Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Freedom of Expression and ETA Clause 47

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Freedom of Expression and ETA Clause 47

Télécharger pour lire hors ligne

Freedom of Expression and Electronic Transaction Act Clause 47. Slideshow presented at CPJS programme. 13 August 2014, Kathmandu, Nepal.

Freedom of Expression and Electronic Transaction Act Clause 47. Slideshow presented at CPJS programme. 13 August 2014, Kathmandu, Nepal.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Freedom of Expression and ETA Clause 47

 1. 1. िवदुतीय कारोबार ऐन दफा ४७ र अिभविक सवतनतता
 2. 2. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता िवकम संवत् १९७७ • सुबबा कृ षणलाल अिधकारी • ९ वषर जेल सजाय • पुसतक जलाएर नष • जेलमै मृतयु • मकै को खेती िबगानेमा काला टाउके र राता टाउके किमला हनछन्….
 3. 3. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता पञायत काल सथानीय पशासनदारा सजाय, जिरवाना र दतार खारेज
 4. 4. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  पकाशनको माधयममा पिरवतरन
 5. 5. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  िनयनतणको िनयत २०६२/६३ को जनआनदोलनको बलले पुनसथारिपत संसदले बनाएको ऐन
 6. 6. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  िनयनतणको िनयत राजा ज्ञानेनद्रदारा सन् २००४ सेप्टेम्बर १५ मा जारी अधयादेश
 7. 7. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  िनयत र उपयोग मुखय कु रा "citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession, and of demonstration.“ Article 35 of the 1982 State Constitution
 8. 8. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता
 9. 9. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  मेरो अनुभव
 10. 10. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  मेरो अनुभव
 11. 11. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  के िथयो बलगमा ? http://www.mysansar.com/archives/? p=24663  अमेिरका बसे सनतोष भटले लेखेको  िवजापनमा िटपल गोलड मेडिलसट लेिखएको  के-केमा पाएको ?   महारानी भिभिक्टोरिरया भअवाडर भके हो ? गुगलमा भेिटएन  पीएचडी गरेको भनेको िवश्वविवद्यालय भपिन खोजदा भेिटएन
 12. 12. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  िनयतमा पश • फे सबुकमा गिरएको सामानय कमेनट • पहरी कायार्यालयमा बोलाएर बयान • १८ िदन थुनामा राखी अनुसनधान • २० िदनसम्म िनयनतणमा
 13. 13. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  िनयतमा पश
 14. 14. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  “त्यही कमेन्टमुनिनि मैले प्रहरी प्रशासनिलाई इङ्गिङ्गित गरेको होइङ्गनि भनिेर स्पष्ट पारेर अको कमेनट लेिखिदन तयार छु, एक पटकलाई छािडिदनुस् भनदा पिन मानुभएन”
 15. 15. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  आतंक
 16. 16. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  आतंक
 17. 17. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता
 18. 18. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  आतंक
 19. 19. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  के नागिरकको अिभविक ‘िवदुतीय कारोबार’ हो ?  के लेखे, के नलेखे, के लाइक गने िनदेशन राजयले िदने हो?
 20. 20. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता
 21. 21. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  िनयनतण
 22. 22. दफा ४७ र अिभविक सवतनतता  राजयको उदेशय िनयनतण  िनयनतणको नयाँ उपाय  िनयत सपष तयसैले िवदुतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले संिवधानदारा पतयाभूत अिभविक सवतनतता हनन् गदैछ।
 23. 23. Thank You Umesh Shrestha Blogger, MySansar.com salokya@gmail.com

×