Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
โดย นายพงศธร เกษสําลี
“ทําอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โดย นายพงศธร เกษสําลี...
สถานการณ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย1
ผลการสํารวจโพล
แนวทางการดําเนินงานของ ททท.
2
3
สถานการณ์ตลาดสถานการณ์ตลาด
China
Russia
40.00
50.00
AverageGrowth2007-2012
Arrival Benchmark + 9.04 %
เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดหลัก ที่มีจํานวนนักท่องเที...
แต่การเติบโตของตลาดดังกล่าวเป็นไปแบบไม่มีคุณภาพ...
การเติบโตของรายได้จากตลาดจีน
พึ่งพาการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวเป็นห...
ตลาดรัสเซีย มีการเติบโตเหมือนตลาดจีน คือ
รายได้เกิดจากจํานวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
Russia : Spending per trip, Length of st...
Rank China Number Russia Number
1 Bangkok 2,028,317 Pattaya 2,204,459
แหล่งท่องเที่ยวหลักของทั้ง 3 ตลาด ยังคงเป็นแหล่งท่อง...
ผลการสํารวจโพล
ผลกระทบจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน รัสเซียผลกระทบจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย
** สํารวจระหว่...
Fieldwork Location & Demographic
จํานวนตัวอย่างทั้งหมด = 2,163 ราย
การกระจายตัว ≈ 15% ในแต่ละพื้นที่
ผู้ประกอบการในพื้นที่...
ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน
… ก่อความรําคาญกับคนรอบข้าง เนื่องจากไม่มีมารยา...
ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน
France
14.6%
Germany
15.5%
U.K.
32.7%
นักท่องเท...
Russian TouristRussian Tourist ::
ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
... ทําให...
ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเชีย
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย สร้างปัญหาให้กับนัก...
แผนการรับมือของผู้ประกอบการแผนการรับมือของผู้ประกอบการ
แผนการรับมือของผู้ประกอบการ
1 ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารให้กับพนักงาน 28.7%
2 ออกกฎระเบียบและประชาสัมพันธ์ให้...
1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและพนักงานเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 22.8%
2 แนะนํามารยาททางสังคมไทยที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว...
1. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Low Season ให้มากขึ้น (42.3%)1. ประชาส...
แนวทางการดําเนินงานของ ททท.แนวทางการดําเนินงานของ ททท.
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
ผลกระทบด้านบวก :
การเติบโตของตลาดจีน รัสเซีย ทําให้ผู้ประกอบการมีรายได้จาก...
มาตรการเพื่อรับมือกับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย
1. การควบคุมดูแลการเข้า-ออกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย...
แนวทางการดําเนินงานของ ททท.
ปรับโครงสร้างตลาด มุ่งเน้นส่งเสริมตลาดระดับบนอย่างจริงจัง
- เจาะพื้นที่ที่มีตลาดคุณภาพเพิ่มขึ้...
ทำอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย
ทำอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย
ทำอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ทำอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย

กำหนดการแถลงผลการสำรวจโพลหัวข้อ "ทำอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย" วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

ทำอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย

 1. 1. โดย นายพงศธร เกษสําลี “ทําอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย นายพงศธร เกษสําลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
 2. 2. สถานการณ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย1 ผลการสํารวจโพล แนวทางการดําเนินงานของ ททท. 2 3
 3. 3. สถานการณ์ตลาดสถานการณ์ตลาด
 4. 4. China Russia 40.00 50.00 AverageGrowth2007-2012 Arrival Benchmark + 9.04 % เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดหลัก ที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวประมาณ 1 ล้านคนขึ้นไป พบว่า ในช่วงปี 2550-2555 ตลาดรัสเซีย และจีน มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งด้านจํานวนและรายได้ Japan Korea Malaysia India Australia -10.00 - 10.00 20.00 30.00 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Tourist Arrivals Average Growth 2007-2012 TourismReceiptsAverageGrowth Receipt Benchmark + 12.13 %
 5. 5. แต่การเติบโตของตลาดดังกล่าวเป็นไปแบบไม่มีคุณภาพ... การเติบโตของรายได้จากตลาดจีน พึ่งพาการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 110,000 130,000 2,500,000 3,000,000 Receipts, Per TripTourist Arrivals Tourist Arrivals and Receipts 2007 - 2012 Tourist Arrivals (Person) 10,000 30,000 50,000 70,000 90,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012P (Person) Tourism Receipts (Mil. Baht) Spending per Trip (Baht) F F ก F
 6. 6. ตลาดรัสเซีย มีการเติบโตเหมือนตลาดจีน คือ รายได้เกิดจากจํานวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก Russia : Spending per trip, Length of stay, and Per capita spending 2007-2012 70,000 80,000 90,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 Receipts, Per TripTourist Arrivals F F ก F 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tourist Arrivals (Person) Tourism Receipts (Mil. Baht)
 7. 7. Rank China Number Russia Number 1 Bangkok 2,028,317 Pattaya 2,204,459 แหล่งท่องเที่ยวหลักของทั้ง 3 ตลาด ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เหมือนตลาดหลักอื่นๆ ทําให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย 2 Pattaya 792,022 Phuket 330,339 3 Phuket 635,243 Bangkok 167,949 4 Chiang Mai 63,128 Krabi 18,805 5 Krabi 36,879 Koh Samui 18,032 ที่มา : สถิตินักท่องเที่ยวเข้าพักแรมในพื้นที่ต่างๆ ปี 2011 , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 8. 8. ผลการสํารวจโพล ผลกระทบจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน รัสเซียผลกระทบจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย ** สํารวจระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2556
 9. 9. Fieldwork Location & Demographic จํานวนตัวอย่างทั้งหมด = 2,163 ราย การกระจายตัว ≈ 15% ในแต่ละพื้นที่ ผู้ประกอบการในพื้นที่ (n = 1,068 ราย) ที่พัก 33.8% ร้านขายของที่ระลึก 18.8% อื่นๆ 15.6% ร้านอาหาร 15.4% ร้านเสื้อผ้า 9.2% บริษัทนําเที่ยว 7.1% เช่น ร้านสปา ร้านนวดแผนไทย ร้านเสริมสวย ร้านเช่ารถ ร้านให้เช่าเก้าอี้ผ้าใบ เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่ (n = 1,095 ราย) ร้านเช่ารถ ร้านให้เช่าเก้าอี้ผ้าใบ เป็นต้น 46.4% 53.6% เพศ อายุ (ปี) <=20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 >=51
 10. 10. ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน … ก่อความรําคาญกับคนรอบข้าง เนื่องจากไม่มีมารยาทและส่งเสียงดัง … สร้างความสกปรกให้กับพื้นที่ ที่ไปใช้บริการ เนื่องจากไม่รักษาความสะอาด ... สร้างความวุ่นวายให้กับพื้นที่ ที่ไปใช้บริการ เนื่องจากไม่เคารพกฎ/กติกาต่างๆ ... ทําให้รายรับรวมของธุรกิจคุณเพิ่มมากขึ้น … ทําให้มีรายรับอย่างสม่ําเสมอ เนื่องจากชาวจีนมาเที่ยวทั้งปี ความคิดเห็นของ ประชาชน ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวชาวจีน มักส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในสถานที่ที่ไปใช้บริการ นักท่องเที่ยวชาวจีน ไม่รักษาความสะอาดในการใช้พื้นที่สาธารณะ นักท่องเที่ยวชาวจีน มักถ่มน้ําลายในพื้นที่สาธารณะ นักท่องเที่ยวชาวจีน ไม่เคารพกฎ/ระเบียบต่างๆของสถานที่ที่ไปใช้บริการ นักท่องเที่ยวชาวจีน ไม่เคารพกฎจราจร โดยเดินข้ามถนนตามใจต้องการ
 11. 11. ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน France 14.6% Germany 15.5% U.K. 32.7% นักท่องเที่ยวชาวจีนสร้างปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวชาติใดมากที่สุด ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ปัญหาเสียงดังจากการพูดคุย/ตะโกน โวยวาย 26.3% ปัญหาจํานวนนักท่องเที่ยวชาติอื่น 23.4% ปัญหาความสกปรกต่างๆ เนื่องจากการ ไม่รักษาความสะอาด 21.9% ปัญหาการสื่อสารกันไม่เข้าใจ 15.0%
 12. 12. Russian TouristRussian Tourist :: ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ... ทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแต่งตัวโป๊ของนักท่องเที่ยวผู้หญิง ... สร้างความวุ่นวายให้กับพื้นที่ ที่ไปใช้บริการ เนื่องจากไม่เคารพกฎ/กติกาต่างๆ ... ทําให้รายรับรวมของธุรกิจคุณเพิ่มมากขึ้น … ทําให้เกิดกลุ่มมาเฟียชาวรัสเซียและการสร้างเขตอิทธิพลเพื่อหาผลประโยชน์ ... ก่อให้เกิดการลักลอบ/แฝงตัวมาค้าประเวณีของนักท่องเที่ยวผู้หญิง ความคิดเห็นของ ประชาชน ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มักส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในสถานที่ที่ไปใช้บริการ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ไม่มีการดูแลบุตรหลานที่มาท่องเที่ยวด้วย ปล่อยตามอําเภอใจ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ไม่เคารพกฎ/ระเบียบต่างๆของสถานที่ที่ไปใช้บริการ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มักแซงคิวหรือไม่ต่อแถวในการใช้บริการต่างๆ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มักหยิบฉวยสิ่งของจากสถานที่ที่ไปใช้บริการ
 13. 13. ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเชีย นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย สร้างปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวชาติใดมากที่สุด Sweden 8.8% Germany 15.3% U.K. 33.0% ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ปัญหาการแฝงตัวเข้ามาทําธุรกิจ ค้าประเวณี และยาเสพย์ติดในประเทศ 14.6% ปัญหาการไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎ ของสถานที่ที่ไปใช้บริการ 10.4% ปัญหาการใช้กําลังก่อเหตุทะเลาะวิวาท 10.4% ปัญหาการสื่อสารกันไม่เข้าใจ 9.2%
 14. 14. แผนการรับมือของผู้ประกอบการแผนการรับมือของผู้ประกอบการ
 15. 15. แผนการรับมือของผู้ประกอบการ 1 ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารให้กับพนักงาน 28.7% 2 ออกกฎระเบียบและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบและปฏิบัติตาม 18.4% 3 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว 16.4% 4 แนะนํามารยาททางสังคมไทยที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.5% 5 ติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชัดเจน 10.3% สิ่งที่ต้องการให้ ททท. ดําเนินการสิ่งที่ต้องการให้ ททท. ดําเนินการ 1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาฝึกอบรมพัฒนาด้านภาษาต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการและคนใน ชุมชน และจัดหามัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 37.5% 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่านิยม วัฒนธรรมไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจ ก่อนเดินทางเข้า มาเที่ยวในประเทศ 25.3% 3 กําหนดและประกาศกฎระเบียบ ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ ทราบและบังคับปฏิบัติตาม 10.0% 4 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดตามบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งชุมชน 9.9% 5 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น 6.0%
 16. 16. 1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและพนักงานเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 22.8% 2 แนะนํามารยาททางสังคมไทยที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 21.4% 3 ออกกฎระเบียบและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบและปฏิบัติตาม 21.3% 4 กําหนดและแบ่งพื้นที่ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับแหล่งชุมชนชัดเจน 9.9% 5 ควบคุมการเข้ามาประกอบกิจการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 5.9% แผนการรับมือของผู้ประกอบการ 1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาฝึกอบรมพัฒนาด้านภาษาต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ และคนในชุมชน และจัดหามัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 30.3% 2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่านิยม วัฒนธรรมไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจ ก่อน เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศ 21.4% 3 กําหนดและประกาศกฎระเบียบ ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ทราบและบังคับปฏิบัติตาม 12.6% 4 จัดทําคู่มือฝึกพูดภาษารัสเซียแบบง่ายๆ แจกให้ผู้ประกอบการและคนในชุมชน 11.3% 5 ควบคุมการเข้ามาประกอบกิจการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเข้มงวด 8.6% สิ่งที่ต้องการให้ ททท. ดําเนินการ
 17. 17. 1. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Low Season ให้มากขึ้น (42.3%)1. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Low Season ให้มากขึ้น (42.3%) 2. เผยแพร่เรื่องมารยาทที่ดีงามของสังคมไทยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ ก่อนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (4.0 %)2. เผยแพร่เรื่องมารยาทที่ดีงามของสังคมไทยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ ก่อนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (4.0 %) 3. ส่งเสริมให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยความเป็นมิตร (3.3%)3. ส่งเสริมให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยความเป็นมิตร (3.3%) ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 3. ส่งเสริมให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยความเป็นมิตร (3.3%)3. ส่งเสริมให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยความเป็นมิตร (3.3%) 4. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของชาวต่างชาติที่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจในประเทศไทย (2.5%)4. ควบคุมดูแลการเข้า-ออกของชาวต่างชาติที่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจในประเทศไทย (2.5%) 5. จัดตั้งศูนย์บริการให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้กระจายทั่วตามแหล่งท่องเที่ยว (1.5%)5. จัดตั้งศูนย์บริการให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้กระจายทั่วตามแหล่งท่องเที่ยว (1.5%)
 18. 18. แนวทางการดําเนินงานของ ททท.แนวทางการดําเนินงานของ ททท.
 19. 19. จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ ผลกระทบด้านบวก : การเติบโตของตลาดจีน รัสเซีย ทําให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น ผลกระทบด้านลบ : จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งสองชาติ ส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ และจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งสองชาติ ส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ และ ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่นที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลักด้วย ในเมืองท่องเที่ยวหลักทั้ง 7 พื้นที่ พบว่าเมืองที่ได้รับผลกระทบทางสังคมรุนแรงที่สุด คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ และกระบี่ ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของเมืองนั้นๆ ต่อไป
 20. 20. มาตรการเพื่อรับมือกับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย 1. การควบคุมดูแลการเข้า-ออกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย 2. การตรวจสอบและดูแลการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ อย่างเข้มงวด 3. การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทราบถึงค่านิยม และวัฒนธรรม ไทย เพื่อจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ก่อนการเดินทางเข้ามาประเทศไทย 4. การจัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งเตือนสิ่งที่ควรรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ4. การจัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งเตือนสิ่งที่ควรรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ 5. การส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
 21. 21. แนวทางการดําเนินงานของ ททท. ปรับโครงสร้างตลาด มุ่งเน้นส่งเสริมตลาดระดับบนอย่างจริงจัง - เจาะพื้นที่ที่มีตลาดคุณภาพเพิ่มขึ้น - สร้างการรับรู้ luxury product ให้มากขึ้น - ขยายตลาด Niche Market ให้มากขึ้น ปรับโครงสร้างตลาด มุ่งเน้นส่งเสริมตลาดระดับบนอย่างจริงจัง - เจาะพื้นที่ที่มีตลาดคุณภาพเพิ่มขึ้น - สร้างการรับรู้ luxury product ให้มากขึ้น - ขยายตลาด Niche Market ให้มากขึ้น สร้างสมดุลทั้งฤดูกาลและพื้นที่ รวมทั้งโครงสร้างตลาด ดังนี้ - เวลา : กระจายตัวนักท่องเที่ยวให้เป็น year round ไม่มีช่องว่างระหว่าง Low season และ high season - พื้นที่ : กระจายตัวนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักไปยังเมืองรอง - โครงสร้างตลาด : สร้างสมดุลระหว่างกลุ่มตลาดระดับบน กลาง และล่าง /เชิงปริมาณและคุณภาพ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว Do and Don’t สร้างสมดุลทั้งฤดูกาลและพื้นที่ รวมทั้งโครงสร้างตลาด ดังนี้ - เวลา : กระจายตัวนักท่องเที่ยวให้เป็น year round ไม่มีช่องว่างระหว่าง Low season และ high season - พื้นที่ : กระจายตัวนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักไปยังเมืองรอง - โครงสร้างตลาด : สร้างสมดุลระหว่างกลุ่มตลาดระดับบน กลาง และล่าง /เชิงปริมาณและคุณภาพ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว Do and Don’t

×