Balanced scorecard

Виконали:
Ільчук Надія,
Наконечна
Катерина,
Стебницька Надія
Що таке Balanced Scorecard
Balanced Scorecard (BSC) (збалансована
система показників) – це система
стратегічного управління організацією
на основі вимірювання та оцінки її
ефективності по набору показників,
підібраних таким чином, аби врахувати
всі існуючі (з точки зору стратегії)
аспекти її діяльності (фінансові,
виробничі, маркетингові і т.д.)
Система BSC транслює місію та
загальну стратегію організації в
систему взаємопов’язаних показників
Balanced Scorecard робить акцент на нефінансових показниках
ефективності, даючи можливість оцінити такі, здавалося б, важкі
для виміру аспекти діяльності, як ступінь лояльності клієнтів
або інноваційний потенціал компанії.
Основний принцип Balanced Scorecard, який багато в чому став
причиною високої ефективності цієї технології управління -
управляти можна тільки тим, що можна виміряти.
При складанні збалансованої системи показників стратегія
розкладається по чотирьох перспективам:
• фінансове становище компанії
• клієнти компанії і ринок збуту
• внутрішні бізнес-процеси
• розвиток компанії та її персонал
Balanced scorecard
 Доповнення фінансових
індикаторів нефінансовими:
клієнти, внутрішній бізнес-
процес, навчання та розвиток;
 Можливість декомпозиції
стратегії до рівня оперативних
планів;
 Можливість відбору стратегії
на основі сумісності і
взаємоузгодженості її цілей;
 Покращення системи
інформаційного забезпечення;
 Можливість адаптації для будь-
якого підприємства;
 Можливість оцінювання
ступеню реалізації стратегії за
допомогою визначених
ключових показників;
 Забезпечення розподілу
ресурсів відповідно
стратегічним цілям;
 Покращення розуміння
стратегії працівниками і
збільшення ефекту від їх
спільної діяльності;
 Можливість інтеграції з
застосованими на підприємстві
системами управління,
планування та мотивації;
 Наявність спеціального
програмного забезпечення.
● Нерозуміння підприємцями
можливостей і обмежень
збалансованої системи
показників;
● Відсутність конкретного
алгоритму визначення
ключових показників та їх
деталізації;
● Тривалість розробки і
впровадження системи;
● Неможливість використання
позитивного досвіду інших
компаній;
● Відсутність алгоритму
формування критичних
показників;
● Необхідність узгодження з
існуючими системами
бюджетування та підтримки
господарських рішень;
● Значна вартість кадрового,
програмного та
інформаційного
забезпечення використання
збалансованої системи
показників.
Balanced scorecard
Кожна перспектива оформляється у вигляді стратегічних карт , що містять
інформацію про завдання, які має намір вирішити організація; показники,
що допомагають виміряти успішність вирішення завдань ; цільові значення
показників; способи їх досягнення.
Стратегічна карта - це діаграма або малюнок , що описує стратегію у
вигляді набору стратегічних цілей і причинно -наслідкових зв'язків між
ними.
Для побудови системи стратегічного управління необхідно декомпозувати
( розбити , структурувати ) стратегію компанії на конкретні стратегічні цілі ,
що детально відображають різні стратегічні аспекти.
Етапи впровадження стратегічних карт на
підприємстві:
• Визначення особливостей і тенденцій розвитку галузі та
позиціонування підприємства
• Формування місії підприємства
• Визначення ключових аспектів діяльності підприємства
• Формулювання основних завдань діяльності підприємства й
визначення стратегічних цілей
• Визначення ключових факторів розвитку підприємства
• Розробка системи показників, виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, узгодження короткострокових і
довгострокових цілей
• Розробка стратегічної карти
• Розробка системи показників для стратегічних карт окремих
підрозділів
• Визначення конкретних цілей
• Розробка плану заходів
• Впровадження стратегічних карт
Концептуальний зміст стратегічної карти ЗСП
Перевагами застосування стратегічних карт є:
• ЗСП встановлює чіткі причинно-наслідкові зв'язки між
стратегічними картами та цілями підприємства. Моделі якості
можуть бути локальними, тактичними та незалежними
(незв'язаними). Стратегічна карта, навпаки, формулює цілі, а потім
визначає ініціативи й процеси їх вдосконалювання.
• ЗСП сприяє формуванню довгострокової стратегії підприємства.
• ЗСП виявляє резерви підвищення ефективної діяльності
підприємства.
• ЗСП визначає стратегічні
пріоритети розвитку
підприємства з урахуванням
факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища.
Вона пропонує підприємствам
допомогу у перерозподілі
обмежених людських і
фінансових ресурсів.
Ключові особливості системи управління на
основі BSC
• в систему входять показники, які стосуються усіх
стратегічно важливих аспектів діяльності (як мінімум їх
чотири: фінанси, ринок, виробництво / ефективність і
розвиток);
• причинно-наслідковий зв'язок всіх показників в системі;
• причинно-наслідковий зв'язок показників, що входять в
систему, і стратегічних завдань компанії;
• зв'язок результуючих (лагових) показників і
визначальних чинників;
• зв'язок всіх показників з фінансовими результатами
діяльності.
Управління на основі BSC дає змогу:
• Оцінити стратегію і цілі
• Усунути розрив між цілями компанії та їх операційної
реалізацією
• Оперативно реагувати на зміни
• Оцінити успішність будь-якого витратного проекту
• Прив'язати цілі компанії до діяльності персоналу
Порівняльна оцінка застосування управлінських технологій
розвитку у вітчизняних і зарубіжних компаніях
Приклади вітчизняних підприємств, що використовували нові
управлінські технології
№
Найменування
управлінських
технологій
Назва
підприємств
Основний вид
діяльності
Сутність управлінської технології на підприємстві
1 2 3 4 5
1. Бенчмаркінг САН Інтербрю
Україна
Харчова
промисловість
Практикують бенчмаркінг усіх головних бізнес-
процесів у розрізі місцевого ринку і стандартів
Interbrew. Регулярно застосовують бенчмаркінг
заробітної плати, компенсаційних систем,
нематеріального стимулювання та програм
утримання персоналу .
Компанія «Анкор» Оптова
торгівля
Використовують бенчмаркінг щодо організації
складського обліку, побудови відділів продаж
(переймають досвід у своїх поставщиків). У своїх
поставщиків з Кореї перейняли досвід проведення
семінарів для своїх клієнтів.
Компанія
«Екологічні
технології»
Дистриб’ютор
фільтрів для
очищення води
«Бар’єр»
Бізнес побудований на бенчмаркінгу.
Запозичений досвід з надання послуг логістики.
Нововведенням були дані про одержувача, які
знаходяться на упаковці, де розміщені не тільки
прізвище та адреса, але і номер телефону, у т.ч. і
мобільного.
Компанія
«Київстар»
Мобільний
зв’язок
Використовують бенчмаркінг у 2-х напрямках:
«порівняння ключових показників» з показниками
інших компаній, а також використання «історій
успіху», як у телекомуні-каційній, так і у суміжних
галузях.
1 2 3 4 5
2. Аутсорсинг Дельта-Банк
Альфа-Банк
Банківська
справа
Віддали на повний аутсорсинг Українському
процесинговому центру (УПЦ) депозитні
банкомати.
ПАТ
«Укрсоцбанк»
Банківська
справа
Передали управління своєю IT-інфраструктурою
на аутсорсинг IBM.
Українські новітні
телекомунікації
Зв’язок Заключили договір на IT-аутсорсинг з компанією
«Перший комп’ютерний сервіс».
САН Інтербрю
Україна
Харчова
промисловість
Передали корпорації IBM в аутсорсинг
транзакційні IT-операції і послуги:
аутсорсинг персоналу і сервісу.
3. Реінжиніринг ТОВ «ЕСО-
Автотехнікс»
Оптова торгівля Трансформація у всіх структурних підрозділах
одночасно. Зміна бізнес-процесів і об’єднання їх в
єдине ціле за допомогою ERP-системи.
АППБ «Аваль» Банківська
справа
Запровадили інтегровану банківську систему для
роздрібного бізнесу на основі програмного
забезпечення Bankmaster RS з проведенням
повного РБП. Отримали європейську модель
управління бізнес-процесами.
ПАТ «Фармак» Фармацевтична
промисловість
Запровадили систему управління бізнес-
ресурсами (ERP-системи) .
4. Збалансована
система
показників
(ЗСП)
Nemiroff Холдинг Харчова
промисловість
Запровадили ЗСП.
Голден Телеком Комунікації і
зв’язок
Запровадили ЗСП.
Balanced scorecard
Balanced scorecard
1 sur 23

Recommandé

Збалансована система показників: рro et contra (Коляденко А.) par
Збалансована система показників: рro et contra (Коляденко А.)Збалансована система показників: рro et contra (Коляденко А.)
Збалансована система показників: рro et contra (Коляденко А.)Alex Grebeshkov
3.1K vues10 diapositives
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень par
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-дженьAngela Olkhoskay
1.4K vues27 diapositives
Тема 5 маркетингова цінова політика par
Тема 5 маркетингова цінова політикаТема 5 маркетингова цінова політика
Тема 5 маркетингова цінова політикаPavlo Syrvatka
14.9K vues12 diapositives
Jauna uzņēmuma mārketings un pārdošana par
Jauna uzņēmuma mārketings un pārdošanaJauna uzņēmuma mārketings un pārdošana
Jauna uzņēmuma mārketings un pārdošanaAddiction SIA
15.5K vues83 diapositives
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту par
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментуAngela Olkhoskay
11.6K vues31 diapositives
Тема 7 маркетингова політика комунікацій par
Тема 7 маркетингова політика комунікаційТема 7 маркетингова політика комунікацій
Тема 7 маркетингова політика комунікаційPavlo Syrvatka
14.4K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

лекция тема 1 par
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1NinaDrokina
4.3K vues22 diapositives
01 загальні основи менеджменту par
01 загальні основи менеджменту01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджментуuliana8
3K vues29 diapositives
презентация Microsoft power point (2) par
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)Tamara Emec
540 vues21 diapositives
Ефективність менеджменту персоналу par
Ефективність менеджменту персоналуЕфективність менеджменту персоналу
Ефективність менеджменту персоналуОксана Кравчук
3.4K vues63 diapositives
4 маркектингова товарна політика par
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політикаPavlo Syrvatka
12.3K vues25 diapositives
Формування попиту на ринку окремого товару par
Формування попиту на ринку окремого товаруФормування попиту на ринку окремого товару
Формування попиту на ринку окремого товаруКатерина Семененко
117 vues32 diapositives

Tendances(20)

лекция тема 1 par NinaDrokina
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1
NinaDrokina4.3K vues
01 загальні основи менеджменту par uliana8
01 загальні основи менеджменту01 загальні основи менеджменту
01 загальні основи менеджменту
uliana83K vues
презентация Microsoft power point (2) par Tamara Emec
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)
Tamara Emec540 vues
4 маркектингова товарна політика par Pavlo Syrvatka
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика
Pavlo Syrvatka12.3K vues
тема 2. концепція бренд менеджменту par Angela Olkhoskay
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджменту
Angela Olkhoskay2.2K vues
Asiakkuuksien hoitaminen par Anne Hietala
Asiakkuuksien hoitaminen Asiakkuuksien hoitaminen
Asiakkuuksien hoitaminen
Anne Hietala1.3K vues
Алексей Пименов. Kanban — это не то, что вы привыкли о нем думать par ScrumTrek
Алексей Пименов. Kanban — это не то, что вы привыкли о нем думатьАлексей Пименов. Kanban — это не то, что вы привыкли о нем думать
Алексей Пименов. Kanban — это не то, что вы привыкли о нем думать
ScrumTrek2.2K vues
Demand Generation Maturity Model par Demand Metric
Demand Generation Maturity ModelDemand Generation Maturity Model
Demand Generation Maturity Model
Demand Metric324 vues
Формування стратегії розвитку бренду підприємства par Alex Grebeshkov
Формування стратегії розвитку бренду підприємстваФормування стратегії розвитку бренду підприємства
Формування стратегії розвитку бренду підприємства
Alex Grebeshkov1.8K vues
3 маркетингова інформація par Pavlo Syrvatka
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
Pavlo Syrvatka11.3K vues
Комунікації в команді par Oleg Nazarevych
Комунікації в командіКомунікації в команді
Комунікації в команді
Oleg Nazarevych1.8K vues
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки par Pavlo Syrvatka
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінкиФінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки
Pavlo Syrvatka9.6K vues
Marketing Automation Solution Study par Demand Metric
Marketing Automation Solution StudyMarketing Automation Solution Study
Marketing Automation Solution Study
Demand Metric1.2K vues
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда par Angela Olkhoskay
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
Angela Olkhoskay4.4K vues
Репутаційний менеджмент. Комунікаційні кризи та інформаційні атаки par Sergii Bidenko
Репутаційний менеджмент. Комунікаційні кризи та інформаційні атакиРепутаційний менеджмент. Комунікаційні кризи та інформаційні атаки
Репутаційний менеджмент. Комунікаційні кризи та інформаційні атаки
Sergii Bidenko 146 vues

Similaire à Balanced scorecard

Тема 2.1. par
Тема 2.1.Тема 2.1.
Тема 2.1.Yaroslav Kornienko
427 vues16 diapositives
до теми 5 par
до теми 5до теми 5
до теми 5Настя Корабахина
2K vues19 diapositives
Balanced Scorecard par
Balanced ScorecardBalanced Scorecard
Balanced ScorecardNatalia Okhmat
68 vues11 diapositives
Презентація1.pptx par
Презентація1.pptxПрезентація1.pptx
Презентація1.pptxBogdanaVyshnivska
21 vues22 diapositives
Управління по цілях KPI: програмний продукт par
Управління по цілях KPI: програмний продуктУправління по цілях KPI: програмний продукт
Управління по цілях KPI: програмний продуктTQM_systems
924 vues38 diapositives
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1... par
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Improve Medical LLC
118 vues33 diapositives

Similaire à Balanced scorecard(20)

Управління по цілях KPI: програмний продукт par TQM_systems
Управління по цілях KPI: програмний продуктУправління по цілях KPI: програмний продукт
Управління по цілях KPI: програмний продукт
TQM_systems924 vues
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1... par Improve Medical LLC
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Delivering business intelligence - Rava par Igor Bronovskyy
Delivering business intelligence - RavaDelivering business intelligence - Rava
Delivering business intelligence - Rava
Igor Bronovskyy154 vues
BUDGETING AS A MEASURE OF PERSONNEL MOTIVATION par Alex Grebeshkov
BUDGETING AS A MEASURE OF PERSONNEL MOTIVATIONBUDGETING AS A MEASURE OF PERSONNEL MOTIVATION
BUDGETING AS A MEASURE OF PERSONNEL MOTIVATION
Alex Grebeshkov380 vues
стратегічний менеджмент par RudInna1
стратегічний менеджментстратегічний менеджмент
стратегічний менеджмент
RudInna1103 vues
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва par Victor Step
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Victor Step9K vues
Збалансована система показників від «А» до «Я» par DmytryLozovytskiy
Збалансована система показників від «А» до «Я»Збалансована система показників від «А» до «Я»
Збалансована система показників від «А» до «Я»
DmytryLozovytskiy1.2K vues
контролінг інвестиційних проектів par av47840
контролінг інвестиційних проектівконтролінг інвестиційних проектів
контролінг інвестиційних проектів
av478401.2K vues
4 Піраміда організаційного розвитку, як основа побудови системи у бізнесі..pptx par RostyslavDmytruk
4 Піраміда організаційного розвитку, як основа побудови системи у бізнесі..pptx4 Піраміда організаційного розвитку, як основа побудови системи у бізнесі..pptx
4 Піраміда організаційного розвитку, як основа побудови системи у бізнесі..pptx
Концептуальні підходи до визначення стратегічних параметрів діяльності компанії par Alex Grebeshkov
Концептуальні підходи до визначення стратегічних параметрів діяльності компаніїКонцептуальні підходи до визначення стратегічних параметрів діяльності компанії
Концептуальні підходи до визначення стратегічних параметрів діяльності компанії
Alex Grebeshkov514 vues
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf par VitalinaRomanenko
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdfДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf
ДИПОЛОМ. ОСТАННІЙ ФОРМАТ БЛЯ. НІЧОГО НЕ ПОЇХАЛО ВЖЕ НАЧЕ. ОЦЕ СКАЧАТЬ.docx.pdf
5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри... par RostyslavDmytruk
5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...
5 Організаційна ефективність бізнесу Як вимірюється і як застосовувати виміри...

Balanced scorecard

 • 2. Що таке Balanced Scorecard Balanced Scorecard (BSC) (збалансована система показників) – це система стратегічного управління організацією на основі вимірювання та оцінки її ефективності по набору показників, підібраних таким чином, аби врахувати всі існуючі (з точки зору стратегії) аспекти її діяльності (фінансові, виробничі, маркетингові і т.д.) Система BSC транслює місію та загальну стратегію організації в систему взаємопов’язаних показників
 • 3. Balanced Scorecard робить акцент на нефінансових показниках ефективності, даючи можливість оцінити такі, здавалося б, важкі для виміру аспекти діяльності, як ступінь лояльності клієнтів або інноваційний потенціал компанії. Основний принцип Balanced Scorecard, який багато в чому став причиною високої ефективності цієї технології управління - управляти можна тільки тим, що можна виміряти.
 • 4. При складанні збалансованої системи показників стратегія розкладається по чотирьох перспективам: • фінансове становище компанії • клієнти компанії і ринок збуту • внутрішні бізнес-процеси • розвиток компанії та її персонал
 • 6.  Доповнення фінансових індикаторів нефінансовими: клієнти, внутрішній бізнес- процес, навчання та розвиток;  Можливість декомпозиції стратегії до рівня оперативних планів;  Можливість відбору стратегії на основі сумісності і взаємоузгодженості її цілей;  Покращення системи інформаційного забезпечення;
 • 7.  Можливість адаптації для будь- якого підприємства;  Можливість оцінювання ступеню реалізації стратегії за допомогою визначених ключових показників;  Забезпечення розподілу ресурсів відповідно стратегічним цілям;
 • 8.  Покращення розуміння стратегії працівниками і збільшення ефекту від їх спільної діяльності;  Можливість інтеграції з застосованими на підприємстві системами управління, планування та мотивації;  Наявність спеціального програмного забезпечення.
 • 9. ● Нерозуміння підприємцями можливостей і обмежень збалансованої системи показників; ● Відсутність конкретного алгоритму визначення ключових показників та їх деталізації;
 • 10. ● Тривалість розробки і впровадження системи; ● Неможливість використання позитивного досвіду інших компаній; ● Відсутність алгоритму формування критичних показників;
 • 11. ● Необхідність узгодження з існуючими системами бюджетування та підтримки господарських рішень; ● Значна вартість кадрового, програмного та інформаційного забезпечення використання збалансованої системи показників.
 • 13. Кожна перспектива оформляється у вигляді стратегічних карт , що містять інформацію про завдання, які має намір вирішити організація; показники, що допомагають виміряти успішність вирішення завдань ; цільові значення показників; способи їх досягнення. Стратегічна карта - це діаграма або малюнок , що описує стратегію у вигляді набору стратегічних цілей і причинно -наслідкових зв'язків між ними. Для побудови системи стратегічного управління необхідно декомпозувати ( розбити , структурувати ) стратегію компанії на конкретні стратегічні цілі , що детально відображають різні стратегічні аспекти.
 • 14. Етапи впровадження стратегічних карт на підприємстві: • Визначення особливостей і тенденцій розвитку галузі та позиціонування підприємства • Формування місії підприємства • Визначення ключових аспектів діяльності підприємства • Формулювання основних завдань діяльності підприємства й визначення стратегічних цілей • Визначення ключових факторів розвитку підприємства • Розробка системи показників, виявлення причинно- наслідкових зв'язків, узгодження короткострокових і довгострокових цілей • Розробка стратегічної карти • Розробка системи показників для стратегічних карт окремих підрозділів • Визначення конкретних цілей • Розробка плану заходів • Впровадження стратегічних карт
 • 16. Перевагами застосування стратегічних карт є: • ЗСП встановлює чіткі причинно-наслідкові зв'язки між стратегічними картами та цілями підприємства. Моделі якості можуть бути локальними, тактичними та незалежними (незв'язаними). Стратегічна карта, навпаки, формулює цілі, а потім визначає ініціативи й процеси їх вдосконалювання. • ЗСП сприяє формуванню довгострокової стратегії підприємства. • ЗСП виявляє резерви підвищення ефективної діяльності підприємства. • ЗСП визначає стратегічні пріоритети розвитку підприємства з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Вона пропонує підприємствам допомогу у перерозподілі обмежених людських і фінансових ресурсів.
 • 17. Ключові особливості системи управління на основі BSC • в систему входять показники, які стосуються усіх стратегічно важливих аспектів діяльності (як мінімум їх чотири: фінанси, ринок, виробництво / ефективність і розвиток); • причинно-наслідковий зв'язок всіх показників в системі; • причинно-наслідковий зв'язок показників, що входять в систему, і стратегічних завдань компанії; • зв'язок результуючих (лагових) показників і визначальних чинників; • зв'язок всіх показників з фінансовими результатами діяльності.
 • 18. Управління на основі BSC дає змогу: • Оцінити стратегію і цілі • Усунути розрив між цілями компанії та їх операційної реалізацією • Оперативно реагувати на зміни • Оцінити успішність будь-якого витратного проекту • Прив'язати цілі компанії до діяльності персоналу
 • 19. Порівняльна оцінка застосування управлінських технологій розвитку у вітчизняних і зарубіжних компаніях
 • 20. Приклади вітчизняних підприємств, що використовували нові управлінські технології № Найменування управлінських технологій Назва підприємств Основний вид діяльності Сутність управлінської технології на підприємстві 1 2 3 4 5 1. Бенчмаркінг САН Інтербрю Україна Харчова промисловість Практикують бенчмаркінг усіх головних бізнес- процесів у розрізі місцевого ринку і стандартів Interbrew. Регулярно застосовують бенчмаркінг заробітної плати, компенсаційних систем, нематеріального стимулювання та програм утримання персоналу . Компанія «Анкор» Оптова торгівля Використовують бенчмаркінг щодо організації складського обліку, побудови відділів продаж (переймають досвід у своїх поставщиків). У своїх поставщиків з Кореї перейняли досвід проведення семінарів для своїх клієнтів. Компанія «Екологічні технології» Дистриб’ютор фільтрів для очищення води «Бар’єр» Бізнес побудований на бенчмаркінгу. Запозичений досвід з надання послуг логістики. Нововведенням були дані про одержувача, які знаходяться на упаковці, де розміщені не тільки прізвище та адреса, але і номер телефону, у т.ч. і мобільного. Компанія «Київстар» Мобільний зв’язок Використовують бенчмаркінг у 2-х напрямках: «порівняння ключових показників» з показниками інших компаній, а також використання «історій успіху», як у телекомуні-каційній, так і у суміжних галузях.
 • 21. 1 2 3 4 5 2. Аутсорсинг Дельта-Банк Альфа-Банк Банківська справа Віддали на повний аутсорсинг Українському процесинговому центру (УПЦ) депозитні банкомати. ПАТ «Укрсоцбанк» Банківська справа Передали управління своєю IT-інфраструктурою на аутсорсинг IBM. Українські новітні телекомунікації Зв’язок Заключили договір на IT-аутсорсинг з компанією «Перший комп’ютерний сервіс». САН Інтербрю Україна Харчова промисловість Передали корпорації IBM в аутсорсинг транзакційні IT-операції і послуги: аутсорсинг персоналу і сервісу. 3. Реінжиніринг ТОВ «ЕСО- Автотехнікс» Оптова торгівля Трансформація у всіх структурних підрозділах одночасно. Зміна бізнес-процесів і об’єднання їх в єдине ціле за допомогою ERP-системи. АППБ «Аваль» Банківська справа Запровадили інтегровану банківську систему для роздрібного бізнесу на основі програмного забезпечення Bankmaster RS з проведенням повного РБП. Отримали європейську модель управління бізнес-процесами. ПАТ «Фармак» Фармацевтична промисловість Запровадили систему управління бізнес- ресурсами (ERP-системи) . 4. Збалансована система показників (ЗСП) Nemiroff Холдинг Харчова промисловість Запровадили ЗСП. Голден Телеком Комунікації і зв’язок Запровадили ЗСП.