Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

สอนอย่างไรในยุคดิจิทัล

Activity in Digital Learning

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

สอนอย่างไรในยุคดิจิทัล

 1. 1. ICT for Education and Learning ไอซีท ีเ พื่อ การศึก ษา และการเรีย นรู้ อน ส งไร ย ่า อ ย ุค ใน โดย ....อาจารย์นมารูนี หะยีว ิ
 2. 2. ระดับใดกัน บ้าง.
 3. 3. สอนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ใ ด • • • • ภาษาไทย สุขศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ • • • • ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี รม แก โปร สอน ?? ไร? อะ
 4. 4. ทำาไมต้องใช้ไอซีที – เมื่อโลกไร้พรมแดน ด้วยการติดต่อื่อสา รอินเทอร์เน็ต – ความรู้บนโลกเกิดขึ้นทุก ๆ วินาที – การศึกษาไม่ได้จำากัดอยู่ในห้องเรียน – ไอซีทีคือส่วนหนึ่งของชีวิต ้อ ง ราต เ !!!! ี่ย น เปล
 5. 5. ประ อ ย ู่ ศไทย เท
 6. 6. ไอซีท ีส ำา คัญ อย่า งไร • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552- 2556 ได้กำาหนดให้การ พัฒนาไอซีที มีเป้าหมายเชิงพัฒนาสู่สังคมแห่ง ภูมิปญญาและการเรียนรู้ โดยการกำน สัง คม ั ประเทศไทยเป็ าหนดวิสัย ทัศน์ คือ อุด มปัญ ญา (Smart Thailand) ด้ว ย ICT
 7. 7. • สัง คมอุด มปัญ ญา – สังคมทีมการพัฒาและใช้ไอซีทอย่างชาญฉลาด ่ ี ี โดยใช้แนวปฏิบตของปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และ รอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สามารถ เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารทีมธรรมาภิบาล (Smart ่ ่ ี Governance) เพือสนับนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและ ่ สังคมฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนมั่นคง
 8. 8. • พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติม (บับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิม ่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพือการศึกษา ่ – มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้ง ด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ ศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคณภาพและ ุ ประสิทธิภาพ
 9. 9. • มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนา ขีดความสามรถในการใช้เทคโนโลยีเพือ ่ การศึกษาในโอกาสแรกที่ทำาได้ เพื่อให้มี ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการแสวงหา ่ ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต • มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและ พัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจ สอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
 10. 10. • แผนแม่บทไอซีทีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 -2556 โดยได้กำาหนดยุทธศาตร์ไอซีทีเพื่อ การศึกษาไว้ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ) – สร้างกำาลังคนให้มีศักยภาพในการใช้ไอ ซีทีอย่างสร้างสรรค์ มีธรรมภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรู้ เท่าทัน รวมทั้งเพิมขีดความสามารถใน ่ การแข่งขันของประเทศไทย – สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของ
 11. 11. • แผนแม่บทไอซีทีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 -2556 โดยได้กำาหนดยุทธศาตร์ไอซีทีเพื่อ การศึกษาไว้ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ๖(ต่อ) − พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีเพื่อ สนับสนุนการศึกษา − ใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการบริการด้านการศึกษา ซึง ่ จะเอื้อต่อการสร้างธรรมาภิบาลของ สังคม
 12. 12. • สำำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ กำรศึกษำ (สมศ.) ทำำหน้ำที่ในกำรรับรอง มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ สถำนศึกษำได้กำำหนดตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน คุณภำพภำยนอก รอบสำม พ.ศ. 2554-2558) สำำหรับสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน – ตัวบ่งชี้ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้ำหำควำมรู้จำกกำรอ่ำน และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ – ตัวบ่งชี้ 6.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูได้ กำำหนดประเด็นครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำำคัญ โดย ให้มกำรประเมินกำรจัดเตรียมและใช้สอให้เหมำะสม ี ื่ กับกิจกรรม นำำภูมปัญญำท้องถิ่น เทคโนโลยีที่ ิ
 13. 13. • หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำน พ.ศ. 2551 ได้มงให้ผู้เรียนเกิด ุ่ สมรรถนะสำำคัญ 5 ประกำร โดยได้ กำำหนดสมรรถนะทีเกียวข้อกับกำรใช้ ่ ่ ไอซีที 1 สมรรถนะ – ควำมสำมำรถในกำรเลือ กและใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ และมีท ัก ษะ กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพือ ่ กำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำร เรียนรู้ กำรสือสำรกำรทำำงำน กำรแก้ ่
 14. 14. IT IT CT CT Learner Learner
 15. 15. เปลี่ย นจำกรับ เป็น แบ่ง ปัน
 16. 16. กำรสอนปกติ • Chalk and Talk • กำรสอนบรรยำย • กำรสอนแบบอภิป รำย • กำรสอนทบทวน • กำรสอนซ่อ มเสริม • กำรสอนแบบสำธิต • ฯลฯ 22/11/13 22
 17. 17. ด ิจ ิท ัล อ น ย ุค กำรส ไอที ำรสอน ก 22/11/13 23
 18. 18. Instant Messenger Social Network -MSN -Hi5 -Skype -Facebook -Gtalk -MySpace -Yahoo! Messenger -Digg -Multiply Mediia Sharing -Friendster -Youtube -LinkedIn -Flickr -Twitter -Picasa Wiki -WikiPedia Mashup -Google Map -Ploysics -Kapow Podcast -Duocore -4Shared RSS -RssThai
 19. 19. บูรณำกำรอย่ำงไรดีล่ะ????? • กำรสืบค้น • กำรติดต่อสื่อสำร • กำรสร้ำงทำำ • กำรแสดงออก
 20. 20. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ในยุคดิจิตอล Connectivism C5 Model
 21. 21. Connectivism น Siemens, G., 2008
 22. 22. C5 Model Namon,2010
 23. 23. เขาใช้อ ะไรสอนในยุค ดิจ ิท ัล ??? • • • • • • • • • • Computer Assisted Instruction : CAI Computer-Based Training : CBT Web-Based Instruction : WBI Web-Based Training : WBT E-Learning Learning Management System : LMS M-Learning Video Conference /Teleconference Video on Demand ฯลฯ 22/11/13 30
 24. 24. การสอนผ่า นสื่อ มัล ติม ีเ ดีย Multimedia • • • • • • • 22/11/13 Offline / Online CAI/CBT Multimedia Video on Demand CD/VCD/DVD E-Book E-Journal 31
 25. 25. การสอนแบบออนไลน์ • • • • 22/11/13 Online Teaching Online Learning Synchronous Asynchronous 32
 26. 26. ea -L E ing rn
 27. 27. E-Learning P3 Model (Khan,2004) • People • Process • Product
 28. 28. E-Learning Learning Space NECTEC 22/11/13 35
 29. 29. E-Book 22/11/13 36
 30. 30. Webcast
 31. 31. twork c ia l N e ยใช้ So หสนุกโด อนใ ้ ส
 32. 32. การสอนออนไลน์ใ นเวลาเดีย วกัน Synchronous • • • • • • Chat MSN Video Conference Teleconference Audio Conference WebCam 22/11/13 40
 33. 33. การสอนออนไลน์ต ่า งเวลากัน Asynchronous • • • • • E-mail LMS Web board / Bulletin board Weblog (Web blog) Web-based Learning 22/11/13 41
 34. 34. การสอนผ่า นเว็บ • • • • • 22/11/13 Web-Based Instruction : WBI Web-Based Training : WBT Internet-Based Instruction CAI on Web Web page 42
 35. 35. การสืบค้น
 36. 36. อะไร ๆ ก็ออนไลน์
 37. 37. E-Library 22/11/13 45
 38. 38. Video on Demand
 39. 39. การติด ต่อ สื่อ สาร
 40. 40. การสร้า งการทำา และการ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ แสดงออก เช่น ซอฟต์แว รสำาหรับพัฒนา E-Book ซอฟต์แวร์ สำาหรับพัฒนา เว็บเพจ ซอต์แวร์สำาหรับ ตัดต่อวีดีโอ
 41. 41. การแสดงออก
 42. 42. อย่า ลืม !!คุณ ธรรมนำา ความรู้ • • • • คนดีส ำา คัญ ที่ส ด ุ คุณ ธรรมจริย ธรรม เทคโนโลยีส อนแทนครูไ ม่ไ ด้ เทคโนโลยีเ ปลีย นแปลงไปตลอด ่ เวลา • การสอนที่ด ีท ี่ส ุด คือ “ทำา ให้เ ห็น เป็น ตัว อย่า ง ” #prachyanun nilsook#
 43. 43. Nikmarunee Hayeewangah Ph.D Candidate in Information and Communication Technology for Edcuation King Mongkut’s University of Technology North Bangkok -Lecturer at Yala Rajabhat University -Email Nikma.bizcomp@gmail.com -Fb Nikma Hj wangah -Tel 080 -8714720 -Line code

×