Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Anadolu Üniversitesi'nde e-Öğrenmenin Gelişimi

556 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • I pasted a website that might be helpful to you: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Good luck!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Anadolu Üniversitesi'nde e-Öğrenmenin Gelişimi

 1. 1. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM SĠSTEMĠ’NDE E-ÖĞRENMENĠN GELĠġĠMĠ UZE613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler Nazife ġEN
 2. 2. TARĠHÇE • Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde e-Öğrenme hizmetleri; ĠĢletme, Ġktisat ve Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin televizyon ve kitaplara paralel olarak bilgisayar etkileĢimli ders çalıĢmalarını sağlamak amacı ile 1994 yılında baĢlamıĢtır.
 3. 3. Tarihçe 1989-90 AÖF Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi’nin kuruĢu 1992-99 • Açıköğretim BDE Laboratuvarları’nın kuruluĢu (15 lab)) • Açıköğretim ders yazılımlarının üretimi (20 ders yazılımı) 1999-2000 Ġnternet ortamında deneme sınavları 2000-2001 • Açıköğretim çoklu ortaö CD-Rom’ları • Anadolu Üniversitesi çevrimiçi dersleri 2001-2002 Ġnternete dayalı Bilgi Yönetim Sistemi Önlisans Programı 2002-2003 Ġnternet ortamında alıĢtırma yazılımları 2003-2004 Ġnternet ortamında ders kitapları 2004-2005 • internet ortamında televizyon programları • Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 3.ve 4.sınıf çevrimiçi dersleri • Ġnternet ortamında akademik danıĢmanlık (Mutlu, 2005)
 4. 4. Tarihçe_Devam 2004-2005 Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline önlisans eğitimi 2005-2006 Perakende SatıĢ ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programı 2006-2007 Adalet Bakanlığı personeline Meslek Eğitimi önlisans programı 2007-2008 Sınıf Öğretmenliği lisans tamamlama programı
 5. 5. e-Öğrenme Portalı • e-Öğrenme Portalının Mayıs 2005'de kullanıma açılmasıyla birlikte Kasım 2007 süresince, 14 milyon öğrenci e-Öğrenme portalından, yaklaĢık 1 milyar 248 milyon kez yararlanmıĢtır. e-Sınav hizmetlerinden 32 milyon, e-AlıĢtırma hizmetlerinden 15 milyon, e-Kitap hizmetlerinden 9 milyon, e-Televizyon hizmetlerinden 4 milyon, e-Sesli Kitap hizmetlerinden de 904 bin kez yararlanılmıĢtır.
 6. 6. e-Öğrenme Portalı Etkinlikleri • • • • • • Elektronik ders kitapları (e-Kitap) Televizyon Eğitim Programları (e-Televizyon) AlıĢtırma yazılımları (e-AlıĢtırma) Deneme Sınavları (e-Sınav) Akademik DanıĢmanlık Hizmetleri (e-DanıĢmanlık) Sesli Kitaplar (e-Sesli Kitap)
 7. 7. e-Kitap • • • 2003-2004 öğretim yılında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Açıköğretim ders kitapları üniteler halinde internet üzerinden PDF formatında yayınlanmaktadır. e-Kitap uygulaması kapsamında bu ders yılında 2922 üniteyi kapsayan 232 e-Kitap yayınlanmaktadır.
 8. 8. e-Televizyon • 2003-2004 öğretim yılında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. • Öğrencilerin derslere ait TV Programlarını bilgisayarlarına kaydederek izleyebilmelerine olanak sağlar. • Öğrenciler, TRT Okul da belirli tarih ve saatlerde yayınlanan ders programlarına, internet aracılığıyla istedikleri yerden ve istedikleri anda eriĢebilir ve bilgisayarlarına kaydettikleri videoları izleyebilir. • e-Televizyon uygulamasında 172 derse ait 1780 ders programı yayınlanmaktadır.
 9. 9. e-Alıştırma • • • Uygulama 2003 yılında Genel Muhasebe dersinin alıĢtırma yazılımının üretimi ile baĢlamıĢtır. Bu uygulama ile uzaktan öğretim öğrencileri çoklu medya (TV video, audio, metin, grafik, animasyon) ortamında etkileĢimli olarak ders içeriklerini izleyerek, soru örnekleri çözerek, kendilerini sınayarak bu uygulamaya katılabilirler. Zengin içerikli eğitim yazılımı olarak da tanımlanan alıĢtırma yazılımlarında sistemde 74 ders olmak üzere toplam 1029 ünite yayına girmiĢtir.
 10. 10. e-Sınav • e-Sınav, Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan eğitim gören öğrencilerinin, örgün sınavlar öncesi kendilerini denemeleri ve baĢarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri amaçlanarak hazırlanmıĢtır. • 2007-2008 öğretim yılı için 134 derse ait 12 bin sorudan oluĢan bir soru bankası yayına girmiĢtir.
 11. 11. e-Danışmanlık • 2007-2008 öğretim yılında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. • AlıĢtırma yazılımlarına paralel olarak, öğrencilerin akademik danıĢmanlara internet üzerinden dersleriyle ilgili soru sormalarına olanak tanır.
 12. 12. e-Sesli Kitap • e- Sesli Kitap uygulamasına 2005 yılında baĢlanmıĢtır. • Bu uygulamadan yalnızca görme engelli öğrenciler değil kitabı dinleyerek çalıĢmayı tercih edecek bütün öğrenciler yararlanabilecektir. • Kitaplar profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından radyofonik bir biçimde seslendirilmekte ve ses efektleri ile anlatım zenginleĢtirilmektedir. • e-Sesli Kitap uygulamasında 32 derse ait 474 ders programı yayınlanmaktadır.
 13. 13. Öğretim Ortamları • • • • • • • Basılı materyaller Radyo ve televizyon programları Canlı yayınlar Videokonferans Akademik danıĢmanlık hizmetleri e-öğrenme hizmetleri Sesli kitap
 14. 14. • YUNUS EMRE YENĠ NESĠL ÖĞRENME PORTALI
 15. 15. • • • • • Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı 24 Ocak 2008 tarihinde baĢlangıç olarak 20 kategorideki 149 ders ile yayına girmiĢtir. Portalda 100’den fazla derse ait e-ders, e-kitap, e-sesli kitap, esınav, e-televizyon içeriği yayınlanmaktadır. Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı herhangi bir diploma ya da sertifika vermemektedir. Portaldan yararlanan kullanıcılara Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarına internet üzerinden eriĢim olanağı sağlanmamaktadır. Bir derse ait ders malzemeleri o dersin tümünü kapsamayabilir.
 16. 16. Kimlere Hitap Ediyor? • Üniversitelerdeki öğretim elemanları • Öğrenciler • Kendi kendine öğrenmek isteyen herkes 2008 yılından bu yana 400.ooo’in üzerinde farklı öğrenen yaklaĢık 4 milyon kez Yunus Emre öğrenme portalından yararlanmıĢtır.
 17. 17. KAYNAKÇA  http://w2.anadolu.edu.tr/aos/aos_tanitim/e-ogrenme_hiz.aspx  http://yunusemre.anadolu.edu.tr/Sayfalar.aspx?id=2  http://www.slideshare.net/memutlu/acikogretimde-e-ogrenme

×