Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh nghiệp tại việt nam

N

Thực Trạng Và Giải Pháp Công Tác Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Trong Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña nh÷ng bøc xóc cña ®Ò tµi.
Chøc n¨ng qu¶n trÞ nh©n lùc lu«n lu«n hiÖn h÷u lªn trong mçi tæ chøc
nh»m môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ hiÖu n¨ng nh©n tè con ngêi trong ho¹t ®éng
cña tæ chøc. Qu¶n trÞ nh©n lùc hiÖn ®¹i nh»m môc tiªu t¹o sù c©n b»ng vÒ mäi
mÆt gi÷a ngêi lao ®éng vµ tæ chøc. Tõ khi níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ
ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· t¹o ra nh÷ng sù thay ®æi
mang tÝnh c¸ch m¹ng trong qu¶n lý. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ngµy cµng cã
vai trß quan träng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh baÞ cña doanh nghiÖp.
Doanh nghiÖp nµo cã ®îc nh÷ng nh©n viªn giái, biÕt ph¸t huy tiÒm n¨ng cña
mäi ngêi doanh nghiÖp ®ã sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong mét thÕ giíi c¹nh
tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt. §Ó duy tr× vµ sö dông cã hiÖu qu¶
nguån nh©n lùc cña mét doanh nghiÖp th× kh«ng thÓ dõng l¹i ë ho¹t ®éng
tuyÓn dông - tuyÓn chän sao cho cã ®îc c¸c nh©n viªn giái mµ cßn ph¶i biÕt
®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng ngêi. Do ®ã c«ng t¸c ®¸nh gi¸
thùc hiÖn c«ng viÖc cã vai trß quan träng kh«ng chØ cung cÊp tµi liÖu vÒ t×nh
h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc lµm c¬ së tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ nguån
nh©n lùc kh¸c nh tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, thï lao lao ®éng... mµ cßn
cã ý nghÜa kh¸c lµ sù c«ng nh©n cña doanh nghiÖp ®èi víi kÕt qu¶ thùc hiÖn
c«ng viÖc cña mçi nh©n viªn. Mét doanh nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh c«ng t¸c
®¸nh gi¸ thùc hiÖn viÖc sÏ lu«n bÞ ®éng vµ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Tuy nhiªn
cã rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam hiÖn nay vÉn cha quan t©m tíi vÊn
®Ò nµy mét c¸ch ®óng møc. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vÉn mang
nÆng tÝnh h×nh thøc, lµm theo thãi quan vµ kinh nghiÖm ®· dÉn ®Õn nhiÒu sai
lÇm, h¹n chÕ lµm gi¶m vai trß, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng
viÖc. C¸c doanh nghiÖp cßn lóng tóng trong viÖc x©y dùng cho m×nh mét ch-
¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc bµi b¶n vµ khoa häc do thiÕu c¬ së vÒ
lý thuyÕt vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh. Bªn c¹nh ®ã mét sè doanh nghiÖp cha cã hÖ
Khoa kinh tÕ lao ®éng 1
§Ò ¸n m«n häc
thèng ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, gÇn nh bá qua giai ®o¹n nµy. Do vËy yªu
cÇu bÊt cËp hiÖn nay lµ cÇn ph¶i cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp lý thuyÕt c¬
b¶n vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh x©y dùng vµ qu¶n lý mét ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ thùc
hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Trong khu«n khæ ®Ò ¸n cña m×nh em
mong muèn ®îc lµm s¸ng tá h¬n vÊn ®Ò trªn, gióp cho c¸c c«ng ty cña ViÖt
Nam ngµy cµng v÷ng m¹nh t¬ng lai. H¬n n÷a qua ®Ò ¸n nµy em muèn «n l¹i
vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc cho b¶n th©n.
2. Môc ®Ých, nhiÖm vô cña ®Ò ¸n.
§Ò ¸n tËp trung lµm râ ý nghÜa, tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸
thùc hiÖn c«ng viÖc, cung cÊp c¬ së lý thuyÕt ®Ó tiÕn hµnh ®¸nhgi¸ thùc hiÖn
c«ng viÖc, cung cÊp c¬ së lý thuyÕt ®Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc
còng nh qu¶n lý, x©y dùng ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong mét
tæ chøc. §ång thêi h©n tÝch nh÷ng u nhîc ®iÓm vÒ thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸
thùc hiÖn c«ng viÖc cña doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam, kiÕn nghÞ mét sè gi¶i
ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®ã.
3. §èi tîng nghiªn cøu.
§Ò ¸n tËp trung vµo nghiªn cøu lµm râ c¬ së lý thuyÕt cña c«ng t¸c ®¸nh
gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña mét doanh nghiÖp.
4. C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
C¸c ph¬ng ph¸p chñ yÕu ®îc dïng ®Ó nghiªn cøu
- Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp
- Ph¬ng ph¸p thèng kª
- Ph¬ng phap so s¸nh
- Ph¬ng ph¸p t duy l«gic
5. KÕt cÊu ®Ò ¸n:
§Ò ¸n gåm 3 phÇn: Ngoµi 2 phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn
Néi dung gåm cã 3 ch¬ng
Ch¬ng I: VÊn ®Ò ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong doanh nghiÖp
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong c¸c
doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam.
Khoa kinh tÕ lao ®éng 2
§Ò ¸n m«n häc
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc
hiÖn c«ng viÖc trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.
Khoa kinh tÕ lao ®éng 3
§Ò ¸n m«n häc
Ch¬ng I: VÊn ®Ò ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc
trong doanh nghiÖp
1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn
c«ng viÖc
1.1. Kh¸i niÖm:
C«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét ho¹t ®éng qu¶n lý nguån
nh©n lùc quan träng vµ ®îc tiÕn hµnh trong bÊt kú tæ chøc nµo díi mét hÖ
thèng chÝnh thøc hay kh«ng chÝnh thøc. Cã nhiÒu c¸c kh¸i niÖm vµ tªn gäi
kh¸c nhau vÒ c«ng t¸c nh ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c, ®¸nh gi¸ nh©n viªn,
xem xÐt t×nh tr¹ng thùc hiÖn c«ng viÖc.. Chóng ta ®a ra mét sè kh¸i niÖm ®Ó
xem xÐt díi nhiÒu gãc ®é.
* Kh¸i niÖm 1: (NguyÔn Thanh Hîi)
§¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña nh©n viªn lµ mét ho¹t ®éng
quan träng qu¶n trÞ nh©n lùc. Nã gióp cho C«ng ty cã c¬ së ®Ó ho¹ch ®Þnh
tuyÓn chän ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. §¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc cña nh©n
viªn quyÕt ®Þnh mét phÇn kh«ng nhá sù thµnh c«ng cña xÝ nghiÖp.
Kh¸i niÖm 2: (NguyÔn H÷u Th©n)
§¸nh gi¸ sù hoµn thµnh c«ng t¸c hay cßn ®îc gäi lµ ®¸nh gi¸ thµnh tÝch
c«ng t¸c lµ mét hÖ thèng chÝnh thøc duyÖt xÐt vµ ®¸nh gi¸ sù hoµn thµnh c«ng
t¸ cña mét c¸ nh©n theo ®Þnh kú.
* Kh¸i niÖm 3:
§¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét thñ tôc ®· tiªu chuÈn ho¸ ®îc tiÕn
hµnh mét c¸ch thêng xuyªn nh»m thu nhËp nh÷ng th«ng tin vÒ: kh¶ n¨ng nghÒ
nghiÖp - kÕt qu¶ c«ng t¸c - nguyÖn väng c¸ nh©n - triÓn väng ph¸t triÓn cña
mçi ngêi.
* Kh¸i niÖm 4:
Khoa kinh tÕ lao ®éng 4
§Ò ¸n m«n häc
§¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ®îc hiÓu lµ c¸ch ®¸nh gi¸ hÖ thèng vµ
chÝnh thøc t×nh h×nh tÝnh c«ng viÖc cña tõng ngêi trªn c¬ së so s¸nh nh÷ng
tiªu chuÈn ®· ®îc x©y dùng tõ tríc ®©y ®ång thêi cã sù tho¶ thuËn viÖc ®¸nh
gi¸ ®ã cña tõng ngêi lao ®éng.
Víi kh¸i niÖm mét t¸c gi¶ dêng nh míi nãi ®îc tÇm quan träng vµ t¸c
®éng cña ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc mµ cha nãi trong ®¸nh gi¸ gåm nh÷ng
c¸i g×?
Víi kh¸i niÖm 2 t¸c gi¶ dêng nh mang tÝnh liÖt kª khi ®¸nh gi¸ mét c¸
nh©n, t¸c gi¶ còng ®· nªu ®îc motä sè phÇn nh cã tÝnh hÖ thèng bµi b¶n nhng
nh×n chung vÉn cßn thiªó.
Víi kh¸i niÖm 3: t¸c gi¶ còng nªu ®îc ®©y lµ thñ tôc.., tiÕn hµnh thêng
xuyªn nh»m ®Ó thu thËp th«ng tin th× cha ®ñ.
Víi kh¸i niÖm 4: theo em cã lÏ ®©y lµ kh¸i niÖm ®Çy ®ñ nhÊt qua kh¸i
niÖm cho thÊy ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ph¶i cã tÝnh hÖ thèng vµ chÝnh
thøc. TÝnh hÖ thèng ®îc thÓ hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÑc ph¶i
bao gåm mét sè c¸c bíc ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch bµi b¶n vµ khoa häc nh»m
®¶m b¶o sù chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng ®èi víi tõng ngêi lao ®éng trong tæ chøc.
TÝnh chÝnh thøc thÓ hiÖn ë sù c«ng khai, hîp ph¸p, ®îc sù ñng hé cña ngêi lao
®éng vµ thÓ hiÖn b»ng v¨n ho¸. Bªn c¹nh ®ã chóng ta ph¶i x©y dùng tiªu
chuÈn ®¸nh gi¸ nh: khèi lîng c«ng viÖc, chÊt lîng c«ng viÖc, th¸i ®«, ý thø,
t×nh thÇn tr¸ch nhiÖm. Sau khi ®¸nh gi¸ ph¶i cã sù th¶o luËn víi ngêi lao ®éng
b»ng c¸ch th«ng b¸o kÕt qu¶ lµm viÖc cu¶ ngêi lao ®éng ®Õn tõng ngêi. Tõ ®ã
kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc thõa nhËn vµ lµ c¬ së cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý
trong tæ chøc.
1.2. Môc ®Ých:
C«ng t¸c ®aÝnh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong tæ chøc cã rÊt nhiÒu môc
®Ých kh¸c nhau nhng ®Òu nh»m ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chung lµ:
N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc vµ gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh
qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng. Trong ®ã môc tiªu cô thÓ ®îc chia
Khoa kinh tÕ lao ®éng 5
§Ò ¸n m«n häc
thµnh hai nhãm: ®¸nhgi¸ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc cña ngêi lao ®éng vµ híng dÉn,
ph¸t triÓn sù thùc hiÖn c«ng viÖc trong t¬ng lai.
* §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc cña ngêi lao ®éng bao gåm:
- §a ra th«ng tin ph¶n håi vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m gióp
cho ngêi lao ®éng thÊy ®îc møc ®é thùc hiÖn c«ng viÖc hiÖn t¹i cña hä tõ ®ã
gióp hä thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n.
- Cung cÊp tµi liÖu lµm c¨n cø tr¶ l¬ng tr¶ thëng. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ tuyªn
truyÒn ®Ò b¹t hay sa th¶i.
- Gióp cho ngêi qu¶n lý cã thÓ b¶o vÖ hay thay ®æi c¸c quyÕt ®Þnh cña
m×nh. Cung cÊp th«ng tin ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh khen thëng hay b¶o vÖ sù thùc
hiÖn tèt hay kh«ng tèt c«ng t¸c cña ngêi lao ®éng.
* Híng dÉn ph¸t triÓn sù thùc hiÖn c«ng viÖc trong t¬ng lai.
- §a ra c¸c lêi khuyªn, quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh ®µo t¹o huÊn luyÖn ngêi lao
®éng nh»m c¶i thiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng trong t¬ng
lai.
- N©ng cao sù g¾n bã ngêi lao ®éng víi tæ chøc qua viÖc t¹o ra c¸ c¬ héi,
kÕ ho¹ch nh»m ®µo t¹o vÇ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng.
- T¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng th«ng qua viÖc c«ng nhËn thµnh tÝch,
kÕt qu¶ lao ®éng.. hay t¨ng cêng gióp ®ì trong thùc hiÖn c«ng viÖc.
- T¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a ngêi qu¶n lý vµ nh©n viªn .
- Th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc chóng ta x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò
khã kh¨n c¸c th¸ch thøc cña c¸ nh©n vµ tæ chøc ®ang ph¶i ®èi mÆt tõ ®ã ®a ra
c¸c ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt mét c¸ch kÞp thêi.
1.3. ý nghÜa.
§¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng qu¶n lý
nguån nh©n lùc mµ c¶ trong doanh nghiÖp, nã cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc ®¸nh gi¸ kh«ng chØ cã ý nghÜa lµ thÈm ®Þnh
kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc mµ cßn cã ý nghÜa c«ng nhËn thµnh tÝch cña nh©n
viªn trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ sÏ trë lêi
Khoa kinh tÕ lao ®éng 6
§Ò ¸n m«n häc
®îc c¸c c©u hái quan träng lu«n ®îc ®Æt ra tõ phÝa ngêi lao ®éng vµ phÝa
doanh nghiÖp.
* PhÝa ngêi lao ®éng: (1) T«i ®ang lµm tèt c«ng viÖc ë møc nµo?
(2) T«i cã thÓ lµm tèt h¬n ë møc ®ã hay kh«ng?
(3) NÕu cã th× cã thÓ tíi møc nµo?
(4) T«i cÇn lµm g× ®Ó ®¹t ®îc møc ®ã?
* PhÝa doanh nghiÖp: (1) Ngêi lao ®éng ®ang lµm viÖc tèt ë møc nµo?
(2) Tæ chøc cã thÓ lµm g× ®Ó hç trî cho ngêi lao
®éng lµm viÖc tèt h¬n?
(3) Ngêi lao ®éng ph¶i thay ®æi nh÷ng hµnh vi c¸
nh©n g× cho phï hîp.
Nh vËy ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi
c¶ ngêi lao ®éng vµ tæ chøc.
* §èi víi ngêi lao ®éng: Th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ngêi
lao ®éng sÏ biÕt ®îc sù nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tõ phÝa tæ chøc ®èi víi t×nh h×nh
thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh vµ ®ång nghiÖp. §ång thêi cã c¬ héi ®Ò xuÊt ý
kiÕn vµ yªu cÇu sù gióp ®ì nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc hiÖn
t¹i vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng trong t¬ng lai. Theo dâi gi¸m s¸t c¸c quyÕt ®Þnh
qu¶n lý tõ phÝa tæ chøc cã c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c hay kh«ng: nh c¸c quyÕt
®Þnh vÒ tiÒn l¬ng tiÒn thëng, kû luËt, th¨ng cøc, gi¸ng cøc, ®µo t¹o... lu«n lµ
c¸c quyÕt ®Þnh ®îc quan t©m ®èi víi ngêi lao ®éng.
* §èi víi tæ chøc: §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã mét ý nghÜa rÊt
quan träng ®èi víi tæ chøc cã ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nh©n lùc
kh¸c nhau trong tæ chøc. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc sÏ cung cÊp th«ng tin
vÒ thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng c¸ nh©n ngêi lao ®éng lµm c¬ së ®Ó ®a ra c¸c
quyÕt ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng còng nh b¶o vÖ ®îc c¸c quyÕt
®Þnh ®ã c¶ vÖ mÆt ph¸p luËt vµ biÖn hé vÒ ®¹o ®øc. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng
viÖc cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc. Mét hÖ thèng ®¸nh
gi¸ kh«ng bµi b¶n, khoa häc, thiÕu chÝnh x¸c sÏ g©y ra t©m lý hoang mang
thiÕu tin tëng cña ngêi lao ®éng vµo c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña tæ chøc.
Khoa kinh tÕ lao ®éng 7
§Ò ¸n m«n häc
* §èi víi nhµ qu¶n lý: ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã ý nghÜa to lín lµ
c¸nh tay ®¾c lùc cho c¸c nhµ qu¶n lý nhËn xÐt dd¸nh gi¸ nh©n viªn cña m×nh.
Th«ng qua ®¸nh gi¸ gióp nhµ qu¶n lý n¾m ®îc n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng
ngêi tõ ®ã cã nh÷ng khuyÕn khÝch gióp ®ì hä hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh
tèt h¬n. ThÊy ®îc nh÷ng khã kh¨n mµ ngêi lao ®éng ®ang gÆp ph¶i tõ ®ã ®a ra
kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu ®µo taä vµ ph¸t triÓn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cho
hä. Trªn c¬ së ®ã ®iÒu chØnh ho¹t ®éng qu¶n lý cho thÝch hîp, lËp chiÕn lîc
ph¸t triÓn con ngêi, cã nh÷ng quyÕt ®Þnh th¨ng tiÕn, ®Ò b¹t haycÇn tuyÓn dông
thªm lao ®éng ®Ó cã sù c©n ®èi trong doanh nghiÖp.
2. Mèi quan hÖ gi÷a ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc víi c¸c chøc n¨ng
qu¶n lý nh©n sù kh¸c
§¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù trong
doanh nghiÖp do vËy cã t¸c ®éng qua l¹i víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù
kh¸c. §iÒu dã ®îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau:
C¸c yÕu tè bªn ngoµi ¶nh hëng
H1: Mèi quan hÖ víi c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ nh©n lùc kh¸c trong doanh
nghiÖp.
Tõ s¬ ®å trªn ta thÊy c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cho mèi
quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ nh©n sù kh¸c cña doanh nghiÖp, c¸c
mèi quan hÖ ®ã cô thÓ:
Khoa kinh tÕ lao ®éng 8
Ph©n tÝch
c«ng viÖc
§¸nh gi¸
thùc hiÖn
c«ng viÖc
KÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc
TuyÓn dông - tuyÓn chän
Biªn chÕ lao ®éng
T¹o ®éng lùc trong lao ®éng
§µo t¹o vµ ph¸t triÓn
Thï lao lao ®éng
Quan hÖ lao ®éng
§Ò ¸n m«n häc
2.1. §èi víi ph©n tÝch c«ng viÖc:
§¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vµ ph©n tÝch c«ng viÖc cã t¸c ®éng hai
chiÒu qua l¹i. Tõ viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc chóng ta cã b¶ng m« t¶ c«ng viÖc
b¶ng yªu cÇu víi ngêi thùc hiÖn tõ hai b¶ng nµy cho chóng ta biÕt ®îc yªu cÇu
cña c«ng viÖc ®ßi hái nh thÕ nµo. Qua b¶ng m« t¶ c«ng viÑc tãm t¾t tÊt c¶
nh÷ng g× liªn quan c«ng viÖc lµm cho ngêi qu¶n lý còng nh ngßi lao ®éng
hiÓu vÒ c«ng viÖc mµ hä ®ang lµm. Cßn b¶ng yªu cÇu thùc hiÖn c«ng viÖc cho
ngêi lao ®éng hiÓu ®îc nh÷ng yªu cÇu ph¶i cã cua ngêi lao ®éng. Tõ ph©n tÝch
c«ng viÖc cho chóng ta hiÓu ®îc c«ngviÖc cÇn ®îc tiÕn hµnh, thùc hiÖn nh thÕ
nµo vµ ngêi lao ®éng cÇn cã nh÷ng yªu cÇu g× ®Ó thùc hiÖn nã. ViÖc ®¸nh gi¸
thùc hiÖn c«ng viÖc cã thÓ dùa vµo ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch
chÝnh x¸c, khi ®¸nh gi¸ chóng ta cã thÓ ®èi chiÕu víi hai b¶n m« t¶ c«ng viÖc
vµ ph¶n ¸nh yªu cÇu ®èi víi ngêi thùc hiÖn. Tuy nhiªn nã cã t¸c ®éng ngîc trë
l¹i nÕu chóng talµm tèt c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc th× chóng tacã
thÓ ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng sai sãt trong ph©n tÝch c«ng viÖc tõ ®ã cã nh÷ng söa
®æi vµ ®iÒu chØnh hîp lý h¬n nh»m n©ng cao tÝnh phï hîp vµ cã ý nghÜa ph©n
tÝch c«ng viÖc trong qu¶n lý.
2.2. §èi víi kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc.
KÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc lµ mét qu¸ tr×nh mµ th«ng qua nã c¸c doanh
nghiÖp ®¶m b¶o ®îc ®Çy ®ñ sè lîng, chÊt lîng ngêi lµm viÖc phï hîp yªu cÇu
c«ng viÖc hoÆc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©nlùc lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c yªu
cÇu vÒ nguån nh©n lùc trong t¬ng lai vµ mäi giai ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp. Tõ yªu cÇu ®ã cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc th«ng
qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc chç nµo thõa,
thiÕu lao ®éng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®¸p øng kÞp thêi.
2.3. TuyÓn dông - tuyÓn chän.
TuyÓn dông lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm, ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸ nh©n c¶
bªn trong, ngoµi doanh nghiÖp cã ®ñ tiªu chuÈn phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc
Khoa kinh tÕ lao ®éng 9
§Ò ¸n m«n häc
®¨ng ký tham dù vµo c¸c chøc danh cßn trèng vµ khuyÕn ë doanh nghiÖp.
Th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc chóng ta cã thÓ thÊy ®îc doanh
nghiÖp ®ang thiÕu, thõa nh©n lùc, viÖc thõa thiÕu ®ã thuéc bé phËn nµo, nh÷ng
lo¹i c«ng viÖc nµo tõ ®ã cã thÓ bæ sung thay ®æi néi dung tuyÓn dông ®èi tîng
tuyÓn dông lµm cho c¸c c«ng t¸c tuyÓn dông cµng cã hiÖu qu¶ h¬n.
2.4. §èi víi biªn chÕ lao ®éng.
§©y lµ mét c«ng t¸c quan träng ®èi víi ngêi lao ®éng hä mong muèn
m×nh lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña doanh nghiÖp, hä mong muèn cã c¬ héi
th¨ng tiÕn vµ ®îc ®Ò b¹t ë nh÷ng chøc vô cao h¬n còng nh ®©y lµ yÕu tè c¬ së
®µo th¶i nh÷ng ngêi kh«ng phï hîp kh«ng chÊp hµnh néi quy doanh nghiÖp.
Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ chóng ta cã thÓ kiÓm tra, ph¸t hiÖn nh÷ng tiÒm n¨ng
cña nh©n viªn ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c th¨ng chøc. §Ò b¹t cho hä lªn lªn mét vÞ
trÝ cao h¬n ®Ó hä cã thÎ thÓ hiÖn hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh hay thuyªn chuyÕn hä
®Õn bé phËn phï hîp víi n¨ng lùc hiÖn cã.
2.5. §èi víi vÊn ®Ò t¹o ®éng lùc trong lao ®éng.
§éng lùc lµ sù kh¸t khao, tù nguyÖn trong tõng con ngêi ®Ó t¨ng cêng
mäi nç lùc nh»m ®¹t môc tiªu kÕt qu¶ cô thÓ nµo ®ã. Cã thÓ nãi ®èi víi ngêi
lao ®éng sù c«ng b»ng vµ ®îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng møc ®ã lµ mét yÕu tè
t¹o ®éng lùc cho hä lµm viÖc h¨ng h¸i h¬n, cè g¾ng h¬n ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao
h¬n. VËy nÕu chóng ta thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc th×
chóng ta cã kÕt qu¶ ®óng víi n¨ng lùc tõ ®ã t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng
lµm viÖc.
2.6. §èi víi ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn.
ViÖc xdac ®Þnh c¸c nhu cÇu cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, bé phËn cÇn
ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh»m lµm c¬ së ®Ó tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o
vµ ph¸t triÓn muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã mét c¸ch chÝnh x¸c vµ khoa häc tríc hÕt
chóng ta ph¶i biÕt ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc vµ chÝnh
x¸c tõ kÕt qu¶ ®ã ®Ó lµm c¬ së, ®Þnh híng cho nhu cÇu ®µo t¹o, bé phËn cÇn
ph¶o ®µo t¹o. §ång thêi th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cßn cã thÎ
x¸c ®Þnh c¶ néi dung cÇn ®µo t¹o ph¸t triÓn.
Khoa kinh tÕ lao ®éng 10
§Ò ¸n m«n häc
2.7. §èi víi c«ng t¸c thï lao lao ®éng.
ViÖc tr¶ thï lao lao ®éng ®îc c«ng b»ng chÝnh x¸c hay kh«ng, cã tr¶
®óng kh¶ n¨ng, kÕt qu¶ c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng hay kh«ng nã phô thuéc
vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña nhµ qu¶n lý ®èi víi ngêi lao
®éng cã chÝnh x¸c hay kh«ng. Cã thÓ nã ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét
c«ng cô, c¬ së ®Ó tr¶ thï lao lao ®éng hîp lý cho ngêi lao ®éng. Cã thÓ nãi
th«ng qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc nguån sè iÖu quan träng x¸c
®Þnh møc l¬ng, thëng cho c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c.
2.8. §èi víi quan hÖ lao ®éng
KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ c¨n cø ®Ó gi¶i quyÕt bÊt b×nh vµ
kû luËt lao ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c, lµ cã c¬ së ®Ó duy tr× kû luËt vµ néi quy
lao ®éng trong doanh nghiÖp. NÕu chóng ta cã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn
c«ng viÖc chÝnh x¸c vµ ngêi lao ®éng chÊp nhËn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®ã th× t¹o
bÇu kh«ng khÝ t©m lý trong doanh nghiÖp ®îc tèt ®Ñp h¬n, vui vÎ h¬n.
Tãm l¹i viÖc ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã liªn quan mËt thiÕt ®èi víi
c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nguån nh©n lùc kh¸c. NÕu chóng ta tiÕn hµnh ®¸nh gi¸
thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc vµ chÝnh x¸c ®Ó cã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸
thùc hiÖn c«ng viÖc chÝnh x¸c c«ng b»ng th× nã t¹o cho c¸c chøc n¨ng kh¸c
còng vËn hµnh tèt h¬n.
3. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng.
§Ó cã ®îc mét ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ cã hiÖu qu¶ th× viÖc lùa chän ph-
¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ lµ rÊt quan träng. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p ®¸nhgi¸ nµo
phô thuéc vµo lo¹i c«ng viÖc, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp v× viÖc lùa
chän ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ g¾n liÒn víi viÖc ®µo t¹o ngêi ®¸nh gi¸ ®Ó thùc hiÖn
tèt ph¬ng ph¸p ®ã. C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®· ®îc tiÕn hµnh ®iÒu tra vÒ møc
®é s dông trong thùc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh bëi b¶ng sau:
B¶ng 1: Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc
Ph¬ng ph¸p C¸c doanh
nghiÖp nhá (%)
C¸c doanh
nghiÖp lín (%)
Tæng
(%)
Khoa kinh tÕ lao ®éng 11
§Ò ¸n m«n häc
1: Ph¬ng ph¸p thang ®o ®¸nh gi¸ 59,5 54,2 56,7
2: Ph¬ng ph¸p b¶n têng thuËt 25,8 24,2 24,9
3: Ph¬ng ph¸p MBO 8,4 16,6 12,7
4: C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c 6,2 5,0 5,7
Tæng 100 100 100
H2:
3.1. Ph¬ng ph¸p thang ®o ®¸nh gi¸ ®å ho¹
§©y lµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®îc sö dông nhiÒu nhÊt so víi c¸c ph¬ng
ph¸p kh¸c, nã phï hîp víi c¶ doanh nghiÖp cã quy m« lín vµ c¶ c¸c doanh
nghiÖp cã quy m« nhá. Theo b¶ng 1 cho thÊy cã tíi 54,2% c¸c doanh nghiÖp
cã quy m« nhá ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy. Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸
sÏ cho ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ®èi tîng ®¸nh gi¸ vÒ c¸c
tiªu thøc ®îc x©y dùng tríc dùa trªn mét thang ®o x¸c ®Þnh c¸c møc thùc hiÖn
c«ng viÖc tõ thÊp ®Õn cao. C¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ bao gåm 2 lo¹i: thø nhÊt liªn
quan ®Õn c«ng viÖc bao gåm khèi lîng c«ng viÖc chÊt lîng c«ng viÖc ®· hoµn
thµnh. Thø hai liªn quan ®Õn ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc bao gåm: sù tin cËy,
tÝnh s¸ng t¹o, tÝnh thÝch nghi sù phèi hîp c¸c ho¹t ®éng, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn.
Thang ®o ®¸nh gi¸ cã thÓ gåm tõ 3 -7 møc ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh tõ:
xuÊt s¾c, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm. ViÖc x¸c ®Þnh thang ®o rÊt quan träng
kh«ng nªn qu¸ Ýt bëi nh vËy sÏ thiÕu tÝnh chÝnh x¸c do kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c
møc qu¸ lín g©y ra khã kh¨n khi sÕp nh÷ng ngêi nµo vµo møc ®é nµy, ngêi
kia vµo møc ®é kia khi chØ chªnh lÖch nhau rÊt Ýt vÒ ®iÓm hay vÒ viÖc xÕp lo¹i.
Trªn thang ®o ®¸nh gi¸ cã thÓ cho ®iÓm ®Ó lîng ho¸ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cã 2 lo¹i
thang ®o: thang ®o ®¸nh gi¸ liªn tôc lµ lo¹i thang ®o ë gi÷a c¸c møc ®é ®¸nh
gi¸ cã thÓ ®¸nh gi¸ ®èi tîng n»m ë møc nµy mµ kh«ng ph¶i hoµn toµn nhËn
xÐt lµ tèt hay kh«ng (h×nh 3a). Thagn ®o ®¸nh gi¸ kh«ng liªn tôc lµ lo¹i thang
®o ngêi ®¸nh gi¸ chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ cho ®iÓm taä c¸c møc ®é ®· ®îc xac ®Þnh
(h×nh 3b)
Khoa kinh tÕ lao ®éng 12
(a)
(b)
XuÊt s¾c
XuÊt s¾c
Kh¸ Trung b×nh YÕu
9 8 7 6 5 4 3 2 1
Kh¸ Trung b×nh YÕu
5 4 3 2 1
§Ò ¸n m«n häc
H3: Thang ®o ®¸nh gi¸
TÊt c¶ c¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ cã thÓ ®îc so¹n th¶o trªn mét phiÕu ®¸nh
gi¸. C¸ch ®¸nh gi¸ nµy cã u ®iÓm nhanh vµ thuËn tiÖn v× c¸c phiÕu cã thÓ sö
dông cho nhiÒu ®èi tîng ®¸nh gi¸ nhng cã nhîc ®iÓm lµ cã sù ¶nh hëng bëi
c¸c tiªu thøc khi ®¸nh gi¸ vµ viÖc lùa chän tiªu thøc nhiÒu khi kh«ng phï hîp
víi nhתu lo¹i c«ng viÖc kh¸c nhau (Hq)
Khoa kinh tÕ lao ®éng 13
§Ò ¸n m«n häc
Tªn nh©n viªn:........................... Híng dÉn ®¸nh gi¸
Chøc danh c«ng viÖc................... 1. Mçi lÇn xem xÐt mét yÕu tè, kh«ng
Bé phËn qu¶n ®èc....................... tíi quyÕt ®Þnh yÕu tè kh¸c
Thêi gian ®¸nh gi¸...................... 2. Xem xÐt thùc hiÖn c«ng viÖc trong suèt giai
®o¹n ®¸nh gi¸ tr¸nh tËp trung vµo 1 yÕu tè
3. §iÓm trung b×nh lµ ®iÓm ®¹t yªu cÇu.
4. §iÓm tõ thÊp (1 ®iÓm) ®Õn cao nhÊt (5 ®iÓm
C¸c chØ tiªu KÐm
( 1 ®iÓm)
Díi TB
(2 ®iÓm)
Trung b×nh
(3 ®iÓm)
Giái
(4 ®iÓm)
XuÊt s¾c
(5 ®iÓm)
1. Khèi lîng c«ng viÖc
2. ChÊt lîng c«ng viÖc
3. TÝnh tin cËy
4. TÝnh s¸ng t¹o
5. ThÝch nghi
6. Sù phèi hîp
TiÒm n¨ng t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn trong t¬ng lai
B©y giê ®ang ë gÇn møc tèi ®a thùc hiÖn c«ng viÖc
B©y giê ®ang ë gÇn møc tèi ®a nhng cã tiÒm n¨ng c¶i tiÕn.....
Cã kh¶ n¨ng cã kinh nghiÖm sau khi ®îc ®µo t¹o
Kh«ng cã nh÷ng h¹n chÕ
Ph¸t biÓu ý kiÕn cña nh©n viªn: ®ång ý , kh«ng ®ång ý
NhËn xÐt:..................................
Nh©n viªn..........................ngµy...................................
Qu¶n ®èc........................ ngµy......................................
CÊp qu¶n trÞ duyÖt.............ngµy....................................
H4: Ph¬ng ph¸p thang ®o ®¸nh gi¸ ®å ho¹
ViÖc sö dông chung mét phiÕu ®¸nh gi¸ cho c¸c tiªu thø cã thÓ g©y ra
sù ¶nh hëng lÉn nhau gi÷a c¸c tiªu thøc khi ®¸nh gi¸.
VÝ dô: mét ngêi ®îc ®¸nh gi¸ trªn tiªu thøc sè lîng vµ chÊt lîng tèt th×
còng dÔ dµng ®îc ®¸nh gi¸ c¸c tiªu thøc tÝnh s¸ng t¹o hay sù phèi hîp lµ tèt
mÆc dï thùc tÕ chóng chØ ë møc trung b×nh. §Ó h¹n chÕ ®iÒu nµy thùc tÕ cã
thÓ so¹n th¶o nhiÒu phiÕu ®¸nh gi¸ trªn ®ã mçi phiÕu chØ ghi mét tiªu thøc
®¸nh gi¸ sau ®ã tæng hîp l¹i.
Khoa kinh tÕ lao ®éng 14
§Ò ¸n m«n häc
§Ó ®¸nh gi¸ toµn diÖn vÒ mét nh©n viªn nªn sö dông sè ®iÓm ®¸nh gi¸
b×nh qu©n gia quyÒn cña sè ®iÓm c¸c tiªu thøc. ViÖc x¸c ®Þnh trong sè cña
tõng tiªu thøc phô thuéc vµo tÇm quan träng, møc ®é yªu cÇu cña c«ng viÖc
®èi víi tõng tiªu thøc tíi kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc. VÝ dô mét c«ng viÖc yªu
cÇu chÊt lîng coa h¬n sè lîng vµ c¸c yÕu tè cã trong sè cao h¬n. §Ó x¸c ®Þnh
träng sè ta cã thÓ ®a vµo ph¬ng ph¸p chuyªn gia viÖc x¸c ®Þnh ®iÓm trung
b×nh ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
C¸c tiªu thøc §iÓm sè §iÓm trung b×nh
Tû träng b»ng
a, 5 -5
Tû träng chªnh
lÖch b, (8 -2)
Tû träng chªnh
lÖch (2 -8, c
1: Sè lîng 5
2: ChÊt lîng 3 4 4,6 3,4
H5: TÝnh ®iÓm b×nh qu©n
A: 5 x 0,5 + 3 x 0,5 =4
B: 5 x 0,8 +3 x 0,2 =4,6
C: 5 x 0,2 + 3x 0,8 = 3,4
Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ b»ng thang ®ã ®¸nh gi¸ ®å ho¹ còng cã nh÷ng u
®iÓm, nhîc ®iÓm riªng. VÒ u ®iÓm ph¬ng ph¸p nµy cã thÓ lîng ho¸ ®îc t×nh
h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña ngêi lao ®«ngj b»ng con sè, dÔ dµng, thuËn tiÖn
cho th«ng tin ph¶n håi ®Õn víi ngêi lao ®éng, dÔ dµng ra quyÕt ®Þnh vÒ nh©n
sù. §èi víi viÖc thiÕt kÕ mÉu th× ®¬n gi¶n dÔ hiÓu, dÔ ¸p dông vµ cã thÓ sö
dông cho ngêi lao ®éng kh¸c nhau. VÒ nhîc ®iÓm: do viÖc ®¸nh gi¸ dùa trªn ý
kiÕn chñ quan cña ngêi ®¸nh gi¸ cho nªn nã dÔ dµng bÞ ¶nh hëng bëi c¸c yÕu
tè chñ quan ®Æc biÖt lµ c¸c tiªu thøc ®Þnh tÝnh. §ång thêi còng dÔ dµng bá qua
c¸c yÕu tè ®Æc thï cña c«ng viÖc do kh«ng ®îc sö dông ®Çy ®ñ trong mÉu
phiÕu. Khi ®¸nh gi¸ c¸c tiªu thøc dÔ dµng ¶nh hëng lÉn nhau lµm mÊt ®i tÝnh
kh¸ch quan trong ®¸nh gi¸.
3.2. Ph¬ng ph¸p danh môc kiÓm tra
Lµ mét danh môc c¸c c©u m« t¶ vÒ c¸c hµnh vi hoÆc th¸i ®é cã thÓ x¶y
ra cña ngêi lao ®éng vµ dùa trªn ý kiÕn chñ quan cña m×nh, ngêi ®¸nh gi¸
Khoa kinh tÕ lao ®éng 15
§Ò ¸n m«n häc
®¸nh dÊu vµo nh÷ng c©u m« t¶ mµ hä c¶m thÊy lµ ®óng vµ bá trèng víi nh÷ng
c©u mµ hä thÊ lµ kh«ng ®óng.
VÝ dô:
ChØ tiªu ý kiÕn cña ngêi ®¸nh gi¸
1. Tæ chøc tèt n¬i lµm viÖc V
2. S¸ng t¹o trong thùc hiÖn c«ng viÖc
3. Nghiªm tóc tu©n thñ kû luËt lao ®éng V
4. Sù phèi hîp, hiÖp t¸c trong c«ng viÖc
H5: §¸nh gi¸ b»ng danh môc kiÓm tra
§©y lµ mét ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ lµm chØ cÇn nh÷ng ngêi ®¸nh gi¸ liÖt
kª mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ sau ®ã tÝnh vµo nh÷ng chØ tiªu mµ ngêi lao ®éng
®¹t ®îc cßn nhng chØ tiªu cha ®¹t ®îc th× ®Ó trèng. Thêng ¸p dông ®èi víi
nh÷ng doanh nghiÖp nhá, sè lîng c¸n bé chuyªn tr¸ch Ýt. VÒ phÝa ngêi lao
®éng hä dÔ nhËn thÊy ®îc kÕt qu¶ m×nh ®¹t ®îc. Tuy nhiªn ph¬ng ph¸p nµy
còng cã nhiÒu nhîc ®iÓm nã nÆng tÝnh chñ quan cña ngêi ®¸nh gi¸, nÕu ngêi
®¸nh gi¸ cã tr×nh ®é kü n¨ng kÐm th× kÕt qu¶ thiÕu tÝnh chÝnh x¸c vµ c«ng
b»ng.
3.3. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ b»ng sù kiÖn quan träng
Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸ ph¶i quan s¸t vµ ghi l¹i theo c¸ch
m« t¶ nh÷ng hµnh vi yÕu kÐm hoÆc xuÊt s¾c cã liªn quan ®Õn THCV cña ngêi
lao ®éng trong suèt thêi kú ®¸nh gi¸ theo c¸c yÕu tè cña c«ng viÖc. Ph¬ng
ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ thuËn lîi cho th«ng tin ph¶n håi v× nã chØ râ nh÷ng
hµnh vi tèt hoÆc kh«ng tèt cña ngêi lao ®éng. Tõ nh÷ng ghi chÐp vÒ hµnh vi
®ã cña ngêi lao ®éng mét c¸ch liªn tôc sÏ tr¸nh ®îc nh÷ng lçi ¶nh hëng bëi sù
kiÖn gÇn nhÊt vµ ngêi ®¸nh gi¸ sÏ tr¸nh ®îc lçi do chñ quan g©y nªn. Nhng
ph¬ng ph¸p nµy còng cã mét sè nhîc ®iÓm ®ã lµ: Tèn thêi gian ph¶i ®îc ghi
chÐp, nhiÒu khi ®iÒu ®ã kh«ng ®îc thùc hiÖn mét c¸ch liªn tôc, kh«ng lîng
ho¸ ®îc th«ng tin. §ång thêi cã thÓ g©y t©m lý kh«ng tÝch cùc ë ngêi lao
®éng, ngêi lao ®éng lu«n cã c¶m gi¸c bÞ theo dâi gi¸m s¸t cho nªn møc ®é
tho¶ m·n víi c«ng viÖc gi¶m, ngêi lao ®éng kh«ng høng thó víi c«ng viÖc dÉn
®Õn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m. Nh vËy khi lùa chon ph¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i
Khoa kinh tÕ lao ®éng 16
§Ò ¸n m«n häc
chó ý h¹n chÕ c¸c nhîc ®iÓm trªn ®Ó n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan
cña hÖ thèng ®¸nh gi¸.
3.4. Ph¬ng ph¸p b¸n têng thuËt
Lµ ph¬ng ph¸p trong ®ã ngêi ®¸nh gi¸ m« t¶ b»ng v¨n b¶n nh÷ng ®iÓm
m¹nh ®iÓm yÕu nh÷ng tiÒm n¨ng còng nhu gîi ý ®èi víi sù THCV cña ngêi
lao ®éng.
Cóng nh nh÷ng ph¬ng ph¸p trªn ph¬ng ph¸p nµy rÊt thuËn lîi cho th«ng
tin ph¶n håi ®Õn ngêi lao ®éng. Cho nªn ph¬ng ph¸p nµy cã nhîc ®iÓm rÊt lín
vµ nã phô thuéc nhiÒu vµo kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cña ngêi ®¸nh gi¸ mang tÝnh chñ
quan lín. Ngêi ®¸nh gi¸ cã thÓ miªu t¶ nh÷ng c«ng viÖc rÊt b×nh thêng trë
thµnh nh÷ng sù kiÖn ®îc ®¸nh gi¸ cao vµ ngîc l¹i. §Ó h¹n chÕ c¸c nhîc ®iÓm
trªn th× cÇn ph¶i ®µo t¹o ngêi ®¸nh gi¸ mét c¸ch cÈn thËn, ph¶i gi¸o dôc tuyªn
truyÒn ®Ó cho hä hiÓu vÒ ý nghÜa, tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸. §ång
thêi cã thÓ sö dông c¸c mÉu têng thuËt ®Ó h¹n chÕ tÝnh chñ quan c¶m tÝnh vµ
tËp trung h¬n vµo c¸c khÝa c¹nh cÇn ®¸nh gi¸ trong b¶n têng thuËt.
3.5. Ph¬ng ph¸p so s¸nh.
Ph¬ng ph¸p so s¸nh lµ nh÷ng ph¬ng ph¸p sö dông ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña
mét ngêi lao ®éng trong tËp thÓ lao ®éng dùa trªn nh÷ng chØ tiªu cÇn thiÕt. Cã
nhiÒu ph¬ng ph¸p so s¸nh kh¸c nhau nhng cïng chung b¶n chÊt ®ã lµ so s¸nh
sù THCV cña hä trong bé ph¹an nh:
a) Ph¬ng ph¸p xÕp hµng
- Ph¬ng ph¸p xÕp hµng ®¬n gi¶n: Ngêi ®¸nh gi¸ chØ viÖc suy vµ liÖt kª
tªn vµ thø tù THCV cña tõng ngêi lao ®éng trong bé phËn. Ph¬ng ph¸p nµy
chÞu ¶nh hëng hoµn toµn bëi ý kiÕn chñ quan cña ngêi ®¸nh gi¸, nªn dÔ dÉn
tíi sai lÇm, thiÕu chÝnh x¸c trong kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nhng nã rÊt ®¬n gi¶n vµ
nhanh chãng.
- Ph¬ng ph¸p xÕp h¹ng cã lùa chän: Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸
sÏ lùa chän trong tËp thÓ lao ®éng ®îc ®¸nh gi¸ ra hai ngêi ë hai th¸i cùc tèt
nhÊt trong hoµn thµnh c«ng viÖc. Sau ®ã lo¹i hai ngêi nµy ra vµ l¹i b¾t ®Çu lµm
nh vËy víi nhãm ngêi cßn l¹i. KÕt thóc c«ng viÖc lùa chän ngêi ®¸nh gi¸ sÏ cã
Khoa kinh tÕ lao ®éng 17
§Ò ¸n m«n häc
mét danh s¸ch cã xÕp h¹ng nh÷ng ngêi lao ®éng theo kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng
viÖc cña hä. ViÖc lùa chän hai th¸i cùc tèt nhÊt - kÐm nhÊt sÏ dÔ dµng h¬n khi
ph¶i s¾p xÕp lùa chän nh÷ng ngêi THCV tèt t¬ng ®èi gièng nhau hay lµm viÖc
kÐm hiÖu qu¶ gÇn nh nhau.
b) Ph¬ng ph¸p ph©n phèi b¾t buéc
Ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ngêi ®¸nh gi¸ ph¶i ph©n lo¹i nh©n viªn thµnh c¸c
lo¹i kh¸c nhau theo mét tû lÖ ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc. Ph¬ng ph¸p nµy gióp tr¸nh
®îc yÕu tè chñ quan nhng l¹i cã nhîc ®iÓm lµ kh«ng lîng ho¸ ®îc th«ng tin.
Kh«ng ph©n biÖt ®îc sù kh¸c biÖt gi÷a nh÷ng ngêi trong cïng thø h¹ng vµ cã
thÓ ®îc ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng víi kÕt qu¶ THCV do ph¶i hoµn thµnh tû lÖ ®Æt
ra kh«ng s¸t víi thùc tÕ. NhiÒu khi nh÷ng ngêi hoµn thµnh ë møc tèt còng cã
thÓ ph¶i xÕp ë h¹ng trung b×nh do tû lÖ ngêi hoµn thµnh tèt vµ lín hoÆc ngîc
l¹i. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc biÓu diÔn b»ng ®« thÞ:
NÕu cã 100 c«ng nh©n:
Th× cã 5 ngêi xuÊt s¾c
20 ngêi tèt
50 ngêi trung b×nh
20 ngêi yÕu
10 ngêi kÐm.
H×nh 7: §¸nh gi¸ b»ng ph¬ng ph¸p b¾t buéc
Khoa kinh tÕ lao ®éng 18
5% 20% 50% 20% 5%
KÐm YÕu TB Tèt XuÊt s¾c
§Ò ¸n m«n häc
c) Ph¬ng ph¸p ph©n phèi ®iÓm
Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸ sÏ ph©n chia theo mét tæng sè ®iÓm
cho tõng ngêi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ THCV trong nhãm dùa trªn ý kiÕn chñ
quan cña m×nh. Sau ®ã ngêi ®¸nh gi¸ sÏ xÕp lo¹i ngêi lao ®éng trong nhãm
theo tæng sè ®iÓm ®· ®¹t ®îc cña tõng ngêi. Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ lîng
ho¸ ®îc th«ng tin vµ ph¶n ¸nh sù chªnh lÖch b»ng ®iÓm sè cña mçi ngêi, ®¬n
gi¶n nhng l¹i cã nhîc ®iÓm lµ tÝnh chñ quan rÊt lín dÉn ®Õn thiÕu chÝnh x¸c vµ
c«ng b»ng trong ®¸nh gi¸.
d) Ph¬ng ph¸p so s¸nh cÆp
Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸ sÏ so s¸nh ngêi ®îc ®¸nh gi¸ víi
tõng ngêi mét trong nhãm. Nh vËy so víi ph¬ng ph¸p xÕp h¹ng sè lîng cÇn
ph¶i so s¸nh ®· ®¬c gi¶m chØ cßn cã hai ngêi thay v× ph¶i so s¸nh víi tÊt c¶
nh÷ng ngêi trong nhãm 1 lóc. §iÒu ®ã sÏ dÔ dµng h¬n ®Ó lùa chän mét ngêi
nay THCV tèt h¬n so víi ngêi kia. §Ó thùc hiÖn ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh
gi¸ sÏ ph¶i lËp mét ma trËn (H7) vµ so s¸nh lÇn lît ngêi lao ®éng víi nh÷ng
ngêi cßn l¹i trong nhãm. Ph¬ng ph¸p nµy cã nhîc ®iÓm lµ mang tÝnh chñ quan
vµ sè lîng c¸c phÐp so s¸nh rÊt lín ®Æc biÖt lµ trong c¸c doanh nghiÖp cã sè l-
îng lao ®éng lín: Sè lîng c¸c phÐp so s¸nh cÇn ph¶i thùc hiÖn ®îc tÝnh b»ng
c«ng thøc: n (n - 1)1/2. NÕu so víi 10 ngêi lao ®éng th× sè lîng phÐp so s¸nh
lµ 10 (10-1)1/2 = 45.
Bªn c¹nh ®ã ta cã thÓ lËp nhiÒu ma trËn so s¸nh víi mçi ma trËn lµ mét
chØ tiªu ch¼ng h¹n: Sè lîng c«ng viÖc, chÊt lîng c«ng viÖc, tÝnh s¸ng t¹o...
Tªn nh©n viªn Anh Minh Hoµng §øc Tæng
Anh + + + 3
Minh + 1
Hoµng 0
§øc + + 2
H7: Ph¬ng ph¸p so s¸nh cÆp
Nh vËy th× Anh ®îc xÕp h¹ng thø nhÊt sau ®ã ®Õn §øc, Minh vµ cuèi
cïng lµ Hoµng.
Khoa kinh tÕ lao ®éng 19
§Ò ¸n m«n häc
3.6. Ph¬ng ph¸p thang ®iÓm ®¸nh gi¸ dùa trªn hµnh vi (BARS)
Lµ mét ph¬ng ph¸p tæng hîp c¸c yÕu tè cña ph¬ng ph¸p møc thang ®iÓm
vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp l¹i c¸c sù kiÖn quan träng. Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c
hµnh vi ®èi víi c«ng viÖc ®îc m« t¶ kh¸ch quan h¬n, ®îc tÝnh ra tõ b¶n ghi
chÐp c¸c vô viÖc quant räng ®ã lµ b¶n m« t¶ c¸c hµnh vi hiÖu qu¶ hay kh«ng
cã hiÖu qu¶. Sau ®ã hä s¾p xÕp vµ phª chuÈn c¸c hµnh vi ®èi víi tõng yÕu tè
mét. Bëi v× ph¬ng ph¸p BARS ®ßi hái sù tham dù cña nh©n viªn, cho nªn nã
®îcc¶ cÊp qu¶n trÞ lÉn cÊp díi dÔ chÊp nhËn dÔ dµng. Ph¬ng ph¸p BARS ®¸ng
tin cËy h¬n lµ ph¬ng ph¸p møc thang ®iÓm cã vÏ ®å thÞ vµ do ®ã dÔ ®îc b¶o vÖ
xem xÐt trªn quan ®iÓm ph¸p luËt. Tuy nhiªn mét trong c¸c khiÕm khuyÕt cña
ph¬ng ph¸p nµy lµ c¸c hµnh vi ®îc sö dông híng vÒ ho¹t ®éng h¬n lµ kÕt qu¶.
§iÒu nµy ®· ®Ó l¹i cho c¸c nhµ qu¶n trÞ mét vÊn ®Ò khã kh¨n tiÒm Èn lµ ph¶i
®¸nh gi¸ nh©n viªn hoµn thµnh c«ng viÖc hay ho¹t ®éng nhng l¹i kh«ng hoµn
thµnh môc tiªu mong ®îi.
3.7. Ph¬ng ph¸p MBO.
§©y lµ ph¬ng ph¸p ®Æc biÖt h¬n c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh tr×nh bµy ë trªn.
Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn lý thuyÕt qu¶n lý b»ng môc tiªu (MBO), trong ®ã ng-
êi l·nh ®¹o vµ nh©n viªn cïng nhau th¶o luËn vµ x©y dùng c¸c môc tiªu cña
c«ng viÖc trong kú tíi. Cuèi kú c¸c môc tiªu ®ã ®îc dïng lµm tiªu chuÈn
§GTHCV. Ngêi l·nh ®¹o vµ nh©n viªn cïng nhau xem xÐt l¹i nh÷ng kÕt qu¶
®· thùc hiÖn ®îc trong kú tríc, ®¸nh gi¸ vµ l¹i cïng nhau th¶o luËn, lËp môc
tiªu cho kú tíi. Qu¸ tr×nh ®ã ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua 5 bíc :
1. Ngêi lao ®éng th¶o luËn b¶n m« t¶ c«ng viÖc víi cÊp trªn cña m×nh vµ
hä ®ång ý víi néi dung c«ng viÖc vµ tÇm quant räng cña nhiÖm vô chÝnh.
2. Ngêi lao ®éng ®Æt ra c¸c môc tiªu cho kú tíi
3. Ngêi lao ®éng vµ ngêi ®¸nh gi¸ cïng nhau th¶o luËn, söa ®æi ®Ó ®i tíi
thèng nhÊt.
4. C¶ hai bªn ®Òu ®Ò ra c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ tiÕn ®é vµ ®Ò ra c¸ch ®Ó
®o lêng tiÕn ®é ®ã.
5. CÊp trªn vµ cÊp díi gÆp nhau cuèi giai ®o¹n ®Ó th¶o luËn c¸c kÕt qu¶
nç lùc cña cÊp díi chu kú trªn l¹i ®îc tiÕp tôc cho kú tíi.
Ph¬ng ph¸p nµy ®· ph¸t huy ®îc vai trß cña ngêi lao ®éng chuyÓn tõ vai
trß thô ®éng sang chñ ®éng, ngêi ®¸nh gi¸ chØ ®ãng vai trß t vÊn, cè vÊn. Qu¸
Khoa kinh tÕ lao ®éng 20
§Ò ¸n m«n häc
tr×nh ®¸nh gi¸ vµ x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc liªn tôc vµ thay ®æi dùa
vµo muc tiªu cña tæ chuøc.
Nhu vËy cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh¸c nhau, mçi ph¬ng ph¸p
®¸nh gi¸ nµo tuú thuéc vµo môc ®Ých ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu kiÖn cña tæ chøc vÒ tµi
chÝnh vµ nh©n sù. Sao cho lùa chän ®îc ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ phï hîp víi môc
tiªu qu¶n lý nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®ã víi hiÖu qu¶ cao nhÊt.
4. TiÕn tr×nh §GTHCV.
C«ng t¸c §GTHCV ®ßi hái ph¶i ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch tuÇn tù theo
tõng bíc nh»m ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng trong kÕt qu¶ §GTHCV
cho tõng ngêi lao ®éng. TiÕn tr×nh §GTHCV ®îc tiÕn hµnh qua 5 bíc thÓ hiÖn
qua s¬ ®å sau.
M«i trêng bªn ngoµi
M«i trêng bªn trong
H8: TiÕn tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc
Khoa kinh tÕ lao ®éng 21
Xem xÐt l¹i c¸c
tiªu chuÈn THCV
X¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông
th«ng tin ®¸nh gi¸
§o l­êng sù THCV
cña ng­êi lao ®éng
KiÓm tra d÷ liÖu, ®¸nh gi¸
kÕt qu¶ vµ th«ng tin ph¶n håi
§Ò ¸n m«n häc
Qu¸ tr×nh §GTHCV sÏ chÞu ¶nh hëng bëi nhiÒu yÕu tè tõ c¶ m«i trêng
bªn trong vµ m«i trêng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp bao gåm ph¸p luËt, c¸c tæ
chøc c«ng ®oµn, c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ níc...
C¸c yÕu tè bªn trong bao gåm: triÕt häc qu¶n lý, c¬ cÊu tæ chøc, bÇu
kh«ng khÝ t©m lý... lµ nh÷ng yÕu tè lu«n t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c §GTHCV.
4.1. Xem xÐt l¹i c¸c tiªu chuÈn THCV
Bíc ®Çu tiªn cña tiÕn tr×nh §GTHCV lµ ph¶i xem xÐt l¹i c¸c tiªu chuÈn
THCV. Tiªu chuÈn THCV bao gåm c¸c chØ tiªu ®Þnh lîng vµ ®Þnh tÝnh mµ ng-
êi lao ®éng cÇn ph¶i ®¹t ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong b¶ng m« t¶ c«ng viÖc vÒ
møc ®é THCV cã ®îc chÊp nhËn ®Ó ®îc coi nh ®· hoµn thµnh c«ng viÖc ddã.
* C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh bao gåm: chÊt lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, c¸c
yÕu tè c¸ nh©n con ngêi lao ®éng nh tÝnh thÝch nghi, ãc s¸ng t¹o, sù phèi hîp,
gióp ®ì lÉn nhau cña ngêi lao ®éng, tÝnh trung thµnh víi tæ chøc...
* C¸c chØ tiªu ®Þnh lîng bao gåm: C¸c chØ tiªu vÒ sè lîng, thêi gian lµm
viÖc, n¨ng suÊt lao ®éng...
Chóng ta nªn sö dông phèi kÕt hîp gi÷a chØ tiªu ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng v×
mçi chØ tiªu nµy ®Òu cã u nhîc ®iÓm riªng mµ ta cÇn kh¾c phôc ®Ó ®¹t hiÖu
qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng cña ngêi lao ®éng.
Bªn c¹nh ®ã chóng ta cÇn ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thùc hiÖn
c«ng viÖc ®Ó tõ ®ã chóng ta cã thÓ lîng ho¸ ®îc c¸c tiªu thøc ®Þnh lîng vµ
®Þnh tÝnh. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nµy sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ cña sù
§GTHCV cña mçi ngêi lao ®éng nªn cÇn ph¶i ®îc x©y dùng mét c¸ch khoa
häc vµ chÝnh x¸c.
* C¨n cø ®Ó x©y dùng tiªu chuÈn §GTHCV
ViÖc x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ dùa trªn tiªu chuÈn THCV, b¶ng m«
t¶ c«ng viÖc vµ b¶n yªu cÇu ®èi víi ngêi THCV. Chóng ta cã thÓ dùa trªn sè
liÖu vÒ kÕt qu¶ THCV cña ngêi lao ®éng qua kh¶o s¸t thùc tÕ hay cã thÓ tham
kh¶o tõ tiªu chuÈn §GTHCV ë nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh.
* C¸c yÕu tè cña tiªu chuÈn §GTHCV
Khoa kinh tÕ lao ®éng 22
Tải bản FULL (43 trang): https://bit.ly/3gwTtev
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
§Ò ¸n m«n häc
- Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph¶i phï hîp víi b¶n chÊt cña c«ng viÖc cÇn ®¸nh
gi¸ vµ ph¶i phôc vô cho c¸c môc tiªu cña qu¶n lý.
- Ph¶i cã tÝnh nh¹y c¶m tøc lµ cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt ®îc nh÷ng ngêi lµm
tèt vµ nh÷ng ngêi lµm kh«ng tèt.
- Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc sù ñng hé vµ chÊp nhËn cña ngêi lao
®éng. §GTHCV mang tÝnh chÝnh thøc nªn nã c«ng khai víi tÊt c¶ mäi ngêi vÒ
tiÕn tr×nh, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸...
- C¸ch thøc x©y dùng tiªu chuÈn ph¶i râ rµng, c¸c tiªu thøc ph¶i dÔ hiÓu,
dÔ sö dông.
- Ph¶i ®¶m b¶o sù nhÊt qu¸n trong ®¸nh gi¸.
* X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ qua 2 bíc:
Bíc 1: ChØ ®¹o tËp trung
Ngêi l·nh ®¹o sÏ tiÕn hµnh ®Æt ra c¸c tiªu chuÈn ®Ó §GTHCV. Ph©n chia
møc ®é THCV cho mçi tiªu thøc cña c«ng viÖc, x¸c ®Þnh tiªu thøc chÝnh, tiªu
thøc bæ sung ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc. §Ó cã ®îc lßng tin gióp cho x©y
dùng tiªu chuÈn §GTHCV cã thÓ dùa vµo c¸c ph¬ng ph¸p: ph¬ng ph¸p quan
s¸t, ph¬ng ph¸p pháng vÊn, ph¬ng ph¸p b¶ng hái...
Bíc 2: Th¶o luËn d©n chñ
Ngêi l·nh ®¹o sÏ th¶o luËn víi ngêi lao ®éng vÒ c¸c tiªu chuÈn
§GTHCV c¸ch thøc x©y dùng ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt.
4.2. X¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông th«ng tin ®¸nh gi¸
ViÖc x¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông th«ng tin ®¸nh gi¸ lµ viÖc rÊt quan
träng. Mét tæ chøc cã rÊt nhiÒu c¸c môc ®Ých kh¸c nhau trong viÖc sö dông
th«ng tin ®¸nh gi¸ THCV nh t¨ng l¬ng, ®Ò b¹t, thuyªn chuyÓn, sa th¶i, ®µo t¹o
ph¸t triÓn... Kh«ng ph¶i th«ng tin tõ viÖc §GTHCV cuèi kú ®¸nh gi¸ l¹i cã thÓ
phôc vô tèt cho tÊt c¶ c¸c môc tiªu trªn.
VD: Cã doanh nghiÖp mong muèn sö dông th«ng tin cho ®µo t¹o vµ ph¸t
triÓn nhng cã doanh nghiÖp sö dông cho ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng hiÖn hµnh.
Cã thÓ nãi hai doanh nghiÖp sö dông th«ng tin ®¸nh gi¸ vµo môc ®Ých kh¸c
Khoa kinh tÕ lao ®éng 23
Tải bản FULL (43 trang): https://bit.ly/3gwTtev
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
§Ò ¸n m«n häc
nhau th× chóng ta ph¶i lùa chän tiªu thøc ®¸nh gi¸ cho phï hîp nh»m ®¹t môc
®Ých víi hiÖu qu¶ cao.
4.3. §o lêng sù THCV cña ngêi lao ®éng.
§o lêng THCV lµ viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lµm viÖc thùc tÕ cña ngêi lao
®éng, c¸c ho¹t ®éng, hµnh vi cña ngêi lao ®éng diÔn ra trong qu¸ tr×nh lµm
viÖc. KÕt qu¶ lµm viÖc trong kú ®îc tÝnh b»ng sè lîng c«ng viÖc ®· hoµn
thµnh, chÊt lîng cña c«ng viÖc vµ c¸c chØ tiªu kh¸c nh thêi gian lao ®éng...
C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh nh th¸i ®é lµm viÖc hay sù phèi kÕt hîp víi ®ång
nghiÖp, sù nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc... ®îc ®¸nh gi¸ qua sù quan s¸t hµng
ngµy cña ngêi ®¸nh gi¸ ®èi víi nh÷ng ngêi ®îc ®¸nh gi¸ dùa trªn nh÷ng sù
kiÖn x¶y ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. TÝnh tr¸ch nhiÖm, kh¶ n¨ng quan s¸t,
ph©n tÝch vµ c¸c mèi quan hÖ cña ngêi ®¸nh gi¸ ®èi víi ngêi ®îc ®¸nh gi¸ sÏ
¶nh hëng lín ®Õn kÕt qu¶ ®îc ®o lêng cña tõng ngêi lao ®éng.
4.4. KiÓm tra d÷ liÖu, ®¸nh gi¸ vµ th¶o luËn víi nh©n viªn vÒ kÕt qu¶
®¸nh gi¸
Bíc nµy b¾t ®Çu víi viÖc kiÓm tra kÕt qu¶ THCV ®îc ®o lêng ë bíc trªn
nh»m t¹o cho viÖc ®¸nh gi¸ ®îc ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c lo¹i bá sù thiÕu sãt
trong viÖc ®¸nh gi¸ ®Æc biÖt lµ c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh.
Sau ®ã ngêi ®¸nh gi¸ sÏ so s¸nh ®èi chiÕu d÷ liÖu thu ®îc vÒ THCV cña
ngêi lao ®éng víi c¸c tiªu chñn ®· ®îc thiÕt lËp. Dùa vµo ®ã ®Ó ®a ra nhËn xÐt,
®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo mét ph¬ng
ph¸p ®¸nh gi¸ phï hîp.
Sau khi ®· cã kÕt qu¶ §GTHCV, nhÊt thiÕt ph¶i cã sù th¶o luËn vÒ kÕt
qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc gäi lµ th«ng tin ph¶n håi. Nh»m cung cÊp cho cÊp díi nh÷ng
nhËn xÐt cña cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ THCV trong kú võa qua. §ång thêi t×m ra
c¸c nguyªn nh©n ®èi víi viÖc thùc hiÖn tèt hay cha tèt c«ng viÖc.
ViÖc tiÕn hµnh §GTHCV lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p vµ khã kh¨n do gÆp
ph¶i sù chèng ®èi cña nh÷ng ngêi lao ®éng hiÖn cha thùc hiÖn tèt c«ng viÖc vµ
®Æc biÖt lµ cã rÊt nhiÒu lçi dÔ dµng m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ®¸nh
gi¸ lçi ®ã sÏ ¶nh hëng lín ®Õn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸. Khi kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh«ng
Khoa kinh tÕ lao ®éng 24
3499186

Recommandé

Tailieu.vncty.com qt248 par
Tailieu.vncty.com  qt248Tailieu.vncty.com  qt248
Tailieu.vncty.com qt248Trần Đức Anh
853 vues81 diapositives
Mau bao cao tot nghiep ke toan par
Mau bao cao tot nghiep ke toan Mau bao cao tot nghiep ke toan
Mau bao cao tot nghiep ke toan Tuấn Anh
220 vues69 diapositives
Qt039 par
Qt039Qt039
Qt039Phi Phi
235 vues88 diapositives
Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4 par
Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4
Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4Cucbot Dexuong
454 vues49 diapositives
Tailieu.vncty.com qt246 par
Tailieu.vncty.com  qt246Tailieu.vncty.com  qt246
Tailieu.vncty.com qt246Trần Đức Anh
249 vues57 diapositives
Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung... par
Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...
Bctt hach toan tien luong va cac khoan trich the luong tai xi nghiep xay dung...Nguyen Dang Tien
457 vues96 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7 par
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7nataliej4
16 vues41 diapositives
Thuc tap (1) par
Thuc tap (1)Thuc tap (1)
Thuc tap (1)tuyentientung
101 vues128 diapositives
Qt099 par
Qt099Qt099
Qt099Phi Phi
158 vues94 diapositives
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c... par
Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...Trần Đức Anh
404 vues75 diapositives
Xây dựng thang bảng lương trong các doanh nghiệp là vấn đề cấp bách trong gia... par
Xây dựng thang bảng lương trong các doanh nghiệp là vấn đề cấp bách trong gia...Xây dựng thang bảng lương trong các doanh nghiệp là vấn đề cấp bách trong gia...
Xây dựng thang bảng lương trong các doanh nghiệp là vấn đề cấp bách trong gia...nataliej4
96 vues13 diapositives
Tailieu.vncty.com dt26 par
Tailieu.vncty.com  dt26Tailieu.vncty.com  dt26
Tailieu.vncty.com dt26Trần Đức Anh
288 vues101 diapositives

Tendances(11)

Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7 par nataliej4
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7
Đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây dựng số 7
nataliej416 vues
Qt099 par Phi Phi
Qt099Qt099
Qt099
Phi Phi158 vues
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c... par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...Tailieu.vncty.com  mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...
Tailieu.vncty.com mot so bien phap nham nang cao hieu qua su dung von tai c...
Xây dựng thang bảng lương trong các doanh nghiệp là vấn đề cấp bách trong gia... par nataliej4
Xây dựng thang bảng lương trong các doanh nghiệp là vấn đề cấp bách trong gia...Xây dựng thang bảng lương trong các doanh nghiệp là vấn đề cấp bách trong gia...
Xây dựng thang bảng lương trong các doanh nghiệp là vấn đề cấp bách trong gia...
nataliej496 vues
Kt tlg va cac khoan trich theo lg par boy_kute
Kt tlg va cac khoan trich theo lgKt tlg va cac khoan trich theo lg
Kt tlg va cac khoan trich theo lg
boy_kute303 vues
Qt049 par Phi Phi
Qt049Qt049
Qt049
Phi Phi141 vues
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương par Tuấn Anh
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tuấn Anh802 vues
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán par Tuấn Anh
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Mẫu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán
Tuấn Anh511 vues
Qt052 par Phi Phi
Qt052Qt052
Qt052
Phi Phi172 vues

Similaire à Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh nghiệp tại việt nam

đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước par
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcnataliej4
47 vues17 diapositives
Xax dinh kqkd par
Xax dinh kqkdXax dinh kqkd
Xax dinh kqkdThanquang Huy
666 vues101 diapositives
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn par
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnChien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnTrần Đức Anh
343 vues109 diapositives
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên par
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh NguyênBáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh NguyênDương Hà
538 vues40 diapositives
Tailieu.vncty.com thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi par
Tailieu.vncty.com  thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noiTailieu.vncty.com  thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi
Tailieu.vncty.com thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noiTrần Đức Anh
360 vues92 diapositives
Qt038 par
Qt038Qt038
Qt038Phi Phi
202 vues84 diapositives

Similaire à Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh nghiệp tại việt nam(6)

đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước par nataliej4
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
nataliej447 vues
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên par Dương Hà
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh NguyênBáo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nguyên
Dương Hà538 vues
Tailieu.vncty.com thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi par Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noiTailieu.vncty.com  thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi
Tailieu.vncty.com thuc trang ve hoat dong xuat khau nong san thuc pham ha noi
Qt038 par Phi Phi
Qt038Qt038
Qt038
Phi Phi202 vues

Plus de nataliej4

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155 par
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155nataliej4
12.7K vues37 diapositives
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... par
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...nataliej4
652 vues31 diapositives
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279 par
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279nataliej4
1.8K vues40 diapositives
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia par
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gianataliej4
309 vues24 diapositives
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương par
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngnataliej4
154 vues11 diapositives
Bài giảng nghề giám đốc par
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcnataliej4
352 vues23 diapositives

Plus de nataliej4(20)

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155 par nataliej4
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
nataliej412.7K vues
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... par nataliej4
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
nataliej4652 vues
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279 par nataliej4
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
nataliej41.8K vues
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia par nataliej4
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
nataliej4309 vues
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương par nataliej4
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
nataliej4154 vues
Bài giảng nghề giám đốc par nataliej4
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốc
nataliej4352 vues
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học par nataliej4
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin họcđề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
nataliej4198 vues
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động par nataliej4
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngGiáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
nataliej4705 vues
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn par nataliej4
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnLựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
nataliej4775 vues
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877 par nataliej4
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
nataliej4185 vues
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower par nataliej4
Sổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree towerSổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
nataliej4308 vues
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh... par nataliej4
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
nataliej41.1K vues
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật par nataliej4
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtBài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
nataliej41.8K vues
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864 par nataliej4
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
nataliej45.8K vues
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717... par nataliej4
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
nataliej497 vues
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng par nataliej4
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngBài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
nataliej4217 vues
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh par nataliej4
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhBài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
nataliej44.2K vues
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro par nataliej4
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning introGiới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
nataliej471 vues
Lý thuyết thuế chuẩn tắc par nataliej4
Lý thuyết thuế chuẩn tắcLý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
nataliej4145 vues
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp) par nataliej4
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
nataliej4126 vues

Dernier

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx par
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxAnhTran821950
5 vues4 diapositives
3. Phân tích định tính.pdf par
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
8 vues8 diapositives
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdfFred Hub
10 vues6 diapositives
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf par
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
10 vues7 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 vues83 diapositives
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
24 vues941 diapositives

Dernier(20)

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx par AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219505 vues
3. Phân tích định tính.pdf par Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 vues
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vues
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf par Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... par Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub12 vues
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...

Thực trạng và giải pháp công tác đánh giá thực hiện công việc trong các doanh nghiệp tại việt nam

 • 1. §Ò ¸n m«n häc Lêi nãi ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña nh÷ng bøc xóc cña ®Ò tµi. Chøc n¨ng qu¶n trÞ nh©n lùc lu«n lu«n hiÖn h÷u lªn trong mçi tæ chøc nh»m môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ hiÖu n¨ng nh©n tè con ngêi trong ho¹t ®éng cña tæ chøc. Qu¶n trÞ nh©n lùc hiÖn ®¹i nh»m môc tiªu t¹o sù c©n b»ng vÒ mäi mÆt gi÷a ngêi lao ®éng vµ tæ chøc. Tõ khi níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· t¹o ra nh÷ng sù thay ®æi mang tÝnh c¸ch m¹ng trong qu¶n lý. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ngµy cµng cã vai trß quan träng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh baÞ cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo cã ®îc nh÷ng nh©n viªn giái, biÕt ph¸t huy tiÒm n¨ng cña mäi ngêi doanh nghiÖp ®ã sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong mét thÕ giíi c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt. §Ó duy tr× vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc cña mét doanh nghiÖp th× kh«ng thÓ dõng l¹i ë ho¹t ®éng tuyÓn dông - tuyÓn chän sao cho cã ®îc c¸c nh©n viªn giái mµ cßn ph¶i biÕt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng ngêi. Do ®ã c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã vai trß quan träng kh«ng chØ cung cÊp tµi liÖu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc lµm c¬ së tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ nguån nh©n lùc kh¸c nh tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, thï lao lao ®éng... mµ cßn cã ý nghÜa kh¸c lµ sù c«ng nh©n cña doanh nghiÖp ®èi víi kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña mçi nh©n viªn. Mét doanh nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn viÖc sÏ lu«n bÞ ®éng vµ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Tuy nhiªn cã rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam hiÖn nay vÉn cha quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy mét c¸ch ®óng møc. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vÉn mang nÆng tÝnh h×nh thøc, lµm theo thãi quan vµ kinh nghiÖm ®· dÉn ®Õn nhiÒu sai lÇm, h¹n chÕ lµm gi¶m vai trß, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc. C¸c doanh nghiÖp cßn lóng tóng trong viÖc x©y dùng cho m×nh mét ch- ¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc bµi b¶n vµ khoa häc do thiÕu c¬ së vÒ lý thuyÕt vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh. Bªn c¹nh ®ã mét sè doanh nghiÖp cha cã hÖ Khoa kinh tÕ lao ®éng 1
 • 2. §Ò ¸n m«n häc thèng ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, gÇn nh bá qua giai ®o¹n nµy. Do vËy yªu cÇu bÊt cËp hiÖn nay lµ cÇn ph¶i cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp lý thuyÕt c¬ b¶n vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh x©y dùng vµ qu¶n lý mét ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Trong khu«n khæ ®Ò ¸n cña m×nh em mong muèn ®îc lµm s¸ng tá h¬n vÊn ®Ò trªn, gióp cho c¸c c«ng ty cña ViÖt Nam ngµy cµng v÷ng m¹nh t¬ng lai. H¬n n÷a qua ®Ò ¸n nµy em muèn «n l¹i vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc cho b¶n th©n. 2. Môc ®Ých, nhiÖm vô cña ®Ò ¸n. §Ò ¸n tËp trung lµm râ ý nghÜa, tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, cung cÊp c¬ së lý thuyÕt ®Ó tiÕn hµnh ®¸nhgi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, cung cÊp c¬ së lý thuyÕt ®Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc còng nh qu¶n lý, x©y dùng ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong mét tæ chøc. §ång thêi h©n tÝch nh÷ng u nhîc ®iÓm vÒ thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam, kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®ã. 3. §èi tîng nghiªn cøu. §Ò ¸n tËp trung vµo nghiªn cøu lµm râ c¬ së lý thuyÕt cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña mét doanh nghiÖp. 4. C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu C¸c ph¬ng ph¸p chñ yÕu ®îc dïng ®Ó nghiªn cøu - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp - Ph¬ng ph¸p thèng kª - Ph¬ng phap so s¸nh - Ph¬ng ph¸p t duy l«gic 5. KÕt cÊu ®Ò ¸n: §Ò ¸n gåm 3 phÇn: Ngoµi 2 phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn Néi dung gåm cã 3 ch¬ng Ch¬ng I: VÊn ®Ò ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong doanh nghiÖp Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong c¸c doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam. Khoa kinh tÕ lao ®éng 2
 • 3. §Ò ¸n m«n häc Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Khoa kinh tÕ lao ®éng 3
 • 4. §Ò ¸n m«n häc Ch¬ng I: VÊn ®Ò ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc 1.1. Kh¸i niÖm: C«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc quan träng vµ ®îc tiÕn hµnh trong bÊt kú tæ chøc nµo díi mét hÖ thèng chÝnh thøc hay kh«ng chÝnh thøc. Cã nhiÒu c¸c kh¸i niÖm vµ tªn gäi kh¸c nhau vÒ c«ng t¸c nh ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c, ®¸nh gi¸ nh©n viªn, xem xÐt t×nh tr¹ng thùc hiÖn c«ng viÖc.. Chóng ta ®a ra mét sè kh¸i niÖm ®Ó xem xÐt díi nhiÒu gãc ®é. * Kh¸i niÖm 1: (NguyÔn Thanh Hîi) §¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña nh©n viªn lµ mét ho¹t ®éng quan träng qu¶n trÞ nh©n lùc. Nã gióp cho C«ng ty cã c¬ së ®Ó ho¹ch ®Þnh tuyÓn chän ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. §¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc cña nh©n viªn quyÕt ®Þnh mét phÇn kh«ng nhá sù thµnh c«ng cña xÝ nghiÖp. Kh¸i niÖm 2: (NguyÔn H÷u Th©n) §¸nh gi¸ sù hoµn thµnh c«ng t¸c hay cßn ®îc gäi lµ ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c lµ mét hÖ thèng chÝnh thøc duyÖt xÐt vµ ®¸nh gi¸ sù hoµn thµnh c«ng t¸ cña mét c¸ nh©n theo ®Þnh kú. * Kh¸i niÖm 3: §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét thñ tôc ®· tiªu chuÈn ho¸ ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn nh»m thu nhËp nh÷ng th«ng tin vÒ: kh¶ n¨ng nghÒ nghiÖp - kÕt qu¶ c«ng t¸c - nguyÖn väng c¸ nh©n - triÓn väng ph¸t triÓn cña mçi ngêi. * Kh¸i niÖm 4: Khoa kinh tÕ lao ®éng 4
 • 5. §Ò ¸n m«n häc §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ®îc hiÓu lµ c¸ch ®¸nh gi¸ hÖ thèng vµ chÝnh thøc t×nh h×nh tÝnh c«ng viÖc cña tõng ngêi trªn c¬ së so s¸nh nh÷ng tiªu chuÈn ®· ®îc x©y dùng tõ tríc ®©y ®ång thêi cã sù tho¶ thuËn viÖc ®¸nh gi¸ ®ã cña tõng ngêi lao ®éng. Víi kh¸i niÖm mét t¸c gi¶ dêng nh míi nãi ®îc tÇm quan träng vµ t¸c ®éng cña ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc mµ cha nãi trong ®¸nh gi¸ gåm nh÷ng c¸i g×? Víi kh¸i niÖm 2 t¸c gi¶ dêng nh mang tÝnh liÖt kª khi ®¸nh gi¸ mét c¸ nh©n, t¸c gi¶ còng ®· nªu ®îc motä sè phÇn nh cã tÝnh hÖ thèng bµi b¶n nhng nh×n chung vÉn cßn thiªó. Víi kh¸i niÖm 3: t¸c gi¶ còng nªu ®îc ®©y lµ thñ tôc.., tiÕn hµnh thêng xuyªn nh»m ®Ó thu thËp th«ng tin th× cha ®ñ. Víi kh¸i niÖm 4: theo em cã lÏ ®©y lµ kh¸i niÖm ®Çy ®ñ nhÊt qua kh¸i niÖm cho thÊy ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ph¶i cã tÝnh hÖ thèng vµ chÝnh thøc. TÝnh hÖ thèng ®îc thÓ hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÑc ph¶i bao gåm mét sè c¸c bíc ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch bµi b¶n vµ khoa häc nh»m ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng ®èi víi tõng ngêi lao ®éng trong tæ chøc. TÝnh chÝnh thøc thÓ hiÖn ë sù c«ng khai, hîp ph¸p, ®îc sù ñng hé cña ngêi lao ®éng vµ thÓ hiÖn b»ng v¨n ho¸. Bªn c¹nh ®ã chóng ta ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nh: khèi lîng c«ng viÖc, chÊt lîng c«ng viÖc, th¸i ®«, ý thø, t×nh thÇn tr¸ch nhiÖm. Sau khi ®¸nh gi¸ ph¶i cã sù th¶o luËn víi ngêi lao ®éng b»ng c¸ch th«ng b¸o kÕt qu¶ lµm viÖc cu¶ ngêi lao ®éng ®Õn tõng ngêi. Tõ ®ã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc thõa nhËn vµ lµ c¬ së cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý trong tæ chøc. 1.2. Môc ®Ých: C«ng t¸c ®aÝnh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc trong tæ chøc cã rÊt nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nhng ®Òu nh»m ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chung lµ: N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc vµ gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng. Trong ®ã môc tiªu cô thÓ ®îc chia Khoa kinh tÕ lao ®éng 5
 • 6. §Ò ¸n m«n häc thµnh hai nhãm: ®¸nhgi¸ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc cña ngêi lao ®éng vµ híng dÉn, ph¸t triÓn sù thùc hiÖn c«ng viÖc trong t¬ng lai. * §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc cña ngêi lao ®éng bao gåm: - §a ra th«ng tin ph¶n håi vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc nh»m gióp cho ngêi lao ®éng thÊy ®îc møc ®é thùc hiÖn c«ng viÖc hiÖn t¹i cña hä tõ ®ã gióp hä thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n. - Cung cÊp tµi liÖu lµm c¨n cø tr¶ l¬ng tr¶ thëng. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ tuyªn truyÒn ®Ò b¹t hay sa th¶i. - Gióp cho ngêi qu¶n lý cã thÓ b¶o vÖ hay thay ®æi c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Cung cÊp th«ng tin ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh khen thëng hay b¶o vÖ sù thùc hiÖn tèt hay kh«ng tèt c«ng t¸c cña ngêi lao ®éng. * Híng dÉn ph¸t triÓn sù thùc hiÖn c«ng viÖc trong t¬ng lai. - §a ra c¸c lêi khuyªn, quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh ®µo t¹o huÊn luyÖn ngêi lao ®éng nh»m c¶i thiÖn sù thùc hiÖn c«ng viÖc vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng trong t¬ng lai. - N©ng cao sù g¾n bã ngêi lao ®éng víi tæ chøc qua viÖc t¹o ra c¸ c¬ héi, kÕ ho¹ch nh»m ®µo t¹o vÇ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng. - T¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng th«ng qua viÖc c«ng nhËn thµnh tÝch, kÕt qu¶ lao ®éng.. hay t¨ng cêng gióp ®ì trong thùc hiÖn c«ng viÖc. - T¨ng cêng mèi quan hÖ gi÷a ngêi qu¶n lý vµ nh©n viªn . - Th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc chóng ta x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n c¸c th¸ch thøc cña c¸ nh©n vµ tæ chøc ®ang ph¶i ®èi mÆt tõ ®ã ®a ra c¸c ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt mét c¸ch kÞp thêi. 1.3. ý nghÜa. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng qu¶n lý nguån nh©n lùc mµ c¶ trong doanh nghiÖp, nã cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc ®¸nh gi¸ kh«ng chØ cã ý nghÜa lµ thÈm ®Þnh kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc mµ cßn cã ý nghÜa c«ng nhËn thµnh tÝch cña nh©n viªn trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ sÏ trë lêi Khoa kinh tÕ lao ®éng 6
 • 7. §Ò ¸n m«n häc ®îc c¸c c©u hái quan träng lu«n ®îc ®Æt ra tõ phÝa ngêi lao ®éng vµ phÝa doanh nghiÖp. * PhÝa ngêi lao ®éng: (1) T«i ®ang lµm tèt c«ng viÖc ë møc nµo? (2) T«i cã thÓ lµm tèt h¬n ë møc ®ã hay kh«ng? (3) NÕu cã th× cã thÓ tíi møc nµo? (4) T«i cÇn lµm g× ®Ó ®¹t ®îc møc ®ã? * PhÝa doanh nghiÖp: (1) Ngêi lao ®éng ®ang lµm viÖc tèt ë møc nµo? (2) Tæ chøc cã thÓ lµm g× ®Ó hç trî cho ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n? (3) Ngêi lao ®éng ph¶i thay ®æi nh÷ng hµnh vi c¸ nh©n g× cho phï hîp. Nh vËy ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c¶ ngêi lao ®éng vµ tæ chøc. * §èi víi ngêi lao ®éng: Th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ngêi lao ®éng sÏ biÕt ®îc sù nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tõ phÝa tæ chøc ®èi víi t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh vµ ®ång nghiÖp. §ång thêi cã c¬ héi ®Ò xuÊt ý kiÕn vµ yªu cÇu sù gióp ®ì nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc hiÖn t¹i vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng trong t¬ng lai. Theo dâi gi¸m s¸t c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý tõ phÝa tæ chøc cã c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c hay kh«ng: nh c¸c quyÕt ®Þnh vÒ tiÒn l¬ng tiÒn thëng, kû luËt, th¨ng cøc, gi¸ng cøc, ®µo t¹o... lu«n lµ c¸c quyÕt ®Þnh ®îc quan t©m ®èi víi ngêi lao ®éng. * §èi víi tæ chøc: §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã mét ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi tæ chøc cã ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nh©n lùc kh¸c nhau trong tæ chøc. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc sÏ cung cÊp th«ng tin vÒ thùc hiÖn c«ng viÖc cña tõng c¸ nh©n ngêi lao ®éng lµm c¬ së ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng còng nh b¶o vÖ ®îc c¸c quyÕt ®Þnh ®ã c¶ vÖ mÆt ph¸p luËt vµ biÖn hé vÒ ®¹o ®øc. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc. Mét hÖ thèng ®¸nh gi¸ kh«ng bµi b¶n, khoa häc, thiÕu chÝnh x¸c sÏ g©y ra t©m lý hoang mang thiÕu tin tëng cña ngêi lao ®éng vµo c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña tæ chøc. Khoa kinh tÕ lao ®éng 7
 • 8. §Ò ¸n m«n häc * §èi víi nhµ qu¶n lý: ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã ý nghÜa to lín lµ c¸nh tay ®¾c lùc cho c¸c nhµ qu¶n lý nhËn xÐt dd¸nh gi¸ nh©n viªn cña m×nh. Th«ng qua ®¸nh gi¸ gióp nhµ qu¶n lý n¾m ®îc n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng ngêi tõ ®ã cã nh÷ng khuyÕn khÝch gióp ®ì hä hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh tèt h¬n. ThÊy ®îc nh÷ng khã kh¨n mµ ngêi lao ®éng ®ang gÆp ph¶i tõ ®ã ®a ra kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu ®µo taä vµ ph¸t triÓn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cho hä. Trªn c¬ së ®ã ®iÒu chØnh ho¹t ®éng qu¶n lý cho thÝch hîp, lËp chiÕn lîc ph¸t triÓn con ngêi, cã nh÷ng quyÕt ®Þnh th¨ng tiÕn, ®Ò b¹t haycÇn tuyÓn dông thªm lao ®éng ®Ó cã sù c©n ®èi trong doanh nghiÖp. 2. Mèi quan hÖ gi÷a ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù kh¸c §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù trong doanh nghiÖp do vËy cã t¸c ®éng qua l¹i víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù kh¸c. §iÒu dã ®îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: C¸c yÕu tè bªn ngoµi ¶nh hëng H1: Mèi quan hÖ víi c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ nh©n lùc kh¸c trong doanh nghiÖp. Tõ s¬ ®å trªn ta thÊy c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cho mèi quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ nh©n sù kh¸c cña doanh nghiÖp, c¸c mèi quan hÖ ®ã cô thÓ: Khoa kinh tÕ lao ®éng 8 Ph©n tÝch c«ng viÖc §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc KÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc TuyÓn dông - tuyÓn chän Biªn chÕ lao ®éng T¹o ®éng lùc trong lao ®éng §µo t¹o vµ ph¸t triÓn Thï lao lao ®éng Quan hÖ lao ®éng
 • 9. §Ò ¸n m«n häc 2.1. §èi víi ph©n tÝch c«ng viÖc: §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vµ ph©n tÝch c«ng viÖc cã t¸c ®éng hai chiÒu qua l¹i. Tõ viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc chóng ta cã b¶ng m« t¶ c«ng viÖc b¶ng yªu cÇu víi ngêi thùc hiÖn tõ hai b¶ng nµy cho chóng ta biÕt ®îc yªu cÇu cña c«ng viÖc ®ßi hái nh thÕ nµo. Qua b¶ng m« t¶ c«ng viÑc tãm t¾t tÊt c¶ nh÷ng g× liªn quan c«ng viÖc lµm cho ngêi qu¶n lý còng nh ngßi lao ®éng hiÓu vÒ c«ng viÖc mµ hä ®ang lµm. Cßn b¶ng yªu cÇu thùc hiÖn c«ng viÖc cho ngêi lao ®éng hiÓu ®îc nh÷ng yªu cÇu ph¶i cã cua ngêi lao ®éng. Tõ ph©n tÝch c«ng viÖc cho chóng ta hiÓu ®îc c«ngviÖc cÇn ®îc tiÕn hµnh, thùc hiÖn nh thÕ nµo vµ ngêi lao ®éng cÇn cã nh÷ng yªu cÇu g× ®Ó thùc hiÖn nã. ViÖc ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã thÓ dùa vµo ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c, khi ®¸nh gi¸ chóng ta cã thÓ ®èi chiÕu víi hai b¶n m« t¶ c«ng viÖc vµ ph¶n ¸nh yªu cÇu ®èi víi ngêi thùc hiÖn. Tuy nhiªn nã cã t¸c ®éng ngîc trë l¹i nÕu chóng talµm tèt c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc th× chóng tacã thÓ ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng sai sãt trong ph©n tÝch c«ng viÖc tõ ®ã cã nh÷ng söa ®æi vµ ®iÒu chØnh hîp lý h¬n nh»m n©ng cao tÝnh phï hîp vµ cã ý nghÜa ph©n tÝch c«ng viÖc trong qu¶n lý. 2.2. §èi víi kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc. KÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc lµ mét qu¸ tr×nh mµ th«ng qua nã c¸c doanh nghiÖp ®¶m b¶o ®îc ®Çy ®ñ sè lîng, chÊt lîng ngêi lµm viÖc phï hîp yªu cÇu c«ng viÖc hoÆc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©nlùc lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ nguån nh©n lùc trong t¬ng lai vµ mäi giai ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ yªu cÇu ®ã cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nh©n lùc th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc chç nµo thõa, thiÕu lao ®éng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®¸p øng kÞp thêi. 2.3. TuyÓn dông - tuyÓn chän. TuyÓn dông lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm, ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸ nh©n c¶ bªn trong, ngoµi doanh nghiÖp cã ®ñ tiªu chuÈn phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc Khoa kinh tÕ lao ®éng 9
 • 10. §Ò ¸n m«n häc ®¨ng ký tham dù vµo c¸c chøc danh cßn trèng vµ khuyÕn ë doanh nghiÖp. Th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc chóng ta cã thÓ thÊy ®îc doanh nghiÖp ®ang thiÕu, thõa nh©n lùc, viÖc thõa thiÕu ®ã thuéc bé phËn nµo, nh÷ng lo¹i c«ng viÖc nµo tõ ®ã cã thÓ bæ sung thay ®æi néi dung tuyÓn dông ®èi tîng tuyÓn dông lµm cho c¸c c«ng t¸c tuyÓn dông cµng cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.4. §èi víi biªn chÕ lao ®éng. §©y lµ mét c«ng t¸c quan träng ®èi víi ngêi lao ®éng hä mong muèn m×nh lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña doanh nghiÖp, hä mong muèn cã c¬ héi th¨ng tiÕn vµ ®îc ®Ò b¹t ë nh÷ng chøc vô cao h¬n còng nh ®©y lµ yÕu tè c¬ së ®µo th¶i nh÷ng ngêi kh«ng phï hîp kh«ng chÊp hµnh néi quy doanh nghiÖp. Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ chóng ta cã thÓ kiÓm tra, ph¸t hiÖn nh÷ng tiÒm n¨ng cña nh©n viªn ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c th¨ng chøc. §Ò b¹t cho hä lªn lªn mét vÞ trÝ cao h¬n ®Ó hä cã thÎ thÓ hiÖn hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh hay thuyªn chuyÕn hä ®Õn bé phËn phï hîp víi n¨ng lùc hiÖn cã. 2.5. §èi víi vÊn ®Ò t¹o ®éng lùc trong lao ®éng. §éng lùc lµ sù kh¸t khao, tù nguyÖn trong tõng con ngêi ®Ó t¨ng cêng mäi nç lùc nh»m ®¹t môc tiªu kÕt qu¶ cô thÓ nµo ®ã. Cã thÓ nãi ®èi víi ngêi lao ®éng sù c«ng b»ng vµ ®îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng møc ®ã lµ mét yÕu tè t¹o ®éng lùc cho hä lµm viÖc h¨ng h¸i h¬n, cè g¾ng h¬n ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. VËy nÕu chóng ta thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc th× chóng ta cã kÕt qu¶ ®óng víi n¨ng lùc tõ ®ã t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm viÖc. 2.6. §èi víi ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. ViÖc xdac ®Þnh c¸c nhu cÇu cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, bé phËn cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh»m lµm c¬ së ®Ó tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã mét c¸ch chÝnh x¸c vµ khoa häc tríc hÕt chóng ta ph¶i biÕt ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc vµ chÝnh x¸c tõ kÕt qu¶ ®ã ®Ó lµm c¬ së, ®Þnh híng cho nhu cÇu ®µo t¹o, bé phËn cÇn ph¶o ®µo t¹o. §ång thêi th«ng qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cßn cã thÎ x¸c ®Þnh c¶ néi dung cÇn ®µo t¹o ph¸t triÓn. Khoa kinh tÕ lao ®éng 10
 • 11. §Ò ¸n m«n häc 2.7. §èi víi c«ng t¸c thï lao lao ®éng. ViÖc tr¶ thï lao lao ®éng ®îc c«ng b»ng chÝnh x¸c hay kh«ng, cã tr¶ ®óng kh¶ n¨ng, kÕt qu¶ c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng hay kh«ng nã phô thuéc vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña nhµ qu¶n lý ®èi víi ngêi lao ®éng cã chÝnh x¸c hay kh«ng. Cã thÓ nã ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét c«ng cô, c¬ së ®Ó tr¶ thï lao lao ®éng hîp lý cho ngêi lao ®éng. Cã thÓ nãi th«ng qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc nguån sè iÖu quan träng x¸c ®Þnh møc l¬ng, thëng cho c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c. 2.8. §èi víi quan hÖ lao ®éng KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc lµ c¨n cø ®Ó gi¶i quyÕt bÊt b×nh vµ kû luËt lao ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c, lµ cã c¬ së ®Ó duy tr× kû luËt vµ néi quy lao ®éng trong doanh nghiÖp. NÕu chóng ta cã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc chÝnh x¸c vµ ngêi lao ®éng chÊp nhËn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®ã th× t¹o bÇu kh«ng khÝ t©m lý trong doanh nghiÖp ®îc tèt ®Ñp h¬n, vui vÎ h¬n. Tãm l¹i viÖc ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cã liªn quan mËt thiÕt ®èi víi c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nguån nh©n lùc kh¸c. NÕu chóng ta tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc vµ chÝnh x¸c ®Ó cã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc chÝnh x¸c c«ng b»ng th× nã t¹o cho c¸c chøc n¨ng kh¸c còng vËn hµnh tèt h¬n. 3. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng. §Ó cã ®îc mét ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ cã hiÖu qu¶ th× viÖc lùa chän ph- ¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ lµ rÊt quan träng. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p ®¸nhgi¸ nµo phô thuéc vµo lo¹i c«ng viÖc, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp v× viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ g¾n liÒn víi viÖc ®µo t¹o ngêi ®¸nh gi¸ ®Ó thùc hiÖn tèt ph¬ng ph¸p ®ã. C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®· ®îc tiÕn hµnh ®iÒu tra vÒ møc ®é s dông trong thùc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh bëi b¶ng sau: B¶ng 1: Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc Ph¬ng ph¸p C¸c doanh nghiÖp nhá (%) C¸c doanh nghiÖp lín (%) Tæng (%) Khoa kinh tÕ lao ®éng 11
 • 12. §Ò ¸n m«n häc 1: Ph¬ng ph¸p thang ®o ®¸nh gi¸ 59,5 54,2 56,7 2: Ph¬ng ph¸p b¶n têng thuËt 25,8 24,2 24,9 3: Ph¬ng ph¸p MBO 8,4 16,6 12,7 4: C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c 6,2 5,0 5,7 Tæng 100 100 100 H2: 3.1. Ph¬ng ph¸p thang ®o ®¸nh gi¸ ®å ho¹ §©y lµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®îc sö dông nhiÒu nhÊt so víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c, nã phï hîp víi c¶ doanh nghiÖp cã quy m« lín vµ c¶ c¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá. Theo b¶ng 1 cho thÊy cã tíi 54,2% c¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy. Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸ sÏ cho ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña ®èi tîng ®¸nh gi¸ vÒ c¸c tiªu thøc ®îc x©y dùng tríc dùa trªn mét thang ®o x¸c ®Þnh c¸c møc thùc hiÖn c«ng viÖc tõ thÊp ®Õn cao. C¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ bao gåm 2 lo¹i: thø nhÊt liªn quan ®Õn c«ng viÖc bao gåm khèi lîng c«ng viÖc chÊt lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. Thø hai liªn quan ®Õn ngêi thùc hiÖn c«ng viÖc bao gåm: sù tin cËy, tÝnh s¸ng t¹o, tÝnh thÝch nghi sù phèi hîp c¸c ho¹t ®éng, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn. Thang ®o ®¸nh gi¸ cã thÓ gåm tõ 3 -7 møc ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh tõ: xuÊt s¾c, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm. ViÖc x¸c ®Þnh thang ®o rÊt quan träng kh«ng nªn qu¸ Ýt bëi nh vËy sÏ thiÕu tÝnh chÝnh x¸c do kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c møc qu¸ lín g©y ra khã kh¨n khi sÕp nh÷ng ngêi nµo vµo møc ®é nµy, ngêi kia vµo møc ®é kia khi chØ chªnh lÖch nhau rÊt Ýt vÒ ®iÓm hay vÒ viÖc xÕp lo¹i. Trªn thang ®o ®¸nh gi¸ cã thÓ cho ®iÓm ®Ó lîng ho¸ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cã 2 lo¹i thang ®o: thang ®o ®¸nh gi¸ liªn tôc lµ lo¹i thang ®o ë gi÷a c¸c møc ®é ®¸nh gi¸ cã thÓ ®¸nh gi¸ ®èi tîng n»m ë møc nµy mµ kh«ng ph¶i hoµn toµn nhËn xÐt lµ tèt hay kh«ng (h×nh 3a). Thagn ®o ®¸nh gi¸ kh«ng liªn tôc lµ lo¹i thang ®o ngêi ®¸nh gi¸ chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ cho ®iÓm taä c¸c møc ®é ®· ®îc xac ®Þnh (h×nh 3b) Khoa kinh tÕ lao ®éng 12 (a) (b) XuÊt s¾c XuÊt s¾c Kh¸ Trung b×nh YÕu 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kh¸ Trung b×nh YÕu 5 4 3 2 1
 • 13. §Ò ¸n m«n häc H3: Thang ®o ®¸nh gi¸ TÊt c¶ c¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ cã thÓ ®îc so¹n th¶o trªn mét phiÕu ®¸nh gi¸. C¸ch ®¸nh gi¸ nµy cã u ®iÓm nhanh vµ thuËn tiÖn v× c¸c phiÕu cã thÓ sö dông cho nhiÒu ®èi tîng ®¸nh gi¸ nhng cã nhîc ®iÓm lµ cã sù ¶nh hëng bëi c¸c tiªu thøc khi ®¸nh gi¸ vµ viÖc lùa chän tiªu thøc nhiÒu khi kh«ng phï hîp víi nhתu lo¹i c«ng viÖc kh¸c nhau (Hq) Khoa kinh tÕ lao ®éng 13
 • 14. §Ò ¸n m«n häc Tªn nh©n viªn:........................... Híng dÉn ®¸nh gi¸ Chøc danh c«ng viÖc................... 1. Mçi lÇn xem xÐt mét yÕu tè, kh«ng Bé phËn qu¶n ®èc....................... tíi quyÕt ®Þnh yÕu tè kh¸c Thêi gian ®¸nh gi¸...................... 2. Xem xÐt thùc hiÖn c«ng viÖc trong suèt giai ®o¹n ®¸nh gi¸ tr¸nh tËp trung vµo 1 yÕu tè 3. §iÓm trung b×nh lµ ®iÓm ®¹t yªu cÇu. 4. §iÓm tõ thÊp (1 ®iÓm) ®Õn cao nhÊt (5 ®iÓm C¸c chØ tiªu KÐm ( 1 ®iÓm) Díi TB (2 ®iÓm) Trung b×nh (3 ®iÓm) Giái (4 ®iÓm) XuÊt s¾c (5 ®iÓm) 1. Khèi lîng c«ng viÖc 2. ChÊt lîng c«ng viÖc 3. TÝnh tin cËy 4. TÝnh s¸ng t¹o 5. ThÝch nghi 6. Sù phèi hîp TiÒm n¨ng t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn trong t¬ng lai B©y giê ®ang ë gÇn møc tèi ®a thùc hiÖn c«ng viÖc B©y giê ®ang ë gÇn møc tèi ®a nhng cã tiÒm n¨ng c¶i tiÕn..... Cã kh¶ n¨ng cã kinh nghiÖm sau khi ®îc ®µo t¹o Kh«ng cã nh÷ng h¹n chÕ Ph¸t biÓu ý kiÕn cña nh©n viªn: ®ång ý , kh«ng ®ång ý NhËn xÐt:.................................. Nh©n viªn..........................ngµy................................... Qu¶n ®èc........................ ngµy...................................... CÊp qu¶n trÞ duyÖt.............ngµy.................................... H4: Ph¬ng ph¸p thang ®o ®¸nh gi¸ ®å ho¹ ViÖc sö dông chung mét phiÕu ®¸nh gi¸ cho c¸c tiªu thø cã thÓ g©y ra sù ¶nh hëng lÉn nhau gi÷a c¸c tiªu thøc khi ®¸nh gi¸. VÝ dô: mét ngêi ®îc ®¸nh gi¸ trªn tiªu thøc sè lîng vµ chÊt lîng tèt th× còng dÔ dµng ®îc ®¸nh gi¸ c¸c tiªu thøc tÝnh s¸ng t¹o hay sù phèi hîp lµ tèt mÆc dï thùc tÕ chóng chØ ë møc trung b×nh. §Ó h¹n chÕ ®iÒu nµy thùc tÕ cã thÓ so¹n th¶o nhiÒu phiÕu ®¸nh gi¸ trªn ®ã mçi phiÕu chØ ghi mét tiªu thøc ®¸nh gi¸ sau ®ã tæng hîp l¹i. Khoa kinh tÕ lao ®éng 14
 • 15. §Ò ¸n m«n häc §Ó ®¸nh gi¸ toµn diÖn vÒ mét nh©n viªn nªn sö dông sè ®iÓm ®¸nh gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cña sè ®iÓm c¸c tiªu thøc. ViÖc x¸c ®Þnh trong sè cña tõng tiªu thøc phô thuéc vµo tÇm quan träng, møc ®é yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi tõng tiªu thøc tíi kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc. VÝ dô mét c«ng viÖc yªu cÇu chÊt lîng coa h¬n sè lîng vµ c¸c yÕu tè cã trong sè cao h¬n. §Ó x¸c ®Þnh träng sè ta cã thÓ ®a vµo ph¬ng ph¸p chuyªn gia viÖc x¸c ®Þnh ®iÓm trung b×nh ®îc x¸c ®Þnh nh sau: C¸c tiªu thøc §iÓm sè §iÓm trung b×nh Tû träng b»ng a, 5 -5 Tû träng chªnh lÖch b, (8 -2) Tû träng chªnh lÖch (2 -8, c 1: Sè lîng 5 2: ChÊt lîng 3 4 4,6 3,4 H5: TÝnh ®iÓm b×nh qu©n A: 5 x 0,5 + 3 x 0,5 =4 B: 5 x 0,8 +3 x 0,2 =4,6 C: 5 x 0,2 + 3x 0,8 = 3,4 Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ b»ng thang ®ã ®¸nh gi¸ ®å ho¹ còng cã nh÷ng u ®iÓm, nhîc ®iÓm riªng. VÒ u ®iÓm ph¬ng ph¸p nµy cã thÓ lîng ho¸ ®îc t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña ngêi lao ®«ngj b»ng con sè, dÔ dµng, thuËn tiÖn cho th«ng tin ph¶n håi ®Õn víi ngêi lao ®éng, dÔ dµng ra quyÕt ®Þnh vÒ nh©n sù. §èi víi viÖc thiÕt kÕ mÉu th× ®¬n gi¶n dÔ hiÓu, dÔ ¸p dông vµ cã thÓ sö dông cho ngêi lao ®éng kh¸c nhau. VÒ nhîc ®iÓm: do viÖc ®¸nh gi¸ dùa trªn ý kiÕn chñ quan cña ngêi ®¸nh gi¸ cho nªn nã dÔ dµng bÞ ¶nh hëng bëi c¸c yÕu tè chñ quan ®Æc biÖt lµ c¸c tiªu thøc ®Þnh tÝnh. §ång thêi còng dÔ dµng bá qua c¸c yÕu tè ®Æc thï cña c«ng viÖc do kh«ng ®îc sö dông ®Çy ®ñ trong mÉu phiÕu. Khi ®¸nh gi¸ c¸c tiªu thøc dÔ dµng ¶nh hëng lÉn nhau lµm mÊt ®i tÝnh kh¸ch quan trong ®¸nh gi¸. 3.2. Ph¬ng ph¸p danh môc kiÓm tra Lµ mét danh môc c¸c c©u m« t¶ vÒ c¸c hµnh vi hoÆc th¸i ®é cã thÓ x¶y ra cña ngêi lao ®éng vµ dùa trªn ý kiÕn chñ quan cña m×nh, ngêi ®¸nh gi¸ Khoa kinh tÕ lao ®éng 15
 • 16. §Ò ¸n m«n häc ®¸nh dÊu vµo nh÷ng c©u m« t¶ mµ hä c¶m thÊy lµ ®óng vµ bá trèng víi nh÷ng c©u mµ hä thÊ lµ kh«ng ®óng. VÝ dô: ChØ tiªu ý kiÕn cña ngêi ®¸nh gi¸ 1. Tæ chøc tèt n¬i lµm viÖc V 2. S¸ng t¹o trong thùc hiÖn c«ng viÖc 3. Nghiªm tóc tu©n thñ kû luËt lao ®éng V 4. Sù phèi hîp, hiÖp t¸c trong c«ng viÖc H5: §¸nh gi¸ b»ng danh môc kiÓm tra §©y lµ mét ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n, dÔ lµm chØ cÇn nh÷ng ngêi ®¸nh gi¸ liÖt kª mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ sau ®ã tÝnh vµo nh÷ng chØ tiªu mµ ngêi lao ®éng ®¹t ®îc cßn nhng chØ tiªu cha ®¹t ®îc th× ®Ó trèng. Thêng ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp nhá, sè lîng c¸n bé chuyªn tr¸ch Ýt. VÒ phÝa ngêi lao ®éng hä dÔ nhËn thÊy ®îc kÕt qu¶ m×nh ®¹t ®îc. Tuy nhiªn ph¬ng ph¸p nµy còng cã nhiÒu nhîc ®iÓm nã nÆng tÝnh chñ quan cña ngêi ®¸nh gi¸, nÕu ngêi ®¸nh gi¸ cã tr×nh ®é kü n¨ng kÐm th× kÕt qu¶ thiÕu tÝnh chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng. 3.3. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ b»ng sù kiÖn quan träng Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸ ph¶i quan s¸t vµ ghi l¹i theo c¸ch m« t¶ nh÷ng hµnh vi yÕu kÐm hoÆc xuÊt s¾c cã liªn quan ®Õn THCV cña ngêi lao ®éng trong suèt thêi kú ®¸nh gi¸ theo c¸c yÕu tè cña c«ng viÖc. Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ thuËn lîi cho th«ng tin ph¶n håi v× nã chØ râ nh÷ng hµnh vi tèt hoÆc kh«ng tèt cña ngêi lao ®éng. Tõ nh÷ng ghi chÐp vÒ hµnh vi ®ã cña ngêi lao ®éng mét c¸ch liªn tôc sÏ tr¸nh ®îc nh÷ng lçi ¶nh hëng bëi sù kiÖn gÇn nhÊt vµ ngêi ®¸nh gi¸ sÏ tr¸nh ®îc lçi do chñ quan g©y nªn. Nhng ph¬ng ph¸p nµy còng cã mét sè nhîc ®iÓm ®ã lµ: Tèn thêi gian ph¶i ®îc ghi chÐp, nhiÒu khi ®iÒu ®ã kh«ng ®îc thùc hiÖn mét c¸ch liªn tôc, kh«ng lîng ho¸ ®îc th«ng tin. §ång thêi cã thÓ g©y t©m lý kh«ng tÝch cùc ë ngêi lao ®éng, ngêi lao ®éng lu«n cã c¶m gi¸c bÞ theo dâi gi¸m s¸t cho nªn møc ®é tho¶ m·n víi c«ng viÖc gi¶m, ngêi lao ®éng kh«ng høng thó víi c«ng viÖc dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m. Nh vËy khi lùa chon ph¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i Khoa kinh tÕ lao ®éng 16
 • 17. §Ò ¸n m«n häc chó ý h¹n chÕ c¸c nhîc ®iÓm trªn ®Ó n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan cña hÖ thèng ®¸nh gi¸. 3.4. Ph¬ng ph¸p b¸n têng thuËt Lµ ph¬ng ph¸p trong ®ã ngêi ®¸nh gi¸ m« t¶ b»ng v¨n b¶n nh÷ng ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu nh÷ng tiÒm n¨ng còng nhu gîi ý ®èi víi sù THCV cña ngêi lao ®éng. Cóng nh nh÷ng ph¬ng ph¸p trªn ph¬ng ph¸p nµy rÊt thuËn lîi cho th«ng tin ph¶n håi ®Õn ngêi lao ®éng. Cho nªn ph¬ng ph¸p nµy cã nhîc ®iÓm rÊt lín vµ nã phô thuéc nhiÒu vµo kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cña ngêi ®¸nh gi¸ mang tÝnh chñ quan lín. Ngêi ®¸nh gi¸ cã thÓ miªu t¶ nh÷ng c«ng viÖc rÊt b×nh thêng trë thµnh nh÷ng sù kiÖn ®îc ®¸nh gi¸ cao vµ ngîc l¹i. §Ó h¹n chÕ c¸c nhîc ®iÓm trªn th× cÇn ph¶i ®µo t¹o ngêi ®¸nh gi¸ mét c¸ch cÈn thËn, ph¶i gi¸o dôc tuyªn truyÒn ®Ó cho hä hiÓu vÒ ý nghÜa, tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸. §ång thêi cã thÓ sö dông c¸c mÉu têng thuËt ®Ó h¹n chÕ tÝnh chñ quan c¶m tÝnh vµ tËp trung h¬n vµo c¸c khÝa c¹nh cÇn ®¸nh gi¸ trong b¶n têng thuËt. 3.5. Ph¬ng ph¸p so s¸nh. Ph¬ng ph¸p so s¸nh lµ nh÷ng ph¬ng ph¸p sö dông ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña mét ngêi lao ®éng trong tËp thÓ lao ®éng dùa trªn nh÷ng chØ tiªu cÇn thiÕt. Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p so s¸nh kh¸c nhau nhng cïng chung b¶n chÊt ®ã lµ so s¸nh sù THCV cña hä trong bé ph¹an nh: a) Ph¬ng ph¸p xÕp hµng - Ph¬ng ph¸p xÕp hµng ®¬n gi¶n: Ngêi ®¸nh gi¸ chØ viÖc suy vµ liÖt kª tªn vµ thø tù THCV cña tõng ngêi lao ®éng trong bé phËn. Ph¬ng ph¸p nµy chÞu ¶nh hëng hoµn toµn bëi ý kiÕn chñ quan cña ngêi ®¸nh gi¸, nªn dÔ dÉn tíi sai lÇm, thiÕu chÝnh x¸c trong kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nhng nã rÊt ®¬n gi¶n vµ nhanh chãng. - Ph¬ng ph¸p xÕp h¹ng cã lùa chän: Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸ sÏ lùa chän trong tËp thÓ lao ®éng ®îc ®¸nh gi¸ ra hai ngêi ë hai th¸i cùc tèt nhÊt trong hoµn thµnh c«ng viÖc. Sau ®ã lo¹i hai ngêi nµy ra vµ l¹i b¾t ®Çu lµm nh vËy víi nhãm ngêi cßn l¹i. KÕt thóc c«ng viÖc lùa chän ngêi ®¸nh gi¸ sÏ cã Khoa kinh tÕ lao ®éng 17
 • 18. §Ò ¸n m«n häc mét danh s¸ch cã xÕp h¹ng nh÷ng ngêi lao ®éng theo kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä. ViÖc lùa chän hai th¸i cùc tèt nhÊt - kÐm nhÊt sÏ dÔ dµng h¬n khi ph¶i s¾p xÕp lùa chän nh÷ng ngêi THCV tèt t¬ng ®èi gièng nhau hay lµm viÖc kÐm hiÖu qu¶ gÇn nh nhau. b) Ph¬ng ph¸p ph©n phèi b¾t buéc Ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ngêi ®¸nh gi¸ ph¶i ph©n lo¹i nh©n viªn thµnh c¸c lo¹i kh¸c nhau theo mét tû lÖ ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc. Ph¬ng ph¸p nµy gióp tr¸nh ®îc yÕu tè chñ quan nhng l¹i cã nhîc ®iÓm lµ kh«ng lîng ho¸ ®îc th«ng tin. Kh«ng ph©n biÖt ®îc sù kh¸c biÖt gi÷a nh÷ng ngêi trong cïng thø h¹ng vµ cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng víi kÕt qu¶ THCV do ph¶i hoµn thµnh tû lÖ ®Æt ra kh«ng s¸t víi thùc tÕ. NhiÒu khi nh÷ng ngêi hoµn thµnh ë møc tèt còng cã thÓ ph¶i xÕp ë h¹ng trung b×nh do tû lÖ ngêi hoµn thµnh tèt vµ lín hoÆc ngîc l¹i. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc biÓu diÔn b»ng ®« thÞ: NÕu cã 100 c«ng nh©n: Th× cã 5 ngêi xuÊt s¾c 20 ngêi tèt 50 ngêi trung b×nh 20 ngêi yÕu 10 ngêi kÐm. H×nh 7: §¸nh gi¸ b»ng ph¬ng ph¸p b¾t buéc Khoa kinh tÕ lao ®éng 18 5% 20% 50% 20% 5% KÐm YÕu TB Tèt XuÊt s¾c
 • 19. §Ò ¸n m«n häc c) Ph¬ng ph¸p ph©n phèi ®iÓm Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸ sÏ ph©n chia theo mét tæng sè ®iÓm cho tõng ngêi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ THCV trong nhãm dùa trªn ý kiÕn chñ quan cña m×nh. Sau ®ã ngêi ®¸nh gi¸ sÏ xÕp lo¹i ngêi lao ®éng trong nhãm theo tæng sè ®iÓm ®· ®¹t ®îc cña tõng ngêi. Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ lîng ho¸ ®îc th«ng tin vµ ph¶n ¸nh sù chªnh lÖch b»ng ®iÓm sè cña mçi ngêi, ®¬n gi¶n nhng l¹i cã nhîc ®iÓm lµ tÝnh chñ quan rÊt lín dÉn ®Õn thiÕu chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng trong ®¸nh gi¸. d) Ph¬ng ph¸p so s¸nh cÆp Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸ sÏ so s¸nh ngêi ®îc ®¸nh gi¸ víi tõng ngêi mét trong nhãm. Nh vËy so víi ph¬ng ph¸p xÕp h¹ng sè lîng cÇn ph¶i so s¸nh ®· ®¬c gi¶m chØ cßn cã hai ngêi thay v× ph¶i so s¸nh víi tÊt c¶ nh÷ng ngêi trong nhãm 1 lóc. §iÒu ®ã sÏ dÔ dµng h¬n ®Ó lùa chän mét ngêi nay THCV tèt h¬n so víi ngêi kia. §Ó thùc hiÖn ph¬ng ph¸p nµy ngêi ®¸nh gi¸ sÏ ph¶i lËp mét ma trËn (H7) vµ so s¸nh lÇn lît ngêi lao ®éng víi nh÷ng ngêi cßn l¹i trong nhãm. Ph¬ng ph¸p nµy cã nhîc ®iÓm lµ mang tÝnh chñ quan vµ sè lîng c¸c phÐp so s¸nh rÊt lín ®Æc biÖt lµ trong c¸c doanh nghiÖp cã sè l- îng lao ®éng lín: Sè lîng c¸c phÐp so s¸nh cÇn ph¶i thùc hiÖn ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc: n (n - 1)1/2. NÕu so víi 10 ngêi lao ®éng th× sè lîng phÐp so s¸nh lµ 10 (10-1)1/2 = 45. Bªn c¹nh ®ã ta cã thÓ lËp nhiÒu ma trËn so s¸nh víi mçi ma trËn lµ mét chØ tiªu ch¼ng h¹n: Sè lîng c«ng viÖc, chÊt lîng c«ng viÖc, tÝnh s¸ng t¹o... Tªn nh©n viªn Anh Minh Hoµng §øc Tæng Anh + + + 3 Minh + 1 Hoµng 0 §øc + + 2 H7: Ph¬ng ph¸p so s¸nh cÆp Nh vËy th× Anh ®îc xÕp h¹ng thø nhÊt sau ®ã ®Õn §øc, Minh vµ cuèi cïng lµ Hoµng. Khoa kinh tÕ lao ®éng 19
 • 20. §Ò ¸n m«n häc 3.6. Ph¬ng ph¸p thang ®iÓm ®¸nh gi¸ dùa trªn hµnh vi (BARS) Lµ mét ph¬ng ph¸p tæng hîp c¸c yÕu tè cña ph¬ng ph¸p møc thang ®iÓm vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp l¹i c¸c sù kiÖn quan träng. Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c hµnh vi ®èi víi c«ng viÖc ®îc m« t¶ kh¸ch quan h¬n, ®îc tÝnh ra tõ b¶n ghi chÐp c¸c vô viÖc quant räng ®ã lµ b¶n m« t¶ c¸c hµnh vi hiÖu qu¶ hay kh«ng cã hiÖu qu¶. Sau ®ã hä s¾p xÕp vµ phª chuÈn c¸c hµnh vi ®èi víi tõng yÕu tè mét. Bëi v× ph¬ng ph¸p BARS ®ßi hái sù tham dù cña nh©n viªn, cho nªn nã ®îcc¶ cÊp qu¶n trÞ lÉn cÊp díi dÔ chÊp nhËn dÔ dµng. Ph¬ng ph¸p BARS ®¸ng tin cËy h¬n lµ ph¬ng ph¸p møc thang ®iÓm cã vÏ ®å thÞ vµ do ®ã dÔ ®îc b¶o vÖ xem xÐt trªn quan ®iÓm ph¸p luËt. Tuy nhiªn mét trong c¸c khiÕm khuyÕt cña ph¬ng ph¸p nµy lµ c¸c hµnh vi ®îc sö dông híng vÒ ho¹t ®éng h¬n lµ kÕt qu¶. §iÒu nµy ®· ®Ó l¹i cho c¸c nhµ qu¶n trÞ mét vÊn ®Ò khã kh¨n tiÒm Èn lµ ph¶i ®¸nh gi¸ nh©n viªn hoµn thµnh c«ng viÖc hay ho¹t ®éng nhng l¹i kh«ng hoµn thµnh môc tiªu mong ®îi. 3.7. Ph¬ng ph¸p MBO. §©y lµ ph¬ng ph¸p ®Æc biÖt h¬n c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh tr×nh bµy ë trªn. Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn lý thuyÕt qu¶n lý b»ng môc tiªu (MBO), trong ®ã ng- êi l·nh ®¹o vµ nh©n viªn cïng nhau th¶o luËn vµ x©y dùng c¸c môc tiªu cña c«ng viÖc trong kú tíi. Cuèi kú c¸c môc tiªu ®ã ®îc dïng lµm tiªu chuÈn §GTHCV. Ngêi l·nh ®¹o vµ nh©n viªn cïng nhau xem xÐt l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn ®îc trong kú tríc, ®¸nh gi¸ vµ l¹i cïng nhau th¶o luËn, lËp môc tiªu cho kú tíi. Qu¸ tr×nh ®ã ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua 5 bíc : 1. Ngêi lao ®éng th¶o luËn b¶n m« t¶ c«ng viÖc víi cÊp trªn cña m×nh vµ hä ®ång ý víi néi dung c«ng viÖc vµ tÇm quant räng cña nhiÖm vô chÝnh. 2. Ngêi lao ®éng ®Æt ra c¸c môc tiªu cho kú tíi 3. Ngêi lao ®éng vµ ngêi ®¸nh gi¸ cïng nhau th¶o luËn, söa ®æi ®Ó ®i tíi thèng nhÊt. 4. C¶ hai bªn ®Òu ®Ò ra c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ tiÕn ®é vµ ®Ò ra c¸ch ®Ó ®o lêng tiÕn ®é ®ã. 5. CÊp trªn vµ cÊp díi gÆp nhau cuèi giai ®o¹n ®Ó th¶o luËn c¸c kÕt qu¶ nç lùc cña cÊp díi chu kú trªn l¹i ®îc tiÕp tôc cho kú tíi. Ph¬ng ph¸p nµy ®· ph¸t huy ®îc vai trß cña ngêi lao ®éng chuyÓn tõ vai trß thô ®éng sang chñ ®éng, ngêi ®¸nh gi¸ chØ ®ãng vai trß t vÊn, cè vÊn. Qu¸ Khoa kinh tÕ lao ®éng 20
 • 21. §Ò ¸n m«n häc tr×nh ®¸nh gi¸ vµ x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc liªn tôc vµ thay ®æi dùa vµo muc tiªu cña tæ chuøc. Nhu vËy cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh¸c nhau, mçi ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nµo tuú thuéc vµo môc ®Ých ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu kiÖn cña tæ chøc vÒ tµi chÝnh vµ nh©n sù. Sao cho lùa chän ®îc ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ phï hîp víi môc tiªu qu¶n lý nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®ã víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. 4. TiÕn tr×nh §GTHCV. C«ng t¸c §GTHCV ®ßi hái ph¶i ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch tuÇn tù theo tõng bíc nh»m ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng trong kÕt qu¶ §GTHCV cho tõng ngêi lao ®éng. TiÕn tr×nh §GTHCV ®îc tiÕn hµnh qua 5 bíc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau. M«i trêng bªn ngoµi M«i trêng bªn trong H8: TiÕn tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc Khoa kinh tÕ lao ®éng 21 Xem xÐt l¹i c¸c tiªu chuÈn THCV X¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông th«ng tin ®¸nh gi¸ §o l­êng sù THCV cña ng­êi lao ®éng KiÓm tra d÷ liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ th«ng tin ph¶n håi
 • 22. §Ò ¸n m«n häc Qu¸ tr×nh §GTHCV sÏ chÞu ¶nh hëng bëi nhiÒu yÕu tè tõ c¶ m«i trêng bªn trong vµ m«i trêng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp bao gåm ph¸p luËt, c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ níc... C¸c yÕu tè bªn trong bao gåm: triÕt häc qu¶n lý, c¬ cÊu tæ chøc, bÇu kh«ng khÝ t©m lý... lµ nh÷ng yÕu tè lu«n t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c §GTHCV. 4.1. Xem xÐt l¹i c¸c tiªu chuÈn THCV Bíc ®Çu tiªn cña tiÕn tr×nh §GTHCV lµ ph¶i xem xÐt l¹i c¸c tiªu chuÈn THCV. Tiªu chuÈn THCV bao gåm c¸c chØ tiªu ®Þnh lîng vµ ®Þnh tÝnh mµ ng- êi lao ®éng cÇn ph¶i ®¹t ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong b¶ng m« t¶ c«ng viÖc vÒ møc ®é THCV cã ®îc chÊp nhËn ®Ó ®îc coi nh ®· hoµn thµnh c«ng viÖc ddã. * C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh bao gåm: chÊt lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, c¸c yÕu tè c¸ nh©n con ngêi lao ®éng nh tÝnh thÝch nghi, ãc s¸ng t¹o, sù phèi hîp, gióp ®ì lÉn nhau cña ngêi lao ®éng, tÝnh trung thµnh víi tæ chøc... * C¸c chØ tiªu ®Þnh lîng bao gåm: C¸c chØ tiªu vÒ sè lîng, thêi gian lµm viÖc, n¨ng suÊt lao ®éng... Chóng ta nªn sö dông phèi kÕt hîp gi÷a chØ tiªu ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng v× mçi chØ tiªu nµy ®Òu cã u nhîc ®iÓm riªng mµ ta cÇn kh¾c phôc ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng cña ngêi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã chóng ta cÇn ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ®Ó tõ ®ã chóng ta cã thÓ lîng ho¸ ®îc c¸c tiªu thøc ®Þnh lîng vµ ®Þnh tÝnh. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nµy sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ cña sù §GTHCV cña mçi ngêi lao ®éng nªn cÇn ph¶i ®îc x©y dùng mét c¸ch khoa häc vµ chÝnh x¸c. * C¨n cø ®Ó x©y dùng tiªu chuÈn §GTHCV ViÖc x©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ dùa trªn tiªu chuÈn THCV, b¶ng m« t¶ c«ng viÖc vµ b¶n yªu cÇu ®èi víi ngêi THCV. Chóng ta cã thÓ dùa trªn sè liÖu vÒ kÕt qu¶ THCV cña ngêi lao ®éng qua kh¶o s¸t thùc tÕ hay cã thÓ tham kh¶o tõ tiªu chuÈn §GTHCV ë nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh. * C¸c yÕu tè cña tiªu chuÈn §GTHCV Khoa kinh tÕ lao ®éng 22 Tải bản FULL (43 trang): https://bit.ly/3gwTtev Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 • 23. §Ò ¸n m«n häc - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph¶i phï hîp víi b¶n chÊt cña c«ng viÖc cÇn ®¸nh gi¸ vµ ph¶i phôc vô cho c¸c môc tiªu cña qu¶n lý. - Ph¶i cã tÝnh nh¹y c¶m tøc lµ cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt ®îc nh÷ng ngêi lµm tèt vµ nh÷ng ngêi lµm kh«ng tèt. - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc sù ñng hé vµ chÊp nhËn cña ngêi lao ®éng. §GTHCV mang tÝnh chÝnh thøc nªn nã c«ng khai víi tÊt c¶ mäi ngêi vÒ tiÕn tr×nh, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸... - C¸ch thøc x©y dùng tiªu chuÈn ph¶i râ rµng, c¸c tiªu thøc ph¶i dÔ hiÓu, dÔ sö dông. - Ph¶i ®¶m b¶o sù nhÊt qu¸n trong ®¸nh gi¸. * X©y dùng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ qua 2 bíc: Bíc 1: ChØ ®¹o tËp trung Ngêi l·nh ®¹o sÏ tiÕn hµnh ®Æt ra c¸c tiªu chuÈn ®Ó §GTHCV. Ph©n chia møc ®é THCV cho mçi tiªu thøc cña c«ng viÖc, x¸c ®Þnh tiªu thøc chÝnh, tiªu thøc bæ sung ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc. §Ó cã ®îc lßng tin gióp cho x©y dùng tiªu chuÈn §GTHCV cã thÓ dùa vµo c¸c ph¬ng ph¸p: ph¬ng ph¸p quan s¸t, ph¬ng ph¸p pháng vÊn, ph¬ng ph¸p b¶ng hái... Bíc 2: Th¶o luËn d©n chñ Ngêi l·nh ®¹o sÏ th¶o luËn víi ngêi lao ®éng vÒ c¸c tiªu chuÈn §GTHCV c¸ch thøc x©y dùng ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt. 4.2. X¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông th«ng tin ®¸nh gi¸ ViÖc x¸c ®Þnh môc ®Ých sö dông th«ng tin ®¸nh gi¸ lµ viÖc rÊt quan träng. Mét tæ chøc cã rÊt nhiÒu c¸c môc ®Ých kh¸c nhau trong viÖc sö dông th«ng tin ®¸nh gi¸ THCV nh t¨ng l¬ng, ®Ò b¹t, thuyªn chuyÓn, sa th¶i, ®µo t¹o ph¸t triÓn... Kh«ng ph¶i th«ng tin tõ viÖc §GTHCV cuèi kú ®¸nh gi¸ l¹i cã thÓ phôc vô tèt cho tÊt c¶ c¸c môc tiªu trªn. VD: Cã doanh nghiÖp mong muèn sö dông th«ng tin cho ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nhng cã doanh nghiÖp sö dông cho ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng hiÖn hµnh. Cã thÓ nãi hai doanh nghiÖp sö dông th«ng tin ®¸nh gi¸ vµo môc ®Ých kh¸c Khoa kinh tÕ lao ®éng 23 Tải bản FULL (43 trang): https://bit.ly/3gwTtev Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 • 24. §Ò ¸n m«n häc nhau th× chóng ta ph¶i lùa chän tiªu thøc ®¸nh gi¸ cho phï hîp nh»m ®¹t môc ®Ých víi hiÖu qu¶ cao. 4.3. §o lêng sù THCV cña ngêi lao ®éng. §o lêng THCV lµ viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lµm viÖc thùc tÕ cña ngêi lao ®éng, c¸c ho¹t ®éng, hµnh vi cña ngêi lao ®éng diÔn ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. KÕt qu¶ lµm viÖc trong kú ®îc tÝnh b»ng sè lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, chÊt lîng cña c«ng viÖc vµ c¸c chØ tiªu kh¸c nh thêi gian lao ®éng... C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh nh th¸i ®é lµm viÖc hay sù phèi kÕt hîp víi ®ång nghiÖp, sù nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc... ®îc ®¸nh gi¸ qua sù quan s¸t hµng ngµy cña ngêi ®¸nh gi¸ ®èi víi nh÷ng ngêi ®îc ®¸nh gi¸ dùa trªn nh÷ng sù kiÖn x¶y ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. TÝnh tr¸ch nhiÖm, kh¶ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch vµ c¸c mèi quan hÖ cña ngêi ®¸nh gi¸ ®èi víi ngêi ®îc ®¸nh gi¸ sÏ ¶nh hëng lín ®Õn kÕt qu¶ ®îc ®o lêng cña tõng ngêi lao ®éng. 4.4. KiÓm tra d÷ liÖu, ®¸nh gi¸ vµ th¶o luËn víi nh©n viªn vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ Bíc nµy b¾t ®Çu víi viÖc kiÓm tra kÕt qu¶ THCV ®îc ®o lêng ë bíc trªn nh»m t¹o cho viÖc ®¸nh gi¸ ®îc ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c lo¹i bá sù thiÕu sãt trong viÖc ®¸nh gi¸ ®Æc biÖt lµ c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh. Sau ®ã ngêi ®¸nh gi¸ sÏ so s¸nh ®èi chiÕu d÷ liÖu thu ®îc vÒ THCV cña ngêi lao ®éng víi c¸c tiªu chñn ®· ®îc thiÕt lËp. Dùa vµo ®ã ®Ó ®a ra nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo mét ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ phï hîp. Sau khi ®· cã kÕt qu¶ §GTHCV, nhÊt thiÕt ph¶i cã sù th¶o luËn vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®îc gäi lµ th«ng tin ph¶n håi. Nh»m cung cÊp cho cÊp díi nh÷ng nhËn xÐt cña cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ THCV trong kú võa qua. §ång thêi t×m ra c¸c nguyªn nh©n ®èi víi viÖc thùc hiÖn tèt hay cha tèt c«ng viÖc. ViÖc tiÕn hµnh §GTHCV lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p vµ khã kh¨n do gÆp ph¶i sù chèng ®èi cña nh÷ng ngêi lao ®éng hiÖn cha thùc hiÖn tèt c«ng viÖc vµ ®Æc biÖt lµ cã rÊt nhiÒu lçi dÔ dµng m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ lçi ®ã sÏ ¶nh hëng lín ®Õn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸. Khi kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh«ng Khoa kinh tÕ lao ®éng 24 3499186