Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ใบงานสำรวจตนเอง M602

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ใบงานสำรวจตนเอง M602

  1. 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ นางสาว ณัฐริกา เดชคุณมาก ชั้น ม 6/2 เลขที่ 28 1. ชื่อ-สกุล นางสาว ณัฐริกา เดชคุณมาก เลขประจาตัว 46213 เลขที่ 28 ชื่อเล่น น้าฟ้ า กรุ๊ปเลือด o ที่อยู่ 47 หมู่ 6 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-0293523 ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) nwatergmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์Nattariga Dechkunmark ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Nwatersky Fayfayfay ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) ………………………………………………
  2. 2. แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map
  3. 3. 2. ชื่อบิดา นาย ฉัตรชัย เดชคุณมาก โทรศัพท์ - ชื่อมารดา นาง สุรภา เดชคุณมาก โทรศัพท์ 085-61531013. ชื่อผู้ปกครอง นาง สุรภา เดชคุณมาก โทรศัพท์ 085-6153101 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา อาชีพ เกษตรกร 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน โกวิทธารงเชียงใหม่ เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ โปรแกรมที่ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต พยาบาลถ้ามีคอมพิวเตอร์ คติธรรมประจาใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่นั้น สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน อยากให้ wifi เร็วขึ้น
  4. 4. ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 3.62 จาก โรงเรียนโกวิทธารงเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 3.46 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ ไม่มี 10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร ไม่มี 11คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ คณะพยายาลศาสตร์และอยากเป็นพยาบาล

×