Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việc liên hệ với việt nam trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

N

Quá Trình Cải Cách Và Mở Cửa Của Trung Quốc Trong Hơn 20 Năm Qua Cũng Như Việc Liên Hệ Với Việt Nam Trong Quá Trình Đổi Mới Kinh Tế Ở Việt Nam Hiện Nay

Lêi nãi ®Çu
Sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc CHND Trung Hoa trong mét thËp kØ r-
ìi võa qua kÓ tõ bíc ngoÆt lÞch sö Héi nghÞ Trung ¦¬ng III kho¸ XI §¶ng
Céng S¶n Trung Quèc (th¸ng 12/1978), ®· thu hót sù chó ý cña thÕ giíi
còng nh cña níc ta. RÊt nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®· viÕt vÒ hiÖn tîng
chuyÓn m×nh ®i lªn cña ®Êt níc khæng lå vèn tr× trÖ nµy víi tèc ®é cao,
liªn tôc mµ chØ cã c¸c “Con rång nhá ch©u ¸” míi s¸nh ®îc.
Trong nh÷ng n¨m x©y dùng Trung Quèc hoµ nhËp vµo dßng
ch¶y kinh tÕ cña thÕ giíi th× thêi k× c¶i c¸ch lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t
triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña Trung Quèc trªn vò ®µi
kinh tÕ thÕ giíi. Thùc hiÖn c¶i c¸ch kinh tÕ, Trung Quèc ®· tõ bá nÒn kinh
tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é, chuyÓn dÇn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng
XHCN mµ ®Æc ®iÓm cña nã lµ n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶.
Thµnh tùu cña cuéc c¶i c¸ch ®· khai th«ng luång ch¶y cho
nh÷ng trµo lu míi mµ tríc ®©y cha bao giê cã ®îc ë níc nµy. §ã lµ viÖc
t×m lèi tho¸t cho x· héi. C¸ch ®©y kh«ng l©u, mét nhµ lÝ luËn ph¬ng T©y
®· ®Æt c©u hái “nh÷ng vÊn ®Ò gay g¾t mµ nh©n lo¹i ph¶i ®¬ng ®Çu kh«ng
thÓ gi¶i quyÕt b»ng con ®êng TBCN ®îc, nhng mét x· héi kh«ng ph¶i T
b¶n mµ ®øng v÷ng vµ hÊp dÉn lµ x· héi thÕ nµo? §èi víi nh©n lo¹i ®ang
®i t×m mét lèi tho¸t, ®ã lµ cuéc thö nghiÖm g©y xóc ®éng vµ cã ý nghÜa
nhÊt trong c¸c cuéc thö nghiÖm”. NÕu coi cuéc c¶i c¸ch ë Trung Quèc
nh÷ng n¨m qua lµ mét cuéc thö nghiÖm th× trong chÆng ®êng ®Çu tiªn
cuéc thö nghiÖm ®ã ®· thµnh c«ng dï gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ vÊp v¸p.
§èi víi ViÖt Nam- níc l¸ng giÒng gÇn gòi cña Trung Quèc- c«ng
cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ mµ Trung Quèc ®· tiÕn hµnh trong nh÷ng n¨m qua
sÏ lµ bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u cho qu¸ tr×nh c¶i c¸ch kinh tÕ trong n-
íc, sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ non trÎ cña ViÖt Nam dÇn héi nhËp
víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
1
A - Níc CHND Trung Hoa trªn chÆng ®êng
lÞch sö nöa thÕ kØ vµ híng tíi t¬ng lai
§óng 3 giê chiÒu ngµy 01/10/1949, trªn lÔ ®µi qu¶ng trêng
Thiªn An M«n lÞch sö, tríc cuéc mÝt tinh cña 30 v¹n qu©n d©n thñ ®« B¾c
Kinh, Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng ®· ®äc”tuyªn ng«n cña chÝnh phñ nh©n
d©n trung ¬ng níc CHND Trung Hoa”tuyªn bè víi toµn thÕ giíi sù ra ®êi
cña níc CHND Trung Hoa.
Tõ ®Êy ®Õn nay h¬n nöa thÕ kØ ®· tr«i qua.
Trong thêi gian nµy, trªn thÕ giíi vµ ë Trung Quèc ®· cã bao sù ®æi
thay. Nhng ý nghÜa träng ®¹i cña sù kiÖn lÞch sö ®ã vÉn kh«ng thÓ thay
®æi, nã më ®êng cho Trung Quèc tiÕn lªn x©y dùng CNXH, tiÕn hµnh hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc, ®ãng gãp phÇn xøng ®¸ng cña m×nh vµo cuéc ®Êu tranh
chung cña nh©n lo¹i v× nh÷ng môc tiªu cña thêi ®¹i: Hoµ b×nh, ®éc lËp
d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi.
LÞch sö 50 n¨m cña níc CHND Trung Hoa kÓ tõ ngµy thµnh lËp
cho tíi nay cã thÓ chia lµm ba giai ®o¹n:
+ Giai ®o¹n ®i lªn 1949-1957 gåm thêi k× kh«i phôc kinh tÕ, c¶i
c¸ch d©n chñ (1949-1952) vµ thêi k× thùc hiªn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ,
c¶i t¹o XHCN (1953-1957).
+ Giai ®äan khã kh¨n vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ (1958-1978) gåm
phong trµo “nh¶y vät” (1958-1965) vµ phong trµo “ c¸ch m¹ng v¨n ho¸”
(1966-1978).
+ Giai ®o¹n c¶i c¸ch më cöa hiÖn ®¹i ho¸ XHCN (1978 ®Õn nay).
I. Thµnh tùu trong nh÷ng n¨m ®Çu cña CHND Trung Hoa-c¶i c¸ch
d©n chñ, c¶i t¹o XHCN vµ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi (1949-1957)
N¨m 1940 Mao Tr¹ch §«ng ®· viÕt t¸c phÈm “bµn vÒ chñ nghÜa
d©n chñ míi”, trong ®ã «ng chñ tr¬ng sau khi c¸ch m¹ng giµnh l¹i chÝnh
quyÒn Trung Quèc sÏ x©y dùng mét x· héi d©n chñ míi t¬ng ®èi l©u dµi,
sau ®ã míi x©y dùng x· héi XHCN. Theo ý tëng cña Mao Tr¹ch §«ng, x·
héi d©n chñ míi cã nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, trong ®ã thµnh phÇn
kinh tÕ TBCN vÉn ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ë møc ®é nhÊt ®Þnh vµ nÒn
chÝnh trÞ d©n chñ nh©n d©n, tøc nÒn chuyªn chÝnh liªn hiÖp gi÷a bèn giai
cÊp: v« s¶n, n«ng d©n, tiÓu t s¶n vµ t s¶n d©n téc, do giai cÊp t s¶n l·nh
®¹o. Ba n¨m kh«i phôc kinh tÕ c¶i c¸ch d©n chñ (chñ yÕu lµ c¶i c¸ch
ruéng ®Êt víi khÈu hiÖu”ngêi cµy cã ruéng”) lµ sù më ®Çu cho viÖc x©y
2
dùng x· héi d©n chñ míi (mµ cho tíi ®Çu n¨m 1952 Chñ tÞch Mao Tr¹ch
§«ng dù kiÕn sÏ kÐo dµi kho¶ng 15 n¨m). Nhng ®Õn th¸ng 9/1952, Mao
Tr¹ch §«ng l¹i quyÕt ®Þnh chuyÓn sang “qu¸ ®é lªn CNXH” vµ chñ tr¬ng
sÏ x©y dùng thµnh c«ng CNXH trongthêi gian vµi ba kÕ ho¹ch 5 n¨m, më
®Çu lµ kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt (tõ n¨m 1953-1957).
N¨m 1957 chÝnh phñ Trung Quèc tuyªn bè ®· hoµn thµnh tríc thêi
h¹n kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt. VÒ ph¸t triÓn kinh tÕ: Tæng gi¸ trÞ s¶n
phÈm c«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m 18,4%,
n¨m 1957 ®¹t 78,4 tØ nh©n d©n tÖ (NDT), cïng n¨m ®ã tæng gi¸ trÞ s¶n
phÈm n«ng nghiÖp ®¹t 60,4 tØ (NDT).
VÒ c¶i t¹o XHCN, n¨m 1957 c«ng nghiÖp XHCN chiÕm 67,5%,
c«ng nghiÖp TB nhµ níc chiÕm 32,5%, c«ng nghiÖp TBCN coi nh bÞ triÖt
tiªu. Trong n«ng nghiÖp ®Õn cuèi n¨m 1956 ®· cã 96,3% sè n«ng hé trong
c¶ níc vµo c¸c hîp t¸c x· n«ng nghiÖp (trong ®ã cã 87,8% n«ng hé vµ c¸c
hîp t¸c x· cao cÊp). ChÝnh trong thêi gian nµy, thÓ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch
tËp trung cao ®é ®· h×nh thµnh.
Díi ¸nh s¸ng cña nh÷ng nhËn thøc ngµy nay, kh«ng cÇn ph©n tÝch
nhiÒu chóng ta cã thÓ kÕt luËn: C¶i t¹o quan hÖ s¶n xuÊt qu¸ nhanh nh vËy
lµ nãng véi, kh«ng phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt
lóc bÊy giê. ThÓ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é sau ®ã còng ®· béc
lé nh÷ng khiÕm khuyÕt cña nã. Nhng mÆt kh¸c, chóng ta còng kh«ng thÓ
phñ nhËn nh÷ng thµnh qu¶ tÝch cùc cña c«ng cuéc c¶i t¹o XHCN. Qua c¶i
t¹o XHCN ®èi víi c«ng th¬ng nghiÖp TBCN, khu vùc kinh tÕ nhµ níc cßn
qu¸ yÕu kÐm ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn mét bíc t¹o c¬ së vËt chÊt ®Çu
tiªn cho qu¸ tr×nh c¶i c¸ch CNXH sau nµy. Phong trµo tËp thÓ ho¸ n«ng
nghiÖp qu¸ nãng véi, tæ chøc qu¶n lÝ hîp t¸c x· cha tèt, nhng tËp thÓ ho¸
ruéng ®Êt lµ mét thµnh qu¶ cÇn kh¼ng ®Þnh. ThÓ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp
trung cao ®é cã nhiÒu khiÕm khuyÕt, duy tr× qu¸ l©u sÏ lµm x¬ cøng ho¹t
®éng kinh tÕ. Nhng trong bèi c¶nh Trung Quèc nh÷ng n¨m 1950, thÓ chÕ
kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é cã vai trß lÞch sö cña nã. Trong ®iÒu
kiÖn kinh tÕ cßn qu¸ yÕu kÐm nã t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ níc cã thÎ ph©n bè
nguån lùc, tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶.
Tãm l¹i, mÆc dÇu cßn trong giai ®o¹n “dß ®¸ qua s«ng”, mß mÉm
trªn con ®êng x©y dùng x· héi míi, nhng nhê sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña
§¶ng vµ nhµ níc, nhê sù nhiÖt t×nh lao ®éng cña hµng tr¨m triÖu lao ®éng
võa ®îc gi¶i phãng khái chª ®é cò, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi Trung Quèc
3
®½ ph¸t triÓn theo híng ®i lªn, c«ng cuéc x©y dùng XHCN ®¨ thu ®îc
nh÷ng thµnh qu¶ bíc ®Çu quan träng.
II. Nh÷ng n¨m khã kh¨n cña CHND Trung Hoa, phong trµo
”nh¶y vät “ vµ “c¸ch m¹ng v¨n ho¸ “(1958-1977)
Th¸ng 9-1956, §¶ng Céng S¶n Trung Quèc häp ®¹i héi VIII, nhËn
®Þnh c¶i t¹o XHCN vÒ c¬ b¶n ®· hoµn thµnh, tõ nay m©u thuÉn chñ yÕu ë
Trung Quèc lµ m©u thuÉn gi÷a CNXH tiªn tiÕn víi søc s¶n xuÊt x· héi
cßn l¹c hËu. Do vËy nhiÖm vô cña toµn §¶ng, toµn d©n trong giai ®o¹n
míi lµ tËp trung nç lùc ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt x· héi, thùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸ ®Êt níc, tõng bíc ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ vËt chÊt
vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n. VÒ ®êng lèi x©y dùng kinh tÕ, ®¹i héi VIII võa
chèng b¶o thñ, võa chèng nãng véi m¹o hiÓm, chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ
mét c¸ch c©n ®èi v÷ng ch¾c.
Nhng ®Õn th¸ng 5/1958 §¶ng Céng S¶n Trung Quèc l¹i tiÕn hµnh
k× häp lÇn thø II cña ®¹i héi VIII, phñ nhËn nghÞ quyÕt cña k× häp thø
I.Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng cho r»ng m©u thuÉn chñ yÕu tríc m¾t cña
Trung Quèclµ m©u thuÉu gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ giai cÊp t s¶n, gi÷a con
®êng XHCN vµ con ®êng TBCN.C¨n cø vµo ý kiÕn cña Chñ tÞch Mao, ®¹i
héi ®· ®Ò ra ®êng lèi chung “dèc hÕt søc lùc, v¬n lªn hµng ®Çu, x©y dùng
XHCN nhiÒu, nhanh, tèt, rÎ “ vµ ph¸t triÓn “®¹i nh¶y vät” sau ®ã l¹i xuÊt
hiÖn ph¸t triÓn “c«ng x· nh©n d©n” ë n«ng th«n.
Nh÷ng n¨m “®¹i nh¶y vät” víi c¸c ph¸t triÓn “toµn d©n lµm gang
thÐp”, “s¶n lîng n«ng nghiÖp mçi n¨m t¨ng gÊp ®«i” v.v...®· lµm tæn h¹i
rÊt lín nÒn kinh tÕ vµ ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn ®êi sèng cña nh©n
d©n.S¶n xuÊt c«ng nghiÒp mÊt c©n ®èi nghiªm träng.Tõ n¨m 1957 ®Õn
n¨m 1960 s¶n lîng l¬ng thùc gi¶m 26,4% (tõ 195 triÖu tÊn gi¶m xuèng
143,5 triÖu tÊn) trong khi d©n sè t¨ng 15,5 triÖu ngêi. Hµng tiªu dïng
c«ng nghiÖp cùc k× khan hiÕm. N¹n ®ãi diÔn ra hÕt søc nghiªm träng tõ
thµnh phè ®Õn n«ng th«n. §Õn th¸ng 9/1960 chÝnh phñ Trung Quèc ®·
chñ tr¬ng chuyÓn sang “®iÒu chØnh, cñng cè, bæ sung, n©ng cao”, h¹n chÕ
nh÷ng sai lÇm vµ tæn thÊt do phong trµo “nh¶y vät” t¹o ra. §Õn n¨m 1965,
theo thèng kª cña chÝnh phñ, tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp t¨ng
59,9% so víi 1957, riªng s¶n lîng l¬ng thùc chØ míi xÊp xØ møc n¨m
1957.
Bíc vµo n¨m 1966, Mao Tr¹ch §«ng ®· ph¸t ®éng cuéc ®¹i c¸ch
“
m¹ng v¨n ho¸ v« s¶n”, ®· g©y ra nh÷ng biÕn ®éng v« cïng to lín trong
4
®êi sèng kinh tÕ,chÝnh trÞ, x· héi ë Trung Quèc. Trong n«ng nghiÖp,
Trung Quèc tËp trung ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng, ®Æc biÖt lµ c«ng
nghiÖp qu©n sù. ë Trung Quèc thêi k× nµy chi phÝ qu©n sù rÊt cao, thêng
chiÕm kho¶ng 10% tæng s¶n phÈm x· héi, chiÕm 40% trong tæng sè ng©n
s¸ch nhµ níc.
Trong n«ng nghiÖp, c¸c c«ng x· nh©n d©n l¹i quay trë vÒ víi chÝnh
s¸ch t¨ng cêng x· héi ho¸ t liÖu s¶n xuÊt, søc lao ®éng. Kinh tÕ phô cña
gia ®×ng n«ng d©n bÞ xo¸ bá. Ho¹t ®éng tµi chÝnh nhµ níc ®Èy nhanh tÝch
luü tõ n«ng nghiÖp do vËy ®êi sèng kinh tÕ ngêi lao ®éng gÆp nhiÒu khã
kh¨n. Trªn thùc tÕ qua ba n¨m ®Ønh cao cña thêi “®¹i c¸ch m¹ng v¨n ho¸
v« s¶n” s¶n lîng c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu ®Òu gi¶m sót vµ
kh«ng t¨ng.
B¶ng 1: S¶n lîng mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu
Nh×n vµo tiÒm lùc c«ng nghiÖp cña Trung Quèc trong mét sè ngµnh
so víi mét sè níc trªn thÕ giíi lµ thÊp kÐm. NÕu s¶n lîng tÝnh b×nh qu©n
theo ®Çu ngêi vÒ ®iÖn: Trung Quèc kÐm MÜ 67 lÇn, kÐm Liªn X« 28 lÇn,
kÐm Anh 32 lÇn. VÒ thÐp kÐm Liªn X« 20 lÇn, kÐm MÜ 19 lÇn, kÐm NhËt
32 lÇn...
Víi n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt ngµy cµng tr× trÖ, v× vËy thu nhËp cña
ngêi lao ®éng thÊp, ®ång thêi s¶n xuÊt hµng ho¸ ngò cèc gi¶m xuèng 15%
so víi tríc ®ã (1953-1957) lµ 28%.
Do s¶n xuÊt c«ng-n«ng nghiÖp ë t×nh tr¹ng nãi trªn nªn ngo¹i th-
¬ng còng bÞ gi¶m xót. Tíi n¨m 1971 kim ng¹ch ngo¹i th¬ng míi ®¹t b»ng
n¨m 1959 lµ 4,4 tØ (USD).
Nh vËy, trong thêi k× “ c¸ch m¹ng v¨n ho¸ ”, do chÝnh s¸ch kinh tÕ
®Æt ra ë Trung Quèc lµ cha ®óng hoµn c¶nh, nh : chÕ ®é ph©n phèi s¶n
phÈm theo nhu cÇu trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt x· héi cßn thÊp kÐm, chÝnh
s¸ch qu©n sù ho¸ nÒn kinh tÕ… HËu qu¶ lµ chÝnh trÞ - x· héi rèi lo¹n, lßng
d©n li t¸n vµ s¶n xuÊt bÞ ®×nh ®èn.
N¨m 1976, Mao Tr¹ch §«ng tõ trÇn, §Æng TiÓu B×nh lªn thay, tiÕp
tôc l·nh ®¹o §¶ng vµ Trung Quèc. Trung Quèc chñ tr¬ng thùc hiÖn “bèn
Chñng lo¹i s¶n phÈm 1966 1967 1968
Ph©n bãn (triÖu tÊn) 9.6 8.1 9.5
Than (triÖu tÊn) 248.0 190.0 205.0
ThÐp (triÖu tÊn) 13.0 10.0 14.0
Xi m¨ng (triÖu tÊn) 17.0 14.0 14.0
L¬ng thùc (triÖu tÊn) 212.0 218.0 212.0
V¶i (tØ mÐt) 6.7 5.5 6.0
5
hiªn ®¹i ho¸”: C«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, khoa häc kÜ thuËt vµ quèc
phßng. Môc tiªu “bèn hiÖn ®¹i ho¸” thÓ hiÖn nh÷ng tham väng rÊt lín.
Trong giai ®o¹n ®Çu (1976-1985) s¶n lîng ph¶i tiÕn tíi ®¹t ®îc: thÐp 60
triÖu tÊn, l¬ng thùc 400 triÖu tÊn/n¨m...§Ó thùc hiÖn nh÷ng chñ tr¬ng trªn
Trung Quèc cè g¾ng t¨ng nhanh tÝch luü, ®Èy m¹nh nhËp khÈu trang thiÕt
bÞ vµ vay vèn cña níc ngoµi. TØ lÖ tÝch luü trong thu nhËp quèc d©n t¨ng
tíi 36,5%. Trung Quèc t¨ng cêng ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n, n¨m 1978 lµ
45 tØ NDT (b»ng 1,5 lÇn n¨m 1977). Nguån vèn ®Çu t cña Trung Quèc chñ
yÕu tËp trung cho khu vùc s¶n xuÊt vìi nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn
®¹i. Do vËy, khu vùc phi s¶n xuÊt bÞ xem nhÑ. Tõ ®ã, nh÷ng vÊn ®Ò ¨n ë,
v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc trong t×nh tr¹ng thÊp kÐm kh«ng ®îc chó ý.
Nh÷ng diÔn biÕn kinh tÕ ë Trung Quèc nh÷ng n¨m 1976-1978 ®·
ph¶n ¸nh sù n«n nãng, ®©y lµ qu¸ tr×nh tiÕp nèi chñ tr¬ng “®¹i nh¶y vät”
cña thêi gian tríc. Do vËy, nã dÉn tíi hËu qu¶ nghiªm träng ®èi víi nÒn
kinh tÕ xÐt trªn ph¬ng diÖn c¬ cÊu vµ hiÖu qu¶. Víi n«ng nghiÖp, n¨m
1957 chiÕm tØ träng 43% th× n¨m 1978 h¹ xuèng 27% (trong tæng s¶n l-
îng gi¸ trÞ c«ng-n«ng nghiÖp). Còng trong thêi gian Êy, tØ träng c«ng
nghiÖp tõ 56% t¨ng lªn 72% trong tæng gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng-n«ng nghiÖp.
Víi t×nh tr¹ng n«ng nghiÖp nh vËy, nªn trong thêi gian 1976-1978 hµng
n¨m Trung Quèc ph¶i nhËp khÈu mét lîng l¬ng thùc vµ thùc phÈm thêng
chiÕm 20% trong tæng gi¸ trÞ hµng ho¶ nhËp khÈu. C«ng nghiÖp nhÑ còng
trong t×nh tr¹ng t¬ng tù khiÕn cho hµng ho¸ tiªu dïng khan hiÕm, ®êi sèng
cña nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n.
Tãm l¹i, qua ®ã, ta cã thÓ thÊy ®îc Trung Quèc tiÕn hµnh c¶i c¸ch
më cöa trong bèi c¶nh lÞch sö ®Æc thï kh«ng gièng víi bÊt cø níc nµo trªn
thÕ giíi, biÓu hiÖn chñ yÕu nh sau:
Thø nhÊt, c¶i c¸ch më cöa ®îc thùc hiÖn trong bèi c¶nh sù nghiÖp
XHCN ®· tr¶i qua nh÷ng bíc quanh co gian khæ, nhÊt lµ ®· tr¶i qua bµi
häc ®au xãt cña “c¸ch m¹ng v¨n ho¸”, nÒn kinh tÕ ®øng bªn bê sôp ®æ.
Thø hai, c¶i c¸ch më döa ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së søc s¶n xuÊt t¬ng
®èi thÊp.
Thø ba, c¶i c¸ch më cöa ®îc tiÕn hµnh díi thÓ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch
tËp trung cao ®é.
Thø t, c¶i c¸ch më cöa hÇu nh ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së cña chÕ ®é
c«ng h÷u ®¬n nhÊt.
6
Thø n¨m,c¶i c¸ch më cöa tiÕn hµnh trong t×nh tr¹ng ®ãng cöa, nöa
®ãng cöa vµ hoµn c¶nh quèc tÕ ®Æc biÖt.
Nh÷ng ®iÒu kiÖn còng nh khã kh¨n trªn ®a Trung Quèc vµo
nh÷ng th¸ch thøc míi trªn con ®êng hoµ nhËp vµo hÖ thèng kinh tÕ thÕ
giíi vµ buéc Trung Quèc ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p, chñ tr¬ng c¶i c¸ch
kinh tÕ nÕu kh«ng muèn bÞ tôt hËu, kh«ng muèn ®a nh©n d©n vµo c¶nh
lÇm than. Tõ ®ã Trung Quèc ®· b¾t tay vµo c«ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ tõ
n¨m 1978 ®Õn nay.
B - C¶I c¸ch kinh tÕ - mét bíc tiÕn vît bËc
Héi nghÞ trung ¬ng III kho¸ XI §¶ng céng s¶n Trung Quèc ®îc coi
lµ mét cuéc “gi¶i phãng t tëng” më ®êng cho c«ng cuéc c¶i c¸ch thÓ chÕ
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ v¨n ho¸ ë
Trung Quèc.
NhiÖm vô quan trong hµng ®Çu cña cuéc c¶i c¸ch lµ c¶i c¸ch thÓ
chÕ kinh tÕ. Sãng giã cña tiÕn tr×nh c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc h¬n
20 n¨m qua ®· tr¶i qua 3 giai ®o¹n ph¸t triÓn:
+ Giai ®o¹n thø nhÊt (tõ th¸ng 12-1978 ®Õn th¸ng 9-1984) lµ giai
®o¹n khëi ®Çu cña c¶i c¸ch.Träng ®iÓm cña c¶i c¸ch lµ ë n«ng th«n, ®ång
thêi tiÕn hµnh më réng thÝ ®iÓm quyÒn tù chñ kinh doanh cña xÝ nghiÖp
quèc h÷u ë thµnh phè ®· x©y dung ®Æc khu kinh tÕ.
+ Giai ®o¹n thø hai (tõ th¸ng 10-1984 ®Õn th¸ng 12-1991)lµ giai
®o¹n triÓn khai c¶i c¸ch. Träng ®iÓm cña c¶i c¸ch ë thµnh phè, xÝ nghiÖp
quèc h÷u lµ kh©u trung t©m cña c¶ cuéc c¶i c¸ch, c¶ic¸ch gi¸ c¶ lµ then
chèt. C¶i c¸ch tõ lÜnh vùc kinh tÕ më réng sang c¸c lÜnh vùc x· héi nh
khoa häc kÜ thuËt, gi¸o dôc.
+ Giai ®o¹n thø ba (tõ ®Çu n¨m 1992 ®Õn nay) lµ giai ®o¹n bíc ®Çu
x©y dung thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng XHCN.Träng ®iÓm cña c¶i c¸ch lµ s¸ng
lËp chÕ ®é, chñ yÕu më réng vµ ph¸t triÓn thªm thÞ trêng , x©y dung chÕ
®é xÝ nghiÖp hiÖn ®¹i, x©y dùng hÖ thèng ®iÒu tiÕt vÜ m« míi. NÕu nãi
nhiÖm vô chñ yÕu cña hai giai ®o¹n ®Çu lµ xãa bá chÕ ®é cò, dì bá ng«i
nhµ cò th× nhiÖm vô cña giai ®o¹n thø ba lµ s¸ng lËp thÓ chÕ míi, x©y
dùng ng«i nhµ míi. Tuy nhiªn, chóng t«i sÏ ph©n tÝch theo c¬ cÊu sau.
I.C¶i c¸ch n«ng nghiÖp lµ nhiÖm vô cÇn thiÕt.
7
Cuéc c¶i c¸ch lÇn nµy thùc chÊt lµ giao ruéng ®Êt cho n«ng d©n ®Ó
hä thùc sù lµm chñ ®ång ruéng cña m×nh(chÕ ®é kho¸n). ChØ trong 5 ®Õn
6 th¸ng 5,7 triÖu ®éi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· chuyÓn thµnh 180 triÖu ®¬n
vÞ s¶n xuÊt gia ®×nh. Trong thêi gian nµy, toµn bé ruéng ®Êt, gia sóc, n«ng
cô vµ c¸c tµi s¶n c«ng h÷u kh¸c ®· ®îc chia cho c¸c gia ®×nh n«ng d©n.
Cuéc c¶i c¸ch ®· c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®êi sèng n«ng th«n, ®ång thêi còng ®·
lµm n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ó cÇn gi¶i quyÕt.
Sau c¶i c¸ch, toµn bé sè ruéng trªn c¶ níc(kho¶ng 100 triÖu ha) ®·
®îc chia thµnh 1500 triÖu m¶nh nhá, diÖn tÝch trung b×nh mçi m¶nh
kho¶ng mét mÉu(0,067ha). KÕt qu¶ cña cuéc c¶i c¸ch lµ ®¸ng mõng do
Trung Quèc ®· t×m ra c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lÝ n«ng nghiÖp míi phï hîp
víi quy luËt ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸ch quan, ®i vµo c¶i c¸ch thùc hiÖn
kho¸n tr¸ch nhiÖm ®Õn tõng hé n«ng d©n ®i ®«i víi c¶i c¸ch chÝnh s¸ch
gi¸ c¶ vµ c¬ chÕ lu th«ng n«ng s¶n, thóc ®Èy n«ng nghiÖp t¨ng trëng vµ
ph¸t triÓn. §i ®«i víi kho¸n hé t¹o ®IÒu kiÖn cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn
Trung Quèc ®· chñ tr¬ng x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp h¬ng trÊn ®Ó ph¸t triÓn
c«ng nghiÖp n«ng th«n, chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp theo híng c«ng
nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸. ë ®©y xin ®Ò cËp ®Õn mét trong nh÷ng “®iÓm s¸ng”
®Æc s¾c cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng XHCN Trung Quèc lµ c¸c xÝ nghiÖp h-
¬ng trÊn(h×nh thøc “doanh nghiÖp th«n x·”).
Thêi k× ®Çu c¶i c¸ch, n«ng nghiÖp Trung Quèc ®· ®¹t ®îc nh÷ng
thµnh tùu to lín, lµm rung ®éng c¶ níc, nhng tõ n¨m 1985 s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp bÞ ch÷ng l¹i. N«ng th«n xuÊt hiªn nhiÒu vÊn ®Ò cÊp b¸ch lµm tæn
h¹i ®Õn lîi Ých cña n«ng d©n, t¸c h¹i ®Õn tÝnh tÝch cùc cña s¶n xuÊt. Nhng
kh«ng ph¶I tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ ë n«ng th«n Trung Quèc ®Òu gÆp khã
kh¨n. C¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp ë n«ng th«n ngîc l¹i ®ang rÊt ph¸t ®¹t,
®îc ®¸nh gi¸ cao. Ngay tõ cuèi nh÷ng n¨m 50, ë Trung Quèc ®· xuÊt hiÖn
nh÷ng xÝ nghiÖp x· ®éi: lµ nhng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng
nghiÖp do c¸c c«ng x· vµ ®¹i ®éi s¶n xuÊt ë n«ng th«n lËp ra. N¨m 1978
cã 1,5 triÖu xÝ nghiÖp x· ®éi víi 28 trÖu lao ®éng. Cuéc c¶i c¸ch ë n«ng
th«n ®· t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò quan trong cho sù ph¸t triÓn c¸c xÝ nghiÖp x·
®éi nhá s¶n xuÊt t¨ng trëng nhanh, ®ång thêi sè lîng lín lc lîng lao ®éng
cña n«ng th«n còng t¨ng nhanh ®ßi hái c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp thu
nhËn. Do vËy ®Õn n¨m 1983, sè ngêi lµm viÖc trong c¸c xÝ nghiÖp nµy
t¨ng lªn 32,347 triÖu ngêi. N¨m 1984, xÝ nghiÖp x· ®éi ®æi tªn thµnh “xÝ
nghiÖp h¬ng chÊn” bao gåm c¸c xÝ nghiÖp tËp thÓ cña x· th«n, xÝ nghiÖp
8
héi kinh doanh 5 ngµnh lín lµ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng
s¶n, x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i, dÞch vô vµ th¬ng nghiÖp. Tr¶i qua nhiÒu
n¨m, xÝ nghiÖp h¬ng chÊn Trung Quèc kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ®· ®ãng
gãp ®¸ng kÓ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Õn cuèi n¨m 1993 tæng sè xÝ
nghiÖp h¬ng chÊn t¨ng lªn tíi 24,592 triÖu, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t
2902,26 tØ NDT cã 123,451 triÖu lao ®éng, lµm ra 52% gi¸ trÞ rßng t¨ng
thªn cña x· héi. Víi 62% sè t¨ng thu nhËp rßng cña n«ng d©n lµ tõ xÝ
nghiÖp h¬ng chÊn vµ 68% møc thuÕ t¨ng thªm trong n¨m lµ do xÝ nghiÖp
h¬ng chÊn ®ãng gãp, ®· t¹o ra nguån ng©n s¸ch lín cho Trung Quèc.
* Nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn vµ c¶i c¸ch cña n«ng nghiÖp Trung
Quèc
Trong 50 n¨m qua, ®Æc biÖt lµ qua 20 n¨m c¶i c¸ch n«ng nghiÖp
Trung Quèc ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn vÒ c¬ chÕ tæ chøc,
chÝnh s¸ch qu¶n lÝ n«ng nghiÖp thÝch hîp vÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ
thuËt, vÒ khoa häc c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ...
KÕt qu¶ lµ tæng s¶n lîng c¸c lo¹i n«ng s¶n chñ yÕu ®Òu t¨ng trëng
víi møc ®é cao. Thêi gian tõ 1949-1999, tæng s¶n lîng l¬ng thùc t¨ng 4,5
lÇn, tæng s¶n lîng dÇu ¨n t¨ng 6 lÇn, tæng s¶n lîng ®êng t¨ng 26 lÇn, tæng
s¶n lîng tr¸i c©y t¨ng 25 lÇn, tæng s¶n lîng b«ng v¶i t¨ng 7,5 lÇn, tæng s¶n
lîng thÞt c¸c lo¹i t¨ng 15 lÇn, tæng s¶n lîng thuû s¶n néi ®Þa vµ h¶I s¶n
t¨ng 40 lÇn ... ®· ®¸p øng vÒ c¬ b¶n nhu cÇu l¬ng thùc, thùc phÈm cña x·
héi.
DiÖn tÝch canh t¸c ®Õn n¨m 1999-2000 ®· duy tr× ë møc 95-96 triÖu
ha, trong ®ã diÖn tÝch lóa níc trªn 25 triÖu ha vµ diÖn tÝch ®Êt trång c¹n
kho¶ng 70 triÖu ha. DiÖn tÝch gieo trång hµng n¨m duy tr× ë møc 150 triÖu
ha, trong ®ã diÖn tÝch gieo trång c©y l¬ng thùc lµ 110 triÖu ha.
Thµnh tùu to lín nhÊt cña n«ng nghiÖp Trung Quèc 50 n¨m qua lµ
s¶n xuÊt l¬ng thùc, ®¶m b¶o c¬ b¶n c¸i ¨n cho 1,2 tØ ngêi Trung Quèc:
mçi ngµy tiªu thô 750 triÖu kg l¬ng thùc, 60 triÖu kg thÞt lîn, 10 triÖu kg
dÇu ¨n... Víi diÖn tÝch canh t¸c chØ chiÕm 7% diÖn tÝch canh t¸c cña thÕ
giíi nhng ®Õn nay Trung Quèc ®· s¶n xuÊt ®îc trªn 20% s¶n lîng l¬ng
thùc cña thÕ giíi vµ nu«i sèng ®îc 22% d©n sè cña thÕ giíi. §©y kh«ng
chØ lµ k× tÝch, lµ niÒm tù hµo cña nÒn n«ng nghiÖp Trung Quèc trong nöa
thÕ kØ qua, mµ cßn ®îc coi lµ mét thµnh tùu næi bËt ®¸ng kh©m phôc cña
n«ng nghiÖp thÕ giíi. B×nh qu©n l¬ng thùc cña Trung Quèc n¨m 1949 lµ
197 kg/ngêi b»ng 73% b×nh qu©n l¬ng thùc trªn ®Çu ngêi cña thÕ giíi.
9
§Õn n¨m 1995 ®¹t gÇn 400 kg/®Çu ngêi vµ b»ng 98% b×nh qu©n l¬ng thùc
thÕ giíi...
§Õn nay Trung Quèc ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ tæng s¶n lîng h¹t cèc,
lóa m×, lóa níc, khoai t©y, rau dÇu lîn vµ c¸. §øng thø hai trªn thÕ giíi vÒ
tæng s¶n lîng ng«, b«ng, chÌ, tr¸i c©y, cõu vµ lîng gç khai th¸c hµng n¨m.
s¶n lîng n«ng s¶n b×nh qu©n ®Çu ngêi cña Trung Quèc cha cao v× d©n sè
qu¸ lín(1,2 tØ ngêi) nhng ®èi víi cac n«ng s¶n chñ yÕu ®· cã møc t¨ng tr-
ëng nhanh. Nh s¶n lîng rau xanh b×nh qu©n ®Çu ngêi cña Trung Quèc lµ
250 kg vît b×nh qu©n cña thÕ giíi. S¶n lîng l¬ng thùc ®¹t gÇn 400kg, thÞt
®¹t gÇn 50 kg, trøng ®¹t 17kg xÊp xØ b×nh qu©n thÕ giíi. Tõ n¨m 1991 ®Õn
nay, s¶n lîng thÞt vµ trøng cña Trung Quèc hµng n¨m ®Òu vît MÜ. S¶n l-
îng rau xanh cña Trung Quèc hiÖn nay ®¹t 320-350 triÖu tÊn/n¨m chiÕm
trªn 50% s¶n lîng rau cña toµn thÕ giíi. S¶n lîng tr¸i c©y c¸c lo¹i cña
Trung Quèc ®¹t kho¶ng 35 tÊn/n¨m, ®øng thø nh× thÕ giíi sau MÜ. Riªng
s¶n lîng t¸o vµ lª cña Trung Quèc nhiÒu gÊp ®«I MÜ. S¶n lîng qu¶ cã mói
cña Trung Quèc ®¹t 7 triÖu tÊn/n¨m ®øng thø 3 thÕ giíi. Trong 10 n¨m
gÇn ®©y, nghÒ trång hoa cña Trung Quèc t¨ng c¶ vÒ diÖn tÝch, s¶n lîng vµ
doanh thu. DiÖn tich trång hoa t¨ng 4,5 lÇn, gi¸ trÞ s¶n lîng t¨ng 5 lÇn.
§Õn nay c¶ níc cã gÇn 100.000 ha trång hoa t¹o ra nguån thu nhËp 3 tØ
NDT. Hoa cña Trung Quèc b¾t ®Çu v¬n ra thÞ trêng thÕ giíi. Riªng thµnh
phè C«n Minh tØnh V©n Nam cã 350 ha hoa, hµng th¸ng s¶n xuÊt trªn 1
triÖu b«ng hoa vµ b¾t ®Çu xuÊt khÈu sang NhËt vµ mét sè níc kh¸c.
N«ng nghiÖp Trung Quèc chuyÓn ®éng m¹nh mÏ tõ c«ng nghiÖp
cæ truyÒn sang c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
Trong nöa thÕ kØ qua, n«ng nghiÖp Trung Quèc kh«ng chØ dõng l¹i
ë viÖc øng dông khao häc c«ng nghÖ th©m canh cæ truyÒn mµ ®· tÝch cùc
nghiªn cøu, t×m tßi øng dông c¸c c«ng nghÖ míi phï hîp víi yªu cÇu t¨ng
n¨ng suÊt c©y trång vËt nu«i, t¨ng n¨ng suÊt n«ng nghiÖp vµ t¨ng s¶n lîng
®Êt ®ai trong tõng niªn vô s¶n xuÊt.
Tríc hÕt, c«ng nghÖ sinh häc ®îc nghiªn cøu øng dông cã kÕt qu¶
phôc vô cho lai t¹o gièng míi vµ nh©n gièng. Trung Quèc lµ níc ®Çu tiªn
trªn thÕ giíi nghiªn cøu ®îc nhiÒu gièng lóa lai ®a vµo s¶n xuÊt ®¹i trµ
trong 25 n¨m gÇn ®©y trªn diÖn tÝch gÇn 20 triÖu ha, lµm t¨ng n¨ng suÊt tõ
10-25 t¹/ha. KÜ thuËt nh©n gièng b»ng nu«i cÊy m« còng ®îc øng dông
réng r·i ®èi víi mÝa, chuèi....
10
VÒ thuû n«ng, ®· x©y dùng mét hÖ thèng hå chøa níc mÆt giÕng n-
íc ngÇm, hÖ thèng kªnh m¬ng vµ m¸y mãc, thiÕt bÞ tíi tiªu ®¶m b¶o cho
h¬n 45 triÖu ha gieo trång.
C¬ giíi ho¸ n«ng nghiÖp còng ph¸t triÓn kh¸ nhanh. N¨m 1950
Trung Quèc míi cã 400 chiÕc m¸y kÐo, ®Õn n¨m 1978 cã 550 ngh×n m¸y
kÐo lín vµ 1,37 triÖu m¸y kÐo nhá. §Õn nay cã gµn 600000 m¸y kÐo lín
vµ gÇn 9 triÖu m¸y kÐo nhá. Møc ®é c¬ giíi ho¸ c¸c kh©u s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp chñ yÕu hiÖn nay vÒ lµm ®Êt ®¹t 55-60% diÖn tÝch gieo trång, tíi
tiªu, níc 70%, vËn chuyÓn 60%.
Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, Trung Quèc ®· ®a vµo øng dông réng r·i
trong s¶n xuÊt 10 h¹ng môc kÜ thuËt míi, trong ®ã cã c¸c gièng lóa lai kÜ
thuËt trång rau ... viÖc øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi trong n«ng
nghiÖp ®¶m b¶o t¨ng trëng n«ng nghiÖp 40%.
§óc kÕt kinh nghiÖm ph¸t triÓn vµ c¶i c¸ch n«ng nghiÖp thêi gian
qua. §¶ng céng s¶n Trung Quèc ®· häp héi nghÞ trung ¬ng lÇn thø III,
kho¸ XV vµ ®· rót ra 5 kinh nghiÖm c¬ b¶n cña 20 n¨m c¶i c¸ch n«ng
nghiÖp lµ:
1. CÇn ph¶i thõa nhËn vµ b¶o ®¶m ®Çy ®ñ quyÒn tù chñ cña n«ng
d©n, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña n«ng d©n, h¹t nh©n lµ ®¶m b¶o lîi Ých vËt
chÊt cña n«ng d©n, t«n träng quyÒn d©n chñ cña n«ng d©n...
2. CÇn ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu lo¹i së h÷u coi c«ng h÷u lµ chñ thÓ,
thùc hiÖn së h÷u tËp thÓ ®èi víi ruéng ®Êt kinh doanh kho¸n gia ®×nh, t¸ch
quyÒn sö dông víi quyÒn së h÷u, sö dông thÓ chÕ kinh doanh hai tÇng...
3. Kiªn tr× c¶i c¸ch theo híng thÞ trêng, t¹o ra søc sèng míi cho
kinh tÕ n«ng th«n. X©y dùng ®Þa vÞ chñ thÓ cña trang tr¹i trong kinh doanh
tù chñ cña c¸c n«ng hé, khuyÕn khÝch n«ng d©n ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng
ho¸ híng vÒ thÞ trêng. C¶i c¸ch thÓ chÕ lu th«ng n«ng s¶n phÈm. T¨ng c-
êng c¶i thiÖn vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc ®èi víi l¬ng thùc.
4.T«n träng ®Çy ®ñ tinh thÇn s¸ng t¹o cña n«ng d©n, dùa vµo quÇn
chóng thóc ®Èy sù nghiÖp vÜ ®¹i cña c¶i c¸ch. Kho¸n hé vµ xÝ nghiÖp h¬ng
trÊn lµ nh÷ng s¸ng t¹o to lín cña n«ng d©n Trung Quèc díi sù l·nh ®¹o
cña §¶ng. Kiªn tr× ®êng lèi c«ng t¸c c¨n b¶n “tõ quÇn chóng mµ ra, ®i
vµo quÇn chóng ”.
5. XuÊt ph¸t tõ toµn côc, coi träng cao ®é n«ng nghiÖp, lµm cho c¶i
c¸ch n«ng th«n vµ c¶i c¸ch thµnh thÞ phèi hîp víi nhau, ph¸t triÓn hµi
11
hoµ. Kiªn tr× coi n«ng nghiÖp lµ c¬ së, tõ c¸c mÆt chÝnh s¸ch, khoa häc kÜ
thuËt, ®Çu t hçi trî m¹nh mÏ cho n«ng nghiÖp.
II. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖp lµ nhiÖm vô hµng
®Çu.
1. T¨ng cêng vèn ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ cña c¸c
ngµnh c«ng nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt nhiÒu hµng xuÊt khÈu.
§Ó hiÖn ®¹i ho¸ nÒn c«ng nghiÖp, Trung Quèc tríc hÕt t¨ng cêng
®Çu t cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt b»ng c¸c nguån vèn cña nhµ níc, cña t b¶n n-
íc ngoµi ®a vµo vµ vèn ®i vay cña níc ngoµi. Vèn cña níc ngoµi ®îc sö
dông trong thêi gian tõ n¨m 1979 ®Õn n¨m1992 lªn tíi 98,43 tØ (USD)
trong ®ã cã 34,51 tØ (USD) lµ ®Çu t trùc tiÕp, 60,08 tØ (USD) lµ tÝn
dông. Trung Quèc nhËp nhiÒu thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó thÕ cho c¸c m¸y cò,
khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c xÝ nghiÖp võa vµ nhá, x©y dùng thªm nhiÒu
c«ng tr×nh míi, nh»m s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®Ó
xuÊt khÈu. Trung Quèc ®· dïng 80% sè vèn vay ®îc, chñ yÕu ®Ó ph¸t
triÓn c¸c nghµnh mòi nhän vµ x©y dùng c¬ s¬ vËt chÊt h¹ tÇng cho c«ng
nghiÖp.
§Ó sö dông vèn cã hiÖu, Trung Quèc còng thay ®æi c¸ch qu¶n lÝ
trong c«ng nghiÖp. C¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ®îc níi réng quyÒn h¹n
kinh doanh(tù lËp kÕ ho¹ch, tù t×m nguyªn liÖu vµ thÞ trêng tiªu thô...) nhµ
níc chØ lµm nhiÖm vô ®IÒu tiÕt, chØ ®¹o ë cÊp vÜ m«.§Ó cã c¸c mÆt hµng
cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ, Trung Quèc mét mÆt hÕt søc coi
träng viÖc nhËp khÈu kÜ thuËt tõ níc ngoµi, nhng mÆt kh¸c còng ra søc
ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt lîng nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c ngµnh c«ng
nghiÖp truyÒn thèng, c¸c mÆt hµng tiªu dïng vèn cã tiÕng nh: t¬ lôa, dông
cô gia ®×nh...Víi chÝnh s¸ch tËn dông nguån nh©n lùc trong níc ®Ó chÕ
biÕn vµ ®Ó b¸n ra níc ngoµi c¸c thµnh phÈm víi gi¸ cao, Trung Quèc võa
gi¶i quyÕt ®îc t×nh tr¹ng thõa lao ®éng, võa thu hót ®îc nhiÒu ngo¹i tÖ
m¹nh.
2. Nh÷ng thay ®æi trong s¶n xuÊt vµ ph©n bè c«ng nghiÖp.
Gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp ®· chiÕm 45% GDP. TØ lÖ hµng c«ng
nghiÖp tham gia vµo c¸n c©n bu«n b¸n víi níc ngoµi ngµy cµng t¨ng.
Trung Quèc ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ s¶n lîng than, xi m¨ng, v¶i b«ng sîi. Tr-
íc n¨m 1988 Trung Quèc ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn
thèng nh: luyÖn kim, dÖt, c«ng nghiÖp nhÑ vv..GÇn ®©y Trung Quèc tËp
trung ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i nh: ®iÖn tö, c¬ khÝ
12
Tải bản FULL (28 trang): https://bit.ly/3mcVTlW
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
chÝnh x¸c, ho¸ chÊt vµ du lÞch, vv.. nh»m thay ®æi ®¸ng kÓ c¬ cÊu c¸c
ngµnh c«ng nghiÖp. C¸c trung t©m c«ng nghiÖp cò ë vïng §«ng B¾c
Trung Quèc nh C¸p NhÜ T©n, ThÈm D¬ng, An S¬n víi c¸c ngµnh c«ng
nghiÖp nÆng ®îc tiÕp tôc ph¸t triÓn.
C¸c thµnh phè B¾c Kinh, Th¸i Nguyªn, Bao §Çu(vïng Hoa B¾c) cã
c¶ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp nhÑ vµ thùc phÈm.Ngµy nay
vïng h¹ lu s«ng Trêng Giang (Hoa Trung) còng trë thµnh vïng c«ng
nghiÖp quan trong víi hai trung t©m lín: Thîng H¶i, Vò H¸n. Ngoµi ra
c¸c ngµnh c«ng nghiÖp n¨ng lîng , khai kho¸ng, ho¸ chÊt còng b¾t ®Çu ®-
îc ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c tØnh vµ thµnh phè miÒn T©y (Lan Ch©u, T©y An...
).§Æc biÖt c¸c mÆt hµng vËt liÖu x©y dùng, ®å gèm, sø, hµng dÖt ®îc s¶n
xuÊt ë kh¾p c¸c vïng n«ng th«n.
B¶ng2: S¶n lîng mét sè ngµnh c«ng nghiÖp (1990)
Lo¹i s¶n phÈm S¶n lîng
Than(triÖu tÊn) 1000
ThÐp(triÖu tÊn) 71
DÇu má(triÖu thïng) 1040
§iÖn(triÖu kw/h) 620000
DÖt b«ng v¶i(triÖu mÐt) 15800
Len, d¹, t¬, lôa(triÖu mÐt) 240
Tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp t¨ng nhanh, møc t¨ng b×nh qu©n
hµng n¨m thêi k× 1978-1992 lµ 13,2%, gi¸ trÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp thêi
k× nµy tÝnh theo gi¸ so s¸nh t¨ng 1,7 lÇn. N¨m 1993 s¶n xuÊt t¨ng trëng
m¹nh mÏ. So víi n¨m 1992 t¨ng tíi 23,6%, gi¸ trÞ s¶n lîng ®¹t 4047,2
tØ(NDT). Gi¸ trÞ tµI s¶n cè ®Þnh cña c«ng nghiÖp c¶ níc n¨m 1993 ®¹t
1996,3 tØ(NDT), so víi con sè 340 tØ(NDT) cña n¨m 1978 th× t¨ng 1656,3
tØ(NDT).Qua x©y dùng c¬ b¶n, n¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chÝnh míi
t¨ng thªm trong thêi gian nµy lµ:
B¶ng 3: N¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chÝnh míi t¨ng thªm
Lo¹i s¶n phÈm S¶n lîng t¨ng thªm
Gang (triÖu tÊn) 13,33
ThÐp (triÖu tÊn) 14,13
Than (triÖu tÊn) 184,35
Nhùa (triÖu tÊn) 1,42
Ho¸ chÊt (triÖu tÊn) 6,64
13 3524917

Recommandé

Khoa luan tot nghiep par
Khoa luan tot nghiepKhoa luan tot nghiep
Khoa luan tot nghiepTrần Đức Anh
328 vues94 diapositives
Chính sách tiền tệ và thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam par
Chính sách tiền tệ và thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở việt namChính sách tiền tệ và thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở việt nam
Chính sách tiền tệ và thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở việt namjackjohn45
117 vues24 diapositives
đề 10 bookbooming par
đề 10 bookboomingđề 10 bookbooming
đề 10 bookboomingbookbooming
341 vues5 diapositives
Qt054 par
Qt054Qt054
Qt054Phi Phi
138 vues62 diapositives
Bai luan van par
Bai luan vanBai luan van
Bai luan vannamdoca1
847 vues111 diapositives
Luan van par
Luan vanLuan van
Luan vanNguynHuL2
13 vues162 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn par
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vnDiễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vnPham Long
265 vues96 diapositives
Duyen hai bac trung vn. litana par
Duyen hai bac trung vn. litanaDuyen hai bac trung vn. litana
Duyen hai bac trung vn. litanaDO Alex
331 vues15 diapositives
Luan van par
Luan vanLuan van
Luan vanTrần Đức Anh
223 vues89 diapositives
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội par
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiThành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiNguyenManhDung
639 vues34 diapositives
Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo việt nam đề án kinh tế thư... par
Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo việt nam  đề án kinh tế thư...Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo việt nam  đề án kinh tế thư...
Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo việt nam đề án kinh tế thư...nataliej4
93 vues20 diapositives
Lean 6 Sigma Số 18 par
Lean 6 Sigma Số 18Lean 6 Sigma Số 18
Lean 6 Sigma Số 18IESCL
68 vues32 diapositives

Tendances(14)

Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn par Pham Long
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vnDiễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn
Pham Long265 vues
Duyen hai bac trung vn. litana par DO Alex
Duyen hai bac trung vn. litanaDuyen hai bac trung vn. litana
Duyen hai bac trung vn. litana
DO Alex331 vues
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội par NguyenManhDung
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiThành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
NguyenManhDung639 vues
Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo việt nam đề án kinh tế thư... par nataliej4
Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo việt nam  đề án kinh tế thư...Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo việt nam  đề án kinh tế thư...
Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo việt nam đề án kinh tế thư...
nataliej493 vues
Lean 6 Sigma Số 18 par IESCL
Lean 6 Sigma Số 18Lean 6 Sigma Số 18
Lean 6 Sigma Số 18
IESCL68 vues
Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo sự nghiệp giáo dục - đào tạo những năm 199... par nataliej4
Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo sự nghiệp giáo dục - đào tạo những năm 199...Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo sự nghiệp giáo dục - đào tạo những năm 199...
Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo sự nghiệp giáo dục - đào tạo những năm 199...
nataliej415 vues
Bài giảng nguyên lý máy -Thầy Lê Cung par Trung Thanh Nguyen
Bài giảng nguyên lý máy -Thầy Lê CungBài giảng nguyên lý máy -Thầy Lê Cung
Bài giảng nguyên lý máy -Thầy Lê Cung
Trung Thanh Nguyen17.6K vues
Baigiang t cmangvt par vanliemtb
Baigiang t cmangvtBaigiang t cmangvt
Baigiang t cmangvt
vanliemtb319 vues
Tailieu.vncty.com phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinh par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinhTailieu.vncty.com  phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinh
Tailieu.vncty.com phat-trien-tu-duy-ham-qua-day-phuong-trinh

Similaire à Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việc liên hệ với việt nam trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch... par
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...nataliej4
122 vues14 diapositives
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcn par
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcnCông nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcn
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcnharrylamvn
42 vues33 diapositives
Tailieu.vncty.com day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao par
Tailieu.vncty.com  day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-taoTailieu.vncty.com  day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao
Tailieu.vncty.com day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-taoTrần Đức Anh
221 vues92 diapositives
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdf par
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdfHO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdf
HO CHI MINH TOAN TAP - TAP 1.pdfluuthevinh557
2 vues612 diapositives
Luận án: Hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước về thương mại của nước Cộ... par
Luận án: Hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước về thương mại của nước Cộ...Luận án: Hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước về thương mại của nước Cộ...
Luận án: Hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước về thương mại của nước Cộ...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
34 vues21 diapositives
đề 6 bookbooming par
đề 6 bookboomingđề 6 bookbooming
đề 6 bookboomingbookbooming
303 vues6 diapositives

Similaire à Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việc liên hệ với việt nam trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay(20)

Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch... par nataliej4
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
nataliej4122 vues
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcn par harrylamvn
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcnCông nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcn
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò cua đang ta trong sự nghiệp xhcn
harrylamvn42 vues
Tailieu.vncty.com day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-taoTailieu.vncty.com  day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao
Tailieu.vncty.com day-hoc-hinh-10-theo-gqvd-kien-tao
Cau hoi mon giao duc quoc phong par Thanh Hoang
Cau hoi mon giao duc quoc phongCau hoi mon giao duc quoc phong
Cau hoi mon giao duc quoc phong
Thanh Hoang496 vues
Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d... par nataliej4
Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...
Kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác d...
nataliej446 vues
41 yhocotruyen daihoc par TS DUOC
41 yhocotruyen daihoc41 yhocotruyen daihoc
41 yhocotruyen daihoc
TS DUOC324 vues
Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN par SoM
Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀNY LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN
Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN
SoM4.7K vues
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ... par nataliej4
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...
nataliej413 vues
Tailieu.vncty.com day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcnt par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcntTailieu.vncty.com  day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcnt
Tailieu.vncty.com day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcnt
Tính nhân văn văn hóa Việt Nam điều kiện đổi phát triển đất nớc Luận văn Thạc... par NuioKila
Tính nhân văn văn hóa Việt Nam điều kiện đổi phát triển đất nớc Luận văn Thạc...Tính nhân văn văn hóa Việt Nam điều kiện đổi phát triển đất nớc Luận văn Thạc...
Tính nhân văn văn hóa Việt Nam điều kiện đổi phát triển đất nớc Luận văn Thạc...
NuioKila4 vues

Plus de nataliej4

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155 par
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155nataliej4
12.7K vues37 diapositives
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... par
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...nataliej4
652 vues31 diapositives
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279 par
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279nataliej4
1.8K vues40 diapositives
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia par
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gianataliej4
309 vues24 diapositives
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương par
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngnataliej4
154 vues11 diapositives
Bài giảng nghề giám đốc par
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcnataliej4
354 vues23 diapositives

Plus de nataliej4(20)

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155 par nataliej4
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
nataliej412.7K vues
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... par nataliej4
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
nataliej4652 vues
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279 par nataliej4
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
nataliej41.8K vues
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia par nataliej4
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
nataliej4309 vues
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương par nataliej4
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
nataliej4154 vues
Bài giảng nghề giám đốc par nataliej4
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốc
nataliej4354 vues
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học par nataliej4
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin họcđề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
nataliej4198 vues
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động par nataliej4
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngGiáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
nataliej4733 vues
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn par nataliej4
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnLựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
nataliej4779 vues
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877 par nataliej4
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
nataliej4185 vues
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower par nataliej4
Sổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree towerSổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
nataliej4309 vues
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh... par nataliej4
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
nataliej41.1K vues
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật par nataliej4
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtBài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
nataliej41.8K vues
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864 par nataliej4
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
nataliej46K vues
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717... par nataliej4
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
nataliej497 vues
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng par nataliej4
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngBài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
nataliej4220 vues
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh par nataliej4
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhBài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
nataliej44.2K vues
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro par nataliej4
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning introGiới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
nataliej471 vues
Lý thuyết thuế chuẩn tắc par nataliej4
Lý thuyết thuế chuẩn tắcLý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
nataliej4150 vues
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp) par nataliej4
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
nataliej4126 vues

Dernier

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vues83 diapositives
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...sividocz
8 vues26 diapositives
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...Nguyen Thanh Tu Collection
13 vues321 diapositives
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...sividocz
5 vues26 diapositives
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... par
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...sividocz
9 vues27 diapositives
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
39 vues92 diapositives

Dernier(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... par sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz8 vues
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... par sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz5 vues
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... par sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 vues
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... par tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vues
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk177 vues
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vues
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...

Quá trình cải cách và mở cửa của trung quốc trong hơn 20 năm qua cũng như việc liên hệ với việt nam trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

 • 1. Lêi nãi ®Çu Sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc CHND Trung Hoa trong mét thËp kØ r- ìi võa qua kÓ tõ bíc ngoÆt lÞch sö Héi nghÞ Trung ¦¬ng III kho¸ XI §¶ng Céng S¶n Trung Quèc (th¸ng 12/1978), ®· thu hót sù chó ý cña thÕ giíi còng nh cña níc ta. RÊt nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®· viÕt vÒ hiÖn tîng chuyÓn m×nh ®i lªn cña ®Êt níc khæng lå vèn tr× trÖ nµy víi tèc ®é cao, liªn tôc mµ chØ cã c¸c “Con rång nhá ch©u ¸” míi s¸nh ®îc. Trong nh÷ng n¨m x©y dùng Trung Quèc hoµ nhËp vµo dßng ch¶y kinh tÕ cña thÕ giíi th× thêi k× c¶i c¸ch lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña Trung Quèc trªn vò ®µi kinh tÕ thÕ giíi. Thùc hiÖn c¶i c¸ch kinh tÕ, Trung Quèc ®· tõ bá nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é, chuyÓn dÇn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng XHCN mµ ®Æc ®iÓm cña nã lµ n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶. Thµnh tùu cña cuéc c¶i c¸ch ®· khai th«ng luång ch¶y cho nh÷ng trµo lu míi mµ tríc ®©y cha bao giê cã ®îc ë níc nµy. §ã lµ viÖc t×m lèi tho¸t cho x· héi. C¸ch ®©y kh«ng l©u, mét nhµ lÝ luËn ph¬ng T©y ®· ®Æt c©u hái “nh÷ng vÊn ®Ò gay g¾t mµ nh©n lo¹i ph¶i ®¬ng ®Çu kh«ng thÓ gi¶i quyÕt b»ng con ®êng TBCN ®îc, nhng mét x· héi kh«ng ph¶i T b¶n mµ ®øng v÷ng vµ hÊp dÉn lµ x· héi thÕ nµo? §èi víi nh©n lo¹i ®ang ®i t×m mét lèi tho¸t, ®ã lµ cuéc thö nghiÖm g©y xóc ®éng vµ cã ý nghÜa nhÊt trong c¸c cuéc thö nghiÖm”. NÕu coi cuéc c¶i c¸ch ë Trung Quèc nh÷ng n¨m qua lµ mét cuéc thö nghiÖm th× trong chÆng ®êng ®Çu tiªn cuéc thö nghiÖm ®ã ®· thµnh c«ng dï gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ vÊp v¸p. §èi víi ViÖt Nam- níc l¸ng giÒng gÇn gòi cña Trung Quèc- c«ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ mµ Trung Quèc ®· tiÕn hµnh trong nh÷ng n¨m qua sÏ lµ bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u cho qu¸ tr×nh c¶i c¸ch kinh tÕ trong n- íc, sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ non trÎ cña ViÖt Nam dÇn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 1
 • 2. A - Níc CHND Trung Hoa trªn chÆng ®êng lÞch sö nöa thÕ kØ vµ híng tíi t¬ng lai §óng 3 giê chiÒu ngµy 01/10/1949, trªn lÔ ®µi qu¶ng trêng Thiªn An M«n lÞch sö, tríc cuéc mÝt tinh cña 30 v¹n qu©n d©n thñ ®« B¾c Kinh, Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng ®· ®äc”tuyªn ng«n cña chÝnh phñ nh©n d©n trung ¬ng níc CHND Trung Hoa”tuyªn bè víi toµn thÕ giíi sù ra ®êi cña níc CHND Trung Hoa. Tõ ®Êy ®Õn nay h¬n nöa thÕ kØ ®· tr«i qua. Trong thêi gian nµy, trªn thÕ giíi vµ ë Trung Quèc ®· cã bao sù ®æi thay. Nhng ý nghÜa träng ®¹i cña sù kiÖn lÞch sö ®ã vÉn kh«ng thÓ thay ®æi, nã më ®êng cho Trung Quèc tiÕn lªn x©y dùng CNXH, tiÕn hµnh hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®ãng gãp phÇn xøng ®¸ng cña m×nh vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n lo¹i v× nh÷ng môc tiªu cña thêi ®¹i: Hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. LÞch sö 50 n¨m cña níc CHND Trung Hoa kÓ tõ ngµy thµnh lËp cho tíi nay cã thÓ chia lµm ba giai ®o¹n: + Giai ®o¹n ®i lªn 1949-1957 gåm thêi k× kh«i phôc kinh tÕ, c¶i c¸ch d©n chñ (1949-1952) vµ thêi k× thùc hiªn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, c¶i t¹o XHCN (1953-1957). + Giai ®äan khã kh¨n vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ (1958-1978) gåm phong trµo “nh¶y vät” (1958-1965) vµ phong trµo “ c¸ch m¹ng v¨n ho¸” (1966-1978). + Giai ®o¹n c¶i c¸ch më cöa hiÖn ®¹i ho¸ XHCN (1978 ®Õn nay). I. Thµnh tùu trong nh÷ng n¨m ®Çu cña CHND Trung Hoa-c¶i c¸ch d©n chñ, c¶i t¹o XHCN vµ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi (1949-1957) N¨m 1940 Mao Tr¹ch §«ng ®· viÕt t¸c phÈm “bµn vÒ chñ nghÜa d©n chñ míi”, trong ®ã «ng chñ tr¬ng sau khi c¸ch m¹ng giµnh l¹i chÝnh quyÒn Trung Quèc sÏ x©y dùng mét x· héi d©n chñ míi t¬ng ®èi l©u dµi, sau ®ã míi x©y dùng x· héi XHCN. Theo ý tëng cña Mao Tr¹ch §«ng, x· héi d©n chñ míi cã nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, trong ®ã thµnh phÇn kinh tÕ TBCN vÉn ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ë møc ®é nhÊt ®Þnh vµ nÒn chÝnh trÞ d©n chñ nh©n d©n, tøc nÒn chuyªn chÝnh liªn hiÖp gi÷a bèn giai cÊp: v« s¶n, n«ng d©n, tiÓu t s¶n vµ t s¶n d©n téc, do giai cÊp t s¶n l·nh ®¹o. Ba n¨m kh«i phôc kinh tÕ c¶i c¸ch d©n chñ (chñ yÕu lµ c¶i c¸ch ruéng ®Êt víi khÈu hiÖu”ngêi cµy cã ruéng”) lµ sù më ®Çu cho viÖc x©y 2
 • 3. dùng x· héi d©n chñ míi (mµ cho tíi ®Çu n¨m 1952 Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng dù kiÕn sÏ kÐo dµi kho¶ng 15 n¨m). Nhng ®Õn th¸ng 9/1952, Mao Tr¹ch §«ng l¹i quyÕt ®Þnh chuyÓn sang “qu¸ ®é lªn CNXH” vµ chñ tr¬ng sÏ x©y dùng thµnh c«ng CNXH trongthêi gian vµi ba kÕ ho¹ch 5 n¨m, më ®Çu lµ kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt (tõ n¨m 1953-1957). N¨m 1957 chÝnh phñ Trung Quèc tuyªn bè ®· hoµn thµnh tríc thêi h¹n kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt. VÒ ph¸t triÓn kinh tÕ: Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m 18,4%, n¨m 1957 ®¹t 78,4 tØ nh©n d©n tÖ (NDT), cïng n¨m ®ã tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm n«ng nghiÖp ®¹t 60,4 tØ (NDT). VÒ c¶i t¹o XHCN, n¨m 1957 c«ng nghiÖp XHCN chiÕm 67,5%, c«ng nghiÖp TB nhµ níc chiÕm 32,5%, c«ng nghiÖp TBCN coi nh bÞ triÖt tiªu. Trong n«ng nghiÖp ®Õn cuèi n¨m 1956 ®· cã 96,3% sè n«ng hé trong c¶ níc vµo c¸c hîp t¸c x· n«ng nghiÖp (trong ®ã cã 87,8% n«ng hé vµ c¸c hîp t¸c x· cao cÊp). ChÝnh trong thêi gian nµy, thÓ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é ®· h×nh thµnh. Díi ¸nh s¸ng cña nh÷ng nhËn thøc ngµy nay, kh«ng cÇn ph©n tÝch nhiÒu chóng ta cã thÓ kÕt luËn: C¶i t¹o quan hÖ s¶n xuÊt qu¸ nhanh nh vËy lµ nãng véi, kh«ng phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lóc bÊy giê. ThÓ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é sau ®ã còng ®· béc lé nh÷ng khiÕm khuyÕt cña nã. Nhng mÆt kh¸c, chóng ta còng kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng thµnh qu¶ tÝch cùc cña c«ng cuéc c¶i t¹o XHCN. Qua c¶i t¹o XHCN ®èi víi c«ng th¬ng nghiÖp TBCN, khu vùc kinh tÕ nhµ níc cßn qu¸ yÕu kÐm ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn mét bíc t¹o c¬ së vËt chÊt ®Çu tiªn cho qu¸ tr×nh c¶i c¸ch CNXH sau nµy. Phong trµo tËp thÓ ho¸ n«ng nghiÖp qu¸ nãng véi, tæ chøc qu¶n lÝ hîp t¸c x· cha tèt, nhng tËp thÓ ho¸ ruéng ®Êt lµ mét thµnh qu¶ cÇn kh¼ng ®Þnh. ThÓ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é cã nhiÒu khiÕm khuyÕt, duy tr× qu¸ l©u sÏ lµm x¬ cøng ho¹t ®éng kinh tÕ. Nhng trong bèi c¶nh Trung Quèc nh÷ng n¨m 1950, thÓ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é cã vai trß lÞch sö cña nã. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn qu¸ yÕu kÐm nã t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ níc cã thÎ ph©n bè nguån lùc, tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. Tãm l¹i, mÆc dÇu cßn trong giai ®o¹n “dß ®¸ qua s«ng”, mß mÉm trªn con ®êng x©y dùng x· héi míi, nhng nhê sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ nhµ níc, nhê sù nhiÖt t×nh lao ®éng cña hµng tr¨m triÖu lao ®éng võa ®îc gi¶i phãng khái chª ®é cò, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi Trung Quèc 3
 • 4. ®½ ph¸t triÓn theo híng ®i lªn, c«ng cuéc x©y dùng XHCN ®¨ thu ®îc nh÷ng thµnh qu¶ bíc ®Çu quan träng. II. Nh÷ng n¨m khã kh¨n cña CHND Trung Hoa, phong trµo ”nh¶y vät “ vµ “c¸ch m¹ng v¨n ho¸ “(1958-1977) Th¸ng 9-1956, §¶ng Céng S¶n Trung Quèc häp ®¹i héi VIII, nhËn ®Þnh c¶i t¹o XHCN vÒ c¬ b¶n ®· hoµn thµnh, tõ nay m©u thuÉn chñ yÕu ë Trung Quèc lµ m©u thuÉn gi÷a CNXH tiªn tiÕn víi søc s¶n xuÊt x· héi cßn l¹c hËu. Do vËy nhiÖm vô cña toµn §¶ng, toµn d©n trong giai ®o¹n míi lµ tËp trung nç lùc ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt x· héi, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc, tõng bíc ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n. VÒ ®êng lèi x©y dùng kinh tÕ, ®¹i héi VIII võa chèng b¶o thñ, võa chèng nãng véi m¹o hiÓm, chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch c©n ®èi v÷ng ch¾c. Nhng ®Õn th¸ng 5/1958 §¶ng Céng S¶n Trung Quèc l¹i tiÕn hµnh k× häp lÇn thø II cña ®¹i héi VIII, phñ nhËn nghÞ quyÕt cña k× häp thø I.Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng cho r»ng m©u thuÉn chñ yÕu tríc m¾t cña Trung Quèclµ m©u thuÉu gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ giai cÊp t s¶n, gi÷a con ®êng XHCN vµ con ®êng TBCN.C¨n cø vµo ý kiÕn cña Chñ tÞch Mao, ®¹i héi ®· ®Ò ra ®êng lèi chung “dèc hÕt søc lùc, v¬n lªn hµng ®Çu, x©y dùng XHCN nhiÒu, nhanh, tèt, rÎ “ vµ ph¸t triÓn “®¹i nh¶y vät” sau ®ã l¹i xuÊt hiÖn ph¸t triÓn “c«ng x· nh©n d©n” ë n«ng th«n. Nh÷ng n¨m “®¹i nh¶y vät” víi c¸c ph¸t triÓn “toµn d©n lµm gang thÐp”, “s¶n lîng n«ng nghiÖp mçi n¨m t¨ng gÊp ®«i” v.v...®· lµm tæn h¹i rÊt lín nÒn kinh tÕ vµ ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n.S¶n xuÊt c«ng nghiÒp mÊt c©n ®èi nghiªm träng.Tõ n¨m 1957 ®Õn n¨m 1960 s¶n lîng l¬ng thùc gi¶m 26,4% (tõ 195 triÖu tÊn gi¶m xuèng 143,5 triÖu tÊn) trong khi d©n sè t¨ng 15,5 triÖu ngêi. Hµng tiªu dïng c«ng nghiÖp cùc k× khan hiÕm. N¹n ®ãi diÔn ra hÕt søc nghiªm träng tõ thµnh phè ®Õn n«ng th«n. §Õn th¸ng 9/1960 chÝnh phñ Trung Quèc ®· chñ tr¬ng chuyÓn sang “®iÒu chØnh, cñng cè, bæ sung, n©ng cao”, h¹n chÕ nh÷ng sai lÇm vµ tæn thÊt do phong trµo “nh¶y vät” t¹o ra. §Õn n¨m 1965, theo thèng kª cña chÝnh phñ, tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp t¨ng 59,9% so víi 1957, riªng s¶n lîng l¬ng thùc chØ míi xÊp xØ møc n¨m 1957. Bíc vµo n¨m 1966, Mao Tr¹ch §«ng ®· ph¸t ®éng cuéc ®¹i c¸ch “ m¹ng v¨n ho¸ v« s¶n”, ®· g©y ra nh÷ng biÕn ®éng v« cïng to lín trong 4
 • 5. ®êi sèng kinh tÕ,chÝnh trÞ, x· héi ë Trung Quèc. Trong n«ng nghiÖp, Trung Quèc tËp trung ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng, ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp qu©n sù. ë Trung Quèc thêi k× nµy chi phÝ qu©n sù rÊt cao, thêng chiÕm kho¶ng 10% tæng s¶n phÈm x· héi, chiÕm 40% trong tæng sè ng©n s¸ch nhµ níc. Trong n«ng nghiÖp, c¸c c«ng x· nh©n d©n l¹i quay trë vÒ víi chÝnh s¸ch t¨ng cêng x· héi ho¸ t liÖu s¶n xuÊt, søc lao ®éng. Kinh tÕ phô cña gia ®×ng n«ng d©n bÞ xo¸ bá. Ho¹t ®éng tµi chÝnh nhµ níc ®Èy nhanh tÝch luü tõ n«ng nghiÖp do vËy ®êi sèng kinh tÕ ngêi lao ®éng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Trªn thùc tÕ qua ba n¨m ®Ønh cao cña thêi “®¹i c¸ch m¹ng v¨n ho¸ v« s¶n” s¶n lîng c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu ®Òu gi¶m sót vµ kh«ng t¨ng. B¶ng 1: S¶n lîng mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu Nh×n vµo tiÒm lùc c«ng nghiÖp cña Trung Quèc trong mét sè ngµnh so víi mét sè níc trªn thÕ giíi lµ thÊp kÐm. NÕu s¶n lîng tÝnh b×nh qu©n theo ®Çu ngêi vÒ ®iÖn: Trung Quèc kÐm MÜ 67 lÇn, kÐm Liªn X« 28 lÇn, kÐm Anh 32 lÇn. VÒ thÐp kÐm Liªn X« 20 lÇn, kÐm MÜ 19 lÇn, kÐm NhËt 32 lÇn... Víi n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt ngµy cµng tr× trÖ, v× vËy thu nhËp cña ngêi lao ®éng thÊp, ®ång thêi s¶n xuÊt hµng ho¸ ngò cèc gi¶m xuèng 15% so víi tríc ®ã (1953-1957) lµ 28%. Do s¶n xuÊt c«ng-n«ng nghiÖp ë t×nh tr¹ng nãi trªn nªn ngo¹i th- ¬ng còng bÞ gi¶m xót. Tíi n¨m 1971 kim ng¹ch ngo¹i th¬ng míi ®¹t b»ng n¨m 1959 lµ 4,4 tØ (USD). Nh vËy, trong thêi k× “ c¸ch m¹ng v¨n ho¸ ”, do chÝnh s¸ch kinh tÕ ®Æt ra ë Trung Quèc lµ cha ®óng hoµn c¶nh, nh : chÕ ®é ph©n phèi s¶n phÈm theo nhu cÇu trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt x· héi cßn thÊp kÐm, chÝnh s¸ch qu©n sù ho¸ nÒn kinh tÕ… HËu qu¶ lµ chÝnh trÞ - x· héi rèi lo¹n, lßng d©n li t¸n vµ s¶n xuÊt bÞ ®×nh ®èn. N¨m 1976, Mao Tr¹ch §«ng tõ trÇn, §Æng TiÓu B×nh lªn thay, tiÕp tôc l·nh ®¹o §¶ng vµ Trung Quèc. Trung Quèc chñ tr¬ng thùc hiÖn “bèn Chñng lo¹i s¶n phÈm 1966 1967 1968 Ph©n bãn (triÖu tÊn) 9.6 8.1 9.5 Than (triÖu tÊn) 248.0 190.0 205.0 ThÐp (triÖu tÊn) 13.0 10.0 14.0 Xi m¨ng (triÖu tÊn) 17.0 14.0 14.0 L¬ng thùc (triÖu tÊn) 212.0 218.0 212.0 V¶i (tØ mÐt) 6.7 5.5 6.0 5
 • 6. hiªn ®¹i ho¸”: C«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, khoa häc kÜ thuËt vµ quèc phßng. Môc tiªu “bèn hiÖn ®¹i ho¸” thÓ hiÖn nh÷ng tham väng rÊt lín. Trong giai ®o¹n ®Çu (1976-1985) s¶n lîng ph¶i tiÕn tíi ®¹t ®îc: thÐp 60 triÖu tÊn, l¬ng thùc 400 triÖu tÊn/n¨m...§Ó thùc hiÖn nh÷ng chñ tr¬ng trªn Trung Quèc cè g¾ng t¨ng nhanh tÝch luü, ®Èy m¹nh nhËp khÈu trang thiÕt bÞ vµ vay vèn cña níc ngoµi. TØ lÖ tÝch luü trong thu nhËp quèc d©n t¨ng tíi 36,5%. Trung Quèc t¨ng cêng ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n, n¨m 1978 lµ 45 tØ NDT (b»ng 1,5 lÇn n¨m 1977). Nguån vèn ®Çu t cña Trung Quèc chñ yÕu tËp trung cho khu vùc s¶n xuÊt vìi nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Do vËy, khu vùc phi s¶n xuÊt bÞ xem nhÑ. Tõ ®ã, nh÷ng vÊn ®Ò ¨n ë, v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc trong t×nh tr¹ng thÊp kÐm kh«ng ®îc chó ý. Nh÷ng diÔn biÕn kinh tÕ ë Trung Quèc nh÷ng n¨m 1976-1978 ®· ph¶n ¸nh sù n«n nãng, ®©y lµ qu¸ tr×nh tiÕp nèi chñ tr¬ng “®¹i nh¶y vät” cña thêi gian tríc. Do vËy, nã dÉn tíi hËu qu¶ nghiªm träng ®èi víi nÒn kinh tÕ xÐt trªn ph¬ng diÖn c¬ cÊu vµ hiÖu qu¶. Víi n«ng nghiÖp, n¨m 1957 chiÕm tØ träng 43% th× n¨m 1978 h¹ xuèng 27% (trong tæng s¶n l- îng gi¸ trÞ c«ng-n«ng nghiÖp). Còng trong thêi gian Êy, tØ träng c«ng nghiÖp tõ 56% t¨ng lªn 72% trong tæng gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng-n«ng nghiÖp. Víi t×nh tr¹ng n«ng nghiÖp nh vËy, nªn trong thêi gian 1976-1978 hµng n¨m Trung Quèc ph¶i nhËp khÈu mét lîng l¬ng thùc vµ thùc phÈm thêng chiÕm 20% trong tæng gi¸ trÞ hµng ho¶ nhËp khÈu. C«ng nghiÖp nhÑ còng trong t×nh tr¹ng t¬ng tù khiÕn cho hµng ho¸ tiªu dïng khan hiÕm, ®êi sèng cña nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tãm l¹i, qua ®ã, ta cã thÓ thÊy ®îc Trung Quèc tiÕn hµnh c¶i c¸ch më cöa trong bèi c¶nh lÞch sö ®Æc thï kh«ng gièng víi bÊt cø níc nµo trªn thÕ giíi, biÓu hiÖn chñ yÕu nh sau: Thø nhÊt, c¶i c¸ch më cöa ®îc thùc hiÖn trong bèi c¶nh sù nghiÖp XHCN ®· tr¶i qua nh÷ng bíc quanh co gian khæ, nhÊt lµ ®· tr¶i qua bµi häc ®au xãt cña “c¸ch m¹ng v¨n ho¸”, nÒn kinh tÕ ®øng bªn bê sôp ®æ. Thø hai, c¶i c¸ch më döa ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së søc s¶n xuÊt t¬ng ®èi thÊp. Thø ba, c¶i c¸ch më cöa ®îc tiÕn hµnh díi thÓ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao ®é. Thø t, c¶i c¸ch më cöa hÇu nh ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së cña chÕ ®é c«ng h÷u ®¬n nhÊt. 6
 • 7. Thø n¨m,c¶i c¸ch më cöa tiÕn hµnh trong t×nh tr¹ng ®ãng cöa, nöa ®ãng cöa vµ hoµn c¶nh quèc tÕ ®Æc biÖt. Nh÷ng ®iÒu kiÖn còng nh khã kh¨n trªn ®a Trung Quèc vµo nh÷ng th¸ch thøc míi trªn con ®êng hoµ nhËp vµo hÖ thèng kinh tÕ thÕ giíi vµ buéc Trung Quèc ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p, chñ tr¬ng c¶i c¸ch kinh tÕ nÕu kh«ng muèn bÞ tôt hËu, kh«ng muèn ®a nh©n d©n vµo c¶nh lÇm than. Tõ ®ã Trung Quèc ®· b¾t tay vµo c«ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ tõ n¨m 1978 ®Õn nay. B - C¶I c¸ch kinh tÕ - mét bíc tiÕn vît bËc Héi nghÞ trung ¬ng III kho¸ XI §¶ng céng s¶n Trung Quèc ®îc coi lµ mét cuéc “gi¶i phãng t tëng” më ®êng cho c«ng cuéc c¶i c¸ch thÓ chÕ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ v¨n ho¸ ë Trung Quèc. NhiÖm vô quan trong hµng ®Çu cña cuéc c¶i c¸ch lµ c¶i c¸ch thÓ chÕ kinh tÕ. Sãng giã cña tiÕn tr×nh c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc h¬n 20 n¨m qua ®· tr¶i qua 3 giai ®o¹n ph¸t triÓn: + Giai ®o¹n thø nhÊt (tõ th¸ng 12-1978 ®Õn th¸ng 9-1984) lµ giai ®o¹n khëi ®Çu cña c¶i c¸ch.Träng ®iÓm cña c¶i c¸ch lµ ë n«ng th«n, ®ång thêi tiÕn hµnh më réng thÝ ®iÓm quyÒn tù chñ kinh doanh cña xÝ nghiÖp quèc h÷u ë thµnh phè ®· x©y dung ®Æc khu kinh tÕ. + Giai ®o¹n thø hai (tõ th¸ng 10-1984 ®Õn th¸ng 12-1991)lµ giai ®o¹n triÓn khai c¶i c¸ch. Träng ®iÓm cña c¶i c¸ch ë thµnh phè, xÝ nghiÖp quèc h÷u lµ kh©u trung t©m cña c¶ cuéc c¶i c¸ch, c¶ic¸ch gi¸ c¶ lµ then chèt. C¶i c¸ch tõ lÜnh vùc kinh tÕ më réng sang c¸c lÜnh vùc x· héi nh khoa häc kÜ thuËt, gi¸o dôc. + Giai ®o¹n thø ba (tõ ®Çu n¨m 1992 ®Õn nay) lµ giai ®o¹n bíc ®Çu x©y dung thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng XHCN.Träng ®iÓm cña c¶i c¸ch lµ s¸ng lËp chÕ ®é, chñ yÕu më réng vµ ph¸t triÓn thªm thÞ trêng , x©y dung chÕ ®é xÝ nghiÖp hiÖn ®¹i, x©y dùng hÖ thèng ®iÒu tiÕt vÜ m« míi. NÕu nãi nhiÖm vô chñ yÕu cña hai giai ®o¹n ®Çu lµ xãa bá chÕ ®é cò, dì bá ng«i nhµ cò th× nhiÖm vô cña giai ®o¹n thø ba lµ s¸ng lËp thÓ chÕ míi, x©y dùng ng«i nhµ míi. Tuy nhiªn, chóng t«i sÏ ph©n tÝch theo c¬ cÊu sau. I.C¶i c¸ch n«ng nghiÖp lµ nhiÖm vô cÇn thiÕt. 7
 • 8. Cuéc c¶i c¸ch lÇn nµy thùc chÊt lµ giao ruéng ®Êt cho n«ng d©n ®Ó hä thùc sù lµm chñ ®ång ruéng cña m×nh(chÕ ®é kho¸n). ChØ trong 5 ®Õn 6 th¸ng 5,7 triÖu ®éi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· chuyÓn thµnh 180 triÖu ®¬n vÞ s¶n xuÊt gia ®×nh. Trong thêi gian nµy, toµn bé ruéng ®Êt, gia sóc, n«ng cô vµ c¸c tµi s¶n c«ng h÷u kh¸c ®· ®îc chia cho c¸c gia ®×nh n«ng d©n. Cuéc c¶i c¸ch ®· c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®êi sèng n«ng th«n, ®ång thêi còng ®· lµm n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ó cÇn gi¶i quyÕt. Sau c¶i c¸ch, toµn bé sè ruéng trªn c¶ níc(kho¶ng 100 triÖu ha) ®· ®îc chia thµnh 1500 triÖu m¶nh nhá, diÖn tÝch trung b×nh mçi m¶nh kho¶ng mét mÉu(0,067ha). KÕt qu¶ cña cuéc c¶i c¸ch lµ ®¸ng mõng do Trung Quèc ®· t×m ra c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lÝ n«ng nghiÖp míi phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸ch quan, ®i vµo c¶i c¸ch thùc hiÖn kho¸n tr¸ch nhiÖm ®Õn tõng hé n«ng d©n ®i ®«i víi c¶i c¸ch chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ c¬ chÕ lu th«ng n«ng s¶n, thóc ®Èy n«ng nghiÖp t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. §i ®«i víi kho¸n hé t¹o ®IÒu kiÖn cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn Trung Quèc ®· chñ tr¬ng x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp h¬ng trÊn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n, chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp theo híng c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸. ë ®©y xin ®Ò cËp ®Õn mét trong nh÷ng “®iÓm s¸ng” ®Æc s¾c cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng XHCN Trung Quèc lµ c¸c xÝ nghiÖp h- ¬ng trÊn(h×nh thøc “doanh nghiÖp th«n x·”). Thêi k× ®Çu c¶i c¸ch, n«ng nghiÖp Trung Quèc ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín, lµm rung ®éng c¶ níc, nhng tõ n¨m 1985 s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÞ ch÷ng l¹i. N«ng th«n xuÊt hiªn nhiÒu vÊn ®Ò cÊp b¸ch lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña n«ng d©n, t¸c h¹i ®Õn tÝnh tÝch cùc cña s¶n xuÊt. Nhng kh«ng ph¶I tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ ë n«ng th«n Trung Quèc ®Òu gÆp khã kh¨n. C¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp ë n«ng th«n ngîc l¹i ®ang rÊt ph¸t ®¹t, ®îc ®¸nh gi¸ cao. Ngay tõ cuèi nh÷ng n¨m 50, ë Trung Quèc ®· xuÊt hiÖn nh÷ng xÝ nghiÖp x· ®éi: lµ nhng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp do c¸c c«ng x· vµ ®¹i ®éi s¶n xuÊt ë n«ng th«n lËp ra. N¨m 1978 cã 1,5 triÖu xÝ nghiÖp x· ®éi víi 28 trÖu lao ®éng. Cuéc c¶i c¸ch ë n«ng th«n ®· t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò quan trong cho sù ph¸t triÓn c¸c xÝ nghiÖp x· ®éi nhá s¶n xuÊt t¨ng trëng nhanh, ®ång thêi sè lîng lín lc lîng lao ®éng cña n«ng th«n còng t¨ng nhanh ®ßi hái c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp thu nhËn. Do vËy ®Õn n¨m 1983, sè ngêi lµm viÖc trong c¸c xÝ nghiÖp nµy t¨ng lªn 32,347 triÖu ngêi. N¨m 1984, xÝ nghiÖp x· ®éi ®æi tªn thµnh “xÝ nghiÖp h¬ng chÊn” bao gåm c¸c xÝ nghiÖp tËp thÓ cña x· th«n, xÝ nghiÖp 8
 • 9. héi kinh doanh 5 ngµnh lín lµ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i, dÞch vô vµ th¬ng nghiÖp. Tr¶i qua nhiÒu n¨m, xÝ nghiÖp h¬ng chÊn Trung Quèc kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Õn cuèi n¨m 1993 tæng sè xÝ nghiÖp h¬ng chÊn t¨ng lªn tíi 24,592 triÖu, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t 2902,26 tØ NDT cã 123,451 triÖu lao ®éng, lµm ra 52% gi¸ trÞ rßng t¨ng thªn cña x· héi. Víi 62% sè t¨ng thu nhËp rßng cña n«ng d©n lµ tõ xÝ nghiÖp h¬ng chÊn vµ 68% møc thuÕ t¨ng thªm trong n¨m lµ do xÝ nghiÖp h¬ng chÊn ®ãng gãp, ®· t¹o ra nguån ng©n s¸ch lín cho Trung Quèc. * Nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn vµ c¶i c¸ch cña n«ng nghiÖp Trung Quèc Trong 50 n¨m qua, ®Æc biÖt lµ qua 20 n¨m c¶i c¸ch n«ng nghiÖp Trung Quèc ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn vÒ c¬ chÕ tæ chøc, chÝnh s¸ch qu¶n lÝ n«ng nghiÖp thÝch hîp vÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, vÒ khoa häc c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ... KÕt qu¶ lµ tæng s¶n lîng c¸c lo¹i n«ng s¶n chñ yÕu ®Òu t¨ng trëng víi møc ®é cao. Thêi gian tõ 1949-1999, tæng s¶n lîng l¬ng thùc t¨ng 4,5 lÇn, tæng s¶n lîng dÇu ¨n t¨ng 6 lÇn, tæng s¶n lîng ®êng t¨ng 26 lÇn, tæng s¶n lîng tr¸i c©y t¨ng 25 lÇn, tæng s¶n lîng b«ng v¶i t¨ng 7,5 lÇn, tæng s¶n lîng thÞt c¸c lo¹i t¨ng 15 lÇn, tæng s¶n lîng thuû s¶n néi ®Þa vµ h¶I s¶n t¨ng 40 lÇn ... ®· ®¸p øng vÒ c¬ b¶n nhu cÇu l¬ng thùc, thùc phÈm cña x· héi. DiÖn tÝch canh t¸c ®Õn n¨m 1999-2000 ®· duy tr× ë møc 95-96 triÖu ha, trong ®ã diÖn tÝch lóa níc trªn 25 triÖu ha vµ diÖn tÝch ®Êt trång c¹n kho¶ng 70 triÖu ha. DiÖn tÝch gieo trång hµng n¨m duy tr× ë møc 150 triÖu ha, trong ®ã diÖn tÝch gieo trång c©y l¬ng thùc lµ 110 triÖu ha. Thµnh tùu to lín nhÊt cña n«ng nghiÖp Trung Quèc 50 n¨m qua lµ s¶n xuÊt l¬ng thùc, ®¶m b¶o c¬ b¶n c¸i ¨n cho 1,2 tØ ngêi Trung Quèc: mçi ngµy tiªu thô 750 triÖu kg l¬ng thùc, 60 triÖu kg thÞt lîn, 10 triÖu kg dÇu ¨n... Víi diÖn tÝch canh t¸c chØ chiÕm 7% diÖn tÝch canh t¸c cña thÕ giíi nhng ®Õn nay Trung Quèc ®· s¶n xuÊt ®îc trªn 20% s¶n lîng l¬ng thùc cña thÕ giíi vµ nu«i sèng ®îc 22% d©n sè cña thÕ giíi. §©y kh«ng chØ lµ k× tÝch, lµ niÒm tù hµo cña nÒn n«ng nghiÖp Trung Quèc trong nöa thÕ kØ qua, mµ cßn ®îc coi lµ mét thµnh tùu næi bËt ®¸ng kh©m phôc cña n«ng nghiÖp thÕ giíi. B×nh qu©n l¬ng thùc cña Trung Quèc n¨m 1949 lµ 197 kg/ngêi b»ng 73% b×nh qu©n l¬ng thùc trªn ®Çu ngêi cña thÕ giíi. 9
 • 10. §Õn n¨m 1995 ®¹t gÇn 400 kg/®Çu ngêi vµ b»ng 98% b×nh qu©n l¬ng thùc thÕ giíi... §Õn nay Trung Quèc ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ tæng s¶n lîng h¹t cèc, lóa m×, lóa níc, khoai t©y, rau dÇu lîn vµ c¸. §øng thø hai trªn thÕ giíi vÒ tæng s¶n lîng ng«, b«ng, chÌ, tr¸i c©y, cõu vµ lîng gç khai th¸c hµng n¨m. s¶n lîng n«ng s¶n b×nh qu©n ®Çu ngêi cña Trung Quèc cha cao v× d©n sè qu¸ lín(1,2 tØ ngêi) nhng ®èi víi cac n«ng s¶n chñ yÕu ®· cã møc t¨ng tr- ëng nhanh. Nh s¶n lîng rau xanh b×nh qu©n ®Çu ngêi cña Trung Quèc lµ 250 kg vît b×nh qu©n cña thÕ giíi. S¶n lîng l¬ng thùc ®¹t gÇn 400kg, thÞt ®¹t gÇn 50 kg, trøng ®¹t 17kg xÊp xØ b×nh qu©n thÕ giíi. Tõ n¨m 1991 ®Õn nay, s¶n lîng thÞt vµ trøng cña Trung Quèc hµng n¨m ®Òu vît MÜ. S¶n l- îng rau xanh cña Trung Quèc hiÖn nay ®¹t 320-350 triÖu tÊn/n¨m chiÕm trªn 50% s¶n lîng rau cña toµn thÕ giíi. S¶n lîng tr¸i c©y c¸c lo¹i cña Trung Quèc ®¹t kho¶ng 35 tÊn/n¨m, ®øng thø nh× thÕ giíi sau MÜ. Riªng s¶n lîng t¸o vµ lª cña Trung Quèc nhiÒu gÊp ®«I MÜ. S¶n lîng qu¶ cã mói cña Trung Quèc ®¹t 7 triÖu tÊn/n¨m ®øng thø 3 thÕ giíi. Trong 10 n¨m gÇn ®©y, nghÒ trång hoa cña Trung Quèc t¨ng c¶ vÒ diÖn tÝch, s¶n lîng vµ doanh thu. DiÖn tich trång hoa t¨ng 4,5 lÇn, gi¸ trÞ s¶n lîng t¨ng 5 lÇn. §Õn nay c¶ níc cã gÇn 100.000 ha trång hoa t¹o ra nguån thu nhËp 3 tØ NDT. Hoa cña Trung Quèc b¾t ®Çu v¬n ra thÞ trêng thÕ giíi. Riªng thµnh phè C«n Minh tØnh V©n Nam cã 350 ha hoa, hµng th¸ng s¶n xuÊt trªn 1 triÖu b«ng hoa vµ b¾t ®Çu xuÊt khÈu sang NhËt vµ mét sè níc kh¸c. N«ng nghiÖp Trung Quèc chuyÓn ®éng m¹nh mÏ tõ c«ng nghiÖp cæ truyÒn sang c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Trong nöa thÕ kØ qua, n«ng nghiÖp Trung Quèc kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc øng dông khao häc c«ng nghÖ th©m canh cæ truyÒn mµ ®· tÝch cùc nghiªn cøu, t×m tßi øng dông c¸c c«ng nghÖ míi phï hîp víi yªu cÇu t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vËt nu«i, t¨ng n¨ng suÊt n«ng nghiÖp vµ t¨ng s¶n lîng ®Êt ®ai trong tõng niªn vô s¶n xuÊt. Tríc hÕt, c«ng nghÖ sinh häc ®îc nghiªn cøu øng dông cã kÕt qu¶ phôc vô cho lai t¹o gièng míi vµ nh©n gièng. Trung Quèc lµ níc ®Çu tiªn trªn thÕ giíi nghiªn cøu ®îc nhiÒu gièng lóa lai ®a vµo s¶n xuÊt ®¹i trµ trong 25 n¨m gÇn ®©y trªn diÖn tÝch gÇn 20 triÖu ha, lµm t¨ng n¨ng suÊt tõ 10-25 t¹/ha. KÜ thuËt nh©n gièng b»ng nu«i cÊy m« còng ®îc øng dông réng r·i ®èi víi mÝa, chuèi.... 10
 • 11. VÒ thuû n«ng, ®· x©y dùng mét hÖ thèng hå chøa níc mÆt giÕng n- íc ngÇm, hÖ thèng kªnh m¬ng vµ m¸y mãc, thiÕt bÞ tíi tiªu ®¶m b¶o cho h¬n 45 triÖu ha gieo trång. C¬ giíi ho¸ n«ng nghiÖp còng ph¸t triÓn kh¸ nhanh. N¨m 1950 Trung Quèc míi cã 400 chiÕc m¸y kÐo, ®Õn n¨m 1978 cã 550 ngh×n m¸y kÐo lín vµ 1,37 triÖu m¸y kÐo nhá. §Õn nay cã gµn 600000 m¸y kÐo lín vµ gÇn 9 triÖu m¸y kÐo nhá. Møc ®é c¬ giíi ho¸ c¸c kh©u s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu hiÖn nay vÒ lµm ®Êt ®¹t 55-60% diÖn tÝch gieo trång, tíi tiªu, níc 70%, vËn chuyÓn 60%. Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, Trung Quèc ®· ®a vµo øng dông réng r·i trong s¶n xuÊt 10 h¹ng môc kÜ thuËt míi, trong ®ã cã c¸c gièng lóa lai kÜ thuËt trång rau ... viÖc øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi trong n«ng nghiÖp ®¶m b¶o t¨ng trëng n«ng nghiÖp 40%. §óc kÕt kinh nghiÖm ph¸t triÓn vµ c¶i c¸ch n«ng nghiÖp thêi gian qua. §¶ng céng s¶n Trung Quèc ®· häp héi nghÞ trung ¬ng lÇn thø III, kho¸ XV vµ ®· rót ra 5 kinh nghiÖm c¬ b¶n cña 20 n¨m c¶i c¸ch n«ng nghiÖp lµ: 1. CÇn ph¶i thõa nhËn vµ b¶o ®¶m ®Çy ®ñ quyÒn tù chñ cña n«ng d©n, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña n«ng d©n, h¹t nh©n lµ ®¶m b¶o lîi Ých vËt chÊt cña n«ng d©n, t«n träng quyÒn d©n chñ cña n«ng d©n... 2. CÇn ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu lo¹i së h÷u coi c«ng h÷u lµ chñ thÓ, thùc hiÖn së h÷u tËp thÓ ®èi víi ruéng ®Êt kinh doanh kho¸n gia ®×nh, t¸ch quyÒn sö dông víi quyÒn së h÷u, sö dông thÓ chÕ kinh doanh hai tÇng... 3. Kiªn tr× c¶i c¸ch theo híng thÞ trêng, t¹o ra søc sèng míi cho kinh tÕ n«ng th«n. X©y dùng ®Þa vÞ chñ thÓ cña trang tr¹i trong kinh doanh tù chñ cña c¸c n«ng hé, khuyÕn khÝch n«ng d©n ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ híng vÒ thÞ trêng. C¶i c¸ch thÓ chÕ lu th«ng n«ng s¶n phÈm. T¨ng c- êng c¶i thiÖn vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc ®èi víi l¬ng thùc. 4.T«n träng ®Çy ®ñ tinh thÇn s¸ng t¹o cña n«ng d©n, dùa vµo quÇn chóng thóc ®Èy sù nghiÖp vÜ ®¹i cña c¶i c¸ch. Kho¸n hé vµ xÝ nghiÖp h¬ng trÊn lµ nh÷ng s¸ng t¹o to lín cña n«ng d©n Trung Quèc díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Kiªn tr× ®êng lèi c«ng t¸c c¨n b¶n “tõ quÇn chóng mµ ra, ®i vµo quÇn chóng ”. 5. XuÊt ph¸t tõ toµn côc, coi träng cao ®é n«ng nghiÖp, lµm cho c¶i c¸ch n«ng th«n vµ c¶i c¸ch thµnh thÞ phèi hîp víi nhau, ph¸t triÓn hµi 11
 • 12. hoµ. Kiªn tr× coi n«ng nghiÖp lµ c¬ së, tõ c¸c mÆt chÝnh s¸ch, khoa häc kÜ thuËt, ®Çu t hçi trî m¹nh mÏ cho n«ng nghiÖp. II. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖp lµ nhiÖm vô hµng ®Çu. 1. T¨ng cêng vèn ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt nhiÒu hµng xuÊt khÈu. §Ó hiÖn ®¹i ho¸ nÒn c«ng nghiÖp, Trung Quèc tríc hÕt t¨ng cêng ®Çu t cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt b»ng c¸c nguån vèn cña nhµ níc, cña t b¶n n- íc ngoµi ®a vµo vµ vèn ®i vay cña níc ngoµi. Vèn cña níc ngoµi ®îc sö dông trong thêi gian tõ n¨m 1979 ®Õn n¨m1992 lªn tíi 98,43 tØ (USD) trong ®ã cã 34,51 tØ (USD) lµ ®Çu t trùc tiÕp, 60,08 tØ (USD) lµ tÝn dông. Trung Quèc nhËp nhiÒu thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó thÕ cho c¸c m¸y cò, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c xÝ nghiÖp võa vµ nhá, x©y dùng thªm nhiÒu c«ng tr×nh míi, nh»m s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®Ó xuÊt khÈu. Trung Quèc ®· dïng 80% sè vèn vay ®îc, chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn c¸c nghµnh mòi nhän vµ x©y dùng c¬ s¬ vËt chÊt h¹ tÇng cho c«ng nghiÖp. §Ó sö dông vèn cã hiÖu, Trung Quèc còng thay ®æi c¸ch qu¶n lÝ trong c«ng nghiÖp. C¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ®îc níi réng quyÒn h¹n kinh doanh(tù lËp kÕ ho¹ch, tù t×m nguyªn liÖu vµ thÞ trêng tiªu thô...) nhµ níc chØ lµm nhiÖm vô ®IÒu tiÕt, chØ ®¹o ë cÊp vÜ m«.§Ó cã c¸c mÆt hµng cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ, Trung Quèc mét mÆt hÕt søc coi träng viÖc nhËp khÈu kÜ thuËt tõ níc ngoµi, nhng mÆt kh¸c còng ra søc ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt lîng nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng, c¸c mÆt hµng tiªu dïng vèn cã tiÕng nh: t¬ lôa, dông cô gia ®×nh...Víi chÝnh s¸ch tËn dông nguån nh©n lùc trong níc ®Ó chÕ biÕn vµ ®Ó b¸n ra níc ngoµi c¸c thµnh phÈm víi gi¸ cao, Trung Quèc võa gi¶i quyÕt ®îc t×nh tr¹ng thõa lao ®éng, võa thu hót ®îc nhiÒu ngo¹i tÖ m¹nh. 2. Nh÷ng thay ®æi trong s¶n xuÊt vµ ph©n bè c«ng nghiÖp. Gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp ®· chiÕm 45% GDP. TØ lÖ hµng c«ng nghiÖp tham gia vµo c¸n c©n bu«n b¸n víi níc ngoµi ngµy cµng t¨ng. Trung Quèc ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ s¶n lîng than, xi m¨ng, v¶i b«ng sîi. Tr- íc n¨m 1988 Trung Quèc ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng nh: luyÖn kim, dÖt, c«ng nghiÖp nhÑ vv..GÇn ®©y Trung Quèc tËp trung ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i nh: ®iÖn tö, c¬ khÝ 12 Tải bản FULL (28 trang): https://bit.ly/3mcVTlW Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 • 13. chÝnh x¸c, ho¸ chÊt vµ du lÞch, vv.. nh»m thay ®æi ®¸ng kÓ c¬ cÊu c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. C¸c trung t©m c«ng nghiÖp cò ë vïng §«ng B¾c Trung Quèc nh C¸p NhÜ T©n, ThÈm D¬ng, An S¬n víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng ®îc tiÕp tôc ph¸t triÓn. C¸c thµnh phè B¾c Kinh, Th¸i Nguyªn, Bao §Çu(vïng Hoa B¾c) cã c¶ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp nhÑ vµ thùc phÈm.Ngµy nay vïng h¹ lu s«ng Trêng Giang (Hoa Trung) còng trë thµnh vïng c«ng nghiÖp quan trong víi hai trung t©m lín: Thîng H¶i, Vò H¸n. Ngoµi ra c¸c ngµnh c«ng nghiÖp n¨ng lîng , khai kho¸ng, ho¸ chÊt còng b¾t ®Çu ®- îc ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c tØnh vµ thµnh phè miÒn T©y (Lan Ch©u, T©y An... ).§Æc biÖt c¸c mÆt hµng vËt liÖu x©y dùng, ®å gèm, sø, hµng dÖt ®îc s¶n xuÊt ë kh¾p c¸c vïng n«ng th«n. B¶ng2: S¶n lîng mét sè ngµnh c«ng nghiÖp (1990) Lo¹i s¶n phÈm S¶n lîng Than(triÖu tÊn) 1000 ThÐp(triÖu tÊn) 71 DÇu má(triÖu thïng) 1040 §iÖn(triÖu kw/h) 620000 DÖt b«ng v¶i(triÖu mÐt) 15800 Len, d¹, t¬, lôa(triÖu mÐt) 240 Tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp t¨ng nhanh, møc t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m thêi k× 1978-1992 lµ 13,2%, gi¸ trÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp thêi k× nµy tÝnh theo gi¸ so s¸nh t¨ng 1,7 lÇn. N¨m 1993 s¶n xuÊt t¨ng trëng m¹nh mÏ. So víi n¨m 1992 t¨ng tíi 23,6%, gi¸ trÞ s¶n lîng ®¹t 4047,2 tØ(NDT). Gi¸ trÞ tµI s¶n cè ®Þnh cña c«ng nghiÖp c¶ níc n¨m 1993 ®¹t 1996,3 tØ(NDT), so víi con sè 340 tØ(NDT) cña n¨m 1978 th× t¨ng 1656,3 tØ(NDT).Qua x©y dùng c¬ b¶n, n¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chÝnh míi t¨ng thªm trong thêi gian nµy lµ: B¶ng 3: N¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chÝnh míi t¨ng thªm Lo¹i s¶n phÈm S¶n lîng t¨ng thªm Gang (triÖu tÊn) 13,33 ThÐp (triÖu tÊn) 14,13 Than (triÖu tÊn) 184,35 Nhùa (triÖu tÊn) 1,42 Ho¸ chÊt (triÖu tÊn) 6,64 13 3524917