Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bài tập kim loại kiềm 1

33 673 vues

Publié le

bài tập kim loại kiềm

Publié dans : Sciences
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Bài tập kim loại kiềm 1

 1. 1. Nguyễn Hoàng Thái 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 𝑛 𝐶𝑂2 BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM 1 Lời nói đầu : Các dạng bài tập khí CO2 , SO2 tác dụng với dung dịch kiềm NaOH, Ba(OH)2 … có 3 trường hợp xãy ra. Trường hợp 1 ( TH1 ) : CO2 hoặc SO2 hết , kiềm dư tức OH- dư : → Trường hợp 2 (TH2) : CO2 , OH- đều hết . → Trong trường hợp này ta có công thức tính nhanh (CTTN): Trường hợp 3(TH3) : CO2 hoặc SO2 dư , tất nhiên là OH- hết : → → Các bạn lưu ý các trường hợp trên để giải tốt các bài tập dạng này .Thường thì đề ra trường hợp 1 và 2. Các bài giải dưới đây áp dụng lý thuyết trên.Bạn nên hiểu và nhớ ba trường hợp trên! Bài giải không phải là tối ưu, không khỏi thiếu sót . Các bạn có cách giải nào nhanh, ngắn gọn hơn thì làm nhé ! (Tác giả ) DẠNG 1 : CO2 (SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 5,3 B. 12,9 C. 17,9 D. 18,2 Câu 2: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M .sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. giá trị của V là A. 2,24 hoặc 4,48 B. 2,24 hoặc 11,2 C. 6,72 hoặc 4,48 D. 5,6 hoặc 11,2 Câu 3: Cho 28 gam hỗn hợp X gồm CO2 và SO2 ( tỉ khối của X so với O2 bằng 1,75 ) lội chậm qua 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,7M và Ba(OH)2 0,4M được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 54,25 B. 52,25 C. 49,25 D. 41,80 𝑛 𝑂𝐻− 𝑛 𝐶𝑂2 ≥ 2 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 𝑛 𝑂𝐻− − 𝑛 𝐶𝑂2 1 < 𝑛 𝑂𝐻− 𝑛 𝐶𝑂2 < 2 𝑛 𝑂𝐻− 𝑛 𝐶𝑂2 ≤ 1 𝑛 𝐶𝑂2 = 𝑛HCO3−
 2. 2. Nguyễn Hoàng Thái Câu 4: Hòa tan một hỗn hợp kim loại K, Ba có số mol bằng nhau vào nước được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc). Sục 0,025 mol CO2 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. giá trị của m là A. 2,955 B. 4,344 C. 3,940 D. 4,925 Câu 5: Cho 0,05 mol hoặc 0,35 mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 đều thu được 0,05 mol kết tủa. Số mol Ca(OH)2 trong dung dịch là A. 0,15 B. 0,20 C. 0,30 D. 0,05 Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. sục khí CO2 dư vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là A. 0,40 B. 0,60 C. 0,45 D. 0,55 Câu 7: Hấp thụ hết 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa 2 muối . Thêm Br2 dư vào dung dịch X, phản ứng xong thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xãy ra hoàn toàn là A. 34,95 g B. 69,90 g C. 32,55 g D. 17,475 g Câu 8: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít ( ở đktc) hỗn hợp khí CO2 và SO2 vào 500 ml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/lít, thu được dung dịch X, dung dịch X có khả năng hấp thụ tối đa 2,24 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của a là A. 0,4 B. 0,6 C. 0,5 D. 0,8 Câu 9: Dẫn 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/lít; dung dịch thu được có khả năng hấp thụ tối đa với 100 ml dung dịch KOH 1M. giá trị của a là A. 1,75 B. 2,00 C. 0,5 D. 0,8 Câu 10 : Nhiệt phân 3,0 gam MgCO3 một thời gian thu được khí X và hỗn hợp rắn Y. hấp thụ hoàn toàn X vào 100ml dung dịch NaOH x M thu được dung dịch Z. dung dịch Z phản ứng với BaCl2 dư tạo ra 3, 94 gam kết tủa . để trung hòa hoàn toàn dung dịch Z cần 50ml dung dịch KOH 0,2M. giá trị của x và hiệu xuất phản ứng nhiệt phân MgCO3 lần lượt: A. 0,75 và 50% B. 0,5 và 66,67% C. 0,5 và 84% D. 0,75 và 90% Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. khi đó khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu sẽ là A. Tăng 3,04 gam B. tăng 7,04 gam C. giảm 3,04 gam D. giảm 7,04 gam Câu 12: Dung dịch X chứa a mol Ca(OH)2. Cho dung dịch X hấp thụ 0,06 mol CO2 được 2b mol kết tủa, nhưng nếu dùng 0,08 mol CO2 thì thu được b mol kết tủa. giá trị của a và b lần lượt là A. 0,08 và 0,04 B. 0,05 và 0,02 C. 0,06 và 0,02 D. 0,08 và 0,05 Câu 13: Cho dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaHCO3 thu được 20 gam kết tủa . tiếp tục cho thêm a mol Ca(OH)2 vào dung dịch , sau phản ứng tạo ra thêm 10gam kết tủa nữa. Giá trị của a và b lần lượt : A. 0,2 và 0,3 B. 0,3 và 0,3 C. 0,3 và 0,2 D. 0,2 và 0,2 Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam kim loại M thuộc nhóm IIA trong lượng dư không khí , được hỗn hợp chất rắn X( gồm oxit và nitrua của kim loại M ). Hòa tan X vào nước được dung dịch Y. thổi CO2 đến dư vào dung dịch Y thu được 6,48 gam muối . Kim loại M là A. Mg B. Sr C. Ca D. Ba Câu 15: Trong một bình kín chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Sục vào bình lượng CO2 có giá trị biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol. Khối lượng kết tủa (gam) thu được biến thiên trong khoảng A. 0 đến 3,94 B. 0,985 đến 3,94 C. 0 đến 0,985 D. 0,985 đến 3,152 Câu 16: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 19,70 B. 17,73 C. 9,85 D. 11,82 Câu 17: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 khí CO2 ( ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/lít, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
 3. 3. Nguyễn Hoàng Thái DANG 2: MUOI CACBONAT TÁC DUNG VOI AXIT Câu 1: Dung dịch X chứa 0,375 mol K2CO3 và 0,3 mol KHCO3. Thêm từ từ dung dịch chứa 0,525 mol HCl vào dung dịch X được dung dịch Y và V lít khí CO2 (đktc). Thêm dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch Y thấy tạo thành m gam kết tủa . Giá trị của V và m là A. 3,36 và 17,5 B. 8,4 và 52,5 C. 3,36 và 52,5 D. 6,72 và 26,25 Câu 2: Cho từ từ dung dịch hỗn hợp chứa 0,5 mol HCl và 0,3 mol NaHSO4 vào dung dịch chứa hỗn hợp 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol K2CO3 được dung dịch X và V lít CO2 (đktc). Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m là A. 11,2 và 78,8 B. 20,16 và 148,7 C. 20,16 và 78,8 D. 11,2 và 148,7 Câu 3: Cho từ từ dung dịch 0,015 mol HCl vào dung dịch chứa a mol K2CO3 thu được dung dịch X (không chứa HCl) và 0,005 mol CO2 . Nếu thí nghiệm trên được tiến hành ngược lại (cho từ từ K2CO3 vào dung dịch HCl) thì số mol CO 2 thu được là A. 0,005 B. 0,0075 C. 0,01 D. 0,015 Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 1M vào dung dịch X. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y chứa H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch X được V lít CO2 (đktc) và dung dịch Z. Nhỏ Ba(OH)2 dư vào Z thì được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là A. 5,6 và 59,1 B. 2,24 và 59,1 C. 1,12 và 82,4 D. 2,24 và 82,4 Câu 5: Nung 13,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại hóa trị II thu được 6,8 gam chất rắn và khí X.Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 200 ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn . Giá trị của m là A. 15,9 B. 12,6 C. 19,9 D. 22,6 Câu 6: Cho từ từ dung dịch HCl có pH = 0 vào dung dịch chứa 5,25 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại kiềm kế tiếp đến khi có 0,015 mol khí thoát ra thì dừng lại . Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư sinh ra 3 gam kết tủa. Công thức của hai muối và thể tích dung dịch HCl đã dùng là A. LiCO3 và Na2CO3; 0,03 lít B. Na2CO3 và K2CO3; 0,03 lít B. LiCO3 và NaCO3;0,06 lít D. Na2CO3 và K2CO3;0,06 lít Câu 7: Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3 . Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X thu được dung dịch Y và V lít CO2 (đkc) . Thêm nước vôi trong dư vào dung dịch Y thấy tạo thành m gam kết tủa . Giá trị của V và m lần lượt là A. 11,2 và 40 B. 11,4 và 60 C. 16,8 và 60 D. 11,2 và 90 Câu 8: Có 2 cốc riêng biệt : Cốc (1) đựng dung dịch chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3 ; Cốc (2) đựng dung dịch chứa 0,5 mol HCl . Khi nhỏ từ từ cốc (1) vào cốc (2) thấy thoát ra V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 6,72 B. 7,84 C. 8,00 D. 8,96 Câu 9: Cho 100ml dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch Na2CO3 thu được dung dịch X chứa 3 muối. Cho dung dịch X vào nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch Na2CO3 ban đầu là A. 0,75M B. 0,65M C. 0,85M D. 0,9M Câu 10: Cho rất từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 2M. Thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là A. 3,36 lít B. 2,8 lít C. 2,24 lít D. 3,92 lít Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 27,4 gam hỗn hợp gồm M2CO3 và MHCO3 ( M là kim loại kiềm) bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít CO2 (đktc). Kim loại M là A. Li B. Na C. K D. Rb Câu 12: Trộn 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaHCO3 0,5M. Nồng độ mol dung dịch HCl là A. 0,5M B. 1,5M C. 0,5M hoặc 1,5M D. 0,5M hoặc 2,0M
 4. 4. Nguyễn Hoàng Thái Câu 13: Cho 150 ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 0,5M vào 250 ml dung dịch HCl 2M thì thu được V lít khí CO2 (đktc) . Giá trị của V là A. 3,36 B. 2,52M C. 5,60 D. 5,04 Câu 14: Cho rất từ từ từng giọt 100ml dung dịch HCl 2,5M vào dung dịch chứa 0,15 mol Na2CO3. Sau khi dung dịch HCl hết cho dung dịch nước vôi trong dư vào thu được bao nhiêu gam kết tủa ? A. 7,5 gam B. 10 gam C. 5,0 gam D. 15 gam Hết BẢNG ĐÁP ÁN : DẠNG 1 : CO2 (SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM 1C 2B 3D 4D 5B 6B 7A 8C 9B 10C 11A 12B 13A 14C 15D 16C 17D DẠNG 2: MUOI CACBONAT TÁC DUNG VOI AXIT 1C 2D 3B 4D 5C 6D 7A 8C 9A 10B 11B 12C 13D 14C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIÊT DẠNG 1 : CO2 (SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Giải Chon C 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,2 ; 𝑛 𝑂𝐻− = 0,25 . 0,2/0,25= 1,25 .1<1,25<2. Nên khối lượng muối khan = 0,2.44 + 0,25. 40 – 0,05.18 = 17,9 Hoặc tính khối lượng từng muối rồi cộng lại. Có 2 muối NaHCO3 và Na2CO3 . có số mol lần lượt là 0,15 và 0,05. Suy ra, khối lượng muối là 0,15.84 + 0,05.106 = 17,9 Câu 2: Giải chọn B 𝑛 𝐶𝑂2 = a , 𝑛 𝑂𝐻− = 0,2.2.1 + 0,2 = 0,6 , 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 0,1 . Có 2 trường hợp có thể xãy ra: TH1 : OH- dư : CO2 hết và 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,1 → V = 22,4 TH2 : OH- hết, CO2 cũng hết . 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 𝑛 𝑂𝐻− − 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,5 → V = 11,2 Câu 3: Giải chọn D Gọi công thức phân tử chung cho CO2 và SO2 là MO2 . Có khối lượng mol = 56 → M = 24 Ta có 𝑛 𝑀𝑂2 = 0,5 ; 𝑛 𝑂𝐻− = 0,75 .Có 0,75/0,5 = 1.5 . → đây là trường hợp 2 . Áp dụng công thức tính nhanh(CTTN), ta có : 𝑛 𝑀𝑂3 2− = 𝑛 𝑂𝐻− − 𝑛 𝑀𝑂2 = 0,75 – 0,5 = 0,25 . Mà 𝑛 𝐵𝑎2+ = 0,2 → m kết tủa = 0,2. ( 24 + 16.3 + 137 ) = 41,8 . Câu 4: Giải chọn D
 5. 5. Nguyễn Hoàng Thái ta có : K → ½ H2 a mol → a/2 mol Ba → H2 A mol → a mol → 1,5a = 0,3 ↔ a = 0,2 So sánh thấy đây là trường hợp 1. và 𝑛 𝐵𝑎2+ = 0,2 , . 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 0,025 → m ket tua = 0,025 . 197 = 4,925 gam Câu 5: Giải . chọn B Khi 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,05 mol thì phản ứng thuộc trường hợp 1 . Khi 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,35 mol thì phản ứng thuộc TH2 . CTTN: → 𝑛 𝑂𝐻− = 0,35 + 0,05 = 0,4 → Ca(OH)2 = 0,2 Câu 6: Giải chọn B Đặt Al : a mol Al4C3 : b mol Các phương trình xãy ra : 2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2 a mol → a/2 → 3/2.a mol Al4C3 +2 Ba(OH)2 + 4H2O → 2Ba(AlO2)2 + 3CH4 b mol → 2b → 3b AlO2 - + CO2 + H2O → Al(OH)3 + HCO3 - 0,6 mol ← 0,6mol Tổng hợp, ta có hệ: a + b = 0,3 a + 4b = 0,6 Giải hệ trên, ta được a = 0,2 , b = 0,1 → tổng số mol khí = 0,2.1,5 + 0,1.3 = 0,6 mol Câu 7: Giải Chọn A SO2 +NaOH cho ra 2 muối là HSO3 - và SO3 2- , Br2 oxi hóa hai ion đó thành SO4 2- và tạo kết tủa BaSO4↓ Br2 dư, Ba(OH)2 dư : nên khối lượng kết tủa BaSO4 là (tính theo số mol SO2 ) : 0,15.( 137 + 96 ) = 34,95 g Câu 8: Giải chọn C 𝑛 𝑂𝐻− = 0,5a ; → . 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 0,1 TH2 : → CTTN : 𝑛 𝑂𝐻− = 0,15 + 0,1 = 0,25 → a = 0,25/0,5 = 0,5 mol/lít Câu 9: Giải chọn B Ta có : 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,25 𝑛 𝑂𝐻−= 0,2a
 6. 6. Nguyễn Hoàng Thái 𝑛HCO3− = 0,1 Thấy 0,1 < 0,25 → đây thuộc trường hợp 2 . Công thức tính nhanh (CTTN) : 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 𝑛 𝑂𝐻− − 𝑛 𝐶𝑂2 ↔ 0,25 – 0,1 = 0,2a – 0,25 ↔ a = 2 M Câu 10: Giải Chọn C Tổng hợp đề cho thấy khí X là CO2 . và Phản ứng giữa CO2 và NaOH nằm trong trường hợp 2 . Ta có : 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 0,02 ; 𝑛HCO3− = 0,01 → 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,03 Theo CTTN : 𝑛 𝑂𝐻− = 0,02 + 0,03 = 0,05 Nên x = 0,5M Số mol MgCO3 = 3/(24+60) = 0,035714285 …, → hiệu suất = 0,03/0,035714285 . 100 = 84% Câu 11: Giải chọn A Dạng toán này có 3 trường hợp . bài này nằm trong trường hợp 2 . Trường hợp có công thức tính nhanh : 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 𝑛 𝑂𝐻− − 𝑛 𝐶𝑂2 ↔ CO3 2- = 0,2 – 0,16 = 0,04 Ta có : Ca2+ = 0,1 Ta có độ tăng hay giảm khối lượng : ( CO2 + Ca(OH)2 ) – (CaCO3 ) = 0,16 + 0,1.74 – 0,04.100 = 3,04 Số dương cho thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng so với dung dịch ban đầu . → Tăng 3,04 gam Câu 12: Giải chon B Dạng toán này có 3 trường hợp xãy ra. Do có kêt tủa nên loại trường hợp 1 Xem xét thất trường hợp 3 thì không hợp lý → bài này nằm trong trường hợp 2 . Ta có 2 phương trình 2 ẩn dựa vào công thức tính nhanh . 0,06 = 2a – 2b 0,08 = 2a – b Giải hệ trên ra được a = 0,05 ; b= 0,02 Câu 13: Giải chọn A Phương trình phản ứng: Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 ↓ + NaOH + H2O Tổng hợp đề, suy ra NaHCO3 dư sau thí nghiệm đầu tiên, dư 0,1 mol . → số mol Ca(OH)2 = 0,2, số mol NaHCO3 = 0,3 Câu 14: Giải chon C Hh rắn Y là : MO và M3N2 . Có MO và M3N2 tan trong nước . MO tan trong nước tạo M(OH)2 . CO2 dư vào M(OH)2 tạo M(HCO3)2 Pứ: CO2 + M(OH)2 → M(HCO3)2
 7. 7. Nguyễn Hoàng Thái 1,6 g 6,48 g Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng : Ta có : 6,48 – 1,6 = 4,88 4,88/(61.2) = 0,04 → số mol CO2 = 0,04 → M = 1,6/0,04 = 40 . là Canxi (Ca) Câu 15: Giải chọn D. OH- = 0,04 , Với 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,005 thì kết tủa thu được là 0,005.197 = 0,985 g , Với 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,024 thì 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 0,016 ( theo Công thức tính nhanh) , có 𝑛 𝐵𝑎2+ = 0,02 → kết tủa thu được là 0,016.197 = 3,152 g. ( kết tủa đã tan một phần ) Lượng kết tủa lớn nhất là mmax = 0,02.197 = 3,94 g. Vậy 0,985 < ↓ < 3,94 Câu 16: Giải chọn C 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,2 , 𝑛 𝑂𝐻− = 0,25 . → 1 < 𝑛 𝑂𝐻 − 𝑛 𝐶𝑂 2 < 2, → CTTN : 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 𝑛 𝑂𝐻− − 𝑛 𝐶𝑂2 ↔ CO3 2- = 0,25 – 0,2 = 0,05 Mà 𝑛 𝐵𝑎2+ = 0,2 → khối lượng kết tủa là : 0,05.197 = 9,85 g Câu 17: Giải Chọn D 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,12 , 𝑛 𝑂𝐻−= 5a , 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 0,08 Nhận xét: Ta thấy 0,08 < 0,12, nên đây là trường hợp CO2 hết, OH- cũng hết . CTTN: 𝑛 𝐶𝑂3 2− = 𝑛 𝑂𝐻− − 𝑛 𝐶𝑂2 ↔ 0,08 = 5a – 0,12 ↔ a = 0,04 DẠNG 2: MUOI CACBONAT TÁC DUNG VOI AXIT Câu 1: Giải chọn C Câu này làm tương tự câu 7 . Câu này thuộc trường hợp phản ứng tuần tự ( không phản ứng đồng thời ) . CO3 2- có tính bazo mạnh hơn HCO3 - nên nó tác dụng với H+ trước. Hai phản ứng sau xãy ra tuần tự (lần lượt ) H+ + CO3 2- → HCO3 - H+ + HCO3 - → CO2 + H2O Câu 2: Giải chọn D Câu này làm tương tự câu 7 . Câu này thuộc trường hợp phản ứng tuần tự ( không phản ứng đồng thời ) . CO3 2- có tính bazo mạnh hơn HCO3 - nên nó tác dụng với H+ trước. Hai phản ứng sau xãy ra tuần tự (lần lượt ) H+ + CO3 2- → HCO3 - H+ + HCO3 - → CO2 + H2O
 8. 8. Nguyễn Hoàng Thái 𝑚 𝐶𝑂2 = 13,4 − 6,8 = 6,6 g ∑𝑛 𝐻+ = 0,03 + 0,015 + 0,015 = 0,06 𝑚𝑜𝑙 Chỉ khác câu 7 là có thêm kết tủa BaSO4 . Câu 3: Giải chọn B Các bài tập dạng này quan trọng ở 2 chữ “ từ từ “. Các bạn hiểu rỏ chổ này nhé ! Ví dụ bài này nếu cho nhanh dung dịch HCl vào dd K2CO3 thì sẽ xãy ra phản ứng : 2HCl + K2CO3 → 2KCl + CO2 + H2O Còn nếu cho từ từ thì xãy ra phản ứng. HCl + K2CO3 → KCl + KHCO3 . Bắt đầu làm bài này : Hai phản ứng sau xãy ra lần lượt. H+ + CO3 2- → HCO3 - a mol → a mol H+ + HCO3 - → CO2 + H2O 0,005mol ← 0,005 mol → a = 0,01 , Nếu tiến hành thí nghiệm ngược lại thì : ta có phản ứng K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O 0,0075 ← 0,015 → 0,0075 (Tính theo số mol HCl ) → nCO2 = 0,0075 mol Câu 4: Giải chọn D Câu này làm tương tự câu 7 . Câu này thuộc trường hợp phản ứng tuần tự ( không phản ứng đồng thời ) . CO3 2- có tính bazo mạnh hơn HCO3 - nên nó tác dụng với H+ trước. Hai phản ứng sau xãy ra tuần tự (lần lượt ) H+ + CO3 2- → HCO3 - H+ + HCO3 - → CO2 + H2O Chỉ khác câu 7 là có thêm kết tủa BaSO4 . Câu 5: Giải chọn A Phản ứng : MCO3 → MO + CO2 → 𝑛 𝐶𝑂2 = 0,15 mol Ta có 𝑛 𝑂𝐻 − 𝑛 𝐶𝑂 2 = 2,667 → TH1 . Có NaOH dư 0,1 mol → mchất rắn = 0,15.106 + 0,1.40 = 19,9 g Câu 6: Giải chọn D Công thức chung cho 2 kim loại là: M2CO3 . H+ + CO3 2- → HCO3 - H+ + HCO3 - → CO2 + H2O 0,015 ← 0,015 mol Tiếp tục phản ứng : Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O 0,03 ← 0,03
 9. 9. Nguyễn Hoàng Thái → pH = 0 → CM = 1 → VHCl = 0,06 lít Ta có: 5,25 0,045 = 116,67 → M = (116,67 – 60): 2 = 28,33 ( 23 < 28,33 < 39 ) → Na với K Câu 7: Giải Chọn A Câu này thuộc trường hợp phản ứng tuần tự ( không phản ứng đồng thời ) . CO3 2- có tính bazo mạnh hơn HCO3 - nên nó tác dụng với H+ trước. Hai phản ứng sau xãy ra tuần tự . H+ + CO3 2- → HCO3 - 0,3 ← 0,3 H+ + HCO3 - → CO2 + H2O 0,5→ 0,5 Nên HCO3 - dư 0,1 mol , → ∑ số mol HCO3 - = 0,4 , và VCO2 = 0,5.22,4 = 11,2 lít Tiếp tục có phản ứng : Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O 0,4 → 0,4 → mket tua = 0,4.100 = 40 g Câu 8: Giải chọn C Phản ứng như ở câu 11 và cách làm cũng tương tự như câu 11. Ta có : 0,2.a.2 + 0,3.a = 0.5 → a = … → 0,2a + 0,3a = … , → V = (0,2a + 0,3a ) . 22,4 = 8 lít . Các chỗ chấm chấm bạn tự tính nhé ! Câu 9: Giải chọn A Do dung dịch chứa 3 muối nên chỉ có phản ứng sau xãy ra và Na2CO3 dư . HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl 0,1 → 0,1 Tiếp tục hai phản ứng sau xãy ra: Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2 NaOH Kết tủa là 0,15 → Na2CO3 dư : 0,05 Nên số mol Na2CO3 = 0,15 → CM = 0,15/0,2 = 0,75 M Câu 10: Giải chọn B Cho từ từ trường hợp này thì ta có 2 phản ứng sau xãy ra đồng thời và cùng tốc độ phản ứng CO3 2- + 2H+ → CO2 + H2O 0,15a → 0,15a.2 HCO3 - + H+ → CO2 + H2O 0,1a → 0,1a Ta có hiệu suất phản ứng là a → 0,15a.2 + 0,1a = 0,2 ↔ a = 0,5 → nCO2 = 0,15a + 0,1a = 0,15.0,5 + 0,1.0,5 = 0,125 → V = 2,8 lít Câu 11: Giải Chọn B Do HCl dư nên ta có hệ:
 10. 10. Nguyễn Hoàng Thái (2M + 60).x + y. ( M + 61 ) = 27,4 X + y = 0,3 Với M = 23 → x = 0,1 ; y = 0,2 Với M = 39 → x < 0 , y > 0 nên không hợp lý → Na Câu 12: Giải Chọn C HCO3 - lưỡng tính nên vừa tác dụng được với OH- , vừa tác dụng được với H+ . → HCl dư hoặc hết đều được . HCl hết để OH- tác dụng với NaHCO3 . HCl dư để nó tiếp tục phản ứng với NaHCO3 . nhưng HCl dư hoặc hết ở 1 lượng xác định . vì phản ứng vừa đủ . Câu 13: Giải chọn D Phương trình phản ứng xãy ra: CO3 2- + 2H+ → CO2 + H2O 0,225 → 0,45 0,225 →V = 0,225.22,4 = 5,04 lít Câu 14: Giải H+ = 0,25 mol , CO3 2- = 0,15 mol Các phản ứng xãy ra khi cho từ từ : H+ + CO3 2- → HCO3 - 0,15 ← 0,15 HCO3 - + H+ → CO2 + H2O 0,1 ← 0,1 Nên trong dung dịch còn HCO3 - : 0,05 mol Phản ứng tiếp tục : 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O 0,05 → 0,025 0,025 Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH 0,025 → 0,025 → ncaco3 = 0,025 + 0,025 = 0,05 mol Hoặc ta gom 2 phương trình thành 1: NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH + H2O 0,05 → 0,05 → mkết tủa = 0,05.100 = 5 gam . Chúc các bạn thành công !

×