Sunu1

SEMA BARUTÇU 
FELSEFE VE DKAB 
2. GRUP 
2014/9/1
Bilgisayar Destekli Öğretim 
Temel kavramlar 
öğeleri 
kuramsal temelleri 
Uygulama yöntemleri
Bilgisayar Destekli Öğretim 
EĞİTİM 
Eğitsel 
Ekonomik 
Kültürel 
Eğitim teknolojisi 
Teknik Eğitim 
Genel Eğitim 
TEKNOLOJİ
EĞİTİM 
Eğitim, bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürlenme 
yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana 
getirme olgusudur. 
Eğitim, bireyin doğumdan ölümüne süre gelen bir olgu 
olduğundan ve politik, sosyal , kültürel ve bireysel 
boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan 
tanımının yapılması zor bir kavramdır.
EĞİTİM 
“ Eğitim bireyin davranışında 
kendi yaşantısı yoluyla ve 
kasıtlı olarak istendik 
değişme meydana getirme 
sürecidir.” ( Ertürk, 1974 )
DAVRANIŞ 
Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, 
ekonomik ve kültürel koşullar dolayısıyla 
geliştirdiği ve onu aynı durumdaki kimselere 
yaklaştıran davranımların tümüne verilen ad. 
Dıştan gözlenebilecek tepkilerin toplamı. 
Kişinin özellikle ahlak bakımından gösterdiği 
davranım.
SÜREÇ 
Girdilerin hedefler doğrultusunda bir araya 
getirildiği; dersin hedeflerinin öğrenciye 
kazandırıldığı eğitim durumlarını 
kapsamaktadır. Süreç kısmı, dar anlamda, 
öğretmenin farklı öğretim yöntemlerini 
kullanarak ders işlediği bölümü oluşturur.
YAŞANTI 
İnsanın özdeksel ve toplumsal çevresiyle ilişki 
kurması sonucu gerçekleşen etkileşim süreci. 
Yaşanılan bir an hayatın bir bölümü. 
Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya etkinlik 
göstererek edindiği bilgi tutum ve becerilerin tümü.
EĞİTİMİN BOYUTLARI 
SOSYAL KÜLTÜREL BİYOLOJİK
Sosyal boyut: 
Organize gruplar 
halinde 
yaşanmasından 
kaynaklanır. 
Kültürel boyut: 
Sosyal yolla iletilen 
davranış biçimleri, 
sanat, inanç gelenek 
ve insan çalışma ve 
düşüncelerinin 
ürünleridir. 
Biyolojik boyut: Canlı 
organizma oluşundan 
kaynaklanır.
EĞİTİM 
TEKNOLOJİSİ 
İnsanın bildiklerini başkalarına nasıl 
öğreteceğine kendi kendisine sormasıyla 
ortaya çıkan ve kalıcı bilgi vermek amacıyla 
öğrenme öğretme sürecinde belirli 
yöntemleri uygulayarak, yararlandığı araç ve 
gereçlerin en etkin bir biçimde kullanılmasını 
amaçlayan bir bilim dalıdır.
İnsanlar 
Okuduklarının %10’unu 
Duyduklarının %20’sini 
Gördüklerinin %30’unu 
Duyduklarının ve gördüklerinin %50’sini 
Söylediklerinin %70’ini 
Söylediklerinin ve yaptıklarının %90’ını 
Hatırlamaktadır.
Araç gereç kullanımı öğretimde; 
Çoklu öğrenme ortamı sağlamaktadır, 
Öğrencilerinin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yardımcı olmakta, 
Dikkat çekmekte, 
Hatırlamayı kolaylaştırmakta, 
Zamandan tasarruf sağlamakta, 
Güvenli gözlem yapma olanağı sağlamakta, 
İçeriği birleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN AMAÇLARI 
Öğrencinin motivasyonunu artırmak, 
Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini 
geliştirmek, 
Grup çalışmalarını desteklemek, 
Öğretme yöntemlerini desteklemek, 
Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneğini 
geliştirmek,
Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal 
Temelleri 
KURAMLAR 
DAVRANIŞCI 
KURAM 
TEPKİSEL VE 
EDİMSEL 
KOŞULLAN 
MA 
MODEL 
ALMA 
BİLİŞSEL 
KURAM 
YAPİLANDIR 
MACI 
KUIRAM 
HÜMANİSTİ 
K KURAM 
YAŞAM 
BNOYU 
ÖĞRENME 
YAŞAM 
KAPSAMLI 
ÖĞRENME 
YANSITICI 
ÖĞRENME 
MOTİVASYO 
N 
KAYGI,TUTU 
M 
DERİN VE 
YÜZEYSEL 
ÖĞRENME
DAVRANIŞÇI KURAM 
BİLİŞSEL KURAM 
OLUŞTURMACI KURAM 
• Kasıtlı davranış değişiklikleri 
• Öğretim geleneksel ortamda 
meydana gelir 
• Öğrenci edilgen ve uyaranlarla 
desteklenmeli 
• Öğretmen disiplini sağlamalı gerekli 
bilgileri dağıtmalıdır. 
• Zihinsel şemaların değişiklikleri 
• Öğretim teknolojik ortamda 
meydana gelir 
• Öğrenci yarı etkin ve öğretmen ya 
da çevreden kendi uyarıcı seçer 
• Öğretmen bilgi edinme sürecini 
yönetir. 
• Öğrenme sürecinde birey aktiftir 
• Öğretim ortamının etkileşimli olması 
gerekir 
• Öğrenci etkin, grup çalışmalarında aktif 
• Öğretmen öğrenciye yardımcı olur ve iş 
birliği yapar, rehber.
Bilgisayar destekli öğretime ilişkin ilk çalışmalar 1900’lü 
yılların ortalarında Sdney PRESLEY, B.F.SKİNNER’in 
çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. 
1963 yılında Stanfortn üniversitesi öğrencileri için öğretimsel 
amaçlı bir matematik programı geliştirilmiştir. 
1966 yılında İBM firması 1500 öğretim sistemi adını verdikleri 
öğretimsel amaçlı bilgisayar sistemi geliştirmişlerdir. 
1970’li yıllarda öğretmenler derslerde bilgisayar kullanmaya 
başlamışlardır.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 
UYGULAMALARI 
BİLGİSAYAR 
(Bilgi Teknolojileri) 
ÖĞRENCİLER 
(Öğrenme-Öğretme 
süreci, 
Sınıf uygulamaları) 
EĞİTİM 
PROGRAMI 
(Halihazırda var 
olan program)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 
UYGULAMALARI 
Öğretim 
yazılımları 
Hiper 
metin ve 
hiper 
ortam 
Sanal 
gerçeklik 
Yapay 
zeka 
Zeki 
öğretim 
sistemleri
Öğretim Yazılımları 
Birebir öğretim 
yazılımları 
Tekrar ve araştırma 
yazılımları 
Benzetim yazılımları 
Öğretim amaçlı oyun 
yazılımları 
Sorun çözme 
yazılımları
BİREBİR 
ÖĞRETİM 
YAZILIMLARI 
• Tamamen öğretmenin rolünü üstelenir. 
• Öğretim sonunda performans değerlendirmesi yapar 
• Gerekli olan her türlü geri bildirimi sunabilir. 
BENZETİM 
YAZILIMLARI 
• Yaşamdaki olayların kontrollü bir biçimde temsil edilmesini sağlar. 
ÖĞRETİM 
AMAÇLI OYUN 
YAZILIMLARI 
• Oyunlarla öğrencinin güdüleme düzeyini yükseltir. 
• Eğlendirerek öğretim yapılır. 
• Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlar. 
SORUN ÇÖZME 
YAZILIMLARI 
• Kullanıcının karşılaşabileceği sorunlarla başa çıkabilecek beceriyi 
kazanmasını hedefler.
ALIŞTIRMA VE TEKRAR YAZILIMLARININ 
KULLANICIYA FAYDALARI 
Öğrenme isteğini uyandırma. 
Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli 
beleğe aktarma. 
Anında dönüş sağlama.
SORUN ÇÖZME BECERİSİNİN KULLANICIYA FAYDALARI 
Karşılaştığı bir 
sorunu 
tanımlayabilir. 
Sorunu 
çözmek için 
strateji 
geliştirebilir. 
Sonucu 
değerlendire 
bilir. 
Stratejiyi 
uygulamaya 
koyabilir.
ÇOKLU ORTAM 
Metin, durağan veya 
hareketli grafik, film 
bölümleri, video ve 
ses içeren bilgilerin 
gösterilmesi için 
çeşitli formatların 
kullanılması. 
Bilgisayar temelli 
etkileşimli hiper 
metin ve hiper 
ortamlar. 
HİPER ORTAM 
Metin, durağan veya 
hareketli grafik , film 
bölümleri, video ve 
ses gibi çeşitli 
formattaki bilgileri 
arasında etkileşimli 
olarak bağlantı 
yapılmasını sağlayan 
bilgisayar temelli 
sistemler. 
HİPER METİN 
Doğrusal olmayan 
şekilde organize 
edilmiş ve erişilen 
metin, durağan 
grafik,resim ve 
tablolar
• Okuyucuların geçmiş 
bilgilerine, ihtiyaçlarına göre 
bilgiye ulaşmaları kendi 
kontrollerindedir. 
• Basılı materyallere göre 
saklanan bilgi daha fazladır. 
• Basılı materyallere göre bir 
sayfada daha fazla bilgiye 
ulaşılabilir. 
Hiper 
ortam 
ile;
SANAL GERÇEKLİK 
Sanal gerçeklik insan algılarının gerçek olmayan bir 
dünya ile yanıltılması esasına dayanır. Tamamen duyusal 
çok yönlü etkileşimli çoklu algılama öğeleri içeren gözlemci 
merkezli ve üç boyutlu bilgisayar üretimi bir ortam olan 
sanal gerçeklik sahip olduğu ses, ışık ve etkileşim özelliği 
ile öğrencilerin tüm duyu organlarını aktive edici bir 
durumda özelleştirilmiştir.
TEMEL SANAL GERÇEKLİK YAPILANDIRILMASI 
Modelleme 
programı 
İçerik model 
3D 
Çevirici 
veritabanı 
Uygulama 
Programı 
Dinamik üreteç 
Üreteç Çıkış 
Kullanıcı 
hareketleri 
Görüntü 3D 
Ses
SANAL GERÇEKLİĞİN KULLANILDIĞI 
ALANLAR 
Eğlence ve spor 
Veri ve mimari 
görüntüleme 
Modelleme tasarım 
ve planlama 
Birlikte çalışma 
Eğitim ve tecrübe 
artırımı
Yapay zekanın kullanım alanları 
Bir bilgi 
örtüsünün 
seçilmesini 
Bilgileri kullanarak 
sonuç çıkarmayı 
Bilgiyi gözden 
geçirerek sonuç 
çıkarmayı ve 
problem çözmeyi 
Bilgi örtüleri 
arasındaki 
benzerlikleri, 
farkları ortaya 
çıkarmayı kapsar.
BİLGİ TABANLI SİSTEMLERE 
KAZANDIRILAN İKİ TEMEL BECERİ 
İnsanın karar verme mekanizması 
taklit edebilme, 
Kendi kendine öğrenebilme
Başarılı bir uzman sistemin dört temel özelliği; 
Önemli performans yeteneği 
Makul cevap süresi 
Güncellenebilirlik 
Etkileşimli kullanıcı ara yüz
ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİ 
Zeki öğretim sistemleri neyi öğreteceğini, kime 
öğreteceğini ve nasıl öğreteceğini bilen yapay zeka 
uygulamaları ile desteklenmiş bilgisayar yazılımlarıdır.
Zeki öğretim sisteminin içinde 
barındırdığı öğeler; 
Öğrenci 
modeli birimi 
Öğretici birimi 
Kullanıcı 
Arayüz birimi 
Konu alanı 
birimi
Kullanıcı 
modeli 
Yapay zeka 
desteği 
Arabirim 
Kullanıcı 
Öğretici 
Uzman modeli
Zeki Öğretim Sistemleri Yazılımları 
SCHOLLAR • Güney Amerika coğrafyası 
SOPHIE • Elektronikte problem çözme 
GUIDON • Tanrısal problem çözme 
• Bir oyun üzerinden aritmetiksel işlemleri 
anlatır 
WEST 
• Geometrik ispat yapmayı öğretmek ve 
geliştirmek 
GEOMETRY TUTOR 
ALGEBRALAND • Cebirde ispat öğretimi 
BUGGY VE DEBUGGY • Çıkarma işlemi öğretimi 
LMS • Temel cebir öğretimi 
PROUST • Pascal programlama dilinin öğretimi 
QUEST • Elektrik öğretimi 
STEAMMER • Motor öğretimi 
WHY • Meteoroloji öğretimi
Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları 
Ve Sınırlılıkları 
Öğrencilerin düşünme kabiliyetini geliştirir. 
İşbirlikli öğrenmeyi artırır. 
Anlaşılmayan konular için sürekli tekrar olanağı sağlar. 
Geleneksel eğitime göre daha çok kaynak sunar. 
Bireysel öğrenmeyi etkin kılar. 
Çoklu ortam ve etkileşim olanakları sayesinde sıkıcı çalışmaları cazip 
hale getirebilir. 
Zamanın etkin kullanılmasını sağlar. 
Bedensel ve zihinsel engelli öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği sağlar. 
Gerçekleştirilmesi tehlikeli ve pahalı olan uygulamaların yapılmasına 
olanak sağlar. 
Öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme olanağı sunar.
Bilgisayar destekli öğretimin olumsuz yöntemleri 
Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerinin engellemesi 
Özel donanım ve beceri gerektirmesi 
Eğitim programını desteklememesi 
BDÖ uygulamalarının pahalı olması 
BDÖ yazılımını üretenler ile öğrenciler arasındaki koordinasyon eksikliği
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE 
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ROLLERİ 
Öğrtmen 
rolleri Öğrenci 
rolleri
Öğretmen Rolleri 
Görevler tasarlarken “sınıflandırma” “çözümleme” “tahmin” “yaratma” gibi 
bilişsel terminolojiyi kullanır. 
Kavramlar ile ilgili kendi anlamlarını paylaşmadan önce öğrencilerin bu 
kavramlar hakkındaki düşüncelerini sorgular. 
Öğrencileri hem kendileri ile hem de diğer öğrenciler ile karşılıklı konuşma ve 
tartışmalara girmeleri konularında cesaretlendirir. 
Öğrencilerin ilk tepkilerinin ayrıntısını araştırır. 
Soruları yönelttikten sonra bekleme süresi verir.
öğrenci rolleri 
bilgisayar destekli öğretim ortamlarınn getirdiği teknolojık yeterlilikleri 
yerine getirebilmelidir 
işbirliğine dayalı ortamlarda görev alabilmeli 
öğrenme süreçlerinde öğrenci etkin olmalıdır 
öğrenci öğrenme sürecinde görev alır 
öğrenmelerine katkı sağlayacak her türlü olanaktan yararlanır 
öğrendiklerini kullanmak ve uygulamak için fırsatları değerlendirir 
öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşiminin sağlanmasına yönelik 
çaba gösterir
1 sur 40

Recommandé

Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimHalit Cocuk
2.4K vues36 diapositives
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli ÖğretimS. Y.
1.7K vues29 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretimnyavuzalp
2.6K vues27 diapositives
Seyma çelikSeyma çelik
Seyma çelikşeyma çelik
690 vues38 diapositives
Bilgisyr destkliBilgisyr destkli
Bilgisyr destkliNesibe Yüce
433 vues35 diapositives
GokGok
GokNesibe Yüce
377 vues35 diapositives

Tendances(19)

Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
nyavuzalp2.6K vues
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Nesibe Yüce636 vues
Seyma çelikSeyma çelik
Seyma çelik
şeyma çelik690 vues
Bilgisyr destkliBilgisyr destkli
Bilgisyr destkli
Nesibe Yüce433 vues
GokGok
Gok
Nesibe Yüce377 vues
Bdö özeti̇Bdö özeti̇
Bdö özeti̇
Mustafa Arslan595 vues
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
Ramazan Şenol475 vues
Ayşegül slayAyşegül slay
Ayşegül slay
Nesibe Yüce735 vues
Yapay ZekaYapay Zeka
Yapay Zeka
Slide Sharer2.9K vues
SlaytlarSlaytlar
Slaytlar
selinkaya551.1K vues
Merve azuluMerve azulu
Merve azulu
şeyma çelik589 vues
Bde ö (1)Bde ö (1)
Bde ö (1)
Semiha Güner422 vues
fatihprojesi12fatihprojesi12
fatihprojesi12
FLastaff264 vues
HatceHatce
Hatce
BüşRa Yndk247 vues
Mustafa arslanMustafa arslan
Mustafa arslan
Mustafa Arslan1.1K vues

Similaire à Sunu1

Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akçaMustafa Arslan
476 vues28 diapositives
HatceHatce
HatceBüşRa Yndk
348 vues36 diapositives
Hacı ünlüHacı ünlü
Hacı ünlüNesibe Yüce
620 vues18 diapositives
Sunu1hknhlm bdö ödevSunu1hknhlm bdö ödev
Sunu1hknhlm bdö ödevMustafa Arslan
630 vues21 diapositives

Similaire à Sunu1(18)

Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
Mustafa Arslan476 vues
HatceHatce
Hatce
BüşRa Yndk348 vues
Hacı ünlüHacı ünlü
Hacı ünlü
Nesibe Yüce620 vues
Bilgisayar destekli ögretim (3)Bilgisayar destekli ögretim (3)
Bilgisayar destekli ögretim (3)
BüşRa Yndk482 vues
Bilgisayar destekli ögretim (2)Bilgisayar destekli ögretim (2)
Bilgisayar destekli ögretim (2)
BüşRa Yndk407 vues
Sunu1hknhlm bdö ödevSunu1hknhlm bdö ödev
Sunu1hknhlm bdö ödev
Mustafa Arslan630 vues
Kadi̇r aydinKadi̇r aydin
Kadi̇r aydin
Mustafa Arslan408 vues
Bdö a.latif slaytBdö a.latif slayt
Bdö a.latif slayt
Nesibe Yüce629 vues
E-Öğrenmede EğilimlerE-Öğrenmede Eğilimler
E-Öğrenmede Eğilimler
YASİN KAVRUK110 vues
Bilgisayar destekli ögretim (1)Bilgisayar destekli ögretim (1)
Bilgisayar destekli ögretim (1)
BüşRa Yndk303 vues
Bilgisayar destekli öğretimBilgisayar destekli öğretim
Bilgisayar destekli öğretim
BüşRa Yndk477 vues
Bdeceit477osmanpastirmaciogluBdeceit477osmanpastirmacioglu
Bdeceit477osmanpastirmacioglu
Osman Pastırmacıoğlu514 vues
Sunum1Sunum1
Sunum1
birol19881.3K vues

Plus de Nesibe Yüce

AbdüllaAbdülla
AbdüllaNesibe Yüce
676 vues17 diapositives
Vahap soruVahap soru
Vahap soruNesibe Yüce
784 vues22 diapositives
AbdüllaAbdülla
AbdüllaNesibe Yüce
898 vues17 diapositives
Yasin sunuYasin sunu
Yasin sunuNesibe Yüce
733 vues19 diapositives
İmanİman
İmanNesibe Yüce
1.6K vues18 diapositives

Plus de Nesibe Yüce(12)

AbdüllaAbdülla
Abdülla
Nesibe Yüce676 vues
Vahap soruVahap soru
Vahap soru
Nesibe Yüce784 vues
AbdüllaAbdülla
Abdülla
Nesibe Yüce898 vues
Haci çoktan seçmeli̇ soruHaci çoktan seçmeli̇ soru
Haci çoktan seçmeli̇ soru
Nesibe Yüce582 vues
Yasin sunuYasin sunu
Yasin sunu
Nesibe Yüce733 vues
İmanİman
İman
Nesibe Yüce1.6K vues
NursorularNursorular
Nursorular
Nesibe Yüce651 vues
Maide soru sonMaide soru son
Maide soru son
Nesibe Yüce713 vues
Göknan kuğ sorularGöknan kuğ sorular
Göknan kuğ sorular
Nesibe Yüce1.3K vues
Ayşegül köprü (2)Ayşegül köprü (2)
Ayşegül köprü (2)
Nesibe Yüce782 vues
NesiNesi
Nesi
Nesibe Yüce512 vues

Sunu1

 • 1. SEMA BARUTÇU FELSEFE VE DKAB 2. GRUP 2014/9/1
 • 2. Bilgisayar Destekli Öğretim Temel kavramlar öğeleri kuramsal temelleri Uygulama yöntemleri
 • 3. Bilgisayar Destekli Öğretim EĞİTİM Eğitsel Ekonomik Kültürel Eğitim teknolojisi Teknik Eğitim Genel Eğitim TEKNOLOJİ
 • 4. EĞİTİM Eğitim, bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürlenme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme olgusudur. Eğitim, bireyin doğumdan ölümüne süre gelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal , kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan tanımının yapılması zor bir kavramdır.
 • 5. EĞİTİM “ Eğitim bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.” ( Ertürk, 1974 )
 • 6. DAVRANIŞ Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullar dolayısıyla geliştirdiği ve onu aynı durumdaki kimselere yaklaştıran davranımların tümüne verilen ad. Dıştan gözlenebilecek tepkilerin toplamı. Kişinin özellikle ahlak bakımından gösterdiği davranım.
 • 7. SÜREÇ Girdilerin hedefler doğrultusunda bir araya getirildiği; dersin hedeflerinin öğrenciye kazandırıldığı eğitim durumlarını kapsamaktadır. Süreç kısmı, dar anlamda, öğretmenin farklı öğretim yöntemlerini kullanarak ders işlediği bölümü oluşturur.
 • 8. YAŞANTI İnsanın özdeksel ve toplumsal çevresiyle ilişki kurması sonucu gerçekleşen etkileşim süreci. Yaşanılan bir an hayatın bir bölümü. Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya etkinlik göstererek edindiği bilgi tutum ve becerilerin tümü.
 • 9. EĞİTİMİN BOYUTLARI SOSYAL KÜLTÜREL BİYOLOJİK
 • 10. Sosyal boyut: Organize gruplar halinde yaşanmasından kaynaklanır. Kültürel boyut: Sosyal yolla iletilen davranış biçimleri, sanat, inanç gelenek ve insan çalışma ve düşüncelerinin ürünleridir. Biyolojik boyut: Canlı organizma oluşundan kaynaklanır.
 • 11. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ İnsanın bildiklerini başkalarına nasıl öğreteceğine kendi kendisine sormasıyla ortaya çıkan ve kalıcı bilgi vermek amacıyla öğrenme öğretme sürecinde belirli yöntemleri uygulayarak, yararlandığı araç ve gereçlerin en etkin bir biçimde kullanılmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.
 • 12. İnsanlar Okuduklarının %10’unu Duyduklarının %20’sini Gördüklerinin %30’unu Duyduklarının ve gördüklerinin %50’sini Söylediklerinin %70’ini Söylediklerinin ve yaptıklarının %90’ını Hatırlamaktadır.
 • 13. Araç gereç kullanımı öğretimde; Çoklu öğrenme ortamı sağlamaktadır, Öğrencilerinin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmakta, Dikkat çekmekte, Hatırlamayı kolaylaştırmakta, Zamandan tasarruf sağlamakta, Güvenli gözlem yapma olanağı sağlamakta, İçeriği birleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
 • 14. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN AMAÇLARI Öğrencinin motivasyonunu artırmak, Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek, Grup çalışmalarını desteklemek, Öğretme yöntemlerini desteklemek, Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirmek,
 • 15. Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal Temelleri KURAMLAR DAVRANIŞCI KURAM TEPKİSEL VE EDİMSEL KOŞULLAN MA MODEL ALMA BİLİŞSEL KURAM YAPİLANDIR MACI KUIRAM HÜMANİSTİ K KURAM YAŞAM BNOYU ÖĞRENME YAŞAM KAPSAMLI ÖĞRENME YANSITICI ÖĞRENME MOTİVASYO N KAYGI,TUTU M DERİN VE YÜZEYSEL ÖĞRENME
 • 16. DAVRANIŞÇI KURAM BİLİŞSEL KURAM OLUŞTURMACI KURAM • Kasıtlı davranış değişiklikleri • Öğretim geleneksel ortamda meydana gelir • Öğrenci edilgen ve uyaranlarla desteklenmeli • Öğretmen disiplini sağlamalı gerekli bilgileri dağıtmalıdır. • Zihinsel şemaların değişiklikleri • Öğretim teknolojik ortamda meydana gelir • Öğrenci yarı etkin ve öğretmen ya da çevreden kendi uyarıcı seçer • Öğretmen bilgi edinme sürecini yönetir. • Öğrenme sürecinde birey aktiftir • Öğretim ortamının etkileşimli olması gerekir • Öğrenci etkin, grup çalışmalarında aktif • Öğretmen öğrenciye yardımcı olur ve iş birliği yapar, rehber.
 • 17. Bilgisayar destekli öğretime ilişkin ilk çalışmalar 1900’lü yılların ortalarında Sdney PRESLEY, B.F.SKİNNER’in çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. 1963 yılında Stanfortn üniversitesi öğrencileri için öğretimsel amaçlı bir matematik programı geliştirilmiştir. 1966 yılında İBM firması 1500 öğretim sistemi adını verdikleri öğretimsel amaçlı bilgisayar sistemi geliştirmişlerdir. 1970’li yıllarda öğretmenler derslerde bilgisayar kullanmaya başlamışlardır.
 • 18. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI BİLGİSAYAR (Bilgi Teknolojileri) ÖĞRENCİLER (Öğrenme-Öğretme süreci, Sınıf uygulamaları) EĞİTİM PROGRAMI (Halihazırda var olan program)
 • 19. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI Öğretim yazılımları Hiper metin ve hiper ortam Sanal gerçeklik Yapay zeka Zeki öğretim sistemleri
 • 20. Öğretim Yazılımları Birebir öğretim yazılımları Tekrar ve araştırma yazılımları Benzetim yazılımları Öğretim amaçlı oyun yazılımları Sorun çözme yazılımları
 • 21. BİREBİR ÖĞRETİM YAZILIMLARI • Tamamen öğretmenin rolünü üstelenir. • Öğretim sonunda performans değerlendirmesi yapar • Gerekli olan her türlü geri bildirimi sunabilir. BENZETİM YAZILIMLARI • Yaşamdaki olayların kontrollü bir biçimde temsil edilmesini sağlar. ÖĞRETİM AMAÇLI OYUN YAZILIMLARI • Oyunlarla öğrencinin güdüleme düzeyini yükseltir. • Eğlendirerek öğretim yapılır. • Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlar. SORUN ÇÖZME YAZILIMLARI • Kullanıcının karşılaşabileceği sorunlarla başa çıkabilecek beceriyi kazanmasını hedefler.
 • 22. ALIŞTIRMA VE TEKRAR YAZILIMLARININ KULLANICIYA FAYDALARI Öğrenme isteğini uyandırma. Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli beleğe aktarma. Anında dönüş sağlama.
 • 23. SORUN ÇÖZME BECERİSİNİN KULLANICIYA FAYDALARI Karşılaştığı bir sorunu tanımlayabilir. Sorunu çözmek için strateji geliştirebilir. Sonucu değerlendire bilir. Stratejiyi uygulamaya koyabilir.
 • 24. ÇOKLU ORTAM Metin, durağan veya hareketli grafik, film bölümleri, video ve ses içeren bilgilerin gösterilmesi için çeşitli formatların kullanılması. Bilgisayar temelli etkileşimli hiper metin ve hiper ortamlar. HİPER ORTAM Metin, durağan veya hareketli grafik , film bölümleri, video ve ses gibi çeşitli formattaki bilgileri arasında etkileşimli olarak bağlantı yapılmasını sağlayan bilgisayar temelli sistemler. HİPER METİN Doğrusal olmayan şekilde organize edilmiş ve erişilen metin, durağan grafik,resim ve tablolar
 • 25. • Okuyucuların geçmiş bilgilerine, ihtiyaçlarına göre bilgiye ulaşmaları kendi kontrollerindedir. • Basılı materyallere göre saklanan bilgi daha fazladır. • Basılı materyallere göre bir sayfada daha fazla bilgiye ulaşılabilir. Hiper ortam ile;
 • 26. SANAL GERÇEKLİK Sanal gerçeklik insan algılarının gerçek olmayan bir dünya ile yanıltılması esasına dayanır. Tamamen duyusal çok yönlü etkileşimli çoklu algılama öğeleri içeren gözlemci merkezli ve üç boyutlu bilgisayar üretimi bir ortam olan sanal gerçeklik sahip olduğu ses, ışık ve etkileşim özelliği ile öğrencilerin tüm duyu organlarını aktive edici bir durumda özelleştirilmiştir.
 • 27. TEMEL SANAL GERÇEKLİK YAPILANDIRILMASI Modelleme programı İçerik model 3D Çevirici veritabanı Uygulama Programı Dinamik üreteç Üreteç Çıkış Kullanıcı hareketleri Görüntü 3D Ses
 • 28. SANAL GERÇEKLİĞİN KULLANILDIĞI ALANLAR Eğlence ve spor Veri ve mimari görüntüleme Modelleme tasarım ve planlama Birlikte çalışma Eğitim ve tecrübe artırımı
 • 29. Yapay zekanın kullanım alanları Bir bilgi örtüsünün seçilmesini Bilgileri kullanarak sonuç çıkarmayı Bilgiyi gözden geçirerek sonuç çıkarmayı ve problem çözmeyi Bilgi örtüleri arasındaki benzerlikleri, farkları ortaya çıkarmayı kapsar.
 • 30. BİLGİ TABANLI SİSTEMLERE KAZANDIRILAN İKİ TEMEL BECERİ İnsanın karar verme mekanizması taklit edebilme, Kendi kendine öğrenebilme
 • 31. Başarılı bir uzman sistemin dört temel özelliği; Önemli performans yeteneği Makul cevap süresi Güncellenebilirlik Etkileşimli kullanıcı ara yüz
 • 32. ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİ Zeki öğretim sistemleri neyi öğreteceğini, kime öğreteceğini ve nasıl öğreteceğini bilen yapay zeka uygulamaları ile desteklenmiş bilgisayar yazılımlarıdır.
 • 33. Zeki öğretim sisteminin içinde barındırdığı öğeler; Öğrenci modeli birimi Öğretici birimi Kullanıcı Arayüz birimi Konu alanı birimi
 • 34. Kullanıcı modeli Yapay zeka desteği Arabirim Kullanıcı Öğretici Uzman modeli
 • 35. Zeki Öğretim Sistemleri Yazılımları SCHOLLAR • Güney Amerika coğrafyası SOPHIE • Elektronikte problem çözme GUIDON • Tanrısal problem çözme • Bir oyun üzerinden aritmetiksel işlemleri anlatır WEST • Geometrik ispat yapmayı öğretmek ve geliştirmek GEOMETRY TUTOR ALGEBRALAND • Cebirde ispat öğretimi BUGGY VE DEBUGGY • Çıkarma işlemi öğretimi LMS • Temel cebir öğretimi PROUST • Pascal programlama dilinin öğretimi QUEST • Elektrik öğretimi STEAMMER • Motor öğretimi WHY • Meteoroloji öğretimi
 • 36. Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları Ve Sınırlılıkları Öğrencilerin düşünme kabiliyetini geliştirir. İşbirlikli öğrenmeyi artırır. Anlaşılmayan konular için sürekli tekrar olanağı sağlar. Geleneksel eğitime göre daha çok kaynak sunar. Bireysel öğrenmeyi etkin kılar. Çoklu ortam ve etkileşim olanakları sayesinde sıkıcı çalışmaları cazip hale getirebilir. Zamanın etkin kullanılmasını sağlar. Bedensel ve zihinsel engelli öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği sağlar. Gerçekleştirilmesi tehlikeli ve pahalı olan uygulamaların yapılmasına olanak sağlar. Öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme olanağı sunar.
 • 37. Bilgisayar destekli öğretimin olumsuz yöntemleri Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerinin engellemesi Özel donanım ve beceri gerektirmesi Eğitim programını desteklememesi BDÖ uygulamalarının pahalı olması BDÖ yazılımını üretenler ile öğrenciler arasındaki koordinasyon eksikliği
 • 38. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ROLLERİ Öğrtmen rolleri Öğrenci rolleri
 • 39. Öğretmen Rolleri Görevler tasarlarken “sınıflandırma” “çözümleme” “tahmin” “yaratma” gibi bilişsel terminolojiyi kullanır. Kavramlar ile ilgili kendi anlamlarını paylaşmadan önce öğrencilerin bu kavramlar hakkındaki düşüncelerini sorgular. Öğrencileri hem kendileri ile hem de diğer öğrenciler ile karşılıklı konuşma ve tartışmalara girmeleri konularında cesaretlendirir. Öğrencilerin ilk tepkilerinin ayrıntısını araştırır. Soruları yönelttikten sonra bekleme süresi verir.
 • 40. öğrenci rolleri bilgisayar destekli öğretim ortamlarınn getirdiği teknolojık yeterlilikleri yerine getirebilmelidir işbirliğine dayalı ortamlarda görev alabilmeli öğrenme süreçlerinde öğrenci etkin olmalıdır öğrenci öğrenme sürecinde görev alır öğrenmelerine katkı sağlayacak her türlü olanaktan yararlanır öğrendiklerini kullanmak ve uygulamak için fırsatları değerlendirir öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşiminin sağlanmasına yönelik çaba gösterir