြလပုက္ငိုခ့္ဲပါတယ္။ အဲဒီလို လပုက္ငိုတ့္ဲအခါ ..မေအာငျ္မငဘ္းူလား...ဆေိုတ့ာ.. ေအာငျ္မငတ္ယ္။ ပိုက္ဆံရတယ္။ စာတနမ္ာနန္တ္ ..အဲဒီအခ် နိတ္ံးုက က် ြနေ္တ့္ာက ိုက် ိက် ိတက္ ခ် မး္သာရတ့ဲ အခြင့အ္ေရး၊ ပိုက္ဆံေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ.. တစေ္နေ႔တ့ာ အားလံးုဆံးုရံးႈခ့ဲရပါတယ္။ အဲဒီလ ိုအခ် နိ ္ၾကံဳေတြ႔လာရတ့ဲအခ် နိက္် ေတ့ာ က် ြနေ္တ့ာစိတ္ထဲမာွ ဘာကိုသတရိသလဲ...ဆေိုတ့ာ ေရေႊငြ၊ ပစၥည္းေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ် မး္သာခ် မး္သာ၊ ဘရုားသခငမ္ပါတ့ဲအခါ ..ဘယ္ေလာက္ပဲရရိွ ိွ..ခဏေလးနဲ ႔ျပဳတ္ထြက္သြားပါလား...ဆိုတာ နားလည္လာတယ္။ အဲဒီအခါက် မ ွဘရုားသခငက္ို ဒးူေထာက္ျပးီ ဆက္ကပဆ္ေုတာငး္ခ့ဲပါတယ္။ ကိုယ္ေတ္ာ... ကိုယ္ေတ္ာဟာ အသက္ရငွတ့္ဲဘရုားသခငျ္ဖစတ္ယ္..လ ို႔က် ြနေ္တ္ာရဲ ့ဖခင၊္ မခိငေ္တြ က် ြနေ္တ္ာငယ္ငယ္တနုး္က က် ြနေ္တ့္ာက ိုသြနသ္ငခ့္ဲပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ က် ြနေ္တ္ာမလပုခ္ံဲပါဘးူ...။ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 4/16
  5. 5. 9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ဘုရားသခင္ကို စိန္ေခၚပါ က် ြနေ္တ္ာ ကိုယ္ေတ္ာက ိုတစခ္ပုဲ ေမးခ် ငတ္ယ္။ ယခ ုက် ြနေ္တ္ာၾကံဳေနရတ့ဲ အခက္အခဲက ိုတစလ္အေတာအတြငး္ က် ြနေ္တ့ာက ိုအေျဖေပးမယ္ဆရိုင၊္ ကိုယ္ေတ္ာဟာ အသက္ရငွတ့္ဲ ဘရုားသခငျ္ဖစေ္ၾကာငး္၊ က် ြနေ္တ္ာလက္ခံပါမယ္။ က် ြနေ္တ္ာကိုယ္တငိုလ္ည္း လိုက္လံျပးီေတ့ာ ကိုယ္ေတ့္ာအေၾကာငး္မ် ားက ိုေ၀ငမွယ္။ ေဟာၾကားမယ္။ သက္ေသခံပါမယ္။ ေရာက္တ့ဲေနရာမာွ က် ြနေ္တ္ာပါ၀ငပ္ါမယ္..လ ို႔ဆက္ကပဆ္ေုတာငး္ပါတယ္။ (၁၇)ရက္ အေတာအတြငး္မာွပဲ ဘရုားသခငဟ္ာ အတိအလငး္ က် ြနေ္တ့ာက ိုအေျဖေပးျပးီ အဲဒီအခက္အခဲ ျပသနာရငဆ္ငိုေ္နရတ့ဲ အထဲမွ ကယ္ႏႈတ္ခ့ဲပါတယ္။ သာသနာစတင္ေဆာင္ရြက္ အဲဒီအခ် နိက္စျပးီ သခငေ္ယရခႈရစေ္တ္ာဟာ တကယ့္ အသက္ရငွတ့္ဲ ဘရုားျဖစေ္ၾကာငး္၊ က် ြနေ္တ္ာေတာငး္တ့ဲအခါ က် ြနေ္တ့ာက ိုကူညခီ့ဲတယ္။ မစတယ္ ဆိုတ့ဲအေၾကာငး္ က် ြနေ္တ္ာလိုက္ျပးီ ေနရာတကာမာွ ေဟာၾကားခ့ဲတယ္။ သက္ေသခံတယ္။ ေ၀ငွတယ္။ က် ြနေ္တ္ာဟာ ရရိွိွသမ် ွအားလံးုက ိုစြန႔လ္ႊတ္ျပးီ သခငေ္ယရခႈရစေ္တ္ာဟာ အသက္ရငွတ့္ဲဘရုားျဖစေ္ၾကာငး္ (၁၀)ႏစွေ္က်္ာေလာက္ ေတာၾကဳ၊ိ ေတာငၾ္ကား ျဖတ္ေက်္ာျပးီ ေဟာၾကားခဲတယ္။ သက္ေသခံတယ္။ ေ၀ငခွဲပါတယ္။ ဘာျဖစလ္ို႔လဲဆေိုတ့ာ သခငေ္ယရခႈရစေ္တ္ာဟာ အသက္ရငွတ့္ဲဘရုားျဖစေ္ၾကာငး္၊က ိုလူတကာ..က် ြနေ္တ္ာက့ဲသို႔ ခံစားရေအာငလ္ ို႔ျဖစပ္ါတယ္။ အဲဒီလ ိုက် ြနေ္တ္ာလိုက္ျပးီ ေ၀ငွတ့ဲအခါမာွ က် ြနေ္တ့ာမာွရိွတ့ဲ အမိက္ေိုရာငး္ခ်လိုက္တယ္။ က် ြနေ္တ့ာမာွရိွတ့ဲကား (ေနာက္ဆံးုေတ့ာ ေမာငး္ရငး္၊ေမာငး္ရငး္နဲ ႔တာယာကတံးုေတြျဖစသ္ြားတယ္၊ ေမာငး္လမို႔ရေတ့ာဘ။ူ။ အေျခလည္းပ်က္သြားပါတယ္။ ေနာက္ဆံးု အမိမ္ာွရိွတ့ဲ ေရခဲေသတာၱနဲ ႔ဆဖိုာေတြက ိုက် ြနေ္တ္ာ တစခ္ျုပးီတစခ္ ုထုတ္ေရာငး္ေတ့ာ၊ က် ြနေ္တ့ာသမးီ ဘာေျပာလဲဆေိုတ့ာ ... "အေဖ.. လမူ် ားယူသြားကနုျ္ပ၊ီ အမိမ္ာွ ဘာမ ွမရေိွတ့ာဘးူ..." တ့ဲ။ က် ြနေ္တ္ာက ယပူေစလ။ို႔ ဘရုားရငွ ္က် ြနေ္တ္ာတို႔က ိုေပးထားခ့ဲတယ္။ ဘရုားသခငရ္ဲ ့အမေႈတ္ာျမတ္မာွ ျပနလ္ည္ပါ၀ငတ္ယ္။ ရရိွိွသမ် ွတစခ္မု ွမက် နေ္တ့ာဘးူ။ ကားပါ ေရာငး္ခ် ခ့ဲတယ္။ အားလံးုေရာငး္ခ် ျပးီေတ့ာမ ွေက် ာပးိုအိတ္တစလ္ံးုထမး္ျပးီ တစျ္မဳ၀ိ႔င၊္ တစျ္မဳိ႔ထြက္နဲ႔ ေတာရြာေတြပါမက် န၊္ သခငေ္ယရခႈရစေ္တ္ာအေၾကာငး္က ိုက် ြနေ္တ္ာ လိုက္လံျပးီ ေဟာၾကားခ့ဲတယ္။ ေ၀ငွတယ္။ အဲဒီအေတာအတြငး္မာွပဲ က် မး္စာေတြကို သငယ္ခူ့ဲပါတယ္။ က် မး္စာတစအ္ပုလ္ံးုက ိုအစအဆံးု (၇)ၾကမိေ္လာက္ က် ြနေ္တ္ာဖတ္ျပးီ က် ြနေ္တ္ာေလ့လာတ့ဲအခါ က် ြနေ္တ္ာအေျဖမနွက္ ိုေတြခ႔့ဲပါတယ္။ ယခင့ ္ယခငတ္ံးုက က် ြနေ္တ္ာနားမလည္ခ့ဲတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြက ိုက် မး္စာထဲမာွ အားလံးအေျဖေတြခ႔့ဲပါတယ္။ အဲဒီလ ိုေဟာၾကားရငး္နဲပ႔ဲ က် ြနေ္တ္ာဟာ ဘာျဖစလ္ာသလဲ...ဆေိုတ့ာ၊ က် ြနေ္တ္ာဟာ ေျခေထာက္၂ေခ် ာငး္ထဲနဲ ႔လမး္ေလ် ာွက္ျပးီ ေဟာၾကားမယ္ဆရိုင ္လဦူးေရသနး္ေပါငး္ ငါးဆယ္ (၁၉၈၅) ေလာက္ရိွတ့ဲ ျမနမ္ာႏငိုင္ံက ိုဘယ္လိုလပုျ္ပးီ ဧ၀ံေဂလ ိတရားေရာက္ႏငိုမ္ာွလဲ၊ အဲဒီအခ် နိမ္ာွ က် ြနေ္တ္ာစဥး္စားတယ္။ ဘရုားသခင္က် ြန္ေတ့ာက ိုပိုက္ဆံေပးပါ ကိုယ္ေတ္ာ..က် ြနေ္တ့္ာက ိုပိုက္ဆံေပးပါ။ က် ြနေ္တ္ာက ိုပိုက္ဆံေပးရင၊္ က် ြနေ္တ္ာမာွရိွတ့ဲ ေငြနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာတစေ္ယာက္တည္း အစား ဘရုားသခငအ္မေႈတ္ာအတြက လေူပါငး္ ေထာငန္ဲခ႔် ျီပးီရိွတ့ဲ မိဘမ့ဲကေလးေတြက ိုက် ြနေ္တ္ာကူညႏီငိုမ္ယ္။ အဲဒါေၾကာင့ ္က် ြနေ္တ့ာမနိး္မကိုလည္း ေျပာျပတယ္။ ဒ.ို႔.ဒးူေထာက္ဆက္ကပရ္ေအာင၊္ အခ် နိတ္နျ္ပီလ ို႔..စျပးီ ဒးူေထာက္ျပးီ ဘရုားသခငက္ ိုဆက္ကပဆ္ေုတာငး္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားက ိုေဟာေျပာရသလဲဆေိုတ့ာ သမာၼက် မး္က က် ြနေ္တ္ာဖတ္တ့ဲအခါ ေယရခႈရစေ္တ္ာဘရုား ဒေီလာကက ိုၾကြေရာက္လာျပးီ ခငဗ္် ားတို႔ က် ြနေ္တ္ာတို႔အတြက္ အေသခံျပးီ၊ ရငွျ္ပနထ္ေျမာက္တ့ဲအခါမာွ သမူနိမ႔္ာွတာ ၂ခပုဲရိွတယ္။ (၁) သငတ္ို႔အခ် ငး္ခ် ငး္ ခ် စပ္ါ။ ဒါေပမ့ဲ ခရစယ္ာန ္ညီအအစက္ေိုမာငႏ္မွမ် ား အခ် ငး္ခ် ငး္မခ် စၾ္ကဘးူ၊ မခ် စႏ္ငိုဘ္းူ။ အမိန္းီနားခ် ငး္ေတာင ္အတိုက္အခိုက္ေတြ ျဖစၾ္ကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့ ္ကြနွေ္တ္ာတမို႔ာွ အၾကးီပြားၾကဘးူ။ (၂) ခရစေ္တ္ာဘရုား ထပမ္ာွတ့ဲ တစခ္်က္ကေတ့ာ သငတ္ို႔သည္ ေ၀ေနယ် သတ၀ၱါ အေပါငး္က ိုငါ၏ ဧ၀ံေဂလိတရားက ိုေဟာၾကားပါ..လ ို႔မာွထားတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔မပါ၀ငခ္် ငၾ္ကဘးူ။ အဲဒါေၾကာင့ ္က် ြနေ္တ္ာတို႔ဟာ ရငွေ္ပါလေုျပာသလပိုဲ ငါသည္ ဧ၀ံေဂလိတရားက ိုမေဟာရင ္အမဂၤလာျဖစတ္ယ္။ က် ြနေ္တ္ာတို႔ဟာ ဟာ အဲဒ ီႏႈတ္ကပတ္ေတ္ာတရားက ိုသိတ့ဲအခါ သငတ္ို႔သည္ ေ၀ေနယ် သတ၀ၱါ အေပါငး္က ိုငါ၏ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာၾကားပါ..ဆိုတ့ဲအတငိုး္၊ ေဟာတယ္၊ ပါ၀ငတ္ယ္။ ကိုယ္တငိုေ္ဟာႏငိုရ္င ္ေဟာတယ္။ ကိုယ္တငိုမ္ေဟာႏငိုတ့္ဲအခါ ေငြေၾကးအားျဖင့ပ္ါ၀ငတ္ယ္။ ဒေီန႔အေနနဲ ႔ခ် စျ္ခငး္ေမတာၱတရားနဲ ႔ပတ္သက္လာရင ္က် ြနေ္တ္ာရနသ္ူက ိုအငမ္တနခ္် စတ္ယ္။ ကြနွေ္တ့္ာက ိုႏပိွစ္က္တ့ဲသေူတြ၊ က် ြနေ္တ့ာကို တိုက္ခိုက္တ့ဲသေူတြအတြက္ က် ြနေ္တ္ာ အျမဲတမး္ ဆေုတာငး္ေပးျပးီ သူတနို႔ဲ ႔မိတ္သဟာရဖြဲ႔တယ္။။ ဒါေၾကာင့လ္ည္း ဘရုားသခငက္ ဒီကေန႔အထိ က် ြနေ္တ့္ာက ိုေကာငး္ၾကးီေပးပါတယ္။ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 5/16
  6. 6. 9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) View Rev. U Kyaw Win Sermon in Youtube (search word, Rev U Kyaw Win) တံျမက္စီးမွာဘရိတ္ရႈး တစေ္န႔က် ေတ့ာ ရြာကေိုရာက္သြားတယ္။ ရြာသရူြာသားမ် ားဟာ စးီပြားေရးေတြလပုၾ္ကတာ ထငိုး္နဲဒ႔ီဘက္ ကနုစ္ည္ကးူသနး္ စးီပြားေရးလပုတ့္ဲအခါ တံျမက္စပီငက္ ိုျမက္လစိုည္းျပးိေတ့ာ ေရာငး္ၾကတယ္။ အဲဒါက ိုက် ြနေ္တ္ာေတြ႔လိုက္တ့ဲအခါ ဒျီမက္ဟာ တံျမက္စးီလပုၾ္ကတယ္။ ေတာထဲမာွ သြားခုတ္ျပးီ လာေရာငး္ၾကတယ္။ ႏငိုင္ံျခားမာွ တံျမက္စးီလပုၾ္ကတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဒျီမက္ဟာ တံျမက္စးီ တစခ္ုတည္းေတ့ာ မျဖစႏ္ငိုဘ္းူ...လ ို႔က် ြနေ္တ္ာစဥး္စားမိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့ ္ဘရုားသခငထ္ံ က် ြနေ္တ္ာဆေုတာငး္တယ္။ ကိုယ္ေတ္ာ... တံျမက္စးီ ထက္ တနဖ္းိုရိွတ့ဲအရာျဖစေ္အာင ္ကိုယ္ေတ့္ာအေနနဲ႔ ဖနဆ္ငး္ထားတာဘဲ၊ ကိုယ္ေတ္ာလမး္ဖြင့ေ္ပးသနားေတ္ာမပူါ၊ ဒါနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာမည္း ဒမီာွေရာငး္ခ်တ့ဲ တံျမက္စးီက ိုထငိုး္ႏငိုင္ံမာွရိွတ့ဲ ကနုသ္ည္ၾကးီတစေ္ယာက္နဲ ႔ညႏိွငိႈး္ျပးီ ...ကဲ..ေကာငး္ပါျပခီငဗ္် ာ၊ ႏငိုင္ံျခားကို ပၾို႔ကည့္ပါဦး၊ တံျမက္စးီ တစခ္ုတည္းေတ့ာ မျဖစႏ္ငိုပ္ါဘးူ..ဆေိုတ့ာ သူက ဂ် ပနက္ပိုို႔လိုက္တယ္။ ဂ် ပနက္ သေုတသန စမး္သပလ္ိုက္တ့ဲအခါ ေမာ္ေတ္ာကားမာွ သံးုတ့ဲ ဘရိတ္ရးႈရဲ ့အဓိက ကနုၾ္ကမး္ျဖစေ္နတယ္။ အဲဒါနဲ ႔ဟဖိုက္ကလေူတြနဲ ႔စာခ် ဳပခ္် ဳပျ္ပးီ က် ြနေ္တ္ာ ႏငိုင္ံျခားကို အၾကးီအက် ယ္တငပ္ႏို႔ငိုခ့္ဲတယ္။ အမနွတ္ကယ္ေျပာရမယ္ဆရိုင ္ဘရုားသခငလ္မး္ဖြင့ေ္ပးတာ ျဖစပ္ါတယ္။ ဒါေတြက က် ြနေ္တ္ာတ ို႔မ်က္စေိရမွ႔ာွ ဘရုားသခငဖ္နဆ္ငး္ထားတ့ဲ တကယ့္တနဖ္းိုရိွတ့ဲ အရာပဲ။ ဘရုားသခငဖ္နဆ္ငး္ထားတ့ဲ ၾကြယ္၀ေစတ့ဲ ေလာကၾကးီမာွေနစဥ ္က် ြနေ္တ္ာတို႔က ေဖၚထုတ္ဖပို႔ဲ၊ ျမနမ္ာစကားပံရုပိွါတယ္။ ....မသိသေူက်္ာသြား၊ သိသေူဖၚစား.. ။ ဒီကေန ႔က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ခရစယ္ာနည္ီအစက္ ိုေမာငႏ္မွေတြလည္း စးီပြားေရးဘယ္လိုလပုရ္မယ္။ စက္ရံုဘယ္လိုလပုရ္မလဲ။ ေမြးျမဴေရးဘယ္လိုလပုရ္မလဲ..ဆိုတာက ိုအဲဒ ီႏႈတ္ကပတ္ေတ္ာ သမာၼက် မး္စာထဲမာွ ပါတ့ဲအတငိုး္ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔လိုက္နာျပးီ ေဆာငရ္ြက္သြားမယ္ဆရိုငေ္တ့ာ သမာၼက် မး္စာထဲမာွ ဘရုားသခငေ္ပးထားတ့ဲ ဂတိအတငိုး္ က် ြနေ္တ္ာတို႔ ေကာငး္ၾကးီအမနွတ္ကယ္ ခံစားရမာွျဖစပ္ါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတို႔ဟာ ကမာၻေပၚမာွ ဘရုားသခငေ္ပးတ့ဲအရာ ေရ၊ႊေငြ ခ် မး္သာႏငိုပ္ါတယ္။ ေျမၾကီးေအာက္ကအတံုးေလး တံျမက္စးီရာသျီပးီလ ို႔ေနာက္ရာသီက် ေတ့ာလည္း ဘရုားသခငဟ္ာ အေကာငး္ဆံးု စစီဥေ္ပးပါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတပို မိသားစုဟာ ဘရုားသခငက္ို ဆက္လက္ ဆက္ကပ၊္ ဆေုတာငး္တယ္။ ကိုယ္ေတ္ာ... ဒါတငမ္ကေသးပါဘးူ။ ကိုယ္ေတ္ာဟာ ၾကြယ္၀တ့ဲ ဘရုားျဖစပ္ါတယ္။ ကိုယ္ေတ္ာအေနနဲ႔ စံပါယ္ေတ္ာမေူသာ ဘနုး္စည္းစမိန္ဲ႔တကြ ေယရခႈရစေ္တ္ာကပိုင ္က် ြနေ္တ္ာတို႔က ိုေပးျပးီျပပီဲ။ ခရစေ္တ္ာက ိုရရင ္က် နတ့္ဲအရာအားလံးုကိုလည္း ရမာွပါပဲ။ ဒါေၾကာင့ ္ကိုယ္ေတ္ာ..ဆက္ေပးပါ။ က် ြနေ္တ္ာဒမီာွ အမ် ားၾကးီလပိုါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ဇနးီေမာငႏ္ံ ွ(၂)ေယာက္စလံးု ကေလးေတြေခၚျပးီ ဆေုတာငး္တယ္။ အဲဒါနဲ ႔တစေ္နၾ႔ကေတ့ာ ဘရုားသခငဟ္ာ အ့ံၾသစရာဘယ္ေလာက္ေကာငး္သလဲ ဆေိုတ့ာ ရြာကလငူယ္ေလးတစေ္ယာက္ က် ြနေ္တ့္ာဆ ီေရာက္လာျပးီ.. ဆရာေရ..ဒီအတံးုကေလးက ိုၾကည့္ပါဦး..တ့ဲ။ ေျမၾကးီထဲကတးူတာ၊ ဒါဘာလဲမသိဘးူ။ ေဆးေတ့ာျဖစမ္ာွပဲ လို႔သေူျပာတယ္။ အဲဒါနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာက ေကာငး္ျပ၊ီ ဒါဆရိုငေ္တ့ာ ခငဗ္် ား..က် ြနေ္တ့ာကေိုပး၊ က် ြနေ္တ္ာႏငိုင္ံျခားပျို႔ပးီ စမး္သပလ္ိုက္ပါမယ္။ အဲဒီအတံးုကေလးရေတ့ာ သပိ၀္မး္သာတယ္။ ဘရုားသခငက္ို ဆက္ကပတ္ယ္။ ကိုယ္ေတ္ာ.. ကိုယ္ေတ္ာဖနဆ္ငး္ေပးထားတ့ဲ ေျမေအာက္မာွရိွတ့ဲ သယံဇာတ၊ ဒီဟာေတြက ိုအလဟသေတ့ာမဟုတ္ဘးူ။ လူသားေတြအတြက္ အက် ဳးိျဖစေ္စတ့ဲ အရာျဖစရ္မယ္။ က် ြနေ္တ္ာတို႔အားျဖင့ ္သူ႔တပါးအက် ဳးိရဖိွရို႔နအ္တြက္ ကိုယ္ေတ္ာလမး္ဖြင့ေ္ပးေတ္ာမပူါ..။ ကိုယ္ေတ္ာ ..က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ေငြရရေိွရးအတြက္ ေပးသနားေတ္ာမပူါ..ဆေုတာငး္တယ္။ အဲဒီအတံးုကေလးက ိုတဖက္ႏငိုင္ံ ယူသြားျပးီေတ့ာ စမး္သပရ္နပ္ို႔လိုက္တ့ဲအခါ ဟဖိုက္က ဘာေျပာသလဲဆေိုတ့ာ ဒါက အရမး္ေကာငး္တ့ဲ အားေဆးျဖစပ္ါတယ္။ ဘပီီအငိုက္ ထုတ္တ့ဲ ေဆးျပားၾကေတ့ာ ဘားပလက္ Burplex လေိုခၚတယ္။ ဘားပလက္ေခၚတ့ဲ ေဆးတံးုက ိုထုတ္ႏငိုတ့္ဲ တကယ့္လိုအပတ့္ဲ ကနုၾ္ကမး္ပဲ။ အဲဒပီစၥည္း အေတ္ာမ် ားမ် ားရိွသလား..လ ို႔က် ြနေ္တ္ာ ေက် းရြာကလေူတြက ိုေမးလိုက္တ့ဲအခါ ခရစယ္ာနည္ီအစက္ ိုေမာငႏ္မွေတြက..အေမေလး.. မ် ားလြနး္လ ို႔ဆရာရယ္၊ ..ယႏူငိုရ္င ္က် ြနေ္တ္ာတ ို႔သြားတးူရင္ တစေ္န႔က ိုပိသာ သံးု..ေလးဆယ္..ငါးဆယ္ေလာက္ ရမယ္။ ဆရာၾကဳိက္သေလာက္ ေစ် းပဲေပးပါ၊ အဲဒါနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာလည္း ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္ေန႔က် ေတ့ာ အဲဒါက ိုဘနေ္ကာက္ပမို႔ယ္ လပုေ္တ့ာ ဟိုဘက္က ဘာေျပာသလဲဆေိုတ့ာ ဒီဟာက ိုအစပိုို႔လမို႔ရဘးူ၊ ေျခာက္မရွမယ္။ ဒပီစၥည္းဟာ မိႈတက္တာ သပိျ္မနတ္ယ္။ ဒီကေန ႔မေျခာက္ရင ္မနက္ဖန ္မႈတက္သြားေရာ၊ က် ြနေ္တာက စကားလြနျ္ပးီျပ၊ီ ရြာသားေတြက သြားတးူၾကျပးီ ကားၾကးီ၊ ကားငယ္ေတြနဲ ႔က် ြနေ္တ့္ာဆ ီလာပၾို႔ကတယ္။ အဲဒါနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာလည္း က် ြနေ္တ့ာည ီကိုတငေ္ရႊက ိုေနပူထဲမာွ ျဖန႔လ္မွး္ခငိုး္လိုက္တယ္။ ေန႔လည္ေတာငမ္ေရာက္ေသးဘးူ.. မေိႈတြ အမ် ားၾကးီတက္လာတယ္။ က် ြနေ္တ့ာညီက ိုမိႈထြက္တ့ဲေနရာေတြ ခုတ္လိုက္ပါ..ေျပာေတ့ာ က် ြနေ္တ့ာညီက လိုက္ခုတ္တာ .. ေရမွ႔ာွခုတ္၊ ေနာက္မာွမျိႈပနထ္ြက္လာတယ္။ ဟာ.. ဘယ္လျိုဖစတ္ာလဲ၊ ကိုယ္ေတ္ာ.. ကိုယ္ေတ္ာရဲ ့ေကာငး္ၾကးီမဂၤလာ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 6/16
  7. 7. 9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) က် ြနေ္တ့္ာကေိုပးခ့ဲပါတယ္။ ဒါေလးက ိုေျခာက္ေအာင၊္ အေျခာက္ခံစက္ Dryer ရိွတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔တာခ်ီလိတ္ဆိုတာ ေတာရြာပဲ၊ မးီေတာငမ္ွ ေကာငး္ေကာငး္မရတ့ဲေနရာ၊ (1989) အေျခာက္ခံစက္မရိွဘးူ..။ ဒေီလာက္မ် ားတ့ဲ ဥေတြက ို၂၄နာရီအတြငး္ အေျခာက္ခံစက္ ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ အေဆာက္အဦးအၾကးီၾကေီဆာက္ရမယ္။ လ် ပွစ္စလ္မိုယ္။ ဂတ္စ ္Gas လမိုယ္ ..စသျဖင့ေ္ပ့ါဗ် ာ။ ပစၥည္းပစၥယေတြ လမိုယ္။ က် ြနေ္တ္ာဆေုတာငး္တယ္။ မနိး္မကိုလည္းေျပာတယ္..မနိး္မ... ဒါေတ့ာ ဘရုားသခင ္ငါတို႔က ိုဘယ္ေလာက္ထ ိဇြဲရိွသလဲ၊ သူ႔က ိုဘယ္ေလာက္အထ ိအားကးိုတယ္ဆိုတာ ငါတို႔ကို စမး္သပၾ္ကည့္တာပဲ၊ စိတ္မပ်က္နဲ႔လ ို႔ဆေုတာငး္ၾကတယ္။ ဆုေတာင္း၍ဥာဏ္ ပညာ တစရ္က္ ဆေုတာငး္တယ္။ ဘာမ ွအၾကံအစည္ေပၚမလာဘးူ၊ တစည္လံးု မးိုလငး္တ့ဲအထ ိကိုယ္ေတ့္ာထံ ဆေုတာငး္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတ္ာ... ဒပီစၥည္းေတြကို က် ြနေ္တ္ာတ ို႔၂၄နာရနီဲမ႔ာွ ေျခာက္ေအာင ္လပုႏ္ငိုဖ္ ို႔အေျခာက္ခံစက္ Dryer တစခ္ုလပုမ္ယ္။ ကိုယ္ေတ္ာ .. က် ြနေ္တ့္ာက ိုDryer Design ဒဇီငိုး္တစခ္ေုပးပါ။ ဘရုားသခငက္ ိုဆက္ကပတ္ယ္။ (၇)ရက္တိတ္ (၇)ရက္၊ (၇)ည ဆေုတာငး္ျပးီတ့ဲအခါမာွ ဘရုားသခငဟ္ာ အေျခာက္ခံစက္ဒဇီငိုး္ (Dryer Design) တစခ္ုက ိုေဖၚျပပါတယ္။ အဲဒ ီဒဇီငိုး္က ိုအုတ္နဲစ႔ျီပးီ စမး္သပလ္ိုက္တ့ဲအခါ ေအာငျ္မငသ္ြားတယ္။ အဲဒါနဲ ႔..အဲဒနီယ္ေျမမာွ အဲဒေီဆးျမစေ္တြထြက္လာျပးီ ကြနွေ္တ္ာတို႔ဟာ (၂၄)နာရီအတြငး္ ေျခာက္ေအာငျ္ပဳလပုျ္ပးီ တစဖ္က္ႏငိုင္ံ..ႏငိုင္ံျခားအထ ိတငပ္ေို႔ရာငး္ခ် ပါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ဘရုားရငွဟ္ာ အ့ံၾသဘြယ္ ေကာငး္ၾကးီေပးခ့ဲတယ္။ အကယ္၍ မႈတက္တာနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာတ ို႔စိတ္ပ်က္သြားျပးီ ဆက္မလပုေ္တ့ာဘးူ ဆရိုင ္ဘရုားသခငဘ္ယ္လိုလဲ၊ ေပးေတ့ာေပးျပးီေတ့ာ ..အခုက် မ ွဒီလဒိုုကေၡရာက္ေအာင ္ျပဳလပုတ္ာပဲ ..ဆျိုပးီ ဘရုားသခငက္ ိုအျပစတ္ငမ္ာွပဲ။ ဒါေပမ့ဲ .. ဘရုားသခငက္ို က် ြနေ္တ္ာအျပစမ္တငခ့္ဲပါဘးူ။ ဘရုားသခငက္ ိုဆက္လက္ျပးီ ဆေုတာငး္တ့ဲအခါမာွ ဘရုားသခငဟ္ာ အသက္ရငွတ့္ဲဘရုား၊ မေန၊႔ ယေန၊႔ ေနာငက္ာလ မေျပာငး္လဲတ့ဲဘရုား၊ က် ြနေ္တ္ာတို႔အနားမာွ အျမဲရိွတ့ဲ ဘရုားျဖစေ္ၾကာငး္ သက္ေသခံတ့ဲအေနနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာတရို႔ဲ ့ဆေုတာငး္သံက ိုဘရုားသခင္ အေျဖေပးခ့ဲတယ္။ အဲဒါေၾကာင့ ္က် ြနေ္တ္ာတို႔ဟာ တစပ္ါတ္အေတာအတြငး္ ဒဇီငိုး္ရရျိွပးီ ဒေီဆးျမစဥ္ေတြက ိုေျခာက္ေအာငျ္ပဳလပုတ္ယ္။ ျပးီတ့ဲအခါ ႏငိုင္ံျခားက ိုတငပ္ို႔တယ္။ အဲဒီအခါ ေျမာက္မ် ားစြာေသာ ေငြေၾကးက ိုရရခိွ့ဲပါတယ္။ ေက် းရြာမာွရိွတ့ဲ ရြာသရူြာသားေတြ ခ် မး္သာလာခ့ဲတယ္။ ရြာသရူြာသားအားလံးု တံျမက္စီအခ် နိမ္ာွ တံျမက္စးီ၊ ခုတ္သမိး္ျပးီ က် ြနေ္တ္ာတို႔က ိုေပးတယ္။ တငိုး္ျပည္အတြက္ အက် ဳးိရခိွ့ဲတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒၾီကားမာွ ဘရုားသခငဟ္ာ က် ြနေ္တ္ာတို႔က ိုစာေမးပြဲစစပ္ါတယ္။ ပထမ စာေမးပြဲ၊ ဒုတိယစာေမးပြဲ၊ စစသ္လ ိုက် ြနေ္တ္ာတို႔က ိုအျမဲတမး္ အားေပးပါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာကလည္း အရာရာမာွ ဘရုားသခငက္ိုသာ ဆက္ကပတ္ယ္။ ဘရုားသခငက္ိုသာ အားကးိုတယ္။ ဒေီန ႔ခရစယ္ာန္ ညီအစက္ေိုမာငႏ္မွေတြ ဒုကၡတစခ္ခုျုဖစလ္ာရင ္ ..ဆရာရယ္... လပုပ္ါအနုး္... ဟိုဆရာရယ္..လပုပ္ါအနုး္.. အသက္ရငွေ္တ္ာမူတ့ဲ ဘရုား၊ ရရိွဲသ့ားနဲ႔ ဒီဘရုားသခငက္ ိုဘာမ ွမတငိုပ္ငပ္ဲ လေူတြထံ လိုက္ျပးီ အခက္အခဲေျဖရငွး္ဖ ို႔လိုက္ရာွတယ္။ က် ြနေ္တ္ာက ..ဒီလမိုလပုရ္ဘးူ၊ က် ြနေ္တ့္ာအသက္တာမာွေတ့ာ ဘရုားက ိုဆက္ကပရ္ငး္ ဆေုတာငး္ရင ္မတတ္ႏငိုတ့္ဲအရာ မရိွဘးူလ ို႔က် ြနေ္တ္ာ အၾကြငး္မ့ဲယံၾုကည္တယ္။ အဲဒီအခ် နိမ္ာွ က် ြနေ္တ္ာတို႔ဟာ ေအာငျ္မငစ္ြာ အဲဒီလပုင္နး္ေတြက ိုေဆာငရ္ြက္ႏငိုခ့္ဲပါတယ္။ ဘရုားသခင ္.. တစႏ္စွမ္ာွ (၁၂)လ ရိွတယ္။ ရာသီအလိုက္ေပးပါ...လို႔ ဆေုတာငး္တယ္။ တစရ္ာသေီပးျပးီရင ္ရြာသရူြာသားေတြက တစရ္ာသီလပုျ္ပးီ ေနာက္ထပက္် နတ့္ဲရာသမီာွ မလပုစ္ားခင ္ထမငး္ငတ္မာွပဲ၊ ရာသီအလိုက္ေပးပါ ဆေိုတ့ာ ..ဘရုားသခငဘ္ယ္ေလာက္ ေကာငး္သလဲဆေိုတ့ာ (၃)လတစၾ္ကမိ၊္ (၃)လတစၾ္ကမိ ္..တစမ္် ဳးိျပးီတစမ္် ဳးိ ေပးပါတယ္။ ၾကိမ္သီးေလးေတြ အဲဒေီဆးျမစတ္းူတ့ဲ ရာသီကနုသ္ြားတ့ဲအခါ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ဘရုားသခငဆ္ီက ိုဆက္ကပဆ္ေုတာငး္ထားတ့ဲအတငိုး္ ဘရုားသခင ္ဘာထပေ္ပးသလဲဆေိုတ့ာ၊ ..အငမ္တနအ့္ံၾသစရာေကာငး္တယ္။ ထငိုး္ႏငိုင္ံ၊ လာအႏိုငိုင္ံဟာ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ျမနမ္ာႏငိုင္ံနဲ ႔အမိန္းီျခငး္ႏငိုင္ံမ် ားျဖစၾ္ကပါတယ္။ ၸတစေ္နမ႔ာွ လာအႏိုငိုင္ံ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 7/16
  8. 8. 9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) နယ္စပမ္ာွရိွတ့ဲ ရြာသားေတြက တာခ်ီလိတ္ေရာက္လာတဲအခါ အသးီေလးေတြ ပါလာပါတယ္။ ရြာသရူြာသားေတြက အဲဒီအသးီလာေပးေတ့ာ က် ြနေ္တ္ာယူထားလိုက္တယ္။ ေနာက္တစေ္နၾ႔ကေတ့ာ ထငိုး္ႏငိုင္ံ၊ မဲဆငို ္ဘရုားေက် ာငး္မာွ က် ြနေ္တ္ာ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းတက္တ့ဲအခါ ႏငိုင္ံျခားတရားေဟာ ဆရာေတြ လာျပးီ တရားေဟာတာ ေတြရ႔တယ္။ ဟာ.. အဲဒမီာွ ဘရုားသခင ္အသက္ရငွတ့္ဲအေၾကာငး္ စးီပြားေရးလပုင္နး္ရငွမ္် ားအေနနဲ ႔ဘရုားကို ဆက္ကပျ္ပးီ လပုရ္င ္ေအာငျ္မငတ့္ဲအေၾကာငး္၊ သက္ေသခံတာ ၾကားရေတ့ာ က် ြနေ္တ္ာသပိအ္ားရတယ္။ သက္ေသခံတရားေဟာျပးီ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျပးီတ့ဲအခါ က် ြနေ္တ့ာက ိုလာႏႈတ္ဆက္တယ္။ သနူဲပ႔ါလာတ့ဲ အဖြဲေ႔တြကလည္း က် ြနေ္တ့္ာက ိုလာႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ က် ြနေ္တ္ာနဲ ႔သနူဲ႔ စကားေျပာေနရငး္ သူက ဒမီာွ ဘာေတြထြက္သလဲေမးတယ္။ က် ြနေ္တ္ာက သတဳရၱိွတယ္။ ဘာရိွတယ္။ ညာရိွတယ္ ..စကားစပရ္ငး္နဲ ႔ဒပီစၥည္းလဲရိွတယ္ လ ို႔သူ႔က ိုက် ြနေ္တ္ာျပလိုက္တ့ဲအခါ ..သူက ...ဟာ.. ဒပီစၥည္းက ိုငါတို႔က လာအႏိုငိုင္ံမာွ ရာွေနတာ၊ ဗီယက္နမႏ္ငိုင္ံမာွလည္း ရာွေနတာ ..ခငဗ္် ားတႏို႔ငိုင္ံမာွရိွလား...တ့ဲ။ ရိွတယ္ .. ရြာသရူြာသားေတြေျပာတာေတ့ာ အမ် ားၾကးီပဲ၊ ေကာငး္ပါျပ၊ီ ဒါဆရိုင ္..ေဟာငေ္ကာငး္က က် ြနေ္တ္ာတရို႔ဲ့ ကမုၸဏီက လူက ိုခငဗ္် ားဆ ီလႊတ္လိုက္ပါမယ္..လ ို႔ေျပာတယ္။ ေဟာငေ္ကာငက္ သရူ႔ဲ ့ကမုၸဏီကလ ူေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာတ့ဲအခါ က် ြနေ္တ္ာနဲ႔ တငိုပ္ငည္ႏိွငိႈး္ခ့ဲတယ္။ ခငဗ္် ားရြာမာွ သြားေမးၾကည့္ပါ။ အဲဒပီစၥည္းက ိုရြာသ၊ူရြာသားေတြက ိုဘယ္လေိုရာငး္မလဲ ေမးခငိုး္တယ္။ က် ြနေ္တ္ာက တစရ္ြာျပးီတစရ္ြာ၊ ခရစယ္ာနည္ီအစက္ ိုေမာငႏ္မွေတြေရာ၊ ျပငပ္ရြာေတြေရာ သြားျပးီေတ့ာ အဲဒရီြာမာွရိွတ့ဲ ရြာသရူြာသားေတြကို အကနုေ္ခၚေမးလိုက္တ့ဲအခါ ခငဗ္် ားတေို႔ျပာတ့ဲ သပိမ္ာတယ္ ဆိုတ့ဲပစၥည္း၊ ဒပီစၥည္းေတ့ာ က် ြနေ္တ္ာတို႔လခို် ငပ္ါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေစ် းနဲ ႔ခငဗ္် ားတို႔ ေရာငး္မလဲဆေိုတ့ာ ..ရြာသရူြာသားေတြက ဘာေျပာသလဲဆေိုတ့ာ... ေအာငမ္ေလး..ဆရာရယ္၊ ဒါ သပိမ္ာလြနး္လ ို႔၀က္ေတာငမ္ ွမကိုက္ႏငိုဘ္းူ။ ၀က္ေတာငမ္စားဖးူ။ ဆရာတ ို႔ယရူင ္က် ြနေ္တ္ာတ ို႔အလကားၾကံဳးေပးပါမယ္။ ...အလကားေတ့ာ ဘယ္ျဖစမ္လဲ၊ ေရရွည္ယမူာွမို႔လ ို႔ဒရီာသမီာွေတ့ာ ဒိကိုယမူာွဆေိုတ့ာ ရြာသၾူကးီနဲ ႔ရြာသရူြာသားေတြဟာ အားလံးုတငိုပ္ငျ္ပးီ တပံးု (၁၀/ိ တစဆ္ယ္က် ပ)္ တ့ဲ၊ သူတို႔က ကီလခို် နိမ္ရိွဘးူ၊ ပိသာခ် နိမ္် ဳးိမေပးဘးူ၊ ေရနံဆ ီသံပနုး္တစပ္ံ ုတစဆ္ယ္က် ပ ္ေျပာတာ။ ဟာ.. ဒီလိုဆရိုင ္သပိန္ည္းတယ္။ ခငဗ္် ားတမို႔ကိုက္ဘးူထငတ္ယ္..လ ို႔က် ြနေ္တ္ာေျပာေတ့ာ..သူတို႔က ..ဟာ.. ကိုက္တယ္။ တစေ္န႔က ိုတစေ္ယာက္ (၁၀)ပံးုေလာက္ေတ့ာ အသာေလး ၾကံဳးလရို႔တယ္။ ၁၀၀/ိ ရတယ္တ့ဲ။ (ထေိုခတ္က တစေ္ဒၚလာ- တစရ္ာက် ပခ္န ႔္ေစ် းေပါက္သည္)။ ဟာ.. ဒီလေိုတ့ာ မျဖစဘ္းူ။ က် ြနေ္တ္ာျပနျ္ပးီ တငိုပ္ငၾ္ကည့္တယ္။ ငငိုပ္ငလ္ိုက္တ့ဲအခါ ဒီဘက္ကေျပာတယ္။ ေတာငး္တ့ဲေစ် းထက္ ၃ဆေလာက္ ေပးလိုက္ပါ..တ့ဲ။ က် ြနေ္တ္ာက ေကာငး္ျပ၊ီ ခငဗ္် ားတို႔က (၁၀/ိ) ေတာငး္တယ္။ က် ြနေ္တ္ာတို႔က (၃၀/ိ) ေပးမယ္ဗ် ာ..လ ို႔ေရာငး္တ့ဲလူက (၁၀/ိ) ထဲယူတယ္။ ၀ယ္တ့ဲလူက (၃၀/ိ) ေပးတယ္။ အဲဒါနဲ ႔(၃၀/ိ) ေပးတယ္ဆေိုတ့ာ အားလံုးသေဘာတူညီၾကတယ္။ အားလံုး အဲဒီပစၥည္းကို ေတာထဲမွာ သြားျပီး ၾကံဳးလာၾကတယ္။ ၾကိမ္ရဲ့အသီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ႏငိုင္ံျခားျပနတ္ငပ္ို႔တ့ဲအခါ သူတေို႔တာငး္တ့ဲေစ် းထက္ ကြနွေ္တ္ာတို႔က (၁၀) ပရိုပါတယ္။ ႏငိုင္ံျခားကေန ခငဗ္် ားတ ို႔ပစၥည္းက ိုတနရ္ာတနေ္ၾကးကေတ့ာ ဒေီလာက္ေပးပါမယ္ ဆျိုပးီေတ့ာ ေပးပါတယ္။ ဘရုားသခငက္ ဘယ္ေလာက္အ့ံၾသစရာေကာငး္သလဲ ဆေိုတ့ာ အဲဒနီယ္ေျမ၊ အဲဒေီဒသမာွ ဘာမ ွစးီပြားေရးမရေိွသ္ာျငားလည္း သဖူနဆ္ငး္ထားေတ္ာမူတ့ဲ သဘာ၀ သယံဇာတမ် ားအားျဖင့ ္ဘရုားရငွေ္ကာငး္ၾကးီေပးခ့ဲပါတယ္။ အဲဒါနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာတို႔ဟာ ရရိွလာတ့ဲ ေငြေၾကး၊ ျမက္လာတ့ဲ ေငြေၾကးမ် ားကို အနးီအနားတ၀ိုက္မာွရိွတ့ဲ ယံၾုကည္သ၊ူ မယံၾုကည္သ ူဆငး္ရဲႏြမး္ပါးတ့ဲသမူ် ားက ိုကူညမီစတယ္။ က် ြနေ္တ့္ာအမ် ဳးိသမးီဆရိုင ္ဆငး္ရဲႏြမး္ပါးတ့ဲသူကို ကူညမီစဖို႔ဆရိုင ္လံးု၀မတြန႔တ္ိုဘးူ။ ကြနွေ္တ္ာက (၁၀၀) ေပးပါဆရိုင ္သူက တစေ္ထာငေ္ပးပါ။ အဲဒီလမို် ဳးိ အားေပးတယ္။ အဲဒီလမို် ဳးိ က် ြနေ္တ္ာတို႔က လိုက္ဖက္ညၾီကတ့ဲ အခါၾကေတ့ာ ရြာသြားရင၊္ အက် ၤ၀ီတ္သြားရင ္ျပနလ္ာရင ္မရေိွတ့ာဘးူ၊ ဆငး္ရဲတ့ဲ အဖးိုအဖြားနဲ ႔ေတြ႔တ့ဲအခါ က် ြနေ္တ္ာမၾကည့္ရက္ႏငိုဘ္းူ။ အက် ၤ ခီ် ြတ္ေပးခ့ဲတယ္။ ပါသြားတ့ဲ ပိုက္ဆံေပးခ့ဲပါတယ္။ သမာၼက် မး္စာထဲမာွ ေဖၚျပတ့ဲအတငိုး္ ဆငး္ရဲသားကို စြနၾ႔္ကဲတ့ဲသူဟာ ခ် မး္သာတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒ ီဂတေိတ္ာအတငိုး္ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔တကယ္ခံစားရပါတယ္။ ဘရုားသခငဟ္ာ သူ႔က ိုအၾကြငး္မ့ဲ ယံၾုကည္ျပးီေတ့ာ အမေႈတ္ာျမတ္မာွ ပါ၀ငသ္ြားတ့ဲအခါ ဘရုားသခင ္ေကာငး္ၾကးီေပးတယ္ ဆိုတာ က် ြနေ္တ္ာေတြရ႔တယ္။ http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 8/16
  9. 9. 9/17/2014 ဦးေ◌က်ာ၀◌္င္◌း၏ "ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျခင္◌းေ◌သာ့ခ်က္" သက္ေ◌သခံခ်က္ (Rev. U Khaw Win, Dr , Ph.D) ဒေီန ႔ေျမာက္မ် ားစြာေသာ သေူတြ က် ြနေ္တ့ာဆီလာျပးီ အလေႈငြလာေတာငး္ၾကတယ္။ အလေႈငြလာေပးပါ။ ခငဗ္် ားတ ို႔စမီံကနိး္က ဘီလီယံေလာက္ သနး္ေပါငး္ ဘယ္ႏစွေ္ထာငန္ဲ ႔လပုေ္နတာ .. အလေႈငြလာေပးပါ။ က် ြနေ္တ္ာေျပာတယ္။ ခငဗ္် ားတ ို႔ဆေုတာငး္ပါ။ က် ြနေ္တ္ာပငိုတ့္ဲေငြမဟုတ္ဘးူ၊ က် ြနေ္တ္ာဟာ ဘရုားသခငရ္ဲ ့ဘ႑ာထနိး္ပဲ၊ ဒေီန ႔ဘရုားသခင ္က် ြနေ္တ့ာက ိုအပႏ္ံွထားတ့ဲ ေငြပဲ။ ဘရုားဆ ီေတာငး္ပါ။ ဘရုားေဖၚျပလ ို႔တို႔ထေိပးရင္ ေပးပါမယ္။ အားလံုးေပးမွာပဲ။ အခနု ေျပာတ့ဲ အေၾကာငး္ ျပနဆ္က္ရရင ္အဲဒပီစၥည္းက ိုေဟာငေ္ကာငတ္ငပ္ို႔လိုက္တယ္။ သူတို႔လည္း သေဘာက် ၾကတယ္။ ကေနဒါအထ ိတငပ္ရို႔တယ္။ ဒေီန႔လဲ ဆက္လက္ျပးီ သူတို႔ထံ တငပ္ေို႔နရပါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ဆက္လပုရ္ငး္ (၂)ႏစွ ္(၃)ႏစွ ္ေဖၚစားျပးီ၊ ျပည္သူလူထုက အကနုလ္ံးုသေိတ့ာ အကနုလ္ံးု ေဖၚစားေတ့ာ က် ြနေ္တ္ာမေဖၚေတ့ာပါဘးူ။ အခ ုတံျမက္စးီျပးီေတ့ာ သံးုႏစွေ္လာက္ၾကာေတ့ာ က် ြနွေ္တ္ာမေဖၚေတ့ာဘးူ။ သမူ် ား အားလံးု လပုၾ္ကျပီဆေိုတ့ာ က် ြနေ္တ္ာမလပုေ္တ့ာဘးူ။ အသီးကေလးေနာက္တမ် ိဳး ေနာက္ထပ ္လပုင္နး္လိုတယ္..လ ို႔ဘရုားသခငက္ ိုေဖၚျပတယ္။ ဘရုားထံမာွ ဆေုတာငး္တယ္။ ကိုယ္ေတ္ာ .. ေနာက္ထပ ္တစမ္် ဳးိေတ့ာ ထပေ္ပးပါဦး၊ ကိုယ္ေတ္ာက ိုဆေုတာငး္တယ္။ ဆေုတာငး္တ့ဲအခါ ဘရုားသခငက္ ဘယ္ေလာက္အ့ံၾသစရာ ေကာငး္သလဲဆေိုတ့ာ "အခါ" လမူ် ဳးိေတြဟာ ေတာရြာမာွ ေနတယ္။ တေန႔ေသာအခါမွာ လူမ် ိဳးအဖြားၾကီး ၂ေယာက္၊ ၃ေယာက္ဟာ အသီးကေလးတစ္မ် ိဳးပါလာျပီး ေစ် းမွာ လိုက္ေရာင္းတယ္။ စားလို႔လည္းရတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အရသာက စပရ္နိွး္၊စပရ္နိွး္ျဖစတ္ယ္။ အဲဒါနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာၾကည့္လိုက္တ့ဲအခါ တရပုဘ္ယေဆးမာွပါတ့ဲ တရပုႏ္ငိုင္ံမာွ အငမ္တနန္ာမည္ၾကးီတ့ဲ တနဘ္းိုၾကးီတ့ဲ ေဆးဆိုတာ က် ြနေ္တ္ာသိလိုက္တယ္။ သူတို႔က ိုေမးၾကည့္တယ္။ ဒပီစၥည္းေတြက ဘယ္ကရသလဲ၊ ရြာအနးီအနားမာွ သဖူာသာ သဘာ၀နဲ႔ တအားေပါက္တာဘဲ..တ့ဲ။ အဲဒါနဲ ႔က် ြနေ္တ္ာ ရြာကိုသြားျပးီေတ့ာ ရြာသားေတြနဲ ႔ဘရုားရခိွးိုတယ္။ ေယရခႈရစေ္တ္ာအေၾကာငး္က ိုသက္ေသခံတယ္။ သူတနို႔ဲ႔ မိတ္သဟာရဖြဲ႔တယ္။ သူတို႔ကိုလည္း လပုင္နး္ပငိုး္ဆငိုရ္ာေရာ အားလံးု လမး္ျပေပးပါတယ္။ ခနု ေျပာတ့ဲ အသးီကိုလည္း က် ြနေ္တ္ာေဖာ္ထုတ္ျပးီေတ့ာ အေျခာက္ျပဳလပုတ္ယ္။ တရပုႏ္ငိုင္ံအထ ိတငပ္ေို႔ရာငး္ခ်တယ္။ ဒီကေန ႔အထ၊ိ အငမ္တနန္ာမည္ၾကးီတ့ဲ တရပုဘ္ယေဆးမာွ ပါ၀ငတ့္ဲ ေဆးျဖစပ္ါတယ္။ ဒီလပုင္နး္ေတြလပုက္ငိုရ္တာ ပိုက္ဆံမရဘးူလား..ဆေိုတ့ာ ရတယ္။ ဒါေပမ့ဲ က် ြနေ္တ္ာဘရုားသခငက္ ိုေျပာတယ္။ ကိုယ္ေတ္ာ... ဒေီလာက္နဲမ႔ျဖစေ္သးဘးူ။ ကိုယ္ေတ္ာရငွဘ္ရုားရဲ ့ဘနုး္ေတ္ာ၊ တနခ္းိုေတ္ာ၊ နာမေတ္ာသည္ ျမနမ္ာႏငိုင္ံမာွ က် ြနေ္တ္ာတို႔က ိုျမငတ္ာနဲ႔တျပဳငိထ္ဲ မယံၾုကည္ေသာသမူ် ား ျမငျ္ခငး္အားျဖင့ ္ယံၾုကည္လာေအာင၊္ ယံၾုကည္သမူ် ားျမငျ္ခငး္အားျဖင့ ္ခြနအ္ားရလာေအာင ္က် ြနေ္တ္ာလဴခွ် ငပ္ါတယ္ ....လ ို႔ ကိုယ္ေတ္ာ၊ အဲဒေီလာက္အထိ က် ြနေ္တ္ာတို႔က ိုခ် းီေျမာွက္ပါ။ ျပငဆ္ငေ္ပးပါ။ ရရိွလာတ့ဲ ေငြေၾကးမနွသ္မ်ွလည္း ကိုယ္ေတ္ာရငွဘ္ရုားရဲ ့အမေႈတ္ာျမတ္မာွ ပါ၀ငမ့္ဲေငြေၾကးပဲလ ို႔.. လင္မယား(၂)ေယာက္စလံုး ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းပါတယ္။ အဲဒီလို ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ ထုတ္တယ္။ အဲဒီေဒသမွာလည္း တးိုတက္လာတယ္။ ဖြံျ႔ဖဳးိလာတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတို႔လည္း ေငြေၾကး ေျမာက္မ် ားစြာရလာပါတယ္။ ဘုရားေက် ာင္းေဆာက္လုပ္ ရလာတ့ဲ ေငြေၾကးထဲမာွ မမိ ိမိသားစရူဲ ့စား၀တ္ေနေရး ေနထငိုေ္ရးအတြက္ေလာက္ပဲ ယျူပးီ၊ က် နတ့္ဲေငြက ိုအဲဒေီဒသမာွပဲ ျပနလ္ည္ပါ၀ငပ္ါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာဆရိုင ္အဲဒီအခ် နိက္ တာခ်ီလိတ္မာွ က် ြနွေ္တ့္ာရဲ ့အမိမ္ေဆာက္ေသးပါဘးူ။ တာခ်ီလိတ္ ဘရုားေက် ာငး္ လိုတယ္လ ို႔က် ြနေ္တ္ာျမငတ့္ဲအခါ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔သစလ္ပုင္နး္လပုေ္နရငး္နဲ ႔ရရိွလာတ့ဲ ေငြေၾကး မနွသ္မ်ွက ိုပံေုအာျပးီေတ့ာမ ွတာခ်ီလိတ္ ႏစွျ္ခငး္ဘရုားေက် ာငး္ ေဆာက္လိုက္တယ္။ က် ြနေ္တ့္ာအမိ ္က် ြနေ္တ္ာမေဆာက္ေသးပါဘးူ။ ဒါေပမ့ဲ က် ြနေ္တ္ာအရငဆ္ံးု ဘရုားေက် ာငး္ေဆာက္လိုက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့လ္ဲဆေိုတ့ာ ဘရုားသခငရ္ဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတ္ာတရားမာွ ပါတယ္။ က် ြနေ္တ္ာတ ို႔ဒေီန ႔ဘရုားသခငရ္ဲ ့ေနာက္လိုက္ေတြက ဘာျဖစလ္ ို႔ဆငး္ရဲလဲဆေိုတ့ာ ဘရုားသခငရ္ဲ ့အမိေ္တ္ာဟာ စုတ္ျပက္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့ ္ဒီလေူတြက ိုဘရုားသခငက္ ဆငး္ရဲခငိုး္တာ၊ ဒါေၾကာင့ ္ဒီလေူတြက ိုဘရုားသခငက္ ဒုကေၡရာက္ခငိုး္တာ ..တ့ဲ။ ဟဂဲၢ က် မး္မာွ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ (ဟဂဲ ၢ၁း၆ သငတ္ို႔သည္ မ် ားစြာေသာ မ် ဳးိေစ့ ကႀိုကဲေသ္ာလည္း အသးီအႏံနွည္းပါးရ၏။ စားရေသ္ာလည္း ဝစြာမစားရၾက။ ေသာက္ရေသ္ာလည္း ဝစြာမေသာက္ ရၾက။ အဝတ္က ိုဝတ္ရေသ္ာလည္း ေႏြးစြာမဝတ္ရၾက။ အလပုလ္ပု၍္ အခကခိုံရေသ္ာလည္း မလံေုသာအိတ္ထဲမာွ သိုထားရ၏။ You have http://www.murann.com/ezine/index.php?view=article&catid=1%3Aspiritual&id=1619%3A-qq-rev-u-khaw-win-dr-phd&tmpl=component&print=1&layou… 9/16

×