Gifted 2-part

Мерилин Кей
   ДАРБА
 По-добре късно,
отколкото никога
 © Издателство ИБИС
Мерилин Кей
           ДАРБА
           по-добре късно
           отколкото никога
             (книга втора)              Превод
             София Русенова
            Издателство ИБИС
               София© Издателство ИБИС    © Издателство ИБИС
1           Д    жена Кели стоеше пред прозореца в спалня-
               та си и се взираше навън, без всъщност да
               вижда нещо. Не че имаше много за гледа-
           не – само поредния мрачен тухлен блок, същия като
           този, в който живееше. Понякога зърваше хора да
           се движат из апартаментите, ала те не вършеха
           нищо, което да си заслужава гледането.
            Без да може да го види от мястото, където стое-
           ше, Джена знаеше, че зад отсрещния блок има още
           един, идентичен на останалите два. Трите сгради
           съставяха Бруксайд Тауърс  – жилищен комплекс
           за хора с ниски доходи, в който преди две години,
           когато тя бе на единайсет, се бяха преместили за-
           едно с майка ѝ. Беше доста потискащо място, ала
           това бе домът ѝ и тя не бе радостна от перспек-
           тивата да го напусне. Сивото небе и неспирният
           дъжд навън не помагаха особено за разведряване
           на настроението ѝ.
            Джена се извърна от прозореца и отиде при
           скрина си. Извади късия черен молив и добави до-
           пълнителен пласт върху и без това плътната линия,


                       7  © Издателство ИБИС          © Издателство ИБИС
МерИлИн Кей                по-добре Късно, отКолКото нИКога


ограждаща очите ѝ. Отстъпи, за да се порадва на ре-  това. Жената и преди се бе опитвала да спре пие-
зултата. Имаше гримирани в черно очи, къса коса,    нето, ала никога не бе устоявала повече от ден-два.
щръкнала на иглички, носеше черна тениска, черни    Пък и тази сутрин, преди да излезе, беше пресуши-
джинси... все още нямаше татуировки, но пък бе за-   ла остатъка в някаква бутилка и сетне бе обявила,
лепила фалшиво диамантче на дясната си ноздра и    че това е последният алкохол, който някога поема.
то изглеждаше истинско. Надяваше се, че външният    Джена се беше опитала да прочете мислите ѝ, за да
ѝ вид ще стресне – може би дори ще шокира – все-    добие представа до колко е сериозна, но не съумя
ки, който я срещнеше.                 да проникне.
  В огледалото зад собственото си отражение видя     Странно бе, че успяваше така лесно да чете чуж-
празния куфар, отворен върху леглото. Без да му    дите съзнания. Мъже или жени, млади или стари,
обръща внимание, Джена излезе от стаята.        умни или глупави – повечето хора не можеха да я
  Шумът от стъпките ѝ по голия под отекна из     спрат да подслушва мислите им. Ала имаше и та-
празния апартамент. От тишината я побиха тръпки.    кива, които просто не се поддаваха. Като майка ѝ.
Разбира се, тя и преди бе оставала тук сама, ала ви-   Преди мислеше, че съзнанието на майка ѝ е
наги досега бе знаела, че майка ѝ скоро ще се вър-   твърде замъглено и объркано, че да го разгадае.
не. Сега обаче всичко бе различно. Майка ѝ щеше    После пък реши, че причината навярно е друга, че
да остане две седмици в болницата в отделението за   кръвната връзка ѝ пречи да чете умовете на чле-
рехабилитация. Дори само тази мисъл я караше да    нове на семейството. За нещастие наоколо нямаше
се чувства самотна.                  други членове на това семейство, затова така и не ѝ
  Замисли се дали да не пусне телевизора, за да не  се удаде възможност да провери теорията си. Нико-
е така сама, ала се досети, че ще чуе само статичен  га не бе познавала баща си – според майка ѝ той ги
шум и екранът ще показва звездички. Майка ѝ не     бе изоставил преди раждането на Джена. Нямаше
бе платила сметката и миналата седмица им спряха    братя или сестри, а на младини майка ѝ бе напус-
кабелната.                       нала своето семейство, така че Джена никога не бе
  Вместо това Джена отиде в кухнята и отвори     познавала бабите и дядовците си, лелите, чичовци-
хладилника, макар да знаеше, че вътре няма нищо,    те или братовчедите.
годно за ядене. Извади полупразната бутилка с       Най-накрая бе осъзнала, че неспособността ѝ да
кола. Вече не бе газирана, ала бе по-добре от нищо.  прочете съзнанието на майка си не е по вина на се-
  Зачуди се какво ли прави майка ѝ в този момент.   мейната връзка. Едва преди шест месеца, когато я
Крещеше по медицинската сестра? Настояваше       пратиха в специален „клас за деца с дарба“ в гимна-
да ѝ донесат джин с тоник? На Джена ѝ се искаше    зия „Медоубрук“, тя откри, че не може да прочете
да запази оптимизма си. Може би този път майка     мислите на учителката  – една жена, която всички
ѝ щеше да се справи, но не можеше да разчита на    наричаха мадам. Беше опитвала отново и отново,


             8                           9           © Издателство ИБИС                   © Издателство ИБИС
МерИлИн Кей                по-добре Късно, отКолКото нИКога


ала не съумяваше да проникне в главата на препода-  лука мигащи лампички в чудесно състояние – само
вателката, затова и накрая се отказа. Може би това  няколко крушки бяха счупени. Джена нагласи лам-
бе така, защото мадам познаваше всичките им дар-   пичките като гирлянда около вратата си и когато
би толкова добре, че някак успяваше да се предпази  изгасеше лампата на тавана и включеше мигащите
от специалните си ученици. Дарби... Странна дума   светлинки, стаята ставаше приятно призрачна.
за уникалните им способности, помисли си Джена.     Къде ли щеше да спи довечера? В някоя тъмница
Тя самата ни най-малко не възприемаше умението    в мазе? Или в розово-бяла стая с надиплени завеси
си за дарба.                     и лавици с колекция от различни кукли Барби? Не
  Допи разгазираната си кола, стана и се върна в   можа да реши кое е по-лошото. И двата образа я
стаята си. Куфарът, отворен върху леглото, ѝ на-   караха да потреперва.
помняше, че все още има много за вършене. Ала тя     Въображаемите картини бяха прекъснати от
просто не искаше да се захваща. Решително извър-   почукване на входната врата и Джена простена.
на поглед от него и огледа стаята си, с която щеше  За един мълниеносно кратък миг се зачуди дали се
да се сбогува и да напусне поне за две седмици.    налага да отиде и да отвори, просто можеше да се
  Харесваше спалнята си, беше ѝ отнело много     престори, че вкъщи няма никого. Все някога посе-
време да я превърне в свое специално местенце –    тителката щеше да си тръгне.
своя собствена уютна пещера, където можеше да      Само че какъв беше смисълът? Знаеше кой стои
затвори вратата и да се изолира от шума на купони-  пред вратата, както знаеше, че жената няма да се
те на майка ѝ и нейните приятели. Стените бяха в   откаже толкова лесно. Дори и да си идеше сега,
мръсно сив цвят. Джена всъщност предпочиташе да    щеше да се върне по-късно най-вероятно заедно с
са черни, но бедняците нямат право на избор – бо-   полицай или с някой друг представител на властите.
ята бе безплатна. Беше открила полупразни кутии    И, ако се наложеше, заедно щяха да разбият врата-
с черна и бяла боя, оставени на земята зад контей-  та, за да влязат. На хората на възрастта на Джена
нера за боклук. Бе ги смесила и това се оказа дос-  не бе позволено да живеят сами, пък било то и едва
татъчно, за да боядиса стените си. Парите, които си  за две седмици.
спечели от разхождането на кучето на един съсед, ѝ    Откъм вратата се разнесоха нови почуквания –
стигнаха, за да си купи черна покривка за леглото,  този път по-настойчиви. Джена с неохота се отпра-
изпъстрена с бели черепчета, както и същите заве-   ви натам. Отвори и на прага се показа жена, обле-
си. На стената бе залепила два вампирски плака-    чена в бежов костюм, с прилежно събрана в кок на
та – единият изобразяваше вампир, нападащ жена,    тила коса. Куфарчето в ръката ѝ допълваше дело-
докато другият бе близък план на самия вампир с    вия ѝ външен вид и служителката дари момичето с
кръвта, капеща от устата му. А и тъкмо бе отмина-   отработена усмивка.
ла Коледа, когато някой от блока изхвърли на бок-    – Здравей, Джена. Готова ли си да тръгваме?


             10                          11           © Издателство ИБИС                  © Издателство ИБИС
МерИлИн Кей                по-добре Късно, отКолКото нИКога


  – Не – отвърна тя, въпреки че знаеше колко гру-  жалението, което изпитваха, и бе уверена, че пред-
бо звучи, но пък и въобще не ѝ пукаше. – Дори не   почита вместо него да я бият.
съм започнала да стягам куфара.             Кой знае при какви хора щеше да се озове този
  Изражението на жената не се промени, ала сега   път. Мрачно обмисли най-лошите възможности  –
усмивката ѝ стана малко напрегната.          религиозни фанатици или вегетарианци. Кое щеше
  – Е, няма да имаш нужда от много неща, нали    да е по-лошо – да ходи на църква два пъти дневно
знаеш това. Само за две седмици е.          или да ѝ забранят да похапва сандвич „Биг Мак“?
  – Да, все едно – смънка Джена.           Докато влачеше куфара си в дневната, реши набър-
  Две седмици в къща, пълна с непознати. Струва-   зо да прочете мислите на социалната работничка,
ше ѝ се, че това е цяла вечност. Остави служителка-  без особено да се надява, че жената мисли за къща-
та от службата за социални грижи и се върна в ста-  та, в която щеше да я заведе. Джена не бе обнадеж-
ята си. Докато хвърляше каквото ѝ падне в куфара,   дена, защото горката служителка може би имаше
мислите ѝ отлетяха към двете приемни семейства, в   само мрачни мисли в главата, свързани с работата
които я бяха настанявали преди време.         ѝ да мъкне нещастни деца в приемни семейства.
  Беше на осем, когато майка ѝ си счупи крака      Ала момичето извади късмет – съвсем ясно и от-
при едно пиянско падане. Ако беше знаела какво    четливо узна къде я пращат. И щом осъзна къде ще
ще ѝ се случи, Джена щеше да я остави да оздра-    живее през следващите две седмици, настроението
вява у дома, вместо да вика линейката. Представи-   ѝ значително се подобри.
телите на социалните служби я намериха да чака      – Изчакайте секунда – каза тя на социалната ра-
пред спешното отделение. Отведоха я в къща, чи-    ботничка.
ято собственичка бе жена, приютяваща деца зара-     Изтича в стаята си и грабна от леглото си ста-
ди парите, които държавата ѝ отпускаше. Жената    рото плюшено мече. Одеве не го сложи в багажа,
всъщност не беше жестока – не я биеше или нещо    защото се боеше, че хората в приемния дом ще ѝ
такова, но не обръщаше никакво внимание на      се подиграват, че спи с играчката. А можеше и да е
Джена и на другите две малки момиченца, живее-    още по-лошо – възможно бе в дома да има и малки
щи там. Всъщност при нея не беше толкова лошо     деца, които да протегнат алчните си ръце към ме-
като във втория дом, в който я пратиха, когато бе   чето. Сега, когато вече знаеше къде отива, можеше
на единайсет и арестуваха майка ѝ за шофиране в    да го пъхне във външния джоб на куфара, защото в
нетрезво състояние.                  онази къща нищо нямаше да го заплашва. Както и
  И в онази къща не я биеха. Там попадна в семей-  нея самата.
ство на добряци, които постоянно я питаха как е и я   Навън пред блока, щом се качиха в колата, жена-
окуражаваха да изразява чувствата си. Навярно се   та я изгледа подозрително и на Джена не ѝ бе нуж-
опитваха да бъдат мили, ала Джена прочиташе съ-    но да чете мислите ѝ, за да узнае защо. Тя навяр-


             12                          13           © Издателство ИБИС                  © Издателство ИБИС
МерИлИн Кей                по-добре Късно, отКолКото нИКога


но очакваше момичето да хленчи и да се оплаква.    не можеше и да мечтае да помоли майка си и баща
Ненадейното примирение със съдбата от страна     си да ѝ позволят да покани приятелка у дома за две
на Джена безпокоеше служителката на социалните    седмици. А дори и да имаше тази смелост, те няма-
служби. Може би жената се притесняваше, че Дже-    ше да я чуят. Преди никой не слушаше Трейси. По-
на замисля да изскочи от колата на първия светнал   вечето хора дори не я виждаха. Защото когато мо-
червено светофар и да избяга. Когато наближиха    мичето се чувстваше невидимо, то наистина ста­
един знак „Стоп“ Джена не устоя и се наклони към   ваше невидимо – избледняваше всеки път, когато
вратата, само за да зърне тревожното изражение    чувствата в него надделееха. Това беше „дарбата“
на лицето на жената. Ала въпреки това стоя мирна,   на Девън  – способността да изчезва физически.
докато социалната работничка не зави по познатата   Дори мадам – учителката на класа на даровитите –
улица и не паркира на една алея.           никога не бе сигурна дали Трейси присъства, или
  – И преди си била тук, нали? – попита я жената,  я няма.
ала Джена не си направи труда да отговори. Скочи     Родителите на съученичката ѝ я посрещнаха
от колата и помаха на момичето, застанало на стъ-   топло.
палата пред къщата.                   – Толкова се радваме, че отново си при нас  –
  Трейси Девън се затича към нея. Джена отстъпи   каза ѝ бащата, а майката на Трейси я прегърна леко,
крачка, ала за нейно успокоение Трейси спря пред   което Джена успя да изтърпи, без да се дърпа.
нея и не я прегърна. Явно достатъчно добре позна-    Трудно бе да повярва, че тези двама приветливи
ваше съученичката си и знаеше, че не е от гушка-   родители бяха причината за предишните страдания
щия се тип.                      на Трейси. Не го бяха правили нарочно – сега те на-
  – Изненада! – викна домакинята. – Не, връщам    истина съжаляваха и Джена виждаше, че се опитват
си думите назад, ти изобщо не си изненадана, нали?  да се поправят.
Обзалагам се, че си прочела мислите на жената.      – Радвам се, че съм тук – отвърна им тя. – Осо-
  – Разбира се, че ги прочетох. Ей, ти как успя да  бено като знам къде можеха да ме пратят.
уредиш това?                       И точно тогава седемте други причини за чести-
  – Просто казах на родителите си, че имаш нужда   те изчезвания на Трейси се появиха, връхлитайки в
от място, където да отседнеш, и че искам да живееш  стаята.
тук. Затова те се обадиха в социалните служби и     – Джена!
направиха постъпките.                  – Хей, Джена!
  Трейси взе куфара на Джена и се отправи към      – Джена, ще ни прочетеш ли приказка?
къщата.                         Джена отстъпи разтревожена. Седемзначките
  „Невероятно!“, помисли си Джена, докато след-   бяха покрити с петна.
ваше съученичката си. Едва преди месец Трейси      – Била ли си болна от шарка? – попита я Трейси.


             14                          15           © Издателство ИБИС                   © Издателство ИБИС
МерИлИн Кей                по-добре Късно, отКолКото нИКога


  – Не знам – честно отвърна приятелката ѝ.      съученичка Аманда Бийсън бе обсебила напълно
  Не си спомняше да е боледувала от шарка, а     тялото на Девън.
дори и да я беше изкарала като малко дете, майка ѝ    Джена се метна на едно от двете легла в стаята
никога не ѝ бе споменавала такова нещо. Напълно    на съученичката си и се замисли за така наречената
възможно обаче бе майка ѝ да е била толкова пи-    „дарба“ на Аманда. Момичето бе крадец на тела,
яна, че да не бе забелязала, че детето ѝ е покрито с  което звучеше много по-готино, отколкото беше на
пъпки, и то да бе оздравяло от само себе си.      практика. За нейно нещастие Аманда не можеше
  – Няма нищо, те вече не са заразни  – увери я    просто ей така да щракне с пръсти и да се превър-
Трейси.                        не в космонавт или рок звезда. Тя можеше да заеме
  Джена се опита да отвърне на ентусиазираните    тялото на някой човек, само ако почувстваше съжа-
им поздрави:                      ление към него. И ако я обземеше силно усещане
  – Здравейте, Санди, Ранди, Манди...         за жалост към някого, Аманда можеше да се окаже
  Не можа да си спомни всичките им имена. Пък     впримчена в чуждото тяло.
и имаше ли смисъл? Момиченцата бяха еднакви и       Преди време Трейси със сигурност бе достой-
нямаше начин да свърже всяко от тях с правилното    на за съжаление, и то не само защото избледнява-
име. Дори обривът от шарката изглежда се бе раз-    ше. Тя бе дори по-жалка, когато се виждаше. Беше
пространил на съвсем същите места по всяко лице.    кльощава – толкова недоразвита, че даже сутиен не
  Тъкмо раждането на седемзнаците преди пет го-    носеше. Косата ѝ бе изтощена и провиснала, бебе-
дини бе отклонило вниманието на родителите от     шорските дрехи, които носеше, не ѝ стояха добре,
Трейси. Вината не бе на децата, не и в действител-   а стойката ѝ бе ужасна. Трейси бе неспокойна, сте-
ност, ала Джена не можеше да вини съученичката     снителна и винаги изглеждаше уплашена. В очите
си за това, че не питае съвсем сестрински чувства   на някой като Аманда Бийсън, която пък бе най-ха-
към тях. Едва през изминалия месец Трейси бе за-    ресваното момиче в гимназия „Медоубрук“, Трей-
почнала да се сближава с малките момиченца.      си Девън бе наистина достойна за съжаление.
  – Не притеснявайте Джена сега – смъмри ги гос-     Джена знаеше, че Аманда бе нещастна, че се е
пожа Девън. – Тя навярно е уморена.          озовала в тялото на такава голяма смотла, и се съм-
  – И гладна – добави Трейси. – Качвай се в стаята  няваше, че и Трейси е била щастлива, докато бе об-
ми, Джена, аз ще донеса нещо за хапване.        себена от съученичката им. Странно, обаче всичко
  Джена знаеше къде се намира стаята на приятел-   се бе наредило за по-добро. Без значение дали го
ката ѝ, защото беше нощувала там преди по-малко    бе искала, или не, но Аманда помогна на момичето,
от месец. Ала не бе сигурна дали Трейси си спом-    чието тяло открадна.
ня това, понеже последния път, когато бе гостувала    Трейси вече определено не беше жалка. Моми-
тук, Трейси всъщност не бе Трейси. Тогава тяхната   чето, което влезе в стаята с пликче с чипс и буркан


             16                           17           © Издателство ИБИС                   © Издателство ИБИС
МерИлИн Кей                по-добре Късно, отКолКото нИКога


със сос гуакамоле, почти не приличаше на Трейси     Трейси беше права и тя знаеше това. Джена
отпреди времето на Аманда. Косата ѝ бе блестяща    беше много горда и не можеше да понесе мисълта,
и подстригана и филирана на сладки кичури. Очи-    че някой ще я съжалява. А да каже „Благодаря!“ бе
те ѝ грееха, раменете ѝ стояха изправени, а модни   все едно да си признае, че е в нужда.
златни обеци висяха на наскоро продупчените ѝ      Ето това бе истинската промяна, настъпила
уши. Тя беше все така слаба, ала вече се възполз-   в Трейси. Предишните ѝ тегоби бяха създали у
ваше от този факт и носеше супер тесни джинси и    нея способността да разбира другите хора, да
прилепнала блузка, завързана зад врата ѝ.       усеща какво се случва в тях. Трейси не умееше
  Но промяната, настъпила в съученичката ѝ, се   да чете мисли като Джена, ала сякаш успяваше
простираше отвъд видимото. Момичето, което пре-    да чете чувствата. Това не бе нещо, което ма-
ди бе така срамежливо, че не смееше да поздрави    дам би нарекла дарба, ала Джена не можеше да
някого, сега седна на леглото при Джена, остави ла-  не признае, че този талант е доста интересен и
комствата помежду им и я погледна открито.      може би малко страшничък. Момичето започва-
  – Знам, че не искаш да говориш за това, така че  ше да я опознава, пряко волята ѝ, по начин, по
няма да те питам как се чувстваш заради отиването   който до сега Джена не бе позволила на никого
на майка ти в рехабилитационния център. Казах и    другиго да я опознае.
на родителите си да не повдигат тази тема.        Трейси отвори пакетчето с чипса.
  – Хубаво – облекчено каза Джена.           – Какво ще кажеш за стаята ми?
  Трейси се намръщи.                  Джена се огледа. Слабо си спомняше спалнята
  – Не този отговор очаквах, Джена.         на съученичката си като детинска и скучна. Сега
  – Ъ?                       обаче помещението бе украсено с ярки основни
  – Кажи го – нареди ѝ Трейси.           цветове – червени завеси, покривка за легло на чер-
  Джена се вторачи безизразно в нея.        вени и сини карета, блестящо бяло бюро.
  – Спомняш ли си вълшебните думички? „Моля“      – Готина е – отвърна.
и...                           – Благодаря. Казах на родителите си, че искам
  Джена извъртя очи.                напълно нова стая и ги накарах да ме оставят сама
  – Добре де, добре. Благодаря.           да избера всичко.
  Трейси кимна одобрително и се усмихна.        – Еха! – възхитено възкликна Джена. – Наисти-
  – Ти можеш да изразяваш позитивните си чув-    на ги въртиш на малкия си пръст.
ства. Виж, Джена, знам, че си благодарна. Просто     – Е, след всички тези години на пренебрегване
не искаш да си го признаеш, защото се боиш да     ми бяха длъжници – обясни ѝ Трейси. – Ей, направи
не изглеждаш като малко безпомощно сираче или     ли си домашното, което мадам ни даде за понедел-
нещо такова.                     ник?


             18                          19           © Издателство ИБИС                   © Издателство ИБИС
МерИлИн Кей                 по-добре Късно, отКолКото нИКога


  Джена успя само да сбърчи нос, защото устата ѝ    – Не знам дали мога да обещая – рече Джена. –
бе натъпкана с гуакамоле. Не защото храната не ѝ   Понякога не мога да се спра. То просто се случва.
харесваше – гуакамолето беше вкусно, но тя имаше   Ти също не можеш да контролираш дарбата си,
предвид въпроса за домашното. Мадам ги бе нака-    нали?
рала да подготвят кратко изявление, в което да опи-   Трейси въздъхна.
шат първия път, когато бяха узнали, че имат дарби.    – Да. Откакто си върнах тялото от Аманда, ста-
  Джена преглътна.                  ва все по-трудно и по-трудно да изчезвам. Обаче се
  – Не. А ти?                    упражнявах и вече успявам да избледнея малко. Ти
  Трейси кимна.                   упражняваш ли се?
  – При мен е лесно. Когато се родиха Седморката    – Няма нужда да се упражнявам. Както ти казах,
на Девън, аз отидох в небитието.           то просто се случва съвсем естествено.
  – Къде?                        – Исках да кажа упражняваш ли се да не четеш
  – Някъде, където не съществуваш.          мисли. Точно това има предвид мадам, като казва
  Ето и това беше различно у Трейси. След като    да контролираме дарбите си – да знаем кога да ги
започна да говори, тя разкри нещо за себе си, което  ползваме и кога да не ги ползваме.
никой никога не бе подозирал – беше умна.        Джена сви рамена.
  – За мен не е така лесно – рече Джена. – Не мога   – Както и да е. Можеш да се опиташ да ме блоки-
да си спомня кога започнах да чета съзнания. Стру-  раш. Мисля, че мадам така прави, за да не слушам
ва ми се, че като че ли винаги съм знаела какво ми-  мислите ѝ. Или пък... Я чакай, имам по-добра идея.
слят хората.                     Не мога да чета съзнанието на собствената си май-
  – Това ми напомня, че искам да те помоля за ус-  ка, така че ако успея да мисля за теб като за сестра,
луга.  – Трейси я изгледа напрегнато.  – Докато си  няма да мога да чета и твоето.
тук, може ли, ако обичаш, да не подслушваш съз-     – Можеш ли да го направиш? – попита я Трей-
нанието ми?                      си. – Да мислиш за мен като за сестра?
  Джена се ухили.                    Джена се размърда неловко.
  – Защо? Да не би да имаш някаква голяма тайна,    – Не знам – честно отговори тя.
която криеш от мен?                   Понеже не беше много семеен човек, за нея бе
  – Не. Това е въпрос на лично пространство.     трудно да си представи какви чувства изпитват
  И мадам все това ѝ повтаряше – че четенето на   една към друга сестрите. От друга страна, ако ѝ се
чуждите съзнания е като подслушването на лични    налагаше да има сестра, то Джена предполагаше, че
разговори или четенето на чужд дневник.        Трейси ще е добро попадение.
  – Е, обещаваш ли, че няма да ми слушаш ми-      – Да, добре  – омилостиви се тя.  – Ще ти бъда
слите?                        сестра.


             20                           21           © Издателство ИБИС                   © Издателство ИБИС
МерИлИн Кей


  Вратата на стаята се отвори с гръм и трясък и
вътре нахлуха Седморката на Девън.
  – Сега вече може ли да си играем? Ще ни поче-
теш ли? Може ли да си взема малко чипс?
                                      2
  Бяха навсякъде. Трейси се усмихна накриво на
Джена и рече:
  – Не че имам нужда от още една сестра.
                          А
                             манда Бийсън се врътна пред огледалото в
                             пробната.
                               – Какво ще кажете?
                           Тя всъщност не се интересуваше дали Софи,
                          Бритни или Нина харесват роклята, която пробва –
                          нали тя самата мислеше, че дрехата е готина. Ала
                          от момичетата се очакваше да искат мнението на
                          приятелките си, затова и тя питаше.
                           – Толкова е сладка – възкликна Софи и Бритни
                          неистово закима в знак за съгласие, но Нина не бе
                          толкова ентусиазирана.
                           – Не съм убедена... Роклята си е хубава, но не е
                          ли прекалено впита около бедрата ти?
                           – Такава и трябва да бъде – уведоми я Аман-
                          да. – Прилепнала. – Тя натърти на думата с прис-
                          вити очи.
                           В старите времена, като например преди месец,
                          един такъв поглед щеше да превърне Нина в тре-
                          переща пихтия, изпълнена със съжаление. Ала на-
                          последък приятелката ѝ не бе така лесна за управ-
                          ляване. Сякаш Нина оспорваше властта на Аманда


            22                          23          © Издателство ИБИС                  © Издателство ИБИС

Recommandé

Trouble пролог par
Trouble прологTrouble пролог
Trouble прологlitttleselfish
148 vues6 diapositives
лора лей 1.да изкушиш звяра par
лора лей  1.да изкушиш звяралора лей  1.да изкушиш звяра
лора лей 1.да изкушиш звяраtlisheva
761 vues204 diapositives
Да целунеш звяра - кн.4 (Лора Лей) par
Да целунеш звяра - кн.4 (Лора Лей)Да целунеш звяра - кн.4 (Лора Лей)
Да целунеш звяра - кн.4 (Лора Лей)tlisheva
682 vues131 diapositives
Божествени и прокълнати (Бри Деспейн ) par
 Божествени и прокълнати (Бри Деспейн ) Божествени и прокълнати (Бри Деспейн )
Божествени и прокълнати (Бри Деспейн ) tlisheva
781 vues154 diapositives
Вълкът на Елизабет - кн.3 (Лора Лей) par
Вълкът на Елизабет - кн.3 (Лора Лей)Вълкът на Елизабет - кн.3 (Лора Лей)
Вълкът на Елизабет - кн.3 (Лора Лей)tlisheva
737 vues253 diapositives
короните 5 par
короните 5короните 5
короните 5missfirst
219 vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

лейни тейлър 1 създадена от дим и кост par
лейни тейлър 1 създадена от дим и костлейни тейлър 1 създадена от дим и кост
лейни тейлър 1 създадена от дим и костtlisheva
3.1K vues278 diapositives
Още един скандал (Кристина Дод) par
Още един скандал (Кристина Дод)Още един скандал (Кристина Дод)
Още един скандал (Кристина Дод)tlisheva
710 vues176 diapositives
Change - 7 (BG) par
Change - 7 (BG)Change - 7 (BG)
Change - 7 (BG)xsunnygirlx
144 vues3 diapositives
Change - 5 (BG) par
Change - 5 (BG)Change - 5 (BG)
Change - 5 (BG)xsunnygirlx
83 vues3 diapositives
Под повърхността на звяра - кн.2 (Лора Лей) par
Под повърхността на звяра - кн.2 (Лора Лей)Под повърхността на звяра - кн.2 (Лора Лей)
Под повърхността на звяра - кн.2 (Лора Лей)tlisheva
759 vues139 diapositives
Бедствие на високи токчета (Кристина Дод) par
Бедствие на високи токчета (Кристина Дод)Бедствие на високи токчета (Кристина Дод)
Бедствие на високи токчета (Кристина Дод)tlisheva
2.2K vues153 diapositives

Tendances(20)

лейни тейлър 1 създадена от дим и кост par tlisheva
лейни тейлър 1 създадена от дим и костлейни тейлър 1 създадена от дим и кост
лейни тейлър 1 създадена от дим и кост
tlisheva3.1K vues
Още един скандал (Кристина Дод) par tlisheva
Още един скандал (Кристина Дод)Още един скандал (Кристина Дод)
Още един скандал (Кристина Дод)
tlisheva710 vues
Под повърхността на звяра - кн.2 (Лора Лей) par tlisheva
Под повърхността на звяра - кн.2 (Лора Лей)Под повърхността на звяра - кн.2 (Лора Лей)
Под повърхността на звяра - кн.2 (Лора Лей)
tlisheva759 vues
Бедствие на високи токчета (Кристина Дод) par tlisheva
Бедствие на високи токчета (Кристина Дод)Бедствие на високи токчета (Кристина Дод)
Бедствие на високи токчета (Кристина Дод)
tlisheva2.2K vues
Внимавай в картинката (Кристина Дод) par tlisheva
Внимавай в картинката (Кристина Дод)Внимавай в картинката (Кристина Дод)
Внимавай в картинката (Кристина Дод)
tlisheva853 vues
Роден в грях - кн.3 (Кинли Макгрегър) par tlisheva
Роден в грях - кн.3 (Кинли Макгрегър) Роден в грях - кн.3 (Кинли Макгрегър)
Роден в грях - кн.3 (Кинли Макгрегър)
tlisheva2.7K vues
Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг) par tlisheva
Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)
Мистерията на изчезалия амулет (Карън мари Монинг)
tlisheva961 vues
О като оргазъм - (Алис Клейтън) par tlisheva
О като оргазъм - (Алис Клейтън)О като оргазъм - (Алис Клейтън)
О като оргазъм - (Алис Клейтън)
tlisheva15.2K vues
Екстаз - кн.4 (Лорън Кейт) par tlisheva
Екстаз - кн.4 (Лорън Кейт) Екстаз - кн.4 (Лорън Кейт)
Екстаз - кн.4 (Лорън Кейт)
tlisheva3.7K vues
Алхимикът (Паулу Коелю) par tlisheva
Алхимикът (Паулу Коелю) Алхимикът (Паулу Коелю)
Алхимикът (Паулу Коелю)
tlisheva1.1K vues
Изборът (Кийра Кас) par tlisheva
 Изборът (Кийра Кас) Изборът (Кийра Кас)
Изборът (Кийра Кас)
tlisheva2.1K vues
Твоята целувка (Кристина Дод) par tlisheva
Твоята целувка (Кристина Дод)Твоята целувка (Кристина Дод)
Твоята целувка (Кристина Дод)
tlisheva857 vues
Вещицата (Кристина Дод) par tlisheva
Вещицата (Кристина Дод)Вещицата (Кристина Дод)
Вещицата (Кристина Дод)
tlisheva483 vues
Такава, каквато си (Кристина Дод) par tlisheva
Такава, каквато си (Кристина Дод)Такава, каквато си (Кристина Дод)
Такава, каквато си (Кристина Дод)
tlisheva2.8K vues
Покоряването на шотландеца - кн.2 (Кинли Макгрегър) par tlisheva
Покоряването на шотландеца - кн.2 (Кинли Макгрегър)Покоряването на шотландеца - кн.2 (Кинли Макгрегър)
Покоряването на шотландеца - кн.2 (Кинли Макгрегър)
tlisheva2.1K vues
Лошо момче (Оливия Голдсмит) par tlisheva
 Лошо момче (Оливия Голдсмит) Лошо момче (Оливия Голдсмит)
Лошо момче (Оливия Голдсмит)
tlisheva1.5K vues
Влюбени до доказване на противното (Сара Анджелини) par tlisheva
Влюбени до доказване на противното (Сара Анджелини)Влюбени до доказване на противното (Сара Анджелини)
Влюбени до доказване на противното (Сара Анджелини)
tlisheva437 vues
Ходещо бедствие (Джейми Макгуайър) par tlisheva
Ходещо бедствие (Джейми Макгуайър) Ходещо бедствие (Джейми Макгуайър)
Ходещо бедствие (Джейми Макгуайър)
tlisheva6.3K vues

En vedette

Beautiful Darkness prologue par
Beautiful Darkness prologueBeautiful Darkness prologue
Beautiful Darkness prologuemyhomebooks
359 vues3 diapositives
Succubus 1-part par
Succubus 1-partSuccubus 1-part
Succubus 1-partmyhomebooks
611 vues16 diapositives
Halfway to the grave - part par
Halfway to the grave - partHalfway to the grave - part
Halfway to the grave - partmyhomebooks
736 vues17 diapositives
джанин фрост среднощен ловец - 3 на ръба на гроба par
джанин фрост  среднощен ловец - 3 на ръба на гроба джанин фрост  среднощен ловец - 3 на ръба на гроба
джанин фрост среднощен ловец - 3 на ръба на гроба kotkata68
1.6K vues119 diapositives
джанин фрост среднощен ловец - 2 с единият крак в гроба par
джанин фрост  среднощен ловец - 2 с единият крак в гроба джанин фрост  среднощен ловец - 2 с единият крак в гроба
джанин фрост среднощен ловец - 2 с единият крак в гроба kotkata68
2.4K vues210 diapositives
джанин фрост среднощен ловец - 4 обречена на ранен гроб par
джанин фрост  среднощен ловец - 4 обречена на ранен гробджанин фрост  среднощен ловец - 4 обречена на ранен гроб
джанин фрост среднощен ловец - 4 обречена на ранен гробkotkata68
2.6K vues131 diapositives

En vedette(10)

Beautiful Darkness prologue par myhomebooks
Beautiful Darkness prologueBeautiful Darkness prologue
Beautiful Darkness prologue
myhomebooks359 vues
Halfway to the grave - part par myhomebooks
Halfway to the grave - partHalfway to the grave - part
Halfway to the grave - part
myhomebooks736 vues
джанин фрост среднощен ловец - 3 на ръба на гроба par kotkata68
джанин фрост  среднощен ловец - 3 на ръба на гроба джанин фрост  среднощен ловец - 3 на ръба на гроба
джанин фрост среднощен ловец - 3 на ръба на гроба
kotkata681.6K vues
джанин фрост среднощен ловец - 2 с единият крак в гроба par kotkata68
джанин фрост  среднощен ловец - 2 с единият крак в гроба джанин фрост  среднощен ловец - 2 с единият крак в гроба
джанин фрост среднощен ловец - 2 с единият крак в гроба
kotkata682.4K vues
джанин фрост среднощен ловец - 4 обречена на ранен гроб par kotkata68
джанин фрост  среднощен ловец - 4 обречена на ранен гробджанин фрост  среднощен ловец - 4 обречена на ранен гроб
джанин фрост среднощен ловец - 4 обречена на ранен гроб
kotkata682.6K vues
Кери Артър Пазителката Райли Дженсън кн. 1 par Hristina Petrova
Кери Артър Пазителката Райли Дженсън кн. 1Кери Артър Пазителката Райли Дженсън кн. 1
Кери Артър Пазителката Райли Дженсън кн. 1
Hristina Petrova1.3K vues
Даринда Джоунс 4 книга Защото съгреших par Hristina Petrova
Даринда Джоунс 4 книга Защото съгрешихДаринда Джоунс 4 книга Защото съгреших
Даринда Джоунс 4 книга Защото съгреших
Hristina Petrova1.5K vues
даринда джоунс чарли дейвидсън 4 - четвъртият гроб под краката ми par Hristina Petrova
даринда джоунс чарли дейвидсън 4 - четвъртият гроб под краката мидаринда джоунс чарли дейвидсън 4 - четвъртият гроб под краката ми
даринда джоунс чарли дейвидсън 4 - четвъртият гроб под краката ми
даринда джоунс чарли дейвидсън 5 - отвъд светлината par Hristina Petrova
даринда джоунс  чарли дейвидсън 5 - отвъд светлинатадаринда джоунс  чарли дейвидсън 5 - отвъд светлината
даринда джоунс чарли дейвидсън 5 - отвъд светлината
Hristina Petrova2.4K vues

Similaire à Gifted 2-part

Моят герой par
Моят геройМоят герой
Моят геройmnpc2012
353 vues3 diapositives
Скрити страсти (Елизабет Адлър) par
Скрити страсти (Елизабет Адлър)Скрити страсти (Елизабет Адлър)
Скрити страсти (Елизабет Адлър)tlisheva
499 vues325 diapositives
Тайната на забравената книга (Карън Мари Монинг ) par
 Тайната на забравената книга (Карън Мари Монинг ) Тайната на забравената книга (Карън Мари Монинг )
Тайната на забравената книга (Карън Мари Монинг )tlisheva
1.9K vues319 diapositives
Доста par
ДостаДоста
ДостаMona Choban
453 vues5 diapositives
5.otkus prelesten mrak par
5.otkus prelesten mrak5.otkus prelesten mrak
5.otkus prelesten mrakIvanna Ilieva
240 vues4 diapositives
ПРИКАЗКА СЛЕД ПРИКАЗКА.pdf par
ПРИКАЗКА СЛЕД ПРИКАЗКА.pdfПРИКАЗКА СЛЕД ПРИКАЗКА.pdf
ПРИКАЗКА СЛЕД ПРИКАЗКА.pdfEmilBoyadzjiwb
40 vues139 diapositives

Similaire à Gifted 2-part(9)

Моят герой par mnpc2012
Моят геройМоят герой
Моят герой
mnpc2012353 vues
Скрити страсти (Елизабет Адлър) par tlisheva
Скрити страсти (Елизабет Адлър)Скрити страсти (Елизабет Адлър)
Скрити страсти (Елизабет Адлър)
tlisheva499 vues
Тайната на забравената книга (Карън Мари Монинг ) par tlisheva
 Тайната на забравената книга (Карън Мари Монинг ) Тайната на забравената книга (Карън Мари Монинг )
Тайната на забравената книга (Карън Мари Монинг )
tlisheva1.9K vues
ПРИКАЗКА СЛЕД ПРИКАЗКА.pdf par EmilBoyadzjiwb
ПРИКАЗКА СЛЕД ПРИКАЗКА.pdfПРИКАЗКА СЛЕД ПРИКАЗКА.pdf
ПРИКАЗКА СЛЕД ПРИКАЗКА.pdf
EmilBoyadzjiwb40 vues
"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде par Ralitsa Yaneva
"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде
"Къщата на духовете" - Исабел Алиенде
Ralitsa Yaneva23 vues
Артур и забраненият град.pptx par EmilBoyadzjiwb
Артур и забраненият град.pptxАртур и забраненият град.pptx
Артур и забраненият град.pptx

Gifted 2-part

 • 1. Мерилин Кей ДАРБА По-добре късно, отколкото никога © Издателство ИБИС
 • 2. Мерилин Кей ДАРБА по-добре късно отколкото никога (книга втора) Превод София Русенова Издателство ИБИС София © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС
 • 3. 1 Д жена Кели стоеше пред прозореца в спалня- та си и се взираше навън, без всъщност да вижда нещо. Не че имаше много за гледа- не – само поредния мрачен тухлен блок, същия като този, в който живееше. Понякога зърваше хора да се движат из апартаментите, ала те не вършеха нищо, което да си заслужава гледането. Без да може да го види от мястото, където стое- ше, Джена знаеше, че зад отсрещния блок има още един, идентичен на останалите два. Трите сгради съставяха Бруксайд Тауърс  – жилищен комплекс за хора с ниски доходи, в който преди две години, когато тя бе на единайсет, се бяха преместили за- едно с майка ѝ. Беше доста потискащо място, ала това бе домът ѝ и тя не бе радостна от перспек- тивата да го напусне. Сивото небе и неспирният дъжд навън не помагаха особено за разведряване на настроението ѝ. Джена се извърна от прозореца и отиде при скрина си. Извади късия черен молив и добави до- пълнителен пласт върху и без това плътната линия,  7  © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС
 • 4. МерИлИн Кей по-добре Късно, отКолКото нИКога ограждаща очите ѝ. Отстъпи, за да се порадва на ре- това. Жената и преди се бе опитвала да спре пие- зултата. Имаше гримирани в черно очи, къса коса, нето, ала никога не бе устоявала повече от ден-два. щръкнала на иглички, носеше черна тениска, черни Пък и тази сутрин, преди да излезе, беше пресуши- джинси... все още нямаше татуировки, но пък бе за- ла остатъка в някаква бутилка и сетне бе обявила, лепила фалшиво диамантче на дясната си ноздра и че това е последният алкохол, който някога поема. то изглеждаше истинско. Надяваше се, че външният Джена се беше опитала да прочете мислите ѝ, за да ѝ вид ще стресне – може би дори ще шокира – все- добие представа до колко е сериозна, но не съумя ки, който я срещнеше. да проникне. В огледалото зад собственото си отражение видя Странно бе, че успяваше така лесно да чете чуж- празния куфар, отворен върху леглото. Без да му дите съзнания. Мъже или жени, млади или стари, обръща внимание, Джена излезе от стаята. умни или глупави – повечето хора не можеха да я Шумът от стъпките ѝ по голия под отекна из спрат да подслушва мислите им. Ала имаше и та- празния апартамент. От тишината я побиха тръпки. кива, които просто не се поддаваха. Като майка ѝ. Разбира се, тя и преди бе оставала тук сама, ала ви- Преди мислеше, че съзнанието на майка ѝ е наги досега бе знаела, че майка ѝ скоро ще се вър- твърде замъглено и объркано, че да го разгадае. не. Сега обаче всичко бе различно. Майка ѝ щеше После пък реши, че причината навярно е друга, че да остане две седмици в болницата в отделението за кръвната връзка ѝ пречи да чете умовете на чле- рехабилитация. Дори само тази мисъл я караше да нове на семейството. За нещастие наоколо нямаше се чувства самотна. други членове на това семейство, затова така и не ѝ Замисли се дали да не пусне телевизора, за да не се удаде възможност да провери теорията си. Нико- е така сама, ала се досети, че ще чуе само статичен га не бе познавала баща си – според майка ѝ той ги шум и екранът ще показва звездички. Майка ѝ не бе изоставил преди раждането на Джена. Нямаше бе платила сметката и миналата седмица им спряха братя или сестри, а на младини майка ѝ бе напус- кабелната. нала своето семейство, така че Джена никога не бе Вместо това Джена отиде в кухнята и отвори познавала бабите и дядовците си, лелите, чичовци- хладилника, макар да знаеше, че вътре няма нищо, те или братовчедите. годно за ядене. Извади полупразната бутилка с Най-накрая бе осъзнала, че неспособността ѝ да кола. Вече не бе газирана, ала бе по-добре от нищо. прочете съзнанието на майка си не е по вина на се- Зачуди се какво ли прави майка ѝ в този момент. мейната връзка. Едва преди шест месеца, когато я Крещеше по медицинската сестра? Настояваше пратиха в специален „клас за деца с дарба“ в гимна- да ѝ донесат джин с тоник? На Джена ѝ се искаше зия „Медоубрук“, тя откри, че не може да прочете да запази оптимизма си. Може би този път майка мислите на учителката  – една жена, която всички ѝ щеше да се справи, но не можеше да разчита на наричаха мадам. Беше опитвала отново и отново,  8   9  © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС
 • 5. МерИлИн Кей по-добре Късно, отКолКото нИКога ала не съумяваше да проникне в главата на препода- лука мигащи лампички в чудесно състояние – само вателката, затова и накрая се отказа. Може би това няколко крушки бяха счупени. Джена нагласи лам- бе така, защото мадам познаваше всичките им дар- пичките като гирлянда около вратата си и когато би толкова добре, че някак успяваше да се предпази изгасеше лампата на тавана и включеше мигащите от специалните си ученици. Дарби... Странна дума светлинки, стаята ставаше приятно призрачна. за уникалните им способности, помисли си Джена. Къде ли щеше да спи довечера? В някоя тъмница Тя самата ни най-малко не възприемаше умението в мазе? Или в розово-бяла стая с надиплени завеси си за дарба. и лавици с колекция от различни кукли Барби? Не Допи разгазираната си кола, стана и се върна в можа да реши кое е по-лошото. И двата образа я стаята си. Куфарът, отворен върху леглото, ѝ на- караха да потреперва. помняше, че все още има много за вършене. Ала тя Въображаемите картини бяха прекъснати от просто не искаше да се захваща. Решително извър- почукване на входната врата и Джена простена. на поглед от него и огледа стаята си, с която щеше За един мълниеносно кратък миг се зачуди дали се да се сбогува и да напусне поне за две седмици. налага да отиде и да отвори, просто можеше да се Харесваше спалнята си, беше ѝ отнело много престори, че вкъщи няма никого. Все някога посе- време да я превърне в свое специално местенце – тителката щеше да си тръгне. своя собствена уютна пещера, където можеше да Само че какъв беше смисълът? Знаеше кой стои затвори вратата и да се изолира от шума на купони- пред вратата, както знаеше, че жената няма да се те на майка ѝ и нейните приятели. Стените бяха в откаже толкова лесно. Дори и да си идеше сега, мръсно сив цвят. Джена всъщност предпочиташе да щеше да се върне по-късно най-вероятно заедно с са черни, но бедняците нямат право на избор – бо- полицай или с някой друг представител на властите. ята бе безплатна. Беше открила полупразни кутии И, ако се наложеше, заедно щяха да разбият врата- с черна и бяла боя, оставени на земята зад контей- та, за да влязат. На хората на възрастта на Джена нера за боклук. Бе ги смесила и това се оказа дос- не бе позволено да живеят сами, пък било то и едва татъчно, за да боядиса стените си. Парите, които си за две седмици. спечели от разхождането на кучето на един съсед, ѝ Откъм вратата се разнесоха нови почуквания – стигнаха, за да си купи черна покривка за леглото, този път по-настойчиви. Джена с неохота се отпра- изпъстрена с бели черепчета, както и същите заве- ви натам. Отвори и на прага се показа жена, обле- си. На стената бе залепила два вампирски плака- чена в бежов костюм, с прилежно събрана в кок на та – единият изобразяваше вампир, нападащ жена, тила коса. Куфарчето в ръката ѝ допълваше дело- докато другият бе близък план на самия вампир с вия ѝ външен вид и служителката дари момичето с кръвта, капеща от устата му. А и тъкмо бе отмина- отработена усмивка. ла Коледа, когато някой от блока изхвърли на бок- – Здравей, Джена. Готова ли си да тръгваме?  10   11  © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС
 • 6. МерИлИн Кей по-добре Късно, отКолКото нИКога – Не – отвърна тя, въпреки че знаеше колко гру- жалението, което изпитваха, и бе уверена, че пред- бо звучи, но пък и въобще не ѝ пукаше. – Дори не почита вместо него да я бият. съм започнала да стягам куфара. Кой знае при какви хора щеше да се озове този Изражението на жената не се промени, ала сега път. Мрачно обмисли най-лошите възможности  – усмивката ѝ стана малко напрегната. религиозни фанатици или вегетарианци. Кое щеше – Е, няма да имаш нужда от много неща, нали да е по-лошо – да ходи на църква два пъти дневно знаеш това. Само за две седмици е. или да ѝ забранят да похапва сандвич „Биг Мак“? – Да, все едно – смънка Джена. Докато влачеше куфара си в дневната, реши набър- Две седмици в къща, пълна с непознати. Струва- зо да прочете мислите на социалната работничка, ше ѝ се, че това е цяла вечност. Остави служителка- без особено да се надява, че жената мисли за къща- та от службата за социални грижи и се върна в ста- та, в която щеше да я заведе. Джена не бе обнадеж- ята си. Докато хвърляше каквото ѝ падне в куфара, дена, защото горката служителка може би имаше мислите ѝ отлетяха към двете приемни семейства, в само мрачни мисли в главата, свързани с работата които я бяха настанявали преди време. ѝ да мъкне нещастни деца в приемни семейства. Беше на осем, когато майка ѝ си счупи крака Ала момичето извади късмет – съвсем ясно и от- при едно пиянско падане. Ако беше знаела какво четливо узна къде я пращат. И щом осъзна къде ще ще ѝ се случи, Джена щеше да я остави да оздра- живее през следващите две седмици, настроението вява у дома, вместо да вика линейката. Представи- ѝ значително се подобри. телите на социалните служби я намериха да чака – Изчакайте секунда – каза тя на социалната ра- пред спешното отделение. Отведоха я в къща, чи- ботничка. ято собственичка бе жена, приютяваща деца зара- Изтича в стаята си и грабна от леглото си ста- ди парите, които държавата ѝ отпускаше. Жената рото плюшено мече. Одеве не го сложи в багажа, всъщност не беше жестока – не я биеше или нещо защото се боеше, че хората в приемния дом ще ѝ такова, но не обръщаше никакво внимание на се подиграват, че спи с играчката. А можеше и да е Джена и на другите две малки момиченца, живее- още по-лошо – възможно бе в дома да има и малки щи там. Всъщност при нея не беше толкова лошо деца, които да протегнат алчните си ръце към ме- като във втория дом, в който я пратиха, когато бе чето. Сега, когато вече знаеше къде отива, можеше на единайсет и арестуваха майка ѝ за шофиране в да го пъхне във външния джоб на куфара, защото в нетрезво състояние. онази къща нищо нямаше да го заплашва. Както и И в онази къща не я биеха. Там попадна в семей- нея самата. ство на добряци, които постоянно я питаха как е и я Навън пред блока, щом се качиха в колата, жена- окуражаваха да изразява чувствата си. Навярно се та я изгледа подозрително и на Джена не ѝ бе нуж- опитваха да бъдат мили, ала Джена прочиташе съ- но да чете мислите ѝ, за да узнае защо. Тя навяр-  12   13  © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС
 • 7. МерИлИн Кей по-добре Късно, отКолКото нИКога но очакваше момичето да хленчи и да се оплаква. не можеше и да мечтае да помоли майка си и баща Ненадейното примирение със съдбата от страна си да ѝ позволят да покани приятелка у дома за две на Джена безпокоеше служителката на социалните седмици. А дори и да имаше тази смелост, те няма- служби. Може би жената се притесняваше, че Дже- ше да я чуят. Преди никой не слушаше Трейси. По- на замисля да изскочи от колата на първия светнал вечето хора дори не я виждаха. Защото когато мо- червено светофар и да избяга. Когато наближиха мичето се чувстваше невидимо, то наистина ста­ един знак „Стоп“ Джена не устоя и се наклони към ваше невидимо – избледняваше всеки път, когато вратата, само за да зърне тревожното изражение чувствата в него надделееха. Това беше „дарбата“ на лицето на жената. Ала въпреки това стоя мирна, на Девън  – способността да изчезва физически. докато социалната работничка не зави по познатата Дори мадам – учителката на класа на даровитите – улица и не паркира на една алея. никога не бе сигурна дали Трейси присъства, или – И преди си била тук, нали? – попита я жената, я няма. ала Джена не си направи труда да отговори. Скочи Родителите на съученичката ѝ я посрещнаха от колата и помаха на момичето, застанало на стъ- топло. палата пред къщата. – Толкова се радваме, че отново си при нас  – Трейси Девън се затича към нея. Джена отстъпи каза ѝ бащата, а майката на Трейси я прегърна леко, крачка, ала за нейно успокоение Трейси спря пред което Джена успя да изтърпи, без да се дърпа. нея и не я прегърна. Явно достатъчно добре позна- Трудно бе да повярва, че тези двама приветливи ваше съученичката си и знаеше, че не е от гушка- родители бяха причината за предишните страдания щия се тип. на Трейси. Не го бяха правили нарочно – сега те на- – Изненада! – викна домакинята. – Не, връщам истина съжаляваха и Джена виждаше, че се опитват си думите назад, ти изобщо не си изненадана, нали? да се поправят. Обзалагам се, че си прочела мислите на жената. – Радвам се, че съм тук – отвърна им тя. – Осо- – Разбира се, че ги прочетох. Ей, ти как успя да бено като знам къде можеха да ме пратят. уредиш това? И точно тогава седемте други причини за чести- – Просто казах на родителите си, че имаш нужда те изчезвания на Трейси се появиха, връхлитайки в от място, където да отседнеш, и че искам да живееш стаята. тук. Затова те се обадиха в социалните служби и – Джена! направиха постъпките. – Хей, Джена! Трейси взе куфара на Джена и се отправи към – Джена, ще ни прочетеш ли приказка? къщата. Джена отстъпи разтревожена. Седемзначките „Невероятно!“, помисли си Джена, докато след- бяха покрити с петна. ваше съученичката си. Едва преди месец Трейси – Била ли си болна от шарка? – попита я Трейси.  14   15  © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС
 • 8. МерИлИн Кей по-добре Късно, отКолКото нИКога – Не знам – честно отвърна приятелката ѝ. съученичка Аманда Бийсън бе обсебила напълно Не си спомняше да е боледувала от шарка, а тялото на Девън. дори и да я беше изкарала като малко дете, майка ѝ Джена се метна на едно от двете легла в стаята никога не ѝ бе споменавала такова нещо. Напълно на съученичката си и се замисли за така наречената възможно обаче бе майка ѝ да е била толкова пи- „дарба“ на Аманда. Момичето бе крадец на тела, яна, че да не бе забелязала, че детето ѝ е покрито с което звучеше много по-готино, отколкото беше на пъпки, и то да бе оздравяло от само себе си. практика. За нейно нещастие Аманда не можеше – Няма нищо, те вече не са заразни  – увери я просто ей така да щракне с пръсти и да се превър- Трейси. не в космонавт или рок звезда. Тя можеше да заеме Джена се опита да отвърне на ентусиазираните тялото на някой човек, само ако почувстваше съжа- им поздрави: ление към него. И ако я обземеше силно усещане – Здравейте, Санди, Ранди, Манди... за жалост към някого, Аманда можеше да се окаже Не можа да си спомни всичките им имена. Пък впримчена в чуждото тяло. и имаше ли смисъл? Момиченцата бяха еднакви и Преди време Трейси със сигурност бе достой- нямаше начин да свърже всяко от тях с правилното на за съжаление, и то не само защото избледнява- име. Дори обривът от шарката изглежда се бе раз- ше. Тя бе дори по-жалка, когато се виждаше. Беше пространил на съвсем същите места по всяко лице. кльощава – толкова недоразвита, че даже сутиен не Тъкмо раждането на седемзнаците преди пет го- носеше. Косата ѝ бе изтощена и провиснала, бебе- дини бе отклонило вниманието на родителите от шорските дрехи, които носеше, не ѝ стояха добре, Трейси. Вината не бе на децата, не и в действител- а стойката ѝ бе ужасна. Трейси бе неспокойна, сте- ност, ала Джена не можеше да вини съученичката снителна и винаги изглеждаше уплашена. В очите си за това, че не питае съвсем сестрински чувства на някой като Аманда Бийсън, която пък бе най-ха- към тях. Едва през изминалия месец Трейси бе за- ресваното момиче в гимназия „Медоубрук“, Трей- почнала да се сближава с малките момиченца. си Девън бе наистина достойна за съжаление. – Не притеснявайте Джена сега – смъмри ги гос- Джена знаеше, че Аманда бе нещастна, че се е пожа Девън. – Тя навярно е уморена. озовала в тялото на такава голяма смотла, и се съм- – И гладна – добави Трейси. – Качвай се в стаята няваше, че и Трейси е била щастлива, докато бе об- ми, Джена, аз ще донеса нещо за хапване. себена от съученичката им. Странно, обаче всичко Джена знаеше къде се намира стаята на приятел- се бе наредило за по-добро. Без значение дали го ката ѝ, защото беше нощувала там преди по-малко бе искала, или не, но Аманда помогна на момичето, от месец. Ала не бе сигурна дали Трейси си спом- чието тяло открадна. ня това, понеже последния път, когато бе гостувала Трейси вече определено не беше жалка. Моми- тук, Трейси всъщност не бе Трейси. Тогава тяхната чето, което влезе в стаята с пликче с чипс и буркан  16   17  © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС
 • 9. МерИлИн Кей по-добре Късно, отКолКото нИКога със сос гуакамоле, почти не приличаше на Трейси Трейси беше права и тя знаеше това. Джена отпреди времето на Аманда. Косата ѝ бе блестяща беше много горда и не можеше да понесе мисълта, и подстригана и филирана на сладки кичури. Очи- че някой ще я съжалява. А да каже „Благодаря!“ бе те ѝ грееха, раменете ѝ стояха изправени, а модни все едно да си признае, че е в нужда. златни обеци висяха на наскоро продупчените ѝ Ето това бе истинската промяна, настъпила уши. Тя беше все така слаба, ала вече се възполз- в Трейси. Предишните ѝ тегоби бяха създали у ваше от този факт и носеше супер тесни джинси и нея способността да разбира другите хора, да прилепнала блузка, завързана зад врата ѝ. усеща какво се случва в тях. Трейси не умееше Но промяната, настъпила в съученичката ѝ, се да чете мисли като Джена, ала сякаш успяваше простираше отвъд видимото. Момичето, което пре- да чете чувствата. Това не бе нещо, което ма- ди бе така срамежливо, че не смееше да поздрави дам би нарекла дарба, ала Джена не можеше да някого, сега седна на леглото при Джена, остави ла- не признае, че този талант е доста интересен и комствата помежду им и я погледна открито. може би малко страшничък. Момичето започва- – Знам, че не искаш да говориш за това, така че ше да я опознава, пряко волята ѝ, по начин, по няма да те питам как се чувстваш заради отиването който до сега Джена не бе позволила на никого на майка ти в рехабилитационния център. Казах и другиго да я опознае. на родителите си да не повдигат тази тема. Трейси отвори пакетчето с чипса. – Хубаво – облекчено каза Джена. – Какво ще кажеш за стаята ми? Трейси се намръщи. Джена се огледа. Слабо си спомняше спалнята – Не този отговор очаквах, Джена. на съученичката си като детинска и скучна. Сега – Ъ? обаче помещението бе украсено с ярки основни – Кажи го – нареди ѝ Трейси. цветове – червени завеси, покривка за легло на чер- Джена се вторачи безизразно в нея. вени и сини карета, блестящо бяло бюро. – Спомняш ли си вълшебните думички? „Моля“ – Готина е – отвърна. и... – Благодаря. Казах на родителите си, че искам Джена извъртя очи. напълно нова стая и ги накарах да ме оставят сама – Добре де, добре. Благодаря. да избера всичко. Трейси кимна одобрително и се усмихна. – Еха! – възхитено възкликна Джена. – Наисти- – Ти можеш да изразяваш позитивните си чув- на ги въртиш на малкия си пръст. ства. Виж, Джена, знам, че си благодарна. Просто – Е, след всички тези години на пренебрегване не искаш да си го признаеш, защото се боиш да ми бяха длъжници – обясни ѝ Трейси. – Ей, направи не изглеждаш като малко безпомощно сираче или ли си домашното, което мадам ни даде за понедел- нещо такова. ник?  18   19  © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС
 • 10. МерИлИн Кей по-добре Късно, отКолКото нИКога Джена успя само да сбърчи нос, защото устата ѝ – Не знам дали мога да обещая – рече Джена. – бе натъпкана с гуакамоле. Не защото храната не ѝ Понякога не мога да се спра. То просто се случва. харесваше – гуакамолето беше вкусно, но тя имаше Ти също не можеш да контролираш дарбата си, предвид въпроса за домашното. Мадам ги бе нака- нали? рала да подготвят кратко изявление, в което да опи- Трейси въздъхна. шат първия път, когато бяха узнали, че имат дарби. – Да. Откакто си върнах тялото от Аманда, ста- Джена преглътна. ва все по-трудно и по-трудно да изчезвам. Обаче се – Не. А ти? упражнявах и вече успявам да избледнея малко. Ти Трейси кимна. упражняваш ли се? – При мен е лесно. Когато се родиха Седморката – Няма нужда да се упражнявам. Както ти казах, на Девън, аз отидох в небитието. то просто се случва съвсем естествено. – Къде? – Исках да кажа упражняваш ли се да не четеш – Някъде, където не съществуваш. мисли. Точно това има предвид мадам, като казва Ето и това беше различно у Трейси. След като да контролираме дарбите си – да знаем кога да ги започна да говори, тя разкри нещо за себе си, което ползваме и кога да не ги ползваме. никой никога не бе подозирал – беше умна. Джена сви рамена. – За мен не е така лесно – рече Джена. – Не мога – Както и да е. Можеш да се опиташ да ме блоки- да си спомня кога започнах да чета съзнания. Стру- раш. Мисля, че мадам така прави, за да не слушам ва ми се, че като че ли винаги съм знаела какво ми- мислите ѝ. Или пък... Я чакай, имам по-добра идея. слят хората. Не мога да чета съзнанието на собствената си май- – Това ми напомня, че искам да те помоля за ус- ка, така че ако успея да мисля за теб като за сестра, луга.  – Трейси я изгледа напрегнато.  – Докато си няма да мога да чета и твоето. тук, може ли, ако обичаш, да не подслушваш съз- – Можеш ли да го направиш? – попита я Трей- нанието ми? си. – Да мислиш за мен като за сестра? Джена се ухили. Джена се размърда неловко. – Защо? Да не би да имаш някаква голяма тайна, – Не знам – честно отговори тя. която криеш от мен? Понеже не беше много семеен човек, за нея бе – Не. Това е въпрос на лично пространство. трудно да си представи какви чувства изпитват И мадам все това ѝ повтаряше – че четенето на една към друга сестрите. От друга страна, ако ѝ се чуждите съзнания е като подслушването на лични налагаше да има сестра, то Джена предполагаше, че разговори или четенето на чужд дневник. Трейси ще е добро попадение. – Е, обещаваш ли, че няма да ми слушаш ми- – Да, добре  – омилостиви се тя.  – Ще ти бъда слите? сестра.  20   21  © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС
 • 11. МерИлИн Кей Вратата на стаята се отвори с гръм и трясък и вътре нахлуха Седморката на Девън. – Сега вече може ли да си играем? Ще ни поче- теш ли? Може ли да си взема малко чипс? 2 Бяха навсякъде. Трейси се усмихна накриво на Джена и рече: – Не че имам нужда от още една сестра. А манда Бийсън се врътна пред огледалото в пробната. – Какво ще кажете? Тя всъщност не се интересуваше дали Софи, Бритни или Нина харесват роклята, която пробва – нали тя самата мислеше, че дрехата е готина. Ала от момичетата се очакваше да искат мнението на приятелките си, затова и тя питаше. – Толкова е сладка – възкликна Софи и Бритни неистово закима в знак за съгласие, но Нина не бе толкова ентусиазирана. – Не съм убедена... Роклята си е хубава, но не е ли прекалено впита около бедрата ти? – Такава и трябва да бъде – уведоми я Аман- да. – Прилепнала. – Тя натърти на думата с прис- вити очи. В старите времена, като например преди месец, един такъв поглед щеше да превърне Нина в тре- переща пихтия, изпълнена със съжаление. Ала на- последък приятелката ѝ не бе така лесна за управ- ляване. Сякаш Нина оспорваше властта на Аманда  22   23  © Издателство ИБИС © Издателство ИБИС