Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

จับกระแสเที่ยวไทยในวันหยุดยาว

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

จับกระแสเที่ยวไทยในวันหยุดยาว

 1. 1. “จับกระแสเที่ยวไทยในวันหยุดยาว” โดย นายธวัชชัย อรัญญิก ผู!ว"าการการท"องเที่ยวแห"งประเทศไทย การท"องเที่ยวแห"งประเทศไทย1
 2. 2. ผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชน1 ผลการสํารวจความคิดเห็นผู!ประกอบการ2 สาระสําคัญจากการสํารวจโพล 1 3 สาระสําคัญจากการสํารวจโพล 2 3
 3. 3. ผลการสํารวจความคิดเห็น ประชาชน 3
 4. 4. Fieldwork Location & Demographic ** สํารวจระหว"างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2557 จํานวนกลุ"มตัวอย"างทั้งหมด = 1,800 ราย • ผู!ประกอบการที่พักในพื้นที่ 600 ราย • ประชาชนในพื้นที่ 1,200 ราย พื้นที่การสํารวจ 6 พื้นที่ : กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชลบุรี จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 1,800 ราย การกระจายตัว ≈ 15% ในแตละพื้นที่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชลบุรี ขอนแก"น เชียงใหม" และสงขลา 4
 5. 5. ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ การวางแผนที่จะเดินทางทองเที่ยวในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน เดินทาง 50.6% จะเดินทางทองเที่ยว เดือนเมษายน 97.4% จะเดินทางทองเที่ยว เดือนพฤษภาคม • เชียงใหม 10.7% • ภูเก็ต 6.4% • ชลบุรี 6.4% 5 ไมเดินทาง 49.4% เดือนพฤษภาคม 7.4% • เพชรบุรี 24.4% • กรุงเทพ 17.8% • สุราษฎร:ธานี 11.1%
 6. 6. ข=อมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในชวงเดือนเมษายน วัตถุประสงคTหลักในการเดินทาง พาหนะหลักในการเดินทาง จํานวนคนที่เดินทางด=วยประมาณ 2 – 5 คน ใช=รถยนต:สวนตัว 56.5% เพื่อไปเยี่ยมญาติ 52.1% เพื่อท"องเที่ยว 47.4% จํานวนผู!ร"วมเดินทาง ใช=รถโดยสาร 31.8% ระยะเวลาเดินทาง เฉลี่ยประมาณ 7 วัน ระยะเวลาเดินทาง 6
 7. 7. หากการชุมนุมทางการเมืองยังคงยืดเยื้อในชวงที่ทาน จะเดินทาง ทานจะยังคงเดินทางอยูหรือไม ยังคงเดินทางอยู 88.5%ยังคงเดินทางอยู 88.5% •สถานที่ที่จะไปไมได=อยูในพื้นที่เสี่ยง 35.7% •จะเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง 28.8% •ไมได=มีความกังวลใดๆ 24.0% ไมเดินทาง 11.5% •กังวลเรื่องความปลอดภัย ไมเดินทาง 11.5% 7
 8. 8. กิจกรรมในชวงเทศกาลสงกรานต: วางแผนจะเลนน้ําชวงสงกรานต:หรือไม? 8
 9. 9. สถานที่ที่จะไปเลนน้ําสงกรานต: • พัทยา 15.3% • รอบคูเมืองเชียงใหม 9.3% • ถนนข=าวเหนียว 8.6% สถานที่ที่อยากไปเลนน้ําสงกรานต: • พัทยา 28.3% • ถนนข=าวสาร 22.9% • รอบคูเมืองเชียงใหม 15.5%• ถนนข=าวเหนียว 8.6% • บางแสน 8.3% • รอบคูเมืองเชียงใหม 15.5% • ถนนสีลม 15.1% กิจกรรมอื่นที่จะทําในชวงสงกรานต:สําหรับคนที่เลนน้ํา ทําบุญ ไหว=พระ 53.0% รดน้ําดําหัวผู=ใหญ 16.4% ช=อปปHIง 12.4% 9
 10. 10. เหตุผลหลักที่ทําใหทานไมเลนน้ํา ไมอยากเปยก กังวลดาน ความปลอดภัย ทํางาน รถติด กิจกรรมที่จะทําในชวงสงกรานต%สําหรับคนที่ไมเลนน้ํา พักผอน 50.4% ทําบุญ ไหวพระ 24.4% ทานอาหารนอกบาน 21.8% 10
 11. 11. ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในชวงเดือนพฤษภาคม วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง ก ก ใชรถยนต%สวนตัว 53.3% เพื่อทองเที่ยว 51.1% เพื่อไปเยี่ยมญาติ 33.3% จํานวนผูรวมเดินทาง ระยะเวลาเดินทาง จํานวนคนที่เดินทางดวยประมาณ 2 – 5 คน ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยประมาณ 5 วัน 11
 12. 12. หากการชุมนุมทางการเมืองยังคงยืดเยื้อในชวงที่ทานจะ เดินทาง ทานจะยังคงเดินทางอยูหรือไม ยังคงเดินทางอยู 84.4% • สถานที่ที่จะไปไมไดอยูในพื้นที่เสี่ยง 44.4% • จะเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง 22.2% • ไมไดมีความกังวลใดๆ 17.8% ไมเดินทาง 15.6% • กังวลเรื่องความปลอดภัย 12
 13. 13. เทศกาลฟุตบอลโลก (12 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม) ทานจะติดตามดูการถายทอดสดฟุตบอลโลกหรือไม ติดตามดู 57.5% ไมติดตามดู 42.5%ติดตามดู 57.5% ไมติดตามดู 42.5% สถานที่ที่จะดูการแขงขันสถานที่ที่จะดูการแขงขัน • ดูที่บานตนเอง 40.1% • บานเพื่อน 39.5%• บานเพื่อน 39.5% • รานอาหาร 35.0% • ลานจัดกิจกรรมตางๆ 23.5% 13
 14. 14. หากมีการจัดกิจกรรมถายทอดสอฟุตบอลโลกที่สนามบอลตางๆ ทานสนใจจะไปเขารวมกิจกรรมหรือไม ไปเขารวม 63.7% ไมไปเขารวม 36.3% หากการชุมนุมทางการเมืองยังคงยืดเยื้อจนถึงเดือนมิถุนายน ทานจะยังคงเดินทางออกไปดูการถายทอดสดฟุตบอลโลกนอกบานอยูหรือไม ยังคงเดินทางอยู 90.8%ยังคงเดินทางอยู 90.8% •แตจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง 44.8% •สถานที่ที่จะไปไมไดอยูในพื้นที่เสี่ยง 36.8% •ไมไดมีความกังวลใดๆ 9.2% ไมเดินทาง 9.2% กังวลเรื่องความปลอดภัย 14
 15. 15. Dream Destinations พระธาตุผาซอนแกว จ.เพชรบูรณ% ปSาสน โครงการหลวง บานวัดจันทร% จ.เชียงใหม เขาพะเนินทุง อุทยานแหงชาติ แกงกระจาน จ.เพชรบุรี เกาะหอง จ.กระบี่ เขาชางเผือก จ.กาญจนบุรี เกาะหลีเปTะ จ.สตูล วัดปSาภูกอน จ.อุดรธานี หมูเกาะทะเลตราด จ.ตราด เกล็ดพญานาค จ.หนองคาย ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด 15
 16. 16. Dream Destinations วัดปSาภูกอน จ.อุดรธานี 64.1% สถานที่ ที่มีคนรูจักมากที่สุด สามอันดับแรก 1 วัดปSาภูกอน จ.อุดรธานี เกาะหลีเปTะ จ.สตูล 61.9% 64.1%1 2 พระธาตุผาซอนแกว จ.เพชรบูรณ% 60.4% 3 16
 17. 17. สถานที่ ที่คนอยากไปมากที่สุด สามอันดับแรก อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 เกาะหลีเปTะ จ.สตูล ปSาสน โครงการหลวงบาน พระธาตุผาซอนแกว 19.4% เกาะหลีเปTะ จ.สตูล ปSาสน โครงการหลวงบาน วัดจันทร% จ.เชียงใหม 14.8% 12.2% พระธาตุผาซอนแกว จ.เพชรบูรณ% 17
 18. 18. ผลการสํารวจความคิดเห็น ผู!ประกอบการ 18
 19. 19. ข!อมูลฐานลูกค!าของผู!ประกอบการ ผู!ประกอบการจํานวน 600 ราย จาก 6 พื้นที่ ได!แก" กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชลบุรี ขอนแก"นเชียงใหม" และสงขลาและสงขลา 19
 20. 20. ป สัดสวนลูกคา (ณ ชวงเวลาเดียวกันของป*) นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 2557 51.1% 48.9% ข!อมูลฐานลูกค!าของผู!ประกอบการ 2557 51.1% 48.9% 2556 35.0% 65.0% กลุ"มลูกค!าหลักชาวต"างชาติ อันดับ1 China ร=อยละ 52.2อันดับ1 China ร=อยละ 52.2 20 อันดับ 3 Japan ร=อยละ 33.2 อันดับ 2 England ร=อยละ 36.6 20
 21. 21. ผลกระทบจากเหตุการณ%การชุมนุมทางการเมือง ไมไดรับผลกระทบ (49.2%)ไดรับผลกระทบ (50.8%) ผลกระทบจากเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง และ ระดับความรุนแรงผลกระทบจากเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง และ ระดับความรุนแรง จํานวนลูกคาลดลง ระดับความรุนแรงที่ 3.0 รายไดลดลง ระดับความรุนแรงที่ 3.2 รายจายเพิ่มขึ้น ระดับความรุนแรงที่ 3.2 รายไดลดลง ระดับความรุนแรงที่ 3.2 21
 22. 22. แนวทางการรับมือจากผลกระทบจากเหตุการณ:ทางการเมือง ร=อยละ 35.5 ได=จัดทําแผนการรับมือไปบ=างแล=วร=อยละ 35.5 ได=จัดทําแผนการรับมือไปบ=างแล=ว - จัดโปรโมชั่นสวนลดคาที่พัก - โปรโมทที่พักให=เปUนที่รู=จักเพิ่มมากขึ้นผานสื่อตางๆ ร=อยละ 64.5 ไมได=ทําแผนการรับมือใดๆร=อยละ 64.5 ไมได=ทําแผนการรับมือใดๆ - ร=อยละ 68.0 ให=เหตุผลวา “การชุมนุมทางการเมือง ไมได=สงผลกระทบตอธุรกิจมากนัก” - ร=อยละ 27.1 ให=เหตุผลวา “ไมรู=จะเริ่มต=นวางแผน รับมืออยางไร” 22
 23. 23. ในชวงวันหยุดยาวของเดือนเมษายน ทานคิดวา การทองเที่ยวจะกลับมาครึกครื้นไดหรือไม ความคิดเห็นตอชวงวันหยุดยาวในเดือนเมษายน ได (79.2%) ไมได (20.8%) ยอดการจองหองพัก สัดสวนของผูประกอบการ ที่มียอดการจองหองพักลดลง ภาพรวม 48.2% กรุงเทพฯ 70.0% กาญจนบุรี 84.0%กาญจนบุรี 84.0% ขอนแกน 26.0% ชลบุรี 34.0% เชียงใหม 46.0% สงขลา 29.0% 23
 24. 24. ความคิดเห็นตอชวงวันหยุดยาวในเดือนพฤษภาคม ในชวงวันหยุดยาวของเดือนเมษายน ทานคิดวา การทองเที่ยวจะกลับมาครึกครื้นไดหรือไม ได (53.7%) ไมได (46.3%) สัดสวนของผูประกอบการ ที่มียอดการจองหองพักลดลง* ภาพรวม 42.0% กรุงเทพฯ 55.0% กาญจนบุรี 57.0% ยอดการจองหองพัก กาญจนบุรี 57.0% ขอนแกน 37.0% ชลบุรี 28.0% เชียงใหม 45.0% สงขลา 30.0% 24
 25. 25. เทศกาลฟุตบอลโลก (12 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม) การเตรียมการรับมือในชวงเทศกาลฟุตบอลโลก รอยละ ยังไมไดวางแผนใดๆ 65.7 จะขยายเวลาการปYดหองอาหาร/ผับในโรงแรม 18.7 จะจัดลานกิจกรรมในโรงแรม 18.3 จะจัดกิจกรรมชิงโชคทายผลฟุตบอลจะจัดกิจกรรมชิงโชคทายผลฟุตบอล 10.3 25
 26. 26. เทศกาลฟุตบอลโลก (12 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม) หากมีการจัดกิจกรรมใหประชาชนไปดูฟุตบอลที่สนามฟุตบอลประจําจังหวัด ที่โรงแรมของทานตั้งอยู ทานคิดวามีประโยชน%ตอธุรกิจของทานหรือไม มีประโยชน% (45.7%) ไมมีประโยชน% (54.3%) ก ก ก ก ก ก ภาพรวม กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ขอนแกน ชลบุรี เชียงใหม สงขลา 45.7 47.0 71.0 45.0 45.0 19.0 47.0 ก ก ก ก ก ก 26
 27. 27. ความคิดเห็นอื่นๆ ชองทางที่ภาครัฐควรจะชวยประชาสัมพันธ%สงเสริมการทองเที่ยว และสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว อันดับที่ 1 รอยละ 67.2 สื่อโทรทัศน%ทั้งในประเทศและสื่อตางประเทศ ศูนย%บริการทองเที่ยวและบริษัททัวร%อันดับที่ 2 ศูนย%บริการทองเที่ยวและบริษัททัวร%อันดับที่ 2 รอยละ 62.8 Social Networkอันดับที่ 3 รอยละ 54.0 27
 28. 28. ประเทศไทยนาจะมีแหลงทองเที่ยวใดที่ประเทศไทยไมเคยมีมากอน ความคิดเห็นอื่นๆ อันดับที่ 1 รอยละ 51.0 สวนสนุก (Universal Studio/Disney Land) พิพิธภัณฑ%อาหารอันดับที่ 2 รอยละ 46.2รอยละ 46.2 พิพิธภัณฑ%เครื่องรางและของขลังอันดับที่ 3 รอยละ 31.8 28 28
 29. 29. สาระสําคัญจากผลโพล 29
 30. 30. สาระสําคัญ จากผลโพล ประชาชน : ส"วนใหญ" (ร!อยละ 50.6) ยังมีการวางแผน เดินทางท"องเที่ยวในไตรมาสสองของป[นี้ สําหรับเดินทางท"องเที่ยวในไตรมาสสองของป[นี้ สําหรับ แหล"งท"องเที่ยวที่ได!รับความนิยมสูงสุดเดือนเมษายน คือ เชียงใหม" ขณะที่ในเดือนพฤษภาคม คือ เพชรบุรี จากผลการสํารวจโดยสรุปแล!ว คาดว"าสถานการณTการท"องเที่ยวจากผลการสํารวจโดยสรุปแล!ว คาดว"าสถานการณTการท"องเที่ยว ภายในประเทศไตรมาสที่สอง ประชาชนชาวไทยจะยังคงอยู"ใน บรรยากาศของการเดินทางท"องเที่ยวต!อนรับเทศกาลสงกรานตT และ พาครอบครัวเที่ยวหาดทรายชายทะเลสําหรับช"วงป`ดเทอมฤดุร!อน 30
 31. 31. สาระสําคัญ จากผลโพล ผู!ประกอบการที่พัก : ครึ่งหนึ่ง (ร!อยละ 50.8) ได!รับ ผลกระทบจากเหตุการณTชุมนุมทางการเมืองผลกระทบจากเหตุการณTชุมนุมทางการเมือง แต"ร!อยละ 79.2 ของผู!ประกอบการที่พักทั้งหมดมั่นใจว"า สถานการณTท"องเที่ยวจะสามารถกลับมาครึกครื้นได!ในช"วงเดือน เมษายน และร!อยละ 53.7 เชื่อมั่นว"าสถานการณTท"องเที่ยวจะสามารถ กลับมาครึกครื้นได!ในช"วงเดือนพฤษภาคม จากผลการสํารวจโพล กล"าวได!ว"าผู!ประกอบการส"วนใหญ"เชื่อมั่นว"า บรรยากาศการท"องเที่ยวจะกลับมาครึกครื้นอีกครั้ง 31
 32. 32. 32

×