Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Thu thuat may tinh piv

710 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Thu thuat may tinh piv

 1. 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Túhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com GHI L I DI N BI N TRÊN MÀN HÌNH V I ACS CAPTURE Vào m t ngày ñ p tr i nào ñó, l y h t can ñ m b n quy t tâm vi t m t bài v m t s ph n m m hay m ts th thu t mà b n có ñư c cho t báo mà b n yêu thích. Ngôn t ñã xong nhưng khi ñ n vi c ch p m t shình nh minh h a cho bài vi t thì m i g p r c r i. Ch ng l c dùng cái nút Print Screen mà bác Bill nhà ta chos n thì v a t n dung lư ng v a không th hi n ñư c h t ý tư ng c a mình. Có l lúc này ph n m m ACSCapture là s l a ch n s m t c a b n.ACS Capture 2.1.1 có dung lư ng 2,6MB tương thích v i h t các h ñi u hành, b n có th download t ihttp://www.acsolu.com/ .Chương trình có m t s ch c năng cơ b n sau:*Capture Screen : bao g m m t s nút.+Full Screen Capture: ch p toàn b màn hình.+Control Capture: b n có th l a ch n c a s mà mình mu n ch p.+Rectangular Capture: ch p hình trong vùng ch nh t.+Elliptic Capture: ch p trong vùng hình elip.+Circular Capture: ch p hình trong vùng hình tròn.+Polygonal Capture: ch p hình trong vùng ña giác ñ u.+Freehand Capture: ch p trong vùng b n có th v b ng tay. Sau khi ch p, b n nh n Ctrl + F5 ñ vào c a s Edit Captured Image. T i ñây b n có th ch nh s a t m nhmà b n v a ch p t kích thư c, ñ sáng t i, ñ ñ m, phông ch …http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Record Tools : V i l a ch n này b n có th quay t t c m i ho t ñ ng di n ra trên màn hình và ghi chúng l i dư i d ng ñuôi avi ho c swf. ð c bi t b n cũng có th chuy n ñ i t file avi sang swf. Movie Grabbing: Giúp b n ch p l y nh ng khung hình trong các ño n phim và ghi l i chúng dư i d ng ñuôi mà b n thích. ð n bây gi thì b n có th d dàng ñưa nh ng t m nh mà b n thích vào trong bài vi t c a mình r i ñ y.Chúc b n thành công.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FORUM MI N PHÍ T I DHOST.INFODo hi n nay nhu c u làm forum ñ th o lu n và trao ñ i dư ng như là 1 nhu c u c a nh ng b n yêu vi tính vàinternet. Nhưng ñ ki m cho mình 1 cái host h tr ñ làm forum thì th t là khó ( n u nh ng ai túi ti n r ngr nh thì không ph i lo r i ) .Còn nh ng ngư i viêm màng túi thì ph i ch u xài host free thôi . Mình xin g i thi u1host free t t ñ b n làm forum : • ð a Ch http://dhost.info/ o Host này h tr : 100MB webspace o 300GB bandwidth/month o full FTP access o php + mysql o youre allowed to have downloads o no ads! o more bandwidth or space on requestQuá t t ñ cho b n làm 1 forum r i .......ưu ñi m là không có qu ng cáo ( nhưng các b n chú ý không ñư c upfile nh c ñâu ñó )Các bư c ñăng kí ñơn gi n : http://dhost.info/?l=s .Nó s g i mail ñ b n kích ho t tài kho n và g i pass cùngnhư các thông s c n thi t cho b n qua email mà b n ñăng kí . Như v y là b n ñã có 1 cái host r i ñó .Tha h mà làm forum ! Bây gi khi ñã có 1 forum thì b n có th dùng các trình h tr như FTP Voyager ho c Total Commander ñ upload ho c 1 công c ñ mà mình ưu thích ñó là Flash FXP . B n down v : http://flashfxp.com/download.php . Sau ñó ti n hành cài ñ t và s d ng thôihttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Flash Movie Extract Pilot1. Flash Movie Extract Pilot Khi ñang duy t web, b n thư ng th y nh ng file flash r t hay nhưng không bi t cách làm sao l y nó v vàch y t i máy. V i Flash Movie Extract Pilot chương trình này s dò tìm trong cache c a trình duy t máy c a b nvà trình bày chúng thành 1 b n danh sách c th , mu n l y file nào b n ch vi c nh n chu t ph i và ch n saveas. Th là xong, chương trình hòan tòan mi n phí và tương thích v i m i h ñi u hành dung lư ng ch kh ang548Kb download t i ñ a ch http://www.surpilot.net/2. Tô màu cho các Folder Rainbow Folders là m t ti n ích giúp b n tô màu cho các bi u tư ng, các folder, giao di n chương trình kháñơn gi n nên r t d dàng trong vi c s d ng. Sau khi ch n thư m c, b n ñi u ch nh màu s c và ñ tương ph ncho ñ n khi v a ý. B m nút Confirm ñ ch n tô màu. Cu i cùng b n ch n colorize ñ tô màu cho folder ñãch n. Chương trình hòan tòan mi n phí và có dung lư ng kh ang 320Kb download tương thích v i m i h ñi uhành download mi n phí t i ñ a ch : http://www.webattack.com/get/rainbowfolders.shtmlhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FILEPC - TĂNG T C G I MAIL CÓ FILE ðÍNH KÈMB n thư ng hay g i hình nh hay nh ng ph n m m cho b n bè qua email nhưng b n xài Dail-up thì ñ g iñư c nh ng file ñó ñi thì th t là v t v .T i sao b n l i không th dùng ph n m m FilePC . FilePC là m t ph nm m cho phép b n g i thư và ñ c bi t là ñính kèm file nhanh hơn b t c chương trình nào nó s tang kh năngAttach file c a m t s chương trình có s n như Outlook Express . Khi b t ñ u cài b n hãy ñi n tên ngh nghi pc a mình ñ khi g i ngu i nh n có th bi t rõ .Sau khi cài chương trình n m system tray các b n nh p chu tph i vào nó và ch n Send Special > Send File and Create an Email…. Sau ñó ch n t p tin c n g i và ñ i chươngtrình upload nó s cho b n m t ñ a ch ñ t i file và b n v a upload lên b n ch vi c so n n i dung b c thư vàg i ñi .Ngoài ra chương trình còn có m t s ch c năng khác như là : • Send a File : có ch c năng g i file . • Review Sent Files : Xem l i nh ng gì ñã attach. • Options : Ch nh s a thông s c a FilePc . • Sign In : ðăng nh p mail. • Shutdown FilePC : T t FilePC .Ph n m m có dung lư ng 232 Kb là m t freeware .Ban có th ph n m m này t i ñ a ch sau :http://www.filepc.com/filepc/downloads/FilePCInstall.exehttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EPSXE PH N M M GI L P PLAYSTATION 1 TH T TUY T!Máy tính c a b n c u hình th p không th nâng c p ñ chơi các trò chơi m i ? b n thích chơi các trò chơi trênSony PlayStation (PS1) như Vui cùng HUGO, HUGO TV SHOW ch ng h n ? B n yêu thích các trò chơi PS1 nhưngl i không có máy PS1? không sao ta s chơi gi l p trên máy tính b ng ph n m m ePSXe.Hi n ñã có phiên b n 1.6 các b n có th download t i http://www.ngemu.com/ ñ có th chơi ñư c b n ph iload c các file bios và các plugin c a nó v , theo kinh nghi m c a tôi b n khuyên các b n nên dùng các ph nm m t o các ñĩa game o thành file ISO như Nero Burning Rom, UltraISO, Magic ISO…và mua tay Gamepad ñchơi.ð u tiên ñ có th chơi ñư c b n ti n hành c u hình ph n m m phù h p v i máy c a b n, b n có th vàoWizard Guide trong menu Config ho c c u hình t ng ph n m t như Video, Sound, CD-ROM, BIOS, MEMCARD,GAMEPAD.Sau ñây là hư ng d n chi ti t: T menu Config ch n Wizard Guide nh n vào nút Config>> Nh n Next>>B m vào nút Config s hi n ra b ng sau:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comB n có th dùng các settings m c ñ nh ho c t mình ñi u ch nh cho phù h p v i c u hình máy c a b n, nh nOK, sau ñó nh n Next>>Nh n Next>> ñ n ñây n u b n dùng CD Rom th t thì ch nSau ñó nh n nút Config và ch n CD ROM c a b n còn n u b n ñã có file ISO c a ñĩa game thì ch nhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comsau ñó nh n Next>>ðây là ph n c u hình nút b m n u b n chơi b ng tay game thì hãy c m tay game vào trư c ñ n bư c này thìb m các nút c a tay game ñúng như hình v :http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comCòn n u không có tay game thì hãy ch n nút trên bàn phím sao cho thu n tay là ñư c, ñ n ñây là có th chơiñư c r i ñ y. C n chú ý n u b n chơi b ng ñĩa o t c là file ISO thì t menu File ch n Run ISO r i ch n file ISOtrên ñĩa c ng .M t s game mà tôi ñã chơi:BÓNG ðÁ 3PARASITE EVE IIhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comEVIL DEADBREATH OF FIRE IVBÓNG ðÁ 18http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comChúc các b n chơi vui v !http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EASY DESKTOP KEEPER – SAO LƯU VÀ TR N GI DESKTOP C A B NEasy Desktop Keeper là chương trình dùng ñ sao lưu và khóa desktop c a máy tính . R t thích h p cho các nhàqu n tr phòng máy không mu n khách vào táy máy , “d n d p” giúp cái Desktop ho c dành cho các b c phhuynh ñã quá m t m i v i vi c luôn ph i s p x p l i Desktop sau m i l n con em chúng ta v c máy . EasyDesktop Keeper có th ghi nh v trí các Icons, ghi nh nh Wallpaper ñang dùng , ph c h i l i thư m c , cáct p tin trên Desktop ñã vô tình b xóa và ñi u hay nh t là nó có th không cho nh ng ngư i khác qu y tung cáiDesktop c a b n . Chương trình Easy Desktop keeper giá 34 usd , dùng th và download t i trang web c a nóhttp://www.softheap.com/desksaver.html .Cách s d ng :Bư c 1 : ðăng nh p v i user Admintrator , ch y chương trình Easy Desktop Keeper , vào menu File > Options( hình 2 ) . H p tho i Security Options xu t hi n , hãy xét quy n cho các user trên máy . V i tài kho n Admin ,bãn hãy ñánh các d u ki m trư c t t c các ô tr ô “Lock Desktop Layout of this user“ . Sau ñó nh n nútChange ñ thi t l p m t kh u truy c p và nên nh ñánh d u ki m vào checkbox “ Enable password protection “( hình 3 ) . V i tài kho n dành cho khách , ch ñánh vào ô “ Lock Desktop Layout of this User “ ñ khóa Desktopl ihttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comBư c 2 : Thoát và ñăng nh p l i b ng tài kho n c a khách ( Log Off > Swith Users ) . b ch c năng AutoArrange b ng cách xóa d u ki m trư c dòng Auto Arrange ( Click chu t ph i > Arrange icons by > Auto Arrange) . N u máy c a b n có b t ch c năng Active Desktop thì ph i ñánh d u ch n trư c dòng Lock Desktop Items (nh n chu t ph i > Active Desktop > Lock Desktop items – win 9x hay chu t ph i > Arrange Icons By > LockWeb Items on Desktop ñ i v i WinXP ) . Lúc này hãy s p x p l i Desktop như b n mu n sau ñó thoát ra và trl i v i tài kho n Admin )Ch c n hai bư c ñơn gi n như th là b n ñã có th khóa Desktop c a b n l i r i ñ y . Bây gi , khách s khôngth nào nh n chu t ph i và cho dù có làm gì chăng n a , thì sau khi kh i ñ ng l i là m i th s y nguyên . Quátuy t ph i không ? Tuy nhiên ñi u này ch ñúng ñ i v i b n thôi . V i khách , ñi u này s ñem l i s khó ch u .Easy Desktop Keeper cũng hi u ñư c ñi u ñó và cho ra ñ i m t tính năng khá hay , v n c ñôi bên . ðó là ch cnăng sao lưu Desktop . Tuy nhiên vi c này hơi b t n không gian c ng m t chút . Các File sao lưu thư ng l n> 20 MB .Cách sao lưu Desktop , quá ñơn gi n ! Ch y chương trình ( hình 1 ) nh n vào nút save , ñ t tên ñ i di n choDesktop trong h p tho i Input v a xu t hi n và OK , ch Easy Desktop keeper làm vi c , th là xong ! sau nàyhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com, m c cho khách có làm gì cái Desktop c a b n ñi chăng n a . Ch c n kh i ñ ng chương trình ch n nút Load làt c thì Desktop c a b n tr v y như cũ , không b s t m hay b bi n ñ i gì .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DUY T THƯ TRÊN SERVER V I POP3TRAY B n dùng Outlook Express hay Microsoft Outlook ñ g i thư, th thì t t nh t nên cài thêm m t chương trìnhr t hay ñ h tr cho vi c nh n (g i thư) POP3 ñó là Poptray 3.0.3 mi n phí v i dung lư ng ch 1003 KB v iñ y ñ các tính năng duy t thư trên server, b thư rác,… Chương trình có nhi u ti n ích r t hay, và r t d sd ng, các b n có th t i v t ñ a ch :http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/poptray/PopTray303.exe. Chương trình sau khi cài ñ t s có bi u tư ng hình lá thư Tray icon.Trư c khi s d ng b n c n thi t l pm t s thông tin cho chương trình ho t ñ ng : T o account h p thư : ch y chương trình, ch n tab account ( bên ph i ), click nút Add account. ði n vàoñ y ñ các thông tin c n thi t như tên h p thư, server ( Outgoing server nha các b n). Ph n dư i ch n chươngtrình mail s d ng h p thư này ( m c ñ nh là chương trình mail defauld b n ñang dùng), click nút Save. B n cóth add bao nhiêu account tùy h .Sau cùng b n click nút test ñ xem th các thi t l p ñúng chưa.Chương trình có r t nhi u tính năng c n thi t cho b n như: Duy t thư trên server : tab Mail, ch n h p thư c n duy t, click nút check, ch m t lát ñ chương trình k tn i v i server và t i v nh ng ñ u thư, ch n nh ng thư mu n xoá, click nút Delete. Cũng t tab Mail, b n còncó th ch y chương trình mail client ( click nút Run Mail Client ), so n thư m i ( nút New ),… Lo i b thư rác hay không nh n thư t nh ng ñ a ch x u : l g p m t k ñáng ghét nào bi t ñ a ch mail c ab n ( ho c spammer ) thì hãy vào ph n Option, m c White/Black List, gõ ñ a ch c a h n vào ô Black list, clickSave Option và OK, t nay thư c a h n mà t i thì s b autodelete ngay trên server. Ngoài ra b n hãy vào tabRules c a chương trình ñ ñ t m t s Rules (khá gi ng c a OE nhưng hi u qu hơn ), ñ c bi t n u mu n bthư c a spammer nhưng s b m t thư t nh ng ñ a ch quan tr ng thì ñã có ch c năng Protect from autodelete.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DÙNG PHOTOSHOP LÀM M T TRÁI BANH GOLF1. T o 1 file m i 800 x 800 pixels, 72 dpi, RGB, content: white2. Nh n Ctrl + I ñ Invert background thành màu ñen.3. T o m t layer m i.4. Ch n Elliptical Marquee Tool, v m t vòng tròn và tô màu tr ng.5. T o thêm m t file m i, 20 x 20 pixels, RGB, transparent.6. Dùng Elliptical Marquee Tool v vòng tròn, và tô màu ñen.7. Vào Edit > Define pattern (ñ t tên là golf)8. Tr v file ñ u tiên, t o layer m i.9.Vào Edit > Fill, ch n pattern lúc nãy m i t o(golf).10. Nh n Ctrl-T và xoay nó m t góc 45o, nh n Enter.11. Ch n Filter > Blur > Gassian Blur > Radius: 2.0 pixels, Ok12. Gi Ctrl và click vào Layer 1, nh n Ctrl + F.13. Ch n Filter > Distort > Spherize: 100%, normal, Ok14. Nh n D, sau ñó nh n X ñ ñ o màu foreground và background.15. Ch n Gradient Tool (G), Radian Gradient, màu thay ñ i t foreground ñ n background, opacity: 50%. Tô ttâm vòng tròn ra ngoài.16. T o Layer m i. Vào Layer > Merge visible. Chuy n qua Tab Channels nh n “Save selection as channel”.17. Nh n Ctrl + A, Ctrl + C, ch n Create new Channel, Ctrl + V. Sau ñó nh n RGB cho hi n lên hình con m t.18. Chuy n qua Tab Layers, nh n ch n layer Background, nh n Shift + Delete. Vào Edit > Fill > Use: 50% Gray.19. Ch n > Filter > Render > Lighting effects. Trong này ch n Style: Soft Sportlight, Light type: Sportlight,Texture Channel: Alpha 2, ch n White is high, Height 50.20. Chuy n qua Tab Channels, ch n kênh Alpha 1, nh n load channel as selection.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com21. Chuy n l i Tab Layers, nh n Ctrl + Shift + I ñ ñ o ngư c vùng ch n. Sau ñó t o 1 layer m i, tô màu ñencho vùng ch n. ð o ngư c vùng ch n m t l n n a.22. Nh n Ctrl + L ñ hi n lên b ng Levels, ch n Input level 0, 2.54, 132.23. K t qu .B n có th ti p t c như sau: m h p tho i Blending Options:Inner Shadow: Hard Light, màu ñen, Angle -159, Distance 49 px, Choke 0%, Size 62 pxColour Overlay: Color, Màu #929AA0, Opacity 100%Gradient Overlay: Overlay, Style: Linear, Angle 24, Scale 70%Xong xuôi b n ñư c k t qu như hình bên:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DOWNLOAD FILE TRÊN WAPSITE V I OPERAT khi GPRS ñư c h tr Vi t Nam thì nhu c u duy t wapsite trên ðTDð d n tr nên ph bi n, v i nh ng aikhông có ðTDð h tr GPRS ñ duy t wap v n có th dùng các chương trình gi l p ñ xem wapsite (WinWAPPro, K WAP Browser, …). Tuy nhiên có 1 s wapsite ch cho phép download tr c ti p t wap, nghĩa là ngư idùng ph i có ðTDð h tr GPRS. ði u này khá b t ti n vì ngoài vi c ph i có phương ti n (ðTDð), thì trongtương lai GPRS s ñư c tính phí, ngoài ra 1 s series ðT không cho phép chuy n file t ðT sang computer ñlưu tr (SamSung Sxxx, Sony Ericsson T6xx, …). Nhưng ta có th dùng 2 freeware OPERA và PROXOMITRON ñth c hi n vi c download file (game + software) trên wapsite b ng computer.Nguyên t c : Thư ng thì các wapsite s check xem b n ñang dùng thi t b di ñ ng gì và s không cho phép b ndownload file thông qua trình duy t bình thư ng (ví d IE). Do ñó, vi c chúng là c n làm là ph i làm “gi ” thôngñi p c a trình duy t PC bình thư ng trông gi ng 1 thi t b di ñ ng. M i HTTP header ñư c g i t trình duy t PCñ u ch a 1 field có các thông s ñ ñ nh danh lo i trình duy t chúng ta ñang dùng. Field này ñư c g i là User-Agent. Ví d IE s g i thông s như sau ñ ñ nh danh là IE : ‘User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)’ Do ñó chúng ta ph i chuy n field này thành d ng c a 1 thi t b di ñ ng, ví d ðT Sony Ericsson T610 : ‘User-Agent: SonyEricssonT610/R101’Ph n m m : OPERA (freeware v i qu ng cáo) : http://www.opera.com/ (3.24 MB) PROXOMITRON (freeware) : http://www.proxomitron.info/ (1.08MB) (mu n hi u rõ cách ho t ñ ng & sd ng, các b n có th ñ c ph n Help)Cách làm : 1. Cài OPERA 2. Cài PROXOMITRON (b ng cách gi i nén file.zip) 3. Click vào nút Headers trong PROXOMITRON 4. Ch n 1 trong các User-Agent option (g n cu i danh sách)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 21. 21. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 5. Click nút Dupe và ñi n các thông s sau : (không có d u ngo c kép) HTTP Header : "User-Agent: SonyEricssonT610/R101" Replacement Text : "SonyEricssonT610/R101" 6. Click OK 7. Check vào tùy ch n Out c a option v a t o. Click Apply, OK. (Tùy ch n Outgoing Header Filters c a PROXOMITRON ph i ñư c ch n) 8. Ch y OPERA, vào Preferences (ALT+P). Proxy servers◊9. Ch n Network 10. ðánh d u vào HTTP và HTTPS, ñi n các thông tin như sau :http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 22. 22. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 11. N u làm ñúng thì khi vào www.google.com (hay wap.google.com) s th y giao di n wapsite c a Google. 12. Sau ñó duy t wap và ch n file download như bình thư ng. 13. ðôi khi download game + soft JAVA, có th ph i download file .jad trư c. Sau ñó dùng Notepad xem s th y ñư ng d n th t ñ n file .jar 14. Nh p ñư ng d n th t ñó vào OPERA và download bình thư ngLưu ý : • Khi download file v i OPERA không nên dùng thêm chương trình h tr download khác (DAP, GetRight …) • Khi download các file .gif, n u th y không chuy n ñ ng, click ph i chu t vào icon Proxomitron taskbar, b ch n “Frezze GIF animation” • Mu n dùng Proxomitron v i vnn1268+proxy, ch y chương trình, click nút Proxy, click Add, nh p proxy:port, r i OK. Check vào “Use remote proxy” • Sau khi c u hình PROXIMITRON xong, b n c t t chương trình, chương trình s t ñ ng hide vào taskbar. • V n có th duy t web bình thư ng ñ i v i nh ng site ko có wapsite (như http://www.diendantinhoc.com/ ) • N u mu n duy t web bình thư ng v i nh ng site có wapsite (như Google) thì click chu t ph i vào icon chương trình, b ch n Outgoing Header Filters • 1 s link th nghi m : (có th dùng cách này ñ duy t wap bình thư ng)wap.my-juju.com (ph i ñăng kí làm member)wap.c100-club.rubodr.nm.ru/index.wmlrbutorin.narod.ru/wap/eng/c100en.wmlwap.nokiafriends.org (ph i ñăng kí làm member), tuy nhiên có th vào th ng website ñ download (có gameMophun cho SonyEricsson T6xx)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 23. 23. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðÓNG M ðĨA T ð NG V I CD TRAY PALð ñưa vào và l y ñĩa CD ra thì b n c n ph i nh n nút trên ñĩa nhi u l n ( có th làm nút n b tr c tr c ) .Nhưng v i ph n m m CD Tray Pal thì ch c n bàn phím b n s ñóng m ñĩa CD m t cách d dàng . Giao di n cũng khá ñ p ph i không các b n ?Cách s d ng r t ñơn gi n . Ch c n dùng chu t nh n vào ô “Select Drive” thì s hi n ra ñ y ñ nh ng thông tinv ñĩa (n u có ñĩa trong ñó). Khi n vào ô “Open CD” thì CD s m ra ! Cũng như các ô khác cũng v y .ði u ñ c bi t c a chương trình này là ch c năng “Get CD”, khi nh n vào ñó thi CD s m ra và s t ñ ngñóng l i sau kho ng th i gian mà b n quy ñ nh trong th Option . Cái hay nh t trong chương trình này là b n cóth dùng b t kỳ m t phím nào c a bàn phím ñ ñóng, m ñĩa . Ch c n vào th Hotkey , sau ñó ch n ñĩac n th c hi n. các ô “Open CD”, “Close CD” và “Get CD” b n nh p các phím ñ th c hi n, r i nh n “SaveHotkeys” Ngoài ra v i ph n m m này b n có th ch n “T ñ ng ch y khi startup” ho c khi Shutdown thì có th ch n “ðóng h t các ñĩa” hay không làm gì c B n có th Download mi n phí t i http://www.e-systems.ro/ Active Code : 2936492 ;http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 24. 24. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com D N D P RÁC MÁY TÍNH D DÀNG V I ACE UTILITIES 2.4.0 B n ñang s h u m t chi c máy tính Pen IV v i công ngh siêu phân lu ng nhưng không hi u sao b nth y máy càng ngày càng ch m th m chí còn thua m t chi c Pen III cà tàng c a th ng b n. Trư c khi ñ l icho chi c máy tính ho c cài l i h ñi u hành b n th s d ng Ace Utilities xem sao. V i tính năng và ñ c bi t là giao di n ñư c c i ti n so v i các phiên b n trư c. Khi s d ng chươngtrình này b n có th hoàn toàn yên tâm không lo b m t mát tính năng gì c a các ph n m m mà b n ñang cótrong máy. Chương trình bao g m các th v i các tính năng cơ b n sau: • Clean Up: o Remove Junk Files: khi b n s d ng các chương trình thì m t s t p tin c n thi t s sinh ra nhưng chúng l i không t ñ ng xóa ñi khi không s d ng chương trình ñó n a. Chúng s chi m không gian ñĩa và làm ch m ñi t c ñ c a máy tính b n. Ti n ích này s giúp b n quét tìm các t p tin t m này và xóa chúng. Ngoài ra b n có th ñưa thêm lo i t p tin mà b n c m th y không c n thi t nh l a ch n Option. o Clean System Registry: registry là cơ s d li u c a h ñi u hành, khi b n cài ñ t ho c s d ng b t c chương trình nào cũng dính ñ n nó. Nhưng khi b n ñã g b m t ph n m m nào ñó thì chưa ch c registry ñã ñư c g b hoàn toàn, ñi u này cũng góp m t ph n ñáng k làm ch m t c ñ máy c a b n. ð an toàn, trư c khi s d ng ch c năng này b n nên t o b n backup cho registry b ng cách nh n ph i chu t r i ch n Backup whole registry ñ khôi ph c l i n u x y ra s c . o Erase Your History: m i ho t ñ ng c a b n trên chi c máy tính ñ u ñư c ghi l i h t s c t m vào m c History c a IE và My Recent Documents như b n ñã s d ng chương trình nào, b n ñã vào trang Web nào…Ti n ích này giúp b n xóa s ch các thông tin ñó ñ b o v tính riêng tư cho b n. o Fix Invalid Shortcuts: khi b n xóa ho c di chuy n các thư m c thì ñư ng d n t i chúng có th s b m t ho c thay ñ i. Ti n ích này s t ñ ng rà soát xem nh ng ñư ng d n b m t và s a ch a chúng. • Optimize:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 25. 25. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comAuto-Start Manager: có quá nhi u chương trình t ñ ng kh i ch y cùng Windows s làm tăng th i gian kh iñ ng máy. Ti n ích này giúp b n qu n lý nh ng chương trình này.File Duplicate Files: b n ñ nh chép m t ñĩa CD nh c vào trong máy nhưng không bi t có bài nào trùng v i bsưu t p nh c mà b n ñã có không. Ace s giúp b n quét toàn b c ng và ch ra nh ng file trùng l p nhau làmgi m b t không gian ñĩa c ng c a b n.Uninstall Manager: tương t như ch c năng Add or Remove Programs c a Windows.Protect: v i hai ch c năng cơ b n sau:Securely Delete Files: khi b n xóa m t file ho c m t t p nào ñó thì có th nó v n s ñư c khôi ph c l i ñư cnh m t ph n m m nào ñó. Ti n ích này giúp b n xóa mà không ph n m m nào khôi ph c l i ñư c.Wipe Deleted File Data: giúp b n xóa toàn b d li u c a m t file kh i ñĩa c ng mà không th dò ra tungtích c a nó.Miscellaneous:Find Empty Folders: khi b n g b các chương trình ho c khi b n xóa b n i dung c a m t thư m c nào ñóthì tên c a thư m c ñó có th v n còn t n t i. Ti n ích này giúp b n tìm ra các thư m c r ng và xóa chúng.Disk Analysis: ñây là m t ti n ích qu n lý ñĩa. V i nó b n có th bi t ñư c kích thư c, dung lư ng tr ng c añĩa, file nào chi m dung lư ng l n nh t, ngày t o ra chúng bao g m c file n.Scheduled System Maintenance: quy ñ nh th i gian ti n hành các công vi c d n d p m t cách t ñ ng. Sau khi th c hi n các công vi c trên n u b n v n th y máy không nhanh nên chút nào thì h ng cài l ih ñi u hành và ki m tra máy. Ace Utilities 2.4.0 có dung lư ng 1,35MB tương thích v i m i Windows. B n cóth t i b n dùng th 30 ngày t i http://www.acelogix.com/ . Mong b n c m th y hài lòng khi s d ng chươngtrình này.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 26. 26. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DOC REGENERATOR - PH C H I FILE DOC ðà XÓA DOC Regenerator là chương trình giúp b n ph c h i các File DOC ( Microsoft Word ) mà b n ñã l tayxóa , chép ñè ho c b n thân file doc y có l i . DOC Regenerator có kh năng ph c h i các File doc ngay c khi ñĩa y ñã b xóa và b format . Chương trình, giá 39,99 usd , b n dùng th ch có kh năng quét và phát hi ncác t p tin doc b hư ho c m t nhưng không cho phép ph c h i l i , download t i http://www.dposoft.net/ Hình 1Các bư c ph c h i :Bư c 1 : Kh i ñ ng chương trình , nh n vào nút Start Recovery ( hình 1 ).Bư c 2 : Trong danh sách Source Driver , ch n ñĩa ch a File DOC b xóa ( h tr ph c h i trên c ñĩa m mvà CD ) . Nh n Next ñ sang bư c ti p theo . ( hình 2 ) Hình 2http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 27. 27. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comBư c 3 : Trong Destination Directory ( hình 3 ) , nh n nút Browse ñ ch n thư m c lưu gi các File DOC saukhi ph c h i . Nên nh , ñĩa dùng làm nơi lưu gi ph i khác v i ñĩa ñã ch n bư c 2 . Ti p t c nh n nextñ Doc regenerator ti n hành quét ñĩa c n ph c h i mà b n ñã ch n ( hình 4 ) . Quá trình quét hơi lâu , tùythu c vào dung lư ng và s sector c a ñĩa b n ñã ch n ( ngư ii vi t bài này ñã ph i tranh th ra ngoài ăncơm trong lúc m i mòn ch ñ i Doc Regenerator quét có m i ñĩa 7 GB … không bi t có ph i ngư i vi t ănnhanh quá hay là Doc Regenerator làm vi c ch m quá mà khi ngư i vi t tr l i , Quá trình quét m i ñi ñư c hơnn a ch ng ñư ng . ) . N u b n không r nh như tôi ñ ch ñ i Doc regenerator làm vi c vào lúc này , b n cóth vào menu Recovery > Pause ñ t m d ng ( hình 5 ) . Sau này , b n có th kh i ñ ng chương trình và nh nnút Resume Recovery ñ Doc Regenerator ti p t c hoàn t t công vi c ñang d dang c a nó . ( hình 6 ) Hình 3 Hình 4http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 28. 28. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 5 Hình 6Bư c 4 : sau khi quá trình quét hoàn t t , b n s nh n ñư c thông báo như hình 7 , Hãy ñóng t t c các c as Word ñang m trư c khi nh n nút OK . Doc Regenerator s ti p t c quá trình ch n ñoán các Fragement Filemà quá trình quét bư c 3 ñã tìm ñư c ( hình 8 ) . Như khuy n cáo ( hình 7 ) , n u b n th y quá trình Ch nñoán treo hơi lâu ( kho ng 3 phút ) , hãy kh i ñ ng l i chương trình và ch n Resume Recovery ( hình 6 ) .Trong lúc ch n ñoán , n u b n nh n ñư c thông báo l i c a Microsoft Word ( hình 9 ) , hãy ch n Yes ñ DocRegenerator có th suôn s ti p t c công vi c . Quá trình ch n ñoán cũng ng n c a b n m t ít th i gian nhưngcũng không lâu ñâu ( tùy thu c vào s Fragment File tìm ñư c ), sau khi ch n ñoán xong , b n s ñ ơc d n ñ nc a s ti p theo ( hình 10 ) , ñây là c a s ch a danh sách các File doc có th ph c h i , b n nh n vào và tìmñ n t p tin doc c n ph c h i nh tính năng xem trư c ( Preview ) , ch n t p tin c n lưu và vào menu File >Save to disk ho c click vào nut Save All ñ lưu t t c các t p tin doc tìm ñư c . Lưu ý : các T p tin này s lưuvào thư m c ñã ch n trong ph n Destination Directory - Bư c 3 và B n dùng th s không cho phép b n lưul i các t p tin này .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 29. 29. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 7 Hình 8 Hình 9 Hình 10http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 30. 30. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðI TRƯ C M T BƯ C V I TWEAKNOW POWERPACK 2005 PROFESSIONAL N u b n ñã t ng yêu say ñ m nh ng chương trình s a ch a h th ng t sơ khai như TweakUI c aWindows cho ñ n nh ng chương trình t i tân System Suite, System Machanic… Và b n cũng ñã t ng b h p h nb i nh ng chương trình tăng Ram như Anti Crash hay Hare giúp cho “c c cưng PC” c a b n ch y ngày m tnhanh hơn. Thì b n không th b qua chương trình này, m t chương trình ñư c t p h p ñ y ñ h u như t t ccác ch c năng mà “c c cưng PC” c a b n c n. ðó là TweakNow Powerpack 2005 Professional, ñây là chươngtrình tuy t v i nh t t trư c t i nay mà tôi t ng g p, chương trình tương thích v i Windows 98/ME/2000/XP.B n có th t i chương trình t i www.tweaknow.com (dung lư ng 2.24 MB) ho c b n cũng có th liên l c v i tôiñ có ph n m m. ðây là phiên b n Shareware nhưng chương trình không yêu c u b n ph i ñăng ký nên b n cvô tư xài mà không c n ph i lo gì c . Tuy dung lư ng ít nhưng chương trình này r t có nhi u công c d sd ng mà b n không ng . Giao di n c a chương trình r t thân thi n và d dùng: Trong thư m c Analyze and Maintain (H.1) cung c p cho b n m t s công c mà qua ñó b n có th thunh t thông tin h th ng c a b n m t cách chi ti t: Configuration Files: công c này dùng ñ trình bày và so n th o nh ng h sơ c u hình Windows. Processes Manager: công c này trình bày t t c các chương trình hi n th i ñang ch y trong h th ng c a b n. B n có th thêm ho c lo i b hay thay ñ i m c ñ ưu tiên c a chương trình. Special Folders: công c này s giúp b n di chuy nh ng thư m c ñ c bi t ñ n m t v trí khác mà b n mu n. Startup Manager: công c này cho phép b n d dàng vô hi u hóa hay b n có th thêm ho c xóa b t kỳ chương trình nào t danh sách kh i ñ ng c a Windows. System Information: công c này cung c p t t c nh ng thông tin h th ng c a b n m t cách chi ti t v máy tính, m ng, h ñi u hành, c ng, vi x lý…Trong thư m c Customize and Optimize (H.2) cung c p cho b n m t s công c mà qua ñó b n có th tùybi n c c cưng PC c a mình ch y ngày m t hoàn thi n hơn:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 31. 31. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com RAM Idle Professional: công c này tương t như các chương trình tăng RAM hi n nay. System Optimizer: công c này cho phép b n t i ưu hóa Windows, k t n i m ng và Internet. Windows Enhancement: công c này cho phép b n tuỳ bi n Windows theo ý mà b n mu n.Trong thư m c Clean and Secure (H.3) cung c p cho b n m t s công c mà qua ñó b n có th d n d p s chs nh ng th gì mà b n không c n trong chi c máy vi tính thân yêu c a mình và còn có m t s công c giúpb o m t nh ng gì riêng tư c a b n và lo i b nh ng chương trình c ng ñ u khác n a.Trong thư m c Miscellaneous Tools (H.4) cung c p m t s công c khác như:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 32. 32. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Auto Logon: công c này cho phép b n ñăng nh p t ñ ng mà không c n ph i nh Username and Password tương t như b n ñánh d u Check vào ô Remember my ID & password c a Yahoo Messenger lúc ñăng nh p. Dĩ nhiên b n ph i t o Account c a mình b ng cách nh p vào button User Settings. Auto Shutdown: công c này giúp cho b n có th ho ch ñ nh th i gian ñ t t máy hay cho máy ng ñông mà không c n dùng b t kỳ chương trình nào như Kill winamp, Jetaudio… CD Autorun: công c này dùng ñ tùy bi n nh ng kh năng c a ñĩa CD hay DVD. Folder Size: là công c giúp b n tìm Folder nào chi m gi ph n l n dung lư ng c a c ng. B n ch c n double click vào bi u tư ng ñĩa trong list view ñ b t ñ u. OEM (Original Equipment Manufacture) Info: công c này cho phép b n xem thông tin thi t b nguyên b n s n xu t và b n có th ñăng ký ñ ñư c h tr thêm. TweakNow Shortcut: công c này giúp b n t o m t Shortcut ñâu b n thích nhưng khác v i cách t o Shortcut bình thư ng trong Windows ch nó cho phép b n ch n m c RAM s ñư c ph c h i trư c khi TweakNow PowerPack kh i ñ ng chương trình và b n nên nh m t ñi u là tùy ch n này s b qua n u b n chưa Enable RAM Idle Professional. Virtual Desktop: công c này cho phép b n t o m t s Desktop o. Virtual Drive: là công c giúp b n d dàng t o các ñĩa o t nh ng thư m c ñang có, giúp truy xu t nhanh nh ng thư m c thư ng dùng.Ngoài ra chương trình còn tích h p thêm ch c năng TuneUp Undelete trong Recycle Bin. Ch c năng này dùngñ ph c h i nh ng gì b n ñã xóa trong Recycle Bin cho dù b n ñã Empty Recycle Bin. Và còn nh ng ñi u khácn a ñang ch b n khám phá thêm vì trong nh ng công c trên còn h tr thêm nh ng ch c năng tuy t v i màb n không th ng .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú

×