Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nova media - nova muzea?

469 vues

Publié le

Prezentace k příspěvku na konferenci IKI 2013, který představil podobnosti mezi knihovnou a muzei, možnosti využití nových médií v muzeích a dva konkrétní projekty z českých muzeí. Více na www.nnis.cz.

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Nova media - nova muzea?

 1. 1. Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a Mgr. Nina Seyˇkov´, DiS. c a ´ Ustav informaˇn´ studi´ a knihovnictv´ FF UK c ıch ı ı, 21. 11. 2013 Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 1/12
 2. 2. Muzeum a knihovna Tradice – nov´ pˇıleˇitosti e r´ z posl´n´ str´ˇci kulturn´ a ı: az ı historie, pˇed´v´n´ vˇdˇn´ r a a ı e e ı, zprostˇedkov´n´ kulturn´ r a ı ıho dˇdictv´ e ı prezentace informac´ ı muzeum a knihovna v 21. stolet´ ı projektov´ ˇızen´ granty e r´ ı, Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 2/12
 3. 3. Muzeum a knihovna Specifick´ vzdˇl´vac´ instituce e ea ı stoj´ mimo tradiˇn´ ı c ı vzdˇl´vac´ syst´m ea ı e teaching librarian – muzejn´ ı pedagog moˇnost zprostˇedkov´n´ z r a ı kontaktu mezi odborn´ a ıky veˇejnost´ r ı partnerstv´ se ˇkolou ı s Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 3/12
 4. 4. Muzeum a knihovna Slab´ str´nky – v´zvy e a y punc zastaralosti a image nedosaˇitelnost z lidsk´ meze e nepruˇnost a tˇˇkop´dnost z ez a Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 4/12
 5. 5. Teoretick´ v´chodiska – teorie nov´ch m´di´ a y y e ı Komunikace – otevˇenost – spolupr´ce r a teorie komunikace one-to-many many-to-many one-to-one muzeum jako tˇet´ prostor r ı interakce: ruce versus mysl intertextualita uˇivatelsky generovan´ obsah z y Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 5/12
 6. 6. Teoretick´ v´chodiska – vzdˇl´vac´ teorie a y ea ı Vzdˇl´v´n´ – emoce – z´ˇitek ea a ı az neform´ln´ vzdˇl´v´n´ a ı ea a ı z´ˇitkov´ uˇen´ az e c ı kooperativn´ uˇen´ ı c ı konstruktivistick´ didaktika a soci´ln´ kontext muzea a ı kl´cov´ kompetence ıˇ e ˇ n´vaznost na RVP a SVP a Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 6/12
 7. 7. Zapojen´ n´vˇtˇvn´ – model interakce ı a s e ıka n´vˇtˇvn´ se pod´ ı na a s e ık ıl´ interpretaci obsahu – aktivn´ hled´n´ souvislost´ ı a ı ı uˇen´ je kumulativn´ nikdy c ı ı nekonˇ´ ı proces cıc´ lid´ se uˇ´ na z´kladˇ z´jm˚ e cı a e a u a z pˇirozen´ho svˇta r e e probl´m evaluace e Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a Projekty: folksonomie: www.steve.museum audio pr˚vodci: MoMA u n´vˇtˇvn´ v roli kur´tor˚: a s e ıci a u Brooklyn prezident Franklin: Philadelphie slide 7/12
 8. 8. Muzeum Fr´ni Sr´mka a ˇa Z n´rodn´ umˇlce ˇlovˇkem a ıho e c e zapojen´ ml´deˇe ı a z kombinace star´ expozice s e nov´mi expon´ty y a n´vˇtˇvn´ – tv˚rce a s e ık u multimedialita (virtu´ln´ a ı muzeum, komiks, 3D objekty, audioinstalace) Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 8/12
 9. 9. Muzeum Fr´ni Sr´mka a ˇa Zapojen´ n´vˇtˇvn´ u ı a s e ık˚ filmov´ workshopy e liter´rn´ workshopy a ı liter´rn´ a filmov´ soutˇˇ a ı a ez sd´ ı soutˇˇn´ prac´ na ılen´ ez ıch ı soci´ln´ s´ ıch a na webu a ıch ıt´ vyd´n´ sborn´ v´ ezn´ch a ı ıku ıtˇ y prac´ (.pdf, .epub) ı V´ o projektu: www.franasramek.cz ıce Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 9/12
 10. 10. Hrdliˇkovo muzeum ˇlovˇka c c e C´ projektu ıle prostor pro doˇasn´ v´stavy c e y a pro prezentaci prac´ ı n´vˇtˇvn´ u a s e ık˚ realistick´ pˇedstaven´ e r ı t´matu evoluce e expoziˇn´ pˇıstup: strom a c ı r´ mapa modernizace a zachov´n´ a ı tradice partnersk´ pˇıstup k y r´ n´vˇtˇvn´ a s e ıkovi Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a prostˇedky: workshopy, r pracovn´ listy, hra, ı interaktivn´ expon´ty, ı a mobiln´ aplikace, virtu´ln´ ı a ı pitevn´ st˚l atd. ı u slide 10/12
 11. 11. Hrdliˇkovo muzeum ˇlovˇka – v´zkumn´ projekt c c e y y porovn´n´ jednotliv´ch a ı y forem obsahu a pr´ce na a v´stavˇ y e porovn´n´ souˇasn´ a ı c e expozice s novou v´zkum n´vˇtˇvnick´ho y a se e chov´n´ a ı Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a c´ z´ ıl: ıskat autentick´ data z a ˇesk´ho muzeologick´ho c e e prostˇed´ r ı v´stup: publikace s y v´sledky a n´pady pro y a ostatn´ muzejn´ instituce ı ı slide 11/12
 12. 12. Dˇkuji za pozornost! e Nina Seyˇkov´: nina.seyckova@gmail.com c a ´ Ustav informaˇn´ studi´ a knihovnictv´ c ıch ı ı Univerzita Karlova, Filosofick´ fakulta a Nov´ m´dia – nov´ muzea? a e a slide 12/12

×