ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim Tognolini (LAO)

NEQMAP
NEQMAPNEQMAP
ພາກທີ່​ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ​ທັນສະ ໄຫມ
ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim Tognolini
ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ​ທັນສະ ໄຫມ:
ພື້ນຖານ ສໍາລັບ ທຸກການປະເມີນຜົນ
ໃນພາກ​ນີ້ ​ພວກເຮົາຈະ
•  ອະທິບາຍ ຄຳສັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ການປະເມີນ, ການທົດສອບ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ
ການວັດແທກ, ການປະເມີນຜົນ ເພື່ອລາຍງານ​, ການປະເມີນຜົນເພື່ອປັບປຸງ, ການ
ປະເມີນຜົນທີ່ເນັ່ນໃສ່​ໂຮງຮຽນ, ​ການປະເມີນຜົນ ສໍາລັບ ການຮຽນ ​ແລະ ການ
ປະເມີນຜົນ​ການຮຽນ​;
•  ແນະນໍາ ແນວຄວາມຄິດ​ ​ຮູບພາບ​ ໃນການປະເມີນຜົນ;
•  ພິຈາລະນາ ວິທີການຕ່າງໆ ວ່າ ຄະແນນ ​ມີ​ຄວາມຫມາຍ ຄືແນວໃດ;
•  ແນະນໍາ ແນວຄວາມຄິດ ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ; ແລະ
•  ອະທິບາຍ ຈຸດປະສົງ ຂອງການປະເມີນຜົນ ການສຶກສາ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຄຳສັບ
ຈຳນວນ
ຄຳສັບ
ສຳລັບ
ຄຳນິຍາມ
ຄຳນິຍາມ
1.  ການປະເມີນຜົນ ເພື່ອປັບປຸງ
Formative Assessment
ແມ່ນຂະບວນການ ການຕັດສິນ ຄຸນຄ່າ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບ ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້.
2.  ການປະເມີນຜົນທີ່ເນັ່ນໃສ່​
ໂຮງຮຽນ
School Based Assessment
2
ຫມາຍເຖິງ ລະບົບ ​ການປະເມີນຜົນ ຂອງຄູອາຈານ ຕໍ່​ນັກຮຽນ​ ທີ່ກວມເອົາ ການ
ພັດທະນາ ທຸກດ້ານ ຂອງນັກຮຽນ
3. ການປະເມີນຜົນ
Assessment
ແມ່ນວິທີການຫນຶ່ງ ​ຂ້ອນຂ້າງ​ເປັນທາງການ ​ໃນ​ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ສາມາດ ຂອງນັກຮຽນ ​​ໃນ​ການ​ເຮັດສໍາເລັດ ວຽກ​ໃດໜຶ່ງ.
4.  ການປະເມີນຜົນ ເພື່ອລາຍງານ
Summative Assessment
ລວມມີ​ ການຕັດສິນ ຢ່າງ​ມືອາຊີບ ໂດຍອີງຕາມ ຮູບ​ພາບ​ ທີ່ສ້າງ​ຂຶ້ນ ຈາກ​ການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຮຽນ​ ຂອງນັກຮຽນ
5.  ການປະເມີນ
Evaluation
ໂດຍປົກກະຕິ​ແລ້ວ ​​ແມ່ນ​ນໍາໃຊ້ ​ເພື່ອ​ປະເມີນ ຜົນສໍາເລັດ ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງຫຼັກສູດ.
6.  ການທົດສອບ
Testing
ແມ່ນ​ການປະເມີນຜົນ ທີ່ນອນ​ຢູ່ໃນຂະບວນການ ການຮຽນ - ການ​ສອນ.
7.  ການ
ວັດແທກMeasurement
ແມ່ນຂະບວນການ ​ຊອກຫາ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍ ຫຼັກຖານ ​ເພື່ອ​​ໃຫ້ ນັກຮຽນ ແລະ
ຄູອາຈານ ນໍາໃຊ້​ ເພື່ອຕັດສິນວ່າ​ ນັກຮຽນ ​ຢູ່ໃນການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນ ຫຼື​ບໍ​, ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປ ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ໃດ ແລະ ມີວິທີການໃດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້​ແນວ​ນັ້ນ.
ແມ່ນຂະບວນການ ສັນນິຖານ ຕົວເລກ ທີ່ສະຫຼຸບວ່າ ມີຊັບສິນ ​ (ການກໍ່ສ້າງ​) ເທົ່າໃດ
ໃນສິ່ງນັ້ນ​.
ການປະເມີນຜົນ ວຽກທີ່ 1
ບໍ່ເປັນທາງການ ​ກ່ວາ ເປັນທາງການ ຫຼາຍ​ກ່ວາ
ບໍ່ມີ ໂຄງສ້າງ​
• ພົບປະກັນ ຕາມໂອກາດ ​
• ການສົນທະນາກັນ​
ມີ ໂຄງສ້າງ ຫຼາຍທີ່ສຸດ​
• ການສອບເສັງ ​
• ການທົດສອບ ຢ່າງເປັນມາດຕະຖານ​
• ການທົດສອບ ຄວາມເກັ່ງ ທີ່ມີການພິມ
ເຜີຍແຜ່ ​
ມີ ໂຄງສ້າງ ໜ້ອຍໜຶ່ງ​
• ແບບສອບຖາມ
• ການສັງເກດການ
• ການປະເມີນຜົນ ຕົນເອງ
ຂອງ​ນັກຮຽນ
ມີ ໂຄງສ້າງ ຫຼາຍກ່ວາ
• ການກວດກາ ໃນຫ້ອງຮຽນ
• ບັນຊີລາຍການ ເພື່ອກວດກາ
(checklists)
• ວຽກຝຶກຫັດ​ຕົວຈິງ
• ວຽກໂຄງການ ​
• ກໍລະນີສຶກສາ ​
ການປະເມີນຜົນ ລວມມີ​ ການຕັດສິນ ​ແບບ​ມືອາຊີບ ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່ ຮູບພາບ​ ທີ່​​ສ້າງ​ຂຶ້ນ
ຈາກ​ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ​ກ່ຽວກັບ ການຮຽນ​ ຂອງນັກຮຽນ.
ຄຳນິຍາມ ການປະເມີນຜົນ ​
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016
ຮູບພາບ
ຄູອາຈານ ​ສ້າງຮູບພາບ​ ສິ່ງທີ່ນັກຮຽນ ຮູ້ຈັກ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້
ໂດຍອີງຕາມ ຂໍ້ມູນທັງຫມົດ ທີ່​ເກັບກໍາ ​ຈາກການປະເມີນຜົນ
ດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍ ເຕັກນິກ.
ຮູບພາບ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຕໍ່ການຮຽນ- ການ​ສອນ ​ແລະ ການສ້າງຕັ້ງ​
ມາດຕະຖານ.
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ປະເພດ ການປະເມີນຜົນ :
ການປະເມີນຜົນ ສຳລັບ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ການຮຽນຮູ້
•  ການປະເມີນຜົນ ສຳລັບ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນຂະບວນການ ການ​ຊອກຫາ ແລະ
ການຕີຄວາມໝາຍ ຫຼັກຖານ ທີ່​ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ນໍາໃຊ້ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າ ​ນັກຮຽນ ​ຢູ່ໃນການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນເອງຫຼືບໍ​,
ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ ​ຕ້ອງໄປໃນທິດທາງໃດ ແລະ ມີວິທີການໃດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສິ່ງນັ້ນ​. (ກຸ່ມ ​ປະຕິຮູບ ການປະເມີນຜົນ ​ (2002)
•  ການປະເມີນຜົນ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນຂະບວນການ ການປະເມີນ ຂອບເຂດ
ຂອງ​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການສຶກສາ ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ
ຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນ​.
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຄະແນນ ​ໝາຍເຖິງຫັຍງແດ່ ​​?
ຄະແນນ ​ໝ​າຍເຖິງຫັຍງແທ້​ ?
ຖ້າວ່າ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄະແນນ ​88 ,
ມັນໝ​າຍເຖິງຫັຍງ ແທ້?
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ການຕີຄວາມໝາຍ ຄະແນນ​
•  ຄະແນນ ມີຄວາມໝາຍ ດ້ວຍການປຽບທຽບ​​ການຮຽນ ໃສ່ ກຸ່ມນັກຮຽນ (cohort) (ການອ້າງອີງ
ໃສ່ ບັນທັດ​ຖານ - Norm Referencing]
•  ຍ້າຍຈາກ ຄະແນນ ຕາມການອ້າງອີງໃສ່ ບັນທັດ​ຖານ ໄປສູ່ ການອ້າງອີງ ຄະແນນໃສ່ ມາດຕະຖານ
(ການອ້າງອີງໃສ່ ມາດຕະຖານ - Criterion Referencing]
​- ບາງລະບົບ​ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍ້າຍ ​ໂດ​ຍ​ຜ່ານຈຸດ​ນີ້ ພຽງ​ແຕ່ ມີ​​ໄວ້ໃນ​ຄຳ​ສັບ​ເທົ່ານັ້ນ
•  ປັດຈຸບັນນີ້ ມີການຍ້າຍ​ ສູ່ ຄະ​ແນນ​ອ້າງອິງ ​ກ່ອນ​ໜ້າ ການ​ກຳນົດ ​ມາດຕະຖານ​ [ການອ້າງອີງ​ໃສ່
ມາດຕະຖານ - Standards Referencing].
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
•  ການປະເມີນຜົນ ແມ່ນ​ຂະບວນການ ການຕິດຕາມກວດກາ
ຄວາມຄືບຫນ້າ ຂອງເດັກໃນການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ -
developmental continuum.
•  ການຍ້າຍຈຸມ​ໃສ່ ຈາກການປຽບທຽບ ບຸກຄົນຫນຶ່ງ ກັບ​ບຸກຄົນ
ອື່ນ ໄປສູ່ການຕິດຕາມກວດກາ ​ສິ່ງທີ່ນັກຮຽນ ຮູ້ຈັກ ແລະ
ສາມາດເຮັດໄດ້.
•  ມັນແມ່ນ ຮູບແບບ ທີ່ອີງໃສ່ ການເຕີບໂຕ​.
ວິທີການ ຄົ້ນຄິດ ແບບໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນ ​
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016
ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ
ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ເພື່ອລວບລວມ ເປັນ​ຄຳເຫັນວ່າ:
ມີຄວາມຄືບ​ໜ້າ ​ຫຼື
ຄວນປັບປຸງ ໃນດ້ານນີ້ ຫຼື
ຫຼັກມູນ ຄວາມຮູ້ນີ້ ​
ແມ່ນໝາຍເຖິງຫັຍງ ​
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຈັດລຳດັບ ​ສຳລັບ ຕົວເລກ ທັງໝົດ​
ນັບເລກ, ລຽງລຳດັບ, ອ່ານ ແລະ ຈົດກ່າຍ​ ຕົວເລກ
ສູງຂຶ້ນ ແລະ ລວມເອົາ ຈຳນວນ ທີ່ມີ 4 ຕົວເລກ​
(4 digits)
ນັບເລກ, ລຽງລຳດັບ, ອ່ານ ແລະ ນຳສະເໜີ ຈຳນວນ
ທີ່ມີ ​2 ຕົວເລກ ແລະ 3 ຕົວເລກ ​
ນັບເລກ ເຖິງ 30 ແລະ ລຽງລຳດັບ, ອ່ານ ແລະ ນຳ
ສະເໜີ ຈຳນວນຕົວເລກ ຕາມລຳດັບ ແຕ່​ 0 ເຖິງ ​20.
ລຽງລຳດັບ​, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ຕົວເລກ
ຂອງຂະໜາດຕ່າງໆ ​
ສູງກ່ວາ​
ຕ່ຳກ່ວາ​
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຈັດ ລຳດັບ ເພື່ອ​ແກ້ໄຂ ບັນຫາ
ອີງໃສ່ ປະສົບການ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວລາ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຊອກຫາ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ເມື່ອປະເຊີນກັບ ບັນຫາ ງ່າຍໆ ​
ມີແນວຄິດນ້ອຍໆວ່າ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາ
ດ້ວຍວິທີ​ໃດ ​
ແນະນຳ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາ ທາງເລືອກ
ທີ່ເໝາະສົມ ໃນເວລາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ​
ສູງກ່ວາ
ຕ່ຳກ່ວາ​
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016
ການພັດທະນາ ແບບ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຕີບໂຕ​
ໃນດ້ານການຮຽນຮູ້​
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕົວຢ່າງ ການພັດທະນາ ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບວິຊາ ຄະນິດສາດ ​
2 + 2 =
17 + 29 =
76 – 29 =
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຫັຍງແດ່​ ລະຫວ່າງ ຕົວເລກ​ ໃຫຍ່​ສຸດ
ແລະ ໃຫຍ່ທີ່​ສອງ ​ຈາກຕົວເລກດັ່ງຕໍ່ໄປ: 3,7,4 ແລະ​ 6?
ເຈົ້າ ສາມາດ ​ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ຂອງ​ຮູບ​ນີ້ ໄດ້ຄືແນວໃດ?​
∫ − dxx n
)1(sin
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ໜ້າທີ່ ຂອງຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ທົດສອບ ​ …
... ແມ່ນການຈັດວາງ ​ນັກຮຽນ ຕາມ​ ​ການພັດທະນາ ແບບຕໍ່ເນື່ອງ
ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ ລາຍການ, ຄໍາຖາມ ແລະ ໜ້າວຽກ
ເພື່ອໃຫ້​ນັກຮຽນ ມີ​ໂອກາດ​ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ສິ່ງທີ່ ​ພວກເຂົາເຈົ້າ ຮູ້​ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້
ໂດຍ​ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ໄດ້​ມາຈາກ ມາດຕະຖານ.
ຍິ່ງ​ນັກຮຽນ ອຽງ​ໄປທາງຂວາ ກໍສະແດງວ່າ ນັກຮຽນ ຍິ່ງ​ມີຄວາມຮູ້ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ໃນຂອບເຂດ ຂອງຫຼັກສູດ.
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
1 sur 17

Recommandé

ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ... par
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...NEQMAP
788 vues20 diapositives
ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ... par
ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ...ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ...
ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ...NEQMAP
850 vues33 diapositives
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ... par
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ...ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ...
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖ...NEQMAP
1.2K vues33 diapositives
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics) par
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)NEQMAP
1.1K vues29 diapositives
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ par
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວNEQMAP
603 vues22 diapositives
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ par
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບNEQMAP
496 vues43 diapositives

Contenu connexe

En vedette

PPT presentation at NUOL about QA Standards 20130725 par
PPT presentation at NUOL about QA Standards 20130725PPT presentation at NUOL about QA Standards 20130725
PPT presentation at NUOL about QA Standards 20130725Ministry of Education and sports, Laos
3K vues46 diapositives
Graphic organizers­ for Lao Teachers par
Graphic organizers­ for Lao TeachersGraphic organizers­ for Lao Teachers
Graphic organizers­ for Lao TeachersJoel Wayne Ganibe, MBA
459 vues37 diapositives
Understanding by design for LAO TEACHERS par
Understanding by design for LAO TEACHERSUnderstanding by design for LAO TEACHERS
Understanding by design for LAO TEACHERSJoel Wayne Ganibe, MBA
1.3K vues56 diapositives
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ par
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນSompasong Vongthavone
2.5K vues8 diapositives
ພາກສະເໜີ par
ພາກສະເໜີພາກສະເໜີ
ພາກສະເໜີSompasong Vongthavone
2.1K vues41 diapositives
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ par
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນvocational education development institute laos
708 vues64 diapositives

En vedette(13)

Lesson 1 preparing for web development par Ura Euro
Lesson 1 preparing for web developmentLesson 1 preparing for web development
Lesson 1 preparing for web development
Ura Euro633 vues
Learning Center Ppt par sammyeb1016
Learning Center PptLearning Center Ppt
Learning Center Ppt
sammyeb10163.2K vues

Plus de NEQMAP

Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics par
Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - RubricsLaos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics
Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - RubricsNEQMAP
1.1K vues29 diapositives
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT) par
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)NEQMAP
972 vues33 diapositives
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items par
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response ItemsLaos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response ItemsNEQMAP
461 vues22 diapositives
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN) par
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)NEQMAP
434 vues43 diapositives
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN) par
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)NEQMAP
1.2K vues33 diapositives
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN) par
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)NEQMAP
308 vues20 diapositives

Plus de NEQMAP(7)

Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics par NEQMAP
Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - RubricsLaos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics
Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics
NEQMAP1.1K vues
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT) par NEQMAP
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)
NEQMAP972 vues
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items par NEQMAP
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response ItemsLaos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items
NEQMAP461 vues
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN) par NEQMAP
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)
NEQMAP434 vues
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN) par NEQMAP
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)
NEQMAP1.2K vues
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN) par NEQMAP
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)
NEQMAP308 vues
Laos Session 1: Introduction to Modern Assessment Theory (EN) par NEQMAP
Laos Session 1: Introduction to Modern Assessment Theory (EN)Laos Session 1: Introduction to Modern Assessment Theory (EN)
Laos Session 1: Introduction to Modern Assessment Theory (EN)
NEQMAP1.6K vues

ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim Tognolini (LAO)

 • 1. ພາກທີ່​ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ​ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim Tognolini
 • 2. ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ​ທັນສະ ໄຫມ: ພື້ນຖານ ສໍາລັບ ທຸກການປະເມີນຜົນ ໃນພາກ​ນີ້ ​ພວກເຮົາຈະ •  ອະທິບາຍ ຄຳສັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:​ ການປະເມີນ, ການທົດສອບ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການວັດແທກ, ການປະເມີນຜົນ ເພື່ອລາຍງານ​, ການປະເມີນຜົນເພື່ອປັບປຸງ, ການ ປະເມີນຜົນທີ່ເນັ່ນໃສ່​ໂຮງຮຽນ, ​ການປະເມີນຜົນ ສໍາລັບ ການຮຽນ ​ແລະ ການ ປະເມີນຜົນ​ການຮຽນ​; •  ແນະນໍາ ແນວຄວາມຄິດ​ ​ຮູບພາບ​ ໃນການປະເມີນຜົນ; •  ພິຈາລະນາ ວິທີການຕ່າງໆ ວ່າ ຄະແນນ ​ມີ​ຄວາມຫມາຍ ຄືແນວໃດ; •  ແນະນໍາ ແນວຄວາມຄິດ ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ; ແລະ •  ອະທິບາຍ ຈຸດປະສົງ ຂອງການປະເມີນຜົນ ການສຶກສາ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 3. ຄຳສັບ ຈຳນວນ ຄຳສັບ ສຳລັບ ຄຳນິຍາມ ຄຳນິຍາມ 1.  ການປະເມີນຜົນ ເພື່ອປັບປຸງ Formative Assessment ແມ່ນຂະບວນການ ການຕັດສິນ ຄຸນຄ່າ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບ ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້. 2.  ການປະເມີນຜົນທີ່ເນັ່ນໃສ່​ ໂຮງຮຽນ School Based Assessment 2 ຫມາຍເຖິງ ລະບົບ ​ການປະເມີນຜົນ ຂອງຄູອາຈານ ຕໍ່​ນັກຮຽນ​ ທີ່ກວມເອົາ ການ ພັດທະນາ ທຸກດ້ານ ຂອງນັກຮຽນ 3. ການປະເມີນຜົນ Assessment ແມ່ນວິທີການຫນຶ່ງ ​ຂ້ອນຂ້າງ​ເປັນທາງການ ​ໃນ​ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງນັກຮຽນ ​​ໃນ​ການ​ເຮັດສໍາເລັດ ວຽກ​ໃດໜຶ່ງ. 4.  ການປະເມີນຜົນ ເພື່ອລາຍງານ Summative Assessment ລວມມີ​ ການຕັດສິນ ຢ່າງ​ມືອາຊີບ ໂດຍອີງຕາມ ຮູບ​ພາບ​ ທີ່ສ້າງ​ຂຶ້ນ ຈາກ​ການ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຮຽນ​ ຂອງນັກຮຽນ 5.  ການປະເມີນ Evaluation ໂດຍປົກກະຕິ​ແລ້ວ ​​ແມ່ນ​ນໍາໃຊ້ ​ເພື່ອ​ປະເມີນ ຜົນສໍາເລັດ ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງຫຼັກສູດ. 6.  ການທົດສອບ Testing ແມ່ນ​ການປະເມີນຜົນ ທີ່ນອນ​ຢູ່ໃນຂະບວນການ ການຮຽນ - ການ​ສອນ. 7.  ການ ວັດແທກMeasurement ແມ່ນຂະບວນການ ​ຊອກຫາ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍ ຫຼັກຖານ ​ເພື່ອ​​ໃຫ້ ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ນໍາໃຊ້​ ເພື່ອຕັດສິນວ່າ​ ນັກຮຽນ ​ຢູ່ໃນການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນ ຫຼື​ບໍ​, ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປ ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ໃດ ແລະ ມີວິທີການໃດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້​ແນວ​ນັ້ນ. ແມ່ນຂະບວນການ ສັນນິຖານ ຕົວເລກ ທີ່ສະຫຼຸບວ່າ ມີຊັບສິນ ​ (ການກໍ່ສ້າງ​) ເທົ່າໃດ ໃນສິ່ງນັ້ນ​. ການປະເມີນຜົນ ວຽກທີ່ 1
 • 4. ບໍ່ເປັນທາງການ ​ກ່ວາ ເປັນທາງການ ຫຼາຍ​ກ່ວາ ບໍ່ມີ ໂຄງສ້າງ​ • ພົບປະກັນ ຕາມໂອກາດ ​ • ການສົນທະນາກັນ​ ມີ ໂຄງສ້າງ ຫຼາຍທີ່ສຸດ​ • ການສອບເສັງ ​ • ການທົດສອບ ຢ່າງເປັນມາດຕະຖານ​ • ການທົດສອບ ຄວາມເກັ່ງ ທີ່ມີການພິມ ເຜີຍແຜ່ ​ ມີ ໂຄງສ້າງ ໜ້ອຍໜຶ່ງ​ • ແບບສອບຖາມ • ການສັງເກດການ • ການປະເມີນຜົນ ຕົນເອງ ຂອງ​ນັກຮຽນ ມີ ໂຄງສ້າງ ຫຼາຍກ່ວາ • ການກວດກາ ໃນຫ້ອງຮຽນ • ບັນຊີລາຍການ ເພື່ອກວດກາ (checklists) • ວຽກຝຶກຫັດ​ຕົວຈິງ • ວຽກໂຄງການ ​ • ກໍລະນີສຶກສາ ​ ການປະເມີນຜົນ ລວມມີ​ ການຕັດສິນ ​ແບບ​ມືອາຊີບ ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່ ຮູບພາບ​ ທີ່​​ສ້າງ​ຂຶ້ນ ຈາກ​ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ​ກ່ຽວກັບ ການຮຽນ​ ຂອງນັກຮຽນ. ຄຳນິຍາມ ການປະເມີນຜົນ ​ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 5. Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016 ຮູບພາບ ຄູອາຈານ ​ສ້າງຮູບພາບ​ ສິ່ງທີ່ນັກຮຽນ ຮູ້ຈັກ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍອີງຕາມ ຂໍ້ມູນທັງຫມົດ ທີ່​ເກັບກໍາ ​ຈາກການປະເມີນຜົນ ດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍ ເຕັກນິກ. ຮູບພາບ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຕໍ່ການຮຽນ- ການ​ສອນ ​ແລະ ການສ້າງຕັ້ງ​ ມາດຕະຖານ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 6. ປະເພດ ການປະເມີນຜົນ : ການປະເມີນຜົນ ສຳລັບ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ການຮຽນຮູ້ •  ການປະເມີນຜົນ ສຳລັບ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນຂະບວນການ ການ​ຊອກຫາ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍ ຫຼັກຖານ ທີ່​ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າ ​ນັກຮຽນ ​ຢູ່ໃນການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນເອງຫຼືບໍ​, ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ ​ຕ້ອງໄປໃນທິດທາງໃດ ແລະ ມີວິທີການໃດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສິ່ງນັ້ນ​. (ກຸ່ມ ​ປະຕິຮູບ ການປະເມີນຜົນ ​ (2002) •  ການປະເມີນຜົນ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນຂະບວນການ ການປະເມີນ ຂອບເຂດ ຂອງ​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການສຶກສາ ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນ​. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 7. ຄະແນນ ​ໝາຍເຖິງຫັຍງແດ່ ​​? ຄະແນນ ​ໝ​າຍເຖິງຫັຍງແທ້​ ? ຖ້າວ່າ ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄະແນນ ​88 , ມັນໝ​າຍເຖິງຫັຍງ ແທ້? ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 8. ການຕີຄວາມໝາຍ ຄະແນນ​ •  ຄະແນນ ມີຄວາມໝາຍ ດ້ວຍການປຽບທຽບ​​ການຮຽນ ໃສ່ ກຸ່ມນັກຮຽນ (cohort) (ການອ້າງອີງ ໃສ່ ບັນທັດ​ຖານ - Norm Referencing] •  ຍ້າຍຈາກ ຄະແນນ ຕາມການອ້າງອີງໃສ່ ບັນທັດ​ຖານ ໄປສູ່ ການອ້າງອີງ ຄະແນນໃສ່ ມາດຕະຖານ (ການອ້າງອີງໃສ່ ມາດຕະຖານ - Criterion Referencing] ​- ບາງລະບົບ​ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍ້າຍ ​ໂດ​ຍ​ຜ່ານຈຸດ​ນີ້ ພຽງ​ແຕ່ ມີ​​ໄວ້ໃນ​ຄຳ​ສັບ​ເທົ່ານັ້ນ •  ປັດຈຸບັນນີ້ ມີການຍ້າຍ​ ສູ່ ຄະ​ແນນ​ອ້າງອິງ ​ກ່ອນ​ໜ້າ ການ​ກຳນົດ ​ມາດຕະຖານ​ [ການອ້າງອີງ​ໃສ່ ມາດຕະຖານ - Standards Referencing]. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 9. •  ການປະເມີນຜົນ ແມ່ນ​ຂະບວນການ ການຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມຄືບຫນ້າ ຂອງເດັກໃນການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ - developmental continuum. •  ການຍ້າຍຈຸມ​ໃສ່ ຈາກການປຽບທຽບ ບຸກຄົນຫນຶ່ງ ກັບ​ບຸກຄົນ ອື່ນ ໄປສູ່ການຕິດຕາມກວດກາ ​ສິ່ງທີ່ນັກຮຽນ ຮູ້ຈັກ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້. •  ມັນແມ່ນ ຮູບແບບ ທີ່ອີງໃສ່ ການເຕີບໂຕ​. ວິທີການ ຄົ້ນຄິດ ແບບໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນ ​ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 10. Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016 ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ ມີຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອລວບລວມ ເປັນ​ຄຳເຫັນວ່າ: ມີຄວາມຄືບ​ໜ້າ ​ຫຼື ຄວນປັບປຸງ ໃນດ້ານນີ້ ຫຼື ຫຼັກມູນ ຄວາມຮູ້ນີ້ ​ ແມ່ນໝາຍເຖິງຫັຍງ ​ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 11. ຈັດລຳດັບ ​ສຳລັບ ຕົວເລກ ທັງໝົດ​ ນັບເລກ, ລຽງລຳດັບ, ອ່ານ ແລະ ຈົດກ່າຍ​ ຕົວເລກ ສູງຂຶ້ນ ແລະ ລວມເອົາ ຈຳນວນ ທີ່ມີ 4 ຕົວເລກ​ (4 digits) ນັບເລກ, ລຽງລຳດັບ, ອ່ານ ແລະ ນຳສະເໜີ ຈຳນວນ ທີ່ມີ ​2 ຕົວເລກ ແລະ 3 ຕົວເລກ ​ ນັບເລກ ເຖິງ 30 ແລະ ລຽງລຳດັບ, ອ່ານ ແລະ ນຳ ສະເໜີ ຈຳນວນຕົວເລກ ຕາມລຳດັບ ແຕ່​ 0 ເຖິງ ​20. ລຽງລຳດັບ​, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ຕົວເລກ ຂອງຂະໜາດຕ່າງໆ ​ ສູງກ່ວາ​ ຕ່ຳກ່ວາ​ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 12. ຈັດ ລຳດັບ ເພື່ອ​ແກ້ໄຂ ບັນຫາ ອີງໃສ່ ປະສົບການ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວລາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຊອກຫາ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເມື່ອປະເຊີນກັບ ບັນຫາ ງ່າຍໆ ​ ມີແນວຄິດນ້ອຍໆວ່າ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາ ດ້ວຍວິທີ​ໃດ ​ ແນະນຳ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາ ທາງເລືອກ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນເວລາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ​ ສູງກ່ວາ ຕ່ຳກ່ວາ​ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 13. Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016 ການພັດທະນາ ແບບ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຕີບໂຕ​ ໃນດ້ານການຮຽນຮູ້​ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 14. Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016 ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 15. Principals: Unlocking the Power of Assessment, January 2016 ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 16. ຕົວຢ່າງ ການພັດທະນາ ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບວິຊາ ຄະນິດສາດ ​ 2 + 2 = 17 + 29 = 76 – 29 = ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຫັຍງແດ່​ ລະຫວ່າງ ຕົວເລກ​ ໃຫຍ່​ສຸດ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່​ສອງ ​ຈາກຕົວເລກດັ່ງຕໍ່ໄປ: 3,7,4 ແລະ​ 6? ເຈົ້າ ສາມາດ ​ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ ຂອງ​ຮູບ​ນີ້ ໄດ້ຄືແນວໃດ?​ ∫ − dxx n )1(sin ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 17. ໜ້າທີ່ ຂອງຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ທົດສອບ ​ … ... ແມ່ນການຈັດວາງ ​ນັກຮຽນ ຕາມ​ ​ການພັດທະນາ ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ ລາຍການ, ຄໍາຖາມ ແລະ ໜ້າວຽກ ເພື່ອໃຫ້​ນັກຮຽນ ມີ​ໂອກາດ​ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສິ່ງທີ່ ​ພວກເຂົາເຈົ້າ ຮູ້​ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍ​ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ໄດ້​ມາຈາກ ມາດຕະຖານ. ຍິ່ງ​ນັກຮຽນ ອຽງ​ໄປທາງຂວາ ກໍສະແດງວ່າ ນັກຮຽນ ຍິ່ງ​ມີຄວາມຮູ້ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃນຂອບເຂດ ຂອງຫຼັກສູດ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ແລະການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016