ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ສາດສະດາຈານ Jim Tognolini

NEQMAP
NEQMAPNEQMAP
ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ:
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື
ສາດສະດາຈານ Jim Tognolini
ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ​ທັນສະ ໄຫມ:
ພື້ນຖານ ສໍາລັບ ທຸກການປະເມີນຜົນ
ໃນພາກ​ນີ້ ​ພວກເຮົາຈະ
• ນິຍາມ​ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
• ນິຍາມ ​ຄວາມຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ.
• ກວດກາເບິ່ງ ແຫລ່ງທີ່ມາ ຂອງຄວາມຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ.
• ນິຍາມ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ລະບຸເຖິງ​ ໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ.
• ສ້າງ ຂອບ ການປະເມີນຜົນ
• ຂອບງານ ທີ່ດຳເນີນການໄດ້ ພ້ອມດ້ວຍ​ຕາຕະລາງ ຂອງລາຍການສະເພາະ -
(Tables of Specification).
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ເປັນ​ຂອບ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ​ຜົນໄດ້ຮັບນັ້ນ ​ສອດຄ່ອງ ຫຼື ບໍ່ມີ
ຄວາມຜິດພາດ​. ແນວຄວາມຄິດ ຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ​ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບແນວ
ຄວາມຄິດຂອງ ຄວາມສອດຄ່ອງ​.
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ບໍ່ແມ່ນ ແນວຄວາມຄິດທັງຫມົດ ຫຼື ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ​; ​​ມັນສາມາດ ປະກອບມີ
ລະດັບຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ຜົນໄດ້ຮັບ ຈະຄ້າຍຄືກັນ ໄດ້ແນວໃດ ຖ້າວ່າ ມີການດຳເນີນ ການປະເມີນ ນັກຮຽນ ​ໃນຊ່ວງ
ເວລາ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?
ຜົນໄດ້ຮັບ ຈະຄ້າຍຄືກັນ ໄດ້ແນວໃດ ຖ້າວ່າ ມີການດຳເນີນ ການປະເມີນ ນັກຮຽນ ດ້ວຍ
ຕົວຢ່າງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນໜ້າ​ວຽກ ທີ່​ທຽບເທົ່າກັນ ?
ຜົນໄດ້ຮັບ ຈະຄ້າຍຄືກັນ ໄດ້ແນວໃດ ຖ້າວ່າ ການໃຫ້ຄະແນນ ບົດຫັດແຕ່ງ ​ໂດຍຜູ້ກວດ
ສອບ ​ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວກັນ).
ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ​
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
•  ບາງຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ມີຢູ່ໃນທຸກການວັດແທກ.
•  ທິດສະດີ ການກວດກາ ແບບດັ່ງເດີມ ໃນການປະເມີນຜົນ ການສຶກສາ ແມ່ນທິດສະດີ ທີ່ໃຊ້
ທົ່ວໄປ ເພື່ອພິຈາລະນາ ປະເດັນບັນຫາ ດ້ານການວັດແທກ
•  ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ລຸດຜ່ອນ ຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງການວັດແທກ.
•  ຖ້າວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ, ພວກເຮົາຈະສາມາດ
ຄິດໄລ່ ຊ່ອງຫ່ວາງ ໃນຄະແນນ ທີ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນ ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້
ຂອງຄະແນນຕົວຈິງ ທີ່ຄວນເປັນ ໃນຊ່ອງຫ່ວາງດັ່ງກ່າວ
	
  
ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງ​ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ
ມີບາງ ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງ​ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
1.  ທັກສະ ການເຂົ້າທົດສອບ
2.  ຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍລວມ ຕໍ່​ຄໍາແນະນໍາ
3.  ການເກັບຕົວຢ່າງ ການປ່ຽນແປງ ຂອງລາຍການ
4.  ປັດໄຈຊົ່ວຄາວ ເຊັ່ນ: ສຸຂະພາບ; ຄວາມອິດເມື່ອຍ​; ສິ່ງປຸກລະດົມໃຈ; ເງື່ອນໄຂ ການທົດສອບ.
5.  ການຜັນຜວນ ຂອງ ຄວາມຈື່ຈຳ ​
6.  ຄວາມລຳອຽງ ໃນການໃຫ້ຄະແນນ ​(ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບົດຫັດແຕ່ງ​)
7.  ການຄາດເດົາ​​
8.  ປະເພດຕ່າງໆ ຂອງລາຍການ
ຈຸດປະສົງ ຂອງ​ຜູ້ສ້າງ ​ບົດທົດສອບ ແມ່ນເພື່ອຄົ້ນພົບ​ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ
ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ຂອງມັນ.
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ເພື່ອໃຫ້ການຄັດເລືອກ ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ,
ໝົດທຸກຄົນ ຈະເຂົ້າສອບເສັງ ແບບ
ດຽວກັນ:
ຈົ່ງປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ, ຖ້າວ່າ ສາມາດກຳນົດ ​ການທົດສອບ ໃຫ້​ດີທີ່ສຸດ ຈະເປັນຂອບ​ຜົນໄດ້ຮັບ​
ຂອງ​ການວັດແທກ ການທົດສອບ ​ວ່າມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ຕໍ່ການ​​​ວັດແທກ.
ເປັນການແປ​ຄວາມໝາຍ​ (ລວມທັງ ຂໍ້ສະຫຼຸບ ​ແລະ ການຕັດສິນໃຈ) ທີ່ຜ່ານການກວດສອບ ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ,
ບໍ່ແມ່ນ ການທົດສອບ ຫຼື ຄະແນນການທົດສອບ.
Messick (1989) ຍັງໂຕ້ຖຽງວ່າ​ ການກວດສອບ ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ ສາມາດ ປະກອບມີ ການປະເມີນ
ຜົນທີ່ຕາມມາ ຂອງ​ການທົດສອບ​; ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ ສາມາດ ເປັນຮູບປະທຳ ໄດ້ບໍ​? ​
ໃນປີ 1999, ມາດຕະຖານ (AERA, APA and NCME) ແນະນໍາວ່າ ການກວດສອບ ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ ສາມາດ
ສ້າງໃຫ້ມີ​ການໂຕ້ຖຽງ ດ້ານຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ ຢ່າງເປັນວິທະຍາສາດ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ເຈດຕະນາ ຂອງການ
ແປ​ຄວາມໝາຍ ​ຄະແນນການທົດສອບ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຄ້ອງ ຕໍ່​ການນໍາໃຊ້ ທີ່ໄດ້ສະເຫນີ.
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່​ ຄວາມຖືກຕ້ອງ
1.  ປັດໄຈຕ່າງໆ ໃນຕົວບົດ​ທົດສອບ​ເອງ
I.  ທິດທາງ ບໍ່ຈະແຈ້ງ (ເຊັ່ນ: ວິທີການຕອບ ​ຕໍ່ການຄາດເດົາ, ການບັນທຶກຄໍາຕອບ).
II.  ການອ່ານ ຄຳສັບ​ ແລະ ໂຄງສ້າງ ປະໂຍກ ​ຍາກໂພດ
III.  ລະດັບ ຄວາມຍາກ ຂອງການທົດສອບ ​ບໍ່ເຫມາະສົມ (ເຊັ່ນ: ການຄາດເດົາ)
IV.  ການສ້າງ ລາຍການ​ ບົດ​ທົດສອບ ບໍ່ດີ
V.  ຄວາມຄຸມເຄືອ
VI.  ລາຍການ​ ການທົດສອບ (ໜ້າວຽກ​) ບໍ່ເໝາະສົມ ສຳລັບ ເນື້ອໃນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ​
VII.  ການທົດສອບ ສັ້ນໂພດ​
VIII. ການຈັດວາງ ລາຍການ ບໍ່ເໝາະສົມ
IX.  ຮູບແບບ ການກໍານົດ​ ຄໍາຕອບ
2.  ປັດໄຈຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານຈັດການ ການທົດສອບ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ
I.  ເວລາ ບໍ່ພຽງພໍ
II.  ສໍ້ໂກງຫຼອກລວງ
III.  ການໃຫ້ຄະແນນ ທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ແມ່ນສິ່ງ​ຈໍາເປັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂຢ່າງພຽງພໍ
ສໍາລັບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ສາຍພົວພັນ ລະຫ່ວາງ​ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ບາງທິດສະດີພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ
•  ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ບໍ່ແມ່ນຕົວກຳນົດ​ –
ເພີ່ມທະວີ​ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
•  ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແມ່ນ ສຳຄັນທີ່ສຸດ​
•  ວິທີການຕ່າງໆ​ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມ
ຫນ້າເຊື່ອຖື
v  ຄວາມກ້ວາງຂວາງ ຂອງອຸປະກອນ ຕົວຢ່າງ​ –
ເພີ່ມທະວີ ຄວາມຖືກຕ້ອງ
v  ການຄາດເດົາ​
v  ຄຸນນະພາບ ຂອງລາຍການ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຂອບງານ ການປະເມີນຜົນ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຄໍາຖາມ ເບື້ອງຕົ້ນ
•  ເປັນຫຍັງພວກເຮົາ ຈິ່ງ​ປະເມີນຜົນ ?
• 
•  ພວກເຮົາ ກໍາລັງ ປະເມີນຜົນ ຫັຍງ​?
• 
•  ມີວິທີທາງໃດ ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ ໃນການປະເມີນ ຜົນໄດ້ຮັບ ເຫຼົ່ານີ້​?
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຂອບງານ ການປະເມີນຜົນ
ນິຍາມ ການສ້າງ​
ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ	
  
ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/
ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ
ມາດຕະຖານ
ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​
…
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕົວຢ່າງ ທີ່​ 1 - ຄະນິດສາດ	
  
ຄະນິດສາດ	
  
ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ​
ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/
ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ
ມາດຕະຖານ
ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​
…	
  
ຕົວເລກ
ເລກບວກ & ເລກລົບ
ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ​
ເລກເສດສ່ວນ ແລະ
ຫົວໜ່ວຍ ວັດແທກ
ການວັດແທກ ​
ຊ່ອງຫ່ວາງ
​ໂອກາດ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕົວຢ່າງ ທີ່​ 1 - ຄະນິດສາດ​
ຄະນິດສາດ	
  
ຫຼັກມູນ​/
ສາຍວິຊາ​
ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/
ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ
ມາດຕະຖານ
ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​
Progress levels
ຕົວເລກ
ເລກບວກ & ເລກລົບ
ນັກຮຽນ ສ້າງ​ສະຖານທີ່
ດ້ວຍ ຄວາມ​ຈິງ ດ້ານຈໍານວນ
ແລະ ຄິດໄລ່​ ຕົວເລກ ໃຫ່ຍ
ກ່ວາ ດ້ວຍເລກ​ບວກ ​ແລະ
ເລກລົບ ແລະ ຄຸນ​ຄ່າ ຂອງສາຍ
ພົວ​ພັນ ລະຫວ່າງ ຄວາມ​ຈິງ
ເລົ່ານັ້ນ
ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງຂັ້ນຕອນ​ 1
ລວມ, ແຍກ ແລະ ​ປຽບ
ທຽບ ການເກັບກໍາ​, ວັດຖຸ
ສິ່ງຂອງ ອະທິ ບາຍ ດ້ວຍ
ການ​ໃຊ້ ພາສາ ປະຈໍາວັນ
ແລະ​ ບັນທຶກ ດ້ວຍການ​
ໃຊ້ ວິທີການ ແບບບໍ່ເປັນ
ທາງການ
ຂັ້ນຕອນ 1
ການນໍາໃຊ້ ອຸປະກອນ
ສະເພາະ​, ແລະ
ຍຸດທະສາດ ດ້ານສະຕິ
ປັນຍາ​ ສຳລັບ ເລກ
ບວກ ແລະ ເລກລົບ ​ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວເລກ
ໜຶ່ງຕົວ ແລະ ສອງຕົວ
ເລກຄູນ ແລະ
ເລກຫານ​
ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ
ນັກຮຽນ ສ້າງ​ສະຖານທີ່ ດ້ວຍ
ຄວາມ​ຈິງ ດ້ານຈໍານວນ ແລະ
ຄິດໄລ່​ ຕົວເລກ ໃຫ່ຍກ່ວາ
ດ້ວຍເລກ​ຄູນ ແລະ ເລກຫານ
ແລະ ຄຸນ​ຄ່າຂອງສາຍພົວ​ພັນ
ລະ ຫວ່າງ ຄວາມ​ຈິງ ເລົ່ານັ້ນ
ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງຂັ້ນ
ຕອນ 1
ລວມ​ເປັນກຸ່ມ ແລະ ແຍກ
ອອກ​ ການເກັບກໍາ ວັດຖຸ
ສິ່ງຂອງ, ອະທິບາຍ ດ້ວຍ
ການ​ໃຊ້ພາສາ ​ປະຈໍາວັນ
ແລະ ​ບັນທຶກ ດ້ວຍການ​ໃຊ້
ວິທີການ ແບບບໍ່ເປັນ
ທາງການ
ຂັ້ນຕອນ 1
ຮູບແບບ​ ແລະ
ຍຸດທະສາດ ການນໍາໃຊ້
ສໍາລັບ ເລກ​ຄູນ ແລະ
ເລກ​ຫານ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕົວຢ່າງ ທີ່​ 1 - ຄະນິດສາດ	
  
Mathematics
ຫຼັກມູນ​/ສາຍ
ວິຊາ​
ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/
ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ
ມາດຕະຖານ
ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​
Progress levels
ຕົວເລກ
ເລກບວກ & ເລກລົບ
ນັກຮຽນ ສ້າງ​ສະຖານທີ່
ດ້ວຍ ຄວາມ​ຈິງ ດ້ານຈໍານວນ
ແລະ ຄິດໄລ່​ ຕົວເລກ ໃຫ່ຍກ່ວາ
ດ້ວຍເລກ​ບວກ ​ແລະ ເລກ​ລົບ
ແລະ ຄຸນ​ຄ່າຂອງສາຍພົວ​ພັນ
ລະຫວ່າງ ຄວາມ​ຈິງ ເລົ່ານັ້ນ
ຂັ້ນຕອນ 2
ນໍາໃຊ້ ຍຸດທະສາດ ດ້ານ
ສະຕິປັນຍາ​ ແລະ ເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ​ ​ສໍາລັບ
ເລກບວກ ​ແລະ ເລກ​ລົບ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວເລກ ​
ສອງຕົວ, ​ສາມຕົວ ແລະ ​
ສີ່ຕົວ
ຂັ້ນຕອນ 3
ຄັດເລືອກ ແລະ ນໍາໃຊ້
ຕົວຈິງ ຍຸດທະສາດ ທີ່ເຫ
ມາະສົມ ສໍາລັບ ເລກ
ບວກ ແລະ ເລກລົບ
ດ້ວຍທຸກ​ຂະຫນາດ ​ຕົວ
ເລກ
ເລກຄູນ ແລະ
ເລກຫານ
ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ
ນັກຮຽນ ສ້າງ​ສະຖານທີ່
ດ້ວຍ ຄວາມ​ຈິງ ດ້ານຈໍານວນ
ແລະ ຄິດໄລ່​ ຕົວເລກ ໃຫ່ຍກ່ວາ
ດ້ວຍເລກ​ຄູນ​ ​ແລະ ເລກ​ຫານ​
ແລະ ຄຸນ​ຄ່າຂອງສາຍພົວ​ພັນ
ລະຫວ່າງ ຄວາມ​ຈິງ ເລົ່ານັ້ນ
ຂັ້ນຕອນ 2
ນໍາໃຊ້ ຍຸດທະສາດ ດ້ານ
ສະຕິປັນຍາ​ ແລະ ເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ ​​ສໍາລັບ
ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ
ຂັ້ນຕອນ 3
ຄັດເລືອກ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕົວ
ຈິງ ຍຸດທະສາດ ທີ່ເຫມາະ
ສົມ ສໍາລັບ ເລກຄູນ ແລະ
ເລກຫານ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕົວຢ່າງ ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບ ຄະນິດສາດ
ຄວາມສັບສົນ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ ໜ້ອຍກ່ວາ
ຄວາມສັບສົນ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ ຫຼາຍ​ກ່ວາ
ເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງຂັ້ນຕອນ 1 ຂັ້ນຕອນ 1 ຂັ້ນຕອນ 2​ ຂັ້ນຕອນ 3​
ເລກບວກ
& ເລກລົບ
ເລກຄູນ ​
& ເລກຫານ​
ເລກເສດສ່ວນ​
& ຫົວໜ່ວຍ
ວັດແທກ ​
ໂອກາດ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຂອບງານ ການປະເມີນຜົນ ​
ນິຍາມ ການສ້າງ
ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ	
  
ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/
ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ
ມາດຕະຖານ
ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​
…
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕົວຢ່າງ ທີ່ 2 – ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື​​
ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື​​
ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ ມາດຕະຖານ ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ…
ການສ້າງ
ການສ້າງ​ ຫຼື ການກໍານົດ ຄໍາຖາມ
ເພື່ອ​ສືບສວນ ແລະ ການສົມມຸດ
ຕິຖານ, ການສືບສວນ ເພື່ອ​ວາງ
ແຜນ ແລະ ການເກັບກໍາຫຼັກຖານ
ການແປຄວາມໝາຍ
ການແປຄວາມຫມາຍ ຂອງ
ຫຼັກຖານ ແລະ ສ້າງຂໍ້ສະຫຼຸບ,
ຕຳນິຕິຊົມ ຄວາມ​ໄວ້ວາງໃຈໄດ້
ຂອງຫຼັກຖານ ແລະ ການ
ຮຽກຮ້ອງ ຂອງ​ຜູ້ອື່ນ, ແລະ ​ສື່
ສານ ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ
ການນຳໃຊ້
ການນໍາໃຊ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອ​
ພັນລະນາ ​ແລະ ​ອະທິບາຍ
ປະກົດການ ທໍາມະຊາດ, ເຮັດ
ໃຫ້ ບົດລາຍງານ ມີຄວາມໝາຍ,
ແລະ ສໍາລັບ ການຕັດສິນໃຈ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕົວຢ່າງ ທີ່​ 2 – ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື​​
ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື
ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ ມາດຕະຖານ ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​ …
ການສ້າງ
ການສ້າງ​ ຫຼື ການກໍານົດ ຄໍາຖາມ ສຳລັບ​
ການ​ສືບສວນ ແລະ ການສົມມຸດຕິຖານ,
ການ​ສືບສວນ ເພື່ອ​ວາງແຜນການ ແລະ
ການເກັບກໍາຫຼັກຖານຕ່າງໆ
ລະດັບ 1 - ປີ 2
ຕອບ ຕາມ​ຄໍາຖາມຄູອາຈານ​,
ສັງເກດການ ແລະ ອະທິບາຍ
ລະດັບ 2 - ປີ 4
ໄດ້ຮັບຄໍາຖາມ​ ໃນສະພາບການ ທີ່
ຄຸ້ນເຄີຍ, ຄົ້ນພົບ​ ການປ່ຽນແປງ ເພື່ອ​
ພິຈາລະນາ, ສັງເກດການ ແລະ
ອະທິບາຍ ຫຼື ສ້າງ ​ການວັດແທກ ​ແບບ
ບໍ່ເປັນ​ມາດຕະຖານ ແລະ ການບັນທຶກ
ຕົວເລກຂໍ້ມູນ ແບບ​ຈໍາກັດ
ການຕີຄວາມໝາຍ
ການແປຄວາມຫມາຍ ຂອງຫຼັກຖານ ແລະ
ສ້າງຂໍ້ສະຫຼຸບ, ການຕຳນິຕິຊົມ ຄວາມ​
ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ຂອງຫຼັກຖານ ແລະ ຄຳ​
ຮຽກຮ້ອງ ຂອງຜູ້​ອື່ນ, ແລະ ​ສື່ສານ ສິ່ງທີ່​
ຄົ້ນພົບ
ລະດັບ 1 - ປີ 2
ພັນລະນາເຖິງ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ລະດັບ 2 - ປີ 4
ປຽບທຽບ ລະຫວ່າງ ວັດຖຸ ຫຼື ກິດຈະ
ກໍາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ສັງເກດການ
ການນຳໃຊ້
ການນໍາໃຊ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອ​ພັນລະນາ ​
ແລະ ​ອະທິບາຍ ປະກົດການ ທໍາມະຊາດ,
ເຮັດໃຫ້ ບົດລາຍງານ ມີຄວາມໝາຍ, ແລະ
ສໍາລັບ ການຕັດສິນໃຈ
ລະດັບ 1 - ປີ 2
ອະທິບາຍເຖິງ ດ້ານຕ່າງໆ ຫຼື
ຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງ​​ວັດຖຸສິ່ງຂອງ
ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ເຫດການ ​ທີ່ໄດ້​
ປະສົບ​ ຫຼື ໄດ້ຮັບ​ລາຍງານ
ລະດັບ 2 - ປີ 4
ອະທິບາຍເຖິງ ດ້ານຕ່າງໆ ຫຼື
ຄຸນປະໂຫຍດ ​ຂອງ​ວັດຖຸສິ່ງ ​ ຫຼື
ເຫດການ ​ທີ່ໄດ້​ປະສົບ​ ຫຼື ໄດ້ຮັບ​
ລາຍງານ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຫຼັກມູນ A
ຫຼັກມູນ B
ຫຼັກມູນ C
ລະດັບ​ 1 - ປີ​ 2 ລະດັບ​ 2 - ປີ​ 4 ລະດັບ​ 3 – ປີ​ 6
ການສ້າງ​ - ຫຼັກມູນ​ A
ການຕີຄວາມໝາຍ​ - ຫຼັກມູນ B
ການນຳໃຊ້​ - ຫຼັກມູນ C
T1
T2
T7
T8T6
T11
T3 T10
T4
T5 T12
ຕົວຢ່າງ ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບ ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
•  ການກະກຽມ ບັນຊີລາຍການ​ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຮຽນຮູ້ - ຊຶ່ງ​ອະທິບາຍເຖິງ ປະເພດ
ການຮຽນຂອງ​ ນັກຮຽນ ​ ທີ່ຄາດຫັວງໄວ້ ເພື່ອ​ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ (ເຊັ່ນ: ​ ຮູ້ຈັກ ຄຳສັບ
ພື້ນຖານ​ - "ຂຽນ ຄໍານິຍາມ ຂອງ ແຕ່ລະຄຳສັບ​"; "ລະບຸເຖິງ ຄຳສັບ ທີ່​ເປັນຕົວແທນ
ຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງສະພາບອາກາດ" ແລະອື່ນໆ.)
•  ສ້າງໂຄງຮ່າງ ​ເນື້ອໃນ​ ຂອງວິຊາ​ - ເນື້ອໃນ ທີ່ອະທິບາຍເຖິງ ຂອບເຂດ ປະເພດ ການ
ຮຽນຂອງ​ນັກຮຽນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ​(ເຊັ່ນ: "ຄວາມດັນ ຂອງອາກາດ" "ພະລັງ​ລົມ"
"ອຸນະພູມ" ແລະອື່ນໆ.)
•  ການກະກຽມ ຕາຕະລາງ (chart) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການ​ເນັ້ນຫນັກໃສ່ ​ຈຸດປະສົງ ຂອງ
ການຮຽນຮູ້ ດ້ານ​ເນື້ອໃນ ຕາມ​ຈໍານວນ, ປະເພດ, ແລະ ເປີເຊັນ ​ຂອງລາຍການຕ່າງໆ .
ການສ້າງ​ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ​ - specifications
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ -​ specifications
ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຮຽນຮູ້ ​
ດ້ານເນື້ອໃນ​ ທັກສະພື້ນຖານ ການນຳໃຊ້ຕົວ
ຈິງ
ການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ
ເປີເຊັນລວມ
ເລກເສດສ່ວນ​ 5 5 5 15
ຕົວເລກປະສົມ​ 5 5 10 20
ຫົວໜ່ວຍ​ ຄິດໄລ່ 5 15 10 30
ປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ​
ຄິດໄລ່ ເປັນເລກ
ເສດສ່ວນ
5 15 15 35
ຄະແນນລວມ
ເປັນເປີເຊັນ 20 40 40 100
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ (​specifications) - ພາສາອັງກິດ​
ເນື້ອໃນ ລະດັບ ດ້ານສະຕິປັນຍາ
ນ້ຳໜັກ
ດ້ານຄວາມສຳຄັນ
ຄະແນນ
ການຄົ້ນພົບ
ການແປ
ຄວາມໝາຍ
ການສະຫຼຸບຄວາມ
ນ້ຳໜັກ
ດ້ານຄວາມສຳຄັນ
ຄະແນນ
ໂຄງເລື່ອງ
1 SA
(2 ຄະແນນ)
1 ບົດຫັດແຕ່ງ​
(3 ຄະແນນ)
1SA
(2 ຄະແນນ)
28%
7 ຄະແນນ
​
ລັກສະນະ
1 SA
(2 ຄະແນນ)
1 Essay
(4 ຄະແນນ)
24% 6 ຄະແນນ
ວິກິດການ​
1 ການປະຕິບັດ
ໜ້າວຽກ​
(8 ຄະແນນ)
32% 8 ຄະແນນ
ພາສາ ​
1 SA
(1 ຄະແນນ)
1 SA
(1 ຄະແນນ)
1 SA
(2 ຄະແນນ)
16% 4 ຄະແນນ
ນ້ຳໜັກ
ດ້ານຄວາມສຳຄັນ
20% 32% 48% 100
ຄະແນນ 5 ຄະແນນ 8 ຄະແນນ 12 ຄະແນນ 25 ຄະແນນ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ຕາຕະລາງ​ ລາຍການສະເພາະ - ພູມສາດ
ເນື້ອໃນ ລະດັບ ດ້ານສະຕິປັນຍາ
ນ້ຳໜັກ
ດ້ານຄວາມສຳຄັນ
ຄະແນນ
ທັກສະ ​ ພື້ນຖານ​ ການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ​
ຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຂະຫຍາຍກ້ວາງ
ນ້ຳໜັກ
ດ້ານຄວາມສຳຄັນ
ຄະແນນ
ຮູບແບບ ຂອງດິນ
1 SA
(2 ຄະແນນ)
1 ບົດຫັດແຕ່ງ
(6 ຄະແນນ)
2 SAs
(4 ຄະແນນ)
24% 12 ຄະແນນ
ທີ່ຕັ້ງ
4 SA
(8 ຄະແນນ)
16% 8 ຄະແນນ
ສະພາບອາກາດ
1 SA
(2 ຄະແນນ)
1 ການດຳເນີນໜ້າວຽດ​
(16 ຄະແນນ)
1 SA
(2 ຄະແນນ)
40% 20 ຄະແນນ
ພືດຜັກ
2 SAs
(4 ຄະແນນ)
1 ບົດຫັດແຕ່ງ
(6 ຄະແນນ)
20% 10 ຄະແນນ
ນ້ຳໜັກ
ດ້ານຄວາມສຳຄັນ
32% 44% 24% 100
ຄະແນນ 16 ຄະແນນ 22 ຄະແນນ 12 ຄະແນນ 50 ຄະແນນ
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ການສ້າງ ບົດ​ທົດສອບ ໂດຍກໍານົດ ຂະຫນາດ ທີ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້
ຜູ້​ສ້າງ ບົດ​ທົດສອບ ໄດ້ຮັບສິ່ງ​ທ້າທາຍ ຕາມ​ຄວາມຕ້ອງການ ດັ່ງນີ້
1.  ກຳນົດ ລາຍການ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ ​ໃນລະດັບ ​ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມຂະຫນາດ ສາມາດ​
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຫົວຂໍ້ ຢ່າງ​ພຽງພໍ​ (ການ​ສ້າງ) ເພື່ອ​ຕອບຄໍາຖາມ ຂອງ
ລາຍການ;
2.  ຮັບປະກັນວ່າ ລາຍການຕ່າງໆ ​ແມ່ນເພື່ອ​ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ໃນທີ່ຕັ້ງ​ສະເພາະ ​ ໃນຂະໜາດ
ນັ້ນ;
3.  ຮັບປະກັນວ່າ ການຂຽນ​ລາຍການ​ ຕ້ອງຂຽນ ​ລາຍການ ທີ່ຕ້ອງການກ່ວາ ໃສ່ເບື້ອງເທິງ ຂອງ
ເສັ້ນຂະໜາດ ແລະ ລຽງຕາມລຳດັບ ລົງມາ ຈົນເຖິງ ເບື້ອງລຸ່ມ​; ແລະ
4.  ຮັບປະກັນວ່າ ເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫັຍງ​ ລາຍການນັ້ນ ຈິ່ງເປັນທີ່​ຕ້ອງການກ່ວາ ໃນດ້ານ
ຄຸນປະໂຫຍດ​/ ຕົວແປ ຂອງໜ້າທີ່ໃດໜຶ່ງ ທີ່ຈະ​ຖືກວັດແທກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ ໜ້າທີ່ ​ຂອງ
ຄຸນລັກສະນະ ພາຍນອກອື່ນ​ (ຄວາມຖືກຕ້ອງ).
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ:
ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ,
ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່ 1
ແມ່ນຫັຍງ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຕ້ອງ​ພິຈາລະນາ ໃນເວລາ​ເລືອກ​ວິທີການ ເພື່ອ​ປະເມີນຜົນ
ການຮຽນ ​ຕໍ່ກັບ ວັດຖຸປະສົງ ຂອງການຮຽນຮູ້ ?
A. ການໃຫ້ຄະແນນ ການປະເມີນຜົນ ຍາກ/ງ່າຍ ​ຄືແນວໃດ
B. ການກະກຽມ ການປະເມີນຜົນ ຍາກ/ ງ່າຍ ​ຄືແນວໃດ
C. ການປະເມີນຜົນ ມີປະໂຫຍດ ຄືແນວໃດ ເພື່ອປະເມີນ ວັດຖຸປະສົງ ຂອງການຮຽນຮູ້ ​
D. ການປະເມີນຜົນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຄືແນວໃດ
Standards, Standard Setting and
Maintenance, March 2015
27
ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່ 2
Standards, Standard Setting and
Maintenance, March 2015
28
ມັນຫມາຍເຖິງຫັຍງ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າ ​ການທົດສອບ​ "ເປັນໜ້າເຊື່ອຖື​"?
A. ຄະແນນ ຂອງນັກຮຽນ ​ຈາກການປະເມີນຜົນ ສາມາດ​ນໍາໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອການຕັດສິນໃຈ ຫຼາຍ
ດ້ານ
B. ນັກຮຽນ ທີ່ເຂົ້າ​ທົດສອບ ອັນດຽວກັນ ​ມີແນວໂນ້ມວ່າ ​ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນ
ຄັ້ງ​ຕໍ່ໄປ
C. ຄະແນນ ກວດກາ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ ດ້ານເນື້ອໃນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
D. ຄະແນນ ກວດກາ ຖືກຕ້ອງ​ກ່ວາ ການປະເມີນຜົນ ຂອງຄູອາຈານ
Standards, Standard Setting and
Maintenance, March 2015
29
ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື​: ຄຳຖາມທີ່ 3
Standards, Standard Setting and
Maintenance, March 2015
30
ຄູປະຈຳ​ຫ້ອງ​ ໃນໂຮງຮຽນ ຢາກ​ປະເມີນຜົນ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງນັກຮຽນ ຂອງຕົນ ຕໍ່​ວິທີການ​
ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້​ສິດສອນ. ວິທີການໃດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ​ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ
ເພື່ອ​ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ​ການສິດສອນ ມີ​ປະສິດທິພາບ ຫຼືບໍ? ຈົ່ງໃຫ້ເຫດຜົນ ​ຄໍາຕອບຂອງທ່ານ.
A. ເລືອກເອົາ ປຶ້ມການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ມີ ​ບົດທົດສອບ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຢູ່ໃນນັ້ນແລ້ວ
B. ສ້າງ​ວິທີການ ປະເມີນຜົນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ສິດສອນ​ຕົວຈິງ​ ໃນຫ້ອງຮຽນ
C. ເລືອກເອົາ ບົດ​ທົດສອບ ການແກ້ໄຂບັນຫາ (ເຊັ່ນ: PSA) ເພື່ອ​​ໃຫ້ຄະແນນ​ ການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ
D. ​ເລືອກເອົາ ການປະເມີນຜົນ ທີ່ວັດແທກ ທັດສະນະຄະຕິ ຂອງນັກຮຽນ ຕໍ່​ຍຸດທະສາດ ການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ
ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່ 3
ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນເພື່ອ​ປະເມີນຜົນ ວິຊາຄະນິດສາດ ​ຖືກກະກຽມ
ໂດຍ ຄູປະຈຳ​ຫ້ອງ​. ຈົ່ງ​ໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ ເພື່ອຕອບ ລາຍການ 4 ແລະ 5.
ຫມາຍເຫດ: ຕົວເລກ ​ໃນແຕ່ລະຫ້ອງ ​ຫມາຍເຖິງ ຈໍານວນ​ລາຍການ .
Standards, Standard Setting and
Maintenance, March 2015
31
ດ້ານເນື້ອໃນ​
Taxonomy ຂອງ Bloom
ຄວາມຮູ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍ
ລວມ
ການນຳໃຊ້
ຕົວຈິງ
ການໄຈ້
ແຍກ
ການ
ວິເຄາະ
ລວມ
ຄຸນຄ່າ ແລະ ​
ຈໍານວນ 1 2 2 1 1 7
ຊ່ອງຫ່ວາງ 2 3 3 2 0 10
ເລກບວກ
ແລະ ເລກລົບ
2 4 4 5 1 16
ເລກຄູນ​ &
ເລກຫານ ​ 1 3 2 2 2 10
ການວັດແທກ​
2 2 3 3 3 13
ລວມ 8 14 14 13 7 56
ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່ 4
ມີຈັກລາຍການ ທີ່ຄູອາຈານ ​ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ໃນການປະເມີນຜົນ ທັກສະ ການຄິດ ລະ
ດັບສູງກ່ວາ, ຊຶ່ງທັກສະ ການຄິດ ລະດັບສູງກ່ວາເລົ່ານັ້ນ ​ປະເມີນຜົນ ລາຍການ ຫຼື ການນຳ
ໃຊ້ ຕົວຈິງ ໃນ​ Taxonomy ຂອງ Bloom ?
A. 14
B. 34
C. 7
D. ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ໃດ ໃນຂ້າງເທິງນີ້ ​
Standards, Standard Setting and
Maintenance, March 2015
32
ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່​ 5
ຂໍ້ໃດ ​ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ກໍານົດ ​ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ ທີ່ດີທີ່ສຸດ - a Table of
Specifications?
A. ມັນຮັບປະກັນວ່າ ຄະແນນ​ລວມທັງຫມົດ ຂອງ​ການປະເມີນຜົນ ​ເທົ່າກັບ 100.
B. ມັນ ຈັດປະເພດ ເປົ້າຫມາຍ ​ການສຶກສາ, ວັດຖຸປະສົງ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ.
C. ມັນ ເຊື່ອມໂຍງ​ ເນື້ອໃນ ກັບລະດັບ ດ້ານສະຕິປັນຍາ​ ຂອງຈຸດປະສົງ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນ
ເພື່ອ​ປັບປຸງ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງເຄື່ອງມືຕ່າງໆ.
D. ມັນແມ່ນ​ຕາຕະລາງ ທີ່ຄູອາຈານ ນຳ​​ໃຊ້ ເພື່ອປະເມີນຜົນ ນັກຮຽນ ຢ່າງໜ້າ​ເຊື່ອຖືໄດ້.
Standards, Standard Setting and
Maintenance, March 2015
1 sur 33

Recommandé

ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ... par
ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ...ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ...
ພາກທີ່ 5: ການວິເຄາະ ການທົດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລາຍການ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ທິດສະດີ ການທ...NEQMAP
852 vues33 diapositives
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ par
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ
ພາກທີ່ 4: ການສ້າງ ລາຍການຕ່າງໆ ຂອງການປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບNEQMAP
497 vues43 diapositives
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ par
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວ
ພາກທີ່ 6: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ – ລາຍການ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄຳຕອບແລ້ວNEQMAP
603 vues22 diapositives
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ... par
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...
ພາກທີ່ 2: ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ (ສືບຕໍ່) ໂດຍ: ສາດສະດ...NEQMAP
788 vues20 diapositives
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To... par
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...
ພາກທີ່ 1: ສະເຫນີແນະ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ ທັນສະ ໄຫມ ໂດຍ: ສາດສະດາຈານ Jim To...NEQMAP
1K vues17 diapositives
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics) par
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)
ພາກທີ່ 7: ການສ້າງ ລາຍການ ປະເມີນຜົນ ດ້ານຄຸນນະພາບ - ເກນ (Rubrics)NEQMAP
1.1K vues29 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Graphic organizers­ for Lao Teachers par
Graphic organizers­ for Lao TeachersGraphic organizers­ for Lao Teachers
Graphic organizers­ for Lao TeachersJoel Wayne Ganibe, MBA
459 vues37 diapositives
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ par
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນSompasong Vongthavone
2.5K vues8 diapositives
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited par
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-editedM7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-edited
M7 master-teachers-workshop lao-ks.qc-editedJoel Wayne Ganibe, MBA
746 vues34 diapositives
ພາກສະເໜີ par
ພາກສະເໜີພາກສະເໜີ
ພາກສະເໜີSompasong Vongthavone
2.1K vues41 diapositives
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ par
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນvocational education development institute laos
709 vues64 diapositives
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ ການສອນ par
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ ການສອນການພັດທະນາສື່ການຮຽນ ການສອນ
ການພັດທະນາສື່ການຮຽນ ການສອນvocational education development institute laos
836 vues23 diapositives

En vedette(13)

Lesson 1 preparing for web development par Ura Euro
Lesson 1 preparing for web developmentLesson 1 preparing for web development
Lesson 1 preparing for web development
Ura Euro633 vues
Learning Center Ppt par sammyeb1016
Learning Center PptLearning Center Ppt
Learning Center Ppt
sammyeb10163.2K vues

Plus de NEQMAP

Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics par
Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - RubricsLaos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics
Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - RubricsNEQMAP
1.1K vues29 diapositives
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT) par
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)NEQMAP
972 vues33 diapositives
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items par
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response ItemsLaos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response ItemsNEQMAP
461 vues22 diapositives
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN) par
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)NEQMAP
434 vues43 diapositives
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN) par
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)NEQMAP
1.2K vues33 diapositives
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN) par
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)NEQMAP
308 vues20 diapositives

Plus de NEQMAP(7)

Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics par NEQMAP
Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - RubricsLaos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics
Laos Session 7: Developing Quality Assessment Items - Rubrics
NEQMAP1.1K vues
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT) par NEQMAP
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)
Laos Session 5: Analysing Test Items using Classical Test Theory (CTT)
NEQMAP972 vues
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items par NEQMAP
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response ItemsLaos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items
Laos Session 6: Developing Quality Assessment Items Extended Response Items
NEQMAP461 vues
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN) par NEQMAP
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)
Laos Session 4: Developing Quality Assessment Items (EN)
NEQMAP434 vues
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN) par NEQMAP
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)
Laos Session 3: Principles of Reliability and Validity (EN)
NEQMAP1.2K vues
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN) par NEQMAP
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)
Laos Session 2: Introduction to Modern Assessment Theory (continued) (EN)
NEQMAP308 vues
Laos Session 1: Introduction to Modern Assessment Theory (EN) par NEQMAP
Laos Session 1: Introduction to Modern Assessment Theory (EN)Laos Session 1: Introduction to Modern Assessment Theory (EN)
Laos Session 1: Introduction to Modern Assessment Theory (EN)
NEQMAP1.6K vues

ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ສາດສະດາຈານ Jim Tognolini

 • 1. ພາກທີ່ 3: ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ສາດສະດາຈານ Jim Tognolini
 • 2. ສະເຫນີແນະນຳ ທິດສະດີ ການປະເມີນຜົນ ແບບ​ທັນສະ ໄຫມ: ພື້ນຖານ ສໍາລັບ ທຸກການປະເມີນຜົນ ໃນພາກ​ນີ້ ​ພວກເຮົາຈະ • ນິຍາມ​ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. • ນິຍາມ ​ຄວາມຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ. • ກວດກາເບິ່ງ ແຫລ່ງທີ່ມາ ຂອງຄວາມຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ. • ນິຍາມ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ລະບຸເຖິງ​ ໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ. • ສ້າງ ຂອບ ການປະເມີນຜົນ • ຂອບງານ ທີ່ດຳເນີນການໄດ້ ພ້ອມດ້ວຍ​ຕາຕະລາງ ຂອງລາຍການສະເພາະ - (Tables of Specification). ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 3. ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ເປັນ​ຂອບ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ​ຜົນໄດ້ຮັບນັ້ນ ​ສອດຄ່ອງ ຫຼື ບໍ່ມີ ຄວາມຜິດພາດ​. ແນວຄວາມຄິດ ຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ​ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບແນວ ຄວາມຄິດຂອງ ຄວາມສອດຄ່ອງ​. ຄວາມຖືກຕ້ອງ ບໍ່ແມ່ນ ແນວຄວາມຄິດທັງຫມົດ ຫຼື ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ​; ​​ມັນສາມາດ ປະກອບມີ ລະດັບຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ຜົນໄດ້ຮັບ ຈະຄ້າຍຄືກັນ ໄດ້ແນວໃດ ຖ້າວ່າ ມີການດຳເນີນ ການປະເມີນ ນັກຮຽນ ​ໃນຊ່ວງ ເວລາ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ? ຜົນໄດ້ຮັບ ຈະຄ້າຍຄືກັນ ໄດ້ແນວໃດ ຖ້າວ່າ ມີການດຳເນີນ ການປະເມີນ ນັກຮຽນ ດ້ວຍ ຕົວຢ່າງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນໜ້າ​ວຽກ ທີ່​ທຽບເທົ່າກັນ ? ຜົນໄດ້ຮັບ ຈະຄ້າຍຄືກັນ ໄດ້ແນວໃດ ຖ້າວ່າ ການໃຫ້ຄະແນນ ບົດຫັດແຕ່ງ ​ໂດຍຜູ້ກວດ ສອບ ​ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວກັນ). ຄວາມຖືກຕ້ອງ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 4. ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ​ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016 •  ບາງຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ມີຢູ່ໃນທຸກການວັດແທກ. •  ທິດສະດີ ການກວດກາ ແບບດັ່ງເດີມ ໃນການປະເມີນຜົນ ການສຶກສາ ແມ່ນທິດສະດີ ທີ່ໃຊ້ ທົ່ວໄປ ເພື່ອພິຈາລະນາ ປະເດັນບັນຫາ ດ້ານການວັດແທກ •  ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ລຸດຜ່ອນ ຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງການວັດແທກ. •  ຖ້າວ່າ ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ, ພວກເຮົາຈະສາມາດ ຄິດໄລ່ ຊ່ອງຫ່ວາງ ໃນຄະແນນ ທີ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນ ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງຄະແນນຕົວຈິງ ທີ່ຄວນເປັນ ໃນຊ່ອງຫ່ວາງດັ່ງກ່າວ  
 • 5. ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງ​ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ມີບາງ ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຂອງ​ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ 1.  ທັກສະ ການເຂົ້າທົດສອບ 2.  ຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍລວມ ຕໍ່​ຄໍາແນະນໍາ 3.  ການເກັບຕົວຢ່າງ ການປ່ຽນແປງ ຂອງລາຍການ 4.  ປັດໄຈຊົ່ວຄາວ ເຊັ່ນ: ສຸຂະພາບ; ຄວາມອິດເມື່ອຍ​; ສິ່ງປຸກລະດົມໃຈ; ເງື່ອນໄຂ ການທົດສອບ. 5.  ການຜັນຜວນ ຂອງ ຄວາມຈື່ຈຳ ​ 6.  ຄວາມລຳອຽງ ໃນການໃຫ້ຄະແນນ ​(ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບົດຫັດແຕ່ງ​) 7.  ການຄາດເດົາ​​ 8.  ປະເພດຕ່າງໆ ຂອງລາຍການ ຈຸດປະສົງ ຂອງ​ຜູ້ສ້າງ ​ບົດທົດສອບ ແມ່ນເພື່ອຄົ້ນພົບ​ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການວັດແທກ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ຂອງມັນ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 6. ຄວາມຖືກຕ້ອງ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016 ເພື່ອໃຫ້ການຄັດເລືອກ ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ, ໝົດທຸກຄົນ ຈະເຂົ້າສອບເສັງ ແບບ ດຽວກັນ: ຈົ່ງປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ
 • 7. ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຜົນໄດ້ຮັບ, ຖ້າວ່າ ສາມາດກຳນົດ ​ການທົດສອບ ໃຫ້​ດີທີ່ສຸດ ຈະເປັນຂອບ​ຜົນໄດ້ຮັບ​ ຂອງ​ການວັດແທກ ການທົດສອບ ​ວ່າມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ຕໍ່ການ​​​ວັດແທກ. ເປັນການແປ​ຄວາມໝາຍ​ (ລວມທັງ ຂໍ້ສະຫຼຸບ ​ແລະ ການຕັດສິນໃຈ) ທີ່ຜ່ານການກວດສອບ ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ແມ່ນ ການທົດສອບ ຫຼື ຄະແນນການທົດສອບ. Messick (1989) ຍັງໂຕ້ຖຽງວ່າ​ ການກວດສອບ ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ ສາມາດ ປະກອບມີ ການປະເມີນ ຜົນທີ່ຕາມມາ ຂອງ​ການທົດສອບ​; ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ ສາມາດ ເປັນຮູບປະທຳ ໄດ້ບໍ​? ​ ໃນປີ 1999, ມາດຕະຖານ (AERA, APA and NCME) ແນະນໍາວ່າ ການກວດສອບ ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ ສາມາດ ສ້າງໃຫ້ມີ​ການໂຕ້ຖຽງ ດ້ານຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ ຢ່າງເປັນວິທະຍາສາດ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ເຈດຕະນາ ຂອງການ ແປ​ຄວາມໝາຍ ​ຄະແນນການທົດສອບ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຄ້ອງ ຕໍ່​ການນໍາໃຊ້ ທີ່ໄດ້ສະເຫນີ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 8. ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່​ ຄວາມຖືກຕ້ອງ 1.  ປັດໄຈຕ່າງໆ ໃນຕົວບົດ​ທົດສອບ​ເອງ I.  ທິດທາງ ບໍ່ຈະແຈ້ງ (ເຊັ່ນ: ວິທີການຕອບ ​ຕໍ່ການຄາດເດົາ, ການບັນທຶກຄໍາຕອບ). II.  ການອ່ານ ຄຳສັບ​ ແລະ ໂຄງສ້າງ ປະໂຍກ ​ຍາກໂພດ III.  ລະດັບ ຄວາມຍາກ ຂອງການທົດສອບ ​ບໍ່ເຫມາະສົມ (ເຊັ່ນ: ການຄາດເດົາ) IV.  ການສ້າງ ລາຍການ​ ບົດ​ທົດສອບ ບໍ່ດີ V.  ຄວາມຄຸມເຄືອ VI.  ລາຍການ​ ການທົດສອບ (ໜ້າວຽກ​) ບໍ່ເໝາະສົມ ສຳລັບ ເນື້ອໃນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ​ VII.  ການທົດສອບ ສັ້ນໂພດ​ VIII. ການຈັດວາງ ລາຍການ ບໍ່ເໝາະສົມ IX.  ຮູບແບບ ການກໍານົດ​ ຄໍາຕອບ 2.  ປັດໄຈຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານຈັດການ ການທົດສອບ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ I.  ເວລາ ບໍ່ພຽງພໍ II.  ສໍ້ໂກງຫຼອກລວງ III.  ການໃຫ້ຄະແນນ ທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 9. ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ແມ່ນສິ່ງ​ຈໍາເປັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂຢ່າງພຽງພໍ ສໍາລັບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ສາຍພົວພັນ ລະຫ່ວາງ​ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 10. ບາງທິດສະດີພື້ນຖານ ຂອງການປະເມີນຜົນ •  ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ບໍ່ແມ່ນຕົວກຳນົດ​ – ເພີ່ມທະວີ​ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ •  ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແມ່ນ ສຳຄັນທີ່ສຸດ​ •  ວິທີການຕ່າງໆ​ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມ ຫນ້າເຊື່ອຖື v  ຄວາມກ້ວາງຂວາງ ຂອງອຸປະກອນ ຕົວຢ່າງ​ – ເພີ່ມທະວີ ຄວາມຖືກຕ້ອງ v  ການຄາດເດົາ​ v  ຄຸນນະພາບ ຂອງລາຍການ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 11. ຂອບງານ ການປະເມີນຜົນ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 12. ຄໍາຖາມ ເບື້ອງຕົ້ນ •  ເປັນຫຍັງພວກເຮົາ ຈິ່ງ​ປະເມີນຜົນ ? •  •  ພວກເຮົາ ກໍາລັງ ປະເມີນຜົນ ຫັຍງ​? •  •  ມີວິທີທາງໃດ ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ ໃນການປະເມີນ ຜົນໄດ້ຮັບ ເຫຼົ່ານີ້​? ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 13. ຂອບງານ ການປະເມີນຜົນ ນິຍາມ ການສ້າງ​ ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ   ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/ ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ ມາດຕະຖານ ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​ … ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 14. ຕົວຢ່າງ ທີ່​ 1 - ຄະນິດສາດ   ຄະນິດສາດ   ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ​ ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/ ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ ມາດຕະຖານ ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​ …   ຕົວເລກ ເລກບວກ & ເລກລົບ ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ​ ເລກເສດສ່ວນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ ວັດແທກ ການວັດແທກ ​ ຊ່ອງຫ່ວາງ ​ໂອກາດ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 15. ຕົວຢ່າງ ທີ່​ 1 - ຄະນິດສາດ​ ຄະນິດສາດ   ຫຼັກມູນ​/ ສາຍວິຊາ​ ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/ ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ ມາດຕະຖານ ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​ Progress levels ຕົວເລກ ເລກບວກ & ເລກລົບ ນັກຮຽນ ສ້າງ​ສະຖານທີ່ ດ້ວຍ ຄວາມ​ຈິງ ດ້ານຈໍານວນ ແລະ ຄິດໄລ່​ ຕົວເລກ ໃຫ່ຍ ກ່ວາ ດ້ວຍເລກ​ບວກ ​ແລະ ເລກລົບ ແລະ ຄຸນ​ຄ່າ ຂອງສາຍ ພົວ​ພັນ ລະຫວ່າງ ຄວາມ​ຈິງ ເລົ່ານັ້ນ ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງຂັ້ນຕອນ​ 1 ລວມ, ແຍກ ແລະ ​ປຽບ ທຽບ ການເກັບກໍາ​, ວັດຖຸ ສິ່ງຂອງ ອະທິ ບາຍ ດ້ວຍ ການ​ໃຊ້ ພາສາ ປະຈໍາວັນ ແລະ​ ບັນທຶກ ດ້ວຍການ​ ໃຊ້ ວິທີການ ແບບບໍ່ເປັນ ທາງການ ຂັ້ນຕອນ 1 ການນໍາໃຊ້ ອຸປະກອນ ສະເພາະ​, ແລະ ຍຸດທະສາດ ດ້ານສະຕິ ປັນຍາ​ ສຳລັບ ເລກ ບວກ ແລະ ເລກລົບ ​ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວເລກ ໜຶ່ງຕົວ ແລະ ສອງຕົວ ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ​ ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ ນັກຮຽນ ສ້າງ​ສະຖານທີ່ ດ້ວຍ ຄວາມ​ຈິງ ດ້ານຈໍານວນ ແລະ ຄິດໄລ່​ ຕົວເລກ ໃຫ່ຍກ່ວາ ດ້ວຍເລກ​ຄູນ ແລະ ເລກຫານ ແລະ ຄຸນ​ຄ່າຂອງສາຍພົວ​ພັນ ລະ ຫວ່າງ ຄວາມ​ຈິງ ເລົ່ານັ້ນ ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງຂັ້ນ ຕອນ 1 ລວມ​ເປັນກຸ່ມ ແລະ ແຍກ ອອກ​ ການເກັບກໍາ ວັດຖຸ ສິ່ງຂອງ, ອະທິບາຍ ດ້ວຍ ການ​ໃຊ້ພາສາ ​ປະຈໍາວັນ ແລະ ​ບັນທຶກ ດ້ວຍການ​ໃຊ້ ວິທີການ ແບບບໍ່ເປັນ ທາງການ ຂັ້ນຕອນ 1 ຮູບແບບ​ ແລະ ຍຸດທະສາດ ການນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ ເລກ​ຄູນ ແລະ ເລກ​ຫານ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 16. ຕົວຢ່າງ ທີ່​ 1 - ຄະນິດສາດ   Mathematics ຫຼັກມູນ​/ສາຍ ວິຊາ​ ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/ ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ ມາດຕະຖານ ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​ Progress levels ຕົວເລກ ເລກບວກ & ເລກລົບ ນັກຮຽນ ສ້າງ​ສະຖານທີ່ ດ້ວຍ ຄວາມ​ຈິງ ດ້ານຈໍານວນ ແລະ ຄິດໄລ່​ ຕົວເລກ ໃຫ່ຍກ່ວາ ດ້ວຍເລກ​ບວກ ​ແລະ ເລກ​ລົບ ແລະ ຄຸນ​ຄ່າຂອງສາຍພົວ​ພັນ ລະຫວ່າງ ຄວາມ​ຈິງ ເລົ່ານັ້ນ ຂັ້ນຕອນ 2 ນໍາໃຊ້ ຍຸດທະສາດ ດ້ານ ສະຕິປັນຍາ​ ແລະ ເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ​ ​ສໍາລັບ ເລກບວກ ​ແລະ ເລກ​ລົບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວເລກ ​ ສອງຕົວ, ​ສາມຕົວ ແລະ ​ ສີ່ຕົວ ຂັ້ນຕອນ 3 ຄັດເລືອກ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຕົວຈິງ ຍຸດທະສາດ ທີ່ເຫ ມາະສົມ ສໍາລັບ ເລກ ບວກ ແລະ ເລກລົບ ດ້ວຍທຸກ​ຂະຫນາດ ​ຕົວ ເລກ ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ ນັກຮຽນ ສ້າງ​ສະຖານທີ່ ດ້ວຍ ຄວາມ​ຈິງ ດ້ານຈໍານວນ ແລະ ຄິດໄລ່​ ຕົວເລກ ໃຫ່ຍກ່ວາ ດ້ວຍເລກ​ຄູນ​ ​ແລະ ເລກ​ຫານ​ ແລະ ຄຸນ​ຄ່າຂອງສາຍພົວ​ພັນ ລະຫວ່າງ ຄວາມ​ຈິງ ເລົ່ານັ້ນ ຂັ້ນຕອນ 2 ນໍາໃຊ້ ຍຸດທະສາດ ດ້ານ ສະຕິປັນຍາ​ ແລະ ເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ​​ສໍາລັບ ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ ຂັ້ນຕອນ 3 ຄັດເລືອກ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕົວ ຈິງ ຍຸດທະສາດ ທີ່ເຫມາະ ສົມ ສໍາລັບ ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 17. ຕົວຢ່າງ ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບ ຄະນິດສາດ ຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ໜ້ອຍກ່ວາ ຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຫຼາຍ​ກ່ວາ ເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງຂັ້ນຕອນ 1 ຂັ້ນຕອນ 1 ຂັ້ນຕອນ 2​ ຂັ້ນຕອນ 3​ ເລກບວກ & ເລກລົບ ເລກຄູນ ​ & ເລກຫານ​ ເລກເສດສ່ວນ​ & ຫົວໜ່ວຍ ວັດແທກ ​ ໂອກາດ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 18. ຂອບງານ ການປະເມີນຜົນ ​ ນິຍາມ ການສ້າງ ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ   ຫຼັກມູນຍ່ອຍ​/ ສາຍວິຊາ​ຍ່ອຍ ມາດຕະຖານ ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​ … ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 19. ຕົວຢ່າງ ທີ່ 2 – ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື​​ ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື​​ ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ ມາດຕະຖານ ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ… ການສ້າງ ການສ້າງ​ ຫຼື ການກໍານົດ ຄໍາຖາມ ເພື່ອ​ສືບສວນ ແລະ ການສົມມຸດ ຕິຖານ, ການສືບສວນ ເພື່ອ​ວາງ ແຜນ ແລະ ການເກັບກໍາຫຼັກຖານ ການແປຄວາມໝາຍ ການແປຄວາມຫມາຍ ຂອງ ຫຼັກຖານ ແລະ ສ້າງຂໍ້ສະຫຼຸບ, ຕຳນິຕິຊົມ ຄວາມ​ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ຂອງຫຼັກຖານ ແລະ ການ ຮຽກຮ້ອງ ຂອງ​ຜູ້ອື່ນ, ແລະ ​ສື່ ສານ ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ ການນຳໃຊ້ ການນໍາໃຊ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອ​ ພັນລະນາ ​ແລະ ​ອະທິບາຍ ປະກົດການ ທໍາມະຊາດ, ເຮັດ ໃຫ້ ບົດລາຍງານ ມີຄວາມໝາຍ, ແລະ ສໍາລັບ ການຕັດສິນໃຈ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 20. ຕົວຢ່າງ ທີ່​ 2 – ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື​​ ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື ຫຼັກມູນ​/ສາຍວິຊາ ມາດຕະຖານ ຜົນໄດ້ຮັບ​/ເນື້ອໃນ​ … ການສ້າງ ການສ້າງ​ ຫຼື ການກໍານົດ ຄໍາຖາມ ສຳລັບ​ ການ​ສືບສວນ ແລະ ການສົມມຸດຕິຖານ, ການ​ສືບສວນ ເພື່ອ​ວາງແຜນການ ແລະ ການເກັບກໍາຫຼັກຖານຕ່າງໆ ລະດັບ 1 - ປີ 2 ຕອບ ຕາມ​ຄໍາຖາມຄູອາຈານ​, ສັງເກດການ ແລະ ອະທິບາຍ ລະດັບ 2 - ປີ 4 ໄດ້ຮັບຄໍາຖາມ​ ໃນສະພາບການ ທີ່ ຄຸ້ນເຄີຍ, ຄົ້ນພົບ​ ການປ່ຽນແປງ ເພື່ອ​ ພິຈາລະນາ, ສັງເກດການ ແລະ ອະທິບາຍ ຫຼື ສ້າງ ​ການວັດແທກ ​ແບບ ບໍ່ເປັນ​ມາດຕະຖານ ແລະ ການບັນທຶກ ຕົວເລກຂໍ້ມູນ ແບບ​ຈໍາກັດ ການຕີຄວາມໝາຍ ການແປຄວາມຫມາຍ ຂອງຫຼັກຖານ ແລະ ສ້າງຂໍ້ສະຫຼຸບ, ການຕຳນິຕິຊົມ ຄວາມ​ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ຂອງຫຼັກຖານ ແລະ ຄຳ​ ຮຽກຮ້ອງ ຂອງຜູ້​ອື່ນ, ແລະ ​ສື່ສານ ສິ່ງທີ່​ ຄົ້ນພົບ ລະດັບ 1 - ປີ 2 ພັນລະນາເຖິງ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ລະດັບ 2 - ປີ 4 ປຽບທຽບ ລະຫວ່າງ ວັດຖຸ ຫຼື ກິດຈະ ກໍາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ສັງເກດການ ການນຳໃຊ້ ການນໍາໃຊ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອ​ພັນລະນາ ​ ແລະ ​ອະທິບາຍ ປະກົດການ ທໍາມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ ບົດລາຍງານ ມີຄວາມໝາຍ, ແລະ ສໍາລັບ ການຕັດສິນໃຈ ລະດັບ 1 - ປີ 2 ອະທິບາຍເຖິງ ດ້ານຕ່າງໆ ຫຼື ຄຸນປະໂຫຍດ ຂອງ​​ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ເຫດການ ​ທີ່ໄດ້​ ປະສົບ​ ຫຼື ໄດ້ຮັບ​ລາຍງານ ລະດັບ 2 - ປີ 4 ອະທິບາຍເຖິງ ດ້ານຕ່າງໆ ຫຼື ຄຸນປະໂຫຍດ ​ຂອງ​ວັດຖຸສິ່ງ ​ ຫຼື ເຫດການ ​ທີ່ໄດ້​ປະສົບ​ ຫຼື ໄດ້ຮັບ​ ລາຍງານ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 21. ຫຼັກມູນ A ຫຼັກມູນ B ຫຼັກມູນ C ລະດັບ​ 1 - ປີ​ 2 ລະດັບ​ 2 - ປີ​ 4 ລະດັບ​ 3 – ປີ​ 6 ການສ້າງ​ - ຫຼັກມູນ​ A ການຕີຄວາມໝາຍ​ - ຫຼັກມູນ B ການນຳໃຊ້​ - ຫຼັກມູນ C T1 T2 T7 T8T6 T11 T3 T10 T4 T5 T12 ຕົວຢ່າງ ການພັດທະນາ ແບບ​ຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບ ວິທະຍາສາດ ການຮູ້ໜັງສື ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 22. •  ການກະກຽມ ບັນຊີລາຍການ​ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຮຽນຮູ້ - ຊຶ່ງ​ອະທິບາຍເຖິງ ປະເພດ ການຮຽນຂອງ​ ນັກຮຽນ ​ ທີ່ຄາດຫັວງໄວ້ ເພື່ອ​ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ (ເຊັ່ນ: ​ ຮູ້ຈັກ ຄຳສັບ ພື້ນຖານ​ - "ຂຽນ ຄໍານິຍາມ ຂອງ ແຕ່ລະຄຳສັບ​"; "ລະບຸເຖິງ ຄຳສັບ ທີ່​ເປັນຕົວແທນ ຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງສະພາບອາກາດ" ແລະອື່ນໆ.) •  ສ້າງໂຄງຮ່າງ ​ເນື້ອໃນ​ ຂອງວິຊາ​ - ເນື້ອໃນ ທີ່ອະທິບາຍເຖິງ ຂອບເຂດ ປະເພດ ການ ຮຽນຂອງ​ນັກຮຽນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ​(ເຊັ່ນ: "ຄວາມດັນ ຂອງອາກາດ" "ພະລັງ​ລົມ" "ອຸນະພູມ" ແລະອື່ນໆ.) •  ການກະກຽມ ຕາຕະລາງ (chart) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການ​ເນັ້ນຫນັກໃສ່ ​ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການຮຽນຮູ້ ດ້ານ​ເນື້ອໃນ ຕາມ​ຈໍານວນ, ປະເພດ, ແລະ ເປີເຊັນ ​ຂອງລາຍການຕ່າງໆ . ການສ້າງ​ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ​ - specifications ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 23. ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ -​ specifications ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຮຽນຮູ້ ​ ດ້ານເນື້ອໃນ​ ທັກສະພື້ນຖານ ການນຳໃຊ້ຕົວ ຈິງ ການແກ້ໄຂ ບັນຫາ ເປີເຊັນລວມ ເລກເສດສ່ວນ​ 5 5 5 15 ຕົວເລກປະສົມ​ 5 5 10 20 ຫົວໜ່ວຍ​ ຄິດໄລ່ 5 15 10 30 ປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ​ ຄິດໄລ່ ເປັນເລກ ເສດສ່ວນ 5 15 15 35 ຄະແນນລວມ ເປັນເປີເຊັນ 20 40 40 100 ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 24. ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ (​specifications) - ພາສາອັງກິດ​ ເນື້ອໃນ ລະດັບ ດ້ານສະຕິປັນຍາ ນ້ຳໜັກ ດ້ານຄວາມສຳຄັນ ຄະແນນ ການຄົ້ນພົບ ການແປ ຄວາມໝາຍ ການສະຫຼຸບຄວາມ ນ້ຳໜັກ ດ້ານຄວາມສຳຄັນ ຄະແນນ ໂຄງເລື່ອງ 1 SA (2 ຄະແນນ) 1 ບົດຫັດແຕ່ງ​ (3 ຄະແນນ) 1SA (2 ຄະແນນ) 28% 7 ຄະແນນ ​ ລັກສະນະ 1 SA (2 ຄະແນນ) 1 Essay (4 ຄະແນນ) 24% 6 ຄະແນນ ວິກິດການ​ 1 ການປະຕິບັດ ໜ້າວຽກ​ (8 ຄະແນນ) 32% 8 ຄະແນນ ພາສາ ​ 1 SA (1 ຄະແນນ) 1 SA (1 ຄະແນນ) 1 SA (2 ຄະແນນ) 16% 4 ຄະແນນ ນ້ຳໜັກ ດ້ານຄວາມສຳຄັນ 20% 32% 48% 100 ຄະແນນ 5 ຄະແນນ 8 ຄະແນນ 12 ຄະແນນ 25 ຄະແນນ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 25. ຕາຕະລາງ​ ລາຍການສະເພາະ - ພູມສາດ ເນື້ອໃນ ລະດັບ ດ້ານສະຕິປັນຍາ ນ້ຳໜັກ ດ້ານຄວາມສຳຄັນ ຄະແນນ ທັກສະ ​ ພື້ນຖານ​ ການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ​ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂະຫຍາຍກ້ວາງ ນ້ຳໜັກ ດ້ານຄວາມສຳຄັນ ຄະແນນ ຮູບແບບ ຂອງດິນ 1 SA (2 ຄະແນນ) 1 ບົດຫັດແຕ່ງ (6 ຄະແນນ) 2 SAs (4 ຄະແນນ) 24% 12 ຄະແນນ ທີ່ຕັ້ງ 4 SA (8 ຄະແນນ) 16% 8 ຄະແນນ ສະພາບອາກາດ 1 SA (2 ຄະແນນ) 1 ການດຳເນີນໜ້າວຽດ​ (16 ຄະແນນ) 1 SA (2 ຄະແນນ) 40% 20 ຄະແນນ ພືດຜັກ 2 SAs (4 ຄະແນນ) 1 ບົດຫັດແຕ່ງ (6 ຄະແນນ) 20% 10 ຄະແນນ ນ້ຳໜັກ ດ້ານຄວາມສຳຄັນ 32% 44% 24% 100 ຄະແນນ 16 ຄະແນນ 22 ຄະແນນ 12 ຄະແນນ 50 ຄະແນນ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 26. ການສ້າງ ບົດ​ທົດສອບ ໂດຍກໍານົດ ຂະຫນາດ ທີ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ ຜູ້​ສ້າງ ບົດ​ທົດສອບ ໄດ້ຮັບສິ່ງ​ທ້າທາຍ ຕາມ​ຄວາມຕ້ອງການ ດັ່ງນີ້ 1.  ກຳນົດ ລາຍການ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ ​ໃນລະດັບ ​ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມຂະຫນາດ ສາມາດ​ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຫົວຂໍ້ ຢ່າງ​ພຽງພໍ​ (ການ​ສ້າງ) ເພື່ອ​ຕອບຄໍາຖາມ ຂອງ ລາຍການ; 2.  ຮັບປະກັນວ່າ ລາຍການຕ່າງໆ ​ແມ່ນເພື່ອ​ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ໃນທີ່ຕັ້ງ​ສະເພາະ ​ ໃນຂະໜາດ ນັ້ນ; 3.  ຮັບປະກັນວ່າ ການຂຽນ​ລາຍການ​ ຕ້ອງຂຽນ ​ລາຍການ ທີ່ຕ້ອງການກ່ວາ ໃສ່ເບື້ອງເທິງ ຂອງ ເສັ້ນຂະໜາດ ແລະ ລຽງຕາມລຳດັບ ລົງມາ ຈົນເຖິງ ເບື້ອງລຸ່ມ​; ແລະ 4.  ຮັບປະກັນວ່າ ເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫັຍງ​ ລາຍການນັ້ນ ຈິ່ງເປັນທີ່​ຕ້ອງການກ່ວາ ໃນດ້ານ ຄຸນປະໂຫຍດ​/ ຕົວແປ ຂອງໜ້າທີ່ໃດໜຶ່ງ ທີ່ຈະ​ຖືກວັດແທກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ ໜ້າທີ່ ​ຂອງ ຄຸນລັກສະນະ ພາຍນອກອື່ນ​ (ຄວາມຖືກຕ້ອງ). ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເສີມສ້າງ ຂີດ​ຄວາມອາດສາມາດ: ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງ​ ແລະ ການອອກແບບ ລາຍການ, ສປປ ລາວ, ​ເດືອນກັນຍາ 2016
 • 27. ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່ 1 ແມ່ນຫັຍງ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຕ້ອງ​ພິຈາລະນາ ໃນເວລາ​ເລືອກ​ວິທີການ ເພື່ອ​ປະເມີນຜົນ ການຮຽນ ​ຕໍ່ກັບ ວັດຖຸປະສົງ ຂອງການຮຽນຮູ້ ? A. ການໃຫ້ຄະແນນ ການປະເມີນຜົນ ຍາກ/ງ່າຍ ​ຄືແນວໃດ B. ການກະກຽມ ການປະເມີນຜົນ ຍາກ/ ງ່າຍ ​ຄືແນວໃດ C. ການປະເມີນຜົນ ມີປະໂຫຍດ ຄືແນວໃດ ເພື່ອປະເມີນ ວັດຖຸປະສົງ ຂອງການຮຽນຮູ້ ​ D. ການປະເມີນຜົນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຄືແນວໃດ Standards, Standard Setting and Maintenance, March 2015 27
 • 28. ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່ 2 Standards, Standard Setting and Maintenance, March 2015 28 ມັນຫມາຍເຖິງຫັຍງ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າ ​ການທົດສອບ​ "ເປັນໜ້າເຊື່ອຖື​"? A. ຄະແນນ ຂອງນັກຮຽນ ​ຈາກການປະເມີນຜົນ ສາມາດ​ນໍາໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອການຕັດສິນໃຈ ຫຼາຍ ດ້ານ B. ນັກຮຽນ ທີ່ເຂົ້າ​ທົດສອບ ອັນດຽວກັນ ​ມີແນວໂນ້ມວ່າ ​ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນ ຄັ້ງ​ຕໍ່ໄປ C. ຄະແນນ ກວດກາ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ ດ້ານເນື້ອໃນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ D. ຄະແນນ ກວດກາ ຖືກຕ້ອງ​ກ່ວາ ການປະເມີນຜົນ ຂອງຄູອາຈານ
 • 29. Standards, Standard Setting and Maintenance, March 2015 29 ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື​: ຄຳຖາມທີ່ 3
 • 30. Standards, Standard Setting and Maintenance, March 2015 30 ຄູປະຈຳ​ຫ້ອງ​ ໃນໂຮງຮຽນ ຢາກ​ປະເມີນຜົນ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງນັກຮຽນ ຂອງຕົນ ຕໍ່​ວິທີການ​ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້​ສິດສອນ. ວິທີການໃດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ​ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ ເພື່ອ​ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ​ການສິດສອນ ມີ​ປະສິດທິພາບ ຫຼືບໍ? ຈົ່ງໃຫ້ເຫດຜົນ ​ຄໍາຕອບຂອງທ່ານ. A. ເລືອກເອົາ ປຶ້ມການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ມີ ​ບົດທົດສອບ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຢູ່ໃນນັ້ນແລ້ວ B. ສ້າງ​ວິທີການ ປະເມີນຜົນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ສິດສອນ​ຕົວຈິງ​ ໃນຫ້ອງຮຽນ C. ເລືອກເອົາ ບົດ​ທົດສອບ ການແກ້ໄຂບັນຫາ (ເຊັ່ນ: PSA) ເພື່ອ​​ໃຫ້ຄະແນນ​ ການ ແກ້ໄຂບັນຫາ D. ​ເລືອກເອົາ ການປະເມີນຜົນ ທີ່ວັດແທກ ທັດສະນະຄະຕິ ຂອງນັກຮຽນ ຕໍ່​ຍຸດທະສາດ ການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່ 3
 • 31. ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນເພື່ອ​ປະເມີນຜົນ ວິຊາຄະນິດສາດ ​ຖືກກະກຽມ ໂດຍ ຄູປະຈຳ​ຫ້ອງ​. ຈົ່ງ​ໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ ເພື່ອຕອບ ລາຍການ 4 ແລະ 5. ຫມາຍເຫດ: ຕົວເລກ ​ໃນແຕ່ລະຫ້ອງ ​ຫມາຍເຖິງ ຈໍານວນ​ລາຍການ . Standards, Standard Setting and Maintenance, March 2015 31 ດ້ານເນື້ອໃນ​ Taxonomy ຂອງ Bloom ຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍ ລວມ ການນຳໃຊ້ ຕົວຈິງ ການໄຈ້ ແຍກ ການ ວິເຄາະ ລວມ ຄຸນຄ່າ ແລະ ​ ຈໍານວນ 1 2 2 1 1 7 ຊ່ອງຫ່ວາງ 2 3 3 2 0 10 ເລກບວກ ແລະ ເລກລົບ 2 4 4 5 1 16 ເລກຄູນ​ & ເລກຫານ ​ 1 3 2 2 2 10 ການວັດແທກ​ 2 2 3 3 3 13 ລວມ 8 14 14 13 7 56
 • 32. ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່ 4 ມີຈັກລາຍການ ທີ່ຄູອາຈານ ​ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ໃນການປະເມີນຜົນ ທັກສະ ການຄິດ ລະ ດັບສູງກ່ວາ, ຊຶ່ງທັກສະ ການຄິດ ລະດັບສູງກ່ວາເລົ່ານັ້ນ ​ປະເມີນຜົນ ລາຍການ ຫຼື ການນຳ ໃຊ້ ຕົວຈິງ ໃນ​ Taxonomy ຂອງ Bloom ? A. 14 B. 34 C. 7 D. ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ໃດ ໃນຂ້າງເທິງນີ້ ​ Standards, Standard Setting and Maintenance, March 2015 32
 • 33. ການປະເມີນຜົນ ການຮູ້ໜັງສື : ຄຳຖາມທີ່​ 5 ຂໍ້ໃດ ​ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ກໍານົດ ​ຕາຕະລາງ ລາຍການສະເພາະ ທີ່ດີທີ່ສຸດ - a Table of Specifications? A. ມັນຮັບປະກັນວ່າ ຄະແນນ​ລວມທັງຫມົດ ຂອງ​ການປະເມີນຜົນ ​ເທົ່າກັບ 100. B. ມັນ ຈັດປະເພດ ເປົ້າຫມາຍ ​ການສຶກສາ, ວັດຖຸປະສົງ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ. C. ມັນ ເຊື່ອມໂຍງ​ ເນື້ອໃນ ກັບລະດັບ ດ້ານສະຕິປັນຍາ​ ຂອງຈຸດປະສົງ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນ ເພື່ອ​ປັບປຸງ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງເຄື່ອງມືຕ່າງໆ. D. ມັນແມ່ນ​ຕາຕະລາງ ທີ່ຄູອາຈານ ນຳ​​ໃຊ້ ເພື່ອປະເມີນຜົນ ນັກຮຽນ ຢ່າງໜ້າ​ເຊື່ອຖືໄດ້. Standards, Standard Setting and Maintenance, March 2015