338มารยาทไทย

niralai
338มารยาทไทย
ความหมาย
การไหว้
ความหมายความหมาย
 คำาว่าคำาว่า มารยาทมารยาท หรือหรือ
มรรยาท มีที่ใช้ในภาษาไทยได้มรรยาท มีที่ใช้ในภาษาไทยได้
ทั้ง ๒ คำา หมายถึง กิริยาอาการทั้ง ๒ คำา หมายถึง กิริยาอาการ
ที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างมีที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างมี
ขอบเขตหรือมีระเบียบแบบแผนขอบเขตหรือมีระเบียบแบบแผน
อันเหมาะสมแก่กาลเทศะและอันเหมาะสมแก่กาลเทศะและ
สังคมสังคม

โดยเหตุที่มีปัญหาเรื่อง การจัดประเภทโดยเหตุที่มีปัญหาเรื่อง การจัดประเภท
ระเบียบแบบแผนแห่งกิริยาอาการเพื่อระเบียบแบบแผนแห่งกิริยาอาการเพื่อ
สะดวกในการแนะนำาชี้แจงเป็นข้อ ๆ จึงคิดสะดวกในการแนะนำาชี้แจงเป็นข้อ ๆ จึงคิด
กันถึงคำาว่า อิริยาบถ ซึ่งหมายถึงหรือกันถึงคำาว่า อิริยาบถ ซึ่งหมายถึงหรือ
ลักษณะแห่งความเคลื่อนไหวอันมีทั้งลักษณะแห่งความเคลื่อนไหวอันมีทั้ง
อิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย อิริยาบถอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย อิริยาบถ
ใหญ่คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ส่วนอิริยาบถใหญ่คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ส่วนอิริยาบถ
ย่อยคือ ความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่นับว่าย่อยคือ ความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่นับว่า
เป็นกิริยาอาการรองลงมา เช่น การคู้แขนเป็นกิริยาอาการรองลงมา เช่น การคู้แขน
เหยียดแขน การกิน การดื่ม เป็นต้น ฯลฯเหยียดแขน การกิน การดื่ม เป็นต้น ฯลฯ
 ส่วนคำาว่าส่วนคำาว่า ““มารยาทไทยมารยาทไทย”” เป็นการเป็นการ
เจาะจงชี้แจงให้ทราบถึงขอบเขตหรือเจาะจงชี้แจงให้ทราบถึงขอบเขตหรือ

กล่าวโดยรูปศัพท์กล่าวโดยรูปศัพท์ ““มารยาทมารยาท””
หรือหรือ ““มรรยาทมรรยาท”” ดัดแปลงมาจากภาษาดัดแปลงมาจากภาษา
บาลีว่าบาลีว่า ““มริยาทมริยาท”” จากภาษาสันสกฤตจากภาษาสันสกฤต
ว่าว่า ““มรฺยาทมรฺยาท”” ซึ่งแปลว่าซึ่งแปลว่า ““ขอบเขตขอบเขต””
หรือหรือ ““คันนาคันนา””ก็ได้ แปลว่าก็ได้ แปลว่า ““ระเบียบระเบียบ
แบบแผนแบบแผน””ก็ได้สุดแต่จะใช้หมายถึงรูปก็ได้สุดแต่จะใช้หมายถึงรูป
ธรรมหรือนามธรรม ในพระพุทธธรรมหรือนามธรรม ในพระพุทธ
ศาสนา พระพุทธเจ้าทรงใช้คำาว่าศาสนา พระพุทธเจ้าทรงใช้คำาว่า
““มริยาทมริยาท”” ในภาษาบาลีทั้งในความในภาษาบาลีทั้งในความ
หมายว่าหมายว่า ““คันนาคันนา”” และความหมายว่าและความหมายว่า
การแสดงความเคารพการแสดงความเคารพ

การแสดงความเคารพมีการแสดงความเคารพมี
หลายลักษณะ เช่น การประนมมือหลายลักษณะ เช่น การประนมมือ
การไหว้ การกราบ การคำานับ การการไหว้ การกราบ การคำานับ การ
ถวายความเคารพ การถวายบังคมถวายความเคารพ การถวายบังคม
เป็นต้น การที่จะ แสดงความเคารพเป็นต้น การที่จะ แสดงความเคารพ
ในลักษณะใดนั้นต้องพิจารณาผู้ที่ในลักษณะใดนั้นต้องพิจารณาผู้ที่
จะรับความเคารพด้วยว่าอยู่ในจะรับความเคารพด้วยว่าอยู่ใน
ฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใดฐานะเช่นใด หรือในโอกาสใด
การไหว้การไหว้
การไหว้เป็นการแสดงความเคารพการไหว้เป็นการแสดงความเคารพ
โดยการประนมมือให้นิ้วชิดกันยกขึ้นโดยการประนมมือให้นิ้วชิดกันยกขึ้น
ไหว้ การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น ๓ไหว้ การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น ๓
แบบ ตามระดับของบุคคล ดังนี้แบบ ตามระดับของบุคคล ดังนี้
 ระดับที่ ๑ การไหว้พระระดับที่ ๑ การไหว้พระ
 ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีพระคุณระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีพระคุณ
 ระดับที่ ๓ การไหว้ผู้อาวุโสทั่วไประดับที่ ๓ การไหว้ผู้อาวุโสทั่วไป
ระดับที่ ๑ระดับที่ ๑ การไหว้พระการไหว้พระ
 การไหว้พระการไหว้พระ ได้แก่ การไหว้ได้แก่ การไหว้
พระรัตนตรัยรวมทั้งพระรัตนตรัยรวมทั้ง
ปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่เกี่ยวปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่เกี่ยว
กับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่กับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่
สามารถกราบแบบสามารถกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ได้ ให้ประนมเบญจางคประดิษฐ์ได้ ให้ประนม
มือแล้วยกขึ้นไหว้ ให้ปลายนิ้วหัวมือแล้วยกขึ้นไหว้ ให้ปลายนิ้วหัว
การไหว้พระการไหว้พระ
 ชายชาย
ยืนตรงแล้วค้อมยืนตรงแล้วค้อม
ตัวลงให้ตำ่าพร้อมตัวลงให้ตำ่าพร้อม
ยกมือขึ้นไหว้ ให้ยกมือขึ้นไหว้ ให้
นิ้วหัวแม่มือจรดนิ้วหัวแม่มือจรด
หว่างคิ้ว ปลายหว่างคิ้ว ปลาย
นิ้วชี้แนบหน้านิ้วชี้แนบหน้า
ผากผาก
การไหว้พระการไหว้พระ
 หญิงหญิง
ยืนแล้วย่อเข่าลงยืนแล้วย่อเข่าลง
ให้ตำ่า โดยถอยเท้าให้ตำ่า โดยถอยเท้า
ข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งข้างใด
ตามถนัดพร้อมตามถนัดพร้อม
ยกมือขึ้นไหว้ให้นิ้วยกมือขึ้นไหว้ให้นิ้ว
แม่มือจรดหว่างคิ้วแม่มือจรดหว่างคิ้ว
ปลายนิ้วชี้แนบปลายนิ้วชี้แนบ
ระดับที่ ๒ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีการไหว้ผู้มี
พระคุณและผู้อาวุโสพระคุณและผู้อาวุโส
การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้
มีอาวุโส ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย
พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่
เราเคารพนับถืออย่างสูง โดย
ประนมมือให้นิ้วหัวแม่มือจรด
ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้แนบ
การไหว้ผู้มีพระคุณการไหว้ผู้มีพระคุณ((ปู่ย่าตาปู่ย่าตา
ยายพ่อแม่ครูยายพ่อแม่ครู--อาจารย์อาจารย์))
 ชายชาย
ยืนตรงค้อมตัวยืนตรงค้อมตัว
ลงตำ่าน้อยกว่าลงตำ่าน้อยกว่า
การไหว้พระการไหว้พระ
พร้อมยกมือขึ้นพร้อมยกมือขึ้น
ไหว้ให้นิ้วหัวแม่ไหว้ให้นิ้วหัวแม่
มือจรดปลายจมูกมือจรดปลายจมูก
ปลายนิ้วชี้แนบปลายนิ้วชี้แนบ
หว่างคิ้วหว่างคิ้ว
 หญิงหญิง
ยืนแล้วย่อตัวลงให้ยืนแล้วย่อตัวลงให้
ตำ่าน้อยกว่าระดับตำ่าน้อยกว่าระดับ
ไหว้พระ ถอยเท้าไหว้พระ ถอยเท้า
ข้างใดข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่ง
ตามถนัดยกมือขึ้นตามถนัดยกมือขึ้น
ไหว้ให้นิ้วหัวแม่มือไหว้ให้นิ้วหัวแม่มือ
จรดปลายจมูกจรดปลายจมูก
ปลายนิ้วชี้แนบปลายนิ้วชี้แนบ
การไหว้ผู้มีพระคุณการไหว้ผู้มีพระคุณ ((ปู่ย่าตาปู่ย่าตา
ยายพ่อแม่ครูยายพ่อแม่ครู--อาจารย์อาจารย์))
ระดับที่ ๓ การไหว้บุคคลทั่วไป
การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไปที่
เคารพนับถือหรือ
ผู้มีอาวุโส รวมทั้งผู้ที่เสมอกัน
โดยประนมมือยกขึ้นให้นิ้วหัว
แม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้
แนบปลายจมูก
การไหว้บุคคลทั่วไปการไหว้บุคคลทั่วไป
 ชายชาย
ยืนตรง ค้อมตัวลงยืนตรง ค้อมตัวลง
ตำ่าน้อยกว่าระดับตำ่าน้อยกว่าระดับ
การไหว้ผู้มีการไหว้ผู้มี
พระคุณ ปู่ย่า ตาพระคุณ ปู่ย่า ตา
ยาย พ่อแม่ ครูยาย พ่อแม่ ครู
อาจารย์ ยกมือขึ้นอาจารย์ ยกมือขึ้น
ไหว้ให้หัวแม่มือไหว้ให้หัวแม่มือ
จรดปลายคางจรดปลายคาง
การไหว้บุคคลทั่วไปการไหว้บุคคลทั่วไป
 หญิงหญิง
ยืนแล้วย่อตัวลงให้ยืนแล้วย่อตัวลงให้
ตำ่าน้อยกว่าระดับตำ่าน้อยกว่าระดับ
การไหว้ผู้มีพระคุณการไหว้ผู้มีพระคุณ
ปู่ย่าตายาย ครูปู่ย่าตายาย ครู
อาจารย์ โดยถอยอาจารย์ โดยถอย
เท้าข้างใดข้างหนึ่งเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
ตามถนัด ยกมือตามถนัด ยกมือ
ขึ้นไหว้ให้นิ้วหัวแม่ขึ้นไหว้ให้นิ้วหัวแม่
การไหว้บุคคลเสมอกันการไหว้บุคคลเสมอกัน
 วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติ
ชายและหญิงชายและหญิง
ปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกัน
คือ ยกมือไหว้ระดับคือ ยกมือไหว้ระดับ
ผู้อาวุโสทั่วไป ไม่ผู้อาวุโสทั่วไป ไม่
ต้องค้อมศีรษะ มองต้องค้อมศีรษะ มอง
หน้ากันพร้อมกล่าวหน้ากันพร้อมกล่าว
คำาทักทายคำาทักทาย
การกราบ (อภิวาท)
การกราบ (อภิวาท) เป็นการ
แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือ
ขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรด
พื้นหรือจรดมือ ณ ที่ใดที่หนึ่งแล้วน้อม
ศีรษะลงบนมือนั้น เช่น กราบลงบนตัก
ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ ถ้าหมอบแล้ว
น้อมศีรษะจรดมือที่ประนมถึงพื้นเรียก
ว่าหมอบกราบ การกราบมี ๒
การกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์
การกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ใช้กราบพระ
รัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ การกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึง การที่ให้
อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ ศอกทั้ง ๒
ตลอดถึงฝ่ามือทั้ง ๒ ข้าง และหน้าผาก
จรดพื้น การกราบจะมี ๓ จังหวะ และ
ท่าเตรียม
ชาย
นั่งคุกเข่าตัวตรง
ปลายเท้าตั้ง ปลาย
เท้าและส้นเท้าชิด
กัน นั่งบนส้นเท้า
เข่าทั้งสองห่างกัน
พอประมาณ มือทั้ง
สองวางควำ่าเหนือ
ท่าเตรียม
 หญิง
นั่งคุกเข่าตัวตรง
ปลายเท้าราบ
เข่าถึงปลายเท้า
ชิดกัน นั่งบนส้น
เท้า มือทั้งสอง
วางควำ่าเหนือเข่า
ทั้งสองข้าง นิ้ว
จังหวะที่ ๑ อัญชลี
 ชาย
ยกมือขึ้น
ประนมระหว่าง
อก ปลายนิ้วชิด
กันตั้งขึ้นแนบ
ตัวไม่กางศอก
จังหวะที่ ๑ อัญชลี
 หญิง
ยกมือขึ้น
ประนมระหว่าง
อก ปลายนิ้วชิด
กันตั้งขึ้นแนบ
ตัวไม่กางศอก
จังหวะที่ ๒ วันทา
 ชาย
ยกมือขึ้น พร้อม
กับก้มศีรษะลงให้
ปลายนิ้วหัวแม่มือ
จรดระหว่างคิ้ว
ปลายนิ้วชี้แนบ
หน้าผาก
จังหวะที่ ๒ วันทา (วันทนา)
 หญิง
ยกมือขึ้น พร้อม
กับก้มศีรษะลงให้
ปลายนิ้วหัวแม่มือ
จรดหว่างคิ้ว
ปลายนิ้วชี้แนบ
หน้าผาก
จังหวะที่ ๓ อภิวาท
ชาย
ทอดมือทั้งสองลง
พร้อม ๆ
กัน ให้มือและแขน
ทั้งสองข้าง
ราบกับพื้นควำ่ามือ
ห่างกัน
เล็กน้อย พอให้หน้า
ผากจรด
พื้นระหว่างมือทั้งสอง
จังหวะที่ ๓ อภิวาท
 หญิง
ทอดมือทั้งสองลง
พร้อม ๆ กัน ให้มือ
และแขนทั้งสอง
ข้างราบกับพื้นควำ่า
มือห่างกันเล็กน้อย
พอให้หน้าผากจรด
พื้นระหว่างมือทั้ง
สอง ให้ศอกทั้งสอง
ท่าเตรียม
จังหวะที่ ๑ อัญชลี
จังหวะที่ ๒ วันทา (วันทนา)
จังหวะที่ ๓ อภิวาท
จบด้วยท่าวันทา (วันทนา)
กลับมาที่ท่าเตรียม
การกราบผู้ใหญ่
 การกราบผู้ใหญ่ ใช้ กราบผู้ใหญ่ที่มี
อาวุโส รวมทั้งผู้มีพระคุณได้แก่ พ่อ แม่ ครู
อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพ กราบเพียง
ครั้งเดียว โดยที่ผู้กราบทั้งชายและหญิง
นั่งพับเพียบ ทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อม
กัน ให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่าง
เพียงเข่าเดียว มือประนม ค้อมตัวลงให้
หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนม ใน
ขณะกราบไม่ควรกระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้า
การกราบผู้ใหญ่
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
การส่งและการรับสิ่งของอย่าง
เป็นพิธีการ
๑. การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน
๒.การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
๓. การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับ
พื้น
๔. การรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน
๕. การรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
๖. การรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับ
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน
 ชาย
ถือสิ่งของด้วย
มือขวาระดับเอว
เดินเข้าไปห่าง
จากผู้ใหญ่
ประมาณ ๓ ก้าว
ยืนตรง
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน
 ก้าวเท้าขวา
เปิดส้นเท้าซ้าย
โน้มตัวส่งของ
ให้ผู้ใหญ่
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน
 ถอยเท้าขวาก
ลับยืนตรง ไหว้
ในระดับที่ ๒
เดินถอยหลัง
พอประมาณ
หันกลับ
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน
 หญิง
ถือสิ่งของด้วย
มือขวาระดับเอว
เดินเข้าไปห่าง
จากผู้ใหญ่
ประมาณ ๓ ก้าว
ยืนตรง
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน
 ก้าวเท้าขวาย่อตัว
เปิดส้นเท้าซ้าย
โน้มตัวส่งของให้
ผู้ใหญ่
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืน
ไหว้ระดับที่ ๒
ขณะที่ย่อตัว
ถอยเท้าขวากลับ
ยืนตรง ถอยหลัง
พอประมาณ หัน
กลับ
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่ง
เก้าอี้
 ชาย
เดินเข้าไป
ห่างจากผู้ใหญ่
ประมาณ ๓
ก้าว ยืนตรงชิด
เท้า
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่ง
เก้าอี้
ก้าวเท้าขวา
คุกเข่าซ้าย
โน้มตัวส่ง
สิ่งของ
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่ง
เก้าอี้
 เสร็จแล้วถอยเท้า
ขวา พร้อมกับลุก
ขึ้นยืนตรง ค้อม
ตัวไหว้ระดับที่ ๒
ถอยหลังพอ
ประมาณ หันกลับ
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่ง
เก้าอี้
 หญิง
ถือสิ่งของเดิน
เข้า ไปห่าง
จากผู้ใหญ่พอ
สมควร ยืนตรง
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่ง
เก้าอี้
 ก้าวเท้าขวาไป
ข้างหน้าแล้ว
คุกเข่าซ้ายโน้ม
ตัวส่งสิ่งของ
(เปิดส้นเท้าขวา
เล็กน้อย)
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่ง
เก้าอี้
เสร็จแล้วไหว้
ระดับที่ ๒
แล้วถอยเท้าขวา
พร้อมกับลุกขึ้น
ยืนตรงชิดเท้า
ถอยหลังพอ
ประมาณแล้วจึง
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับ
พื้น
 ทั้งหญิงและชาย ถือ
สิ่งของเดินเข้าไป
ระยะห่างพอสมควร
ทรุดตัวลงเดินเข่า
เข้าไปห่างจาก
ผู้ใหญ่ประมาณ ๓
ก้าวนั่งพับเพียบโดย
ให้เข่าขวาทับเข่า
ซ้าย วางสิ่งของ
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับ
พื้น
 โน้มตัวส่งสิ่งของ
ถ้าเป็นของหนัก
ให้ถือสองมือ
การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับ
พื้น
 เสร็จแล้วกราบ
อีก ๑ ครั้ง ลุกขึ้น
เดินเข่าถอยหลัง
พอประมาณ ยืน
ขึ้นหันกลับ
การรับสิ่งของจาก
ผู้ใหญ่ขณะยืน
 ชาย
เดินเข้าไปห่าง
จากผู้ใหญ่
ประมาณ ๓ ก้าว
ยืนตรง
ชิดเท้าประนมมือ
ไหว้ในระดับที่ ๒
การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะ
ยืน
 ก้าวเท้าขวา เปิด
ส้นเท้าซ้าย โน้ม
ตัวยื่นมือขวา
รับสิ่งของ
 ถอยเท้ากลับยืน
ตรง ถอยหลังพอ
ประมาณ หันหลัง
กลับ
การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะ
ยืน
การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะ
ยืน
 หญิง
เดินเข้าไปห่างจาก
ผู้ใหญ่ประมาณ ๓
ก้าว ยืนตรงประนม
มือไหว้โดยถอย
เท้าประมาณครึ่ง
ก้าวย่อตัวไหว้
ระดับที่ ๒
การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะ
ยืน
 ก้าวเท้าขวาเปิด
ส้นเท้าซ้าย ย่อ
ตัวรับสิ่งของด้วย
มือขวา โน้มตัว
เล็กน้อย
การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะ
ยืน
 ถอยเท้าขวาชิด
เท้ายืนตรง ถอย
หลังพอประมาณ
หันหลังกลับ
การรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับ
พื้น
 ทั้งหญิงและชาย
เดินเข้าไประยะ
ห่างพอสมควร
ทรุดตัวลงเดินเข่า
เข้าไปห่างจาก
ผู้ใหญ่ประมาณ ๓
ก้าวนั่งพับเพียบ
โดยให้เข่าขวาทับ
เข่าซ้าย กราบโดย
การรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับ
พื้น
 โน้มตัวรับสิ่งของ
ถ้าเป็นของหนัก
ให้รับสองมือ
การรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับ
พื้น
 วางสิ่งของเหนือ
เข่าขวา กราบอีก
๑ ครั้ง ลุกขึ้นเดิน
เข่าถอยหลังพอ
ประมาณ ลุกขึ้น
หันกลับ
การยืน
การยืนโดยคำานึงถึงมารยาท อาจจัด
เป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้คือ
 การยืนเคารพธงชาติ
 การยืนถวายความเคารพสมเด็จพระ
สังฆราช
 การยืนถวายความเคารพพระมหา
กษัตริย์และพระบรมวงศ์

 การยืนเคารพธงชาติ หรือเพลงชาติ
ให้ยืนตรงแสดงคารวะโดยหันหน้า
ไปทางธงชาติเมื่อเพลงจบให้ค้อม
ศีรษะคำานับ
 สำาหรับการเคารพธงชัยเฉลิมพลใน
พิธีต่าง ๆ เช่น พิธีสาบานธงงานราช
วัลลภ บุคคลทั่วไปเมื่อจะผ่านธงชัย
เฉลิมพลให้หยุดและยืนแสดงคารวะ
หรือเมื่อมีการเชิญธงชัยเฉลิมพลผ่าน
ก็ให้ยืนตรงแสดงความเคารพเช่น
การยืนเคารพธงชาติ เพลง
ชาติ ธงชัยเฉลิมพล
การยืนตรง
การยืนเคารพธงชาติ
การยืนรับคำาสั่งการยืนรับคำาสั่ง
 วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติ
ชายชาย ยืนตัวตรงยืนตัวตรง
หน้าตรงหน้าตรง
ส้นเท้าชิดปลายเท้าส้นเท้าชิดปลายเท้า
แยกกันพอประมาณแยกกันพอประมาณ
มือทั้งสองข้างแนบลำามือทั้งสองข้างแนบลำา
ตัวตัว
หญิงหญิง ยืนตัวตรงยืนตัวตรง
หน้าตรงหน้าตรง
ส้นเท้าและปลายเท้า
การยืนสนทนากับผู้ใหญ่การยืนสนทนากับผู้ใหญ่
 วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติ
 ทั้งชายและหญิง ยืนทั้งชายและหญิง ยืน
ตรง หน้าตรงตรง หน้าตรง
ชายชาย ส้นเท้าชิดส้นเท้าชิด
ปลายเท้าห่างกันพอปลายเท้าห่างกันพอ
ประมาณ มือทั้งสองประมาณ มือทั้งสอง
สอดเข้าหากันหลวมสอดเข้าหากันหลวม
ๆ ระดับเอวๆ ระดับเอว
หญิงหญิง ส้นเท้าและส้นเท้าและ
ปลายเท้าชิดกัน มือปลายเท้าชิดกัน มือ
ทั้งสองประสานกันทั้งสองประสานกัน
การนั่ง
การนั่งเก้าอี้ค้อมตัว
การนั่งสนทนากับผู้ใหญ่
การนั่งสนทนากับผู้ใหญ่(นั่ง
ค้อมตัว)
การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่
ขณะนั่งกับพื้น
การนั่งลง
ศอก
338มารยาทไทย
1 sur 76

Recommandé

การปกครองคณะสงฆ์ par
การปกครองคณะสงฆ์การปกครองคณะสงฆ์
การปกครองคณะสงฆ์พระอภิชัช ธมฺมโชโต
22.6K vues48 diapositives
มารยาทไทย1 par
มารยาทไทย1มารยาทไทย1
มารยาทไทย1ศิวากรณ์ บุญนิล
36.4K vues34 diapositives
นาย มนตรี นวลสม par
นาย มนตรี  นวลสมนาย มนตรี  นวลสม
นาย มนตรี นวลสมA'waken B'Benz
4K vues14 diapositives
คู่มือการใช้เชือก par
คู่มือการใช้เชือกคู่มือการใช้เชือก
คู่มือการใช้เชือกNoppadon Khongchana
56.7K vues38 diapositives
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์ par
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม  ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม  ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์niralai
16.9K vues160 diapositives
แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง par
แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่างแบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง
แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่างdark-corner
37.5K vues30 diapositives

Contenu connexe

Tendances

8 3 สังคมและวัฒนธรรมไทย par
8 3  สังคมและวัฒนธรรมไทย8 3  สังคมและวัฒนธรรมไทย
8 3 สังคมและวัฒนธรรมไทยMint NutniCha
13.6K vues106 diapositives
2 ระบบเศรษฐกิจ par
2 ระบบเศรษฐกิจ2 ระบบเศรษฐกิจ
2 ระบบเศรษฐกิจKunlaya Kamwut
11.9K vues24 diapositives
6.1 การผลิตสินค้าและบริการ par
6.1 การผลิตสินค้าและบริการ6.1 การผลิตสินค้าและบริการ
6.1 การผลิตสินค้าและบริการkrupeem
6.5K vues7 diapositives
เศรษฐกิจพอเพียงPpt par
เศรษฐกิจพอเพียงPptเศรษฐกิจพอเพียงPpt
เศรษฐกิจพอเพียงPptpronprom11
24.3K vues15 diapositives
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ par
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์นันทนา วงศ์สมิตกุล
25K vues3 diapositives
ศาสนาซิกข์ par
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Padvee Academy
36.3K vues34 diapositives

Tendances(20)

8 3 สังคมและวัฒนธรรมไทย par Mint NutniCha
8 3  สังคมและวัฒนธรรมไทย8 3  สังคมและวัฒนธรรมไทย
8 3 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Mint NutniCha13.6K vues
2 ระบบเศรษฐกิจ par Kunlaya Kamwut
2 ระบบเศรษฐกิจ2 ระบบเศรษฐกิจ
2 ระบบเศรษฐกิจ
Kunlaya Kamwut11.9K vues
6.1 การผลิตสินค้าและบริการ par krupeem
6.1 การผลิตสินค้าและบริการ6.1 การผลิตสินค้าและบริการ
6.1 การผลิตสินค้าและบริการ
krupeem6.5K vues
เศรษฐกิจพอเพียงPpt par pronprom11
เศรษฐกิจพอเพียงPptเศรษฐกิจพอเพียงPpt
เศรษฐกิจพอเพียงPpt
pronprom1124.3K vues
ศาสนาซิกข์ par Padvee Academy
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
Padvee Academy36.3K vues
6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ par krupeem
6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
krupeem17.9K vues
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx par Jessie SK
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
Jessie SK5.5K vues
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 par suchinmam
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
suchinmam160.3K vues
แผนปฐมนิเทศ 1 par watdang
แผนปฐมนิเทศ  1แผนปฐมนิเทศ  1
แผนปฐมนิเทศ 1
watdang6.4K vues
ภูมิศาสตร์ par koorimkhong
ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
koorimkhong76.7K vues
พิธีปิดค่ายจริยธรรม par niralai
พิธีปิดค่ายจริยธรรมพิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
niralai20.3K vues
หน่วยที่1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น par Paew Tongpanya
หน่วยที่1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหน่วยที่1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หน่วยที่1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Paew Tongpanya23K vues
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน par pop Jaturong
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐานบทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
บทที่ ๑ ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติกรรมฐาน
pop Jaturong15.2K vues
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา par niralai
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
niralai31K vues

Similaire à 338มารยาทไทย

มารยาทไทย par
มารยาทไทยมารยาทไทย
มารยาทไทยi_cavalry
11.9K vues9 diapositives
สุขฯ ม.2 หน่วย 3 par
สุขฯ ม.2 หน่วย 3สุขฯ ม.2 หน่วย 3
สุขฯ ม.2 หน่วย 3supap6259
29.6K vues25 diapositives
1281507500 sex 3 par
1281507500 sex 31281507500 sex 3
1281507500 sex 3Nok Tiwung
889 vues50 diapositives
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม par
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมtassanee chaicharoen
23.3K vues20 diapositives
ความหมายของครู par
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครูniralai
7.2K vues37 diapositives

Similaire à 338มารยาทไทย(20)

มารยาทไทย par i_cavalry
มารยาทไทยมารยาทไทย
มารยาทไทย
i_cavalry11.9K vues
สุขฯ ม.2 หน่วย 3 par supap6259
สุขฯ ม.2 หน่วย 3สุขฯ ม.2 หน่วย 3
สุขฯ ม.2 หน่วย 3
supap625929.6K vues
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม par tassanee chaicharoen
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
ความหมายของครู par niralai
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครู
niralai7.2K vues
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าสู่อนาคต par Aunchaleeporn Chompoorach
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าสู่อนาคตการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าสู่อนาคต
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าสู่อนาคต
ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2 par Sutee Tee
ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2
ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2
Sutee Tee179 vues
ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2 par Sutee Tee
ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2
ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2
Sutee Tee143 vues
หลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูร par Rayoon Singchlad
หลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูรหลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูร
หลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูร
Rayoon Singchlad710 vues
วิเคราะห์มาตรฐาน ( งานใหม่) par Nok Yaowaluck
วิเคราะห์มาตรฐาน ( งานใหม่)วิเคราะห์มาตรฐาน ( งานใหม่)
วิเคราะห์มาตรฐาน ( งานใหม่)
Nok Yaowaluck815 vues
วิเคราะห์จ๊า par Nok Yaowaluck
วิเคราะห์จ๊าวิเคราะห์จ๊า
วิเคราะห์จ๊า
Nok Yaowaluck355 vues
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องชีวิตสัมพันธ์ par Mam Chongruk
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องชีวิตสัมพันธ์แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องชีวิตสัมพันธ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องชีวิตสัมพันธ์
Mam Chongruk24.5K vues
Portfolio faculty of forestry par jungkookjin
Portfolio faculty of forestryPortfolio faculty of forestry
Portfolio faculty of forestry
jungkookjin76 vues
กิจกรรมฐาน par wara
กิจกรรมฐานกิจกรรมฐาน
กิจกรรมฐาน
wara35.5K vues

Plus de niralai

334กุศลกรรมบถ10 par
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K vues23 diapositives
332วันอาสาฬหบูชา par
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K vues13 diapositives
331วันเข้าพรรษา par
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 vues7 diapositives
337ประวัติพระพุทธศาสนา par
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K vues36 diapositives
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) par
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K vues21 diapositives
336เบญจศีล par
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 vues59 diapositives

Plus de niralai(20)

334กุศลกรรมบถ10 par niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K vues
332วันอาสาฬหบูชา par niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K vues
331วันเข้าพรรษา par niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 vues
337ประวัติพระพุทธศาสนา par niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K vues
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) par niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K vues
336เบญจศีล par niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 vues
340วัฒนธรรมชาวพุทธ par niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 vues
339ระวังอย่าให้อาย! par niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 vues
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย par niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 vues
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ par niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 vues
343ศิลปการพูด par niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 vues
342วิธีสร้างสุข5 par niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 vues
341วันออกพรรษา par niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 vues
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา par niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 vues
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี par niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 vues
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 par niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 vues
350สารานิยธรรม6 par niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 vues
349สังคหวัตถุ4 par niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 vues
351หน้าที่ชาวพุทธ3 par niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K vues
098ชีวิตวัยรุ่น par niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 vues

338มารยาทไทย