Content management system

‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
CMS
‫طالبی‬ ‫نسیم‬
‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬
‫تهران‬ ‫دانشگاه‬
‫محترم‬ ‫استاد‬:‫زاده‬ ‫صراف‬ ‫مریم‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬
‫میشوند‬ ‫ساخته‬ ‫وب‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬:
41%
59%
‫استاتیک‬ ‫سایت‬
‫داینامیک‬ ‫سایت‬
‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
‫یا‬
CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
‫چیست؟‬
CMS
‫ویرایش‬
‫ایجاد‬
‫مدیریت‬
‫سنجیدن‬
‫ارائه‬
‫توسعه‬
‫بهینه‬
‫سازی‬
‫گسترش‬
‫انواع‬CMS‫وب‬ ‫محیط‬ ‫در‬
‫آنالین‬
‫آفالین‬
‫ترکیبی‬
CMS‫شامل‬ ‫ها‬‫زیر‬ ‫کاربران‬‫انواع‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬
‫محتوا‬‫میباشند‬:
‫مدیر‬
‫یا‬
Administrato
r
‫مولف‬
‫یا‬
‫نویسنده‬
‫محتوا‬
‫ویراستار‬
‫یا‬
Editor
‫ناشر‬
‫کننده‬ ‫مصرف‬
‫یا‬
‫خواننده‬/‫بیننده‬
‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬
‫محتوا‬CMS‫نسبت‬‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫به‬
‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬
‫تر‬ ‫مطمئن‬ ‫پشتیبانی‬
‫بیشتر‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫باالتر‬ ‫امنیت‬
‫نمایید‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫کافی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ، ‫مستندات‬ ‫وجود‬
‫محتو‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫انواع‬‫ا‬
‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬
‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
‫محور‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬
page base cms
‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
‫محتوای‬‫محور‬ ‫قابلیت‬
future base cms
‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫پارامترهای‬
‫راهنما‬
Help
‫در‬ ‫رتبه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
SEO
‫سایت‬ ‫مختلف‬ ‫زبانهای‬
‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫آموزش‬
‫سایت‬
‫سویه‬ ‫دو‬ ‫تعامل‬ ‫امکان‬
‫سایت‬ ‫امینت‬
‫حجم‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫میزان‬
‫اطالعات‬
‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫مختلف‬ ‫مرورگرهای‬
‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫مدیریت‬ ‫گرافیکی‬ ‫امکانات‬
‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬
‫شده‬
‫و‬ ‫جستجو‬ ‫امکان‬
‫آن‬ ‫سرعت‬
‫سریعتر‬ ‫برای‬ ‫امکانات‬
‫حرفه‬ ‫کاربر‬ ‫کارکردن‬
‫ای‬
‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫امکانات‬ ‫آن‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬
‫امکاناتش‬ ‫و‬ ‫قابلیت‬ ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫ارتقا‬ ‫صفحات‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫خروجی‬ ‫امکان‬
‫مختلف‬ ‫زبانهای‬
‫قابلیت‬ ‫افزودن‬ ‫امکان‬
‫اختصاصی‬ ‫های‬
Asp,php,…
‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫آسانی‬
‫ای‬ ‫غیرحرفه‬
‫سیستم‬ ‫مهمترین‬
‫مدیریت‬ ‫های‬
‫وب‬ ‫محتوای‬
 https://wordpress.org/
 https://www.joomla.org/
 https://www.drupal.org/
 https://expressionengine.com/
 https://textpattern.com/
 https://contao.org/en/
 https://umbraco.com/
 https://www.concrete5.org/
 https://www.cushycms.com/en
‫وردپرس‬(WORDPRESS)
‫رایگان‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP
‫وردپرس‬ ‫مزایای‬:
‫انجمن‬‫مستندات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫گسترده‬
‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫آموزه‬ ‫و‬
‫پالگین‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫ایجاد‬‫های‬
‫شده‬ ‫سفارشی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫رایگان‬
‫کاربرپسند‬ ‫مدیریتی‬ ‫محیط‬
‫وردپرس‬ ‫معایب‬:
‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫امنیتی‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬
‫مور‬ ‫تنظیمات‬ ‫اعمال‬ ‫بدون‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده‬‫د‬
‫نیاز‬
‫ب‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫ه‬
‫ها‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬
‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫پاسخ‬ ‫بی‬.
‫وردپرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬:
‫شخصی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وبالگ‬ ‫طراحی‬
‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫عکاسی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫مشاغل‬ ‫معرفی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫جومال‬(JOOMLA)
‫رایگان‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP
‫جومال‬ ‫مزایای‬:
‫طریق‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬OpenID, Google‫و‬
LDAP
‫از‬ ‫بیش‬ ‫وجود‬7000‫افزونه‬
‫مستندات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫گسترده‬ ‫انجمن‬
‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫آموزه‬ ‫و‬
‫معایب‬‫جومال‬:
‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫سیس‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫کمبود‬‫تم‬
‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬
‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬
‫جومال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬:
‫شخصی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وبالگ‬ ‫طراحی‬
‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫کاربری‬ ‫های‬ ‫پرتال‬
‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬(‫و‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ،‫مجالت‬)...
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫دروپال‬(DRUPAL)
‫رایگان‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP
‫دروپال‬ ‫مزایای‬:
‫کانالهای‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫قدرتمند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫انجمن‬IRC‫و‬
‫زنده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫حتی‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫وجود‬6000‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫افزونه‬
‫است‬ ‫کرده‬ ‫توسعه‬ ‫قابل‬ ‫زیادی‬.
‫ک‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ه‬
‫است‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫قدرت‬ ‫گواه‬ ‫خود‬
‫دروپال‬ ‫معایب‬:
‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬
‫غیررایگان‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫چشمگیر‬ ‫کمبود‬
‫قالب‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫پیچیدگی‬
‫موارد‬‫از‬ ‫استفاده‬‫دروپال‬:
‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫خبری‬ ‫های‬ ‫پرتال‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬
‫عکس‬ ‫و‬ ‫ویدئو‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫انجین‬ ‫اکسپرشن‬
EXPRESSIONENGINE
‫الیسنس‬ ‫نیازمند‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP
‫مزایای‬‫انجین‬ ‫اکسپرشن‬:
‫ا‬‫الیسنس‬ ‫رائه‬
‫امنیت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬(‫مذک‬ ‫سامانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬‫ور‬
‫است‬ ‫نشده‬ ‫مواجه‬ ‫جدی‬ ‫امنیتی‬ ‫نقص‬ ‫هیچگونه‬ ‫با‬)
‫ها‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫اعمال‬ ‫عدم‬
‫انجین‬ ‫اکسپرشن‬ ‫معایب‬:
‫تجاری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫بخصوص‬ ‫باال‬ ‫هزینه‬
‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬
‫خرید‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سامانه‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬ ‫دمو‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫پترن‬ ‫تسکت‬
((TEXTPATTERN
‫رایگان‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP
‫مزایای‬‫پترن‬ ‫تسکت‬:
‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫اینترفیس‬
‫ارائه‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫سایت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
‫الزم‬ ‫های‬ ‫آموزه‬
‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫مستندات‬
‫معایب‬‫پترن‬ ‫تسکت‬:
‫اندک‬ ‫کاربران‬
‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫محدود‬ ‫های‬ ‫پالگین‬CMS‫ها‬
‫قوی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫کمبود‬
‫پترن‬ ‫تسکت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬:
‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫ساده‬ ‫های‬ ‫پرتال‬
‫ها‬ ‫فایل‬ ‫دانلود‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫کانتائو‬(CONTAO)-‫نام‬ ‫با‬
‫رسمی‬TYPOLIGHT
‫رایگان‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP
‫مزایای‬‫کانتائو‬:
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫عدم‬
‫طراحان‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫سهولت‬
‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫ماژول‬
‫معایب‬‫کانتائو‬:
‫قالب‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫طری‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫مدیریتی‬ ‫بخش‬ ‫توسعه‬ ‫عدم‬‫ق‬
‫ادمین‬
‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫نیافتگی‬ ‫توسعه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کوچک‬‫ی‬
‫ادمین‬
‫سیلوراستریپ‬(SILVERSTRIPE)
‫رایگان‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP
‫مزایای‬‫سیلوراستریپ‬:
‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫سهولت‬
‫کدهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫آزادی‬CSS‫یا‬ ‫و‬HTML‫بر‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫نیاز‬ ‫مبنای‬
‫موجود‬ ‫استاندارهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یافتگی‬ ‫توسعه‬
‫معایب‬‫سیلوراستریپ‬:
‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬CMS
‫ماژول‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬/‫افزونه‬(‫حدودا‬50‫عدد‬)
‫قوی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫کمبود‬
‫آمبراکو‬(UMBRACO)
‫رایگان‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬.NET
‫وردپرس‬ ‫مزایای‬:
‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫پشتیبانی‬ ‫وجود‬
‫ه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫منعطف‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫بسیار‬‫ا‬
‫داخلی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬
‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬API
‫معایب‬‫وردپرس‬:
‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫افزونه‬
‫خرید‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سامانه‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬ ‫دمو‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬
‫کاربر‬ ‫سمت‬
‫وردپرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬:
‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫و‬ ‫مجالت‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫شخصی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬
‫آموزش‬ ‫مراکز‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫کانسرت‬5(CONCRETE5)
‫رایگان‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP
‫مزایای‬‫کانسرت‬5:
‫کدهای‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تبدیل‬
HTML‫با‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ابتدایی‬
‫لحظه‬ ‫در‬ ‫کانسرت‬
‫گسترده‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫انجمن‬
‫این‬ ‫در‬ ‫پیشیبانی‬ ‫شامل‬ ‫میزبانی‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬‫زمینه‬
‫معایب‬‫کانسرت‬5:
‫مفید‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫پالگین‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫غیر‬
‫غیر‬‫ها‬ ‫قالب‬ ‫اکثر‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬
‫سرویس‬ ‫تهیه‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫پشیبانی‬
‫سامانه‬ ‫این‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫میزبانی‬
‫ام‬ ‫سی‬ ‫کاشی‬‫اس‬
(CUSHYCMS)
‫رایگان‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫نسخه‬28‫به‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دالر‬
‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫تناسب‬
‫شده‬ ‫میزبانی‬
‫مزایای‬‫اس‬ ‫ام‬ ‫سی‬ ‫کاشی‬:
‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫سهولت‬
‫کاربران‬ ‫عموم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫نسخه‬
‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫سسهولت‬
‫معایب‬‫اس‬ ‫ام‬ ‫سی‬ ‫کاشی‬:
‫غ‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫بکارگیری‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫هزینه‬‫یر‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫رایگان‬
‫غی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫ر‬
‫رایگان‬
‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫ابتدایی‬ ‫بسار‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬
‫چه‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
‫داریم؟‬ ‫نیاز‬ ‫مهارتهایی‬
‫قویدل‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫الزامات‬ ،‫رضا‬ ‫امیر‬ ،1394
،‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ،‫مصطفی‬ ،‫امینی‬1393
،‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫میالد‬ ،‫حسینی‬1392
‫اینترنی‬ ‫منابع‬
https://parscms.com
https://sazmanhost.com
https://sitedesign.joomir.com
https://webramz.com
http://darkoob.co.ir
http://www.dotech.ir
https://rokaweb.ir
https://webramz.com
https://www.portal.ir
www.shabakeh-mag.com
www.bertina.ir
‫منابع‬ ‫فهرست‬:
1 sur 21

Recommandé

Proposal par
ProposalProposal
Proposalvolghan hosseyni
1.7K vues26 diapositives
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx par
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxmasod2
70 vues4 diapositives
About Expert Cms par
About Expert CmsAbout Expert Cms
About Expert Cmsvolghan hosseyni
643 vues6 diapositives
About Expert Cms par
About Expert CmsAbout Expert Cms
About Expert Cmsvolghan hosseyni
664 vues8 diapositives
About Comp Cms par
About Comp CmsAbout Comp Cms
About Comp Cmsvolghan hosseyni
192 vues8 diapositives
چرا نود.جی اس؟ par
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟Masoud Sharifi
1K vues15 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Content management system

cloud-based authoring tools par
cloud-based authoring toolscloud-based authoring tools
cloud-based authoring toolsdadyjoon71
561 vues3 diapositives
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran par
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranNavid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranHamed Takmil
360 vues28 diapositives
About Government Cms par
About Government CmsAbout Government Cms
About Government Cmsvolghan hosseyni
562 vues7 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives
ESB par
ESBESB
ESBHamed Hatami
1.1K vues11 diapositives
386 wp par
386 wp386 wp
386 wpIsfahanlug
461 vues17 diapositives

Similaire à Content management system(20)

cloud-based authoring tools par dadyjoon71
cloud-based authoring toolscloud-based authoring tools
cloud-based authoring tools
dadyjoon71561 vues
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran par Hamed Takmil
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranNavid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Hamed Takmil360 vues
خدمت طراحی سایت لاراولی par ssuser1c3022
خدمت طراحی سایت لاراولیخدمت طراحی سایت لاراولی
خدمت طراحی سایت لاراولی
ssuser1c30224 vues

Content management system

 • 1. ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ CMS ‫طالبی‬ ‫نسیم‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬ ‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫محترم‬ ‫استاد‬:‫زاده‬ ‫صراف‬ ‫مریم‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬
 • 2. ‫میشوند‬ ‫ساخته‬ ‫وب‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬: 41% 59% ‫استاتیک‬ ‫سایت‬ ‫داینامیک‬ ‫سایت‬
 • 3. ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ CONTENT MANAGEMENT SYSTEM ‫چیست؟‬ CMS ‫ویرایش‬ ‫ایجاد‬ ‫مدیریت‬ ‫سنجیدن‬ ‫ارائه‬ ‫توسعه‬ ‫بهینه‬ ‫سازی‬ ‫گسترش‬
 • 5. CMS‫شامل‬ ‫ها‬‫زیر‬ ‫کاربران‬‫انواع‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫محتوا‬‫میباشند‬: ‫مدیر‬ ‫یا‬ Administrato r ‫مولف‬ ‫یا‬ ‫نویسنده‬ ‫محتوا‬ ‫ویراستار‬ ‫یا‬ Editor ‫ناشر‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫یا‬ ‫خواننده‬/‫بیننده‬
 • 6. ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬ ‫محتوا‬CMS‫نسبت‬‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫تر‬ ‫مطمئن‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بیشتر‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫باالتر‬ ‫امنیت‬ ‫نمایید‬ ‫می‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫کافی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ، ‫مستندات‬ ‫وجود‬
 • 7. ‫محتو‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫انواع‬‫ا‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫محور‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ page base cms ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫محتوای‬‫محور‬ ‫قابلیت‬ future base cms
 • 8. ‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫پارامترهای‬ ‫راهنما‬ Help ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ SEO ‫سایت‬ ‫مختلف‬ ‫زبانهای‬ ‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫آموزش‬ ‫سایت‬ ‫سویه‬ ‫دو‬ ‫تعامل‬ ‫امکان‬ ‫سایت‬ ‫امینت‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫میزان‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مختلف‬ ‫مرورگرهای‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫مدیریت‬ ‫گرافیکی‬ ‫امکانات‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫امکان‬ ‫آن‬ ‫سرعت‬ ‫سریعتر‬ ‫برای‬ ‫امکانات‬ ‫حرفه‬ ‫کاربر‬ ‫کارکردن‬ ‫ای‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫امکانات‬ ‫آن‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫امکاناتش‬ ‫و‬ ‫قابلیت‬ ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫سایت‬ ‫ارتقا‬ ‫صفحات‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫خروجی‬ ‫امکان‬ ‫مختلف‬ ‫زبانهای‬ ‫قابلیت‬ ‫افزودن‬ ‫امکان‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ Asp,php,… ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫آسانی‬ ‫ای‬ ‫غیرحرفه‬
 • 9. ‫سیستم‬ ‫مهمترین‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬  https://wordpress.org/  https://www.joomla.org/  https://www.drupal.org/  https://expressionengine.com/  https://textpattern.com/  https://contao.org/en/  https://umbraco.com/  https://www.concrete5.org/  https://www.cushycms.com/en
 • 10. ‫وردپرس‬(WORDPRESS) ‫رایگان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP ‫وردپرس‬ ‫مزایای‬: ‫انجمن‬‫مستندات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫گسترده‬ ‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫آموزه‬ ‫و‬ ‫پالگین‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫ایجاد‬‫های‬ ‫شده‬ ‫سفارشی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫کاربرپسند‬ ‫مدیریتی‬ ‫محیط‬ ‫وردپرس‬ ‫معایب‬: ‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫امنیتی‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫مور‬ ‫تنظیمات‬ ‫اعمال‬ ‫بدون‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده‬‫د‬ ‫نیاز‬ ‫ب‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫ه‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫پاسخ‬ ‫بی‬. ‫وردپرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬: ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وبالگ‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫عکاسی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مشاغل‬ ‫معرفی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
 • 11. ‫جومال‬(JOOMLA) ‫رایگان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP ‫جومال‬ ‫مزایای‬: ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬OpenID, Google‫و‬ LDAP ‫از‬ ‫بیش‬ ‫وجود‬7000‫افزونه‬ ‫مستندات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫گسترده‬ ‫انجمن‬ ‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫آموزه‬ ‫و‬ ‫معایب‬‫جومال‬: ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫سیس‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫کمبود‬‫تم‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬ ‫جومال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬: ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وبالگ‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کاربری‬ ‫های‬ ‫پرتال‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬(‫و‬ ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ،‫مجالت‬)... ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
 • 12. ‫دروپال‬(DRUPAL) ‫رایگان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP ‫دروپال‬ ‫مزایای‬: ‫کانالهای‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫قدرتمند‬ ‫پشتیبانی‬ ‫انجمن‬IRC‫و‬ ‫زنده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫حتی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫وجود‬6000‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫افزونه‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫توسعه‬ ‫قابل‬ ‫زیادی‬. ‫ک‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ه‬ ‫است‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫قدرت‬ ‫گواه‬ ‫خود‬ ‫دروپال‬ ‫معایب‬: ‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬ ‫غیررایگان‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫چشمگیر‬ ‫کمبود‬ ‫قالب‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫پیچیدگی‬ ‫موارد‬‫از‬ ‫استفاده‬‫دروپال‬: ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫خبری‬ ‫های‬ ‫پرتال‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫ویدئو‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
 • 13. ‫انجین‬ ‫اکسپرشن‬ EXPRESSIONENGINE ‫الیسنس‬ ‫نیازمند‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP ‫مزایای‬‫انجین‬ ‫اکسپرشن‬: ‫ا‬‫الیسنس‬ ‫رائه‬ ‫امنیت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬(‫مذک‬ ‫سامانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬‫ور‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫مواجه‬ ‫جدی‬ ‫امنیتی‬ ‫نقص‬ ‫هیچگونه‬ ‫با‬) ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫اعمال‬ ‫عدم‬ ‫انجین‬ ‫اکسپرشن‬ ‫معایب‬: ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫بخصوص‬ ‫باال‬ ‫هزینه‬ ‫ابتدایی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پیچیدگی‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سامانه‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬ ‫دمو‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
 • 14. ‫پترن‬ ‫تسکت‬ ((TEXTPATTERN ‫رایگان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP ‫مزایای‬‫پترن‬ ‫تسکت‬: ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫اینترفیس‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫سایت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫آموزه‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫مستندات‬ ‫معایب‬‫پترن‬ ‫تسکت‬: ‫اندک‬ ‫کاربران‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫محدود‬ ‫های‬ ‫پالگین‬CMS‫ها‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫کمبود‬ ‫پترن‬ ‫تسکت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬: ‫خبری‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫پرتال‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫دانلود‬ ‫جهت‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
 • 15. ‫کانتائو‬(CONTAO)-‫نام‬ ‫با‬ ‫رسمی‬TYPOLIGHT ‫رایگان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP ‫مزایای‬‫کانتائو‬: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫عدم‬ ‫طراحان‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫سهولت‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬ ‫ماژول‬ ‫معایب‬‫کانتائو‬: ‫قالب‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫طری‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫مدیریتی‬ ‫بخش‬ ‫توسعه‬ ‫عدم‬‫ق‬ ‫ادمین‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫نیافتگی‬ ‫توسعه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کوچک‬‫ی‬ ‫ادمین‬
 • 16. ‫سیلوراستریپ‬(SILVERSTRIPE) ‫رایگان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP ‫مزایای‬‫سیلوراستریپ‬: ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫سهولت‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫آزادی‬CSS‫یا‬ ‫و‬HTML‫بر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫نیاز‬ ‫مبنای‬ ‫موجود‬ ‫استاندارهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یافتگی‬ ‫توسعه‬ ‫معایب‬‫سیلوراستریپ‬: ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬CMS ‫ماژول‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬/‫افزونه‬(‫حدودا‬50‫عدد‬) ‫قوی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫کمبود‬
 • 17. ‫آمبراکو‬(UMBRACO) ‫رایگان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬.NET ‫وردپرس‬ ‫مزایای‬: ‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫پشتیبانی‬ ‫وجود‬ ‫ه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫منعطف‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫بسیار‬‫ا‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬API ‫معایب‬‫وردپرس‬: ‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫افزونه‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سامانه‬ ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬ ‫دمو‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ ‫کاربر‬ ‫سمت‬ ‫وردپرس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬: ‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫محتوای‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ ‫آموزش‬ ‫مراکز‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
 • 18. ‫کانسرت‬5(CONCRETE5) ‫رایگان‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬PHP ‫مزایای‬‫کانسرت‬5: ‫کدهای‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تبدیل‬ HTML‫با‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ابتدایی‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫کانسرت‬ ‫گسترده‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫انجمن‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پیشیبانی‬ ‫شامل‬ ‫میزبانی‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬‫زمینه‬ ‫معایب‬‫کانسرت‬5: ‫مفید‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫پالگین‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫غیر‬‫ها‬ ‫قالب‬ ‫اکثر‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫سرویس‬ ‫تهیه‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫پشیبانی‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫میزبانی‬
 • 19. ‫ام‬ ‫سی‬ ‫کاشی‬‫اس‬ (CUSHYCMS) ‫رایگان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫نسخه‬28‫به‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫تناسب‬ ‫شده‬ ‫میزبانی‬ ‫مزایای‬‫اس‬ ‫ام‬ ‫سی‬ ‫کاشی‬: ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫سهولت‬ ‫کاربران‬ ‫عموم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫سسهولت‬ ‫معایب‬‫اس‬ ‫ام‬ ‫سی‬ ‫کاشی‬: ‫غ‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫بکارگیری‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫هزینه‬‫یر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫رایگان‬ ‫غی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫ر‬ ‫رایگان‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫ابتدایی‬ ‫بسار‬
 • 20. ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫داریم؟‬ ‫نیاز‬ ‫مهارتهایی‬
 • 21. ‫قویدل‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫الزامات‬ ،‫رضا‬ ‫امیر‬ ،1394 ،‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ،‫مصطفی‬ ،‫امینی‬1393 ،‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫میالد‬ ،‫حسینی‬1392 ‫اینترنی‬ ‫منابع‬ https://parscms.com https://sazmanhost.com https://sitedesign.joomir.com https://webramz.com http://darkoob.co.ir http://www.dotech.ir https://rokaweb.ir https://webramz.com https://www.portal.ir www.shabakeh-mag.com www.bertina.ir ‫منابع‬ ‫فهرست‬: