Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Webinarium SCWO 2018/portal ngo.pl: Działalność odpłatna w NGO

2 971 vues

Publié le

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z webinarium Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Działalność odpłatna – co to za sprzedaż?", przeprowadzonego przez Monikę Chrzczonowicz 17 maja 2018 dla portalu ngo.pl.

Z prezentacji dowiesz się:
- co to jest działalność odpłatna i kto ją może prowadzić- jakie są warunki prowadzenia działalności odpłatnej przez NGO
- jak rozpocząć prowadzenie działalności odpłatnej
- jak wygląda księgowość w organizacji prowadzącej działalność odpłatną.

Webinarium przeprowadzono w ramach:
- Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
- Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych", realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wszystkie nagrania webinariów SCWO są dostępne na: warszawa.ngo.pl/webinaria.
Pełna oferta SCWO: www.warszawa.ngo.pl/scwo.

Wszystkie nagrania webinariów portalu ngo.pl są dostępne na stronie poradnik.ngo.pl/webinaria.

Projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" współfinansuje m.st. Warszawa. ​

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Webinarium SCWO 2018/portal ngo.pl: Działalność odpłatna w NGO

 1. 1. System bezpłatnego wsparcia dla NGO
 2. 2. Działalność odpłatna – co to za sprzedaż? Ekspertka: Monika Chrzczonowicz, ngo.pl Prowadzi: Agnieszka Koszowska, Dimpact 17.05.2018
 3. 3. Ekspertka: Monika Chrzczonowicz Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. Wspiera organizacje merytorycznie w aspektach formalno-prawnych związanych m.in. z zakładaniem i rejestracją nowych podmiotów. Podpowiada, jakie mają prawa i obowiązki. Doradza w aspektach związanych np. z działalnością odpłatną pożytku publicznego, działalnością gospodarczą i współpracą z samorządem. Członkini zarządu Stowarzyszenia Klon/Jawor, Sieci SPLOT i warszawskiego BKDS ds. organizacji wspierających. Wsparcie księgowe podczas webinarium zapewni Krzysztof Śliwiński – doradca serwisu poradnik.ngo.pl; prowadzi konsultacje dotyczące księgowości i podatków NGO.
 4. 4. Działalność odpłatna – co to za sprzedaż? 1. Co to jest działalność odpłatna i kto ją może prowadzić? 2. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej 3. Rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego 4. Działalność odpłatna a księgowość 5. Przykłady/problemy
 5. 5. Definicja działalności odpłatnej pożytku publicznego
 6. 6. Opracowanie Co to jest działalność odpłatna?
 7. 7. Podstawa prawna Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art. 6 - 10
 8. 8. Co to jest działalność pożytku publicznego? Art. 3 ust. 1 Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
 9. 9. Co to jest działalność pożytku publicznego? Art. 6 Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 10. 10. Co to jest działalność odpłatna? Definicja ustawowa
 11. 11. Co to jest działalność odpłatna? Definicja ustawowa Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;
 12. 12. Co to jest działalność odpłatna? Definicja ustawowa Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), lub
 13. 13. Co to jest działalność odpłatna? Definicja ustawowa Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 2009 r. poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211, z 2015 r. poz. 1567 oraz z 2017 r. poz. 2494);
 14. 14. Co to jest działalność odpłatna? Definicja ustawowa Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 3) sprzedaż przedmiotów darowizny.
 15. 15. Działalność odpłatna pożytku publicznego to sprzedaż w ramach działalności statutowej organizacji, która mieści się w sferze zadań publicznych.
 16. 16. Kto może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego?
 17. 17. Kto może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego?  Fundacje;  Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS;  Kluby sportowe;  Uczniowskie kluby sportowe.
 18. 18. UWAGA! Działalności odpłatnej pożytku publicznego nie mogą prowadzić stowarzyszenia zwykłe.
 19. 19. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego
 20. 20. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 1 – działalność pożytku publicznego Warunek 2 – określenie przedmiotu działalności Warunek 3 – brak zysku Warunek 4 – przychód na działalność pożytku publicznego Warunek 5 – wynagrodzenie pracowników Warunek 6 – wyodrębnienie w księgach rachunkowych
 21. 21. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 1 – działalność pożytku publicznego
 22. 22. Warunek 1 – działalność pożytku publicznego Należy sprawdzić, czy działalność statutowa mieści się w sferze zadań publicznych.
 23. 23. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 2 – określenie przedmiotu (zakresu) prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego
 24. 24. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 2 – określenie przedmiotu (zakresu) prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego Gdzie?  w statucie albo w innym akcie wewnętrznym.
 25. 25. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 2 – określenie przedmiotu (zakresu) prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego W jaki sposób?  ogólny zapis, np. „Powyższe działania mogą być realizowane w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego”,  rozbicie na działalność nieodpłatną i odpłatną, np. „Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego poprzez: • działalność edukacyjną w tym warsztaty, szkolenia, …”
 26. 26. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Uwaga! Działalność odpłatna nie może być prowadzona w tym samym zakresie, co działalność gospodarcza.
 27. 27. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 3 – brak zysku
 28. 28. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 3 – brak zysku Oznacza to, że pobierane opłaty (przychody) nie mogą być wyższe niż koszty prowadzenia tej działalności.
 29. 29. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Uwaga! Jeśli zysk się pojawi, czyli jeśli organizacja zarobiła coś ponad koszty, które poniosła, prowadząc działalność odpłatną, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą i powinna zostać zarejestrowana zgodnie z przepisami.
 30. 30. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 4 – przychód na działalność pożytku publicznego
 31. 31. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 4 – przychód na działalność pożytku publicznego Przychód z działalności odpłatnej może służyć wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 32. 32. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 5 – wynagrodzenie pracowników
 33. 33. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 5 – wynagrodzenie pracowników Organizacja może, prowadząc działalność odpłatną pożytku publicznego, zatrudniać pracowników i współpracowników. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie takiej osoby liczone „za okres ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni”.
 34. 34. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 5 – wynagrodzenie pracowników Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2017 roku wyniosło 4 530,47 zł. Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi w 2018 roku: 13 591,41 zł.
 35. 35. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Uwaga! Przekroczenie tego limitu powoduje, że działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą i powinna zostać zarejestrowania.
 36. 36. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 6 – wyodrębnienie w księgach rachunkowych
 37. 37. Warunki prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego Warunek 6 – wyodrębnienie w księgach rachunkowych W planie kont widoczne są przychody, koszty oraz wynik tej działalności.
 38. 38. Rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego
 39. 39. Decyzja o prowadzeniu działalności odpłatnej pożytku publicznego Co jest do zrobienia?  sprawdzenie czy są spełnione warunki,  formalna decyzja – uchwała o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej,  wyodrębnienie księgowe.
 40. 40. Decyzja o prowadzeniu działalności odpłatnej pożytku publicznego Co powinno się znaleźć w uchwale o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej :  informacja o konkretnym zakresie działalności pożytku publicznego,  informacja o terminie rozpoczęcia, czasie trwania, działaniach, kosztach itp. - "projekt odpłatna".
 41. 41. Projekt „odpłatna”
 42. 42. Określ cel zadania. Przykład: zwiększanie umiejętności jazdy na rolkach dla 15 dzieci w wieku 8-12 lat w okresie luty - sierpień 2018 roku
 43. 43. Pomyśl o działaniach. Przykład:  zajęcia z jazdy na rolkach,  obóz sportowy.
 44. 44. Stwórz harmonogram. Przykład:  2 razy w tygodniu po 2 godziny w okresie luty – czerwiec  obóz sportowy - sierpień
 45. 45. Utwórz kosztorys. Przykład:  wynagrodzenie prowadzących zajęcia,  organizacja obozu sportowego (np. transport, zakwaterowanie i wyżywienie),  obsługa zadania (np. obsługa księgowa, koordynacja).
 46. 46. Działalność odpłatna a księgowość
 47. 47. Działalność odpłatna a księgowość  Wyodrębnienie w księgach rachunkowych – widoczne przychody, koszty oraz wynik działalności.  Podatek VAT – limit 200 tys.
 48. 48. Dokumentowanie sprzedaży  Wystawianie rachunków/faktur.  Kasa fiskalna – limit 20 tys.
 49. 49. Przykłady, problemy.
 50. 50. Przykłady, problemy W naszym klubie chcemy rozpocząć prowadzenie różnych zajęć sportowych. Czy możemy się umawiać z rodzicami dzieci, które będą korzystać z zajęć, że opłata za zajęcia będzie darowizną wpłaconą na nasze konto? Nie chcemy prowadzić działalności gospodarczej.
 51. 51. Przykłady, problemy Fundacja prowadzi portal internetowy poświęcony problemom z atopią. Od pewnego czasu otrzymuje od różnych firm farmaceutycznych, które produkują produkty adresowane do osób z atopią, propozycje reklamowania tych produktów w zamian za określoną sumę pieniędzy dla fundacji. Czy fundacja powinna mieć działalność gospodarczą, czy może to zrobić w ramach działalności odpłatnej?
 52. 52. Więcej o działalności odpłatnej pożytku publicznego: Dział w poradnik.ngo.pl: http://poradnik.ngo.pl/odplatna- dzialalnosc-pozytku-publicznego Poradnik drukowany i w pdf (sklep.ngo.pl) (wydawca: Stowarzyszenie Klon/Jawor)
 53. 53. Infografika http://poradnik.ngo.pl/dzialalnosc-odplatna-ngo-infografika
 54. 54. Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nagrania webinariów Znajdziecie je na: poradnik.ngo.pl/webinaria Zapraszamy!
 55. 55. www.dimpact.pl Wspieramy cele statutowe Webinaria ngo.pl realizuje
 56. 56. Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” współfinansuje m.st. Warszawa.

×