(၂၀၁၀) ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒ

447 vues

Publié le

(၂၀၁၀) ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒ

 • Soyez le premier à commenter

(၂၀၁၀) ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒ

 1. 1. î~séäzßménâî‚}é‚ßĈàâmémæäyßé ĈàmmäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìméç ëæ çðàăèä„èäißméná â é æ î~sé‡ã çnné‚z‚éè~ä{ Ă (ĈàâmémæäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçé ëæ çðàăèä„èäißméná ~ä{Š‚ìyé ¦«/¦¤¥¤) ¥§«¦ jâĈìné® ‡áyméèiõyé…î~sçéäiêßé ¥¦ „ié (¦¤¥¤ î~sçéĈìné® Ĉàâ¤méß… ¨ „ié) Ĉàâmémæ‡ßèyàâméè‡sé î~séäzßménâ‚ð~àăiëåä„è® yàâméè„méè‡ßènséè…âæèsáąëyé‚Ă‚ð~àăiëåä„èĈìmçé Šjêă~éŠîjߊßxßyséyæçjàâméð‚åä„èˆã‡sçé {àâ çyߤ}éŠä„è‡âæè~Þèiàâänßmçézà}éè„}é yߤ}é„ìà‡îmçé ƒméèyߤ}éiàâ z‚éèäoßméĈàâméä„芅àâ çmìß nné~s߇méïißè„}éĈìmçé Ĉàâmémæäyßéißiëƒéä„èŠyëié nné‚Ăz‚éèäoßméĈàâmé„}é ĈàâmémæäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçéëæ çðàăèä„èäißméná‡sé äŠßié~ލ~ä{iàâ î~ċß}éè…àâié‡sé¯ Šj}éè(¥) Š‚sé® nyméŠßxßyséîjméèĈìméç Š|à~߃éäßéî~jêié Ó¥¯ (i) Œ~ä{iàâ î~sé‡ã çnné‚z‚éè~ä{ˆâ äjíyëméän„‚sé¯ Ă (j) Œ~ä{‡sé ĈàâmémæäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçé ëæ çðàăèä„èäißménáiċ ¾ i Š‚à}äïißéîmßnßîmçé ‡yé‚ìyé‡sçéä} ç„iéyëmé nyméŠßxßysé çé „‚s鯦¯ Œ~ä{yëmé~ބìàä‡ß äŠßié~Þnißè„~é‚êßè‡sé äßéî~~ފyàâméè Š|à~Ó߃é‡iéä„ßiéän„‚sé - (i) î~sé‡ã çnné‚z‚éè Ă oàâ‡sé‚ìß Œ~ä{Š„ nné‚Ăz‚éèäoßmé‡sçé Ĉàâmémæ‡ßèiàâoàâ‡sé¯
 2. 2. (j) nné‚z‚é脂s犇i銄ëƒä„ßié‡ã Ă é é oàâ‡sé‚ìß Š‚êàăè‡ßèîné…ømé Š‡ié ¥¬ Ĉìnéî~sçéð~áè± Š‡ié §©Ĉìné ‚î~sçéä‡èä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèyàâméè iàâ…séèäißméè® Š‚êàă臂áèîné…ømé Š‡ié ¥¬ Ĉìnéî~sçéð~áè± Š‡ié ¦« Ĉìné‚î~sçéä‡èä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèyàâméèiàâ…séèäißméè® iõ‚éèiêmé‡ã Š‚êàăè‡ßèîné…ømé Š‡ié ¥¬ Ĉìnéî~sçéð~áè± Š‡ié ¨© Ĉìné ‚î~sçéä‡è ä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèiàâ…séèäißméè® iõ‚éèiêmé‡ã Š‚êàă臂áèîné…ømé Š‡ié ¥¬ Ĉìnéî~sçéð~áè± Š‡ié §© Ĉìné ‚î~sçéä‡èä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèiàâ…séè äißméèoàâ‡sé¯(k) y~é‚äyßéni邅ié‚~s߇sé oàâ‡sé‚ìß y~é‚äyßéyëmé Š‚Ăz‚éè Ă Ă …êié„ìàä‡ß ¤}éz‚éè‚êßèŠ}ié ißiëƒéä„èuß}äißménኂà}îçé mçé ‡yé ‚ìyéä‡ß ~s߇séŠâ~énâ¤mépƒßè° ~Þ¤mé‡sçé nié‚Ă…ié‚Ă~sß iõ‚éèiêmé‡ãiàâoàâ‡sé¯(l) iõ‚éèiêmé‡ã oàâ‡sé‚ìß o„ߤ}é® Šmékêmé}áƒß® nié‚Ă…ié‚Ă~sßyyé äî‚ßié‡ã ‡àâ 炈âyé ŠîjßèŠyyé~sßyné„~é„~éîmçé Š‡iéä‚ë褂éè äiêßméèä}‡ã‚êßèiàâ oàâ‡sé¯(m) ‚‡ßènâ¤mé oàâ‡sé‚ìß ‚à® jmé~ë}éè ‡àâ 炈âyé p}áè® ‡ß臂áè® sáŠnéiàâ à ä‚ßméĈì‚iàâ oàâ‡sé¯(n) ‡ß‡}ßç¤}éz‚éè oàâ‡sé‚ìß äŠßié~Þyàâ çiàâoàâ‡sé - (¥) €â{с߇ߊyëiéîné…ømé €â{ч߇}ߤ}éià⠊nréz‚éè„ëiéä} ä‡ß ‡ß‡}ßĈëƒé¤mé …ié‚ìyéiàâméäoßmézßè‡sçé „ˆ}éè® ‡ß‚äxĈìmçé ‡á…„ìmé® (¦) j„néƒß}éß‡ßŠyëiéîné…ømé ‡ß‡}ߤ}éz‚éèäoßmé„}é Š|àiŠßèîmçé ‚à‚àiàâƒéiàâoiéi~éð~áèä‡ß~âkÀàă…éˆâ ‡iéoàâmé„ß j„néƒß}銇méèäyßéñiáè‚êßè (Churches) i Š‡àŠ‚ìyéî~ă± ‡ài¿ßä~èzßèîjméèjæ„ä‡ß ~âkÀàă…é®
 3. 3. (§) ˆàĈÐĄß‡ßŠyëiéîné…ømé næƒßná® ‚ˆ} çé ‡àâ çysé肈âyé ˆàĈÐĄ â}éèäyßéñiáè¯ (o) ~s߇méïißèä}‡ã oàâ‡sé‚ìß Šnàâè„i ëm …ìnézßèä‡ß ‡àâ 炈âyé çé Š‡àŠ‚ìyéî~ăzßèä‡ß yi‡àâ…é® äi߅à~é® ‡à~ÓæĈìmçéäiêßméè‚êßèyëmé ¾ ~s߇méïißèä}‡ã‚êßèiàâ oàâ‡sé¯ Šj}éè(¦) î~sé‡ã çnné‚z‚éè„}éi߅ ç¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}éi߅iàâ äŠßié~ފyàâméè ‡yé‚ìyé‡sé - (i) nné‚Ăz‚é脂sç銇i銄ëƒéä„ßié„ìàä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèyàâméèiàâ (¦¨)… zié‚~àâ‡sçé i߅Š~àâméèŠîjßèŠyëié nné‚Ăz‚éè„}é omçéäjíĈàâmé‡sé¯ (j) nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡i銄ëƒéä„ßié„ìàä‡ß Ĉàâmémæ‡ßè‚êßèŠ}ié y~é‚äyßénié‚Ă…ié‚Ă ~s߇sé‚êßèŠîné Š‚Ăz‚éè„}é omçéäjíîjméè j愇ã‚êßèiàâ (§ª)…zié‚~àâ‡sçé i߅Š~àâméèŠîjßèŠyëié nné‚Ăz‚éè „}é omçéäjíĈàâmé‡sé¯ (k) nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡i銄ëƒéä„ßié„ìàä‡ß iõ‚éèiêmé‡ã‚êßèŠßè (§ª) …zié‚~àâ‡sçé i߅Š~àâméèŠîjßèŠyëié nné‚Ăz‚éè„}é omçéäjíĈàâmé ‡s鯨¯ Ĉàâmémæäyßéyëmé Šä„èä~íŠäîjŠä}înéä~í…ømé Šnàâ脊ëå ç‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}éi߅iàâ (©)ĈìnéŠzà yàâèî‚āmçé‡yé‚ìyéĈàâmé‡s鯩¯ î~sçé‡ãnné‚Ăz‚éè³ nné‚Ăz‚éè‡sçéi߅iàâ ä„yëié„ß° nné‚Ăz‚éèäoßméä}jêà}éŠyëméè ¥­©­ jâĈìné® y~é‚äyßéŠié~ä{Š„ nnéy„ßèĉâæèîmçé ‚ˆâyéå Šîjßè}séèîmçé jê‚ìyéä‡ß î~né{xéi߅iàâ…séèäißméè® nnéy„ßèĉâæèiînéän® }ƒéié
 4. 4. y„ßèĉâæèiînéän nnéäoèŠî~néä~èä‡ß î~né{xéi߅iàâ…séèäißméè zsçé‡ëméèä„yëiéîjméè‚î~ă„¯ Šj}éè(§) î~sé‡ã çnné‚z‚éè omçäjíä„èŠëå çŠomçomçé Ă é é ëå çnséèîjméèĈìm…~m}éèyߤ}é‚êßè éç â 骯 Šnàâ脊ëå ç ‡àâ 炈âyé ƒméèiŠßxߊ~éĈìméèzßèä‡ß Šëå çŠnséè‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„耈àâŠëå çiàâ ëå çnsé脂s鯫¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå ç‡sé - (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è yàâméèä{‡ñiáè ‡àâ 炈âyé î~sé}ƒéŠëå ç® jĉàâméŠëå çĈìmçé ð‚àă ç}ƒéŠëå ç‚êßèiàâ …àâŠ~釅àâëå çnséèĈàâmé‡sé¯ (j) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}é omçéäjíîjméèj愇ã‚êßèŠßè äoènnéäoèîjméèiàâ y~é‚äyßéäoènnéäoèä„è âyéŠëå ç‚êßèîmçé äoßmé„ëi鄂s鯬¯ „~éiëié ‡àâ 炈âyé äiêè„ëߊâ~énâäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçé ëæ çðàăèä„èäißméná‡sé‚à‚à„~éiëié ‡àâ 炈âyé äiêè„ëߊâ~énâyëmé ä}zàâméä‡ß Ĉàâmémæ‡ßè‚êßèŠ}ié {ápméß…§¥ „iéä} çyëmé nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡i銄ëƒéä„ßié‡ã‚êßè³n߄méèiàâ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå ç‡àâ ç ‡yé‚ìyéjêié‚êßèĈìmçéŠsá Ĉìnénrép}é}†Þ„á…¥ „iéä} ç Šä„ßié î~ănâä~è~àâ 焂s鯭¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå ç‡sé - (i) nné‚Ăz‚é脂sç銇i銄ëƒéä„ßié‡ã Ĉàâmémæ‡ßèyàâméèŠßè omçéäjí± ‚ìyé~âæymézß脂sé¯ ƒméè‡àâ ç ‚ìyé~âæymézßèîjméèŠyëié ‚ìyé~âæymé…ié ‚ìyézâyéä~脂sé¯ (j) ‚ìyé~âæymé…ié‚ìyé …i餃鄄ìàzßèð~áèä‡ß nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡ié Š„ëƒéä„ßié‡ãiàâ äoènné„}éŠyëié omçéäjíĈàâmé‡sé¯
 5. 5. ¥¤¯ (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå ç³ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}é omçéäjí îjméèj愇ã‡sé omçéäjíä„节à}nß° äßéî~zßèä‡ß y~é ‡àâ 炈âyé çé uß}‡àâ ç ‡yé‚ìyéi߅Šyëméè ‚~êié‚iëié ‡yméè~àâ 焂sé¯ (j) Œ~ä{Ĉìmçén~é…êréè‡sçé iànÃynéjâjâŠyëié nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡i銄ëƒéä„ßié‡ã ynéŽèŽèzæ‡àâ ç ä~è~àâ çä‡ß omçéäjíä„节à}nß çé ià⠇iéoàâmé„ß~âkÀàă…ézæ‡àâ ç ä~è~àâ 焂sé¯ Šiƒé± ƒméè~âkÀàă…éià⠂äyë ç„ìà ~Þi Šyãä} ‚à‡ßènâ¤méynéŽèŽè³ …i餃é‡àâ ç ‡iéä‡ynéŽè³ ä„ì çä‚ìßiéyëmé ä~èŠ~鄂sé¯ zàâomçéäjíä„节à}n߇sé nné‚Ăz‚éè„ çé ‚sçé ‡ã‡àâ çyàâiéĉàâiéä~èð~áèîné‡iåç‡àâ ç ‚ìyéƒã„‚s鯥¥¯ Ĉàâmémæ‡ßèynéŽè‡sé ƒméèŠßè î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèŠîné …iéjæjëm î~ă‡sçéä} ç‚ì çén± ¥­©­ jâĈìné® y~é‚äyßéŠié~ä{iàâ …àâié}߄‚s鯥¦¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå ç‡sé - (i) nné‚Ăz‚é脂sç銇i銄ëƒé ä„ßié‡ãynéŽèŽèŠßè nné‚Ăz‚éè„}é omçéäjí„ßyëmé omçéäjíîjméèj愇ãi ‚à‚àŠßènné‚Ăz‚éèîjméè‚ì iméè…ëyé jëm î~ă„}éînéän® nné‚Ăz‚é脂sçé i߅Š~àâméèŠîjßèiàâ ä…øßçä~Þçä~è„}é çé înéän® ‡áèîjßèäßéî~zßèä‡ß i߅Š~àâméèŠîjßèŠzà ä„ô çoàâméè„}éîné än Šäïißméèî~jêié‚êßè äßéî~…êié ä…øßié…ôßîmçé ä„è‡ßèyméî~…ß ~Þi äŠßié~ފjêié‚êßèŠßè nâæn‚éènnéäo脂sé - (¥) iàâƒéä„èŠjêi銅ié‚êßè ‚ì}éi}é‚Ă„ìà/‚„ìà® (¦) Šäïißméèî~jêié‚êßè‡sé ‚ì}éi}éjàâmé…âæ‚Ă „ìà/‚„ìà® (§) n߄ëiénßy‚éèŠäzßiéŠzßèĈìmçé äzßiéjæjêié‚êßè î~sçénâænëß ~ãèyëåyméî~îjméè „ìà/‚„ì௠(j) ä…øßié…ôß~Þ iàâƒéä„èŠjêi銅ié‚êßè î~sçénâæ‚Ă‚„ìà…øméînéän® n߄ëiénßy‚éè® ŠäzßiéŠzßèĈìmçéäzßiéjæjêié‚êßè …àâŠ~é~ޅêié
 6. 6. ~ãèyëåyméî~jåçîjmé肄ìà…øméînéän ä…øßié…ôßyméî~‡ãzæ î~}é…sé äyßméèj愃㄂sé¯ (k) ~â{é‚jëå(i)Ĉìmçé(j)~Þ äoßmé„ëi鄂sçéiànÂêßè äoßmé„ëiéð~áènáè~Þi omçé äjíîjméèj愇㳠ä…øßié…ôßĈìmçéŠyã ä…øßiézßè‡ã³ y~é‚äyßéäoè nnéäoèä„èâyéŠëå ç³ äoènnéäoèäyë ç„ìàjêié® ‚à‚à³nànnéäyë ç„ìàjêiéĈìmçé ‡äßzßè‚ìyéjêiéyàâ çiàâ ~ãèyëå…êié î~sçé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„èjĉàâmé Šëå ç‡àâ ç oié…iéyméî~„‚sé¯ (l) ð‚àă ç}ƒéŠyëméè„ìà nné‚Ăz‚éèäoßmé„}é ‡yé‚ìy銄séŠjêméèĈìmçé î~sçé‚á ‡ã‚êßèŠßè n߄méèî~ănâ± Šziéuß}Šomçéomçé‡àâ ç yméî~„‚s鯥§¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è jĉàâméŠëå ç‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„èð‚àă ç}ƒéŠëå ç‚ì yméî~…ßä‡ß ä…øßié…ô߂êßèŠä~íyëmé ‚à‚ೇäßzßè‚ìyjêiéî~ă é…êié î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è yàâméèä{‡ñiáè ‡àâ 炈âyé î~sé}ƒéŠëå ç‡àâ çoié…iéyméî~„‚s鯥¨¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è yàâméèä{‡ñiáè ‡àâ 炈âyé î~sé}ƒéŠëå ç‡séî~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè omçéäjíä„èjĉàâméŠëå ç‚ì yméî~…ßä‡ß ä…øßié…ô߂êßèŠä~í ‚à‚ೇäßzßè‚ìyéjêiéî~ă…êié î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå ç‡àâ ç oié…iéyméî~„‚s鯥©¯ (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå ç‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è yàâméèä{‡ñiáè ‡àâ 炈âyé î~sé}ƒéŠëå ç‚ì yméî~…ßä‡ß omçéäjíîjméè j愇ã‚êßè³ä…øßié…ô߂êßèiàâ nànné„ßyëmé äŠßié~ފjêié‚êßèĈìmçé Šiêăæè¤méä‡ß ~âkÀàă…é‚êßèŠßè î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèäoßm鄂sçé yߤ}é‚ì ƒßƒáä„ô çoàâméèĈàâmé‡sé - (¥) ƒßƒáŠßèîmçé nné‚Ăz‚éèĈàâmé‚sçé iê}éè‚ßä„èŠomç邂áäïißméè ‡iéoàâmé„ßy~é‚äyßéäoènnéä„èâyéŠëå ç³ äzßiéjæjêié „„ìàzßè‡ã‚êßè®
 7. 7. (¦) Ĉàâmémæç¤}éz‚éè‚êßè® (§) ~s߇méïißèä}‡ã‚êßè® (¨) Šîjßèî~ănâänßmçéä„ìßié‚sçé‡ã‚„ìàä‡ß ‚àŠàâŠàâ‚êßèiàâ î~ănâ …â~éäiõèä}‡ã‚êßè® (©) ‚ãèƒnéäoè†Þèîyé„}é äoèi⇂Ăjæƒãä}‡ã‚êßè® (ª) äzßmé{xéiêjæä}‡ã‚êßè¯ (j) ~â{é‚jëå(i)~Þ ~âkÀàă…é‚êßè‡sé ‚à‚àyàâ çŠßè jëm î~ăzßè‡sçé ƒßƒáä„ô çoàâméè çé jëm i߅‚êßèiàâ çé nné‚Ăz‚é脂sç銇i銄ëƒé äiêßé…ë}éäni߂㠇yé‚ìyézßèä‡ß î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèäoßmé„}éi߅iàâ î~sçé‚áäŠßmé z‚éèäoßm鄂sé¯ Šj}éè(¨) î~sç‡ã çnné‚z‚éèyàâ ç³ jænßèjëm ‚êßè é Ă ç饪¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèynéŽè‡sé nné‚Ăz‚éèäoßméä}nréŠyëméè y~é‚äyßéyëmé‡yé‚ìyézßè‡sçé Šomç銅àâié…nßĈìmçén„àyéŠyàâméè jænßèjëm çé „„ìàän„‚s鯥«¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèynéŽè‡sé nné‚Ăz‚éèi߅Šyëméè ä‡oâæèîjméèzàjàâié{xé„ß„„ìàîjméè‚êßè„ìàjåç…ømé yߤ}é¤yÎ „ßèz‚éèäoßméîjméèĈìmçé Šiêăæè¤mé~Þi y~é‚äyßéyëmé‡yé‚ìyézßèä‡ß jænßèjëm ‚êß脄ìàän„‚sé¯ ç饬¯ (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèŠîné yߤ}éz‚éèäoßméä}ä‡ß Ĉàâmémæç¤}éz‚éèynéŽè Šßè ƒméèyߤ}éz‚éèäoßméä}‡sçéi߅iàâ yߤ}éjêà}éŠîné ‡yé‚ìyé‡sé¯ (j) ~â{é‚ § Ĉìmçé ¨ ~Þ î~sçé‡ã çnné‚Ăz‚éèi߅ ð~áèoâæèä‡ß Š…â~釂ßèynéŽè Šßè ‚ã…z‚éèäoßméjåçä‡ß Š…â~éŠiàâmé ‡àâ 炈âyé Š…ßèy㊅â~é Šiàâméyëmé ‡yé‚ìyézßè‡sçéŠyàâméè Š…â~é„ìméi j}zß脂sé¯ çé
 8. 8. ¥­¯ ~â{é‚ § Š„ ‡yé‚ìyézßèä‡ß i߅î~sçé‡séŠzà î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèäoßméð~áè‡ãynéŽè‡sé ‚à‚à‡äßoĈЊä…êßiéy~é‚äyßé‡àâ ç ¤méä„ßi銂Ăz‚éè…àâ~Þi‡yé‚ìyézßè‡sçé nséè‚êréènséèi‚éè‚êßèĈìmçéŠsá nné‚Ăz‚éèjëm î~ăĈàâmé‡sé¯ ç馤¯ ~ބkãëå 焇ã‚êßè® Š‡iéä‚ë褂éèäiêßméèoàâmé„ß ëå 焇ã‚êßèĈìmçé Šjފßèä…êßénëß ‡yé‚ìyé‡sçé Š„séŠjêméèĈìmçéî~sçénâæ‡ã‚êßèià⠊ä„èä~íî~}éy‚éè¤m銄߄ìàŠîné j}Š~éĈàâmé‡sé¯ çé Šj}éè (©) nnénséèĉâèîjméè 榥¯ (i) Ĉàâmémæäyßé³ä{‡Šjêàă çyëmé…séèäißméè® Ĉàâmémæäyßéyné¤}éè…âæèyëmé …séèäißméè® Ĉàâmémæäyßéißiëƒéä„èĈìmçé…âæîjăæä„èŠyëié Šä„èä~í ŠäîjŠä}ä~íä~Þié…ømé ĈàâmémæäyßéŠnàâ脇sé nné‚Ăz‚éè„}é Š„ëƒé ä„ßié‡ãŠßè…âæèiàâînéän® Šjêàă çiàâînéän® î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèyߤ}é z‚éèäoßméð~áè‡ã Šßè…âæèiàâînéän® Šjêàă çiàâînéän ‡mçéä…êßé‡sçéä{‡ ° nnénséèĉâæèîjmé节à} çé zâyéomçéĈàâmé‡sé¯ (j) ~â{é‚jëå(i)Š„ Š‚à}zâyéomçéä‡ßŠjÞ çé omçéäjíîjméèj愇ã‚êßè‡sé ‡iéoàâmé„ßomçéäjíä„èŠëå ç‚êßè‡àâ ç ‡yé‚ìyé‡sçéi߅Šyëméèyëmé ‡yméè~àâ 焂sé¯ omçéäjíä„èŠëå ç‚êßèi än…ôyéä‡ß y~é ‡àâ 炈âyé uß}‚êßè‡àâ ç ‡ëßèä„ßié± nné‚Ăz‚éèïi„‚sé¯ (k) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå ç‡sé omçéäjíîjméèj愇ã Ĉàâmémæ‡ßè ynéŽèŠßè …â~ém}éè…àâŠ~éjêi銄 ƒmé賅â~éiàâméo劅â~éyëmé oié…ié…â~éiàâméä}än„}é ąô}éïißèĈàâmé‡sé¯
 9. 9. Šj}éè(ª) î~sé‡ã çnné‚z‚éèîjméè‚ì iméè…ëyjm î~ăîjméè Ă é ë ç馦¯ äŠßié~Þ~âkÀàă…é‚êßè‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚é脂sçéyߤ}é‚ì iméè…ëyéän„‚sé - (i) ‡ß‡}ßç¤}éz‚éè‚êßè® (j) Šà‚éäzßmé‡s銂êàă臂áè‚êßè (Šà‚éäzßmé~êiéä‡ßé…séè ‡ß臂áè„ìà‡ã Š‚êàă臂áè…séè~Þ¤mé‡sé)® (k) iàâƒé…iéŠküÞynéjâj⠊ð‚åy‚é肇}énë‚éè‡ã‚êßè® (l) y~é‚äyßéäoènnéäoèä„èâyéŠëå çi î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}é Šð‚åy‚éè ‚‡mçéä…êßé‡ãînéäïißméè ‡yé‚ìyézßè‡ã‚êßè® (m) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå çi Š‚à}zâyéî~}é± iméè…ëyéjëm çé çé î~ăzßè‡ã‚êßè¯ Šj}éè(«) î~né‚Ĉmîéç ~né{xé‚êßè Ă ì¦§¯ ‚sé‡ã‚oàâ äŠßiéäßéî~~Þ î~ă…â~é‚Ă ‡àâ 炈âyé ~êiéiëié‚Ăynéjâjâiàâ jàâmé…âæä‡ßŠäïißméèî~jêi還ìàå iêĄè…ë}éäïißméè î~né‚Ăzmé„ìßèná„méîjméèj愅ømé zàâ‡ãŠßè‡âæèĈìnézié‚~àâä‡ß äzßmé{xéînéän® ämë{xéînéän® {xéĈìné„~é…âæèînéän jê‚ìy鄂sé - (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå çi ~â{é‚ ­® ~â{é‚jëå(i)Š„ ‚ìyé~âæymé„}éŠyëié omçéäjíjêà}éyëmé …ßä„ßié‡yméè~àâ ç„}é ~êiéiëié îjméè®
 10. 10. (j) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå çi ~â{é‚ ­® ~â{é‚jëå(j)Š„ äoènné„}éŠyëié omçéäjíjêà}éyëmé …ßä„ßié‡yméè~àâ ç„}é ~êiéiëié îjméè® (k) äoènnéîjméèäŠßméî‚méä‡ßé…séè ~â{é‚ ¥¤ Š„ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçé äjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå çi î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}é omçéäjíjêà}éyëmé …ßä„ßié ‡yméè~àâ ç„}é ~êiéiëiéîjméè® (l) ~â{é‚ ¦¥® ~â{é‚jëå(j)Š„ nnénséèĉâæèîjméè Š‚à}zâyéomçéjêà}éyëmé ‚à‚à çé Šyëiéñiàăymé‡yé‚ìyéä~èzßèä‡ß y~é ‡àâ 炈âyé uß}‡àâ ç ‡ëßèä„ßié ‡yméè~àâ ç„}é ~êiéiëiéîjméè® (m) Œ~ä{Š„ ‚à‚àäßéî~„‚sçé Šäïißmé芄ßynéjâjâĈìmçén~é…êréè± ‚‚ì}é ‚i}éäßéî~îjméè® (n) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}éi߅ð~áèoâæèä‡ß ‚à‚ೊ…â~釂ßèŠßè ~â{é‚ ¥¬® ~â{é‚jëå(j)Š„ Š…â~éj}zßè„}é ~êiéiëiéîjméè¯ ç馨¯ ‚sé‡ã‚oàâ nné‚Ăz‚éèäoßméîjméè‚ì yà‚éèä„ìßmé…ôåƒé…àâ‡sçé Šïiæîmçé äŠßié~Þî~né‚Ăynéjâjâiàâ iêĄè…ë}éäïißméè î~né‚Ăzmé„ìßná„méîjméèj愅ømé zàâ‡ãiàâ mÞèĈìnézié‚~àâä‡ßäzßmé{xéînéän® ämë{xéînéän® {xéĈìné„~é…âæèînéän jê‚ìy鄂sé - (i) ‚à‚àiê}éè‚ßä„èŠomçéŠy}éèiàâ }à‚çéiêän…àâä‡ß Šïiæîmçé ‚à‚àiàâƒéià⠊}ßä„ßkÞnëåi~éˆ}éäoßméîjméè® (j) ‚‡}é‚në‚éèˆ}éäoßméîjméè® (k) ‚à‚àiàâƒéiàâ ä„ßkÞnëåi~éän„}é…séèäißméè® ‚‡}é‚në‚éèînéän„}é…séè äißméè î~ă…â~éîjméè® (l) ‚à‚ೊ}ßä„ßkÞiàâînéän® ‚‡}é‚në‚éèîjméèiàâînéän® ä~êßiéiméèäŠßmé ‚i⇁å y‚méäĈìßmçéäĈìèïi}ïçé ißän„}é…séèäißméè® ~àâ‚àâoàâè„ëßè…ßän „}é…séèäißméèî~ăîjméè® (m) ‚à‚àŠ…àâŠä…êßié ‚à‚àiàâƒéià⠊}ßy„înéän„}éî~ăîjméè®
 11. 11. (n) Šîjßè}séè‚êßèîmçé î~ă…â~éîjmé详©¯ Œ~ä{Š„äoßmé„ëié„ä‡ß Ĉàâmémæç¤}éz‚éèynéŽèŽè ‡àâ 炈âyé Šëå çŠnséè¤méynéŽèŽè‡sé ‚à‚àyߤ}éià⠂ĉàâè‚äîßmçéä‡ß‡äßîmçé î~ă…â~é‚Ă ‡àâ 炈âyé ~êiéiëié‚Ăyné„~é„~éiàâ iêĄè…ë}éäïißméèî~né‚Ăzmé„ìßèná„méîjméèj愅ømé zàâ‡ãŠßè ‡âæèĈìnézié‚~àâä‡ß äzßmé{xéînéän® ämë{xéînéän® {xéĈìné„~é…âæèînéän jê‚ìy鄂s鯦ª¯ ‚sé‡ã‚oà⠌~ä{~Þ î~né‚Ăyné„~é„~éià⠊ßèä~èiãsáäïißméè î~né‚Ăzmé„ìßèná„méîjméèj愅ømé zàâ‡ãiàâ ynéĈìnézié‚~àâä‡ß äzßmé{xéînéän® ämë{xéînéän®{xéĈìné„~é…âæèînéän jê‚ìy鄂s鯦«¯ ~â{é‚ ¦§ ~Þ î~né‚Ăiàâ iêĄè…ë}éäïißméè nëåoàâ‡sç銂Ăyëmé ƒméè~êiéiëié‚Ă‚êßèĈìmçén~é…êréè± jàâmé…âæä‡ß Šäïißméèî~jêié„ìàäïißméè ‡iéä‡zmé„ìßèî~‡„}é yߤ}é‡sé y„ßèjæŠä~í° iêä„ßiéän„‚s鯦¬¯ Ĉàâmémæ‡ßèynéŽè‡sé ~â{é‚ ¦§ Ĉìméç ¦¨ ~Þî~ċß}éèjêié‚êßèiàâ äßiéêiéiêĄè…ë}é‚ĂŠyëié î~né‚Ăoàâmé„ß î~né{xézmé„ìßèná„méîjméèjæ„ð~áè înéäni߂㠌~ä{Š„î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèäoßméîjméè‚ì iméè…ëyéjëm ‚„ìàän„¯ çé Šj}éè(¬) Šäzëäz릭¯ ĈàâmémæäyßéŠnàâ脇sé Œ~ä{~Þî~ċß}éèjêié‚êßèiàâ }sé腂éèyiêĈìmçézàä„ßiénëß äoßmé„ëiéĈàâmé„}é …àâŠ~éä‡ßŠëå çĈìmçé äißé‚yá‚êßèiàâ ëå çnséèyߤ}éä~èĈàâmé‡s鯧¤¯ Œ~ä{~â{é‚ ¦ª ~Þî~né‚Ăià⠄åŠä„è~àâméä‡ß î~né‚ĂŠîné ‡yé‚ìyé‡s鯧¥¯ ~ä{nséè‚êréènséèi‚éèĈìmçéŠsá ‚à‚àyߤ}éià⠇äßĉàâèîmçé äoßmé„ëiéä‡ßŠëå çŠnséèyné„~é„~é ‡àâ 炈âyé Šëå çŠnséè¤méynéŽèŽè³ …â~éäoßméjêié‡sé î~né‚Ăäïißmé芄…séèäißméè® y„ß‚äïißmé芄…séèäißméè yߤ}還ìàän„}é¯
 12. 12. §¦¯ Œ~ä{~Þ î~ċß}éèjêié‚êßèià⠊äißméŠzséäßéäoßmé„ëié„ßyëmé ißiëƒéä„è¤}éñiáèuß}‡sé …àâŠ~éä‡ß }séè~ä{‚êßè …â~ézâæè…â~é}séè‚êßè® Š‚à}äïißéîmß çénß® Š‚à}Ĉìmçéąô}éïißèjêié‚êßèiàâ zâyéî~}éĈàâmé‡sé¯ ç駧¯ ¥­©­ jâĈìné® î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèŠié~ä{ià⠌~ä{îmçé ĉâ~é‡à‚éè…àâié‡sé¯ (~âæ) ‡}éèä„ë €àâ…éjêă~é‚ìĄèñiáè iċ ¾ ĈàâmémæäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçéëæ çðàăèä„èäißméná

×