Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Формування в учнівФормування в учнів
комплексукомплексу
компетентностей укомпетентностей у
процесі викладанняпроцесі викла...
Стратегічний напрям модернізації загальноїСтратегічний напрям модернізації загальної
мистецької освіти в умовах глобалізац...
Теоретичні основи проблеми компетентностей:Теоретичні основи проблеми компетентностей:
Автори:Автори:
В галузі філософії о...
СтандартСтандарт
Д о д а т к о в і з м і с т о в і л і н і ї
Синтетичні мистецтва
Хореографічне
мистецтво
Театральне
мисте...
Мета освітньої галузі “Естетична культураМета освітньої галузі “Естетична культура””
(за стандартом)(за стандартом)
у проц...
Структура галузі «Мистецтво» - «Естетична культура»
Або
МИСТЕЦТВО5-8 кл.
Образотворче
мистецтво
5-7 (8?!) кл.
СТАРША ШКОЛА...
Зміст програм з предметів, інтегрованих курсів
Критерії оцінювання
результатів мистецької освіти
З М І С Т П І Д Р У Ч Н И...
КомпетенціяКомпетенція (відповідність) -(відповідність) -
обізнаність, знання і досвід у певнійобізнаність, знання і досві...
Художня культура
Мистецтво
Компетенція в галузі мистецтва
Компетентність учня
Аксіологічний
Праксеологічний
:Універсальні компоненти
Комунікативний
Креативний
Гностичний
інтерпретація і оцінка мистецт...
Зарубіжний досвідЗарубіжний досвід
DeSeCoDeSeCo
сспеціально створена мпеціально створена мііжнародна мережа зжнародна мере...
Визначення типів компетеностейВизначення типів компетеностей (зарубіжні вчені)(зарубіжні вчені)::
життєві, ключові (життєв...
Визначення типів компетентностей:Визначення типів компетентностей:
Ціннісно-смислові, загальнокультурні, навчально-пізнава...
Здатність актуалізувати, змінювати в собі те, що
необхідно змінювати відповідно до ситуації
Потенціал, який виявляється си...
Проблеми вітчизняної адаптаціїПроблеми вітчизняної адаптації
категорії компетнтність в освіті:категорії компетнтність в ос...
Особистісні
Функціональні
Соціальні
Класифікація компетентностей
І. ОСОБИСТІСНІІ. ОСОБИСТІСНІ
1.1. Загальнокультурні1.1. Загальнокультурні (ціннісно-орієнтаційні)(ціннісно-орієнтаційні)...
.
Соціально-
практичні
ОСОБИСТІСНІ
Художньо-
комунікативні
Предметні
(музичні, візуальні тощо)
ФУНКЦІОНАЛЬНІ
Міжпредметні
...
Що треба змінити
для впровадження
компетентнісного підходу:
1. Визначити рамку поняття (з урахуванням варіативності)
- категорію “досвід” в багатьох вимірах:
когнітивний
досвід
практ...
2. Визначити (уніфікувати)2. Визначити (уніфікувати)
вимоги до результатів освіти увимоги до результатів освіти у
навчальн...
3. У системі оцінювання освітніх3. У системі оцінювання освітніх
результатів досягти узгодженнярезультатів досягти узгодже...
44. Удосконалювати методичну систему. Удосконалювати методичну систему
(акцент на креативні та інтерактивні(акцент на креа...
5. Узгодити перепідготовку вчителів5. Узгодити перепідготовку вчителів
мистецьва з мобільністю педагогічногомистецьва з мо...
 підручник реалізує дві основні функції:підручник реалізує дві основні функції:
 1) є джерелом навчальної інформації, як...
Дякую за увагу і терпіння.Дякую за увагу і терпіння.
Будьмо компетентними!Будьмо компетентними!
Де про це прочитати доклад...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

формування в учнів комплексу компетентностей у процесі викладання мистецтва та художньої культури

2 574 vues

Publié le

Publié dans : Mode de vie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

формування в учнів комплексу компетентностей у процесі викладання мистецтва та художньої культури

 1. 1. Формування в учнівФормування в учнів комплексукомплексу компетентностей укомпетентностей у процесі викладанняпроцесі викладання мистецтва та художньоїмистецтва та художньої культурикультури
 2. 2. Стратегічний напрям модернізації загальноїСтратегічний напрям модернізації загальної мистецької освіти в умовах глобалізації – досягненнямистецької освіти в умовах глобалізації – досягнення когерентності (узгодженості) систем освіти різних країнкогерентності (узгодженості) систем освіти різних країн Це дасть змогуЦе дасть змогу:: - організувати порівняльніорганізувати порівняльні педагогічні дослідження йпедагогічні дослідження й налагодити партнерство зналагодити партнерство з розвинутими європейськимирозвинутими європейськими державами,державами, - забезпечити консолідаціюзабезпечити консолідацію інноваційних педагогічних ідейінноваційних педагогічних ідей і прогнозування векторіві прогнозування векторів розвитку мистецької освітирозвитку мистецької освіти відповідно до сучасноївідповідно до сучасної соціокультурної ситуації.соціокультурної ситуації.
 3. 3. Теоретичні основи проблеми компетентностей:Теоретичні основи проблеми компетентностей: Автори:Автори: В галузі філософії освіти й дидактики –В галузі філософії освіти й дидактики – А. Хуторськой, В.Слободчиков, Б.Ельконін, С.БратченкоА. Хуторськой, В.Слободчиков, Б.Ельконін, С.Братченко Н.Бібік, О.Савченко, Л.Сохань, І.Єрмаков,Н.Бібік, О.Савченко, Л.Сохань, І.Єрмаков, О.КононкоО.Кононко В галузі порівняльної педагогіки -В галузі порівняльної педагогіки - О.Овчарук, О.Локшина, О.ГриневичО.Овчарук, О.Локшина, О.Гриневич В галузі мистецької педагогікиВ галузі мистецької педагогіки –– О.Рудницька, А.Болгарський, Т.Свистельникова, М.Семко,О.Рудницька, А.Болгарський, Т.Свистельникова, М.Семко, О.Мелік-Пашаєв і З.Новлянська,О.Мелік-Пашаєв і З.Новлянська, Т.Челишева, Ю.Яніке, Е.ДомашевськаТ.Челишева, Ю.Яніке, Е.Домашевська
 4. 4. СтандартСтандарт Д о д а т к о в і з м і с т о в і л і н і ї Синтетичні мистецтва Хореографічне мистецтво Театральне мистецтво Кіномистецтво Культурологічна змістова лінія Д о м і н а н т н і з м і с т о в і л і н і ї Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Художня культура (українська і зарубіжна) Художня культура (пропедевтика)
 5. 5. Мета освітньої галузі “Естетична культураМета освітньої галузі “Естетична культура”” (за стандартом)(за стандартом) у процесі сприймання та інтерпретації творіву процесі сприймання та інтерпретації творів мистецтва і практичної художньоъ діяльностімистецтва і практичної художньоъ діяльності формувати в учнів систему естетичнихформувати в учнів систему естетичних цінностей як інтегральну основу світогляду,цінностей як інтегральну основу світогляду, розвивати мистецькі уміння та художньо-розвивати мистецькі уміння та художньо- естетичніестетичні к о м п е т е н т н о с т і ,к о м п е т е н т н о с т і , здатністьздатність до художньо-творчої самореалізації, потребу вдо художньо-творчої самореалізації, потребу в духовно-естетичному самовдосконаленні.духовно-естетичному самовдосконаленні.
 6. 6. Структура галузі «Мистецтво» - «Естетична культура» Або МИСТЕЦТВО5-8 кл. Образотворче мистецтво 5-7 (8?!) кл. СТАРША ШКОЛА ОСНОВНА ШКОЛА Музичне мистецтво 5-8 кл. ПОЧАТКОВА ШКОЛА Музика 1-4 кл. Образотворче мистецтво 1-4 кл. Або МИСТЕЦТВО 1-4 кл. Українська художня культура 10 кл. (всі профілі) Художня культура 9 кл. (допрофільний пропедевтичний курс) Зарубіжна художня культура 11 кл. (всі профілі) Естетика 12 кл. (гуманітарні профілі) Ф А К У Л Ь Т А Т И В И
 7. 7. Зміст програм з предметів, інтегрованих курсів Критерії оцінювання результатів мистецької освіти З М І С Т П І Д Р У Ч Н И К І В Завдання і очікуваний результат загальної мистецької освіти = комплекс компетентностей Методична система, технології Майстерність учителя Реальна оцінка компетентності учнів
 8. 8. КомпетенціяКомпетенція (відповідність) -(відповідність) - обізнаність, знання і досвід у певнійобізнаність, знання і досвід у певній сфері, коло повноваженьсфері, коло повноважень КомпетентністьКомпетентність – властивість,– властивість, досвідченість, володіння людиноюдосвідченість, володіння людиною відповідними компетенціями, її загальнавідповідними компетенціями, її загальна здатність, основана на знаннях,здатність, основана на знаннях, цінностях, мінімальному особистісномуцінностях, мінімальному особистісному досвіді у певній сферідосвіді у певній сфері
 9. 9. Художня культура Мистецтво Компетенція в галузі мистецтва Компетентність учня
 10. 10. Аксіологічний Праксеологічний :Універсальні компоненти Комунікативний Креативний Гностичний інтерпретація і оцінка мистецтва, естетичне ставлення практична художня діяльність пізнання і розуміння мистецтва творче самовираження у сфері мистецтва спілкування з приводу мистецтва, діалог культур Гедоністичний насолода від мистецтва
 11. 11. Зарубіжний досвідЗарубіжний досвід DeSeCoDeSeCo сспеціально створена мпеціально створена мііжнародна мережа зжнародна мережа з відбору компетентностейвідбору компетентностей OECDOECD (ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ)(ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ) - здійснює порівняльні дослідження- здійснює порівняльні дослідження - розробляє стратегії та рекомендації з освітньої політики- розробляє стратегії та рекомендації з освітньої політики
 12. 12. Визначення типів компетеностейВизначення типів компетеностей (зарубіжні вчені)(зарубіжні вчені):: життєві, ключові (життєві, ключові (rey skillsrey skills), базові), базові,, основніосновні (base skills)(base skills),, серцевинні (серцевинні (core skills)core skills) (зокремаМ.Холстед, Т.Орджі з Кембриджського(зокремаМ.Холстед, Т.Орджі з Кембриджського екзаментаційного синдикату, Велика Британія).екзаментаційного синдикату, Велика Британія). 4 групи: предметні , особистісні, соціальні , методологічні (Австрія):4 групи: предметні , особистісні, соціальні , методологічні (Австрія): 3 категорії : автономна дія, інтерактивне використання засобів, уміння3 категорії : автономна дія, інтерактивне використання засобів, уміння функціонувати в соціально геретогенних групахфункціонувати в соціально геретогенних групах (за матеріалами О.Овчарук)(за матеріалами О.Овчарук)
 13. 13. Визначення типів компетентностей:Визначення типів компетентностей: Ціннісно-смислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні,Ціннісно-смислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні, іфнормаційні, комунікативні, соціально-трудові,іфнормаційні, комунікативні, соціально-трудові, осоистісного самовдосконалення (російські вчені);осоистісного самовдосконалення (російські вчені); Методоллогічні, аутопсихологічні, соціально-психологічні,Методоллогічні, аутопсихологічні, соціально-психологічні, соціальні, громадянські, комунікативні, інформаційні,соціальні, громадянські, комунікативні, інформаційні, рефлексивні, професійні, компетеність спільної творчостірефлексивні, професійні, компетеність спільної творчості (українські вчені)(українські вчені)
 14. 14. Здатність актуалізувати, змінювати в собі те, що необхідно змінювати відповідно до ситуації Потенціал, який виявляється ситуативноПотенціал, який виявляється ситуативно Результат не лише освіти, а й досвідуРезультат не лише освіти, а й досвіду людини загаломлюдини загалом Свідоме застосування знань, умінь тощо в конкретній дії .. Компетентність – універсальна процесуальна інтегральна властивість
 15. 15. Проблеми вітчизняної адаптаціїПроблеми вітчизняної адаптації категорії компетнтність в освіті:категорії компетнтність в освіті: компетенетність - характеристикакомпетенетність - характеристика результтатів ситуаційного зрізу, отжерезульттатів ситуаційного зрізу, отже розмиваються чіткі засади для їхрозмиваються чіткі засади для їх класифікації, тому будь-який перелік ікласифікації, тому будь-який перелік і систематика є варіативнимисистематика є варіативними
 16. 16. Особистісні Функціональні Соціальні Класифікація компетентностей
 17. 17. І. ОСОБИСТІСНІІ. ОСОБИСТІСНІ 1.1. Загальнокультурні1.1. Загальнокультурні (ціннісно-орієнтаційні)(ціннісно-орієнтаційні) 1.2. К1.2. Культуротворчіультуротворчі (е(етнокультурні, полікультурні,тнокультурні, полікультурні, культурно-дозвіллєві)культурно-дозвіллєві) ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНІІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ 2.1. Предметні2.1. Предметні (діяльнісні, емоційно- релаксаційні,(діяльнісні, емоційно- релаксаційні, культурно-дозвіллєвікультурно-дозвіллєві)) 2.2. Міжпредметні2.2. Міжпредметні (г(галузеві - художньо-естетичні таалузеві - художньо-естетичні та міжгалузеві - гуманітарно-естетичні).міжгалузеві - гуманітарно-естетичні). 2.3. Метапредметні2.3. Метапредметні (і(інформаційно-пізнавальні,нформаційно-пізнавальні, саморегуляції, креативнісаморегуляції, креативні ІІІ. СОЦІАЛЬНІІІІ. СОЦІАЛЬНІ 3.1.Художньо- комунікативні3.1.Художньо- комунікативні 3.2.3.2. Соціально-практичніСоціально-практичні
 18. 18. . Соціально- практичні ОСОБИСТІСНІ Художньо- комунікативні Предметні (музичні, візуальні тощо) ФУНКЦІОНАЛЬНІ Міжпредметні Метапредметні Загальнокультурн і Культуротворчі Інформаційно- пізнавальні Саморегуляції Креативні Галузеві (художньо- естетичні) Міжгалузеві (гуманітарно- естетичні, художньо- технічні) Ціннісно- орієнтаційні Художньо- світоглядні Етно- культурні Полі- Культурні Культурно- дозвіллєві СОЦІАЛЬНІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КОМПЛЕКС ХУДОЖЬО-ЕСТЕТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ – ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ Діяльнісні Культурно- дозвіллєві Релаксаційні
 19. 19. Що треба змінити для впровадження компетентнісного підходу:
 20. 20. 1. Визначити рамку поняття (з урахуванням варіативності) - категорію “досвід” в багатьох вимірах: когнітивний досвід практичний досвід ціннісний досвід мисленнєвий досвід комунікатив ний досвід креативний досвід Знання про мистецтво Художні уміння, навички Естетичне ставлення, мотивація Художнє мислення Діалогічні вміння Художньо- творчої само- реалізації
 21. 21. 2. Визначити (уніфікувати)2. Визначити (уніфікувати) вимоги до результатів освіти увимоги до результатів освіти у навчальнихнавчальних програмах/підручниках зпрограмах/підручниках з мистецьких дисциплінмистецьких дисциплін відповідно до компетентнісноговідповідно до компетентнісного підходупідходу
 22. 22. 3. У системі оцінювання освітніх3. У системі оцінювання освітніх результатів досягти узгодженнярезультатів досягти узгодження критеріїв і механізмів моніторингу,критеріїв і механізмів моніторингу, розробити орієнтовні діагностичнірозробити орієнтовні діагностичні завдання для визначення рівнівзавдання для визначення рівнів компетентностей учнів.компетентностей учнів.
 23. 23. 44. Удосконалювати методичну систему. Удосконалювати методичну систему (акцент на креативні та інтерактивні(акцент на креативні та інтерактивні методи, перенос акцентів зіметоди, перенос акцентів зі сприймання матеріалу і його аналізусприймання матеріалу і його аналізу вчителем на самостійний пошуквчителем на самостійний пошук інформації та її інтерпретацію,інформації та її інтерпретацію, медіатехнології із методичниммедіатехнології із методичним супроводом тощо.супроводом тощо.
 24. 24. 5. Узгодити перепідготовку вчителів5. Узгодити перепідготовку вчителів мистецьва з мобільністю педагогічногомистецьва з мобільністю педагогічного простору (навчання впродовж життя):простору (навчання впродовж життя): - єдність курсової і міжкурсової підготовки,- єдність курсової і міжкурсової підготовки, - практика співробітництва і взаємонавчання- практика співробітництва і взаємонавчання вчителів,вчителів, - регулярна художня самоосвіта,- регулярна художня самоосвіта, - дистанційне навчання.- дистанційне навчання.
 25. 25.  підручник реалізує дві основні функції:підручник реалізує дві основні функції:  1) є джерелом навчальної інформації, яке розкриває в1) є джерелом навчальної інформації, яке розкриває в доступній для учнів формі передбачений освітнімидоступній для учнів формі передбачений освітніми стандартами зміст;стандартами зміст;  2) виступає засобом навчання, за допомогою якого2) виступає засобом навчання, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу, зокрема йздійснюється організація освітнього процесу, зокрема й самоосвіта учнів.самоосвіта учнів. УУ центрі процесу навчання має знаходитися самостійнацентрі процесу навчання має знаходитися самостійна пізнавальна діяльність учня особистісно-орієнтованогопізнавальна діяльність учня особистісно-орієнтованого характеру, де вчитель здійснює багато функцій -характеру, де вчитель здійснює багато функцій - організатора, помічника, наставника, фасилітатора тощоорганізатора, помічника, наставника, фасилітатора тощо 6. Удосконалити технологію6. Удосконалити технологію роботи з підручникамироботи з підручниками
 26. 26. Дякую за увагу і терпіння.Дякую за увагу і терпіння. Будьмо компетентними!Будьмо компетентними! Де про це прочитати докладніше:Де про це прочитати докладніше: Масол Л.М. Загальна мистецькаМасол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика. – К.:освіта: теорія і практика. – К.: Промінь, 2006.Промінь, 2006. Не забудьте зробити посилання!Не забудьте зробити посилання! Дякую!Дякую!

×