Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

สินค้าการท่องเที่ยวแบบใด จะถูกใจตลาด

โดย นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. จากการอบรมการตลาดท่องเที่ยว ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 5 ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค ในช่วงเมษายน – สิงหาคม 2554

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

สินค้าการท่องเที่ยวแบบใด จะถูกใจตลาด

 1. 1. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่ออุตสาหกรรมท่องเทียว ่กระแสสินค้าท่องเที่ยวไทยที่กาลังมาแรง ํตัวอย่างสินค้าท่องเที่ยวตามความต้องการตลาด
 2. 2. ทวีปเอเชียทวีบทบาทสําคัญในการส่งออกนักท่องเที่ยว วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก การปรับตัวของราคาน้ํามัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 4
 3. 3. ประชากรเกิดระหว่างปี 1946 – 1966 - ผู้สูงอายุ โครงสร้างประชากรเข้าสู่ Aging Society = 10% ของประชากรโลก ปี 2020 : ผู้สูงอายุ 700 ล้านคน 15% ของประชากรโลก สหรัฐอเมริกา : 77 ล้านคนเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณอายุ (ตั้งแต่ปี 2006 -2026) : 8,000 คน/วัน ฉลองวัน เกิดครบ 60 ปี ญี่ปน : 8,500 คน/วัน ฉลองวันเกิดครบ 60 ปี ุ่• Time Rich – Cash Rich• ต้องการความสะดวกสบาย• บริการที่มคุณภาพ ี• คํานึงถึงสุขภาพและการพักผ่อน 5
 4. 4. การเปลี่ยนแปลงของแหล่งท่องเที่ยว (Supply) • น้ําแข็งขั้วโลกละลาย น้ําทะเลสูงขึ้น ชายฝั่งทะเลบางแห่งจมน้ํา • กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทาง แหล่งท่องเที่ยวเสียหาย เช่น ปะการังฟอกสี ซีดขาว สีจางลง เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงและบ่อยขึ้น • ช่วงเวลาให้บริการเปลี่ยนแปลงไป (เช่น Ski resort หิมะละลายเร็วขึ้น ,แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เข้าสู่ฤดูมรสุมเร็วขึ้น) • เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ จากอากาศที่อบอุ่นขึ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Demand) • Outbound F ก ก ก • ก ก ท่องเที่ยว F ก ก Outdoor ก • ก F ก 6
 5. 5. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง การขยายตัว ของ low Cost Airlineso Low Cost Carriers ขยายตัว ในเอเชีย จาก 17 Destinations ในปี 2003 เป็น 63 2006 2005 2007 2003 2004 Destinations ในปี 2007o ปี 2009 LCC ครองส่วนแบ่งที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น 15 % (LCC 100 ล้านที่นั่ง/ Full Service Airlines 543 ล้านที่นั่ง)คนเดินทางมากขึ้น บ่อยขึ้น เป็น Weekend Destinationตลาดกลุมกลาง-ล่างขยายตัวมากขึ้น ่ 7
 6. 6. • มีแนวโน้มใช้ Internet ซื้อสินค้าท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น • รูปแบบการให้บริการทาง Internet ที่หลากหลาย : Information, Share data & Photo, Clip VDO, Complain, Marketing • การรับรู้ข่าวสารรวดเร็ว (Real time) • ช่องทางการขายมากขึ้น โดยผ่าน SMS, Internet, mobile phone, PDA• F F Internet ก 1.96 F • E-marketing: marketing online , 28% ก ก (Avg.G 00- 09 = 444%) E-brochures ,E-posters• 800 F ˈ ก Online E-service: E-Ticket• 70% ก F F F Internet• 30% ก F F Internet• ก F Tripadvisor.com• ก Up load F Facebook Twitter 8
 7. 7. กระแสการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว อดีตสูปจจุบัน แนวโนม Market Profile เพศชาย เพศหญิง วัยทํางาน ครอบครัว ผูมีรายไดสูง ผูสูงอายุ เที่ยวเพื่อพักผอนอยางเดียว ซื้อขายผาน Low Cost ออนไลน ใชสื่อรวมสมัย Airline ขยายตัว ใสใจสุขภาพ ก ราคาเปน องคประกอบ ก F การตัดสินใจ ใชออนไลน เนน 3 E – Entertainment คนควาขอมูล Education Environment 9
 8. 8. ˂ F ก Fก F 10
 9. 9. 05WELLNESS 06TRENDS 11
 10. 10. 01 THAINESS วิถีไทย “หัวใจแผนดิน”โครงการพระราชดําริวิถีชีวิตการทองเที่ยวชุมชนเรียนทําอาหารไทยเรียนมวยไทยเรียนนวดแผนไทยการทองเที่ยวเชิงเกษตรประเพณีไทย 12
 11. 11. 02 TREASURE มรดกแหงแผนดินแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร ศาสนสถานและสถาปตยกรรม 13
 12. 12. 03 BEACHES หลากหลายทะเลไทย ชายหาดโรแมนติกชายหาดสําหรับครอบครัว ชายหาดที่มีกิจกรรมหลากหลาย ชายหาดแบบธรรมชาติ 14
 13. 13. 04 NATURE รักษ หวงใย ใสใจธรรมชาติการทองเที่ยวเชิงนิเวศเดินปา - แคมปปงการทองเที่ยวกึ่งผจญภัยสัมผัสบรรยากาศและชมทัศนียภาพการดําน้ํา 15
 14. 14. 05 WELLNESS สุขภาพนิยม สปา การบริการทางสุขภาพวิปสสนากรรมฐาน ทําสมาธิ 16
 15. 15. 06 TRENDS ชีวิตรวมสมัย ความสุขใจที่แตกตางTrendy HotelsShoppingTheme Parks and EntertainmentsWeddingScenic RestaurantElephant LifeGolf 17
 16. 16. 07 FESTIVITIES เทศกาลสุขสันตหรรษาเทศกาล งานประเพณี ความเชื่อและศิลปวัฒนธรรมงานดนตรี กีฬา นันทนาการและการอนุรักษงานแสดงผลผลิตทางการเกษตรและศิลปกรรมหัตถกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สดุดีวีรชนและเหตุการณสําคัยงานอื่น ๆ 18
 17. 17. สินค้าท่องเที่ยวแบบใด จะถูกใจตลาด เป็นสินค้าที่มีความแตกต่างและสร้างสรรค์ เป็น CreativeTourism Productเป็นสินค้าที่มคณภาพมาตรฐานทังด้านตัวสินค้าและการบริการ รวมถึง ี ุ ้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในกระแสความต้องการของนักท่องเที่ยว ไทย และหรือต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชนบทการท่องเที่ยวสีเขียว
 18. 18. Creative Tourism หมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นการ เรียนรู้ในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของ สถานที่ ผ่านประสบการณ์ตรงและการมีส่วนร่วมกับ ผู้คนเจ้าของวัฒนธรรม
 19. 19. ตัวอย่าง สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับ Creative tourism productsนําเสนอสินค้าท่องเที่ยวที่สื่อถึงความเป็นไทย เช่น สปาไทย, วิถีไทยในหมูบานหัตถกรรม แหล่งท่องเที่ยว ่ ้โบราณย้อนรอยเมืองไทยในอดีต การจัดโปรแกรมเรียนรู้วิถีไทย วิถีช้างเที่ยวสนุก สุขตามวิถีช้างไทย จ. ลําปางเส้นทางท่องแดนหัตถศิลป์ ถิ่นช้างใหญ่ จ.สุรินทร์มหัศจรรย์แดนศาสนา เรียนรู้ ประเพณีจุลกฐิน ของชาวผู้ไทย จ. มุกดาหารชุมชน คนทําเทียน จ. อุบลราชธานี
 20. 20. ตัวอย่าง สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับ Creative tourism productsสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงาน และนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ่พร้อมกิจกรรม CSR ปลูกป่า ปล่อยปู ดูนก เป็นต้นเส้นทางน่าน ใคร ๆ ก็รักษ์เส้นทางท่องเที่ยวจิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เส้นทาง สร้างบ้านให้ปลา
 21. 21. ตัวอย่าง สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทสอดคล้องกับ Creative ี่ tourism productsสร้างเส้นทางเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้น โดยสร้างสรรค์เรื่องราวเพื่อผูกโยงแหล่งท่องเที่ยวทีมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน ่เส้นทางเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เส้นทางมรดกโลก มรดกวัฒนธรรม
 22. 22. Fก FThai Spa Thailand Thailand Green Globe Clean Food Green LeafStandard Tourism Tourism Awards Standard Standard Standard Standard
 23. 23. ก ก ก F 9 ʾ 2555 F ก ˈ 51. F F2. ก ก F3. ก4. Fก F ก F5. ก F
 24. 24. สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม“THE 7 GREENS” CONCEPT The ‘7 Greens Concept’ has recently been initiated as a creative response to the World’s trend towards reduction of ‘Global Warming’ effect. Green Heart Green Community Green Attraction Green Logistics Green Plus Green Service Green Activity
 25. 25. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 2550 ชุมชนดีเด่นด้านการท่องเทียว่ จังหวัดชุมพร ระนอง1. ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ําพะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร2. ชมชนบ้านเกาะพิทักษ์ อ. หลังสวน จ. ชุมพร3. ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศม่วงกลาง อ. กะเปอร์ จ. ระนอง
 26. 26. ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ําพะโต๊ะ อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร
 27. 27. ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ อ. หลังสวน จ. ชุมพร
 28. 28. ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ. ระนอง
 29. 29. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 2551 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชุมพรรางวัลดีเด่น–ต้นน้ําพะโต๊ะและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า อ. พะโต๊ะ
 30. 30. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 2551 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดระนองรางวัลดีเด่น–บ้านทะเลนอก กิ่ง อ. สุขสําราญ
 31. 31. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 2553ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดชุมพรรางวัลดีเด่น –สวนลุงนิล
 32. 32. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดระนองรางวัลดีเด่น– วิสาหกิจชุมชนเพลินไพรศรีนาคา ระนอง

×