Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

1. Plani për shkallë korrikulare - Instalacionet e ujësjellësit dhe kanalizimit KL XII - Arkitektur.doc

  1. SHMT “ Mehmet Isai “ Gjilan Plani për shkallë korrikulare Mësimëdhënës prof. phD. cand. Naser Morina FUSHAT KURRIKULARE Konceptet themelore të fushës Rezultatet Klasa e XII/5 – të, drejtimi i Arkitekturës Temat mësimore që do të zhvillohen në klasën e XII/5 – të drejtimi i Arkitekturës Jeta dhe Puna Rezultatet e të nxënit të shkallës/kompete ncave (RNSH) /Shkalla III / I.8. Kompetenca e komunikimit dhe tëprehurit – Komunikues efektiv III.4 , III.8 Kompetenca e të nxënit - Nxënës i suksesshëm I . Instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimit II. Instalimet e ujësjellësit III. Instalimet e kanalizimit. IV. Sistemi i ngrohjës Rezultatet e të nxënit të fushës kurrikulare: Shkencat e natyrës (RNF) /Shkalla III / 1.2 dhe 4.1 1.2. Hulumton , organizon në mënyr efektive dhe prezenton informacione për aktivitete prektike , individuale dhe në grupe. 4.1 Përdor teknologjin informative me qëllim plotsimi, përmirsimi dhe avancimi të përvojës dhe johurive të veta dhe të të tjerëve
Publicité