Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nhận diện khách hàng

1 098 vues

Publié le

Theo một khảo sát thì có 11 loại khách hàng và có 11 cách để ứng xử. Tuy nhiên, cần có kết hợp các cách một cách linh hoạt để có được hiệu quả tốt nhất!

Publié dans : Ventes

Nhận diện khách hàng

 1. 1. Ì Khách hàng tr`ãm tư pễ'lI- › =_ ›1V À ẩìỉ Ề4";μỊ,.`. ằẵầ ềủ Ĩlẵầ.. ”ĩ” - I LỂ Ễ . “`ắ- r . . ~ ề`“`ÝĨ ‹ -fir_ rt Ỉ 2 "")`ẻ~' -_- ,_é- F-V _ ,, ru, I- ›^4:uj 11 ~ M Ệ Khách Ềặng chủ động F-'.I. .r.' Y ,.'i 0 l`f_JI l . , Ẹ .` s .Ế .. .J'ểỊsầ.ậ..rf%a:*-.**".~ĩa*›':‹`:vè ăữu ỀẾẤỮẦÍ w.I.` .`»xne.ĩ=á OOP O' “1 Yvbtlì ỉ ` 1 †Ê- cdIl”Ĩ` 7ạĂ^ Ữ4 1 Ự .tau
 2. 2. Ì Khách hàng tr`ãm tư pễ'lI- › =_ ›1V N N Ề4";μỊ,.`. NĨỈỸỈ ềủ Ĩlẵầ.. ”ĩ” - I LỂ Ễ . “`ắ- r . . ~ ề`“`ÝĨ N -fir_ rt N 2 "")`ẻ~' -_- ,_é- F-V _ ,, ru, I- ›^4:uj 11 ~ M Ệ Khách Nặng chủ động F-'.I. .r.' Y ,.'i 0 l`f_JI l . , Ẹ .` s .Ế .. .J'ểỊsầ.ậ..rf%a:*-.**".~ĩa*›':‹`:vè ăữu ỀẾẤỮẦÍ w.I.` .`»xne.ĩ=á OOP O' “1 Yvbtlì ỉ ` 1 †Ê- cdIl”Ĩ` 7ạĂ^ Ữ4 1 Ự .tau
 3. 3. Ệụ HỈácHựHànấđỈngh i } ầầầầ -, l Ẹ L mm 3%' a.ẬẬ Il y` Í VỊ. . H'v v, .Nữ `fẮ'l .Ễ9` çệW`1 'lẵ'LẨ__.ự;.u.'^' Ố,l)L'Ả `üS› Q ,. ụ . . x Y: F Ị ' I I I ir Kì` n Ẹ`}J Ll. `Ậ `Ĩ`i“-.,^,_^, Ậ Khách hàng lịch sự I H* Ậ Ỷ , -E* .fęñễ-,, Lmằư ẫửầ Ậ ưld I.l-H ỈJ.. Ĩ,=. F ,Ố ' - Ậwịavñμậậ VĨ ,'°,ạ"t› f“`í.'.zj.; `Ị-._--'-.,, “tị-:_ ÌẬJỀỆ Ẩẵì.U.ỈỂÌẬl.ị`lìẬ.í.ỆJ.lÌglÌ
 4. 4. Ệụ HỈácHựHànấđỈngh i } ầầầầ -, l Ẹ L mm 3%' a.ẬẬ Il y` Í VỊ. . H'v v, .Nữ `fẮ'l .Ễ9` çệW`1 'lẵ'LẨ__.ự;.u.'^' Ố,l)L'Ả `üS› Q ,. ụ . . x Y: F Ị ' I I I ir Kì` n Ẹ`}J Ll. `Ậ `Ĩ`i“-.,^,_^, Ậ Khách hàng lịch sự I H* Ậ Ỷ , -E* .fęñễ-,, Lmằư ẫửầ Ậ ưld I.l-H ỈJ.. Ĩ,=. F ,Ố ' - Ậwịavñμậậ VĨ ,'°,ạ"t› f“`í.'.zj.; `Ị-._--'-.,, “tị-:_ ÌẬJỀỆ Ẩẵì.U.ỈỂÌẬl.ị`lìẬ.í.ỆJ.lÌglÌ
 5. 5. Khach hang phong khoang u ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG Chí Xem xét tổng quan Ớ 9 THA' CUA Không đi vào chi tiẽì H Ự Nhanh chóng hò Khách hàng kỷ tlinh u ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG Phàntl'ch kỹ 5 ĨHAI ĐỘ CUA BẠN Đi vào chi tiẽ't KÍẽntr`l Hỏi rảì nhíẻu
 6. 6. Khach hang phong khoang u ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG Chí Xem xét tổng quan Ớ 9 THA' CUA Không đi vào chi tiẽì H Ự Nhanh chóng hò Khách hàng kỷ tlinh u ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG Phàntl'ch kỹ 5 ĨHAI ĐỘ CUA BẠN Đi vào chi tiẽ't KÍẽntr`l Hỏi rảì nhíẻu
 7. 7. Ẫẵltflĩĩl Ỉrílll! Illtíllìi. lrílỉli l[lĩ;l Đ.ễ.C ÐlỂ;N.i ỉ~!+I1ễ.í~! DẬ.ỉ èỈG ị A ,, Khó tl”nh một cách quá đáng . °lIẵ'ẵ.'ĨỊ.Í ỂU.'Ỉ`. Ễẵ.';`.i F Thi'ch ra lệnh .ì N Nhún nhường ỀẶI`r:l.! IÌIỸIEỊ IllIl°l lllrỉl ịÍ1,›ị`.l: Ểi Ạ i.“ẵ'l.'Ĩ`.iỂ D.^ỊL.ị'B ạnh ~Ậ x ịịl Khũng dám quyẽì định IW I Ê., Tránh nẻ ŕ " Ân tẫân Sợbigạt
 8. 8. Ẫẵltflĩĩl Ỉrílll! Illtíllìi. lrílỉli l[lĩ;l Đ.ễ.C ÐlỂ;N.i ỉ~!+I1ễ.í~! DẬ.ỉ èỈG ị A ,, Khó tl”nh một cách quá đáng . °lIẵ'ẵ.'ĨỊ.Í ỂU.'Ỉ`. Ễẵ.';`.i F Thi'ch ra lệnh .ì N Nhún nhường ỀẶI`r:l.! IÌIỸIEỊ IllIl°l lllrỉl ịÍ1,›ị`.l: Ểi Ạ i.“ẵ'l.'Ĩ`.iỂ D.^ỊL.ị'B ạnh ~Ậ x ịịl Khũng dám quyẽì định IW I Ê., Tránh nẻ ŕ " Ân tẫân Sợbigạt
 9. 9. ,,,, , ŕ,,,, Ĩ Ì Ì,, Ù `°"`“'$'.r,, _ ị 9 Khẵ°h hà n9nó n9ỂÌ'nh Ff v ịị ŕ ị“1Ậ YĨŕỂịẵøỈrẵỈ:ị.ĩĨtễjĨẪ:Ặ,.ẫữẵỉẵẩĩhổn V 4 T757. X n.`-`v - ‹'I .. ” ` Ị `“-“°'* 4vỆnị,,, ., ` .' -. , Ê. lệ.›ằỂ=Y'ęh Ìầ" V I - “J -"Ạ. Ổ =":.Ỷ*Ỹ“s:”:.Ĩrổxě*' `vị -z`‹-›,-. . _ , ., Khách hàng LỈhờ Ơợ F -"-`=,r , 1 ' “ ' ị .`.. ` `.lWl'Ĩ,` j`b- :ẵl` Ị ư › ` ›Ệ"ể` 'lg' 7 1 Ị' ‹. .. . ` I N' I. ° , ị, ịmă., ị-ị
 10. 10. ,,,, , ŕ,,,, Ĩ Ì Ì,, Ù `°"`“'$'.r,, _ ị 9 Khẵ°h hà n9nó n9ỂÌ'nh Ff v gg ŕ ị“1Ậ YĨŕỂịẵøỈrẵỈ:ị.ĩĨtễjĨẪ:Ặ,.ẫữẵỉẵẩĩhổn V 4 T757. X n.`-`v - ‹'I .. ” ` Ị `“-“°'* 4vỆnị,,, ., ` .' -. , Ê. lệ.›ằỂ=Y'ęh Ìầ" V I - “J -"Ạ. Ổ =":.Ỷ*Ỹ“s:”:.Ĩrổxě*' `vị -z`‹-›,-. . _ , ., Khách hàng LỈhờ Ơợ F -"-`=,r , 1 ' “ ' ị .`.. ` `.lWl'Ĩ,` j`b- :ẵl` Ị ư › ` ›Ệ"ể` 'lg' 7 1 Ị' ‹. .. . ` I N' I. ° , gỉ ịmă., ị-ị
 11. 11. I tl I ` ` 'l 'Ậ ịI'tit*Iịl=ãiø ílỂIlI:I_ẵíịÍỊ ỉllí Ệ N. ĐĂCÐIỂM NIHẬNI DANG í ” ` -. . . . 1 Ê, I Ạ 9 I Có động cơ mua hàng. Ì _ ịị.ẵ THẢI ĐỦ CUẢ BẶl`Ể nhưngvlnhĩẽulýdo ị - uuyẽrt dùm I Ỷ I Luôn lưỡng không dám quét định

×