Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 1

11 648 vues

Publié le

แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 1

Publié dans : Business
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 1

 1. 1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว…………………………………. ……………………………………….……... NAME (in English) …………………………………………………………………………………… ………………...... สัญชาติ..…….…เกิดวันที่….….เดือน……..……พ.ศ ……….อายุ..…... ปี เลขที่บัตรประชาชน...................................... ประวัติการศึกษา ระดับการ ศึกษา ชื่อสถานศึกษา/ จังหวัด/ ประเทศ สำาเ ร็จ เมื่อ ปี (พ. ศ.) ชื่อ ประกาศนียบัตร/ ชื่อปริญญาที่ได้รับ วิชาเอก เกร ด เฉลี่ ย สะส ม ปวช. / มัธยมปลาย ปวส. / อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา เอก การศึกษา พิเศษอื่นๆ นอกเหนือจาก ข้างต้น ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน/ประเทศ ตั้งแ ต่-ถึง การอบรม ดูงาน ฝึกงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว เลขที่ใบ สมั ต้องการสมัครงานในฝ่ายงาน (ตามลำาดับ) 1..............................................2.............................................3............................................ แบบแสดงความจำานง เข้าทำางานส่วนที่ 1 โปรดกรอกข้อความให้ละเอียดและ ชัดเจน วันที่ ........................................
 2. 2. ประวัติส่วนตัว สถานภาพ [ ] โสด [ ] สมรสแล้ว มีบุตร.................คน [ ] อื่นๆ โปรดระบุ...................................... คู่สมรส : ชื่อ ...................................................................... ชื่อ สกุลเดิม .............................................…………….. สัญชาติ ............................................. เชื้อชาติ .......................................... ศาสนา ..................................……… อาชีพ .................................................สถานประกอบอาชีพ/ตำาแหน่ง ......................................................…… บิดา : ชื่อ-สกุล ................................................... สัญชาติ ...............….. เชื้อชาติ ................. ศาสนา .....................…… ที่อยู่ ............................................................................................................. ............................................……. สถานภาพ  มีชีวิต ประกอบ อาชีพ......................................................................  ถึงแก่กรรม มารดา : ชื่อ-สกุล.....………...............................สกุล เดิม.......................................... สัญชาติ ..……......เชื้อชาติ ............ ศาสนา ....................... ที่อยู่...................... ………………………………………………............................... สถานภาพ  มีชีวิต ประกอบ อาชีพ......................................................................  ถึงแก่กรรม พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา (รวมเจ้าของประวัติ) ………… คน เป็น บุตรคนที่ ..................... ประวัติการทำางาน (โปรดให้รายละเอียดประวัติโดยเริ่มจากงานปัจจุบัน) เริ่มต้น-สิ้นสุด (วัน/เดือน/ ปี) ชื่อสถานที่ทำางาน ตำาแหน่ง (สุดท้าย) เงินเดือน (สุดท้าย) ……………… ……… ……………………………… ……………….. ………………… ……….. ………………… ….. พลิก(2-5)
 3. 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในรายละเอียด : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… สาเหตุที่ออกจากงาน หรือเหตุผลที่จะเปลี่ยนงาน : …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
 4. 4. เริ่มต้น-สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี) ชื่อสถานที่ทำางาน ตำาแหน่ง (สุดท้าย) เงินเดือน (สุดท้าย) ………………… ………. ……………………………… ……………….. ………………… ……….. …………… ……… ลักษณะงานที่ปฏิบัติในรายละเอียด : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… สาเหตุที่ออกจากงาน : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… เริ่มต้น-สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี) ชื่อสถานที่ทำางาน ตำาแหน่ง (สุดท้าย) เงินเดือน (สุดท้าย) ………………… ………. ……………………………… ……………….. ………………… ……….. …………… ……… ลักษณะงานที่ปฏิบัติในรายละเอียด : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..... สาเหตุที่ออกจากงาน : …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… เริ่มต้น-สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี) ชื่อสถานที่ทำางาน ตำาแหน่ง (สุดท้าย) เงินเดือน (สุดท้าย) ………………… ………. ……………………………… ……………….. ………………… ……….. …………… ……… (3-5) (3-5)
 5. 5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในรายละเอียด : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… สาเหตุที่ออกจากงาน : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… พลิก
 6. 6. เริ่มต้น-สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี) ชื่อสถานที่ทำางาน ตำาแหน่ง (สุดท้าย) เงินเดือน (สุดท้าย) ………………… ………. ……………………………… ……………….. ………………… ……….. …………… ……… ลักษณะงานที่ปฏิบัติในรายละเอียด : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… สาเหตุที่ออกจากงาน : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… เหตุผลที่สมัคร งาน. ............................................................................................................. .................................................................................. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ระบุผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน สมัคร) TOEFL ………. IELTS.…….. CU TEP ………. TU-GET ……….. ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ กรณีไม่มีผลคะแนนหรือมีความสามารถในภาษาอื่นๆ โปรดระบุระดับ ความสามารถ (ดี พอใช้ หรือ ใช้ได้น้อย) ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (ระบุโปรแกรมที่ใช้ได้ดี) ........................................................................................................ ......................................................................................…… ...................................................................................................... ...................................................................................………. (4-5)
 7. 7. …… ........................................................................................................ ...............................................................................……. งาน อดิเรก…………………. .............................................................................. ..................………………..........................…….........…. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ประเภทหนังสือหรือภาพยนตร์ที่ ชอบ.............................................................................................................. ....................……………......... สมาชิกสมาคม/ชมรม : .................................................................................................................. .......................……………....................... .............................................................................................................. ............................................................................................................ บุคคลอ้างอิง ให้ระบุบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านได้ (ไม่ใช่พี่น้อง หรือญาติโดยตรง) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งสำานักงานจะติดต่อเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากท่านแล้ว ...................................................................................................................... .................................................................................................... ...................................................................................................................... .................................................................................. ที่อยู่ปัจจุบันของข้าพเจ้า (ที่ติดต่อได้ทางจดหมาย) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..............โทรศัพท์…………………………….………… … เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน ……………………………………………………………………………………. ………………… ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความที่ ชี้แจงข้างต้น แม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ สำานักงานถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิกที่พิจารณาไว้ แล้วทั้งหมด (5-5)
 8. 8. ลายมือชื่อผู้ สมัคร……………………………………………… มีคำาถามเกี่ยวกับการสมัครงาน กรุณาติดต่อ ท่านได้ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ( ) หนังสือพิมพ์ (โปรดระบุ) ............…………………………….. ………...........................….…………………….. ( ) website โรงเรียนบางบัวทอง ( ) website อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................………………………... ………………….............…………………………. ( ) สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ............................................................................................................ …….. ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................................................................. ..................................... หลักฐานที่ต้องแนบกับใบสมัคร 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำานวน 1 รูป 2.สำาเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ยกเว้นกรณีจบการ ศึกษาปริญญาโท ให้แนบใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย และกรณีจบการ ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีหลัง (เรียน ปวส. มาก่อน) ให้แนบใบแสดงผลการ ศึกษาระดับ ปวส. มาด้วย 3.ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือได้รับยกเว้นแล้ว โดยยื่นหลักฐาน แสดงสถานภาพทางทหารมาด้วย

×