Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi
Mgr. Nina Seyˇckov´a, DiS.
Mgr. Michaela Buchtov´a, Ph.D.
Nov´a m´edia a expon´aty, Particip...
Obsah
1 Teoretick´e principy
2 Expon´aty
3 Participace n´avˇstˇevn´ıka
4 PR a prezentace muzea
5 Pˇr´ıklady
Nov´a m´edia v...
Jak nov´a m´edia vyuˇz´ıt?
Neexistuje jednotn´y n´avod, jak nov´a m´edia v muze´ıch pouˇz´ıvat.
M´ame jen indicie o tom, c...
Brainstorming ˇc. 1
ˇC´ım se podle v´as vyznaˇcuj´ı nov´a
m´edia?
Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 4/15
Brainstorming ˇc. 2
Pojd’me ke kaˇzd´e charakteristice
vymyslet aplikaci na muzejn´ı prostˇred´ı.
Nov´a m´edia v muzejn´ı ...
Komunikace many-to-many / Decentralizace / Poruˇsen´ı
hierarchie
Spolupr´ace s veˇrejnost´ı na pˇr´ıpravˇe v´ystavy
Setˇre...
Kolaborace / Soci´aln´ı interakce / Z´aˇzitek
Interakce ˇclovˇek-ˇclovˇek vs.
ˇclovˇek-technologie
Ruce vs. mysl
Nina Simo...
Intertextualita / Hypertextualita
Propojov´an´ı star´eho s
nov´ym
Remixov´an´ı
Prostor pro ˇsirˇs´ı v´yklad
(neexistuje je...
Aktivita / Pasivita / User-generated content
Pokud se na vˇeci aktivnˇe
pod´ıl´ım, ´uˇcastn´ım se cele
S´am pˇrich´az´ım s...
Multimedialita
Multimedi´aln´ı expon´aty
N´astroje v doprovodn´ych
programech (nat´aˇcen´ı
film˚u, audia, tvorba plak´at˚u
...
Komunikace / Sd´ılen´ı / Otevˇrenost
Bezbari´erovost (doslovnˇe i
jako idea)
Dialog
PR, Soci´aln´ı s´ıtˇe, webov´e
str´ank...
Pˇr´ıklady
Novomedi´aln´ı aktivity jsou mixem nastolen´ych t´emat
Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 12/15
Muzea z pˇr´ıklad˚u
D˚um ˇCesk´eho ˇSv´ycarska (Kr´asn´a L´ıpa)
Technick´e muzeum (Berl´ın)
ˇZidovsk´e muzeum (Berl´ın)
DO...
Zdroje
Nina Simon: The Participatory Museum
(http://www.participatorymuseum.org/)
Nina Simon: Opening up the Museum (TED T...
Z´avˇer
Dˇekujeme za pozornost, pˇr´ıˇstˇe n´as ˇcek´a sezn´amen´ı s muzejn´ımi
pracovn´ıky.
Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Nová média a exponáty, participace návštěvníka, PR a prezentace muzea

440 vues

Publié le

Druhá přednáška z výběrového semináře Nová média v muzejní praxi. V této přednášce propojíme vlastnosti nových médií a ukážeme si možnosti, jak je aplikovat do prostředí muzeí. Součástí přednášky budou i ukázky z českých i evropských muzeí.

Více o předmětu na http://nnis.cz/

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Nová média a exponáty, participace návštěvníka, PR a prezentace muzea

 1. 1. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi Mgr. Nina Seyˇckov´a, DiS. Mgr. Michaela Buchtov´a, Ph.D. Nov´a m´edia a expon´aty, Participace n´avˇstˇevn´ıka, PR a prezentace muzea 17. 2. 2015 Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 1/15
 2. 2. Obsah 1 Teoretick´e principy 2 Expon´aty 3 Participace n´avˇstˇevn´ıka 4 PR a prezentace muzea 5 Pˇr´ıklady Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 2/15
 3. 3. Jak nov´a m´edia vyuˇz´ıt? Neexistuje jednotn´y n´avod, jak nov´a m´edia v muze´ıch pouˇz´ıvat. M´ame jen indicie o tom, co by mohlo fungovat, ale zda to opravdu fungovat bude, z´aleˇz´ı na mnoha promˇenn´ych. Jedn´ım z nejefektivnˇejˇs´ıch n´astroj˚u, jak to zjistit, je pozorovat n´avˇstˇevn´ıky, co v expozici pˇrirozenˇe dˇelaj´ı. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 3/15
 4. 4. Brainstorming ˇc. 1 ˇC´ım se podle v´as vyznaˇcuj´ı nov´a m´edia? Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 4/15
 5. 5. Brainstorming ˇc. 2 Pojd’me ke kaˇzd´e charakteristice vymyslet aplikaci na muzejn´ı prostˇred´ı. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 5/15
 6. 6. Komunikace many-to-many / Decentralizace / Poruˇsen´ı hierarchie Spolupr´ace s veˇrejnost´ı na pˇr´ıpravˇe v´ystavy Setˇren´ı rozd´ılu mezi autorem a n´avˇstˇevn´ıkem Tvorba expon´at˚u, sbˇer materi´al˚u (napˇr. pamˇetn´ıci, dokumentace okol´ı), folskonomie, dobrovolnictv´ı (viz NM), spolky pˇr´atel muzea, atd. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 6/15
 7. 7. Kolaborace / Soci´aln´ı interakce / Z´aˇzitek Interakce ˇclovˇek-ˇclovˇek vs. ˇclovˇek-technologie Ruce vs. mysl Nina Simon (TED Talk: https: //www.youtube.com/ watch?v=aIcwIH1vZ9w) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 7/15
 8. 8. Intertextualita / Hypertextualita Propojov´an´ı star´eho s nov´ym Remixov´an´ı Prostor pro ˇsirˇs´ı v´yklad (neexistuje jen jedna pravda) Porovn´av´an´ı lidsk´ych zkuˇsenost´ı napˇr´ıˇc dˇejinami (mal´e vs. velk´e dˇejiny) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 8/15
 9. 9. Aktivita / Pasivita / User-generated content Pokud se na vˇeci aktivnˇe pod´ıl´ım, ´uˇcastn´ım se cele S´am pˇrich´az´ım s ot´azkami, s´am urˇcuji, co se uˇc´ım a jak Muzeum nem´a pod kontrolou, co si n´avˇstˇevn´ık odnese Muzejn´ı pracovn´ık je mi pr˚uvodcem Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 9/15
 10. 10. Multimedialita Multimedi´aln´ı expon´aty N´astroje v doprovodn´ych programech (nat´aˇcen´ı film˚u, audia, tvorba plak´at˚u atd.) V´ystava je specifick´y druh vizu´aln´ı komunikace Sn´ıˇzen´ı mnoˇzstv´ı textu Zapojen´ı v´ıce smysl˚u S takov´ymi expon´aty mohou ˇcasto n´avˇstˇevn´ıci manipulovat Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 10/15
 11. 11. Komunikace / Sd´ılen´ı / Otevˇrenost Bezbari´erovost (doslovnˇe i jako idea) Dialog PR, Soci´aln´ı s´ıtˇe, webov´e str´anky (corporate identity) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 11/15
 12. 12. Pˇr´ıklady Novomedi´aln´ı aktivity jsou mixem nastolen´ych t´emat Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 12/15
 13. 13. Muzea z pˇr´ıklad˚u D˚um ˇCesk´eho ˇSv´ycarska (Kr´asn´a L´ıpa) Technick´e muzeum (Berl´ın) ˇZidovsk´e muzeum (Berl´ın) DOX - Centrum souˇcasn´eho umˇen´ı Pen´ıze nebo ˇzivot, Muzeum hl. m. Prahy: https://vimeo.com/69703468 Pˇr´ırodovˇedn´e muzeum (Berl´ın) Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 13/15
 14. 14. Zdroje Nina Simon: The Participatory Museum (http://www.participatorymuseum.org/) Nina Simon: Opening up the Museum (TED Talk: https://www.youtube.com/watch?v=aIcwIH1vZ9w) Vlastn´ı pozorov´an´ı Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 14/15
 15. 15. Z´avˇer Dˇekujeme za pozornost, pˇr´ıˇstˇe n´as ˇcek´a sezn´amen´ı s muzejn´ımi pracovn´ıky. Nov´a m´edia v muzejn´ı praxi slide 15/15

×