Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
K năngỹ
Giao ti pế
NguyÔ n Kim  Liªn 
NguyÔ n Thu Trang
2
Tiên h c l ,ọ ễ
h u h c vănậ ọ
3
K năng giao ti pỹ ế
 Khái ni m giao ti pệ ế
 Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả
 K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
4
K năng giao ti pỹ ế
 Khái ni m giao ti pệ ế
 Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả
 K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
5
Khái ni m giao ti pệ ế
 Là m t quá trìnhộ
 Quan tr ng v iọ ớ m iỗ cá nhân, nhóm, xã h iộ
 Bao g m t o ra vàồ ạ h iồ đ...
6
Quá trình giao ti pế
Ý t ngưở
Mã hoá
G iử Nh nậ
Gi i mãả
Hi uể
H i đápồ
Ng i g iườ ử Ng i nh nườ ậ
7
S đ giao ti pơ ồ ế h i tho iộ ạ
H i đápồ
Gi i mãả
Thông
đi pệ
Ng iườ giao ti pế Ng iườ giao ti pế
Gi i mãả
H iồ đáp
Nhi ...
8
Hai khía c nh c a giao ti pạ ủ ế
Knănglngngheỹắ
K năng thuy t trìnhỹ ế
9
Hai khía c nh c a giao ti pạ ủ ế
Knănglngngheỹắ
K năng thuy t trìnhỹ ế
10
T i saoạ h c giao ti pọ ế ?
Giao ti p đ i th ng?ế ờ ườ
Hi u qu c a công vi cệ ả ủ ệ ?
H cọ nhi uề = Giao ti p t t?ế ...
11
Các cách
giao ti pế
C«ng c ngộ
Nhóm nhỏ
T tho iự ạ
Đ i chúngạ
 
Hai ng iườ
12
Ta không thể
không giao ti pế
13
Ôn bài
14
K năng giao ti pỹ ế
 Khái ni m giao ti pệ ế
 Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả
 K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
15
Nguyªn nh©n 
kh¸ch quan
Nguyªn nh©n 
chñ quan
G iao tiÕ p kh«ng 
hiÖ u qu¶?
16
Nguyªn nh©n kh¸ch 
quan
Th i gian không h pờ ợ
§Þa ®iÓ m  kh«ng hîp
17
Nh m l nầ ẫ
nghĩa c a tủ ừ
Nh n th cậ ứ
khác nhau
Quá t iả
thông tin
T©m  lý Søc khoÎ
Nguyªn 
nh©n chñ 
quan
18
Đa thư
lo n tâmạ
19
M t b cái lýộ ồ
không b ng m tằ ộ
tí cái tình
20
S c m nh c a thông đi pứ ạ ủ ệ
Ngôn t hay phi ngôn t ?ừ ừ
Ngôn từ
Gi ng nóiọ
Hình nhả
21
S c m nh thông đi pứ ạ ệ
Ng«n tõ
7%
G iäng nãi
38%
H×nh ¶nh
55%
22
Thu nh n thông tinậ
Nghe
12%
Ch¹m
6%
Ngöi
4%
Nh×n
75%
NÕm
3%
23
Quan ni m sai v giao ti pệ ề ế
Giao ti p là vi c dế ệ ễ
Giao ti p lúcế nào cũng t tố
Gi iả quy t đ c m i chuy nế ượ ...
24
R u nh t u ngượ ạ ố
l m cũng sayắ
Ng i khôn nói l mườ ắ
d u hay cũng nhàmẫ
25
26
K năng giao ti pỹ ế
 Khái ni m giao ti pệ ế
 Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả
 K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
27
Hãy là chính
cái mình mu nố
28
Tìm cách khác bi tệ
t o nênạ
s đ c bi tự ặ ệ
29
Giao ti p thành côngế
Logic t trí nãoừ
Tình c m t trái timả ừ
30
V n đ không ph i nóiấ ề ả
cái gì mà nói th nàoế
Quan tr ng nh t là c mọ ấ ả
nh n c a ng i ngheậ ủ ườ
31
L i chàoờ
cao h nơ
mâm cỗ
32
Quan hệ
là
Quan tâm
33
Lu t h p d n:ậ ấ ẫ
Ai cũng thích
ng i khácườ
gi ng mình.ố
34
Thái đ là thộ ể
hi n bên ngoàiệ
c a n i tâmủ ộ
35
36
Tâm
Trí
Thể
Mỹ
37
Tu thân

T giaề

Tr qu cị ố

Bình thiên hạ
38
Giao ti p hi u quế ệ ả
Nâng cao giá tr đ i tácị ố
Đ ng v phía đ i tácứ ề ố
L ng nghe tích c cắ ự
39
KISS
Keep It Short & Simple
40
Giàu vì b nạ
sang vì vợ
41
Buôn có b n,ạ
bán có ph ngườ
Làm ăn có xóm,
có chòm m i vui.ớ
42
IQ – Intelligence Quotient
EI – Emotional Intelligence
43
S ăn cho ta cái l cự ự
S cho ta cái chíự ở
S bang giaoự
cho ta cái nghi pệ
44
quen,
thân,
th uấ
hi uể
bao nhiêu ng i?ườ
Ta đã:
45
B t đ ng th c cu c đ iấ ẳ ứ ộ ờ
2 : 2 << 1
11 >> 21 + 1 =
46
Các phép tính
Toán h cọ
÷
x
-
+
Cu c đ iộ ờ
-
÷
x
+
47
“Sãng 
giã”
H×nh thµnh 
chuÈn m ùc
Ho¹t ®éng, 
thµnh c«ng
Thµnh 
lËp
48
K năng giao ti pỹ ế
 Khái ni m giao ti pệ ế
 Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả
 K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
49
Ch t l ng giao ti pấ ượ ế
t o nênạ
ch t l ng cu c s ng.ấ ượ ộ ố
50
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Ky nang giao tiep khoa hoc

148 vues

Publié le

Ky nang giao tiep khoa hoc

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

Ky nang giao tiep khoa hoc

 1. 1. 1 K năngỹ Giao ti pế NguyÔ n Kim  Liªn  NguyÔ n Thu Trang
 2. 2. 2 Tiên h c l ,ọ ễ h u h c vănậ ọ
 3. 3. 3 K năng giao ti pỹ ế  Khái ni m giao ti pệ ế  Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả  K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
 4. 4. 4 K năng giao ti pỹ ế  Khái ni m giao ti pệ ế  Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả  K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
 5. 5. 5 Khái ni m giao ti pệ ế  Là m t quá trìnhộ  Quan tr ng v iọ ớ m iỗ cá nhân, nhóm, xã h iộ  Bao g m t o ra vàồ ạ h iồ đáp l iạ thông đi pệ  Thích nghi v i con ng i và môi tr ngớ ườ ườ
 6. 6. 6 Quá trình giao ti pế Ý t ngưở Mã hoá G iử Nh nậ Gi i mãả Hi uể H i đápồ Ng i g iườ ử Ng i nh nườ ậ
 7. 7. 7 S đ giao ti pơ ồ ế h i tho iộ ạ H i đápồ Gi i mãả Thông đi pệ Ng iườ giao ti pế Ng iườ giao ti pế Gi i mãả H iồ đáp Nhi uễ
 8. 8. 8 Hai khía c nh c a giao ti pạ ủ ế Knănglngngheỹắ K năng thuy t trìnhỹ ế
 9. 9. 9 Hai khía c nh c a giao ti pạ ủ ế Knănglngngheỹắ K năng thuy t trìnhỹ ế
 10. 10. 10 T i saoạ h c giao ti pọ ế ? Giao ti p đ i th ng?ế ờ ườ Hi u qu c a công vi cệ ả ủ ệ ? H cọ nhi uề = Giao ti p t t?ế ố K năng k thu t = K năng giao ti p?ỹ ỹ ậ ỹ ế
 11. 11. 11 Các cách giao ti pế C«ng c ngộ Nhóm nhỏ T tho iự ạ Đ i chúngạ   Hai ng iườ
 12. 12. 12 Ta không thể không giao ti pế
 13. 13. 13 Ôn bài
 14. 14. 14 K năng giao ti pỹ ế  Khái ni m giao ti pệ ế  Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả  K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
 15. 15. 15 Nguyªn nh©n  kh¸ch quan Nguyªn nh©n  chñ quan G iao tiÕ p kh«ng  hiÖ u qu¶?
 16. 16. 16 Nguyªn nh©n kh¸ch  quan Th i gian không h pờ ợ §Þa ®iÓ m  kh«ng hîp
 17. 17. 17 Nh m l nầ ẫ nghĩa c a tủ ừ Nh n th cậ ứ khác nhau Quá t iả thông tin T©m  lý Søc khoÎ Nguyªn  nh©n chñ  quan
 18. 18. 18 Đa thư lo n tâmạ
 19. 19. 19 M t b cái lýộ ồ không b ng m tằ ộ tí cái tình
 20. 20. 20 S c m nh c a thông đi pứ ạ ủ ệ Ngôn t hay phi ngôn t ?ừ ừ Ngôn từ Gi ng nóiọ Hình nhả
 21. 21. 21 S c m nh thông đi pứ ạ ệ Ng«n tõ 7% G iäng nãi 38% H×nh ¶nh 55%
 22. 22. 22 Thu nh n thông tinậ Nghe 12% Ch¹m 6% Ngöi 4% Nh×n 75% NÕm 3%
 23. 23. 23 Quan ni m sai v giao ti pệ ề ế Giao ti p là vi c dế ệ ễ Giao ti p lúcế nào cũng t tố Gi iả quy t đ c m i chuy nế ượ ọ ệ Giao ti p nhi uế ề h n là t t h nơ ố ơ
 24. 24. 24 R u nh t u ngượ ạ ố l m cũng sayắ Ng i khôn nói l mườ ắ d u hay cũng nhàmẫ
 25. 25. 25
 26. 26. 26 K năng giao ti pỹ ế  Khái ni m giao ti pệ ế  Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả  K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
 27. 27. 27 Hãy là chính cái mình mu nố
 28. 28. 28 Tìm cách khác bi tệ t o nênạ s đ c bi tự ặ ệ
 29. 29. 29 Giao ti p thành côngế Logic t trí nãoừ Tình c m t trái timả ừ
 30. 30. 30 V n đ không ph i nóiấ ề ả cái gì mà nói th nàoế Quan tr ng nh t là c mọ ấ ả nh n c a ng i ngheậ ủ ườ
 31. 31. 31 L i chàoờ cao h nơ mâm cỗ
 32. 32. 32 Quan hệ là Quan tâm
 33. 33. 33 Lu t h p d n:ậ ấ ẫ Ai cũng thích ng i khácườ gi ng mình.ố
 34. 34. 34 Thái đ là thộ ể hi n bên ngoàiệ c a n i tâmủ ộ
 35. 35. 35
 36. 36. 36 Tâm Trí Thể Mỹ
 37. 37. 37 Tu thân  T giaề  Tr qu cị ố  Bình thiên hạ
 38. 38. 38 Giao ti p hi u quế ệ ả Nâng cao giá tr đ i tácị ố Đ ng v phía đ i tácứ ề ố L ng nghe tích c cắ ự
 39. 39. 39 KISS Keep It Short & Simple
 40. 40. 40 Giàu vì b nạ sang vì vợ
 41. 41. 41 Buôn có b n,ạ bán có ph ngườ Làm ăn có xóm, có chòm m i vui.ớ
 42. 42. 42 IQ – Intelligence Quotient EI – Emotional Intelligence
 43. 43. 43 S ăn cho ta cái l cự ự S cho ta cái chíự ở S bang giaoự cho ta cái nghi pệ
 44. 44. 44 quen, thân, th uấ hi uể bao nhiêu ng i?ườ Ta đã:
 45. 45. 45 B t đ ng th c cu c đ iấ ẳ ứ ộ ờ 2 : 2 << 1 11 >> 21 + 1 =
 46. 46. 46 Các phép tính Toán h cọ ÷ x - + Cu c đ iộ ờ - ÷ x +
 47. 47. 47 “Sãng  giã” H×nh thµnh  chuÈn m ùc Ho¹t ®éng,  thµnh c«ng Thµnh  lËp
 48. 48. 48 K năng giao ti pỹ ế  Khái ni m giao ti pệ ế  Nguyên nhân giao ti p kém hi u quế ệ ả  K năng giao ti p hi u quỹ ế ệ ả
 49. 49. 49 Ch t l ng giao ti pấ ượ ế t o nênạ ch t l ng cu c s ng.ấ ượ ộ ố
 50. 50. 50

×