Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Organización política e territorial de españa .

Tema organización política e territorial de España para 3º de ESO.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Organización política e territorial de españa .

  1. 1. 1 Organización Política e Territorial de España Dende 1978, coa actual Constitución Española, o Estado español organízase territorialmente en Concellos, Provincias e Comunidades Autónomas. Raíces históricas: España non sempre foi España, nin Galicia foi sempre Galicia. Vemos exemplos nestes mapas históricos: Cando a Península Ibérica era provincia de Roma: Durante a reconquista, cando gran parte da Península era musulmá:
  2. 2. 2 Cos Reis Católicos se forma por primeira vez un Estado español: conquistan o reino de Granada e Fernando o Católico anexiona o Reino de Navarra. Pero a unión destes reinos foi só política, é dicir, tiñan os mesmos reis, pero diferentes normativas e organización, coma se foran países distintos. Cada un tiña os seus órganos de xustiza, leis, impostos diferentes, organismos de administración distintos, etc. Isto verémolo noutro tema. A organización territorial: Administración local: Son administracións locais o municipio e a provincia. O concello (municipio). A organización municipal é a que máis achegada está ao cidadán e á cidadá. Os concelleiros e concelleiras elíxense mediante sufraxio universal1 , libre, igual,directo e secreto pola poboación do municipio maior de 18 anos. Os concelleiros e concelleiras forman o pleno municipal, que é o 1 Sufraxio Universal:o que inclúea toda a poboación dun Estado. Antes de haber sufraxio universal houbo sufraxio censatario,no que só podían votar determinadas persoas incluídasnun censo (normalmente varóns cun determinado nivel de rendas). Despois houbo o sufraxio universal masculino no que podían votar todos os homes independentemente do nivel de renda ou raza .Ao final chegouse ao sufraxio universal.
  3. 3. 3 órgano lexislativo do municipio. O alcalde ou a alcaldesa é elixido polos concelleiros e concelleiras. O concello lexisla e organiza os asuntos propios do municipio tales como organización urbanística, servizos públicos municipais, alumeado público, recollida de residuos, limpeza das rúas, abastecemento de auga, sumidoiros, etc. A provincia: É unha agrupación de municipios e cumpre actividades do Estado Español, non da Autonomía. As deputadas e deputados da Deputación Provincial elíxense de forma indirecta. Son os concelleiros e concelleiras dos municipios os que os elixen de entre eles mesmos. As deputacións coordinan servizos municipais. En cada provincia hai tamén un Gobernador Civil ou gobernadora, que é quen representa ao Goberno Español Central na provincia. Comunidades Autónomas: Cada unha das Comunidades Autónomas do Estado Español ten un parlamento con poder lexislativo, un goberno, con poder executivo e un tribunal superior de Xustiza, con poder xudicial. Son os mesmos poderes que ten o Estado Español, que lle foi cedendo competencias ás Autonomías. As Asembleas Lexislativas, Cortes o Parlamentos das Comunidades Autónomas, elíxense mediante sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto. Son elixidas nas eleccións autonómicas cada catro anos. A poboación de cada provincia elixe unha cantidade de deputados do parlamento. Os deputados e deputadas elixen ao presidente e o presidente escolle aos seus conselleiros que formarán con el ou con ela o goberno autonómico. Administración central do Estado: A nivel estatal taménhai unhascortesque sonas que teñenopoderlexislativocentral. Esas Cortes Xerais divídense en dúas cámaras: O Congreso dos deputados e o Senado. Os deputados e deputadas do congreso elíxense por sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto pola cidadanía de cada provincia de España. O Senadoelíxese porunsistemamixto:parte dos senadores e senadoras elíxense por sufraxiounivesal,libre,igual,directoe secretodapoboación de cada Comunidade Autónoma; e otra parte elíxese de forma indirecta, xa que os elixen os parlamentos autonómicos.
  4. 4. 4 O congresoelixe aopresidentedogobernoe este nomeaaosministrose ministrasque formarán o seu equipo de goberno, que será o poder executivo. Con respecto ao poder xudicial a nivel nacional temos: - O Tribunal Supremo. - A Audiencia Nacional. - O Tribunal Constitucional. A organización política de España: España é un Estado unitario perodescentralizado. Estado unitario é o contrariode Estado Federal:unEstadounitarioé aquel noque hai unha únicaunidade políticaque teno poder,a soberanía, aínda que lle pode ceder competenciasa outrosorganismos,comopasa en España coas autonomías. Un Estado Federal estáformadopor estados nación,ou sexa,variasunidadespolíticasque teñenopoder,a soberanía,e que lle ceden competenciasaogobernocentral. Estados Federados no mundo. Un Estado centralizadoé aquel no que as instituciónsterritoriais(concellos,provincias, departamentos),debenaplicarasdecisiónsdopodercentral e teñenpoucosaspectosque poidandecidirelas. Un Estado descentralizadoé aquel noque asinstituciónsterritoriaisteñencompetenciaspara decidire resolverdeterminadascuestións.
  5. 5. 5 Hoxe endía Españaé taménunhamonarquía e non unharepública. Unha monarquía é a forma de gobernona que o xefe de Estado é unha persoaque exerce oseu poderde forma vitalicia(durantetodaa súavida, nonsendoque abdique).Asmonarquíassoenser hereditarias.EnEspañao rei é Filipe VIdende a abdicaciónde CarlosI no verándo2014. Segundoo poderque teñao/a monarca,ou as limitaciónscoas que goberne,asmonarquíaspodenser: - Absolutas:o rei oua raíña concentratodos ospoderesdoestadosen limitación.EnEspañaeraa monarquíapropiado AntigoRéxime,entre os séculosXVIe XVIII.Hoxe endíaaínda hai monarquíasabsolutasenalgúns paísesÁrabes. - Constitucionais:o monarcaestá limitadopolaconstitución,peroaíndaten moitocontrol sobre os poderesdoEstado2 .Pode ternas súas mans o poderexecutivoe dereitoavetaralgunhasleis,porexemplo.Éa monarquíaque tivoEspaña no séculoXIX. - Monarquía parlamentaria: o monarca reina pero non goberna, é representante do Estado, pero está limitado polo parlamento constitucional. É a que ten España hoxe en día. Quen goberna non é o rei senón o presidente do goberno e os seus ministros. E quen lexisla tampouco é o rei, senón o parlamento. Unha república é a forma de goberno na que o Xefe de Estado é unha persoa elixida polo pobo para exercer o cargo por un tempo determinado. Na república o Xefe de Estado e de Goberno poden ser persoas distintas ou a mesma persoa. 2 Poderes do Estado: - Poder lexislativo:o que fai as leis. - Poder executivo: o que goberna, o que xestiona todo o necesario para que as leis secumpran,a través da organización da administración,das forzasdeseguridadee defensa, etc. - Poder xudicial:interpreta as leis en caso de dúbida e as fai respectar.
  6. 6. 6 España é unha democracia e non unha ditadura. - Unha democracia é a forma de goberno na que a soberanía (é dicir, o poder) o ten a poboación.Para que un sistema sexa de verdade democrático ten que ter unha serie de características: o Pluralismopolítico:hai diferentes partidos políticos que se crean libremente. o Eleccións democráticas:  O sufraxio ten que ser universal, igualitario e secreto.  As eleccións deben celebrarse con certa periodicidade e certa frecuencia. - A democracia soe ir asociada ao Estado de Dereito (a lei protexe os dereitos da cidadanía). Normalmente existe unha Constitución na que figuran os principios fundamentaisdoEstadoe outrasleisque defendenosdereitos da poboación entre os que nas democracias están o dereito de opinión, de asociación, de reunión, de manifestación, etc. - Nas democracias os tres poderes (lexislativo, executivo e xudicial) deben dividirse, para que se controlen os uns aos outros. Réximes non democráticos: ditaduras e totalitarismos. Nos réximes non democráticos o poder o exerce unha soa persoa ou un pequeno grupo, sen contar coa opinión libre da cidadanía. Normalmente chegan ao poder a través dun golpe de estado. Moitas vecesestes réximes xorden en situacións de crise na que o ditador se presenta como a solución a tódolos problemas, pero para o que necesita ter poderes especiais ou extraordinarios. Así que con esa escusa suspende a Constitución e o Estado de Dereito impoñendo no seu lugar a vontade do ditador ou o seu grupo político ou militar. Polo xeral preséntanse como unha solución transitoria para poñer orde e sanear o pais, prometendo o regreso á democracia cando a situación se normalice. Pero polo xeral logo perpetúanse no poder mentres poden. O exército constitúe o principal apoio do ditador que, na maioría dos casos é un militar. Existen ditaduras de dereitas (fascismos) e de esquerdas (democracias populares). As características que soen ter son: - Non existe división de poderes. - Non existe control ao goberno. - Non se recoñecen os dereitos da cidadanía (especialmente os dereitos de opinión, asociación, reunión, etc.). - Non existe pluralidade política. Pode haber eleccións pero dentro dos candidatos dun mesmo partido, o partido legalizado do ditador.
  7. 7. 7

×