Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
4/9/2015
1
Лекция 16
Хинони
Органична
химия
Пантелей Денев
O
O
O
O
O
O
O
O
1,2-áåíçîõèíîí 1,4-áåíçîõèíîí 1,4-íàôòîõèíîí 9,...
4/9/2015
2
Бензохинон Хидрохинон
Редукция
Окисление
O
O
OH
OH
+ 2H
2e
2e
+
O
O
e+
e
O
O
: :
: :
O
O
: :
: :
O
O
: :
: :
.....
4/9/2015
3
O
O
: :
: :..
O
O
: :
: :
õèíîèäíà áåíçîèäíà
Резонансни структури
HO N=O NO OH
ð-íèòðîçîôåíîë ìîíîîêñèì íà ð-áå...
4/9/2015
4
O NH NHHN
Хинонимини
Убихинон
+2e
H
O
O
CH3
CH3O
CH3O (-CH2CH=C
CH3
CH2)10
H
OH
OH
CH3
CH3O
CH3O (-CH2CH=C
CH3
...
4/9/2015
5
Нафтохинон и производни
Âèòàìèí Ê
O
O
OH
OH
Íàôòàçàðèí
O
O
CH3
H(CH2CH2CH=C
CH3
CH2CH2CHCH2
CH3
)3
1,5-íàôòîõèí...
4/9/2015
6
Нинхидрин
Индантрион
Индан
Н2О
ОН
ОН
Нинхидрин
Амониевата сол на енолната форма има виоле-
тово-син цвят
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

16 quinones

Хинони - лекция

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

16 quinones

  1. 1. 4/9/2015 1 Лекция 16 Хинони Органична химия Пантелей Денев O O O O O O O O 1,2-áåíçîõèíîí 1,4-áåíçîõèíîí 1,4-íàôòîõèíîí 9,10-àíòðàõèíîí Ðàñòå àðîìàòíèÿò õàðàêòåð Ïîâèøàâàò ñå îêèñëèòåëíèòå ñâîéñòâà Фенол Бензохинон
  2. 2. 4/9/2015 2 Бензохинон Хидрохинон Редукция Окисление O O OH OH + 2H 2e 2e + O O e+ e O O : : : : O O : : : : O O : : : : .. .. ..... . e+ e ñåìèõèíîí äèìåð Бензохинони OH OH O O î-áåíçîõèíîíAg2O, åòåð OH OH O O ð-áåíçîõèíîí K2CrO7 H2SO4 CH3 NH2 O O CH3 K2CrO7 H2SO4
  3. 3. 4/9/2015 3 O O : : : :.. O O : : : : õèíîèäíà áåíçîèäíà Резонансни структури HO N=O NO OH ð-íèòðîçîôåíîë ìîíîîêñèì íà ð-áåíçîõèíîíà O O N N OH OH 2NH2OH+ 1,4-Присъединяване O O O OH O O Cl H OH Cl + HCl OH OH OH Cl Cl O O O H OCH3 OCH3 OH CH3OH/HCl+ OH OH
  4. 4. 4/9/2015 4 O NH NHHN Хинонимини Убихинон +2e H O O CH3 CH3O CH3O (-CH2CH=C CH3 CH2)10 H OH OH CH3 CH3O CH3O (-CH2CH=C CH3 CH2)10 H Биологични окислителни процеси Коензим Q10(KoQ10) редуцирана форма на коензим Q10(KoQ10-H2)
  5. 5. 4/9/2015 5 Нафтохинон и производни Âèòàìèí Ê O O OH OH Íàôòàçàðèí O O CH3 H(CH2CH2CH=C CH3 CH2CH2CHCH2 CH3 )3 1,5-íàôòîõèíîí (1,2-íàôòîõèíîí)(1,4-íàôòîõèíîí) (àìôè) 2,6-íàôòîõèíîí-íàôòîõèíîí-íàôòîõèíîí O O O O O O O O Антрахинон и производни 1,2-àíòðàõèíîí O O 1,4-àíòðàõèíîí O O 9,10-àíòðàõèíîí O O O O OH OH N N O OO NH NH O O O Àëèçàðèí Èíäàíòðåí Ôëàâàíòðåí
  6. 6. 4/9/2015 6 Нинхидрин Индантрион Индан Н2О ОН ОН Нинхидрин Амониевата сол на енолната форма има виоле- тово-син цвят

×