Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
สรุป กิจกรรมเรียนรู้สัตว์4ทิศ (DISC)
เหตุผล
หมี
เน้นงาน
กระทิง
เน้นคน
อินทรี
เน้นความรู้สึก
หนู
C D
S I
เปิดเผย,จริงใจ,มุ่งมั่น,ปกป้อง,กล ้าเผชิญ,รักลูกน้อง,
ตรงไปตรงมา,เป้าหมายชัดเจน,กล ้าได ้กล ้าเสีย,เชื่อมั่นใน
ประสบการณ์แ...
หนู
สรุป กิจกรรมเรียนรู้สัตว์4ทิศ (DISC)
อุปนิสัย
แคร์ความรู้สึก,ขี้เกรงใจ,ปฏิเสธคนยาก,ชอบช่วยเหลือ,มีน้าใจ,
สุภาพ,อ่อนโยน...
อินทรี
สรุป กิจกรรมเรียนรู้สัตว์4ทิศ (DISC)
อุปนิสัย
ความคิดสร ้างสรรค์,จินตนาการ,วิสัยทัศน์,ภาพรวม,ขี้เบื่อ,ชอบ
ทางเลือก,...
หมี
สรุป กิจกรรมเรียนรู้สัตว์4ทิศ (DISC)
อุปนิสัย
หลักการ,เหตุผล, ชอบศึกษาข ้อมูลเตรียมพร ้อม,ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง,ชอบควา...
เรียนรู้กิจกรรมร่วมกัน
สรุปสิ่งที่ได้รู้สัตว์4ทิศ (DISC)
1.เข้าใจลักษณะการมองนิสัยและท่าทางของแต่ละ
คนในทีมมากยิ่งขึ้น
2.สามารถเข้าใจสไตล์ของแต่ล...
สรุปกิจกรรมเรียนรู้ วาดรูปสายธารชีวิต
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้การถึงวิธีการ
ตั้งเป้ าหมายและวางแผนของตัว
เราเริ่มตั้งแต่...
สรุปสิ่งที่ได้รู้ กิจกรรมวาดรูปสายธารชีวิต
1.เราได้รู้ที่มาของแต่ละบุคคลในรุ่น C20
2.สามารถวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีความละเ...
สรุป การสื่อสารอย่างสันติ
“การสื่อสารอย่างสันติ” คือ การสื่อสารที่ไม่ก่อให ้เกิดความขัดแย ้ง โดยสื่อสารกับข ้อเท็จจริงและเ...
เรียนรู้กิจกรรมร่วมกัน
สรุปสิ่งที่ได้รู้ การสื่อสารอย่างสันติ
1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการแสดงออกถึง
ความเห็นอกเห็นใจกัน
2.เพื่อลดความขัด...
THANK YOU
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ผู้นำ 4 ทิศ,สายธารชีวิต,สื่อสารอย่างสันติ

471 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

ผู้นำ 4 ทิศ,สายธารชีวิต,สื่อสารอย่างสันติ

 1. 1. สรุป กิจกรรมเรียนรู้สัตว์4ทิศ (DISC) เหตุผล หมี เน้นงาน กระทิง เน้นคน อินทรี เน้นความรู้สึก หนู C D S I
 2. 2. เปิดเผย,จริงใจ,มุ่งมั่น,ปกป้อง,กล ้าเผชิญ,รักลูกน้อง, ตรงไปตรงมา,เป้าหมายชัดเจน,กล ้าได ้กล ้าเสีย,เชื่อมั่นใน ประสบการณ์และสัญชาตญาณ,กล ้าทากล ้ารับ,พึ่งตนเอง,ชอบ เสี่ยง กระทิง อุปนิสัย จุดเด่น : พร ้อมปกป้องดูแล เป็นคนเอาพรรคเอาพวก ชอบอยู่ เป็นกลุ่มก ้อน ถือว่าเป็นทิศแห่งการยืนหยัด พร ้อมเผชิญหน้ากับ ความขัดแย ้งทุกรูปแบบ ท ้าทายอานาจอย่างเปิดเผย จุดด้อย : ควรที่จะยอมผิดพลาดบ ้าง รู้จักที่จะช ้าๆ กับบางเรื่อง รู้จักอดทนรอคอย อย่าคิดเร็วทาเร็ว หัดทบทวนการตัดสินใจ ของตัวเองดูอีกครั้งว่าถูกต ้องแม่นยาจริงๆแล ้วหรือไม่ เพราะอาจ แฝงไว ้ด ้วยความมีความเป็นตัวตนสูง หรืออาจจะทาให ้ดูเป็ นคน ชอบใช ้อานาจมากเกินไป สรุป กิจกรรมเรียนรู้สัตว์4ทิศ (DISC)
 3. 3. หนู สรุป กิจกรรมเรียนรู้สัตว์4ทิศ (DISC) อุปนิสัย แคร์ความรู้สึก,ขี้เกรงใจ,ปฏิเสธคนยาก,ชอบช่วยเหลือ,มีน้าใจ, สุภาพ,อ่อนโยน,นุ่มนวล,ไม่ชอบความขัดแย ้ง,ดูแลห่วงใย,อะไร ก็ได ้ จุดเด่น : จะเป็นผู้ที่หลีกเลี่ยงความขัดแย ้งรุนแรง ไม่ชอบปะทะ หรือใช ้กาลังทาลายล ้าง จะได ้กลิ่นของความขัดแย ้ง หรือความ ไม่ลงรอยกันได ้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานใดที่ได ้ผู้นาหรือ ผู้ร่วมงานแบบนี้จะโชคดี เพราะจะแก ้ไขปัญหาความขัดแย ้งได ้ รวดเร็วและราบรื่น จุดด้อย : อาจจะถูกข่ม เนื่องจากมีความอ่อนโยน และ ประนีประนอมมากเกินไป เพราะจะเป็นผู้นาแบบขี้สงสาร ชอบ ความสงบ และรักสันติ
 4. 4. อินทรี สรุป กิจกรรมเรียนรู้สัตว์4ทิศ (DISC) อุปนิสัย ความคิดสร ้างสรรค์,จินตนาการ,วิสัยทัศน์,ภาพรวม,ขี้เบื่อ,ชอบ ทางเลือก,ความเป็นไปได ้,คิดนอกกรอบ,มีเอกลักษณ์,รัก สนุกสนาน,ชอบการเรียนรู้,ศิลปิน,ยืดหยุ่น จุดเด่น : จะมีชีวิตการทางานที่มีสีสัน สนุกสนาน เป็นคนชอบ อิสระสูง ชอบสร ้างเรื่องประหลาดใจเสมอ อะไรที่เหนือความ คาดหมายนั้นจะชอบเป็นพิเศษ ดังนั้นจะไม่ชอบทาอะไรแบบ ซ้าซากจาเจ แบบพวกนักสร ้างสรรค์งานโฆษณา ผู้กากับ ภาพยนตร์ มักจะมีบุคลิกแบบอินทรีสูง จุดด้อย : ยากที่จะประสบความสาเร็จได ้โดยง่าย เพราะอาจดู กลายเป็นคนจับจดหยิบโหย่ง ด ้วยความเป็นคนไม่ชอบความ ซ้าซากจาเจจึงอาจกลายเป็นคนทางานไม่ต่อเนื่องได ้
 5. 5. หมี สรุป กิจกรรมเรียนรู้สัตว์4ทิศ (DISC) อุปนิสัย หลักการ,เหตุผล, ชอบศึกษาข ้อมูลเตรียมพร ้อม,ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง,ชอบความมั่นคงมปลอดภัย,สันโดษ,สมบูรณ์แบบ ,เป็นขั้นตอน,ละเอียดรอบคอบ,เปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด,ชอบ มีเวลาและพื้นที่ส่วนตัวสม่าเสมอ จุดเด่น : เป็นผู้นาที่หาความผิดพลาดได ้ยาก เพราะมีหลักการ ทางานแบบมีระบบระเบียบ เคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์ มีปรัชญาใน การทางานในลักษณะที่เรียกว่าป้องกันดีกว่าแก ้ไข จุดด้อย : มีลักษณะการทางานที่เคร่งเครียด ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ผู้นาแบบหมีนั้นควรจะมีความเป็ น อินทรีหรือกระทิงผสมอยู่ในการทางานจะทาให ้มีการทางานมี ความสุขและประสบความสาเร็จได ้ง่ายขึ้น
 6. 6. เรียนรู้กิจกรรมร่วมกัน
 7. 7. สรุปสิ่งที่ได้รู้สัตว์4ทิศ (DISC) 1.เข้าใจลักษณะการมองนิสัยและท่าทางของแต่ละ คนในทีมมากยิ่งขึ้น 2.สามารถเข้าใจสไตล์ของแต่ละบุคคลในที่ทางาน หรือคนรอบข้างได้ 3.ทาให้เราได้รู้สไตล์ของตัวเรา แล้วนาไปปรับใช้ใน การทางานและชีวิตประจาวันได้
 8. 8. สรุปกิจกรรมเรียนรู้ วาดรูปสายธารชีวิต วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การถึงวิธีการ ตั้งเป้ าหมายและวางแผนของตัว เราเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคต โดยเรียนรู้กิจกรรมสายธารชีวิต โดยเล่าความเป็นมาของชีวิตเรา แล้วเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆได้ฟัง ร่วมกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
 9. 9. สรุปสิ่งที่ได้รู้ กิจกรรมวาดรูปสายธารชีวิต 1.เราได้รู้ที่มาของแต่ละบุคคลในรุ่น C20 2.สามารถวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีความละเอียด รอบคอบ 3.ทาให้สามารถเห็นเป้ าหมายในชีวิต ให้มากยิ่งขึ้น
 10. 10. สรุป การสื่อสารอย่างสันติ “การสื่อสารอย่างสันติ” คือ การสื่อสารที่ไม่ก่อให ้เกิดความขัดแย ้ง โดยสื่อสารกับข ้อเท็จจริงและเข ้าใจ ความรู ้สึกของอีกฝ่ าย ซึ่งจะช่วยให ้เกิดการหันหน้าเข ้าหากันและร่วมมือกันในที่สุด โดยมุ่งเน้นที่การสานสัมพันธ์ ผ่านการ ฟังอย่างตั้งใจ วิธีนี้จะเอื้อให ้เราสามารถสร ้างความเข ้าใจและแก ้ไขความขัดแย ้งได ้อย่างสร ้างสรรค์ทั้งกับผู ้อื่นและตนเอง โดยไม่ต ้องใช ้ความรุนแรง สามารถนาไปใช ้ได ้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ทางานหรือกับครอบครัว 1. การสังเกต เวลาเราไม่ พอใจใครสักคนแล ้วเรา อยากจะบอกเขาบ่อยๆครั้ง คาพูดแรกที่พูดออกมาคือ การต่อว่า ซึ่งจะทาให ้อีก ฝ่ ายไม่พอใจ และเกิด อาการไม่อยากฟัง การ สื่อสารอย่างสันติเสนอให ้ กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให ้อีก ฝ่ ายได ้รับทราบ โดย พยายามบรรยายสิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เฉพาะเจาะจง และเป็น กลาง และที่สาคัญคือ ไม่ ใส่คาตัดสิน การประเมิน หรือการตีความลงไปด ้วย 2. ความรู้สึก บอกความรู ้สึก ของคุณให ้อีกฝ่ ายรับรู ้โดยนา ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทางกาย และใจเกี่ยวเนื่องกับความ ต ้องการที่ได ้รับการตอบสนอง หรือไม่ได ้รับการตอบสนอง ถ ้า ความต ้องการได ้รับการ ตอบสนอง ความรู ้สึกที่เกิดขึ้น จะเป็นความรู ้สึกในเชิงบวก แต่ถ ้าความต ้องการไม่ได ้รับ การตอบสนอง ความรู ้สึกที่ เกิดขึ้นจะออกมาในเชิงลบ สิ่ง ที่เราจะทาในขั้นตอนนี้ก็คือ จับความรู ้สึกและให ้ชื่อ ความรู ้สึกนั้น กุญแจหลักใน การแสดงความรู ้สึกคือ ใช ้คาที่ แสดงความรู ้สึกของเรา ไม่ใช่ คาตีความการกระทาของผู ้อื่น 3. ความต้องการ คือ สิ่งที่มีชีวิตชีวาที่สุดในตัว เรา เป็นคุณค่าและความ ต ้องการที่ลึกซึ้งที่สุดที่ มนุษย์มีร่วมกัน กุญแจ หลักคือ เน้นคาพูดที่ บรรยายความต ้องการร่วม ของมนุษย์ โดยไม่ใช ้ คาพูดที่บรรยายวิธีการ หรือแผนกาเฉพาะเจาะจง ที่ใช ้เพื่อตอบสนองความ ต ้องการของเรา 4. การขอร้อง เป็นการ บอกให ้อีกฝ่ ายรู ้ว่าอะไร จะทาให ้ความต ้องการ ของเราได ้รับการ ตอบสนองบ ้าง และ ขึ้นอยู่กับว่ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับเขาเป็น อย่างไร หัวใจของการ ขอร ้องก็คือ เราเต็มใจ เปิดรับการปฏิเสธ และ ยังพร ้อมที่จะดาเนินการ สนทนาต่อไป เพื่อหา หนทางให ้ความต ้องการ ของทุกฝ่ ายบรรลุผล
 11. 11. เรียนรู้กิจกรรมร่วมกัน
 12. 12. สรุปสิ่งที่ได้รู้ การสื่อสารอย่างสันติ 1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการแสดงออกถึง ความเห็นอกเห็นใจกัน 2.เพื่อลดความขัดแย้ง พยายามให้ทุกฝ่ ายได้รับการ ตอบสนองที่ดีทั้งสองฝ่ าย 3. สร้างสังคมให้มีความสงบสุขไม่มีความขัดแย้ง
 13. 13. THANK YOU

×