Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการเรียนการ

96 447 vues

Publié le

พฤติกรรมเบี่ยงเบน

Publié dans : Formation
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/33tKWiU ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • คุณครูทุกท่านควรอ่านแล้วนำไปใช้
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการเรียนการ

 1. 1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอน
 2. 2. พฤติกรรมที่เป็นปัญหา <ul><li>เกิดจาก </li></ul><ul><ul><li>เด็กที่มีสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมบางอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหาทางความประพฤติ กลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อตนเอง และต่อกลุ่มเพื่อน หรือสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ มักจะพบมากในโรงเรียน เด็กๆ พวกนี้มักจะมีพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมบกพร่องจนทำให้ตนเอง และเพื่อนๆ ตลอดจนถึงครูได้รับความเดือดร้อน รำคาญใจ นอกจากนี้เด็กที่มีพฤติกรรม ที่เป็นปัญหามักจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำด้วย </li></ul></ul>
 3. 3. ประเภทของเด็กที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา <ul><li>เด็กที่มีปัญหาการปรับตัวทางสังคม </li></ul><ul><ul><li>คือ เด็กที่ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้คือ เข้ากับเพื่อนไม่ได้ </li></ul></ul><ul><li>เด็กที่มีปัญหาการปรับตัวทางอารมณ์ </li></ul><ul><ul><li>คือ เด็กที่ปรับตัวได้ไม่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง อาจจะเนื่องมาจากสภาพทางร่างกาย สติปัญญา และสภาพความกดดันทางครอบครัวและสังคม </li></ul></ul>
 4. 4. 1. เด็กที่มีปัญหาการปรับตัวทางสังคม ( socially maladjusted child ) <ul><li>เด็กที่ได้รับการอบรมครึ่งๆ กลางๆ ( semi-socialized child) </li></ul><ul><ul><li>เด็กประเภทนี้จะปรับตัวได้ดีเฉพาะกับคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน แต่จะก้าวร้าวต่อคนแปลกหน้า เด็กประเภทนี้มาจากครอบครัวที่เข้มงวดกวดขันเกินไป </li></ul></ul><ul><li>เด็กที่ได้รับการอบรมในระดับต่ำ ( children arrested at a primitive level of socialization ) </li></ul><ul><ul><li>เป็นเด็กที่ขาดการอบรมจากครอบครัว เด็กต้องช่วยตัวเองโดยใช้ไหวพริบและความสามารถในการเอาตัวรอดในสังคม จึงขาดระเบียบกฎเกณฑ์ในการดำคงชีพ </li></ul></ul><ul><li>เด็กที่ยากต่อการอบรมขัดเกลา ( children lacking capacity to socialize ) </li></ul><ul><ul><li>เป็นเด็กที่มีปัญหาการปรับตัวทางสังคมร้ายแรงมาก เพราะเด็กขาดความสามารถในการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของสังคม เด็กจะไม่รู้จักตนเองและความต้องการของผู้อื่น มักจะไม่ให้ความร่วมมือ เพราะเด็กมาจากครอบครัวที่ขาดความรักและได้รับความเกลียดชังจากพ่อแม่ ได้รับการทอดทิ้งให้ต่อสู้กับโลกตามลำพัง เด็กได้รับความคับแค้นใจ วิตกกังวลอยู่เสมอ จนทำให้เกิดความชาชินชีวิตไร้ความหมายไม่สามารถรับรู้อะไรได้ เด็กจะไม่สนใจสิ่งรอบๆ ข้าง จึงขาดความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว </li></ul></ul>
 5. 5. 2. เด็กที่มีปัญหาการปรับตัวทางอารมณ์ ( emotionally disturbed child ) <ul><li>เด็กที่มีความขัดแย้งในใจ ( Children with conflict ) </li></ul><ul><ul><li>จะมีพฤติกรรมที่คล้ายกับเด็กที่มีปัญหาการปรับตัวทางสังคม เช่น ไม่เป็นมิตรกับผู้อื่นมีความคับข้องใจตลอดเวลาเพราะเกิดจากการปฏิบัติตนของพ่อแม่ที่มีต่อเด็กทำให้เด็กคิดว่าตนไม่เป็นที่ต้องการ ไม่มีค่า สำหรับเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอมจนเกินไป ทำให้เด็กขาดความมั่นใจที่จะเผชิญชีวิตในสังคม มีความไม่มั่นใจในตนเองเช่นเดียวกับเด็กที่ได้รับอบรมขัดเกลาให้มีคุณธรรมมากเกินไป เด็กจะไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวผิด มักไม่กล้าแสดงออก กลัวถูกติเตียนเพราะทำผิดจึงปลีกตัวออกจากสังคม </li></ul></ul><ul><li>เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทางจิต ( children with psychotic process ) </li></ul><ul><ul><li>เป็นเด็กที่มีปัญหาการปรับตัวทางอารมณ์ขั้นรุนแรง เพราะเก็บกดไว้เป็นเวลานานเด็กพวกนี้จะสร้างโลกของตนเองโดยการคิดฝัน ปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงได้ยาก จึงทำให้เด็กอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข หนีสังคมไปอยู่ในโลกของตนเอง และไม่สามารถติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่นได้ เด็กพวกนี้จึงขาดความสามารถในการรับรู้ เช่น ปฏิบัติตนไม่สมวัย ทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว เช่น เขียนหนังสือจนเลยขอบกระดาษไปอยู่บนโต๊ะโดยไม่รู้ตัว ตีอกชกหัวตัวเอง พูดจาเลอะเลือน ถ้ามีเด็กประเภทนี้ควรส่งจิตแพทย์ </li></ul></ul>
 6. 6. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอน <ul><li>คือ เด็กที่มีปัญหาการปรับตัว ทั้งทางด้านสังคม และอารมณ์ ที่ไม่ถึงขั้นรุนแรง มักจะมีแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา โดยเฉพาะในโรงเรียนไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลรอบข้าง ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะหรือ เป็นพฤติกรรมที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าทางการเรียน ของตนเอง และผู้อื่น ตัวอย่าง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การท้าทาย พูดหยาบคาย ก้าวร้าว สะเพร่า ข่มขู่ ไม่ตั้งใจเรียน ฯลฯ </li></ul>
 7. 7. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอน ด้านศีลธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านกฎระเบียบ เล่นการพนัน <ul><ul><li>ไม่ทำความเคารพ </li></ul></ul><ul><ul><li>ขาดโรงเรียน หนีเรียน </li></ul></ul>ด่า พูดหยาบคาย <ul><ul><li>โต้เถียง สะเพร่า </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ทำตามคำสั่ง ดื้อดึง </li></ul></ul><ul><ul><li>พูดโกหก </li></ul></ul><ul><ul><li>ซุกซน ก้าวร้าว </li></ul></ul>ทะเลาะวิวาท รังแก <ul><ul><li>เจ้าอารมณ์ </li></ul></ul>ขว้างปา ลักขโมย <ul><ul><li>เก็บตัว แยกตัว </li></ul></ul>พูดคุยขณะครูสอน ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติด ฯลฯ เฉื่อยชา เงียบขรึม ฯลฯ <ul><ul><li>ตะโกน ฯลฯ </li></ul></ul>
 8. 8. เด็กเจ้าอารมณ์หรือโมโหร้าย <ul><li>เด็กจะแสดงอารมณ์ออกมา เพราะควบคุมไม่ได้ อารมณ์อาจจะแสดงออกในรูปของ โมโหร้าย ลงมือลงเท้า ทำลายข้าวของ ร่างกายตนเองและผู้อื่น บางครั้งจะแสดงอารมณ์แม้ถูกขัดใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น </li></ul><ul><li>สาเหตุ อาจเกิดจาก ความผิดปกติทางสมอง เช่น ลมชัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ , การเลี้ยงดูที่ผิด เช่น ได้รับการตามใจจนเคยตัว , ถูกขัดใจ , ความผิดปกติทางจิตใจ เช่น โรคจิต โรคประสาท </li></ul>
 9. 9. เด็กที่อิจฉาริษยา <ul><li>วัย 5-6 ขวบ เด็กจะอิจฉาเพื่อนๆ เมื่อรู้สึกว่าครูให้ความรักความสนใจแก่เพื่อนที่ดีเด่นกว่าตน เด็กผู้หญิงมักจะอิจฉามากกว่าเด็กผู้ชาย จะแสดงอาการ หยิก ตี กัด ข่วน เพื่อเป็นการแก้แค้นเพื่อน , แข่งขันเพื่อเอาชนะ </li></ul><ul><li>สาเหตุ อาจเกิดจาก ความรักถูกเปลี่ยนมือ พ่อแม่หันไปรักและสนใจน้องใหม่ อาจเกิดจากพ่อแม่มีลูกหลายคน มักจะเป็นลูกคนกลางที่ไม่ได้รับความรักและความสนใจ </li></ul>
 10. 10. เด็กก้าวร้าวหรือเกเร <ul><li>มักเป็นเด็กที่ชอบรังแกผู้อื่นให้ได้รับความเจ็บปวด เดือดร้อน รำคาญ ชอบทำลายความสงบของห้องเรียน มักมีนิสัยหยาบคาย เป็นพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมที่เป็นปัญหา </li></ul><ul><ul><li>ชอบรังแก เพื่อนที่อ่อนแอกว่า </li></ul></ul><ul><ul><li>ชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวด แกล้งดึงผม เหยียบเท้า </li></ul></ul><ul><ul><li>ชอบทำให้ผู้อื่นอับอาย ล้อปมด้อยเพื่อน </li></ul></ul><ul><li>สาเหตุ อาจเกิดจากทอดทิ้งจนทำให้เด็กรู้สึกว้าเหว่ , พ่อแม่ไม่ต้องการ , พ่อแม่ ( ครู ) เข้มงวดกวดขัน ใช้อำนาจข่มขู่มากเกินไป , ครูไม่ยุติธรรม </li></ul>
 11. 11. เด็กซนผิดปกติ <ul><li>เด็กที่อยู่ไม่นิ่งตลอดเวลา </li></ul><ul><li>ลุกออกจากที่ ยืน กระโดด </li></ul><ul><ul><li>ทำเสียงดัง เช่น เคาะโต๊ะ </li></ul></ul><ul><ul><li>ฟังครูสอน ไม่เอาใจใส่งานที่ครูสั่งให้ทำ </li></ul></ul><ul><ul><li>หันหน้าหันหลัง และแสดงท่าแปลกๆ ให้ครูและเพื่อนสนใจ </li></ul></ul><ul><li>สาเหตุ อาจเกิดจากเรียกร้องความสนใจ เพราะขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ , พ่อแม่รักตามใจ และปกครองลูกไม่เป็น , ไม่มีเพื่อนเล่น , พ่อแม่บังคับมากเกินไป </li></ul>
 12. 12. เด็กลักขโมย <ul><li>เด็กที่หยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นเมื่อเจ้าของเผลอ บางทีก็ขโมยเพราะมีสิ่งของนั้น แต่บางทีก็ขโมยเพราะนิสัย หรืออาจขโมยเพื่อเป็นการแกล้งเพื่อน ให้ได้รับความเดือดร้อน </li></ul><ul><li>สาเหตุ อาจเกิดจาก เด็กขาดแคลนในเรื่องข้าวของเพราะฐานะทางบ้านไม่ดี , เรียกร้องความสนใจ เพราะไม่เคยได้รับความสนใจจากพ่อแม่ , นิสัยเกเรก้าวร้าว </li></ul>
 13. 13. เด็กที่แยกตัวและถอยหนี <ul><li>ไม่พูดจาโต้ตอบ หรือติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนๆ </li></ul><ul><li>ขี้อาย ไม่เชื่อมั่นในตนเอง </li></ul><ul><li>ชอบแยกตัวไปเล่นคนเดียวในที่เงียบๆ </li></ul><ul><li>เจ้าอารมณ์ ชอบทำร้ายตนเอง </li></ul><ul><li>สาเหตุ อาจเกิดจาก </li></ul><ul><ul><li>ได้แต่วัตถุสิ่งของแต่ไม่ได้ความรัก ความอบอุ่น </li></ul></ul><ul><ul><li>มักไม่ได้รับความสนใจ ถูกทอดทิ้งให้เล่นอยู่คน </li></ul></ul><ul><ul><li>มักได้รับการตำหนิและเปรียบเทียบกับพี่หรือน้อง </li></ul></ul><ul><ul><li>อาจมีสาเหตุทางสุขภาพจิต </li></ul></ul>
 14. 14. เด็กโกหก <ul><li>พูดไม่ตรงกับความจริง </li></ul><ul><li>พูดเกินความจริง </li></ul><ul><li>เมื่อซักถามจะไม่กล้าสบตา </li></ul><ul><li>มักจะอ้ำอึ้งและพูดไม่เต็มปากเต็มคำ </li></ul><ul><li>ในการพูดแต่ละครั้งคำพูดจะไม่ตรงกัน </li></ul><ul><li>สาเหตุ อาจเกิดจาก </li></ul><ul><li>พ่อแม่เยาะเย้ยถากถางเมื่อเด็กทำผิดเป็นประจำ </li></ul><ul><li>พ่อแม่มักจะลงโทษโดยไร้เหตุผล </li></ul><ul><li>ขาดการให้กำลังใจและขาดการชี้แนะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแทนการกระทำที่ผิดจากพ่อแม่หรือครู </li></ul><ul><li>ได้รับการดูหมิ่น ดูถูกเหยียดหยามจากคนอื่นเมื่อทำผิดเนื่องจากมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเด็กมาก่อน </li></ul>
 15. 15. เด็กหนีโรงเรียน สาเหตุ เกิดจาก เด็กกลัวโรงเรียน นั่นคือการเรียนเป็นเหตุ เช่น การบ้านยากและมากเกินไปผลการเรียนไม่ดี มีปมด้อยถูกเพื่อนล้อเลียน เยาะเย้ยถากถาง ไม่ได้รับการยอมรับจากครูและเพื่อนขาดการส่งเสริมให้กำลังใจจากครู และเด็กจะถูกลงโทษเมื่อทำผิดหรือไม่ทำการบ้าน
 16. 16. คุยกันในห้องเรียน สาเหตุ ขาดการยั้งใจตนเอง สมาธิสั้น ขาดระเบียบวินัย เบื่อเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง คุยกันเรื่องเรียน
 17. 17. พูดคำหยาบ สาเหตุ การเลี้ยงดู เลียนแบบเพื่อน ขาดการยับยั้งใจตนเอง สมาธิสั้น เด็กเกเร
 18. 18. สมาธิสั้น สาเหตุ โรคสมาธิสั้น เครียด ซึมเศร้า ปัญหาการเรียนรู้
 19. 19. ต่อต้าน ท้าทาย - ไม่เชื่อฟังครู - ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ( ฝ่าฝืน ) - ล้อเลียนครู ( วาจาและท่าทาง ) สาเหตุ - ได้รับการเลี้ยงดูแบบตามใจ ส่งเสริมในด้านที่ผิด - ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดเกินไป - เรียกร้องความสนใจ - ต้องการให้กลุ่มยอมรับ - ปัญหาทางครอบครัว - อายุเกินเกณฑ์ - สร้างปมเด่น เพื่อข่มด้วย เช่นมีความพิการทางร่างกาย
 20. 20. เสพสารเสพติด สาเหตุ 1) ตัวเด็ก - บุคลิกภาพบกพร่อง เช่น ไม่เป็นตัวของตัวเอง คล้อยตามคนอื่นง่าย ขาดความมั่นใจในตัวเอง - เชาว์ปัญญาต่ำ ถูกชักจูงได้ง่าย 2) สภาพแวดล้อม - การอบรมเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เช่น ปล่อยปละละเลย ครอบครัวแตกแยก ทำให้ขาดความรักความอบอุ่น ต้องหาที่พึ่งทางใจ - สภาพชุมชนรอบๆบ้าน ไม่เหมาะสม เช่นเป็นชุมชนแออัดเป็นแหลังมั่วสุมอบายมุขและสิ่งเสพติด - เห็นตัวแบบที่ไม่ดีเช่น ผู้ปกครองขายหรือเสพสิ่งเสพติด , ผู้ติดสิ่งเสพติดมีความสุขสบาย มีเงินใช้ และไม่ต้องเรียนหนังสือ - ต้องการการยอมรับ
 21. 21. ไม่พึ่งตัวเอง ลอกการบ้าน - ลอกการบ้าน - ชอบให้เพื่อนทำงานให้ - นำผลงานเพื่อนไปส่ง - จ้างวานให้ผู้อื่นทำงานอื่นให้ ( สินบน ) สาเหตุ - การเลี้ยงดูของพ่อแม่ไม่ถูกวิธี - ความเกียจคร้าน - ไม่เข้าใจบทเรียน - ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง - ต้องการผลงานที่ดีและคำชมเชย - ไม่มีความสามารถ
 22. 22. ชู้สาว พฤติกรรมทางเพศ สาเหตุ ปกติ ฮอร์โมนเพศ มีการกระตุ้นเรื่องเพศในเด็ก ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ต้องการความรักและคนเข้าใจ เอาใจ
 23. 23. ติดการพนัน
 24. 24. ติดเกมส์

×