Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình ở huyện điện biên đông – tỉnh lai châu

N

Kiện Toàn Hệ Thống Tổ Chức Và Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ Cán Bộ Làm Công Tác Dân Số – Kế Hoạch Hoá Gia Đình Ở Huyện Điện Biên Đông – Tỉnh Lai Châu

Më ®Çu
§Ó hoµn thµnh tèt môc tiªu cña giai ®o¹n 2001 – 2010 lµ thùc hiÖn gia
®×nh Ýt con, khoÎ m¹nh, tiÕn tíi æn ®Þnh quy m« d©n sè ë møc hîp lý ®Ó cã
cuéc sèng Êm no h¹nh phóc. N©ng cao chÊt lîng d©n sè, ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc chÊt lîng cao ®¸p øng nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, gãp
phÇn vµo sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng cña ®Êt níc”. B»ng nhËn thøc ®óng
®¾n vÒ vai trß quan träng cña bé m¸y tæ chøc c«ng t¸c d©n sè cÊp c¬ së, th×
viÖc nghiªn cøu tæ chøc bé m¸y nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¹i cÊp
c¬ së nãi riªng, c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh nãi chung. §©y lµ
c¸ch tèt nhÊt gióp cho môc tiªu cña giai ®o¹n 2001 – 2010 thµnh c«ng bÒn
v÷ng.
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng, hÖ thèng bé m¸y lµm c«ng
t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë huyÖn §iÖn Biªn §«ng – TØnh Lai
Ch©u míi ®îc h×nh thµnh, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ, dï cã lßng nhiÖt t×nh song
®éi ngò nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cha thËt
sù ph¸t huy ®îc hÕt t¸c dông. V× vËy trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ l©u dµi,
c«ng t¸c kiÖn toµn cñng cè hÖ thèng tæ chøc bé m¸y d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸
gia ®×nh ë c¬ së vÉn lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt, cã ý nghÜa
hÕt søc quan träng kh«ng nh÷ng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña ch¬ng tr×nh
d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh mµ cßn gãp phÇn nµo ph¸t triÓn kinh tÕ –
x· héi cña huyÖn §iÖn Biªn §«ng.
Qua 3 th¸ng häc tËp t¹i trung t©m d©n sè trêng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc
d©n, tríc thùc tr¹ng ®éi ngò lµm c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch cña ®Þa ph¬ng
t«i chän ®Ò tµi: “KiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc vµ n©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò
c¸n bé lµm c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë huyÖn §iÖn Biªn
§«ng – TØnh Lai Ch©u” ®Ó viÕt kho¸ luËn nh»m nghiªn cøu, x©y dùng hÖ
thèng lµm c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh phï hîp víi ®Þa ph¬ng
chóng t«i qua ®ã ®Ò ra ®îc nhiÖm vô vµ ph¬ng híng cô thÓ cho c«ng t¸c kiÖn
toµn, cñng cè hÖ thèng tæ chøc bé m¸y d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tõ
huyÖn – x· - b¶n cña huyÖn §iÖn Biªn §«ng trong giai ®o¹n tríc m¾t còng
nh l©u dµi.
1
PhÇn I.
§Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña huyÖn §iÖn Biªn §«ng
1. §Þa lý tù nhiªn
§iÖn Biªn §«ng lµ mét huyÖn vïng cao cña tØnh Lai Ch©u, cã ®é cao
trung b×nh tõ 800 – 1800m so víi mÆt níc biÓn, c¸ch thÞ x· §iÖn Biªn
60km vÒ phÝa ®«ng cña tØnh, c¸c x· c¸ch huyÖn trung b×nh 30km, c¸c b¶n
c¸ch trung t©m x· 10 – 15 km tÊt c¶ c¸c x· ®· cã ®êng « t« liªn x·, vÒ ®Þa
h×nh chia c¾t cã nhiÒu s«ng suèi ,®åi nói, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n, chØ lu
th«ng ®îc trong mïa kh« tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. VÒ c«ng nghiÖp
hÇu nh kh«ng cã g× lín. VÒ l©m nghiÖp ®é che phñ cña rõng hiÖn t¹i lµ 13% -
17% diÖn tÝch toµn huyÖn lµ: 1206 km2
trong ®ã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ
13.369ha. Song chñ yÕu lµ lóa níc 1 vô.
Lµ huyÖn võa míi ®îc t¸ch khái huyÖn §iÖn Biªn c¸ch ®©y 5n¨m víi
d©n sè 43183 ngêi (2000) cã mËt ®é d©n sè trung b×nh 32 ngêi/km2
.
PhÝa §«ng gi¸p huyÖn ThuËn Ch©u, s«ng M· tØnh S¬n La
PhÝa Nam gi¸p thÞ x· §iÖn biªn
PhÝa T©y gi¸p thÞ x· §iÖn Biªn
PhÝa B¾c gi¸p huyÖn TuÇn Gi¸o
HuyÖn cã 10 x· vµ 185 b¶n víi 6 d©n téc anh em chung sèng, trong ®ã:
+ D©n téc M«ng: 52%
+ D©n téc Th¸i: 33%
+ D©n téc Kh¬ Mó: 40%
+ D©n téc Kinh, XiMum: 6,5%
+ D©n téc Lµo: 4,5%
2. Kinh tÕ.
NhÞp ®é t¨ng trëng GDP hµng n¨m tõ 5 – 7%.
2
Trong ®ã b×nh qu©n thu nhËp ®Çu ngêi 100 USD, s¶n lîng l¬ng thùc cña
huyÖn lµ: 13297 tÊn, b×nh qu©n l¬ng thùc ®Çu ngêi lµ 300kg/1999 (NghÞ
quyÕt §¶ng bé §iÖn Biªn §«ng nhiÖm kú II 2001 – 2005). Víi nguån ng©n
s¸ch tù thu qua c¸c nguån trªn ®Þa bµn hµng n¨m tõ 70 – 100 triÖu ®ång
ViÖt Nam, trong ®ã chñ yÕu lµ nguån thuÕ n«ng nghiÖp. V× vËy TØnh vµ
Trung ¬ng hµng n¨m ph¶i cÊp cho 95% kinh phÝ ®Ó duy tr× ho¹t ®éng bé
m¸y hµnh chÝnh vµ c¸c ngµnh sù nghiÖp y tÕ, gi¸o dôc tõ 10 – 15 tû trong
®ã kh«ng kÓ ®Õn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n kho¶ng 10 – 15 tû ®ång ViÖt Nam
mçi n¨m.
3. VÒ gi¸o dôc: Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay díi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña
c¸c cÊp ®Æc biÖt lµ ngµnh gi¸o dôc chó ý quan t©m ®ång thêi víi sù chØ ®¹o
s¸t sao cña huyÖn ñy, héi ®ång nh©n d©n, ñy ban nh©n d©n, c¸c ban ngµnh,
c«ng t¸c gi¸o dôc ngµy cµng ®îc chuyÓn biÕn râ rÖt, huyÖn ®· cã mét trêng
phæ th«ng trung häc thu hót gÇn 1000 häc sinh con em c¸c d©n téc theo häc.
10/10 x· vµ 185 b¶n/185 b¶n cã trêng phæ th«ng c¬ së vµ líp tiÓu häc t¹i
b¶n. 90% sè häc sinh trong ®é tuæi ®Òu ®îc c¾p s¸ch ®Õn trêng. Sè cßn l¹i ë
mét sè x· ngêi ngêi m«ng do ®iÒu kiÖn kinh tÕ qu¸ khã kh¨n, nghÌo tóng do
®«ng con, kh«ng ®ñ søc cho ¨n häc, chØ cho con trai ®i häc con g¸i kh«ng ®-
îc ®i ph¶i ë nhµ lµm n¬ng rÉy lín 13 – 15 ®i lÊy chång cho nªn toµn huyÖn
cã h¬n 10 ngµn ngêi mï ch÷, trong ®ã cã 85% diÖn mï ch÷ lµ phô n÷.
*VÒ c¬ së vËt chÊt trêng líp ®· ®îc x©y dùng vµ bè trÝ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ
häc sinh kh«ng ph¶i häc 3 ca. Song t×nh tr¹ng c¬ së trêng líp bÞ h háng vµ
xuèng cÊp ë mét sè x· phÇn nµo lµm ¶nh hëng tíi chÊt lîng d¹y vµ häc. §©y
còng lµ mèi quan t©m cña l·nh ®¹o huyÖn vµ ngµnh gi¸o dôc.
4.VÒ v¨n ho¸: huyÖn cã 1 c¬ quan ®µi truyÒn thanh, truyÒn h×nh, cha
cã hÖ thèng loa ®µi n¬i ®«ng d©n c, hiÖn nay trªn ®Þa bµn huyÖn míi cã 2/10
x· cã ®iÖn vÒ ®Õn trung t©m x·, 60% c¸c hé cã ®µi 20% cã tivi.
Riªng víi ngµnh d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh còng ®· trang bÞ cho
ban d©n sè x· 10/10 x· cã hÖ thèng loa ®µi, song hÇu nh Ýt ho¹t ®éng do
thiÕu kinh phÝ ®Ó chi. §©y còng lµ ®iÒu bÊt lîi trong viÖc chuyÓn t¶i th«ng tin
3
kinh tÕ – x· héi vµ chÝnh s¸ch d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tíi c¸c côm
d©n c vµ nh©n d©n trong toµn huyÖn.
5. VÒ y tÕ: M¹ng líi y tÕ cã mét bÖnh viÖn víi 30 giêng bÖnh vµ 2
phßng kh¸m ®a khoa khu vùc víi tæng biªn chÕ 100 c¸n bé c¶ y tÕ vµ d©n sè
trong ®ã cã 50 c¸n bé ®îc biªn chÕ ë x·. VÒ chuyªn m«n cã 8 b¸c sÜ (c¶ d©n
sè) 40 y sÜ, 40 y t¸ trong ®ã y t¸ chñ yÕu s¬ cÊp ®îc ®µo t¹o tõ nh÷ng n¨m
1980 trë vÒ tríc. Toµn huyÖn cã 6/10 x· cha cã y sÜ s¶n nhi ®Ó triÓn khai c¸c
biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë c¬ së. HuyÖn cã ®éi kÕ ho¹ch ho¸ gia
®×nh víi 6 y sÜ s¶n nhi, ®éi ®îc chia lµm 2 mòi hµng th¸ng xuèng c¸c x·
trong huyÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ c¸c dÞch vô
tr¸nh thai kh¸c. Song song víi ®éi dÞch vô kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cã c¸n bé
cña uû ban d©n sè huyÖn ®i truyÒn th«ng vËn ®éng c¸c ®èi tîng thùc hiÖn kÕ
ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ gi¸m s¸t c¸c biÖn ph¸p chuyªn m«n kü thuËt cña ®éi,
hµng n¨m sè c¸n bé nµy tiÕp tôc ®îc trung t©m b¶o vÖ bµ mÑ trÎ em vµ kÕ
ho¹ch ho¸ gia ®×nh tËp huÊn n©ng cao nghiÖp vô, hµng th¸ng bé phËn lµm
dÞch vô nµy cã giao ban cïng c¸n bé d©n sè ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c trong
th¸ng, rót kinh nghiÖm nh÷ng sai sãt trong c¸c trêng hîp ®· lµm, qua ®ã båi
dìng kiÕn thøc cho ®éi ngò chuyªn m«n. HiÖn t¹i dÞch vô ®×nh s¶n vÉn cha
thùc hiÖn ®îc t¹i huyÖn. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®©y thuËn lîi th× Ýt mµ khã
kh¨n th× nhiÒu. Nã kh«ng nh÷ng ¶nh hëng ®Õn ch¬ng tr×nh d©n sè mµ cßn
¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn nhiÒu mÆt cña huyÖn. L·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c
ngµnh ®· vµ ®ang cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nµy.
6. C¸c ban ngµnh thµnh viªn tõ huyÖn tíi x·.
a. Gi¸o dôc: Lµ lùc lîng cã uy tÝn trong céng ®ång c¸c d©n téc tõ
huyÖn ®Õn c¸c b¶n gãp phÇn kh«ng nhá trong c«ng t¸c vËn ®éng thùc hiÖn
KHHG§. Hä lµ bé phËn gióp nh©n d©n hiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc
häc ch÷, hiÓu ®îc phong tôc tËp qu¸n, cuéc sèng gia ®×nh v¨n ho¸ míi cïng
víi lîi Ých cña sinh Ýt sinh tha, viÖc sinh ®Î cã kÕ ho¹ch.
b. HuyÖn héi phô n÷ huyÖn:
4
Hä thùc sù lµ lùc lîng nßng cèt trong c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸
gia ®×nh v× quan niÖm xa nay: “Ngoµi chÞ em phô n÷ míi biÕt cßn kh«ng kÓ
c¶ ngêi chång cïng kh«ng ®îc phÐp biÕt cña vî m×nh”. Tõ nh÷ng thµnh viªn
phô n÷ huyÖn ®Õn x· b¶n hä lu«n gÇn gòi vµ tiÕp cËn c¸c ®èi tîng quan t©m
t×m hiÓu nh÷ng t©m t nguyÖn väng, e ng¹i rôt rÌ trong viÖc hiÓu biÕt vÒ
KHHG§.
BiÕt vÒ KHHG§:
Do ho¹t ®éng tÝch cùc cña chÞ em thêi gian qua UBDS – KHHG§
huyÖn cïng víi huyÖn héi phô n÷ ®· tæ chøc nhiÒu héi nghÞ chuyªn ®Ò chÞ
em gióp nhau tiÕn bé lµm kinh tÕ giái g¾n liÒn víi c«ng t¸c KHHG§ vµ
kh«ng sinh con thø ba.
c. HuyÖn ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh
§· lu«n phèi hîp s¸t sao cïng víi uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia
®×nh huyÖn còng nh cÊp c¬ së sÏ thùc hiÖn theo lêi B¸c d¹y “D©n cÇn thanh
niªn cã, ®Çu khã cã thanh niªn”. TiÕn hµnh cïng phßng v¨n ho¸ th«ng tin
huyÖn. Giao lu c«ng diÔn víi c¸c chi ®oµn c¬ së ®Æc biÖt lµ nh÷ng chi ®oµn
xa trung t©m huyÖn cßn khã kh¨n vÒ v¨n ho¸, v¨n nghÖ: §em nh÷ng lêi ca,
tiÕng h¸t, c¸c tiÓu phÈm b¨ng h×nh VIDEO tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n
thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc còng nh c«ng t¸c d©n sè –
kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. Th«ng qua hä phÇn nµo ng¨n chÆn ®îc n¹n t¶o h«n,
viÖc sinh ®Î theo b¶n n¨ng kh«ng cã kÕ ho¹ch.
d. §µi truyÒn thanh, truyÒn h×nh huyÖn.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hÖ thèng ph¸t thanh truyÒn h×nh huyÖn ®·
kh«ng ngõng ®îc n©ng cÊp cïng víi UBDS – KHHG§ ®µi còng x©y dùng
ch¬ng tr×nh vÒ d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh b»ng tiÕng Th¸i vµ tiÕng
M«ng.
Ban d©n vËn huyÖn:
- Gåm: héi n«ng d©n, mÆt trËn tæ quèc phßng thèng kª huyÖn ®éi (x·
®éi víi cÊp x·) lµ lùc lîng kh«ng thÓ thiÕu ®îc, phèi hîp cïng UBDS -
5
KHHG§ trong c«ng t¸c truyÒn th«ng lång ghÐp c¸c chiÕn dÞch ch¨m sãc søc
khoÎ sinh s¶n – KHHG§.
Víi kh¶ n¨ng hiÖn biÕt cña c¸c thµnh viªn ban ngµnh cßn h¹n chÕ trong
mét sè c¬ së x· cßn yÕu h©ï nh kh«ng kÕt hîp cïng víi ban d©n sè x· cã
khi cßn ®øng ngoµi cuéc. Trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n
thùc hiÖn KHHG§ g¾n liÒn víi cuéc vËn ®éng x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸,
lµng v¨n ho¸ trong th«n b¶n th«ng qua c¸c h¬ng íc x·, b¶n lµm phÇn nµo
¶nh hëng ®Õn sù nhËn thøc ngay tõ ®Çu cña c¸c giµ lµng, trëng b¶n, nh÷ng
ngêi cã uy tÝn trong céng ®ång ®Ó hä tham gia tÝch cùc vËn ®éng con em cña
hä tham gia thùc hiÖn KHHG§ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ cha ®¹t ®îc kÕt
qu¶ nh mong muèn.
7. C¬ chÕ ho¹t ®éng gi÷a bé phËn thêng trùc cña UBDS KHHG§
–
vµ c¸c bé phËn kiªm nhiÖm.
§îc sù quan t©m cña huyÖn uû, H§ND, uû ban nh©n d©n, Uû ban d©n
sè – KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn ®· x©y dùng c¬ chÕ lµm viÖc ®îc c¸c ban
ngµnh nhÊt trÝ th«ng qua ®ã lµ:
Hµng th¸ng c¸c ban ngµnh liªn quan b¸o c¸o ho¹t ®éng cña m×nh vÒ
c«ng t¸c tuyªn truyÒn d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tíi Uû ban d©n sè –
kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn.
Vµ quý 1 lÇn uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ c¸c ngµnh
thµnh viªn cïng víi ban tuyªn gi¸o, uû ban nh©n d©n huyÖn häp 1 lÇn ®Ó
b¸o c¸o ho¹t ®éng cña m×nh vµ ph¬ng híng quÝ tíi do ®ång chÝ chñ tÞch
huyÖn chñ tr×. HiÖn t¹i cÊp c¬ së cha thùc hiÖn ®îc lµ ®iÒu rÊt bÊt cËp.
6
PhÇn II.
Thùc tr¹ng hÖ thèng tæ chøc vµ ®éi ngò c¸n bé lµm
c«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn §iÖn
–
Biªn §«ng.
1.Thùc tr¹ng hÖ thèng tæ chøc vµ ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch ë
huyÖn, x· vµ m¹ng líi céng t¸c viªn th«n b¶n.
Nh÷ng n¨m tõ 1995 trë vÒ tríc c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia
®×nh cña huyÖn còng ®îc coi lµ “Cuéc vËn ®éng sinh ®Î cã kÕ ho¹ch” do
ngµnh y tÕ ®¶m nhËn tõ kh©u tuyªn truyÒn ®Õn viÖc ®¸p øng dÞch vô c¸c ph-
¬ng tiÖn tr¸nh thai. Víi quan niÖm ®©y lµ nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng n»m trong
ch¬ng tr×nh cña ngµnh y tÕ. Trong nh÷ng n¨m ®ã bé m¸y tæ chøc: Ban d©n
sè – kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh huyÖn vµ x· trùc thuéc ban chØ ®¹o x©y dùng vµ
ph¸t triÓn vïng cao cña huyÖn §iÖn Biªn do ®ång chÝ phã ban chØ ®¹o vµ phã
chñ tÞch UBND x· lµm trëng ban, c¸c ngµnh ®oµn thÓ nh: Y tÕ, phô n÷ gi¸o
dôc, mÆt trËn tæ quèc, c«ng ®oµn, th«ng tin v¨n ho¸ lµ ngµnh thµnh viªn.
Song c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh thµnh viªn cßn rÊt chung chung, mang
tÝnh h×nh thøc, ®«i khi kh¸i niÖm vÒ d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cßn m¬
hå vµ nã mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt thÊp.
HuyÖn §iÖn Biªn ®«ng ®îc thµnh lËp theo nghÞ quyÕt sè 59/CP ngµy
7/10/1995 cña ChÝnh phñ trªn c¬ së chia t¸ch huyÖn §iÖn Biªn thµnh 2
huyÖn vµ ngµy 1/1/1996 Ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn ®îc
kiÖn toµn vµ t¸ch ra khái ngµnh y tÕ víi tªn gäi: Uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch
ho¸ gia ®×nh. §éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch d©n sè huyÖn ®îc l·nh ®¹o quan
t©m tuyÓn chän vµ bè trÝ lµm viÖc. §©y lµ bé m¸y ®· ®îc quy ®Þnh, chøc
n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n râ rµng, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng díi sù chØ
®¹o trùc tiÕp cña ®ång chÝ: Chñ tÞch UBND huyÖn lµm chñ nhiÖm kiªm
nhiÖm cã thÓ nãi ®©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi bíc ®Çu cho ngµnh d©n sè
7
– kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cña huyÖn, cïng víi sù nç lùc cè g¾ng cña m×nh
®Õn ®Çu 1997 10/10 x· ®· ®îc phñ kÝn m¹ng líi ban d©n sè x· vµ uû ban
d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn, sè c¸n bé còng ®îc bæ xung tõ 2 c¸n
bé (1996) lªn 4 c¸n bé biªn chÕ. Vµ còng tõ ®©y (1996) uû ban d©n sè – kÕ
ho¹ch gia ®×nh huyÖn:
a. C¬ cÊu bé m¸y UBDS KHHG§ huyÖn §iÖn Biªn ®«ng.
–
– 1 ®ång chÝ: Chñ nhiÖm lµ Chñ tÞch UBND huyÖn
– 1 ®ång chÝ: Phã chñ nhiÖm chuyªn tr¸ch (thêng trùc)
• 9 thµnh viªn cña UBDS – KHHG§ huyÖn gåm:
- Héi n«ng d©n huyÖn - HuyÖn §oµn TNCS Hå ChÝ Minh
- HuyÖn héi phô n÷ - MÆt trËn tæ quèc huyÖn
- Trung t©m y tÕ - Phßng thèng kª
- Phßng v¨n ho¸ (th«ng tin tuyªn truyÒn)
- §µi truyÒn thanh – truyÒn h×nh huyÖn
- Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o
b. C¬ quan thêng trùc gåm 4 ®ång chÝ.
1 ®/c phã chñ nhiÖm thêng trùc phô tr¸ch qu¶n lý hµnh chÝnh.
- 1®/c phô tr¸ch chuyªn m«n nghiÖp vô, thèng kª d©n sè
- 1®/c phô tr¸ch kÕ to¸n
- 1®/c phô tr¸ch thñ quÜ, v¨n th
c. Thùc tr¹ng chÊt lîng c¸n bé.
• ChÝnh trÞ: §/c Phã chñ nhiÖm, lµ ®¶ng viªn l©u n¨m
• Tr×nh ®é: Chuyªn m«n vµ häc vÊn:
+ 3/4 ®ång chÝ tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc
Trong ®ã: 01 c¸n bé cã b»ng ®¹i häc y
03 c¸n bé cã b»ng trung cÊp (1 kÕ to¸n vµ 2 y sÜ thùc chÊt
3/4 ®ång chÝ trong c¬ quan thêng trùc cha ®îc ®µo t¹o chuyªn vÒ ngµnh d©n
sè duy chØ cã 1 ®ång chÝ v¨n th thñ quÜ ®i häc d©n sè c¬ b¶n kho¸ 34.cßn l¹i
míi chØ dù c¸c líp tËp huÊn ng¾n ngµy do UBDS – KHHG§ tØnh tæ chøc.
8
* Tuæi ®êi: 2/4 ®ång chÝ cã tuæi ®êi 40 – 50 tuæi
2/4 ®ång chÝ cã tuæi ®êi 30 – 40 tuæi
* Giíi: Nam: 03 N÷: 01
* D©n téc: D©n téc kinh: 02
M«ng: 01
Th¸i: 01
Kh¶o s¸t thùc tr¹ng chÊt lîng c¸n bé ë trªn. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c
chóng t«i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n chñ yÕu võa häc võa lµm vµ rót kinh
nghiÖm ®Ó lµm tèt h¬n.
d. Quy chÕ vµ lÒ lèi lµm viÖc cña UBDS KHHG§ huyÖn.
–
Uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn lµ c¬ quan trùc thuéc
UBND huyÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc UBND huyÖn vÒ mÆt qu¶n lý nhµ níc
®èi víi c¸c ho¹t ®éng d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tæ chøc ®iÒu phèi víi
c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ nh©n d©n ®Ó triÓn khai thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh
d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh trªn ®Þa bµn x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng
cho phï hîp, chÞu sù híng dÉn trùc tiÕp cña UBDS – KHHG§ tØnh.
Víi c¸c ngµnh thµnh viªn kiªm nhiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ trùc
tiÕp chØ ®¹o ®¬n vÞ ngµnh m×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c d©n sè –
kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®· ®îc UBDS – KHHG§ huyÖn ph©n c«ng. §ång
thêi tham gia th¶o luËn vµ bµn b¹c nh÷ng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña UBND
huyÖn. Cø 3 th¸ng mét lÇn UBDS – KHHG§ vµ c¸c thµnh viªn giao ban 1
lÇn.
Nh×n chung bé m¸y d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tõ khi ®îc thµnh
lËp ®Õn nay ®· thÓ hiÖn tèt vai trß tham mu cho cÊp uû chÝnh quyÒn ®Þa ph-
¬ng.
9
S¬ ®å. HÖ thèng l·nh ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c d©n sè kÕ
–
ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn §iÖn Biªn ®«ng.
Ghi chó:
ChØ mèi quan hÖ l·nh ®¹o, chØ ®¹o
ChØ mèi quan hÖ ®iÒu hµnh phèi hîp
2. CÊp x·.
Song song víi viÖc thµnh lËp uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh
huyÖn th× ë x· còng tiÕn hµnh thµnh lËp ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh
10
TØnh ñy, H§ND,
Uû ban nh©n d©n
Uû ban d©n sè
G§ - TrÎ em - T
Ngµnh, ®oµn thÓ tæ
chøc x· héi
HuyÖn ñy, H§ND,
Uû ban nh©n d©n
Uû ban d©n sè
G§ - TrÎ em H - Q
Ngµnh, ®oµn thÓ tæ
chøc x· héi
§¶ng ñy, H§ND Uû
ban nh©n d©n x·
Uû ban d©n sè
G§ - TE x· phêng
Ngµnh, ®oµn thÓ tæ
chøc x· héi
BÝ th chi bé vµ tr-
ëng th«n
Céng t¸c viªn Tuyªn truyÒn viªn
10/10 x· (hiÖn t¹i huyÖn cha thµnh lËp ®îc thÞ trÊn) ho¹t ®éng tõ 1996 ®Õn
nay.
* Thµnh phÇn cña uû ban d©n sè x·:
- §ång chÝ chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x· lµm trëng ban.
- 2 ®ång chÝ phã ban: gåm 1 ®/c chuyªn tr¸ch d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸
gia ®×nh vµ 1 ®ång chÝ tr¹m trëng tr¹m y tÕ x·.
- C¸c ban ngµnh cã liªn quan tham gia thµnh viªn trong ban d©n sè x·.
- Céng t¸c viªn d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh lµ c¸c trëng b¶n vµ y t¸
b¶n.
* §éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ céng t¸c viªn.
B¾t ®Çu ®îc h×nh thµnh tõ n¨m 1996, ®Õn nay ®· hoµn thiÖn 10/10 x·.
HiÖn nay mçi x· cã 1 c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ cã tõ 13 – 15 céng t¸c viªn
tuú t×nh h×nh thùc tÕ cña mçi x· mµ bè trÝ sè lîng céng t¸c viªn cho phï hîp,
mçi céng t¸c viªn ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch Ýt nhÊt 1 b¶n nhiÒu 2 b¶n. N¬i
m×nh c tró vµ ph¶i n¾m ch¾c ®îc c¸c ®èi tîng cña ®Þa bµn qu¶n lý, c¸c th«ng
tin, sè liÖu cô thÓ theo biÓu mÉu vµ qui ®Þnh chung, thêng xuyªn cÊp ph¸t
c¸c ph¬ng tiÖn tr¸nh thai nh bao cao su, thuèc tr¸nh thai ®ªn tËn tay c¸c ®èi
tîng cã nhu cÇu kÕt hîp víi tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ t vÊn vÒ c¸c biÖn ph¸p
tr¸nh thai cho tõng ®èi tîng.
Hµng th¸ng c¸n bé chuyªn tr¸ch x· cïng víi c¸n bé d©n sè huyÖn ®îc
ph©n c«ng phô tr¸ch t¹i ®Þa bµn häp giao ban víi c¸c céng t¸c viªn cña tõng
x· víi c¸c lÞch kh¸c nhau ®Ó thu thËp th«ng tin sè liÖu ®ång thêi uèn n¾m
c¸c khiÕm khuyÕt cßn tån ®äng ngay tõ c¬ së vµ cßn triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch
cña th¸ng tiÕp theo. Trªn c¬ së ®ã tõng bíc n©ng cao dÇn nhËn thøc cña c¸c
céng t¸c viªn vÒ vÊn ®Ò d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh còng nh cung cÊp c¸c
th«ng tin, ph¬ng tiÖn tr¸nh thai cho céng t¸c viªn vµ chuyªn tr¸ch d©n sè
ngay t¹i x·.
* C¸c tiªu chuÈn ®Ó chän c¸n bé chuyªn tr¸ch x· vµ céng t¸c viªn.
- Cã ®¹o ®øc phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng.
- Cã tr×nh ®é v¨n ho¸ nhÊt ®Þnh.
11
Tải bản FULL (26 trang): https://bit.ly/3ylmZdT
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
- Cã søc khoÎ vµ lßng nhiÖt t×nh víi c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸
gia ®×nh.
- Kh«ng m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi, kh«ng bu«n b¸n tµng tr÷ hµng quèc
cÊm.
- Cã uy tÝn víi céng ®ång, g¬ng mÉu chÊp hµnh thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch
d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
* C¸c tiªu thøc ph¶n ¸nh chÊt lîng bé m¸y tæ chøc ban d©n sè x·.
- Chuyªn tr¸ch x·: Toµn huyÖn lµ 10 ®ång chÝ trong ®ã Nam giíi chiÕm
80%.
- Tr×nh ®é v¨n ho¸: 100% c¸c ®ång chÝ cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cÊp I.
- Ph©n theo tuæi:
+ Tuæi tõ 25 – 30; 4 ®/c chiÕm: 40%
+ Tuæi tõ 30 – 40: 6 ®/c chiÕm 60%.
- NghÒ nghiÖp: §a sè lµm nghÒ n¬ng rÉy.
HuyÖn §iÖn Biªn ®«ng cã 130 céng t¸c viªn d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸
gia ®×nh, 100% lµ d©n téc, mçi céng t¸c viªn phô tr¸ch 1 b¶n díi sù ®iÒu
hµnh, qu¶n lý cña ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh x·.
+ VÒ tr×nh ®é v¨n ho¸: cÊp 1 chiÕm 90%.
cÊp 2 chiÕm 10%.
+ VÒ ®é tuæi: 25 – 30 chiÕm 42%
30 – 35 chiÕm 38%
Tuæi 40 trë lªn chiÕm 20%
Trong ®ã nam giíi chiÕm 70%, n÷ chiÕm 30%.
+ NghÒ nghiÖp: §a sè lµm n¬ng rÉy mét sè Ýt lµ y t¸ b¶n, cã thÓ nãi c¸c
tiªu thøc trªn ®· ph¶n ¸nh phÇn nµo chÊt lîng cña ®éi ngò chuyªn tr¸ch vµ
céng t¸c viªn d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn song nhiÖm vô cña
céng t¸c viªn lµ kh©u quan träng cña d©y chuyÒn ho¹t ®éng d©n sè – kÕ
ho¹ch ho¸ gia ®×nh. ChÝnh v× vËy ®©y lµ thµnh viªn cã vai trß quan träng
trong c¬ cÊu ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh t¹i c¬ së.
12
3524620

Contenu connexe

Similaire à Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình ở huyện điện biên đông – tỉnh lai châu (20)

Plus de nataliej4(20)

Dernier(20)

Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số – kế hoạch hoá gia đình ở huyện điện biên đông – tỉnh lai châu

 • 1. Më ®Çu §Ó hoµn thµnh tèt môc tiªu cña giai ®o¹n 2001 – 2010 lµ thùc hiÖn gia ®×nh Ýt con, khoÎ m¹nh, tiÕn tíi æn ®Þnh quy m« d©n sè ë møc hîp lý ®Ó cã cuéc sèng Êm no h¹nh phóc. N©ng cao chÊt lîng d©n sè, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÊt lîng cao ®¸p øng nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng cña ®Êt níc”. B»ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß quan träng cña bé m¸y tæ chøc c«ng t¸c d©n sè cÊp c¬ së, th× viÖc nghiªn cøu tæ chøc bé m¸y nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng t¹i cÊp c¬ së nãi riªng, c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh nãi chung. §©y lµ c¸ch tèt nhÊt gióp cho môc tiªu cña giai ®o¹n 2001 – 2010 thµnh c«ng bÒn v÷ng. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng, hÖ thèng bé m¸y lµm c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë huyÖn §iÖn Biªn §«ng – TØnh Lai Ch©u míi ®îc h×nh thµnh, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ, dï cã lßng nhiÖt t×nh song ®éi ngò nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cha thËt sù ph¸t huy ®îc hÕt t¸c dông. V× vËy trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ l©u dµi, c«ng t¸c kiÖn toµn cñng cè hÖ thèng tæ chøc bé m¸y d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë c¬ së vÉn lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt, cã ý nghÜa hÕt søc quan träng kh«ng nh÷ng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña ch¬ng tr×nh d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh mµ cßn gãp phÇn nµo ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña huyÖn §iÖn Biªn §«ng. Qua 3 th¸ng häc tËp t¹i trung t©m d©n sè trêng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, tríc thùc tr¹ng ®éi ngò lµm c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch cña ®Þa ph¬ng t«i chän ®Ò tµi: “KiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc vµ n©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë huyÖn §iÖn Biªn §«ng – TØnh Lai Ch©u” ®Ó viÕt kho¸ luËn nh»m nghiªn cøu, x©y dùng hÖ thèng lµm c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh phï hîp víi ®Þa ph¬ng chóng t«i qua ®ã ®Ò ra ®îc nhiÖm vô vµ ph¬ng híng cô thÓ cho c«ng t¸c kiÖn toµn, cñng cè hÖ thèng tæ chøc bé m¸y d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tõ huyÖn – x· - b¶n cña huyÖn §iÖn Biªn §«ng trong giai ®o¹n tríc m¾t còng nh l©u dµi. 1
 • 2. PhÇn I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña huyÖn §iÖn Biªn §«ng 1. §Þa lý tù nhiªn §iÖn Biªn §«ng lµ mét huyÖn vïng cao cña tØnh Lai Ch©u, cã ®é cao trung b×nh tõ 800 – 1800m so víi mÆt níc biÓn, c¸ch thÞ x· §iÖn Biªn 60km vÒ phÝa ®«ng cña tØnh, c¸c x· c¸ch huyÖn trung b×nh 30km, c¸c b¶n c¸ch trung t©m x· 10 – 15 km tÊt c¶ c¸c x· ®· cã ®êng « t« liªn x·, vÒ ®Þa h×nh chia c¾t cã nhiÒu s«ng suèi ,®åi nói, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n, chØ lu th«ng ®îc trong mïa kh« tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. VÒ c«ng nghiÖp hÇu nh kh«ng cã g× lín. VÒ l©m nghiÖp ®é che phñ cña rõng hiÖn t¹i lµ 13% - 17% diÖn tÝch toµn huyÖn lµ: 1206 km2 trong ®ã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ 13.369ha. Song chñ yÕu lµ lóa níc 1 vô. Lµ huyÖn võa míi ®îc t¸ch khái huyÖn §iÖn Biªn c¸ch ®©y 5n¨m víi d©n sè 43183 ngêi (2000) cã mËt ®é d©n sè trung b×nh 32 ngêi/km2 . PhÝa §«ng gi¸p huyÖn ThuËn Ch©u, s«ng M· tØnh S¬n La PhÝa Nam gi¸p thÞ x· §iÖn biªn PhÝa T©y gi¸p thÞ x· §iÖn Biªn PhÝa B¾c gi¸p huyÖn TuÇn Gi¸o HuyÖn cã 10 x· vµ 185 b¶n víi 6 d©n téc anh em chung sèng, trong ®ã: + D©n téc M«ng: 52% + D©n téc Th¸i: 33% + D©n téc Kh¬ Mó: 40% + D©n téc Kinh, XiMum: 6,5% + D©n téc Lµo: 4,5% 2. Kinh tÕ. NhÞp ®é t¨ng trëng GDP hµng n¨m tõ 5 – 7%. 2
 • 3. Trong ®ã b×nh qu©n thu nhËp ®Çu ngêi 100 USD, s¶n lîng l¬ng thùc cña huyÖn lµ: 13297 tÊn, b×nh qu©n l¬ng thùc ®Çu ngêi lµ 300kg/1999 (NghÞ quyÕt §¶ng bé §iÖn Biªn §«ng nhiÖm kú II 2001 – 2005). Víi nguån ng©n s¸ch tù thu qua c¸c nguån trªn ®Þa bµn hµng n¨m tõ 70 – 100 triÖu ®ång ViÖt Nam, trong ®ã chñ yÕu lµ nguån thuÕ n«ng nghiÖp. V× vËy TØnh vµ Trung ¬ng hµng n¨m ph¶i cÊp cho 95% kinh phÝ ®Ó duy tr× ho¹t ®éng bé m¸y hµnh chÝnh vµ c¸c ngµnh sù nghiÖp y tÕ, gi¸o dôc tõ 10 – 15 tû trong ®ã kh«ng kÓ ®Õn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n kho¶ng 10 – 15 tû ®ång ViÖt Nam mçi n¨m. 3. VÒ gi¸o dôc: Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay díi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¸c cÊp ®Æc biÖt lµ ngµnh gi¸o dôc chó ý quan t©m ®ång thêi víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña huyÖn ñy, héi ®ång nh©n d©n, ñy ban nh©n d©n, c¸c ban ngµnh, c«ng t¸c gi¸o dôc ngµy cµng ®îc chuyÓn biÕn râ rÖt, huyÖn ®· cã mét trêng phæ th«ng trung häc thu hót gÇn 1000 häc sinh con em c¸c d©n téc theo häc. 10/10 x· vµ 185 b¶n/185 b¶n cã trêng phæ th«ng c¬ së vµ líp tiÓu häc t¹i b¶n. 90% sè häc sinh trong ®é tuæi ®Òu ®îc c¾p s¸ch ®Õn trêng. Sè cßn l¹i ë mét sè x· ngêi ngêi m«ng do ®iÒu kiÖn kinh tÕ qu¸ khã kh¨n, nghÌo tóng do ®«ng con, kh«ng ®ñ søc cho ¨n häc, chØ cho con trai ®i häc con g¸i kh«ng ®- îc ®i ph¶i ë nhµ lµm n¬ng rÉy lín 13 – 15 ®i lÊy chång cho nªn toµn huyÖn cã h¬n 10 ngµn ngêi mï ch÷, trong ®ã cã 85% diÖn mï ch÷ lµ phô n÷. *VÒ c¬ së vËt chÊt trêng líp ®· ®îc x©y dùng vµ bè trÝ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ häc sinh kh«ng ph¶i häc 3 ca. Song t×nh tr¹ng c¬ së trêng líp bÞ h háng vµ xuèng cÊp ë mét sè x· phÇn nµo lµm ¶nh hëng tíi chÊt lîng d¹y vµ häc. §©y còng lµ mèi quan t©m cña l·nh ®¹o huyÖn vµ ngµnh gi¸o dôc. 4.VÒ v¨n ho¸: huyÖn cã 1 c¬ quan ®µi truyÒn thanh, truyÒn h×nh, cha cã hÖ thèng loa ®µi n¬i ®«ng d©n c, hiÖn nay trªn ®Þa bµn huyÖn míi cã 2/10 x· cã ®iÖn vÒ ®Õn trung t©m x·, 60% c¸c hé cã ®µi 20% cã tivi. Riªng víi ngµnh d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh còng ®· trang bÞ cho ban d©n sè x· 10/10 x· cã hÖ thèng loa ®µi, song hÇu nh Ýt ho¹t ®éng do thiÕu kinh phÝ ®Ó chi. §©y còng lµ ®iÒu bÊt lîi trong viÖc chuyÓn t¶i th«ng tin 3
 • 4. kinh tÕ – x· héi vµ chÝnh s¸ch d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tíi c¸c côm d©n c vµ nh©n d©n trong toµn huyÖn. 5. VÒ y tÕ: M¹ng líi y tÕ cã mét bÖnh viÖn víi 30 giêng bÖnh vµ 2 phßng kh¸m ®a khoa khu vùc víi tæng biªn chÕ 100 c¸n bé c¶ y tÕ vµ d©n sè trong ®ã cã 50 c¸n bé ®îc biªn chÕ ë x·. VÒ chuyªn m«n cã 8 b¸c sÜ (c¶ d©n sè) 40 y sÜ, 40 y t¸ trong ®ã y t¸ chñ yÕu s¬ cÊp ®îc ®µo t¹o tõ nh÷ng n¨m 1980 trë vÒ tríc. Toµn huyÖn cã 6/10 x· cha cã y sÜ s¶n nhi ®Ó triÓn khai c¸c biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë c¬ së. HuyÖn cã ®éi kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh víi 6 y sÜ s¶n nhi, ®éi ®îc chia lµm 2 mòi hµng th¸ng xuèng c¸c x· trong huyÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ c¸c dÞch vô tr¸nh thai kh¸c. Song song víi ®éi dÞch vô kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cã c¸n bé cña uû ban d©n sè huyÖn ®i truyÒn th«ng vËn ®éng c¸c ®èi tîng thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ gi¸m s¸t c¸c biÖn ph¸p chuyªn m«n kü thuËt cña ®éi, hµng n¨m sè c¸n bé nµy tiÕp tôc ®îc trung t©m b¶o vÖ bµ mÑ trÎ em vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tËp huÊn n©ng cao nghiÖp vô, hµng th¸ng bé phËn lµm dÞch vô nµy cã giao ban cïng c¸n bé d©n sè ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c trong th¸ng, rót kinh nghiÖm nh÷ng sai sãt trong c¸c trêng hîp ®· lµm, qua ®ã båi dìng kiÕn thøc cho ®éi ngò chuyªn m«n. HiÖn t¹i dÞch vô ®×nh s¶n vÉn cha thùc hiÖn ®îc t¹i huyÖn. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®©y thuËn lîi th× Ýt mµ khã kh¨n th× nhiÒu. Nã kh«ng nh÷ng ¶nh hëng ®Õn ch¬ng tr×nh d©n sè mµ cßn ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn nhiÒu mÆt cña huyÖn. L·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®· vµ ®ang cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nµy. 6. C¸c ban ngµnh thµnh viªn tõ huyÖn tíi x·. a. Gi¸o dôc: Lµ lùc lîng cã uy tÝn trong céng ®ång c¸c d©n téc tõ huyÖn ®Õn c¸c b¶n gãp phÇn kh«ng nhá trong c«ng t¸c vËn ®éng thùc hiÖn KHHG§. Hä lµ bé phËn gióp nh©n d©n hiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc häc ch÷, hiÓu ®îc phong tôc tËp qu¸n, cuéc sèng gia ®×nh v¨n ho¸ míi cïng víi lîi Ých cña sinh Ýt sinh tha, viÖc sinh ®Î cã kÕ ho¹ch. b. HuyÖn héi phô n÷ huyÖn: 4
 • 5. Hä thùc sù lµ lùc lîng nßng cèt trong c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh v× quan niÖm xa nay: “Ngoµi chÞ em phô n÷ míi biÕt cßn kh«ng kÓ c¶ ngêi chång cïng kh«ng ®îc phÐp biÕt cña vî m×nh”. Tõ nh÷ng thµnh viªn phô n÷ huyÖn ®Õn x· b¶n hä lu«n gÇn gòi vµ tiÕp cËn c¸c ®èi tîng quan t©m t×m hiÓu nh÷ng t©m t nguyÖn väng, e ng¹i rôt rÌ trong viÖc hiÓu biÕt vÒ KHHG§. BiÕt vÒ KHHG§: Do ho¹t ®éng tÝch cùc cña chÞ em thêi gian qua UBDS – KHHG§ huyÖn cïng víi huyÖn héi phô n÷ ®· tæ chøc nhiÒu héi nghÞ chuyªn ®Ò chÞ em gióp nhau tiÕn bé lµm kinh tÕ giái g¾n liÒn víi c«ng t¸c KHHG§ vµ kh«ng sinh con thø ba. c. HuyÖn ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh §· lu«n phèi hîp s¸t sao cïng víi uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn còng nh cÊp c¬ së sÏ thùc hiÖn theo lêi B¸c d¹y “D©n cÇn thanh niªn cã, ®Çu khã cã thanh niªn”. TiÕn hµnh cïng phßng v¨n ho¸ th«ng tin huyÖn. Giao lu c«ng diÔn víi c¸c chi ®oµn c¬ së ®Æc biÖt lµ nh÷ng chi ®oµn xa trung t©m huyÖn cßn khã kh¨n vÒ v¨n ho¸, v¨n nghÖ: §em nh÷ng lêi ca, tiÕng h¸t, c¸c tiÓu phÈm b¨ng h×nh VIDEO tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc còng nh c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. Th«ng qua hä phÇn nµo ng¨n chÆn ®îc n¹n t¶o h«n, viÖc sinh ®Î theo b¶n n¨ng kh«ng cã kÕ ho¹ch. d. §µi truyÒn thanh, truyÒn h×nh huyÖn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hÖ thèng ph¸t thanh truyÒn h×nh huyÖn ®· kh«ng ngõng ®îc n©ng cÊp cïng víi UBDS – KHHG§ ®µi còng x©y dùng ch¬ng tr×nh vÒ d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh b»ng tiÕng Th¸i vµ tiÕng M«ng. Ban d©n vËn huyÖn: - Gåm: héi n«ng d©n, mÆt trËn tæ quèc phßng thèng kª huyÖn ®éi (x· ®éi víi cÊp x·) lµ lùc lîng kh«ng thÓ thiÕu ®îc, phèi hîp cïng UBDS - 5
 • 6. KHHG§ trong c«ng t¸c truyÒn th«ng lång ghÐp c¸c chiÕn dÞch ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n – KHHG§. Víi kh¶ n¨ng hiÖn biÕt cña c¸c thµnh viªn ban ngµnh cßn h¹n chÕ trong mét sè c¬ së x· cßn yÕu h©ï nh kh«ng kÕt hîp cïng víi ban d©n sè x· cã khi cßn ®øng ngoµi cuéc. Trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn KHHG§ g¾n liÒn víi cuéc vËn ®éng x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸ trong th«n b¶n th«ng qua c¸c h¬ng íc x·, b¶n lµm phÇn nµo ¶nh hëng ®Õn sù nhËn thøc ngay tõ ®Çu cña c¸c giµ lµng, trëng b¶n, nh÷ng ngêi cã uy tÝn trong céng ®ång ®Ó hä tham gia tÝch cùc vËn ®éng con em cña hä tham gia thùc hiÖn KHHG§ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ cha ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh mong muèn. 7. C¬ chÕ ho¹t ®éng gi÷a bé phËn thêng trùc cña UBDS KHHG§ – vµ c¸c bé phËn kiªm nhiÖm. §îc sù quan t©m cña huyÖn uû, H§ND, uû ban nh©n d©n, Uû ban d©n sè – KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn ®· x©y dùng c¬ chÕ lµm viÖc ®îc c¸c ban ngµnh nhÊt trÝ th«ng qua ®ã lµ: Hµng th¸ng c¸c ban ngµnh liªn quan b¸o c¸o ho¹t ®éng cña m×nh vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tíi Uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn. Vµ quý 1 lÇn uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ c¸c ngµnh thµnh viªn cïng víi ban tuyªn gi¸o, uû ban nh©n d©n huyÖn häp 1 lÇn ®Ó b¸o c¸o ho¹t ®éng cña m×nh vµ ph¬ng híng quÝ tíi do ®ång chÝ chñ tÞch huyÖn chñ tr×. HiÖn t¹i cÊp c¬ së cha thùc hiÖn ®îc lµ ®iÒu rÊt bÊt cËp. 6
 • 7. PhÇn II. Thùc tr¹ng hÖ thèng tæ chøc vµ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn §iÖn – Biªn §«ng. 1.Thùc tr¹ng hÖ thèng tæ chøc vµ ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch ë huyÖn, x· vµ m¹ng líi céng t¸c viªn th«n b¶n. Nh÷ng n¨m tõ 1995 trë vÒ tríc c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cña huyÖn còng ®îc coi lµ “Cuéc vËn ®éng sinh ®Î cã kÕ ho¹ch” do ngµnh y tÕ ®¶m nhËn tõ kh©u tuyªn truyÒn ®Õn viÖc ®¸p øng dÞch vô c¸c ph- ¬ng tiÖn tr¸nh thai. Víi quan niÖm ®©y lµ nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng n»m trong ch¬ng tr×nh cña ngµnh y tÕ. Trong nh÷ng n¨m ®ã bé m¸y tæ chøc: Ban d©n sè – kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh huyÖn vµ x· trùc thuéc ban chØ ®¹o x©y dùng vµ ph¸t triÓn vïng cao cña huyÖn §iÖn Biªn do ®ång chÝ phã ban chØ ®¹o vµ phã chñ tÞch UBND x· lµm trëng ban, c¸c ngµnh ®oµn thÓ nh: Y tÕ, phô n÷ gi¸o dôc, mÆt trËn tæ quèc, c«ng ®oµn, th«ng tin v¨n ho¸ lµ ngµnh thµnh viªn. Song c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh thµnh viªn cßn rÊt chung chung, mang tÝnh h×nh thøc, ®«i khi kh¸i niÖm vÒ d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cßn m¬ hå vµ nã mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt thÊp. HuyÖn §iÖn Biªn ®«ng ®îc thµnh lËp theo nghÞ quyÕt sè 59/CP ngµy 7/10/1995 cña ChÝnh phñ trªn c¬ së chia t¸ch huyÖn §iÖn Biªn thµnh 2 huyÖn vµ ngµy 1/1/1996 Ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn ®îc kiÖn toµn vµ t¸ch ra khái ngµnh y tÕ víi tªn gäi: Uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. §éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch d©n sè huyÖn ®îc l·nh ®¹o quan t©m tuyÓn chän vµ bè trÝ lµm viÖc. §©y lµ bé m¸y ®· ®îc quy ®Þnh, chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n râ rµng, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ®ång chÝ: Chñ tÞch UBND huyÖn lµm chñ nhiÖm kiªm nhiÖm cã thÓ nãi ®©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi bíc ®Çu cho ngµnh d©n sè 7
 • 8. – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh cña huyÖn, cïng víi sù nç lùc cè g¾ng cña m×nh ®Õn ®Çu 1997 10/10 x· ®· ®îc phñ kÝn m¹ng líi ban d©n sè x· vµ uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn, sè c¸n bé còng ®îc bæ xung tõ 2 c¸n bé (1996) lªn 4 c¸n bé biªn chÕ. Vµ còng tõ ®©y (1996) uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch gia ®×nh huyÖn: a. C¬ cÊu bé m¸y UBDS KHHG§ huyÖn §iÖn Biªn ®«ng. – – 1 ®ång chÝ: Chñ nhiÖm lµ Chñ tÞch UBND huyÖn – 1 ®ång chÝ: Phã chñ nhiÖm chuyªn tr¸ch (thêng trùc) • 9 thµnh viªn cña UBDS – KHHG§ huyÖn gåm: - Héi n«ng d©n huyÖn - HuyÖn §oµn TNCS Hå ChÝ Minh - HuyÖn héi phô n÷ - MÆt trËn tæ quèc huyÖn - Trung t©m y tÕ - Phßng thèng kª - Phßng v¨n ho¸ (th«ng tin tuyªn truyÒn) - §µi truyÒn thanh – truyÒn h×nh huyÖn - Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o b. C¬ quan thêng trùc gåm 4 ®ång chÝ. 1 ®/c phã chñ nhiÖm thêng trùc phô tr¸ch qu¶n lý hµnh chÝnh. - 1®/c phô tr¸ch chuyªn m«n nghiÖp vô, thèng kª d©n sè - 1®/c phô tr¸ch kÕ to¸n - 1®/c phô tr¸ch thñ quÜ, v¨n th c. Thùc tr¹ng chÊt lîng c¸n bé. • ChÝnh trÞ: §/c Phã chñ nhiÖm, lµ ®¶ng viªn l©u n¨m • Tr×nh ®é: Chuyªn m«n vµ häc vÊn: + 3/4 ®ång chÝ tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc Trong ®ã: 01 c¸n bé cã b»ng ®¹i häc y 03 c¸n bé cã b»ng trung cÊp (1 kÕ to¸n vµ 2 y sÜ thùc chÊt 3/4 ®ång chÝ trong c¬ quan thêng trùc cha ®îc ®µo t¹o chuyªn vÒ ngµnh d©n sè duy chØ cã 1 ®ång chÝ v¨n th thñ quÜ ®i häc d©n sè c¬ b¶n kho¸ 34.cßn l¹i míi chØ dù c¸c líp tËp huÊn ng¾n ngµy do UBDS – KHHG§ tØnh tæ chøc. 8
 • 9. * Tuæi ®êi: 2/4 ®ång chÝ cã tuæi ®êi 40 – 50 tuæi 2/4 ®ång chÝ cã tuæi ®êi 30 – 40 tuæi * Giíi: Nam: 03 N÷: 01 * D©n téc: D©n téc kinh: 02 M«ng: 01 Th¸i: 01 Kh¶o s¸t thùc tr¹ng chÊt lîng c¸n bé ë trªn. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c chóng t«i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n chñ yÕu võa häc võa lµm vµ rót kinh nghiÖm ®Ó lµm tèt h¬n. d. Quy chÕ vµ lÒ lèi lµm viÖc cña UBDS KHHG§ huyÖn. – Uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn lµ c¬ quan trùc thuéc UBND huyÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc UBND huyÖn vÒ mÆt qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tæ chøc ®iÒu phèi víi c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ nh©n d©n ®Ó triÓn khai thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh trªn ®Þa bµn x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho phï hîp, chÞu sù híng dÉn trùc tiÕp cña UBDS – KHHG§ tØnh. Víi c¸c ngµnh thµnh viªn kiªm nhiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ trùc tiÕp chØ ®¹o ®¬n vÞ ngµnh m×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®· ®îc UBDS – KHHG§ huyÖn ph©n c«ng. §ång thêi tham gia th¶o luËn vµ bµn b¹c nh÷ng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña UBND huyÖn. Cø 3 th¸ng mét lÇn UBDS – KHHG§ vµ c¸c thµnh viªn giao ban 1 lÇn. Nh×n chung bé m¸y d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tõ khi ®îc thµnh lËp ®Õn nay ®· thÓ hiÖn tèt vai trß tham mu cho cÊp uû chÝnh quyÒn ®Þa ph- ¬ng. 9
 • 10. S¬ ®å. HÖ thèng l·nh ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c d©n sè kÕ – ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn §iÖn Biªn ®«ng. Ghi chó: ChØ mèi quan hÖ l·nh ®¹o, chØ ®¹o ChØ mèi quan hÖ ®iÒu hµnh phèi hîp 2. CÊp x·. Song song víi viÖc thµnh lËp uû ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn th× ë x· còng tiÕn hµnh thµnh lËp ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 10 TØnh ñy, H§ND, Uû ban nh©n d©n Uû ban d©n sè G§ - TrÎ em - T Ngµnh, ®oµn thÓ tæ chøc x· héi HuyÖn ñy, H§ND, Uû ban nh©n d©n Uû ban d©n sè G§ - TrÎ em H - Q Ngµnh, ®oµn thÓ tæ chøc x· héi §¶ng ñy, H§ND Uû ban nh©n d©n x· Uû ban d©n sè G§ - TE x· phêng Ngµnh, ®oµn thÓ tæ chøc x· héi BÝ th chi bé vµ tr- ëng th«n Céng t¸c viªn Tuyªn truyÒn viªn
 • 11. 10/10 x· (hiÖn t¹i huyÖn cha thµnh lËp ®îc thÞ trÊn) ho¹t ®éng tõ 1996 ®Õn nay. * Thµnh phÇn cña uû ban d©n sè x·: - §ång chÝ chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x· lµm trëng ban. - 2 ®ång chÝ phã ban: gåm 1 ®/c chuyªn tr¸ch d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ 1 ®ång chÝ tr¹m trëng tr¹m y tÕ x·. - C¸c ban ngµnh cã liªn quan tham gia thµnh viªn trong ban d©n sè x·. - Céng t¸c viªn d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh lµ c¸c trëng b¶n vµ y t¸ b¶n. * §éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ céng t¸c viªn. B¾t ®Çu ®îc h×nh thµnh tõ n¨m 1996, ®Õn nay ®· hoµn thiÖn 10/10 x·. HiÖn nay mçi x· cã 1 c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ cã tõ 13 – 15 céng t¸c viªn tuú t×nh h×nh thùc tÕ cña mçi x· mµ bè trÝ sè lîng céng t¸c viªn cho phï hîp, mçi céng t¸c viªn ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch Ýt nhÊt 1 b¶n nhiÒu 2 b¶n. N¬i m×nh c tró vµ ph¶i n¾m ch¾c ®îc c¸c ®èi tîng cña ®Þa bµn qu¶n lý, c¸c th«ng tin, sè liÖu cô thÓ theo biÓu mÉu vµ qui ®Þnh chung, thêng xuyªn cÊp ph¸t c¸c ph¬ng tiÖn tr¸nh thai nh bao cao su, thuèc tr¸nh thai ®ªn tËn tay c¸c ®èi tîng cã nhu cÇu kÕt hîp víi tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ t vÊn vÒ c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai cho tõng ®èi tîng. Hµng th¸ng c¸n bé chuyªn tr¸ch x· cïng víi c¸n bé d©n sè huyÖn ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch t¹i ®Þa bµn häp giao ban víi c¸c céng t¸c viªn cña tõng x· víi c¸c lÞch kh¸c nhau ®Ó thu thËp th«ng tin sè liÖu ®ång thêi uèn n¾m c¸c khiÕm khuyÕt cßn tån ®äng ngay tõ c¬ së vµ cßn triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch cña th¸ng tiÕp theo. Trªn c¬ së ®ã tõng bíc n©ng cao dÇn nhËn thøc cña c¸c céng t¸c viªn vÒ vÊn ®Ò d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh còng nh cung cÊp c¸c th«ng tin, ph¬ng tiÖn tr¸nh thai cho céng t¸c viªn vµ chuyªn tr¸ch d©n sè ngay t¹i x·. * C¸c tiªu chuÈn ®Ó chän c¸n bé chuyªn tr¸ch x· vµ céng t¸c viªn. - Cã ®¹o ®øc phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng. - Cã tr×nh ®é v¨n ho¸ nhÊt ®Þnh. 11 Tải bản FULL (26 trang): https://bit.ly/3ylmZdT Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 • 12. - Cã søc khoÎ vµ lßng nhiÖt t×nh víi c«ng t¸c d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. - Kh«ng m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi, kh«ng bu«n b¸n tµng tr÷ hµng quèc cÊm. - Cã uy tÝn víi céng ®ång, g¬ng mÉu chÊp hµnh thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. * C¸c tiªu thøc ph¶n ¸nh chÊt lîng bé m¸y tæ chøc ban d©n sè x·. - Chuyªn tr¸ch x·: Toµn huyÖn lµ 10 ®ång chÝ trong ®ã Nam giíi chiÕm 80%. - Tr×nh ®é v¨n ho¸: 100% c¸c ®ång chÝ cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cÊp I. - Ph©n theo tuæi: + Tuæi tõ 25 – 30; 4 ®/c chiÕm: 40% + Tuæi tõ 30 – 40: 6 ®/c chiÕm 60%. - NghÒ nghiÖp: §a sè lµm nghÒ n¬ng rÉy. HuyÖn §iÖn Biªn ®«ng cã 130 céng t¸c viªn d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, 100% lµ d©n téc, mçi céng t¸c viªn phô tr¸ch 1 b¶n díi sù ®iÒu hµnh, qu¶n lý cña ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh x·. + VÒ tr×nh ®é v¨n ho¸: cÊp 1 chiÕm 90%. cÊp 2 chiÕm 10%. + VÒ ®é tuæi: 25 – 30 chiÕm 42% 30 – 35 chiÕm 38% Tuæi 40 trë lªn chiÕm 20% Trong ®ã nam giíi chiÕm 70%, n÷ chiÕm 30%. + NghÒ nghiÖp: §a sè lµm n¬ng rÉy mét sè Ýt lµ y t¸ b¶n, cã thÓ nãi c¸c tiªu thøc trªn ®· ph¶n ¸nh phÇn nµo chÊt lîng cña ®éi ngò chuyªn tr¸ch vµ céng t¸c viªn d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh huyÖn song nhiÖm vô cña céng t¸c viªn lµ kh©u quan träng cña d©y chuyÒn ho¹t ®éng d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. ChÝnh v× vËy ®©y lµ thµnh viªn cã vai trß quan träng trong c¬ cÊu ban d©n sè – kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh t¹i c¬ së. 12 3524620