Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

SOU - SB22ab EB KM.pptx

 1. SOU: KRIMINALITET OCH UTANFÖRSKAP Strategier för informationssökning SB22ab vt 2023 Elisabet Brandberg och Karin Mossed, bibliotekarier Nacka gymnasium 1
 2. DAGENS LEKTION • Kort inledning • Sökkritik, källkritik och källtillit • Strategier för informationssökning • Bensträckare • Tips på olika källor • Källhänvisningar Avbrott för diskussion i smågrupper
 3. EXAMENSMÅLEN • … utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • … kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta • … kunna urskilja värderingar i olika typer av källor • … förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet • https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=- 996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DSA001%26tos %3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295#anchor_1
 4. BIBLIOTEKETS STÖD • Söka och hitta relevant information • Kritiskt granska och värdera information • Referera till källor • Tre skolbibliotekarier
 5. TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 6. SÖKKRITIK • Sökkritik – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer • Sökmotoroptimering ? Wikipedia?
 7. VAD ÄR EN KÄLLA? • platsen där du hämtar information • innehåller fakta • kan ha olika format: bok, intervju, radioprogram, avhandling, debattartikel, forskningsrapport, verksamhetsberättelse, vetenskaplig artikel • olika sorters källor – primära och sekundära
 8. KÄLLKRITIK Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl?
 9. KÄLLTILLIT ”Vi kan inte göra egna undersökningar om allting. Vi måste hitta källor som det är rimligt att lita på.” Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet Vilka källor litar du på? Varför?
 10. STRATEGIER FÖR INFORMATIONSSÖKNIN G • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick. Definiera begrepp och formulera sökord • Fördjupa dina kunskaper i olika källor Håll koll på dina källor från början!
 11. FÖRKUNSKAPER Innan du börjar söka: • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Reflektera över det du lärt dig under lektionerna och föreläsningarna • Läs och tänk igenom instruktionerna
 12. HITTA RÄTT SÖKORD • Brett eller smalt? sexualbrott – våldtäkt • Närliggande ord eller synonymer? gängkriminalitet – gängbrottslighet – ungdomsbrottslighet – organiserad brottslighet etc. • Vinklade och värderande ord? alkoholmissbruk – alkoholkonsumtion – alkoholberoende Var kreativ! Testa olika sökord!
 13. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. Exempel: homofob* > homofob, homofobi, homofobisk • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. Exempel: ”våldsbejakande extremism” • Använd innehållsförteckning och register • Använd CTRL + F
 14. BENSTRÄCKA RE
 15. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Hur kan du använda media? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? • Finns det aktuell forskning? Googla smart!
 16. ÖVERBLICK • Definiera centrala begrepp med hjälp av uppslagsverk, t.ex. ne.se
 17. 5 MINUTER: BYGG EN SÖKORDSBANK • Vilka sökord är aktuella för er utredning? • Testa olika sökningar: brett/smalt, synonymer etc. Dokumentera!
 18. MEDIA • Tidningar, tidskrifter, teve, radio etc. • Använd media för att få syn på och gå vidare till andra källor Primärkälla eller sekundärkälla?
 19. MYNDIGHETER Tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdagen beslutat om, t.ex.: • Brå, Brottsförebyggande rådet • Folkhälsomyndigheten • Kriminalvården • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor • Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel • Polisen • Socialstyrelsen Googla smart!
 20. ORGANISATIONER En grupp av människor och grupper som samarbetar i en fråga, t.ex.: • BRIS, Barnens rätt i samhället • Brottsofferjouren • CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning • Operation Kvinnofrid • Riksförbundet för social och mental hälsa • Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige • Rädda barnen Googla smart!
 21. BÖCKER som sammanfattar ett forskningsläge Använd register och innehållsförteckning!
 22. Sammanfattar forskningsområd et Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Fakta och statistik SOU Nyheter, artiklar etc. Begrepp, definitioner Organisationer Rapporter och statistik
 23. KÄLLHÄNVISNING – VARFÖR? • Visa att du har hämtat information från relevanta och trovärdiga källor • Forskningstradition: andra ska kunna upprepa din undersökning och dina resultat • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 24. SAMMANFATTNING • Sökkritik, källkritik och källtillit • Strategier för informationssökning • Tips på olika källor • Källhänvisningar
 25. TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! Elisabet Brandberg & Karin Mossed, bibliotekarier Nacka gymnasium 25
Publicité